ספרותרפיה: הוראה טיפולית במבחן השנים Page 7 - The Hebrew University Magnes Press

הספר ספרותרפיה: הוראה טיפולית במבחן השנים כולל עיונים ביצירות ספרותיות מסוגות שונות ושיקולי דעת ביישום עקרונות פסיכו-היגייניים בעת הוראתן. הספר מתבסס על ניסיון רב-שני

‰ Ó„ ˜ ‰ ÈÏ ˜ È ˘ – Ì ˙ ‡ ¯ ‰ ÈÎ ¯ „ ·  ÌÈÈ ˙  ¯ ÙÒ ÌÈËÒ ˜ Ë · ÌÈ  ÂÈÚ Ï ˘ Ì‚„ Ó ÏÏÂÎ ¯ ÙÒ‰ ¯ ÙÒ · . ‰‡ ¯ ‰‰ ÍÈω ˙ · ˘ Ù  ‰ ˙ ‡ È ¯ · Ï ˘ ˙    ¯ ˜ Ú Ì ˘ ÈÈÏ ˙ ÂÈ ˘ ÚÓ ˙ ÂÚ ˆ ‰  ˙ Ú„ ˘ ÈÁÓ‰ Ï È„ Î ˙ ‡ Ê ԉ È‚ ÂÒÏ ˙  ¯ ÙÒ ˙  ¯ È ˆ È · ¯ ÂÚÈ ˘ ÈÎ ¯ ÚÓ Ï ˘ Ë ¯ ÂÙÓ ¯ ‡ È ˙ ¯ ÂÓ‡‰ È ˘ Ù  ‰ ÍÈω ˙ ‰ ˙ ‡  ‰ ¯ È ˆ È · È ˙ ˙ ÈΉ ÔÂÈ„‰ ˙ ‡ ‰ ¯ ÂÓ‰ Ï ˘ ‰ ÈÁ  ‰ ‰ ˙ ‡ . ÔÂÈ„‰ Íω Ó · ÌÈ„ ÈÓÏ ˙ · ÏÏÂÁ ˙ ‰ Ï È « ¯ ÙÒ ·   „  Ì„ ÂÒÈ · ¯ ˘ ‡ ˙ ÂÁ  ‰ ‰  ‰ χ ˙ ‡ Ó‚ „ · ÌÈÓ ˘ ÂÈÓ‰ ˙    ¯ ˜ Ú‰ ·  ¯ ˙ ÂÁ  Ï .( ·   ˘ ˙ , ‰ ÈÙ‡ ¯ ˙  ¯ ÙÒ ; Ï ˘ ˙ , ˙ ÈÏÂÙÈË ‰‡ ¯ ‰) ‰ Ê ‡ ˘   · ÌÈÓ„  ˜ ‰ È„ Ó ¯ ÈÎʇ , ÌÈÈÊÎ ¯ Ó‰ ˙    ¯ ˜ Ú‰ Ó ‰ ÓÎ ÏÚ ‰ ¯ ˆ ˜ · ‰ Ê È ¯ ÙÒ · ¯ ÂÊÁ‡ Ìȇ ¯  ˜ ‰ ¯ ˙ È · · ÎÚ ˙ ‡  , Ë ¯ ÂÙÓ ‡ ‰  · ˘ Ì ˜ Ó‰ ‰‡ ¯ Ó ÔÂÈ ˆ Í ˙ ¯ Á‡ ‡ ‰ Ê Ô ¯ ˜ ÈÚ ÌÚÙ È ¯ ÙÒ ·   „ È  ‡ Ï ˘ ÌÈÈË  ÂÂÏ ¯ ˙ Ú„ ÈÏ ˜ È ˘ ˙ ˆ ˜ Ó ÏÚ ˙ ÂÈ‚ ÂÒ ‰ ÓÎ ÏÚ Ë ¯ ÈÙ ‡ Ï ‰ ¯ ÂÓÏ ˙ ¯ ˘ Ù‡ Ó ÌÈÂÒÓ Íω Ó Ï ˘ Ï  ÂÈ ˆ ¯ ‰ ˙ ¯ ‰ · ‰ ˘ ‰ Á  ‰ · ˙ ‡ Ê . ÌÈÓ„  ˜ ‰ ‰ ˙ ‡  ˙ ¯ ˘ È ˘ ˙ ÂÈÙÂÏÁ ˙  ˜ ÈË ˜ Ë Ì‚ Ë ˜  Ï ‡ χ , ¯ ÙÒ · ˙ ‡ · ÂÓ‰ ‰ Ó‚ „ · ˜  · „ Ï .‰ ˙ ÈΠ‰ ˙ ÈÎ ÏΠȇ  ˙ Ï ˙ ÂÓ‡ ˙ ÂÓ Âȉ È Í‡ ,‰ Ó ˆ Ú ˙ ÈÏÎ ˙ . ˙   „  ‰ ˙  ¯ È ˆ ȉ Ï ˘ , ‰ ˆ ÓÓ ‡ Ï È‡„  ·  ,‰ ÙÈ ˜ Ó ˙   ˘ ¯ Ù ÚÈ ˆ ‰ Ï ÔÂÈÒÈ  ‰ Ê Ôȇ ÏÎ ÏÚ ˙  ¯ ÙÒ · ¯ ÂÚÈ ˘ Ï ˘ ‡ ÏÓ Í ¯ ÚÓ Ô  ȇ Ô‡ Î ˙ ‡ · ÂÓ‰ ˙ ‡ Ó‚ „‰ , ÔÎ ÂÓÎ ÔÂÈ„‰ ˙ ÚÙ ˘ ‰ Ï ,   Èȉ„ – „ · Ï · È  ÈÈ‚ ȉ ÂÎÈÒÙ‰ Ë · ȉ Ï ˙ ÂÒÁÈÈ ˙ Ó Ô‰ ‡ χ , ÂÈ„„ ˆ ‰  ·  ˙ ˙ ˘ ÈÎ ¯ Ï ÔÂÈ„‰ Ï ˘  ˙ Ó ¯ ˙ ÏÚ ‰ Ê Ë · ȉ Ó ÌÈ„ ÈÓÏ ˙ ‰ ˙ „ ÓÚ ÏÚ ‰ ¯ È ˆ È · ÌÈ„ ÈÓÏ ˙ ‰ ˙ ÏÚÙ‰ ÏÚ ÒÒ · Ó‰ ¯ ÂÚÈ ˘ ‰ ˜ ÏÁ ˙ ‡ ˜ ¯ ˙ ÂÏÏÂÎ ˙ ‡ Ó‚ „‰ . ˙ ÈÓ ˆ Ú Ï ˘  ‰ ¯ È ˆ È · ÌÈÓÂÏ‚‰ ÌÈÈ ˘ Ù  ‰ ÌÈÎÈω ˙ ‰ Ï ˘  ˙ ÂÈÂÂÁ‰ Ï ˘ ‰ ÏÏÓ‰ ·  ‰ ÙÈ ˘ Á · . ‰ · ÔÂÈ„‰ Íω Ó ·  ‰ ¯ È ˆ ȉ ‡ ¯ ˜ ÓÏ Ì‰- Ì ˘ Ù  · ÌÈÏÏÂÁ ˙ Ó‰ ‰ χ ÌÈÓÈÈ ˜ ˙ Ó ‰ Ê ¯ ÙÒ · ˙ ‡ · ÂÓ‰ ˙  ¯ È ˆ È · È ˙ ˙ ÈΉ ÔÂÈ„ Ï ˙ ÂÚ ˆ ‰ ‰ Ï ˘ ÌÈ · ¯ ÌÈË · ȉ ˙ ‡ ‰ · ¯ ‰ „ ÈÓ · ‰ · È ˙ ÎÓ ‰ Ó ˆ Ú ‰ ¯ È ˆ ȉ È ¯ ‰ ˘ , ˙  ¯ Á‡ ‰‡ ¯ ‰ ÈÎ ¯ „ · Ì‚ ȇ„  · ‰ Ó‚ „ ÏÎ , ˙ ‡ Ê ÌÚ . ÌÈÈ ˘ ȇ ‰ Ù„ Ú‰ Ó ˙ Ú„ Ï ˜ È ˘ Ó ÌÈÚ ·   Ì ˜ ÏÁ ,‰ ˙ ‡ ¯ ‰ Í ¯ „ ¯ ÂÚÈ ˘ ‰ ÈÎω Ó ˙ ‡ „ ÁÈÈÓ‰ „ Á‡ È ˙ ‰ Ó ÔÈÈÙ‡ Ó eÏ ‰ ˘ ÈÁÓÓ ¯ ÙÒ · ˙ ‡ · ÂÓ‰ Ï ˘ ˙ ÂÁ ¯ ˙ ÂËÈ ˘ Ó ,‰ ÊÓ , ˙  ¯ ÙÒ ˙ ‡ ¯ ‰ Ï ˘ ˙ ‚ ‰  ˙ ÂËÈ ˘ Ó Â · ÌÈÚ ˆ ÂÓ‰ ˙ ‡ È ¯ · ÁÂÙÈË) ‰ ¯ È ˆ È · ÔÂÈ„‰ ˙  ¯ ËÓ · Ô‰ ‡ Ë · ˙ Ó ‰ Ê „ ÂÁÈÈ .‰ ÊÓ ,‰ ÈÙ ¯ ˙ ÂÈÏ · È · ÔÂÈ„‰ Íω Ó ˙ ‡ · ˙  Ó ‰ ¯ ÂÓ‰  · ˘ ÏÂÏÒÓ‰ –   Èȉ„ , Ô ˙ ‚ ˘ ‰ ÈÎ ¯ „ · Ô‰  ( ˘ Ù  ‰ ‰ È ˆ ˜ ‡ ¯ Ë  ȇ · ˘ Á ¯ ˙ Ó ˘  ˙ ÈÏ  ÂÈ ˆ ÂÓ‡‰ ‰„ ÈÓω ÍÈω ˙ Ï ˘ ˙ ÂÓ„ ˜ ˙ ‰ ‰ · ˆ ˜ ˙ ‡  . ˙  ¯ ÙÒ ˙ ¯ È ˆ È ÌÚ
ספרותרפיה: הוראה טיפולית במבחן השנים Page 1 | ספרותרפיה: הוראה טיפולית במבחן השנים Page 2 | ספרותרפיה: הוראה טיפולית במבחן השנים Page 3 | ספרותרפיה: הוראה טיפולית במבחן השנים Page 4 | ספרותרפיה: הוראה טיפולית במבחן השנים Page 5 | ספרותרפיה: הוראה טיפולית במבחן השנים Page 6 | ספרותרפיה: הוראה טיפולית במבחן השנים Page 7 | ספרותרפיה: הוראה טיפולית במבחן השנים Page 8 | ספרותרפיה: הוראה טיפולית במבחן השנים Page 9 | ספרותרפיה: הוראה טיפולית במבחן השנים Page 10 | ספרותרפיה: הוראה טיפולית במבחן השנים Page 11 | ספרותרפיה: הוראה טיפולית במבחן השנים Page 12 | ספרותרפיה: הוראה טיפולית במבחן השנים Page 13 | ספרותרפיה: הוראה טיפולית במבחן השנים Page 14 | ספרותרפיה: הוראה טיפולית במבחן השנים Page 15 | ספרותרפיה: הוראה טיפולית במבחן השנים Page 16 | ספרותרפיה: הוראה טיפולית במבחן השנים Page 17 |

