האמת של הרפואה המדעית Page 10 - The Hebrew University Magnes Press

הספר האמת של הרפואה המדעית מנסה להתמודד עם אחת הבעיות המרכזיות של הרפואה המודרנית: הקצב המהיר של התחלפות האמיתות העומדות ביסוד הפרקטיקה הרפואית. אמיתות בלתי יציבות הן –

‰ Ó„ ˜ ‰ 2 È  ·   ˙ Âȉ ·   ˙ ‡ „ ÁÈÈÓ‰ ¯ · „ ‰ Èχ ‡ ȉ ˙ ‡ È ˆ Ó‰ ˙ ‡ ˙   ˘ Ï ˙ ÏÂÎȉ  ‰ È ˆ ˜ ÏÙ ¯ , ÔÂÈÓ„ ‰ ÎÈ ¯ ˆ Ó ‰ ˙ ÙÈ ˘ Á . Ï ˘ · È ¯ ÙÎ Â  È„ ÈÏ ˙ ÏÙ  ‰  ȇ ˙ Ó‡‰ . Ì„‡ ˙ ‡ ‰ ÓÈ ˘ ‚ Ó‰ ‰ · ˘ ÁÓÏ ˙ ÈÓ ˆ Ú ‰‡  ‰ Ï ˙ ˘ ˜ ÈÚ ˙ „‚  ˙ ‰ ,( ˙ ÈÓÈ  Ù ˙     · ˙ ‰ ) . ˙  · È ˜ Ú ˙  ˘ ÈÁ  , ÈÙÂÒ- Ôȇ Á ¯ Í ¯ ‡ ¯ ˜ ÈÚ ·  ,‰ Ó ˆ Ú ÌÈÁÓÂÓ‰ .‰ ÓÏ ˘ ÌÏÂÚ ˙  ÂÓ ˙ Ï ˙    ˘ ‡ ˆ ÂÓ ˙ „  ˜  ˙ „ ‰  ˙   Ó‡‰ , Ú„ Ó‰ Âȉ ¯ · Ú · Ï ˘  · ˘ ÂÓ Ì ˜ Ó ˙ ‡  ¯ È · Ú‰  ‰„ Á ˙ È  Ù ˙ Ì„‡‰ È  ·  ˘ Ú ÌÈÂÒÓ · Ï ˘ · Ï ˘ ÌÏÂÚ ‡  ¯ · Ï Â„ ˜ ˘ ̉ . ÌÈ  Ë ˜ ‰ ÌÈË ¯ Ù‰ ˙ Ó ¯ Ú Ï‡ Ì ˜ ȉ ˙ ‚ ÒÙÓ Ìȉ Âχ ÌÈË ¯ Ù · ˜ ÂÒÈÚ‰ ÈÎ ‰ ˙ Èȉ ‰ Á  ‰ ‰ .‰ ÊÈÏ  ‡  ‰ È ˆ ˜ „ ¯ ÏÚ ÒÒ · Ó‰ ˙ ÂÈÂÁÓ ˙ ‰ , ÂÏ ˘ ÈÂÊÈÁ‰ ˙ ÏÂÎÈ ˙ Ï„‚‰ Ï , Ì ˜ È · Ì„‡‰ Ï ˘  ˙ Ó ˆ ÂÚÏ Á ˙ ÙÓ‰ ‡ ‰ ÌÈ  Ë ˜ ‰ ÌÏÚ ˙ ‰ Ï Ì  Ó‡ Ô ˙ È  ‡ Ï .  ˙ ‡ ˙ · · ÂÒ‰ ˙ ‡ È ˆ Ó ·  ˙ ËÈÏ ˘ ˙ ¯ · ‚ ‰ Ï ‰ È ˙  · ˜ Ú ·  Í ¯ Ή ¯ ÈÁÓ‰ ÁΠ ÔÈÚ Ì ˆ ÚÏ È ˆ ¯ ‡ Ï „ · · „ · ͇ , ÂÊ ˙ È  Ù ˙ Ï ˘ ‰ È ˙ ÂÁÏ ˆ ‰ Ó ÌÈÎω ‰ È ˆ ÊÈÓ¡‰  ˙ ÂÁÓ ˙ ‰ ‰ . ¯ ˘ ˜ ‰ ‰ Ó ˙ ÂÓÏÚ ˙ ‰ · , ÌÈË ¯ Ù · ˙ „ ˜ Ó ˙ ‰ · . ‰ ˙ ÂÚÓ ˘ Ó ˙ ‡ ˙ „ · ‡ Ó ˙ È ˘   ‡ ‰ ˙ ÂÏÈÚÙ‰ ÏÎ Â · ˘ Ì ˜ ÓÏ ÌÈÚÈ‚ Ó ˜  ˜ Ê ÌÂÈ · ÌÚÙ ˙ ÂÁÙÏ ÂÓ ˆ Ú ˙ ‡ ‡ ˆ ÂÓ ˙ È  ¯ „ ÂÓ‰ ‰ ¯ · Á · ÈÁ‰ Ì„‡ ÏÎ ˙  · Á ¯ ˙ ‰ Ï È  ¯ „ ÂÓ‰ Ô ¯ ˙ Ù‰ .  ¯  · Ú · ˘ È‚    ȇ ‡ ÔÈÓÊ Â  ȇ ˘ È  ÂÈÁ Ú„ ÈÓÏ . ÌÈÁÓÂÓ‰ Ô ¯ ˙ Ù – ˙ ÈÓËÒÈÙ‡ ‰„  · Ú ˙ ˜ ÂÏÁ ‡ ‰ Ú„ ȉ Ï ˘ ˙ ÈÙÂÒ- Ôȇ‰ ‰ ÁÓÂÓ‰ ÈÎ ‰  ÂÓ‡‰ ÏÚ , ÂÏ ˘ ˙ Ó‡ · ÔÂÓ‡ ÏÚ ˙ ÒÒ · Ó ‰ ÁÓÂÓ · ˙ ÂÚÈÈ ˙ Ò‰‰ ÈË  ÂÂÏ ¯ ‰ ˙ ‡ È ˆ Ó‰ Ï ˘ ÚË ˜ Ó Ï ˘  ‰  ÂÎ   ‰ ÒÈÙ ˙ Ï Á ˙ ÙÓ‰ ˙ ‡ „ È · ˜ ÈÊÁÓ ÏÎ ˙ ‡ ÂÈχ ‰  ÂÙÏ „ ÈÓ ˙ ¯ ÂÒÓÈ ‰ ÁÓÂÓ‰ ÈÎ ÔÂÁËÈ · ‰ ÏÚ , ÔÓÊÏ Ì ˜ ÓÏ ÏÚ ˙ ÒÒ · Ó ‰ ¯ · Á · ÌÈÁÓÂÓ‰ Ï ˘ Ì ˙ ÂÏÈÚÙ . ¯ · „ ¯ È ˙ Ò‰ Ï ÈÏ · Ó ÂÏ Ú„ ȉ ˙ ÂÈ ˙ ¯ · Á ˙ ÂÓ ¯   Ï ‰ ÙÂÙÎ ˙ ÈÚ ˆ ˜ Ó‰ ˙ Ó‡‰ ˘ , „ Á‡‰ : ÌÈÈÒÈÒ · ˙    ¯ ˜ Ú È  ˘ ; ¯ Á‡ ‡ ‰ Ê Ë ¯ Ù Ï ˘ È ˘ ÙÂÁ‰    ˆ ¯ Ï Ì‡ ˙ ‰ · È  È ˘ Ï ˙  ˙ È  ‰  ȇ  ˙  ˜ ˆ ÂÓ ˙ Ú„ Ï ÁΠ ‰ ÁÓÂÓ‰ ̇ . ˙ ËÏÁÂÓ ‡ ȉ ˙ Ó‡ Ï ‰ ÁÓÂÓ‰ Ï ˘  ˙  · ÈÂÁÓ ˘ , È  ˘ ‰ ÈÏ · È · ÓÂÙ · Ì ˙ ‡ ˘ ÂË  È ‡ ‰ , ÌÈÈ‚ ˘ ÏÚÂÙ ‡ ‰ ̉ ÈÙ ÏÚ ˘ ˙ Ó‡‰ È„‚ ȉ ˘ ̇ ˙ ‰ · ˙ ‡ Ê . ˙ È ˘ ȇ ˙   Ó‡  ‡ ,„  · Î ,‰ ¯ ˜ ÂÈ ÂÓÎ ÌÈ ¯ Á‡ ÌÈÓ ¯ ‚ · · ˘ Á ˙ ‰ Ï ‡ ‰ ˘ ( Sir Dominic Corrigan) Ô‚ È ¯  ˜ ˜ È  ÈÓ„ ¯ Ò È ¯ ȇ‰ ‡ Ù ¯ ‰ Ï ˘  ˙ ÚÈ · ˜ Ï ˙ ÂÎÂÊ Ô‰ ̇ ‡ ˙ ÂÎ ¯ ÙÂÓ ÂÏ ˘ ˙ ÂÚ„‰  ˙ ÂÈÙ ˆ ˙ ‰ ̇ ‰„ ÈÓ ‰ ˙ ‡ · ‰ ˆ  ¯ Ó ÌÈ ¯ Á ˙ Ó‰ ÏÎ ÂÊ ˙  ¯ Á ˙ ·  , ˙ Ó‡‰ ‡ ‰ ÏÂÓ‚ ˙ ‰ ,‰ ¯ ˜ Ó ÏÎ · ÔÎ ˘ . ‰ ÎÈÓ ˙ Ï .‰‚ ˘ ‰ ˘ ‰ · Âˉ ‰ ¯ ÂÁÒ · ‰  ˘ · ˜ ÏÁ ˙ ‰ Ï ÌÈÏÂÎÈ ˙ Á ˙ Ó ˙ ËÓ ˘  Ú ˜ ¯ ˜ ‰ ÈÎ ÌÈÁÓÂÓ‰ Ó ÌÈ · ¯ ÌÈ ˘ Á ‰  ˙ ˘ Ó · Î ¯ ÂÓ ÌÏÂÚ · ˙    ÂÎÓ‰ ˙  ˙ ÈÓ‡‰ . ˙ ÈÓËÒÈÙ‡‰ Ì ˙ ÂÎÓÒ ˙ ‡ ÌÈ„ · ‡ Ó ÌÈÎω ̉ , ̉ ÈÏ‚ ¯ Ï
האמת של הרפואה המדעית Page 1 | האמת של הרפואה המדעית Page 2 | האמת של הרפואה המדעית Page 3 | האמת של הרפואה המדעית Page 4 | האמת של הרפואה המדעית Page 5 | האמת של הרפואה המדעית Page 6 | האמת של הרפואה המדעית Page 7 | האמת של הרפואה המדעית Page 8 | האמת של הרפואה המדעית Page 9 | האמת של הרפואה המדעית Page 10 | האמת של הרפואה המדעית Page 11 | האמת של הרפואה המדעית Page 12 | האמת של הרפואה המדעית Page 13 | האמת של הרפואה המדעית Page 14 | האמת של הרפואה המדעית Page 15 | האמת של הרפואה המדעית Page 16 | האמת של הרפואה המדעית Page 17 | האמת של הרפואה המדעית Page 18 | האמת של הרפואה המדעית Page 19 | האמת של הרפואה המדעית Page 20 |

