אידאה ומתודה: לג עיונים באפלטון Page 11 - The Hebrew University Magnes Press

הספר "אידאה ומתודה: ל"ג עיונים באפלטון", הוא קובץ מאמרים על אפלטון, שפרסם פרופסור שמואל שקולניקוב במהלך יותר משלושים וחמש שנים בשפות שונות. המאמרים פורשׂים קשת רחבה של נושא

‰ Ó„ ˜ ‰ ˜ ÈÓÚÓ ÛÈ ˜ Ó ¯ ˜ ÁÓ Ï ˘    ¯ ÒÁ · Ëȉ ¯ ÎÈ  ‰ ˘ „ Á‰ ˙ È ¯ · Ú‰ ˙ ÈÙÂÒÂÏÈÙ‰ ˙  ¯ ÙÒ · ÏÚÙÓ , ÌÈÏ ˘  ¯ È)  ÌÏ ˘ ÂÓ‰ ˘ ȉ ÏÚ , ÈÁ ¯ ʇ‰ ‰ ËÈÙÙ Ï ˘ ‰ ¯ ÙÒ . ÔÂËÏÙ‡ ÏÚ Í ¯ Ή  ,‰ ˙ ÂÓ È ¯ Á‡ Í ¯ Ú   ‰ È ˙ ‡ ˆ ¯ ‰ ÏÚ Â ·  ¯ · ÒÒ · Ó‰ ,(„ Î ˘ ˙ , ÏÂÙÎ ˘ ‰ ̉ ( Ê  ˘ ˙ ) ‰ Á ˙ Ù‰ ‰ ËÈÒ ¯ · È  ‡‰ Ï ˘ ˙ È  ÂÂÈ ‰ ÈÙÂÒÂÏÈÙ · Ò ¯  ˜ ‰ Ï ˘ È  ˘ ‰ ‰ ÈÙÂÒÂÏÈÙ‰ ˙ ‡ ‰   ˘ ‡ ¯ Ï ÌÈ ˘ ‚ ÂÙ‰ ÌÈË  „ ÂËÒÏ ¯ ˜ ÈÚ · ÌÈ„ ÚÂÈÓ‰ ÌÈÈÏÏÎ ˙ ‡  · Ó ÔÂÈ ˆ Ï ÌÈȇ ¯ ‰  ˙ È ¯ · Ú · ÌÈÈ ˆ Ó‰ ÌÈ ¯ Á‡‰ ‡  · Ó‰ È ¯ ÙÒ ÔÈ · . ̉ È„ ÂÓÈÏ · ˙ È  ÂÂȉ Ï ˘ , ¯ ˙ ÂÈ · ȇ  · Ó‰ ͇ , ÔÈ ˆ Ó‰  ¯ ÙÒÏ ¯ ˜ ÈÏ‚ Ô  ÁÂÈ Ï ˘ ÂÓ‚ ¯ ˙ ˙ ‡ ¯ ÈÎʉ Ï ˘ È ‰ ÈÙ ¯ ‚ ÂÈ · ‰ ˙ ‡  ,( 1979 ,„ · ÂÚ ÌÚ , · È · ‡ Ï ˙ )  ÂË ˘ ÙÎ ÔÂËÏÙ‡ ,‡ ¯  ˜ ¯ „  ÒÎχ .( Ë Î ˘ ˙ , Ô ˜  ˘ , · È · ‡ Ï ˙ )   ˙ ÂÈ ˘ ȇ  ÂÈÈÁ : ÔÂËÏÙ‡ , Ò · ÈÏ ‚ È ˙ ‡ Ó ÔÂËÏÙ‡ Ï ˘ . ÏÂΉ ËÚÓÎ ‰ Ê , ÌÈ ¯ ÂÊÙ ÌÈ ¯ Ó‡ ÓÓ „ · Ï .