The Hebrew University Magnes Press

   Exit from preview

הלוגיקה של קבילות ראיות

The Hebrew University Magnes Press

 View book pages:
  About this Book
 
+
שערים
    מבוא
 
+
פרק ראשון: מושג הישרה כאידאל של החקירה העובדתית
 
+
פרק שני: ניתוח ביקורתי של כללים ועקרונות לקבילות ראיות
 
+
פרק שלישי: כללי פסילה
 
+
פרק רביעי: הקשר שבין 'חופש ההוכחה', 'מומחיות השפיטה' ו'שימור הישרה' במלאכת קביעת העובדות
    סוף דבר
    רשימת מקורות
    מפתח עניינים: ההפניה היא לסעיפי הספר
  Page 33
 

  
 הלוגיקה של קבילות ראיות
by דורון מנשה
    Feedback  Available purchase options     AddThis Social Bookmark Button
מושג הישרה כאידאל של החקירה העובדתית― 33 לעצמה על הנחת התוקף והבסיס האיתן של היסקים אינדוקטיביים מסוימים, דבר המחייב את כהן להתייחס לטיעון הספקני של יום ולדחות את תוקפו הכללי. כהן סבור כי טיעונו של יום מתאים רק לסוג מסוים של היסקים אינדוקטיביים, שאותם הוא מכנה  אינדוקציה מנייתית, כלומר היסקים הנסמכים על עצם הישנותן של תופעות. ההיסק שהשמש תזרח גם ביום מסוים בעתיד, שמסתמך על מנייה של מספר רב של זריחותיה בעבר חשוף, למשל, בצדק לביקורתו של יום, ואולם סוג היסק זה, אף לשיטתו של כהן, חסר תמיכה אינדוקטיבית, 60 ועל כן בעל הסתברות אינדוקטיבית נמוכה מאוד או אפסית. לעומת זאת היסק אינדוקטיבי הוא תקף ומבוסס, ולפיכך אינו חשוף לביקורתו של יום, אם התמיכה האינדוקטיבית בהכללה שההיסק מציע היא אנלוגית לתמיכה שבה נתמך היסק אנליטי המקובל כ אמת לוגית. משמעותו של היסק אינדוקטיבי כזה, ולפיו היא שלא ידוע טעם או נימוק כלשהו המטיל ספק בנכונותה , b הוא גם a  כל מה שהוא של ההכללה הספציפית שביסוד ההיסק. זוהי, לפי כהן, משמעות אנלוגית להיותו של פסוק  אמת לוגית, ובמילותיו: 61 אך האנלוגיה הסיסטמטית שבין מושג התמיכה האינדוקטיבית לבין מושג האמת הלוגית הנה עובדה שיום, ואחרים אשר הושפעו ממש בנקודה זו, לא שמו אליה לב. והאנלוגיה הנה גם עובדה... ששוללת את הספקנות של יום. על שום האנלוגיה המבנית בין מהימנות אינדוקטיבית ובין אמת לוגית, המובן שבו ניתן לטעון באופן רציונלי מהקדמות למסקנה המותנית בהן, ולאחוז בטענה כאמיתית מבחינה לוגית הוא כזה, שניתן להכלילו באופן שאפשר באופן רציונלי לטעון מהקדמות לתוצאה או מסקנה משום שהנחה זו נתמכת במלואה, או למצער באורח אינדוקטיבי מכריע. 62 60 יש להבחין בין  תמיכה אינדוקטיבית ובין  הסתברות אינדוקטיבית. בעוד הראשונה משמשת בשיטת כהן לבחינת ההיפותזות או ההכללות הניסיוניות, משמשת השנייה לבחינה של טענות ראשוניות. ההסתברות האינדוקטיבית של טענה ראשונית כלשהי – כגון  שמעון תקף את יצחק במהלומות ואגרופים – מתעדכנת מפעם לפעם עם שינוי התמיכה האינדוקטיבית שיש להכללה, אשר כוללת את היחס בין הטענה שבה מדובר ובין חומר הראיות המסוים. להצגה פורמלית של . פונקציית התמיכה, עיינו: שפירא ( לעיל, הערה 59 ), בעמ 176 . לעיל, הערה 56 ), בעמ 352 ) Cohen 61 62 חשוב לראות כי עמדת ההתגוננות של כהן מפני בעיית האינדוקציה של יום אינה כופרת לחלוטין בטענתו של יום אלא מסייגת אותה. שיטת כהן מאפשרת אפוא להבחין בין סוגים שונים של היסקים על יסוד הניסיון. לנקודה זו תהא חשיבות מרובה כאשר ננתח, למשל, את הטעמים לפסילת עדויות אופי ועדויות אחרות על אודות נטייה עבריינית ( סעיפים 317- 311 לפרק שלישי להלן). ראוי עוד לציין, שקיימת בספרות הפילוסופית עמדה השוללת כליל את טיעונו של יום בלי להבחין בין סוגים שונים של היסקים אינדוקטיביים. הדוגמה הבולטת לעמדה זו היא של א ג אייר. אייר סבור שהעובדה שעקרון האינדוקציה אינו יכול להיות מוצדק אלא באופן מעגלי לא מצביעה על כך עמוד תוכן עניינים קטלוג

Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>             |<   <<    Page       >>   >|  
מושג הישרה כאידאל של החקירה העובדתית― 33 לעצמה על הנחת התוקף והבסיס האיתן של היסקים אינדוקטיביים מסוימים, דבר המחייב את כהן להתייחס לטיעון הספקני של יום ולדחות את תוקפו הכללי. כהן סבור כי טיעונו של יום מתאים רק לסוג מסוים של היסקים אינדוקטיביים, שאותם הוא מכנה ' אינדוקציה מנייתית', כלומר היסקים הנסמכים על עצם הישנותן של תופעות. ההיסק שהשמש תזרח גם ביום מסוים בעתיד, שמסתמך על מנייה של מספר רב של זריחותיה בעבר חשוף, למשל, בצדק לביקורתו של יום, ואולם סוג היסק זה, אף לשיטתו של כהן, חסר תמיכה אינדוקטיבית, 60 ועל כן בעל הסתברות אינדוקטיבית נמוכה מאוד או אפסית. לעומת זאת היסק אינדוקטיבי הוא תקף ומבוסס, ולפיכך אינו חשוף לביקורתו של יום, אם התמיכה האינדוקטיבית בהכללה שההיסק מציע היא אנלוגית לתמיכה שבה נתמך היסק אנליטי המקובל כ' אמת לוגית'. משמעותו של היסק אינדוקטיבי כזה, ולפיו היא שלא ידוע טעם או נימוק כלשהו המטיל ספק בנכונותה ,' b הוא גם a ' כל מה שהוא של ההכללה הספציפית שביסוד ההיסק. זוהי, לפי כהן, משמעות אנלוגית להיותו של פסוק ' אמת לוגית', ובמילותיו: 61 אך האנלוגיה הסיסטמטית שבין מושג התמיכה האינדוקטיבית לבין מושג האמת הלוגית הנה עובדה שיום, ואחרים אשר הושפעו ממש בנקודה זו, לא שמו אליה לב. והאנלוגיה הנה גם עובדה... ששוללת את הספקנות של יום. על שום האנלוגיה המבנית בין מהימנות אינדוקטיבית ובין אמת לוגית, המובן שבו ניתן לטעון באופן רציונלי מהקדמות למסקנה המותנית בהן, ולאחוז בטענה כאמיתית מבחינה לוגית הוא כזה, שניתן להכלילו באופן שאפשר באופן רציונלי לטעון מהקדמות לתוצאה או מסקנה משום שהנחה זו נתמכת במלואה, או למצער באורח אינדוקטיבי מכריע. 62 60 יש להבחין בין ' תמיכה אינדוקטיבית' ובין ' הסתברות אינדוקטיבית'. בעוד הראשונה משמשת בשיטת כהן לבחינת ההיפותזות או ההכללות הניסיוניות, משמשת השנייה לבחינה של טענות ראשוניות. ההסתברות האינדוקטיבית של טענה ראשונית כלשהי – כגון ' שמעון תקף את יצחק במהלומות ואגרופים' – מתעדכנת מפעם לפעם עם שינוי התמיכה האינדוקטיבית שיש להכללה, אשר כוללת את היחס בין הטענה שבה מדובר ובין חומר הראיות המסוים. להצגה פורמלית של . פונקציית התמיכה, עיינו: שפירא ( לעיל, הערה 59 ), בעמ' 176 . לעיל, הערה 56 ), בעמ' 352 ) Cohen 61 62 חשוב לראות כי עמדת ההתגוננות של כהן מפני בעיית האינדוקציה של יום אינה כופרת לחלוטין בטענתו של יום אלא מסייגת אותה. שיטת כהן מאפשרת אפוא להבחין בין סוגים שונים של היסקים על יסוד הניסיון. לנקודה זו תהא חשיבות מרובה כאשר ננתח, למשל, את הטעמים לפסילת עדויות אופי ועדויות אחרות על אודות נטייה עבריינית ( סעיפים 317- 311 לפרק שלישי להלן). ראוי עוד לציין, שקיימת בספרות הפילוסופית עמדה השוללת כליל את טיעונו של יום בלי להבחין בין סוגים שונים של היסקים אינדוקטיביים. הדוגמה הבולטת לעמדה זו היא של א\\" ג אייר. אייר סבור שהעובדה שעקרון האינדוקציה אינו יכול להיות מוצדק אלא באופן מעגלי לא מצביעה על כך << עמוד>> תוכן עניינים קטלוג
Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>             |<   <<    Page       >>   >|  

The Hebrew University Magnes Press - 978-965-493-332-2

 Special Access Code:


Tanakh - Hebrew Bible

TANAKH - INTERACTIVE HEBREW BIBLE