האמת של הרפואה המדעית


About Book האמת של הרפואה המדעית


page hebrew university magnes press
The Hebrew University Magnes Press Outlet

מקרא לישראל: רות
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

הרמנויטיקה במחשבה היהודית החדשה
הספר הרמנויטיקה במחשבה היהודית בעת החדשה עוסק בבעיות הפילוסופיות של פרשנות טקסטים שכתבו פילוסופים יהודיים ממשה מנדלסון במאה התשע עשרה עד ז'ק דרידה ועמנואל לוינס במח

שותפות ועוינות: עבדאללה, הלגיון הערבי ומלחמת 1948
'בא עלינו אסון!' במילים אלו התבטא מזכיר הליגה הערבית לאחר שהתקבלה ההחלטה לצאת למלחמה ביהודים ב-15 במאי 1948. מי גרר את מדינות ערב למלחמה שלא היה להן עניין בה ומדוע בכל זאת נלחמו? מ&#

אלברט איינשטיין רעיונות ודעות
רב המכר של 2005! יכולתו המדהימה של אלברט איינשטיין לחדור היישר אל לבו של נושא כלשהו ניכרת בכתיבתו בעניינים כלליים ממש כמו בעבודותיו המדעיות. בזכות סגולה נדירה זו הבעיות המו

Treasures on Camels' Humps: Historical and Literary Studies
The twenty-five new studies in this volume present the reader with an up-to-date picture of some of the issues and the methodologies that engage scholars of the Ancient Near East. These essays reflect the broad span of the field, both geographically and chronologically, from Sumerian texts of the third millennium BCE, to the town of Nuzi in Iraqi Kurdistan in the mid-second millennium, from there to inquiries into Assyrian and Babylonian documents and inscriptions, as well as into recently recovered Aramaic ostraca from Idumea in southern Israel dating to the fourth century BCE. Rounding off this varied and rich collection are several investigations concerning Ancient Israel and biblical matters. Specialists from Israel, Europe, the United States, Canada and Japan have joined together in this volume to honor Israel Eph‘al, professor emeritus of Jewish History at the Hebrew University of Jerusalem, whose many scholarly achievements are hereby noted.

האוצר
איכר זקן ואביון מוצא לפתע אוצר שנטמן ליד אח הבית על ידי סבו. העושר הבלתי צפוי אינו מיטיב עמו. הוא מלא דאגה בלתי פוסקת שמא יגנבו אותו, בודק וחוזר ובודק אם עדיין הוא טמון היכן ש

מקרא לישראל יחזקאל א'-כ''ד
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום יט
רשימת מאמרים המופיעים בכרך זה: מקרא טובה גנזל מעמדם של בעלי התפקידים במקדש העתידי בנבואת יחזקאל יעקב מילגרום התכונות הייחודיות של מקדש יחזקאל מניין?נועם מזרחי בין חק

איטליה: כתב עת לחקר תולדותיהם, תרבותם וספרותם של יהודי איטליה - משה דוד קאסוטו
בכרך זה, השלישי בסדרה 'כינוסים, סדרת מוספים' של 'איטליה', כונסו מאמרים שראשיתם בהרצאות אשר הושמעו בימים יא-יב בסיוון תשסב (22-23 במאי 2002) בכנס על תרומתו המדעית של משה דוד קאסוטו (פי

Journal of rural cooperation, Vol. 36, 1, 2008: Special Issue - Social Capital and Rural Governance in Central and Eastern Europe
The transition process in central and eastern Europe (CEE) had a profound effect on how individuals interact. Economic and social institutions have changed, requiring an adaptation process by individuals in the move toward a market economy. How each individual accesses, manipulates and uses their networks will determine the use of their social capital. Within CEE, there is a presumption of low levels of social capital. This paper questions the rationale of applying the contested ‘western' concept of social capital to CEE countries. It argues that although the concept was developed to understand processes within established democratic systems, it nevertheless is instrumental for analysing how trust is formed, and for understanding cooperation amongst individuals. As such, this framework reconciles literature from sociological and economic disciplines and offers a comprehensive framework for the analysis of social capital on a micro level. This involves positing social c