ספרותרפיה: הוראה טיפולית במבחן השנים


About Book ספרותרפיה: הוראה טיפולית במבחן השנים


page hebrew university magnes press
The Hebrew University Magnes Press Outlet

האוצר
איכר זקן ואביון מוצא לפתע אוצר שנטמן ליד אח הבית על ידי סבו. העושר הבלתי צפוי אינו מיטיב עמו. הוא מלא דאגה בלתי פוסקת שמא יגנבו אותו, בודק וחוזר ובודק אם עדיין הוא טמון היכן ש

הטקס שלא היה: מקדש, מדרש ומגדר במסכת סוטה
מסכת סוטה במשנה מתארת טקס המיועד לאישה שבעלה חושד כי נאפה ובמהלכו מבוצעים בגופה מעשים קיצוניים ואלימים - ניוול וכיעור, חשיפה בעירום ולבסוף השחתת הגוף עד מוות - והכול בפני &

מאה שערים: עיונים בעולמם הרוחני של ישראל בימי הביניים, לזכר יצחק טברסקי
שלושים ואחד מבכירי חוקרי היהדות בזמננו חולקים כבוד בספר הזה לזכרו של פרופ' יצחק טברסקי עה, בעל הקתדרה לספרות עברית ולמחשבת ישראל עש ליטאואר באוניברסיטת הרוורד, מראשי ה–

On Chariots with Horses of Fire and Iron
This book deals with the arrival of modernity in the Holy Land in the form of the 86 km Jaffa-Jerusalem Railway. Befitting the completion of such a substantial undertaking, the inauguration, in September 1892, was a grand affair, attended by representatives of the Ottoman Empire, consuls, religious leaders, and foreign delegations. The tracks approached Jerusalem from the southwest through the Judean Mountains, taking advantage of the deep, winding river bed of the Soreq Valley. This afforded the least steep route, though even then the grades were a challenge for the locomotives. Since the tracks were of narrow meter-gauge they could easily follow the natural contours of the land on the ascent to Jerusalem, the highest point, at about 700 meters above sea level

החידה מאחורי הברושים: חוות וחברות מטעים במישור החוף בתקופת המנדט
עקירת הפרדסים במישור החוף חושפת בתי אבן מתפוררים, שערים חלודים, בארות ושדרות ברושים המובילות לשום מקום. בשנות העשרים והשלושים של המאה העשרים חצו את השדרות דרכים שהוליכ•

דיאלוגים
בספר כונסו ארבעה דיאלוגים מאת דידרו, מעמודי התווך של ההשכלה במאה השמונה עשרה בצרפת – דיאלוגים המייצגים היבטים שונים של חשיבתו – וקטעים מכתיבתו ב'אנציקלופדיה' הגדולה שער&#

סיפורה של מערכת החינוך הישראלית: בין ריכוזיות לביזור; בין מוצהר לנסתר; בין חיקוי לייחוד
מערכת החינוך הישראלית צומחת בעת ובעונה אחת עם החברה הישראלית ועם תרבותה. היא נוצרה על ידי החברה העברית בראשית התהוותה והייתה כלי ליצירתה, ומאז היא ממשיכה לקחת חלק בעיצו&#

תוספתות תרגום לנביאים
בצד התרגום הארמי הרשמי לנביאים, המכונה 'תרגום יונתן', הילכו בקהילות ישראל תרגומים ארמיים נוספים. תרגומים אלה, המצויים רובם ככולם בכתבי יד, מכונים במחקר המודרני 'תוספתות 

דיאלוג אנושי עם המוחלט
יוהנס קלימקוס בן השלושים מבקש להשיג אושר נצחי. האושר ממתין לכל אחד, לדבריו, והוא מניח שהתנאי להשגתו הוא להיעשות נוצרי. קלימקוס הוא דמות בדויה של סרן קירקגור, הפילוסוף הדני