„ · Ï · ˙ ÈÚ ¯ ‡  ˙ È ˜ ÏÁ ‰ ¯  ˆ · ‡ χ ¯ ÒÁ‰ ˙ ‡ ‡ ÏÓÏ ‡ ·    ȇ ‰ Ê ÌÈ ¯ Ó‡ Ó ץ ·  ˜ ‰  ˘ ˘ ÓÁ ÌÈ ˘ ÂÏ ˘ Ó ¯ ˙ ÂÈ Í ˘ Ó · È ˙ ÓÒ ¯ Ù ˘ ÔÂËÏÙ‡ ÏÚ È « ¯ Ó‡ Ó ˙ ‡  · È ˙ Ò  ÈÎ ÌÈ ˘ È‚  Ì  ȇ ˘ ˙ Ú È · ˙ Î ·  ÌÈ ˆ · ˜ · ÂÓÒ ¯ Ù ˙ ‰ Ì ˜ ÏÁ . ˙  ¯ Á‡ ˙ ÂÙ ˘ ·  ˙ È ¯ · Ú · Ì ·  ¯ ÂÓÒ ¯ Ù ˙  ÌÈÈ ¯ · Ú‰ ÌÈ ¯ Ó‡ Ó‰ . ÏÂÎÏ ˙  ˘ È‚  Ô  ȇ ˘ ˙ ÂÙ ˘ · Ì ˙ ˆ ˜ Ó ˙ ÂÏ ˜ · ˙  ¯ Á‡ ˙ ÂÙ ˘ · ÌÈ ¯ Ó‡ Ó‰ ÔÓ .„ · Ï · ÌÈ · ÈÈÁ ˙ Ó ÌÈ  È ˘ · Ô‡ Î Ìȇ · ÂÓ Ì‰   ÔÂÈÚ · ÌÂÒ ¯ Ù‰ ˙ ÂÓ ˜ Ó .‰ Ê ץ ·  ˜ Ï „ ÁÂÈÓ · È ˙ Ó‚ ¯ ˙ ˘ ˘ È ˙ È ¯ · Ú · Ì‚ ¯ ‡ ‡ ¯ ˘ ˘ È ˙ Ú‰ È · ˙ ÎÏ ˙ ‡ ˆ ‰ Ï È ˙ „  ˙ . ÂÏ ˘ ÌÈÈÏ ˘ · ÌÈ  È ˆ Ó ¯ Ó‡ Ó ÏÎ Ï ˘ ÌÈÈ ¯  ˜ Ó‰ .‰ χ ÌÈ ¯ Ó‡ Ó Ì‚ ¯ ˙ Ï Â‡ ˘ „ ÁÓ ÒÈÙ„‰ Ï ÈÏ Â ˘ ¯ ‰ ¯ ˘ ‡ ‰„  ˙ Ó‰ Ï ˘ ÔÂËÏÙ‡ Ï ˙ Ú ¯ ÎÓ‰ ‰ ˙  · È ˘ Á · ‰ ¯ Ή‰ ˙ Ù ˙  ˘ Ó ¯ ÙÒ‰ È ˜ ¯ Ù ÏÎÏ ÒÈÒ · Ï ˙ ¯ ˘ Ù ˙ Ó È ˙ Ï · ‰  ˙ ˘ È ¯ „ „ ˆ Ï ˙    ˘ ‰ ‰ È ˙  ¯  ˆ · ‰ È   ¯ ȇ‰ Ï ˘  ˙ ÈË ˙ ÂÙȉ‰ . ˙ ÁË · ÂÓ ‰  ȇ ÌÏÂÚÏ ÂÊ ˙ È  ˙ ÂÓ È ˙ Ï · ˙ È ˘ ‡ ¯ ˙ ‚ ˘ ‰ ̇ Ì‚ , Ô ˙ ȇ È‚ ÂÏÂË  ‡ ÔÂËÏÙ‡ ˘ ‡ ¯  ˜ Ï ÌÈ„ ÚÂÈÓ‰ ‰ χ Î ˘ È .‰„ ÈÁ‡ ‰   ȇ ÌÈ ¯ Ó‡ Ó‰ Ï ˘ È ˘  ˜ ‰ ˙ ‚ ¯ „ ˙ ÂÈ  Ù‰‰ ˘ ‰  ˜ Ó È  ‡ . ÌÂÁ ˙ · ÌÈ ¯ ˜ ÂÁÏ ÌÈ  ÂÂÎÓ‰ ‰ χ Î ˘ È ÔÈËÂÏÁÏ ÂÏ ¯ Ê Â   ȇ ¯ Ó‡ Ó ÏÎ . ץÂÁ  ¯ · „ ‰ ˘ ˙ ÂÓ ˜ Ó · ‡ ¯  ˜ ‰ ÏÚ ÂÏ ˜ È ÌÈÏ ˘ ‰ ˙  ¯ Ú‰ · ˘ ˙ ÂÈ„„‰‰ L ¯ ÂÙ‰ ‡  · Ó‰ ÔÓ Â ˙ ‡ È ¯ ˜ ˙ ‡ ÏÈÁ ˙ È Ì‡ ‡ ¯  ˜ ‰ ‰ ˘ ÚÈ · ÂË Í‡ , ÂÓ ˆ Ú ˙ ÂÎÊ · „ ÓÂÚ . ÔÂËÙχ Ï È ˙ ˘ È‚ È ¯ ˜ ÈÚ ˙ ‡ Oxford ˙ ¯ „ Ò · Ë  ¯ · Ï ˘ ËÒ ˜ ˉ Á  ÂÓ ÔÂËÏÙ‡ È · ˙ ÎÓ ˙ ‡ · ÂÓ‰ ÏÎ „ ÂÒÈ · ÈÏ ˘ . ÈÏ ˘ ÌÏÂÎ ˙ È  ÂÂȉ ÔÓ ÌÈÓ‚ ¯ ˙ ‰ . ˙ ¯ Á‡ ÔÈ ˆ ̇ ‡ χ , Classical Texts  ¯ ‡ ˘ ‰ ˙  ¯ Ú‰ · ˘ ˙ ‡ · ÂÓ . ËÒ ˜ ˉ Û‚ · ˘ ˙ È  ˘ Ó‰ ˙  ¯ ÙÒ‰ ÔÓ ÌÈÓ‚ ¯ ˙ ‰ Ì‚ . ¯  ˜ Ó‰ ˙ ÂÙ ˘ · ˙ ‡ ˆ ‰ Ï ˘  ˙ Ú‰ È · ˙ Î Ï ˘ Ìȇ ¯  ˜ ÏÂ È « „ ÈÓÏ ˙ Â È « ˙ ÈÓÚÏ · Á È  ‡ ‰ Ï„‚ ‰„  ˙
אידאה ומתודה: לג עיונים באפלטון Page 1 | אידאה ומתודה: לג עיונים באפלטון Page 2 | אידאה ומתודה: לג עיונים באפלטון Page 3 | אידאה ומתודה: לג עיונים באפלטון Page 4 | אידאה ומתודה: לג עיונים באפלטון Page 5 | אידאה ומתודה: לג עיונים באפלטון Page 6 | אידאה ומתודה: לג עיונים באפלטון Page 7 | אידאה ומתודה: לג עיונים באפלטון Page 8 | אידאה ומתודה: לג עיונים באפלטון Page 9 | אידאה ומתודה: לג עיונים באפלטון Page 10 | אידאה ומתודה: לג עיונים באפלטון Page 11 | אידאה ומתודה: לג עיונים באפלטון Page 12 | אידאה ומתודה: לג עיונים באפלטון Page 13 | אידאה ומתודה: לג עיונים באפלטון Page 14 | אידאה ומתודה: לג עיונים באפלטון Page 15 | אידאה ומתודה: לג עיונים באפלטון Page 16 | אידאה ומתודה: לג עיונים באפלטון Page 17 | אידאה ומתודה: לג עיונים באפלטון Page 18 | אידאה ומתודה: לג עיונים באפלטון Page 19 | אידאה ומתודה: לג עיונים באפלטון Page 20 | אידאה ומתודה: לג עיונים באפלטון Page 21 |