מבואות לאתיקה א
אתיקה של תחום פעילות כלשהו של החיים האנושיים היא תפיסה בדבר ההתנהגות הראויה באותו תחום. עיסוק בהתנהגות הראויה בתחום אנושי כלשהו הוא מטבעו עיסוק בתחום הזה עצמו, בזהותו, ב

כרם חמד- חכמת ישראל


ספר היובלים: שכתוב המקרא, עריכה, אמונות ודעות
ספר היובלים הוא חיבור חיצוני מן המאה השנייה לפהס שנשתמר בין מגילות מדבר יהודה ב-15 עותקים. הספר משכתב את התורה מ&#

ממשה ליהושע ומנס לטבע: ניתוח ספרותי של פרקי הכיבוש
[R]ספר יהושע זכה להתייחסויות מקיפות של חוקרי היסטוריה, ארכאולוגיה וגאוגרפיה, אולם טרם נידונו היבטיו הרעיוניים והספרותיים. מחקר זה בא למלא את החסר. במוקדו עומד בירור האידא&#

גווילים נשרפים ואותיות פורחות: תולדותיהם של אוספי ספרים וספריות בארץ ישראל וניסיונות להצלת שרידיהם באירופה לאחר השואה
אוסף הספרים הלאומי והאוניברסיטאי נבנה בשנות המנדט בירושלים במטרה לאסוף, לרכז ולשמר את אוצרות הרוח של העם היהודי ולמלא תפקיד חברתי ואידאולוגי כסמל להגשמת הציונות ובתה&

מקרא לישראל: ישעיה מ''ט-ס''ו
ספר ישעיה מורכב משני חלקים ברורים הכוללים את נבואותיהם של שני נביאים שונים: ישעיה בן אמוץ הנביא מירושלים (פרקים א-לט), ונביא עלום שם המכונה ישעיה השני, שחי בבבל ובירושלים כ

המזרח החדש מה: זרמים בהיסטוריוגרפיה של המזרח התיכון
'זרמים בהיסטוריוגרפיה של המזרח התיכון', הוא תולדה של הכינוס העשרים וארבעה של החברה המזרחית הישראלית, אשר נערך באוניברסיטת תל אביב בשנת 2000 ועניינו היסטוריוגרפיה מזרח תיכ

להפוך מדבר לכרמל: התהוות הכרמל כמרחב נבדל בעיר מעורבת,1918-1948
הספר מתאר את תהליך ההתיישבות על הר הכרמל, שעד תחילת השלטון הבריטי לא היה כלל חלק מהעיר חיפה והיה ברובו שומם. בעזרת מקורות ומסמכים ראשוניים הנחשפים כאן לראשונה נפרסת תמונ

קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יח
קורות הינה כתב עת שנתי העוסק בהֶיבֵּטים ההיסטוריים, הפילוסופיים והחברתיים של רפואה ויהדות. כתב העת מכסה את הנושאים הבאים :רפואה במקורות יהודיים ועבריים, ההיסטוריה של ר&

אהבה ארצית - אהבה שמיימית
המקרא, כחלק בלתי נפרד מן התנך הנוצרי, הוא אחד ממקורות ההשראה החשובים ביותר באמנות המערבית. הספר אהבה ארצית – אהבה שמימית דן בסיפוריהם ובייצוגיהם החזותיים של שני זוגות מקר&

הגוף האלוהי הנשי בקבלה: עיון בצורות של אהבה גופנית ומיניות נשית של האלוהות
ספר זה הוא ניסיון לפרש מסורות מספרות הקבלה המתייחסות לגוף האלוהי הנשי. ריכוזן של מסורות אלה במחקר מיוחד מסב את תשומת הלב לפן חשוב של ספרות הקבלה: היותה של האלוהות בעלת בחי&

האוכלוסייה הערבית והמאחז היהודי : תפרוסת וצפיפות בארץ ישראל בשלהי התקופה העותמאנית ובתקופת המנדט הבריטי
הספר פורס את מצב הדמוגרפיה בארץ ישראל לאזוריה בתחילת תקופת ההתיישבות היהודית בה ומנתח בפירוט ולעומק את הגורמים הגאוגרפיים, הפוליטיים והאנושיים לשוֹנוּת בין האזורים &#

ים המלח: אתר המרפא הטבעי הטוב בעולם
הספר עומד לצאת לאור בקרוב, ניתן לרכוש אותו ולקבלו כשיראה אור. הספר מסכם את הידע הרב על יעילותו של ים המלח בטיפול במגוון רחב של מחלות. הספר הוא הראשון בנושא זה המיועד לקהל הר

מקרא לישראל: שמואל ב
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

ומספסל הלימודים לוקחנו
ספרות הילדים שנכתבה בארץ ישראל בתקופת היישוב מילאה תפקיד מרכזי בעיצוב עולמו, ערכיו וחוויותיו של הדור הצעיר. עד תחילת שנות הארבעים של המאה העשרים סיפר הזרם ההגמוני בספר•

מקדש אדם: ההפנמה הדתית ועיצוב חיי הדת הפנימיים בראשית החסידות
מהי תרומתה הייחודית של החסידות לעולם הרוח היהודי? מדוע היא משמשת גם היום דגם להתחדשות רוחנית יהודית? 'מקדש אדם' הוא מחקר חדשני המתאר את היבטיה השונים של הפנמת החיים הדתיי

אמונות המקרא: גבולות המהפכה המקראית
הספר אמונות המקרא חושף ומתאר את ריבוי הפנים ומגוון האמונות והדעות בהגות המקראית. הספר דן בסוגיות יסוד של הדת המקראית כדוגמת בעיית הרע ויחסו של האל למיניות לייסורים ולמ•

התחדשות הלשון הערבית בשליחות הרעיון הלאומי במצרים
הלשון הערבית הצחה, הכתובה – אַללֻּעַ'ה אלְפֻצְחַא – הייתה מסוף המאה התשע עשרה, בעקבות המפגש עם העולם המערבי והתחלת התגבשותו של רעיון הלאומיות הערבית, למוקד הדיון בקרב אנש

מחקרי ירושלים בספרות עברית כ
כתב העת המרכזי של המכון למדעי היהדות עש מנדל בתחום המחקר העברי של ספרות עם ישראל לדורותיה, הרואה את הספרות העברית כרצף תרבותי מתמשך שראשיתו במקרא, ומוקדש בו מקום לכל ענפי&

תור הנעורים: נוער יהודי-גרמני בעידן המודרני
העולם שסביבנו מורה לנו בדרכים שונות כי הוויה צעירה - 'נעורים' - ראויים להיות משאת ליבנו. אך מהם 'נעורים' וכיצד הם קשורים לעולם המודרני ולתהליך של חילון, להבנייתה של זהות איש&

הקיסרים האנטונינים
הביוגרפיות של הקיסרים האנטונינים הן חלק מקובץ הביוגרפיות של קיסרי רומא הידוע בשם SCRIPTORES HISTORIAE AUGUSTAE ('המחברים של תולדות האוגוסטים'), ובקיצור – 'היסטוריה אוגוסטה'. מגילת הקובץ הייתה מו

ספרותרפיה: הוראה טיפולית במבחן השנים
הספר ספרותרפיה: הוראה טיפולית במבחן השנים כולל עיונים ביצירות ספרותיות מסוגות שונות ושיקולי דעת ביישום עקרונות פסיכו-היגייניים בעת הוראתן. הספר מתבסס על ניסיון רב-שני

מקדש ומרכבה, כוהנים ומלאכים, היכל והיכלות במיסטיקה היהודית הקדומה
ספר זה מוקדש לבירור מהותה המיסטית של מסורת המרכבה הכוהנית, שהתחברה בזיקה למסורות מקדשיות. ראשיתה בחזונו של הנביא יחזקאל בן בוזי הכוהן, שהוגלה מירושלים בשלהי ימי בית ראש

MODES OF EDUCATIONAL TRANSLATION
This volume is concerned with the possibility of “translating” insights derived from areas of knowledge sometimes thought to be outside the purview of education – to issues and problems on the agenda of educational thinkers, researchers and practitioners. As we have learned from our teachers, Prof. Seymour Fox, of blessed memory, and Prof. Michael Rosenak (may he be granted many more years of fruitful creativity) – “translating” from philosophical systems or lead concepts, from principles deriving from the tradition of Jewish thought, or from cultural visions – to educational thought and practice,is a most complex matter. Some prefer to work in the “normative” mode, wherein normative world views are “translated” from fundamental philosophical “principles” to educational “ideals,” “goals” and “means.” In the transition from one category to the next, however, certain terms must necessarily be modified or reinterpreted. This process is both enriching and impoverishing – as certain un

המקרא בתרגום הסורי של ארץ ישראל חלק ב: תהילים
הכרך המונח עתה בידי הקורא משלים מפעל שנטל על עצמו פרופ' משה גושן־גוטשטיין זל לפני למעלה מיובל שנים: פרסום מהדורה מדעית של תרגום המקרא לסורית ארץ־ישראלית המבוססת על קריא

Perspectives: Revue de l'Université Hébraïque de Jérusalem, La Bible dans tous ses États
Appears once a year, under the guidance of the French Department of the Hebrew University of Jerusalem.

כלים שלובים בחינוך הלאומי
הספר עומד לצאת לאור בקרוב, ניתן לרכוש אותו ולקבלו כשיראה אור. החינוך הוא אמצעי חשוב ומרכזי בביסוסן של תנועות לאומיות. הספר כלים שלובים בחינוך הלאומי: הסיפור הציוני מוסיף &

YEHUDA HALEVI: POETRY AND PILGRIMAGE
Yehuda Halevi: Poetry and Pilgrimage follows the life story of the greatest Hebrew poet of medieval times from his first publication in Christian Toledo to his heroic journey toward Zion from Muslim Spain. The description is based, for the first time, on the entire collection of his poetry- The Diwan, which was edited and reedited between East and West at every important crossroad of his life. This in turn is done through comparison to autographical letters and contemporary correspondence discovered and collected over the past 50 years in the Cairo Geniza collections. Documentary material and Literary works, which were shun behind the iron wall in The Russian National Library in St. Petersburg, are woven for the first time into one, enabling us to examine closely the intricate relationship between old Jewish traditions and the ideological heritage associated with Halevi's innovative writings in prose and in poetry. Confronting Halevi's Zion, will thou not ask? opens the study

השלב האחרון: מחקרי חסידות של גרשם שלום
גרשם שלום (1982-1897) היה מענקי הרוח של התרבות היהודית המודרנית במאה העשרים ומגדולי החוקרים של מדעי היהדות בכלל ושל הקבלה, השבתאות, המיסטיקה ותורת הסוד היהודית בפרט. גם דור לאחר פ•

פירוש על ספר במדבר כב-לו
הספר דן בחלק האחרון של ספר במדבר, שבו כמה פרשיות רבות חשיבות: פרשת בלק, הכוללת את נאומי בלעם; לוח הקרבנות לימים, לרגלים ולמועדים; ירושת הארץ וחלוקתה ופרשת בנות צלפחד ומסקנות

הזכות הגדולה לומר לא: שירה פוליטית בישראל
הספר מציג מחקר מקיף של השירה הפוליטית הישראלית מאז שנות הארבעים של המאה העשרים ועד שנות התשעים שלה. פרקיו מנתחים את יצירות המשוררים מצד הזיקה בין הפואטיקה של המשורר לבי

החידה מאחורי הברושים: חוות וחברות מטעים במישור החוף בתקופת המנדט
עקירת הפרדסים במישור החוף חושפת בתי אבן מתפוררים, שערים חלודים, בארות ושדרות ברושים המובילות לשום מקום. בשנות העשרים והשלושים של המאה העשרים חצו את השדרות דרכים שהוליכ•

פסיכולוגיה של הילד והמתבגר: מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית. מהדורה שנייה מתוקנת ומורחבת
הספר הפסיכולוגיה של הילד והמתבגר: מבוא לפסיכולוגיה ההתפתחותית – מהדורה שנייה מורחבת ומתוקנת הוא סיכום מקיף ומעמיק של הידע העכשווי בתחום הפסיכולוגיה ההתפתחותית. הספר ע

Journal of rural cooperation, Vol. 35, 1, 2007
The Journal of Rural Cooperation (JRC) is an interdisciplinary journal focusing on cooperatives and related rural organizations in developed and less developed countries. Topics of particular interest are cooperatives facing trends of globalization and privatization, the web of cooperative-community relationships, and cooperatives as part of such broader systems as mainstream economics, economies in transition, the social economy or related alternative paradigms.

מ'ברית שלום' ל'איחוד' : יהודה ליב מאגנס והמאבק למדינה דו-לאומית
בספר זה המחבר פורס את דרכו המדינית של יהודה ליב מאגנס, שהיה נשיא האוניברסיטה העברית בטרם קום המדינה. מאגנס היה פציפיסט פעיל בארצות הברית עוד במלחמת העולם הראשונה והאמין 

מלח הארץ: יד לחלוצי המלח משה נובומייסקי ומשה לנגוצקי. סדרה למחקרי ים המלח. כרך 1
[R]הידעת כי הר סדום בנוי ממלח ועודו ממשיך להתרומם? כי מפלס מי ים המלח היה גבוה יותר בעבר וכי לפני כ-25,000 שנה השתרע הים מחצבה ועד הכנרת? כי מפלסו עתיד להמשיך ולרדת כמאה מטר נוספים? כי

יחסי ישראל עם ארצות מזרח אירופה מעת ניתוקם בשנת 1967 עד חידושם בשנים 1991-1989
בשנים 1989-1991 חידשה ישראל את יחסיה הדיפלומטיים עם ברית המועצות, בולגריה, הונגריה, יוגוסלביה, פולין וצ'כוסלובקיה, יחסים שנותקו בעקבות מלחמת ששת הימים. נוספה אליהן אלבניה, שעמה כ&#

שמחת הרגל בתלמודם של תנאים
העלייה לרגל שימשה בזמן שבית המקדש היה קיים ביטוי תמציתי לתודעתו הלאומית והדתית של אדם מישראל. שרטוט מרכזי בדמותה של חגיגת העלייה הייתה השמחה: ושמחת בחגך. הספר שמחת הרגל ב

Journal of rural cooperation, Vol. 34, 2, 2006
The Journal of Rural Cooperation (JRC) is an interdisciplinary journal focusing on cooperatives and related rural organizations in developed and less developed countries. Topics of particular interest are cooperatives facing trends of globalization and privatization, the web of cooperative-community relationships, and cooperatives as part of such broader systems as mainstream economics, economies in transition, the social economy or related alternative paradigms

Journal of rural cooperation, Vol. 35, 2, 2007
The Journal of Rural Cooperation (JRC) is an interdisciplinary journal focusing on cooperatives and related rural organizations in developed and less developed countries. Topics of particular interest are cooperatives facing trends of globalization and privatization, the web of cooperative-community relationships, and cooperatives as part of such broader systems as mainstream economics, economies in transition, the social economy or related alternative paradigms