הנבואה הקלסית: התודעה הנבואית
האמונה בנבואה – הטענה שהאל החליט להתגלות לבחיריו ולמסור להם, ודרכם לאדם בכלל ולעם ישראל בפרט, את רצונו בכל עניין ועניין – היא המאפיין התאולוגי החשוב ביותר של המקרא. טענה זו –

העקיבות התרגומית בתרגום אונקלוס
מעמדו של תרגום אונקלוס כתרגום המוסמך והמקודש לתורה נשמר עד ימינו. בקרב המוני בית ישראל הלימוד בו נתפס כחובה הלכתית: נאמנות לתקנת 'שניים מקרא ואחד תרגום'. להערכה המיוחדת כ

לוגיקה אריסטוטלית ומתדולוגיה תלמודית
הספר לוגיקה אריסטוטלית ומתודולוגיה תלמודית עניינו השפעתה של הלוגיקה האריסטוטלית על הבנתם של עקרונות הדרשה ההלכתית, שהם כללי הפרשנות וההיסק אשר שימשו את חכמי המשנה וה&

הדמוקרטיה הקלסית: התהוותה, תפקודה, עקרונותיה ותלאותיה באתונה
באתונה הקלסית קמה הדמוקרטיה הראשונה בתולדות האנושות, שהייתה לדמוקרטיה הישירה המפורסמת ביותר בכל הזמנים. הספר בוחן את תהליכי צמיחתה והעמקתה, את תפקוד מוסדותיה והליכי ק

על המיסטריות
בבוקרו של השביעי ביוני 415 לפסהנ התעוררו תושבי אתונה ומצאו שפסלי האל הֶרמֶס, שעמדו לפני בתים פרטיים ומקדשים, הושחתו. כל אזרח ראה את שומרו האלוהי שלפני פתח ביתו מושחת ומחולל, 

בין פז'וז'י לשצ'וצ'י ובין תל-אביב לאוהיו
חנוך לוין הוא מחזאי, בימאי, סטיריקן, משורר וסופר, שרבים רואים בו את אחד היוצרים הישראלים החשובים והמשפיעים ביותר במאה העשרים. הספר בין פז'וז'י ושצ'וצ'י ובין תל-אביב לאוהיו, &

מקרא לישראל:שיר השירים
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

עיונים בחינוך היהודי כרך יב: השפה העברית בעידן הגלובליזציה
אסופת המאמרים בספר השפה העברית בעידן הגלובליזציה פונה הן לחוקרים והן למורים העוסקים בהוראת השפה בשדה ומאפשרת לקורא עיון מקיף ומגוון בהיבטים שונים הנוגעים לעברית. הקו

מלח הארץ: סדרה למחקרי ים המלח (כרך 3)
הידעתם כי סלעי התשתית שמתחת לים המלח, והאגן שמדרום לו, שקעו לעומק של יותר מעשרה קמ? כי העומק הזה התמלא ברובו במשקעים שונים, ובגלל שקצב המילוי אינו משיג את קצב השקיעה, אזור ים &#

על משלחת הכזב
פיליפוס מלך מוקדון עלה לשלטון ב-359 לפסהנ. לאחר תקופת גיבוש פנימי הוא פנה למדיניות של התפשטות מכוונת שהחלה לעורר דאגה באתונה. באתונה נוצרו שתי סיעות, סיעת מלחמה שרצתה בגיוס 

Judaism of the Second Temple Period - Vol 1: Qumran and Apocalypticism
In Judaism of the Second Temple Period, Flusser examines the influence of apocalypticism on various Jewish sects. He states that the teachings of Jesus, while reflecting first and foremost the views of the sages, are also influenced by Jewish apocalypticism. Examining the Essenes, their effect on Hebrew language, the split of sects, and much more, Flusser's collected essays offer an important source of study for any Dead Sea Scrolls scholar.

