ספרותרפיה: הוראה טיפולית במבחן השנים Page 8 - The Hebrew University Magnes Press

הספר ספרותרפיה: הוראה טיפולית במבחן השנים כולל עיונים ביצירות ספרותיות מסוגות שונות ושיקולי דעת ביישום עקרונות פסיכו-היגייניים בעת הוראתן. הספר מתבסס על ניסיון רב-שני

‰ Ó„ ˜ ‰ Á – Ô‰ · ÔÂÈ„‰ Íω Ó Ì‚  ˙  ¯ È ˆ ȉ ˙   ˘ ¯ Ù Ì‚ – ‰ χ ˙ ÂÚ ˆ ‰ ˘ ÔÈÈ ˆ Ï ¯ ˙ ÂÓÏ ‰ ˙ ‡ Ï ˘ ˙ ¯ ÊÂÁ ‰‡ È ¯ ˜ ÏÎ · , Ô·  . ÌÈÈ  È ˘ Ï ˙ ÂÁ ˙ Ù ‡ χ ˙  ¯ Ó‚ ÂÓ ˙  ¯ ‚ Ò Ô  ȇ ÂÙ ˘ Á  – ¯ Á‡ ÔÓÊ · ‡ ˙ ¯ Á‡ ÌÈ ¯ ÂÓ ˙ ˆ  · ˜ · ‰ · ÛÒ  ÔÂÈ„ ÏÎ ·  ,‰ Ó ˆ Ú ‰ ¯ È ˆ È ÌÈ ¯ Á‡ ˙ Ú„ ÈÏ ˜ È ˘ ÂÏÚÙ‰  ÌÈÙÒ  ÌÈË · ȉ ÂÏÚ , ˙    ˘ ˙ ÂÈÂÚÓ ˘ Ó „ ÂÚ Â ¯ ¯ · ˙ ‰  .‰ ˙ ‡ ¯ ‰ Í ¯ „ · ˙   ÂÎÓ‰ ‰ χ Î Ô  ȇ Ô‰ . ÌÈÈÏÂÙÈË ÌÈÏ ˜ È ˘ ÈÙ ÏÚ Â ¯ Á ·  ‡ Ï ÔÓ ˆ Ú ˙  ¯ È ˆ ȉ ÔÂÂÎÓ ·  · ˙ Î  ‡ Ï È‡„  ·  ,( ˙  · ÈËÈÓ ˙  ¯ È ˆ È Â‡)  ˙ ÂÈÏÂÙÈË ˙  ¯ È ˆ È ÌÈ ˙ ÚÏ ˙ „ ÓÏ  Ô ·  ¯ . ȇ ¯ ˜ ‡ ¯ Á · Ó · , ‰ · ¯ ‰ „ ÈÓ · , ¯ · „ Ó ‡ χ , ˙ ¯ „ ‚ ÂÓ ‰ ÈÚ · · ÏÂÙÈËÏ Ï ˘ ˙ ‡ Ó‚ „‰ ˙ ¯ ÈÁ · · , ˙ ‡ Ê ÌÚ . ÌÈ„ ÂÓÈω ˙ È  Î ˙ · ˙ ÂÏÂÏÎ Û‡ Ô ˜ ÏÁ ‡ ÏÈÓÓ ÔÂÈ„ ÈÎω Ó Ï ˘ ÌÈÓ‚„  ˙ Ú„ ÈÏ ˜ È ˘ Ô‚ ÓÏ ‚  ˆ ÈÈ ˙ ˙ Ï ÔÂÈÒÈ  ‰ ˘ Ú  ¯ ÂÚÈ ˘ ‰ ÈÎ ¯ ÚÓ ˙ ÂÈÒÂÏ· Ô‚ ÓÏ (‰ ÈÈ ˘ ÚÓ , ¯ È ˘ , ¯ ÂÙÈÒ) ˙ ÂÈ ˙  ¯ ÙÒ ˙ ‚ ÂÒ Ô‚ ÓÏ ÌÈÓ‡ ˙ ÂÓ‰ ÂÓ ˘ ÂÈ ˙ ÂÚ ˆ ‰ ‰ ·  ¯ . ( ÌÈ ¯ ÂÓ ÌÈ ¯ ‰ – ÌÈÎ  ÁÓ , Í ¯ ‰ ÏÈ‚ · ÌÈ„ ÏÈ , ÌÈ ¯ ‚ · ˙ Ó) . ˙ È ˙ ÂÚÓ ˘ Ó ˙ ÈÓ ˆ Ú ‰  ·  ˙ ˙ ÈÈ  ˜ ‰ · ÌÈ„ ÈÓÏ ˙ Ï Ô ˙ Ó ¯ ˙ ‰ ÁΉ ¯ · Π, ˙  ˙ ÈÎ · ˙  ¯ ÙÒ ˙  ¯ È ˆ È · ÌÈ  ÂÈ„ Ï ˘ ¯ ‚ ‡ Ó Í ˙ Ó ‚ ˆ ÈÈÓ ‡ Ï ÔË ˜ Ì‚„ Ó ‡ ‰ Ô‡ Î ‡ · ÂÓ‰ ˙ ÏÚÙ‰ · ÌÈÈΠ ÈÁ ÌÈ ˆ ÚÂÈ ÌÈ ¯ ÂÓ ˙ ¯ ˘ Ή Ï ˘ ÌÈ  ˘ Íω Ó · È„ È ·  ¯ · Ë ˆ ‰ ˘ ˙  · ¯ – ÌÈ ¯ ÂÓÏ ÌÈÁ  ÓÏ ˙ ÂÈÂÓÏ ˙ ˘ ‰ ·  ‰ ËÈÒ ¯ · È  ‡ · ÌÈÒ ¯  ˜ ˙ ¯ ‚ ÒÓ · – ‰ ËÈ ˘ ‰ 1.„ · Ï · ÌÈÓÏ ˙ ˘ Ó‰  ˙ ÂÈÂÓÏ ˙ ˘ ‰ ‰ ÈÁ  Ó Ï ˘ ÈÓÈ  Ù ˘ ÂÓÈ ˘ Ï ‰ Î „ Ú Â„ Ú   ˙ ‡  ˘ Î ¯ ‡ Ï ˘ ÈÓ . ¯ ÂÚÈ ˘ ‰ ÈÎ ¯ ÚÓÓ ˙ ÏÚ ˙ ˜ ÈÙ‰ Ï Ô ˙ È  ‰ ¯ ˜ Ó ÏÎ · ‡ Ï , Ô· ÌÈÏÂÏÚ‰ ÌÈ ¯ ÂÓ Â‡ ˆ ÓÈÈ ˘ ˘ ˘ Á ˘ È Û‡  ,‰ Ó ˘ ÈÈ ·  ˘ ˜ ˙ È Èχ ‰ ËÈ ˘ ‰ ˙ „ ÂÒÈ ÈÓ : ÍÙ‰ Ï . Ô‡ Î ˙ ‡ · ÂÓ‰ ˙ ÂÚ ˆ ‰ · ÔÁ · ÂÓ È ˙ Ï ·  ÈËÒÈ  ÎÓ ˘ ÂÓÈ ˘ ˙  ˘ ÚÏ Ìχ . ÌÈ  ÎÂÓ ¯ ÂÚÈ ˘ ÈÎ ¯ ÚÓÏ ÌÈ ˜  ˜ Ê Ì  ȇ Èχ ,‰ ËÈ ˘ ‰ ˙ „ ÂÒÈ ˙ ‡ ÂÓÈ  Ù‰ ˘ ˙ Î ˘ ÂÓÓ ‰ ¯ ˘ Ή ÍÈ ¯ ˆ Ó ÏÎ ˘ ÂÓ ÔÙ‡ · ‰ ËÈ ˘ ‰ Ì ˘ ÈÈ : ÍÎ „ ÈÓ ˙ ‰ Ê Ôȇ ˘ ¯ ¯ · ˙ ‰ ÌÚ Ìȉ„ ÊÓ‰ ‰ χ Ì‚ . ˙ ÈÓÚÙ-„ Á ‰ ¯ ˆ ˜ ˙ ÂÓÏ ˙ ˘ ‰ · ÏÏÎ Í ¯ „ · ÌÈ   ˜ Ôȇ ˘ ‰ ˙ ÏÚÙ‰ Ï ˘ ÌÈ   ˘ ‰ ÌÈÏ„ ÂÓ · Ìȇ È ˜ · Û‡  ‰ È ˙    ¯ ˜ Ú · ÌÈÏ‚ „  ‰ ËÈ ˘ ‰ ˙  ¯ ËÓ ˙ ÂÈ„ ÂÁÈȉ ˙ ÂÈÏÂÙÈˉ ˙ ÂÈ ¯ ˘ Ù‡‰ ˙ ‡ ÌÓ ˆ Ú ˙ ÂÁÂÎ · ˙ ÂÏ‚ Ï ÌÈÁÈÏ ˆ Ó „ ÈÓ ˙ ‡ Ï – Ï ˘ ˙ ÂË ¯ ÂÙÓ ˙ ‡ Ó‚ „ Ó ˙ ÏÚ ˙ Ì ˙ Ò‰ ÔÓ Â ˜ ÈÙÈ ‰ χ . ˙  ÓÊÓ ˙ ÓÈÂÒÓ ‰ ¯ È ˆ È ˘ . ˙    ˘ ‰ ˙  ¯ È ˆ ÈÏ ˙ ÂÓ‡ ˙ ÂÓ‰ ˙ ÂÈχ È ˆ  ¯ ÙÈ„ Ì ˘ ÈÈ ÈÎ ¯ „ ‡ ÌÈ ¯ ÂÓ ÈÁ  ÓÏ , ÌÈ ¯ ÂÓÏ ‰   ˘ ‡ ¯ ·  ˘ ‡ ¯ · „ ÚÂÈÓ‰ ¯ ÊÚ ¯ ÙÒ ‡ ÂÙ‡ ‡ ‰ ‰ Ê ¯ ÙÒ ÌÈ„ È ˆ Ó Ì‰  ‰ È ˙    ¯ ˜ ÚÏ ‰ È ˙  ¯ ËÓÏ ,‰ ËÈ ˘ ‰ ˙ „ ÂÒÈÏ ÂÚ„  ˙ ‰ ¯ · Î ˘ ÌÈ ˆ ÚÂÈÏ . Ô‰ Ó ‰  ÂÊÈ  ‰ ËÈ ˘ ‰ ˘ ˘ Ù  ‰ ˙ ‡ È ¯ · ˙  ¯  ˙ · ÈÒÈÒ · Ú„ È · . ¯ ÙÒ‰ ˙ ÎÈ ¯ Ú Íω Ó · · ¯ ‰ ÚÂÈÒ‰ ÏÚ ˘ ¯ ˜ ‰ ¯ ˘ Ï ˙ „ ÁÂÈÓ ‰„  ˙ È ˙  ÂÂÎ ˘ Î , ÏÚÂÙ · ‰ ËÈ ˘ ‰ ˙ ‡ ÏÈÚÙÓ ˘ ÈÓÏ ‰ ¯ ÂÓ Â‡  Í  ÁÓ ÌÈÏÈÓ · ˙ ÂÙÈÏÁ ˘ Ó ˙ ˘ ‡ Ôω Ï 1 ˙ ÂÈÁÓÂÓ ÌÈÁÓÂÓÏ ‰  ÂÂΉ ‰ Á  Ó Â‡  ÌÈÁ  Ó È  ÈÎ · . ÌÈÎ  ÁÓ ˙ ÂÎ  ÁÓÏ , ÌÈ ¯ ÂÓ ˙  ¯ ÂÓÏ . ÌÈÈΠ ÈÁ‰ ÌÈ ˆ ÚÂȉ ˙ ‡  ÌÈÎ  ÁÓ‰ ˙ ‡ , ÌÈ ¯ ÂÓ‰ ˙ ‡ ÌÈÎÈ ¯ „ Ó ÌÈ ¯ È ˘ ÎÓ ˘ , ‰ ËÈ ˘ ·
ספרותרפיה: הוראה טיפולית במבחן השנים Page 1 | ספרותרפיה: הוראה טיפולית במבחן השנים Page 2 | ספרותרפיה: הוראה טיפולית במבחן השנים Page 3 | ספרותרפיה: הוראה טיפולית במבחן השנים Page 4 | ספרותרפיה: הוראה טיפולית במבחן השנים Page 5 | ספרותרפיה: הוראה טיפולית במבחן השנים Page 6 | ספרותרפיה: הוראה טיפולית במבחן השנים Page 7 | ספרותרפיה: הוראה טיפולית במבחן השנים Page 8 | ספרותרפיה: הוראה טיפולית במבחן השנים Page 9 | ספרותרפיה: הוראה טיפולית במבחן השנים Page 10 | ספרותרפיה: הוראה טיפולית במבחן השנים Page 11 | ספרותרפיה: הוראה טיפולית במבחן השנים Page 12 | ספרותרפיה: הוראה טיפולית במבחן השנים Page 13 | ספרותרפיה: הוראה טיפולית במבחן השנים Page 14 | ספרותרפיה: הוראה טיפולית במבחן השנים Page 15 | ספרותרפיה: הוראה טיפולית במבחן השנים Page 16 | ספרותרפיה: הוראה טיפולית במבחן השנים Page 17 | ספרותרפיה: הוראה טיפולית במבחן השנים Page 18 |