אידאה ומתודה: לג עיונים באפלטון


About Book אידאה ומתודה: לג עיונים באפלטון


page hebrew university magnes press
The Hebrew University Magnes Press Outlet

פיזיקה א-ב
הפיזיקה של אריסטו אינו אלא פילוסופיה של הטבע; דין וחשבון שיטתי ורציונלי על תופעות וגילויים המשותפים לכל העצמים בטבע. המצפה למצוא בו את מה שמקובל למצוא בספר פיזיקה מודרנ

המזרח החדש מו: אסלאם: חברה ומשפט
המזרח החדש כרך מו אסלאם: חברה ומשפט כולל אחד עשר מאמרים. חטיבת המאמרים המוקדשת למשפט בוחנת את המפגש בין מערכות חוק שונות – מערכת החוק המוסלמי ומערכת החוק של מדינת ישראל – וב•

מלח הארץ: סדרה למחקרי ים המלח (כרך 3)
הידעתם כי סלעי התשתית שמתחת לים המלח, והאגן שמדרום לו, שקעו לעומק של יותר מעשרה קמ? כי העומק הזה התמלא ברובו במשקעים שונים, ובגלל שקצב המילוי אינו משיג את קצב השקיעה, אזור ים &#

Journal of rural cooperation, Vol. 36, 1, 2008: Special Issue - Social Capital and Rural Governance in Central and Eastern Europe
The transition process in central and eastern Europe (CEE) had a profound effect on how individuals interact. Economic and social institutions have changed, requiring an adaptation process by individuals in the move toward a market economy. How each individual accesses, manipulates and uses their networks will determine the use of their social capital. Within CEE, there is a presumption of low levels of social capital. This paper questions the rationale of applying the contested ‘western' concept of social capital to CEE countries. It argues that although the concept was developed to understand processes within established democratic systems, it nevertheless is instrumental for analysing how trust is formed, and for understanding cooperation amongst individuals. As such, this framework reconciles literature from sociological and economic disciplines and offers a comprehensive framework for the analysis of social capital on a micro level. This involves positing social c

Journal of rural cooperation, Vol. 34, 2, 2006
The Journal of Rural Cooperation (JRC) is an interdisciplinary journal focusing on cooperatives and related rural organizations in developed and less developed countries. Topics of particular interest are cooperatives facing trends of globalization and privatization, the web of cooperative-community relationships, and cooperatives as part of such broader systems as mainstream economics, economies in transition, the social economy or related alternative paradigms

מקרא לישראל יחזקאל כ''ה-מ''ח
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

מלח הארץ: יד לחלוצי המלח משה נובומייסקי ומשה לנגוצקי. סדרה למחקרי ים המלח. כרך 1
[R]הידעת כי הר סדום בנוי ממלח ועודו ממשיך להתרומם? כי מפלס מי ים המלח היה גבוה יותר בעבר וכי לפני כ-25,000 שנה השתרע הים מחצבה ועד הכנרת? כי מפלסו עתיד להמשיך ולרדת כמאה מטר נוספים? כי

כאן ושם, עכשיו ובימים האחרים
שנים רבות הייתה פולין ליהודיה 'פּוֹלִין הָעֲדִינָה הַקְּדוּמָה לְתוֹרָה וְלִתְעוּדָה לְמִיוֹם סוּר אֶפְרַיִם מֵעַל יְהוּדָה, מקום ללון בו עד בוא הגאולה. יהודי פולי

ההר שהיה כמפלצת


היהודים וישראל בעיתונות הסובייטית בתקופת גורבצ'וב
בשנות כהונתו של מיכאל גורבצ'וב כנשיא ברית המועצות (1988--1991) התרחשו בה שינויים מרחיקי לכת שבאו לידי ביטוי בהרחבת החופש הפוליטי והתרבותי ובניסיון להנהיג רפורמות כלכליות. השינ•

קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז
Korot is devoted to the study of the philosophical, sociological and ethical aspects of the history of medicine and Judaism. The topics covered by the Journal include: medicine in Jewish and Hebrew sources, the history of Jewish physicians, medicine in Palestine and Israel and medicine during the Nazi period. Korot is published annually. Each volume contains mostly English-language articles, together with some Hebrew contributions (abstracted in English). The “Historical Notes” and “Notes and Events” sections cover recent important developments and events in the above mentioned topics around the world. Each issue also includes several reviews of noteworthy books and contributions to the field. Korot is sponsored by The Dr. Manuel & Helen Glazier Memorial Fund of The American Physicians Fellowship for Medicine in Israel, and the Center for Jewish Medical Heritage. Its editorial board comprises scholars from the USA, France, Germany, UK and Israel. Korot is the organ of the Isra

מקרא לישראל: שופטים
ספר שופטים, השני לספרים ההיסטוריים של התנך, נתפרש על ידי פרופ יאירה אמית מהחוג למקרא באוניברסיטת תל-אביב. מחברת הפירוש הקדימה לספר מבוא הדן בהיבטים שונים של הספר, כגון חיב

דיאלוגים
בספר כונסו ארבעה דיאלוגים מאת דידרו, מעמודי התווך של ההשכלה במאה השמונה עשרה בצרפת – דיאלוגים המייצגים היבטים שונים של חשיבתו – וקטעים מכתיבתו ב'אנציקלופדיה' הגדולה שער&#

יצירה עצמית: חיים, אדם ויצירה על פי ניטשה
מהי היצירה העצמית של האדם? כיצד חירותו אפשרית? מהם תהליכי ההיריון והלידה של השפע הפנימי של האדם היוצר? האם העל-אדם הוא בר מימוש או אוטופיה? כיצד התרבות והמציאות קשורות בחוו

גווילים נשרפים ואותיות פורחות: תולדותיהם של אוספי ספרים וספריות בארץ ישראל וניסיונות להצלת שרידיהם באירופה לאחר השואה
אוסף הספרים הלאומי והאוניברסיטאי נבנה בשנות המנדט בירושלים במטרה לאסוף, לרכז ולשמר את אוצרות הרוח של העם היהודי ולמלא תפקיד חברתי ואידאולוגי כסמל להגשמת הציונות ובתה&

זהויות במשחק: כדורגל ערבי במדינה יהודית
[R]הספר זהויות במשחק: כדורגל ערבי במדינה יהודית, חושף בממצאיו המפתיעים עד כמה זירת הספורט, התמימה כביכול, היא למעשה זירת קרב פוליטית ממשית. יותר משליש מקבוצות הכדורגל בישרא

מאה שערים: עיונים בעולמם הרוחני של ישראל בימי הביניים, לזכר יצחק טברסקי
שלושים ואחד מבכירי חוקרי היהדות בזמננו חולקים כבוד בספר הזה לזכרו של פרופ' יצחק טברסקי עה, בעל הקתדרה לספרות עברית ולמחשבת ישראל עש ליטאואר באוניברסיטת הרוורד, מראשי ה–

שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום טו
An annual for biblical and ancient near easstern studies

'בלי מורא בלי משוא פנים': אורי אבנרי ו'העולם הזה'
השבועון העולם הזה בעריכתו של אורי אבנרי היה במשך ארבעים שנים קול אחר בזירה הציבורית של מדינת ישראל. הוא ערער על אמיתות מוצקות וחשף, בלי מורא ובלי משוא פנים, פנים אפלות באוט