COPING WITH CRISIS: Conflict Management and Resolution
Coping with Crisis focuses on the theme of conflict management and resolution in its many facets: on the level of individuals, families, groups, cities, and countries, in the spheres of environment, economics, law, and politics, and through its representation in literature and the arts. The essays in this three-part volume, grouped into the rubrics of Humanities, Law, and Social Sciences, describe varied modes of response to conflict, presenting both theoretical discussions and many instructive examples of how potentially volatile situations may be avoided or defused.

שירת יצחק עגן: אקולוגיה ספרותית בשנות ה-30 וה-40 בארץ ישראל
שירתו של יצחק עֹגן נדחקה לאגף נידח של המודרנה העברית משום השתייכותה לחוגו הנשכח במידת מה של המשורר יצחק למדן, עורך הירחון הספרותי 'גליונות', שהחל לראות אור בכסלו תרצד וה

אדם חסר פנים: משבר הזהות של הרפואה המודרנית
הרפואה ניצבת בפני אחד המשברים הקשים בתולדותיה. תשתית המקצוע – יחסי האמון בין הרופא והחולה – הולכת ומתערערת, ומותירה חולים כועסים ונבוכים ורופאים מתוסכלים. משבר זה מתרחש ד&#

Journal of rural cooperation, Vol. 35, 1, 2007
The Journal of Rural Cooperation (JRC) is an interdisciplinary journal focusing on cooperatives and related rural organizations in developed and less developed countries. Topics of particular interest are cooperatives facing trends of globalization and privatization, the web of cooperative-community relationships, and cooperatives as part of such broader systems as mainstream economics, economies in transition, the social economy or related alternative paradigms.

ספר יחזקאל
נוסח הפנים של מהדורת ספר יחזקאל משקף את כתר ארם צובה, כתב היד החשוב ביותר של נוסח המסורה הטברני במסורת בן אשר. מתחת לו סדורים ארבעה אפרטים המביאים חילופי גרסאות מעדי הנוסח

תולדות דרום-מזרח אסיה בזמן החדש
הספר תולדות דרום-מזרח אסיה בזמן החדש - קווי יסוד דן בארצות מיאנמר (בורמה לשעבר), תאילנד, ויאטנאם, קמבודיה, לאוס, מאלאזיה, אינדונזיה, סינגפור, פיליפינים וטימור. אזור זה מתייחד ב&#

מקרא לישראל: עבדיה יונה
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

שירת חייו של ר' יהודה הלוי
שירת חייו של ר' יהודה הלוי הוא סיפור חייו של גדול משוררי ימי הביניים העבריים מאז פרסומו בטולדו שבספרד ועד מותו עם קטיעת מסעו ההרואי לארץ ישראל ולירושלים. התיאור מבוסס בפ–

פירוש על ספר במדבר כב-לו
הספר דן בחלק האחרון של ספר במדבר, שבו כמה פרשיות רבות חשיבות: פרשת בלק, הכוללת את נאומי בלעם; לוח הקרבנות לימים, לרגלים ולמועדים; ירושת הארץ וחלוקתה ופרשת בנות צלפחד ומסקנות

אתיקה במחקר
המחקר המדעי תורם, ללא ספק, לקדמה ולרווחה של החברה. בה בעת המחקר הוא נקודת מפגש בין קבוצות בעלות אינטרסים שונים -- חוקרים, מוסדות שהמחקר נערך בהם, גורמים מממנים, סוכנויות ממשל

אחרון משוררי האלהים:מיתוס, אתוס ומיסטיקה ביצירתו של יוסף צבי רימון
הספר אחרון משוררי האלהים עוסק בראשית השירה הדתית המודרנית בארץ ישראל כפי שהשתקפה ביצירתו המוקדמת של יוסף צבי רימון (1889¬-1958), על רקע התהפוכות הרבות שעברו על היישוב היהודי הישן