ספרותרפיה: הוראה טיפולית במבחן השנים


About Book ספרותרפיה: הוראה טיפולית במבחן השנים


page hebrew university magnes press
The Hebrew University Magnes Press Outlet

Evidence Of Francophony In Mediaeval Levant: Decipherment and Interpretation
This study is an annotated edition and commentary of an Arabic-Old French phrase book found on the last thirteen pages of a Coptic lexicographic treatise compiled in the thirteenth century and recopied in the sixteenth century (MS. BnF Copte 53). The main value of this work is two-fold: first, it is a specimen of the Crusader Old French, of which little has been preserved; and second, it provides evidence for the vernacular language of the period. In the analysis of the material, an attempt has been made to reconstruct from a diachronic-diatopic perspective the vernacular French spoken at Acre in the mid-thirteenth century. This volume will be of interest for Romance linguists and philologists, as well as historians of the Crusades and the Latin East. Arabists and historians of the late medieval Muslim Middle East of this time will also find much of use in this work.

מחזאי מדבר עם בימאי
האם העלאת מחזה קלסי על הבימה הישראלית משמעה הפיכתו להצגה בעלת אמירה מקומית מעודכנת ורלוונטית? • האם הגישה הפרשנית שהבימאי מעניק למחזה תלויה בנסיבות החברתיות, התרבותיו

עיונים חדשים בפילוסופיה של ההלכה
מהי הפילוסופיה של ההלכה? האם אפשר להבין את ההלכה באופן פילוסופי? האם ההלכה מושפעת מגורמים חוץ-הלכתיים? כיווני מחשבה ומחקר חדשים בנושאים אלה, מאת טובי החוקרים בתחום, מתברר&#

אתיקה במחקר
המחקר המדעי תורם, ללא ספק, לקדמה ולרווחה של החברה. בה בעת המחקר הוא נקודת מפגש בין קבוצות בעלות אינטרסים שונים -- חוקרים, מוסדות שהמחקר נערך בהם, גורמים מממנים, סוכנויות ממשל

זהויות במשחק: כדורגל ערבי במדינה יהודית
[R]הספר זהויות במשחק: כדורגל ערבי במדינה יהודית, חושף בממצאיו המפתיעים עד כמה זירת הספורט, התמימה כביכול, היא למעשה זירת קרב פוליטית ממשית. יותר משליש מקבוצות הכדורגל בישרא