JUDAICA LATINOAMERICANA
AMILAT se enorgullece en presentar el sexto volumen de su serie Judai¬ica Latinoamericana, que incluye los trabajos presentados en la Sección de Judaísmo Latinoamericano del XIV Congreso Mundial de Estudios Judaicos, realizado en Jerusalem en 2005, por investigadores establecidos en las Américas, Europa e Israel. Este volumen, multidisciplinario y pluritemático, refleja la creciente relevancia y visibilidad de las investigaciones sobre judaísmo latinoameric¬cano, así como su lenta pero constante integración con los estudios sobre otras áreas históricas, geográficas, sociales y culturales del judaísmo mund¬dial. Efectivamente, cada vez son más los investigadores que perciben la correlación entre las experiencias judías en América Latina y en otras reg¬giones del globo. Al mismo tiempo, se presta creciente atención a lo que diferencia y asemeja a las diversas realidades judías dentro de la misma Am

הקיסרים האנטונינים
הביוגרפיות של הקיסרים האנטונינים הן חלק מקובץ הביוגרפיות של קיסרי רומא הידוע בשם SCRIPTORES HISTORIAE AUGUSTAE ('המחברים של תולדות האוגוסטים'), ובקיצור – 'היסטוריה אוגוסטה'. מגילת הקובץ הייתה מו

Perspectives: Revue de l'Université Hébraïque de Jérusalem, La Bible dans tous ses États
Appears once a year, under the guidance of the French Department of the Hebrew University of Jerusalem.

עיונים באתיקה 1
אתיקה בתחום כלשהו של פעילות אנושית היא תפיסה בדבר ההתנהגות הראויה בו. תפיסה כזו יכולה להיות מערכת ערכים, או מערכת עקרונות המבטאים ערכים. גם הערכים וגם העקרונות נותנים בס

מימרה מגיה מיתוס: פרקי דרבי אליעזר לאור מחקר הספרות העממית
החיבור פרקי דרבי אליעזר, למן חיבורו (כנראה במאה השמינית) ועד ימינו, זכה לפופולריות רבה בקרב קהל קוראים מגוון. ואכן, אין דומה לו בספרות העברית של שלהי העת העתיקה וימי הביניי

הצנזור, העורך והטקסט: הצנזורה הקתולית והדפוס העברי במאה השש עשרה
השלב המרכזי בתהליך המעבר של התרבות העברית לדפוס נעשה בבתי הדפוס העבריים באיטליה במאה השש עשרה. בבתי דפוס אלה, שהיו ברובם בבעלות נוצרית, נקבע הן הנוסח הן העיצוב של הספרות ה&

COPING WITH CRISIS: Conflict Management and Resolution
Coping with Crisis focuses on the theme of conflict management and resolution in its many facets: on the level of individuals, families, groups, cities, and countries, in the spheres of environment, economics, law, and politics, and through its representation in literature and the arts. The essays in this three-part volume, grouped into the rubrics of Humanities, Law, and Social Sciences, describe varied modes of response to conflict, presenting both theoretical discussions and many instructive examples of how potentially volatile situations may be avoided or defused.

חיים בצוותא: הרובע היהודי של פוזנן במחצית הראשונה של המאה השבע עשרה
ספר מקורי זה פורס בפני הקורא שחזור של חיי היהודים בפוזנן, אחת הקהילות הגדולות והתוססות ביותר במזרח אירופה במאה השבע עשרה. הוא פותח בתיאור התהוות הרובע היהודי בעיר ובשינ

הגוף האלוהי הנשי בקבלה: עיון בצורות של אהבה גופנית ומיניות נשית של האלוהות
ספר זה הוא ניסיון לפרש מסורות מספרות הקבלה המתייחסות לגוף האלוהי הנשי. ריכוזן של מסורות אלה במחקר מיוחד מסב את תשומת הלב לפן חשוב של ספרות הקבלה: היותה של האלוהות בעלת בחי&

בין פז'וז'י לשצ'וצ'י ובין תל-אביב לאוהיו
חנוך לוין הוא מחזאי, בימאי, סטיריקן, משורר וסופר, שרבים רואים בו את אחד היוצרים הישראלים החשובים והמשפיעים ביותר במאה העשרים. הספר בין פז'וז'י ושצ'וצ'י ובין תל-אביב לאוהיו, &

קולות הקוראים: מעשה הקריאה בסביבת תקשורת רב ערוצית
קולות הקוראים, ספרם של חנה אדוני והלל נוסק, הוא המחקר המקיף והמורכב ביותר בנושא הקריאה שנערך בישראל. הקריאה נבדקת במחקר זה במגוון רחב של היבטים לאורך שנים רבות ובאמצעות כ&#

On Chariots with Horses of Fire and Iron
This book deals with the arrival of modernity in the Holy Land in the form of the 86 km Jaffa-Jerusalem Railway. Befitting the completion of such a substantial undertaking, the inauguration, in September 1892, was a grand affair, attended by representatives of the Ottoman Empire, consuls, religious leaders, and foreign delegations. The tracks approached Jerusalem from the southwest through the Judean Mountains, taking advantage of the deep, winding river bed of the Soreq Valley. This afforded the least steep route, though even then the grades were a challenge for the locomotives. Since the tracks were of narrow meter-gauge they could easily follow the natural contours of the land on the ascent to Jerusalem, the highest point, at about 700 meters above sea level

התנך והזהות הישראלית
התנך היה טקסט מעצב זהות ראשון במעלה בחברה היהודית המתגבשת בארץ ישראל . בתהליך בניית האומה מילא התנך תפקידים סותרים: הוא הזין רומנטיקה לאומית שנתקשרה בעבר מפואר, וגם נתן ח

שירת חייו של ר' יהודה הלוי
שירת חייו של ר' יהודה הלוי הוא סיפור חייו של גדול משוררי ימי הביניים העבריים מאז פרסומו בטולדו שבספרד ועד מותו עם קטיעת מסעו ההרואי לארץ ישראל ולירושלים. התיאור מבוסס בפ–

נגד מידיאס
דמוסתנס, הנואם הדגול, התנדב לממן את הוצאותיה של מקהלת גברים לחגיגה העירונית הגדולה לכבוד דיוניסוס שנערכה באתונה באביב שנת 348 לפסהנ. הוא הכין לחברי המקהלה וגם לעצמו תלבושו

כרם חמד- חכמת ישראל


שברי לוחות: ספרים אבודים של בעלי התוספות
תורתם של בעלי התוספות, הלוא הם חכמי גרמניה וצרפת במאות השתים עשרה והשלוש עשרה, היא עמוד הברזל של ההלכה ושל המשפט העברי. אך מדף הספרים של בעלי התוספות המונח לפנינו אינו אלא ק

שמואל דוד לוצאטו: מאתיים שנה להולדתו: איטליה - כתב עת לחקר תולדותיהם, תרבותם וספרותם של יהודי איטליה. כינוסים, סדרת מוספים, 2
שמואל דוד לוצאטו (איטליה, 1800–1865), שעמד שנים רבות בראש בית המדרש לרבנים בפדואה, היה משורר וחוקר ספרות, פרשן מקרא, איש לשון ופילוסוף שהגיב במקוריות להלכי המחשבה הכללית והיהודית ש

איטליה כרך יח: כתב-עת לחקר תולדותיהם, תרבותם וספרותם של יהודי איטליה
הספר עומד לצאת לאור בקרוב, ניתן לרכוש אותו ולקבלו כשיראה אור. איטליה מבקשת להגיש לקוראים מחקרים, אינטרדיסציפלינאריים ככל האפשר, אך יותר מכך משווים בין המרחב התרבותי של ה&#

איטליה כרך יז: כתב-עת לחקר תולדותיהם, תרבותם וספרותם של יהודי איטליה
כתב העת 'איטליה' משמש מזה שנים אחדות במה מרכזית לחוקרים העוסקים במישרין או בעקיפין בהיבטים שונים של תולדות יהודי איטליה, ספרותם ותרבותם, בכל הדורות.