מקדש ומרכבה, כוהנים ומלאכים, היכל והיכלות במיסטיקה היהודית הקדומה
ספר זה מוקדש לבירור מהותה המיסטית של מסורת המרכבה הכוהנית, שהתחברה בזיקה למסורות מקדשיות. ראשיתה בחזונו של הנביא יחזקאל בן בוזי הכוהן, שהוגלה מירושלים בשלהי ימי בית ראש

מודרות ואהובות: סיפוריהן של נשים בדוויות משכילות
מה מניע נשים בדוויות ללחום למען רכישת השכלה גבוהה? מאין שואבות הן את כוחן? באילו אסטרטגיות הן נוקטות כדי להצליח? האם הן מהוות דוגמה אישית לנשים צעירות אחרות? האם הן כוח מחדש

עמנואל לוינס בירושלים: פרשנויות פילוסופיות ופרספקטיבות דתיות
עמנואל לוינס (1906--1995), מגדולי הפילוסופים של זמננו, נודע מזה כארבעים שנה ברחבי תבל בשל יצירתו הייחודית היונקת הן מן המסורת הפילוסופית המערבית הן מן המקורות היהודיים-התלמודיים.

שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום יט
רשימת מאמרים המופיעים בכרך זה: מקרא טובה גנזל מעמדם של בעלי התפקידים במקדש העתידי בנבואת יחזקאל יעקב מילגרום התכונות הייחודיות של מקדש יחזקאל מניין?נועם מזרחי בין חק

Biblical Hebrew in Its Northwest Semitic Setting: Typological and Historical Perspectives
In 1961 William L. Moran published “The Hebrew Language in Its Northwest Semitic Background” (in The Bible and the Ancient Near East: Essays in Honor of William Foxwell Albright) in which he presented a state-of-the-art description of the linguistic milieu out of which Biblical Hebrew developed. In the light of the significant advances in the study of Biblical Hebrew and Northwest Semitic in the past four decades, the Institute for Advanced Studies of the Hebrew University of Jerusalem convened an international research group during the 2001-2002 academic year on the topic “Biblical Hebrew in Its Northwest Semitic Setting: Typological and Historical Perspectives.” The present volume presents the fruits of the year long collaboration. The articles are based on the lectures that were given during the year. A wide array of subjects are discussed, all of which have implications for the study of Biblical Hebrew and Northwest Semitic.

או או: כרך שני
סרן קירקגור (1813–1855) איננו רק אביו של האקזיסטנציאליזם הדתי, הוא היה גם פילוסוף-סופר מחונן, שגייס את כישרונו הספרותי לשירותה של התפלספות מהפכנית ומיוחדת במינה זו. בכרך השני של ס–

ביטחון סוציאלי בישראל
הספר סוקר את התפתחות מדינת הרווחה בישראל על פי תכניות הביטחון הסוציאלי לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים. בסיומו נבחנת הצלחת מערכת הביטחון הסוציאלי בישראל להשיג את יעדי&

Evidence Of Francophony In Mediaeval Levant: Decipherment and Interpretation
This study is an annotated edition and commentary of an Arabic-Old French phrase book found on the last thirteen pages of a Coptic lexicographic treatise compiled in the thirteenth century and recopied in the sixteenth century (MS. BnF Copte 53). The main value of this work is two-fold: first, it is a specimen of the Crusader Old French, of which little has been preserved; and second, it provides evidence for the vernacular language of the period. In the analysis of the material, an attempt has been made to reconstruct from a diachronic-diatopic perspective the vernacular French spoken at Acre in the mid-thirteenth century. This volume will be of interest for Romance linguists and philologists, as well as historians of the Crusades and the Latin East. Arabists and historians of the late medieval Muslim Middle East of this time will also find much of use in this work.

Journal of rural cooperation, Vol. 34, 2, 2006
The Journal of Rural Cooperation (JRC) is an interdisciplinary journal focusing on cooperatives and related rural organizations in developed and less developed countries. Topics of particular interest are cooperatives facing trends of globalization and privatization, the web of cooperative-community relationships, and cooperatives as part of such broader systems as mainstream economics, economies in transition, the social economy or related alternative paradigms

מעטים מול רבים? עיונים ביחסי הכוחות הכמותיים בקרבות יהודה המקבי ובמלחמת העצמאות
[R]מה היו יחסי הכוחות בקרבות יהודה המקבי ובמלחמת העצמאות? האמנם לפנינו מלחמת מעטים נגד רבים, כפי שמקובל לחשוב? שאלות אלו נדונו ביום עיון שבית הספר להיסטוריה של האוניברסיטה

על הליריות של הנפש
מהי הליריות של הנפש? האם מדובר בתכונה המייחדת את נפשם של משוררים בלבד, או שמא באיכות נפשית המצויה בכל אחד מאתנו, אולי אף מתנה את עצם קיומו של מרחב נפשי? ספר זה מנסה לבחון את מש

תורת הגישור
מהו גישור? מה הקשר שלו לשפיטה? כיצד שניהם מתיישבים עם הרעיונות המרכזיים בתחום המשפט? הספר מספק סקירה מקיפה של תופעת הגישור ושל הקשר שלה עם המשפט מבחינה תיאורטית ומעשית. ה•

Journal of Rural Cooperation Vol. 34, 1, 2006
The Journal of Rural Cooperation (JRC) is an interdisciplinary journal focusing on cooperatives and related rural organizations in developed and less developed countries. Topics of particular interest are cooperatives facing trends of globalization and privatization, the web of cooperative-community relationships, and cooperatives as part of such broader systems as mainstream economics, economies in transition, the social economy or related alternative paradigms

פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם
הקריאה לעריכת משאל עם חוזרת ונשמעת במדינת ישראל בשכיחות רבה, ואף על פי כן מעולם לא התקיים בישראל משאל עם. כלי הכרעה זה הפך לפנטום בפוליטיקה הישראלית. הקריאה לעריכת משאל ע

'בלי מורא בלי משוא פנים': אורי אבנרי ו'העולם הזה'
השבועון העולם הזה בעריכתו של אורי אבנרי היה במשך ארבעים שנים קול אחר בזירה הציבורית של מדינת ישראל. הוא ערער על אמיתות מוצקות וחשף, בלי מורא ובלי משוא פנים, פנים אפלות באוט

יהודים בממלכת הסולטנים: החברה היהודית באימפריה העות'מאנית במאה השבע עשרה
הספר יהודים בממלכת הסולטנים מתאר - לראשונה בספרות המחקר – את החברה היהודית העירונית במרכזי האימפריה העות'מאנית - בבלקן, באנטוליה ובפרובינציות הערביות - בעת החדשה המוקדמת

מקרא לישראל: אסתר
פרופ אדל ברלין מציגה פירוש חדש למגילת אסתר. לשיטתה לא נכתבה המגילה אלא כדי להסביר את טעמו של חג הפורים. המגילה עצמה היא יצירה מן התקופה ההלניסטית. במבוא לספר מוכיחה המחברת

מורה צדק: עיונים בתורתו של ג'ון רולס
קובץ המאמרים 'מורה צדק: עיונים בתורתו של ג'ון רולס' הוא הספר הראשון בעברית על משנתו של ג'ון רולס, הדמות הבולטת ביותר בפילוסופיה הפוליטית בחמישים השנים האחרונות. רולס, שנפ

אורתודוקסייה יהודית: היבטים חדשים
האם יש הצדקה להוסיף ולדבר על תופעה רציפה ונהירה של יהדות אורתודוקסית? קובץ המחקרים 'אורתודוקסייה יהודית: היבטים חדשים' מציג את היהדות האורתודוקסית כתופעה מגוונת ועשי—