מקרא לישראל: שמואל ב
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

דיאלוג אנושי עם המוחלט
יוהנס קלימקוס בן השלושים מבקש להשיג אושר נצחי. האושר ממתין לכל אחד, לדבריו, והוא מניח שהתנאי להשגתו הוא להיעשות נוצרי. קלימקוס הוא דמות בדויה של סרן קירקגור, הפילוסוף הדני

מקרא לישראל: יואל עמוס
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

פירוש על ספר במדבר יא-כא
הספר דן בחלק האמצעי של ספר במדבר, הכולל פרשיות רבות משקל מנקודת ראותה של התורה עצמה, כגון מעשה המרגלים, שגרם לנדודיו של דור המדבר, או פרשת פרה אדומה, שהיא המרכזית בשיטת הטוה—

הנפש גדולה והחיים קטנים: שניות הנפש וסכסוכיה על פי 'פידון' ועל פי 'מדינה' לאפלטון
הספר עוסק בתפיסת הנפש של אפלטון ב'פיידון' וב'מדינה'. הסוגיות המרכזיות הנידונות בו הן מובן הנפש ומקומה של תורת ההיזכרות ב'פיידון'. הטענה העיקרית בספר היא שהבחנתו היסודי—

ספר זכרון לפרופסור זאב פלק זל: מאמרים במדעי היהדות ובשאלות השעה
פרופסור זאב פלק נולד בברסלאו בשנת תרפג ועלה לארץ בשנת תרצט. הוא החל את השכלתו המשפטית בשיעורי המשפט של ממשלת המנדט הבריטי על ארץ-ישראל (פלשתינה) בירושלים בשנת תשה וסיימה ”

מלח הארץ: סדרה למחקרי ים המלח (כרך 3)
הידעתם כי סלעי התשתית שמתחת לים המלח, והאגן שמדרום לו, שקעו לעומק של יותר מעשרה קמ? כי העומק הזה התמלא ברובו במשקעים שונים, ובגלל שקצב המילוי אינו משיג את קצב השקיעה, אזור ים &#

קול גדול ולא יסף: תורת ישראל בין שלמות להשתלמות
עילאיותה של תורת ישראל הובנה במהלך הדורות בשתי דרכים חלופיות: יש שהיא מיוחסת לתורה מראשיתה כהוויה מושלמת וקבועה שאי-אפשר להוסיף עליה, ויש שהיא מיוחסת לתורה כהתהוות ההו–

האומנם גורשו הנשים הנוכריות? שאלת ההיבדלות בימי שיבת ציון
הייתכן כי יהודים יגרשו את נשיהם, אימהות ילדיהם? השבים ליהודה מגלות בבל נתבעו, על פי ספר עזרא-נחמיה, להיבדל מ'עמי הארצות' ולהוציא את נשיהם הנכריות כדי לטהר את קהילתם. הייתה ז

מקרא לישראל יחזקאל א'-כ''ד
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

Journal of Rural Cooperation Vol. 34, 1, 2006
The Journal of Rural Cooperation (JRC) is an interdisciplinary journal focusing on cooperatives and related rural organizations in developed and less developed countries. Topics of particular interest are cooperatives facing trends of globalization and privatization, the web of cooperative-community relationships, and cooperatives as part of such broader systems as mainstream economics, economies in transition, the social economy or related alternative paradigms

מאה שערים: עיונים בעולמם הרוחני של ישראל בימי הביניים, לזכר יצחק טברסקי
שלושים ואחד מבכירי חוקרי היהדות בזמננו חולקים כבוד בספר הזה לזכרו של פרופ' יצחק טברסקי עה, בעל הקתדרה לספרות עברית ולמחשבת ישראל עש ליטאואר באוניברסיטת הרוורד, מראשי ה–