רשי - פשוטו של מקרא ומדרשו של מקרא


שירת יצחק עגן: אקולוגיה ספרותית בשנות ה-30 וה-40 בארץ ישראל
שירתו של יצחק עֹגן נדחקה לאגף נידח של המודרנה העברית משום השתייכותה לחוגו הנשכח במידת מה של המשורר יצחק למדן, עורך הירחון הספרותי 'גליונות', שהחל לראות אור בכסלו תרצד וה

אתיקה במחקר
המחקר המדעי תורם, ללא ספק, לקדמה ולרווחה של החברה. בה בעת המחקר הוא נקודת מפגש בין קבוצות בעלות אינטרסים שונים -- חוקרים, מוסדות שהמחקר נערך בהם, גורמים מממנים, סוכנויות ממשל

תרגום בצל העימות: נורמות תרגום מן הספרות העברית החדשה לשפה הערבית, 1948—1990
אווירת העוינות בין יהודים לערבים שליוותה את הקמתה של מדינת ישראל העיבה על המגעים התרבותיים בין הצדדים. רבים התקשו לראות את עולמו הרוחני של הצד השני במשקפיים ניטרליים ה–

EARLY PROPHECY IN ISRAEL
This book, an expanded translation of the Hebrew original, is a penetrating study of early Hebrew prophecy as portrayed in the Old Testament. Professor Uffenheimer discusses the historical, theological and social aspects of this unique phenomenon, from its beginnings to the emergence of classical prophecy in the 8th century BCE – a period stretching from the prophetic leadership of Moses and the charismatic savior-judges, through the court prophets of the United Monarchy, to the militant prophets of the Northern Kingdom, culminating in the internal crisis under Jehu that led to the evolution of classical prophecy. The author draws, on the one hand, upon extra-biblical, Near Eastern material (the Mari documents, Hittie vassal treaties, etc.); on the other, he relies upon inner literary analysis of the biblical sources themselves. Among other things, he contests some of the innovative theories that have been proposed to account biblical prophecy.

על האתאיזם של הרבנים
בשלהי ימי הביניים התוודע המערב הנוצרי למגוון רחב של כתבים ורעיונות משל היהדות הבתר-מקראית, ובהם גרסאות שונות של תורת הסוד. בעת החדשה המוקדמת התפתחה היכרות ראשונית זו וה

חלום הטוהר: היידגר עם דרידה
'מדוע יש בכלל דבר-מה ולא רק מאומה?'. שאלה זו על עצם ההיות ועל פשר ההיות – שאלת ההוויה – היא פתח יציאה מן השגור וההמוני ופתח כניסה לכל מחשבה שניתן לכנותה פילוסופית. שאלה זו היא גם 

מקרא לישראל ירמיה א'-כ''ה
פירושו של פרופ יאיר הופמן לספר ירמיה (שני כרכים, למעלה מ-900 עמ) ראש בית הספר למדעי היהדות באוניברסיטת תל-אביב. מחזיק מבוא מקיף (94 עמ), מבואות לפרשיות שבספר ופירוש. זה הפירוש המדעי

כוכב מיעקב: חייו ויצירתו של פראנץ רוזנצווייג
הספר מתאר את חייו הקצרים והסוערים של הפילוסוף היהודי פראנץ רוזנצווייג, שחי ופעל בראשית המאה העשרים בגרמניה. רוזנצווייג חידש חידושים הן בתחום הפילוסופיה הכללית הן בתחו

מקרא לישראל: ישעיה מ''ט-ס''ו
ספר ישעיה מורכב משני חלקים ברורים הכוללים את נבואותיהם של שני נביאים שונים: ישעיה בן אמוץ הנביא מירושלים (פרקים א-לט), ונביא עלום שם המכונה ישעיה השני, שחי בבבל ובירושלים כ

מחשבות רגועות משפת האגם
צ'יאן מו (1895—1990) כתב את מחשבות רגועות משפת האגם באביב שנת 1948, על סף כינון המשטר הקומוניסטי בסין והפיצול מטיוואן. בספר שלושים פרקי הגות העוסקים במגוון נושאים ובמרכזם שאלת טבע החי&