זהויות במדים: גבריות ונשיות בצבא הישראלי
'גבר גבר' - צ.ה.ל הוא הזירה בה מעוצבות הזהות הגברית והנשית המלווה כל מי ששירת בצבא למשך כל חייו. גבריות, כמו נשיות, היא דימוי או אידאל שהכול מכירים אך איש אינו יכול להגדירה במד•

הכתיב והקרי שבמקרא: בחינה בלשנית של חילופי מסורות מושתתת על נוסח המקרא שב'כתר ארם צובה'
לשונות הכתיב והקרי הפרושות זעיר שם זעיר שם במקרא מצטרפות כאן כאבני פסיפס זעירות לתמונה אחת המעמידה מערכת כוללת של לשון. ספר זה, הכתיב והקרי שבמקרא, בוחן מערכת לשון זו על פי

France and the Middle East: Past, Present, Future
Rich and multiform, French influence in the Levant and Palestine was predominant until the end of the First World War. While conferring a particular importance upon its religious establishments, France has also always invested in the development of her economic, scientific, and technological relations with the countries in the region. Marking the beginning of her political disengagement from the Holy Land, the British Mandate period saw, notably, the gradual disappearance of the French language from the cultural life of Palestine. France’s return in force to the region would have to await the creation of the State of Israel and decolonization, first as a close friend of Israel, then, after the Six-Day War, as Europe’s most active political power in the Middle East.

מנדלי, לפניו ואחריו
מגמתו של הספר להחזיר אל מחזור הקריאה והחיים סופרים קלסיים כמנדלי, עגנון, ברנר וביאליק. כיום אפילו חיי המדף של ספרות שרק אתמול נולדה קצרים מאוד, קל וחומר ספרות קלסית שנעלמת

תולדות האוניברסיטה העברית בירושלים: התבססות וצמיחה
כרך זה, השני במפעל תולדות האוניברסיטה העברית, רואה אור בשנת השמונים של האוניברסיטה. מאמרי הכרך, המופיע בשני חלקים, עוסקים בתולדות האוניברסיטה בימי הבית הלאומי. עניינם תה&

פירוש על ספר במדבר א-י
הספר דן בתכניו של ספר במדבר, במגמותיו, במבנים הספרותיים שלו ובסוגיות המתעוררות בלימודו. לגופו של הכתוב מוצמד פירוש שוטף וחלק. בשולי העמודים ניתנים חילופי גרסאות של החומ

הזכות הגדולה לומר לא: שירה פוליטית בישראל
הספר מציג מחקר מקיף של השירה הפוליטית הישראלית מאז שנות הארבעים של המאה העשרים ועד שנות התשעים שלה. פרקיו מנתחים את יצירות המשוררים מצד הזיקה בין הפואטיקה של המשורר לבי

גנוסיס מודרני וציונות: משבר התרבות, פילוסופית החיים והגות לאומית יהודית
פילוסופיית החיים', שרווחה בהגות הגרמנית במפנה המאה העשרים, העלתה על נס את הממד האי-רציונלי כתשתית התרבות, החברה והקיום האנושי, והייתה בסיס לביקורת פוליטית ולמרד חברתי. ב•

חנה ארנדט בירושלים
שנים רבות עמדה חנה ארנדט במרכזו של ויכוח סוער: הביקורת הקשה שהטיחה בציונות, ופרסום ספרה מעורר המחלוקת 'אייכמן בירושלים' בשנת 1963, הובילו לשלילת דמותה ויצירתה בקרב הציבור ה

ספר ישעיהו
פרקים מה-סו

הפרשים
דמוס(העם) זקן נרגן, עובר בטל שנדמה כי כל אחד יכול להוליכו שולל, קנה לעצמו עבד חדש בשם פפלגון (המדינאי קלאון) והעבדים שבביתו (המנהיגים הקודמים) נידחו על ידו, אינם מרוצים וזוממי

דיאלוגים
בספר כונסו ארבעה דיאלוגים מאת דידרו, מעמודי התווך של ההשכלה במאה השמונה עשרה בצרפת – דיאלוגים המייצגים היבטים שונים של חשיבתו – וקטעים מכתיבתו ב'אנציקלופדיה' הגדולה שער&#

LEVINAS'S JEWISH THOUGHT: Between Jerusalem and Athens
This book situates Levinas in the pantheon of modern Jewish thinkers, discussing a number of themes that frequently occur in Jewish thought. The author presents Levinas's oeuvre, which comprises two parts - his Jewish, “confessional” writings and his philosophical, “professional” writings - as a unity. The question of the exact relationship between these two types of writings is a lively discussion in present day scholarship. How does Levinas perceive the relationship between revelation and philosophy, the biblical address and the logos, the Saying and the said, faith and reason? There is a long oppositional tradition which contrasts Athens with Jerusalem, yet Levinas does not take part in such an antithetical tradition. Without reconciling or harmonizing, he belongs to the philosophical tradition as well as to the Jewish tradition. This double allegiance explains the presence of philosophical terms and themes in his Jewish thought and the presence of Jewish words and ideas in his

מקרא לישראל: יהושע
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

התנך והזהות הישראלית
התנך היה טקסט מעצב זהות ראשון במעלה בחברה היהודית המתגבשת בארץ ישראל . בתהליך בניית האומה מילא התנך תפקידים סותרים: הוא הזין רומנטיקה לאומית שנתקשרה בעבר מפואר, וגם נתן ח

On The Situation of the Polish Writer of Jewish Descent In the Twentieth Century
A leading critic of Polish literature, Artur Sandauer (1913-1989) takes a hard, at times painful, look at the critical role that Jews and individuals of “Jewish descent” played as both creators and objects of literature and culture in twentieth-century Poland. Through an engaging series of essays, Sandauer analyzes major figures in Polish literature via the prism of one central, if at times muted, issue: “the Jews.” Sandauer begins his analysis by looking at such classics of Polish literature as Mickiewicz, continues by discussing the experiences of writers in the interwar era such as Tuwim and Schulz, challenges reigning myths of the war years with critical examinations of works by Andrzejewski and Miłosz, exposes the problematic relationship between writers and the Communist regime through the career of Ważyk, and concludes with hope for Poland’s future with discussions of Szymborska and, in a bold display of intellectual honesty, himself. Written during the period of m

למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך
למידה בדרך החקר פירושה חיפוש תשובות לשאלות כאשר הלומד פעיל בהבניית הידע שלו, כלומר, יוצר תובנות חדשות תוך הפעלת מגוון אסטרטגיות חשיבה. הלמידה וההוראה בדרך החקר רווחת במ&#

הערס, הפרחה והאמא הפולנייה: שסעים חברתיים והומור טלוויזיוני בישראל, 2000-1968
האם יש קשר בין מערכון העליות מלול לבין הפנתרים השחורים? בין יאצק והמהפך של 1977? בין הפולניות מזהו זה לפוסט-פמיניזם? התשובה הקצרה לשאלות אלה היא כן. התשובה הארוכה נחשפת בין דפ

נגד מידיאס
דמוסתנס, הנואם הדגול, התנדב לממן את הוצאותיה של מקהלת גברים לחגיגה העירונית הגדולה לכבוד דיוניסוס שנערכה באתונה באביב שנת 348 לפסהנ. הוא הכין לחברי המקהלה וגם לעצמו תלבושו

ממשה ליהושע ומנס לטבע: ניתוח ספרותי של פרקי הכיבוש
[R]ספר יהושע זכה להתייחסויות מקיפות של חוקרי היסטוריה, ארכאולוגיה וגאוגרפיה, אולם טרם נידונו היבטיו הרעיוניים והספרותיים. מחקר זה בא למלא את החסר. במוקדו עומד בירור האידא&#

On Germans and Jews under the Nazi Regime: Essays by Three Generations of Historians
A Festschrift in Honor of Otto Dov Kulka

מקרא לישראל: רות
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

פירוש רבי שמואל בן מאיר (רשבם) לקהלת
הפירוש לקהלת הוא אחד השרידים הבודדים ממפעלו הפרשני רב ההיקף של ר' שמואל בן מאיר (רשבם), נכדו של רשי – מגדולי אנשי הרוח שקמו ליהדות צרפת בימי הביניים וגדול פרשני הפשט. במהדור

חלום הטוהר: היידגר עם דרידה
'מדוע יש בכלל דבר-מה ולא רק מאומה?'. שאלה זו על עצם ההיות ועל פשר ההיות – שאלת ההוויה – היא פתח יציאה מן השגור וההמוני ופתח כניסה לכל מחשבה שניתן לכנותה פילוסופית. שאלה זו היא גם 

יוצרים בעומס יתר: רצח רבין, אמנות ופוליטיקה
יוצרים בעומס יתר הוא ספר מרתק; אפשר אפילו לומר שהוא ספר מפתח בתחום האמנות בישראל, אבל לאו דוקא בגלל הנושא המוצהר שלו, אלא בגלל מה שמגיח מתחתיו. מבעד לעדשה שהתקינה המחברת מש

קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז
Korot is devoted to the study of the philosophical, sociological and ethical aspects of the history of medicine and Judaism. The topics covered by the Journal include: medicine in Jewish and Hebrew sources, the history of Jewish physicians, medicine in Palestine and Israel and medicine during the Nazi period. Korot is published annually. Each volume contains mostly English-language articles, together with some Hebrew contributions (abstracted in English). The “Historical Notes” and “Notes and Events” sections cover recent important developments and events in the above mentioned topics around the world. Each issue also includes several reviews of noteworthy books and contributions to the field. Korot is sponsored by The Dr. Manuel & Helen Glazier Memorial Fund of The American Physicians Fellowship for Medicine in Israel, and the Center for Jewish Medical Heritage. Its editorial board comprises scholars from the USA, France, Germany, UK and Israel. Korot is the organ of the Isra

שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום יט
רשימת מאמרים המופיעים בכרך זה: מקרא טובה גנזל מעמדם של בעלי התפקידים במקדש העתידי בנבואת יחזקאל יעקב מילגרום התכונות הייחודיות של מקדש יחזקאל מניין?נועם מזרחי בין חק

Albert Einstein: The Persistent Illusion of Transience
This beautifully designed book features a significant number of previously unreleased documents and photographs from the Albert Einstein Archives and links them together with short introductions to chapters about Einstein's private life, his scientific achievements and his political activities. The new volume represents a substantially enlarged English edition of a title originally published as a version to supplement the permanent exhibition on Albert Einstein at the Jewish National and University Library.

על המיסטריות
בבוקרו של השביעי ביוני 415 לפסהנ התעוררו תושבי אתונה ומצאו שפסלי האל הֶרמֶס, שעמדו לפני בתים פרטיים ומקדשים, הושחתו. כל אזרח ראה את שומרו האלוהי שלפני פתח ביתו מושחת ומחולל, 

שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום טז
שנתון לחקר המקרא והמזרח החדש

אמנות הפיוט
יצירה זו, שנכתבה רומית, זכתה להערכה ולעיון מתמיד מאז יום פרסומה ועד ימינו, ובכל תקופה ותקופה שהספרות וביקורת הספרות פנו מחדש אל הספרות הקלסית לבחון את שורשיהן. פרופ' דבור

מלח הארץ: יד לחלוצי המלח משה נובומייסקי ומשה לנגוצקי. סדרה למחקרי ים המלח. כרך 1
[R]הידעת כי הר סדום בנוי ממלח ועודו ממשיך להתרומם? כי מפלס מי ים המלח היה גבוה יותר בעבר וכי לפני כ-25,000 שנה השתרע הים מחצבה ועד הכנרת? כי מפלסו עתיד להמשיך ולרדת כמאה מטר נוספים? כי

מקרא לישראל יחזקאל כ''ה-מ''ח
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי