האמת של הרפואה המדעית Page 11 - The Hebrew University Magnes Press

הספר האמת של הרפואה המדעית מנסה להתמודד עם אחת הבעיות המרכזיות של הרפואה המודרנית: הקצב המהיר של התחלפות האמיתות העומדות ביסוד הפרקטיקה הרפואית. אמיתות בלתי יציבות הן –

3 ‰ Ó„ ˜ ‰ ˙ ÂÎÙ‰ Ô‰ · Âˉ ‰ ¯ ˜ Ó · . ¯ ȉ Ó · ˆ ˜ · ˙ ÂÙÏÁ ˙ Ó Ì ˙ ÂÈÁÓÂÓÏ „ ÂÒȉ ˙ ‡ Ô‚‰ Ï ‰ ÁÓÂÓ‰ Ï ˘  ˙ ÏÂÎÈ . ˙   ÂÎ  - ‡ ÏÏ ˙ ÂÁÙ · Âˉ ‰ ¯ ˜ Ó ·  , ˙ ÂÈËÂÂÏ ¯ - ‡ ÏÏ ˙   ·  ˙ ‚ È ˘ ‰ Ï Í ¯  ˆ ‰ . ˙ ˙ ÁÂÙ ˙ Îω ÏÚÂÙ ‡ ‰ ÂÒÈÒ · ÏÚ ˘ Ú„ ȉ Û‚ ÏÚ ÛÂÁ„ ‡ ÂÙ‡ ‰‡ ¯  ‰ ˜ Ó ˜ ÓÁ‰ ˙ Ó‡‰ Ï ˘ ‰ È ˘ ¯  ˘ ˙ ‡ ˙ ÂÏ‚ Ï , ¯ ˙ ÂÈ ˙  ˜ ÂÓÚ Ô‰ Ó . ˙ ÂÈÙÂÏÁ ÌÈÎ ¯ „ · ¯ ÂÁ · Ï ÌÈ · ¯ ÚÈ  Ó ÌÈÏ ˘ ÎÓ‰  ÌÈÈ ˘ ˜ ‰ È · È ¯ . È  ÂÈÁ . ¯ ˜ ˘ ‰  ÔÂÈÓ„‰ ÌÏÂÚ Ï‡ ÈÏ  ÂÈ ˆ ¯ - ȇ‰ ÌÏÂÚ‰ χ ˙ ÂËÏÓȉ‰ ÂÓÎ , ˙ ÂÈ  Ò ¯ ‰ ÏÚ ÌÈÏ‚  ‰ ÌÈÎω Ó · ˙     · ˙ ‰ , ˙  ¯ ‡ ÌÂÚÓÚ ÂÓÎ , ˙ ÂÁÙ ˙ ÂÈ   ˆ È ˜ Ô‰ Ó ‰ ˆ È · ‰ Í ˙ · ÈÙÂÒ- Ôȇ ËƒÈ ˘ · , ‰ ÈÈ  ˘ Ï ˙ Á‡ ˙  ˘ „ Á ˙ ¯ „‰ Ó ÔÈ · ÁË ˘ ‰ È  Ù Ô   · ˙ ‰ Ï ÌÈ ¯ ˘ ˜ ‰ ‰ ˙ ‡ ˘ ÙÁÏ ËÏÁÂÓ ·  ¯ ÈÒ Í ˙ Ó ˙ ‡ È ˆ Ó‰ Ï ˘ ‰ ÁÂÏ„‰ . ˙ ‡ ˆ  ˙ · . ‰ ÏÂÁÏ ‡ Ù ¯ ‰ ÔÈ · ÌÈ ˘ È‚ ¯ ‰ ÔÈÏÓ‚‰ ÈÒÁÈ ÏÚ Ì‚ ÂÁÒÙ ‡ Ï ‰ χ ÌÈÎÈω ˙ ˙ ÏÈ ˆ ÓÎ ÏÂÓ ˙ ‡ ‰ · ˘ Á  ˘ ‰ Ù ¯ ˙ ÈÎ ÌÈ ¯ ˜ · Ï ÌÈ ˘ „ Á ÌÈ ¯ ˘ · ˙ Ó ÌÈ  Ú„ Ó Ìȇ Ù ¯ ˙ Ó‡‰ ÈÙÂÏÈÁ ÍÈω ˙ . ÍÙ‰ Ï , ˙ È  ÏË ˜ Ï „ Á‡ ÈÚ„ Ó ¯ ˜ ÁÓ ˙ Á · ‡ · ‰ ÎÙ‰ ÌÈÈÁ ÔÓÊ · ˙ ÂÈ ¯ ˉ ˙  ˘ „ Á‰ ˙ ‡ Ìȇ È · Ó ˙ ¯  ˘ ˜ ˙ ‰ ÈÚ ˆ Ó‡ . ÏÂÎ ÔÈÚÏ ÈÂÏ‚ · ˘ Á ¯ ˙ Ó Ì„ ÊÈ ˜ ‰ Ï ˘ È ˘ ¯  · È ˆ Ï Ìȇ Ù ¯ ÂÚÈ„ ‰ ̉ · ˘ ÌÈÓȉ ÂÙÏÁ . ˙ È · ÏÎÏ ˙ Ó‡ ÈÎ ˙ Ú„ Ï ÂÁΠ ˘ ¯ Á‡ Ï ˙  · ¯ ÌÈ  ˘ Ì‚ ˙ È  ÂÈÁ ‰ ·  ˘ Á ‰ ¯ „ ˆ  ¯ ٠ȉ ÂÊ ˘ Ì ˘ Ó . ˜ ÂÓÚ ¯ · ˘ Ó ÌÈÂÂÁ ,‰ ÏÂÁ‰  ‡ Ù ¯ ‰ , ÌÈ„„ ˆ ‰ È  ˘ . ˙ È  ÏË ˜ ˙ Âȉ Ï ‰ È ˘ Ú ‡ ȉ ÌÈÏ ˘ ÎÓ‰  ÌÈÈ ˘ ˜ ‰ Ï ˘ ˙  ˜ ÂÓÚ ˙   ·  ˙ · ÈÈÁÓ , ˙ Ó‡ Ï ‰ ¯ È ˙ Á‰ „ ˆ · , ¯ ÂÊÓ‰  .‰ ˙ ‚ ˘ ‰ ˙ ‡ , ÌÈÚ  ÂÓ‰  ¯ Ó‡ È ˘ È , ÌÈ · ÎÚÓ‰ ‰ · ˘ ÁÓ‰ ˜ Á ˘ Ó Û ˆ ¯ . ˙ ‡ È ˆ Ó‰ Ï ˘ ÌÈÂÒÓ ÚË ˜ ÓÏ ˙ Ï · ‚ ÂÓ‰ ‰ Ë ˘ Ù‰ ‡ ‰ ‰ · ˘ ÁÓ Ï ˘ ‚ ÂÒ ÏÎ Ï ˘ ‰ ÙÓ ,‰ È ¯ ‡ ˙ ¯  ˆ ÈÏ · ˘ ÂÁ‰ ˙ ‡ ‡ È · ‰ Ï ˙ ÂÈ ˘ Ú ˙   ÂÂÎÓ ˙  · ˘ ÁÓ Ï ˘ , ‰ Ë ˘ Ù‰‰ ˙ ÏÂÎÈ ˙ ÂÏ · ‚ Ó ˙ ‡ ÌÈÁÏ ˆ Ì  ȇ ÌÈÈË ¯ ‡ ˙ ÌÈ  · Ó Ì‚ . ÌÈÂÒÓ  ¯ Âʇ ˜ Á ˘ Ó ˙ ÂÚ ˆ Ó‡ · ˙ ‡ È ˆ Ó‰ ÈÂÙÈÓ . ÌÏÂÚÏ ÔÈËÂÏÁÏ ÌÈ ˜ È„ Ó Ì  ȇ ̉ ÍÎÈÙÏ ˙ ÙÓ ‚ È ˆ Ó‰ ¯ · ÁÓ . ˙ Ú ÏÎ · Ì„‡ ÏÎ È  ÙÏ ‰ Á ˙ Ù‰ ˙  ¯ ˘ Ù‡ ‡ ‰ ‰ · ˘ ÁÓ ‡ ȉ ¯ · ÁÓ‰ ˙ ÙÓ . ÂÏ ˘ Ï ˙ Ù  ‰ ‰ · ˘ ÁÓ‰ ˜ Á ˘ Ó ˙ ‡ ˆ  ˙ ˙ ‡ ‚ È ˆ Ó , ˙ ‡ È ˆ Ó .‡ ¯  ˜ ‰ Ï ˘ ‰ · ˘ ÁÓ‰ ˜ Á ˘ ÓÏ ‡ ˆ ÂÓ‰ ˙ „  ˜  ÁÂÓ‰ Ï ˘ ‰ ÏÂÚÙ‰ ˘ ÙÂÁ . ˙ È ˘   ‡ ‰ ‰ ¯ È ˆ ȉ ˙ ‰ Ó ‡ ‰ ‰ · ˘ ÁÓ‰ ˜ Á ˘ Ó Ô ˜ Á ˘ ‰ ˘ ˙ ÂÚ„ È ˙  ¯ ÎÂÓ ˙ ÂÒÈÙ ˙  ˙   ÂÈÚ ¯ Ï ˘ ˙ ¯ ‚ ÒÓ Í ˙ · ÌÂÁ » ˙ È ˘   ‡ ‰ Ô ˜ Á ˘ ‰  · ˘ Ì ˜ Ó · ‡ ‰ ˜ Á ˘ Ó‰ Ï ˘  ˙ È ˘ ‡ ¯ . Ô‰ Èχ Ó ˙   · ÂÓÎ Ô ˙ ‡ ‰‡  ¯ ÍÂÙ‰ Ï , ÌÈË ¯ Ù · Ô   · ˙ ‰ Ï , ˙ ÂÓÎÒÂÓ‰ Ó ‚  ¯ ÁÏ , ˜ ÙÒ ÏÈˉ Ï ÂÓ ˆ ÚÏ ‰ ˘ ¯ Ó .‰ ÙÓ Ï ˘ , ‰ È ¯ ‡ ˙ Ï ˘ , ˙ È ˜ ÏÁ ÌÏÂÚ ˙  ÂÓ ˙ Ï ˘ ‰ ÒÈÙ ˙ È„ ÎÏ Ì · ÈÎ ¯ ‰ Ï , ̉ ·
האמת של הרפואה המדעית Page 1 | האמת של הרפואה המדעית Page 2 | האמת של הרפואה המדעית Page 3 | האמת של הרפואה המדעית Page 4 | האמת של הרפואה המדעית Page 5 | האמת של הרפואה המדעית Page 6 | האמת של הרפואה המדעית Page 7 | האמת של הרפואה המדעית Page 8 | האמת של הרפואה המדעית Page 9 | האמת של הרפואה המדעית Page 10 | האמת של הרפואה המדעית Page 11 | האמת של הרפואה המדעית Page 12 | האמת של הרפואה המדעית Page 13 | האמת של הרפואה המדעית Page 14 | האמת של הרפואה המדעית Page 15 | האמת של הרפואה המדעית Page 16 | האמת של הרפואה המדעית Page 17 | האמת של הרפואה המדעית Page 18 | האמת של הרפואה המדעית Page 19 | האמת של הרפואה המדעית Page 20 | האמת של הרפואה המדעית Page 21 |

האמת של הרפואה המדעית


About Book האמת של הרפואה המדעית


page hebrew university magnes press
The Hebrew University Magnes Press Outlet

חשיבה ודיבור
עבודותיו ורעיונותיו של לב סמיונוביץ' ויגוטסקי (1896--1934), איש אשכולות שנודע בעיקר כפסיכולוג, כובשות בשנים האחרונות מקום רב השפעה בפסיכולוגיה ובחינוך, למרות שנכתבו לפני שנים ר

על הליריות של הנפש
מהי הליריות של הנפש? האם מדובר בתכונה המייחדת את נפשם של משוררים בלבד, או שמא באיכות נפשית המצויה בכל אחד מאתנו, אולי אף מתנה את עצם קיומו של מרחב נפשי? ספר זה מנסה לבחון את מש

תולדות דרום-מזרח אסיה בזמן החדש
הספר תולדות דרום-מזרח אסיה בזמן החדש - קווי יסוד דן בארצות מיאנמר (בורמה לשעבר), תאילנד, ויאטנאם, קמבודיה, לאוס, מאלאזיה, אינדונזיה, סינגפור, פיליפינים וטימור. אזור זה מתייחד ב&#

הנפש גדולה והחיים קטנים: שניות הנפש וסכסוכיה על פי 'פידון' ועל פי 'מדינה' לאפלטון
הספר עוסק בתפיסת הנפש של אפלטון ב'פיידון' וב'מדינה'. הסוגיות המרכזיות הנידונות בו הן מובן הנפש ומקומה של תורת ההיזכרות ב'פיידון'. הטענה העיקרית בספר היא שהבחנתו היסודי—

האידאולוגיה הציונית
בספר זה בוחן גדעון שמעוני את אופייה של האידאולוגיה הציונית וסוקר את תולדותיה בהיקף ובשיטתיות חסרי תקדים בספרות ההיסטורית. הוא מציג את הציונות כתופעה של לאומיות על רקע •

נשים ומגדר במזרח התיכון במאה העשרים
נשים במזרח התיכון זוכות באחרונה לתשומת לב רבה לאור ההתפתחויות הפוליטיות, התרבותיות והכלכליות המתרחשות באזור. ניתוח מגדרי המדגיש את ההיבטים ההיסטוריים והעכשוויים שב

פרקים בפונטיקה וברישום פונטי
הספר פרקים בפונטיקה וברישום פונטי הוא מבוא בהיר ובסיסי לפונטיקה וללימוד הגייה. קורא הספר יכול ללמוד בו מיומנויות הנחוצות להכרה, לתיאור, לרישום ולהגייה של רוב ההגאים, וא

הרמנויטיקה במחשבה היהודית החדשה
הספר הרמנויטיקה במחשבה היהודית בעת החדשה עוסק בבעיות הפילוסופיות של פרשנות טקסטים שכתבו פילוסופים יהודיים ממשה מנדלסון במאה התשע עשרה עד ז'ק דרידה ועמנואל לוינס במח

לוגיקה אריסטוטלית ומתדולוגיה תלמודית
הספר לוגיקה אריסטוטלית ומתודולוגיה תלמודית עניינו השפעתה של הלוגיקה האריסטוטלית על הבנתם של עקרונות הדרשה ההלכתית, שהם כללי הפרשנות וההיסק אשר שימשו את חכמי המשנה וה&

דיאלוגים
בספר כונסו ארבעה דיאלוגים מאת דידרו, מעמודי התווך של ההשכלה במאה השמונה עשרה בצרפת – דיאלוגים המייצגים היבטים שונים של חשיבתו – וקטעים מכתיבתו ב'אנציקלופדיה' הגדולה שער&#

חנה ארנדט בירושלים
שנים רבות עמדה חנה ארנדט במרכזו של ויכוח סוער: הביקורת הקשה שהטיחה בציונות, ופרסום ספרה מעורר המחלוקת 'אייכמן בירושלים' בשנת 1963, הובילו לשלילת דמותה ויצירתה בקרב הציבור ה

דיאלוג אנושי עם המוחלט
יוהנס קלימקוס בן השלושים מבקש להשיג אושר נצחי. האושר ממתין לכל אחד, לדבריו, והוא מניח שהתנאי להשגתו הוא להיעשות נוצרי. קלימקוס הוא דמות בדויה של סרן קירקגור, הפילוסוף הדני

אנושי, אנושי מדי
הספר עומד לצאת לאור בקרוב, ניתן לרכוש אותו ולקבלו כשיראה אור. בשני הכרכים של אנושי, אנושי מדי ימצא הקורא את ניטשה במיטבו כסופר מחונן ומבריק וכהוגה מקורי ומעורר השראה. יותר

יחסי ישראל עם ארצות מזרח אירופה מעת ניתוקם בשנת 1967 עד חידושם בשנים 1991-1989
בשנים 1989-1991 חידשה ישראל את יחסיה הדיפלומטיים עם ברית המועצות, בולגריה, הונגריה, יוגוסלביה, פולין וצ'כוסלובקיה, יחסים שנותקו בעקבות מלחמת ששת הימים. נוספה אליהן אלבניה, שעמה כ&#

'לכה דודי' וקבלת שבת: המשמעות המיסטית
באמצע המאה השש עשרה יצרו מקובלי צפת טקס של קבלת שבת ובו נתנו ביטוי לראייתם בשבת כלה ומלכה וביום השבת יום נישואין ויום הכתרה. חטיבה של קבלת שבת שולבה בתפילת ליל השבת ובה השי

מקרא לישראל שמואל א'
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

איטליה כרך יז: כתב-עת לחקר תולדותיהם, תרבותם וספרותם של יהודי איטליה
כתב העת 'איטליה' משמש מזה שנים אחדות במה מרכזית לחוקרים העוסקים במישרין או בעקיפין בהיבטים שונים של תולדות יהודי איטליה, ספרותם ותרבותם, בכל הדורות.

עיונים חדשים בפילוסופיה של ההלכה
מהי הפילוסופיה של ההלכה? האם אפשר להבין את ההלכה באופן פילוסופי? האם ההלכה מושפעת מגורמים חוץ-הלכתיים? כיווני מחשבה ומחקר חדשים בנושאים אלה, מאת טובי החוקרים בתחום, מתברר&#

ספר ישעיהו
פרקים מה-סו

הסיפור שלא סופר: אמנות הסיפור המקראי המורחב במדרשי חז''ל
'הסיפור שלא סופר' חוקר את שכתוב הסיפור המקראי – או הסיפור הדרשני – בספרות חזל מזווית הראייה של פואטיקה תיאורית והיסטורית. אפשר היה לצפות שמעמדו הקנוני של התנך יְקבע אותו ו

מקדש ומרכבה, כוהנים ומלאכים, היכל והיכלות במיסטיקה היהודית הקדומה
ספר זה מוקדש לבירור מהותה המיסטית של מסורת המרכבה הכוהנית, שהתחברה בזיקה למסורות מקדשיות. ראשיתה בחזונו של הנביא יחזקאל בן בוזי הכוהן, שהוגלה מירושלים בשלהי ימי בית ראש

חיים בצוותא: הרובע היהודי של פוזנן במחצית הראשונה של המאה השבע עשרה
ספר מקורי זה פורס בפני הקורא שחזור של חיי היהודים בפוזנן, אחת הקהילות הגדולות והתוססות ביותר במזרח אירופה במאה השבע עשרה. הוא פותח בתיאור התהוות הרובע היהודי בעיר ובשינ

שונות תרבותית כאתגר לשירותי אנוש
במדינת ישראל בפתח המאה העשרים ואחת מתרחש חלק ניכר של העבודה המקצועית בשירותי אנוש, ובעיקר בתחום השירותים הסוציאליים בהקשר בין-תרבותי, כאשר נותן השירות מוצא עצמו בקשר מ—

האוכלוסייה הערבית והמאחז היהודי : תפרוסת וצפיפות בארץ ישראל בשלהי התקופה העותמאנית ובתקופת המנדט הבריטי
הספר פורס את מצב הדמוגרפיה בארץ ישראל לאזוריה בתחילת תקופת ההתיישבות היהודית בה ומנתח בפירוט ולעומק את הגורמים הגאוגרפיים, הפוליטיים והאנושיים לשוֹנוּת בין האזורים &#

שותפות ועוינות: עבדאללה, הלגיון הערבי ומלחמת 1948
'בא עלינו אסון!' במילים אלו התבטא מזכיר הליגה הערבית לאחר שהתקבלה ההחלטה לצאת למלחמה ביהודים ב-15 במאי 1948. מי גרר את מדינות ערב למלחמה שלא היה להן עניין בה ומדוע בכל זאת נלחמו? מ&#

מלח הארץ: סדרה למחקרי ים המלח (כרך 3)
הידעתם כי סלעי התשתית שמתחת לים המלח, והאגן שמדרום לו, שקעו לעומק של יותר מעשרה קמ? כי העומק הזה התמלא ברובו במשקעים שונים, ובגלל שקצב המילוי אינו משיג את קצב השקיעה, אזור ים &#

על האתאיזם של הרבנים
בשלהי ימי הביניים התוודע המערב הנוצרי למגוון רחב של כתבים ורעיונות משל היהדות הבתר-מקראית, ובהם גרסאות שונות של תורת הסוד. בעת החדשה המוקדמת התפתחה היכרות ראשונית זו וה

YEHUDA HALEVI: POETRY AND PILGRIMAGE
Yehuda Halevi: Poetry and Pilgrimage follows the life story of the greatest Hebrew poet of medieval times from his first publication in Christian Toledo to his heroic journey toward Zion from Muslim Spain. The description is based, for the first time, on the entire collection of his poetry- The Diwan, which was edited and reedited between East and West at every important crossroad of his life. This in turn is done through comparison to autographical letters and contemporary correspondence discovered and collected over the past 50 years in the Cairo Geniza collections. Documentary material and Literary works, which were shun behind the iron wall in The Russian National Library in St. Petersburg, are woven for the first time into one, enabling us to examine closely the intricate relationship between old Jewish traditions and the ideological heritage associated with Halevi's innovative writings in prose and in poetry. Confronting Halevi's Zion, will thou not ask? opens the study

EARLY PROPHECY IN ISRAEL
This book, an expanded translation of the Hebrew original, is a penetrating study of early Hebrew prophecy as portrayed in the Old Testament. Professor Uffenheimer discusses the historical, theological and social aspects of this unique phenomenon, from its beginnings to the emergence of classical prophecy in the 8th century BCE – a period stretching from the prophetic leadership of Moses and the charismatic savior-judges, through the court prophets of the United Monarchy, to the militant prophets of the Northern Kingdom, culminating in the internal crisis under Jehu that led to the evolution of classical prophecy. The author draws, on the one hand, upon extra-biblical, Near Eastern material (the Mari documents, Hittie vassal treaties, etc.); on the other, he relies upon inner literary analysis of the biblical sources themselves. Among other things, he contests some of the innovative theories that have been proposed to account biblical prophecy.

On Chariots with Horses of Fire and Iron
This book deals with the arrival of modernity in the Holy Land in the form of the 86 km Jaffa-Jerusalem Railway. Befitting the completion of such a substantial undertaking, the inauguration, in September 1892, was a grand affair, attended by representatives of the Ottoman Empire, consuls, religious leaders, and foreign delegations. The tracks approached Jerusalem from the southwest through the Judean Mountains, taking advantage of the deep, winding river bed of the Soreq Valley. This afforded the least steep route, though even then the grades were a challenge for the locomotives. Since the tracks were of narrow meter-gauge they could easily follow the natural contours of the land on the ascent to Jerusalem, the highest point, at about 700 meters above sea level

מקרא לישראל: נחום חבקוק צפניה
כרך נוסף בסדרת הפירושים המדעיים למקרא: מקרא לישראל. הכרך כולל את ספרי נחום, חבקוק וצפניה, שלושה מספרי הנביאים הנכללים בקובץ של תרי-עשר. הכרך מורכב משלושה ספרים נפרדים כשלכ

שירת חייו של ר' יהודה הלוי
שירת חייו של ר' יהודה הלוי הוא סיפור חייו של גדול משוררי ימי הביניים העבריים מאז פרסומו בטולדו שבספרד ועד מותו עם קטיעת מסעו ההרואי לארץ ישראל ולירושלים. התיאור מבוסס בפ–

עיונים באתיקה 1
אתיקה בתחום כלשהו של פעילות אנושית היא תפיסה בדבר ההתנהגות הראויה בו. תפיסה כזו יכולה להיות מערכת ערכים, או מערכת עקרונות המבטאים ערכים. גם הערכים וגם העקרונות נותנים בס

Evidence Of Francophony In Mediaeval Levant: Decipherment and Interpretation
This study is an annotated edition and commentary of an Arabic-Old French phrase book found on the last thirteen pages of a Coptic lexicographic treatise compiled in the thirteenth century and recopied in the sixteenth century (MS. BnF Copte 53). The main value of this work is two-fold: first, it is a specimen of the Crusader Old French, of which little has been preserved; and second, it provides evidence for the vernacular language of the period. In the analysis of the material, an attempt has been made to reconstruct from a diachronic-diatopic perspective the vernacular French spoken at Acre in the mid-thirteenth century. This volume will be of interest for Romance linguists and philologists, as well as historians of the Crusades and the Latin East. Arabists and historians of the late medieval Muslim Middle East of this time will also find much of use in this work.

'חלומות השוא ידברו'?: חלומות התגלות במקרא ומקומם בתולדות האמונה והמסורת בישראל הקדומה
הספר מציג את ריבוי ההשקפות ואת הדו-ערכיות שבהתייחסות המקראית לחלום מתוך התמקדות בסוג חלום מיוחד, חלום התגלות – התחקות אחר גלגוליו, דפוסיו וסוגי המסורות המשתקפות בו, המיו

הגיון ליונה: הבטים חדשים בחקר ספרות המדרש, האגדה והפיוט
העוסקים בספרות האגדה ובנושאים הקרובים לה נזקקים מזה שנות דור למחקריו של פרופ' יונה פרנקל מן החוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית בירושלים, ומייסדה של הגישה הספרותית ב&#

The Dead Sea: The world's ultimate natural healing resort
This book explains in simple and understandable words all the principles, mechanisms of action and advantages of all the treatment modalities at health resort areas. This book describes all the diseases that can be treated successfully at the Dead Sea. and is the first one that was written and directed for the general public.

פירוש על ספר במדבר יא-כא
הספר דן בחלק האמצעי של ספר במדבר, הכולל פרשיות רבות משקל מנקודת ראותה של התורה עצמה, כגון מעשה המרגלים, שגרם לנדודיו של דור המדבר, או פרשת פרה אדומה, שהיא המרכזית בשיטת הטוה—

המקרא בתרגום הסורי של ארץ ישראל חלק ב: תהילים
הכרך המונח עתה בידי הקורא משלים מפעל שנטל על עצמו פרופ' משה גושן־גוטשטיין זל לפני למעלה מיובל שנים: פרסום מהדורה מדעית של תרגום המקרא לסורית ארץ־ישראלית המבוססת על קריא

אמונות המקרא: גבולות המהפכה המקראית
הספר אמונות המקרא חושף ומתאר את ריבוי הפנים ומגוון האמונות והדעות בהגות המקראית. הספר דן בסוגיות יסוד של הדת המקראית כדוגמת בעיית הרע ויחסו של האל למיניות לייסורים ולמ•

האומנם גורשו הנשים הנוכריות? שאלת ההיבדלות בימי שיבת ציון
הייתכן כי יהודים יגרשו את נשיהם, אימהות ילדיהם? השבים ליהודה מגלות בבל נתבעו, על פי ספר עזרא-נחמיה, להיבדל מ'עמי הארצות' ולהוציא את נשיהם הנכריות כדי לטהר את קהילתם. הייתה ז

מעטים מול רבים? עיונים ביחסי הכוחות הכמותיים בקרבות יהודה המקבי ובמלחמת העצמאות
[R]מה היו יחסי הכוחות בקרבות יהודה המקבי ובמלחמת העצמאות? האמנם לפנינו מלחמת מעטים נגד רבים, כפי שמקובל לחשוב? שאלות אלו נדונו ביום עיון שבית הספר להיסטוריה של האוניברסיטה

מאה שערים: עיונים בעולמם הרוחני של ישראל בימי הביניים, לזכר יצחק טברסקי
שלושים ואחד מבכירי חוקרי היהדות בזמננו חולקים כבוד בספר הזה לזכרו של פרופ' יצחק טברסקי עה, בעל הקתדרה לספרות עברית ולמחשבת ישראל עש ליטאואר באוניברסיטת הרוורד, מראשי ה–

ההשכלה לגווניה: עיונים חדשים בתולדות ההשכלה ובספרותה
[R]ההשכלה הייתה חלק מפסיפס הנאורות האירופית ובו בזמןההשכלה הייתה חלק מפסיפס הנאורות האירופית ובו בזמן גם הקרינה זהות יהודית מובהקת. ייחודיותה של ההשכלה באה לידי ביטוי ב

יהודים מול הצלב גזרות תתנ''ו בהיסטוריה ובהיסטוריוגרפיה
המאורעות שהתרחשו עם צאתם של צבאות הצלבנים לעבר ירושלים, בחודשי האביב והקיץ של שנת תתנו (1096), נחרתו עמוק בזיכרון הקולקטיבי של העם היהודי. הם יצרו בזיכרון זה תבנית מוקדמת ואב-ט&

מנדלי, לפניו ואחריו
מגמתו של הספר להחזיר אל מחזור הקריאה והחיים סופרים קלסיים כמנדלי, עגנון, ברנר וביאליק. כיום אפילו חיי המדף של ספרות שרק אתמול נולדה קצרים מאוד, קל וחומר ספרות קלסית שנעלמת

תורת ההגה והצורות של העברית, פונטיקה ופונולוגיה
הספר תורת ההגה והצורות של העברית, פונטיקה ופונולוגיה: שיעורי יסוד, מבוסס על רישומי ההרצאות שנשא פרופ' שלמה מורג בראשית שנות השבעים של המאה העשרים. את ההרצאות רשמה עדה ירד

The Lachmann Problem: An Unsung Chapter in Comparative Musicology
The Lachmann Problem tells an unknown story about a well-known German musicologist, Robert Lachmann (1892-1939), best known among scholars whose interest centers on Arabic music. After being ousted by the Nazi regime, Lachmann arrived in Palestine in 1935 to join the staff of The Hebrew University of Jerusalem. However, many University officials misunderstood his interests, which was primarily based on a conception that the unfamiliar field of musicology was a “luxury” which the University could ill afford at the time. Presented in this volume are letters and documents, published for the first time, revealing not only a picture of life in Palestine during the 1930's, but providing new information on the early stages of comparative musicology and offer new insights into the thinking of its founding fathers. Others of these documents betray the daily routines, working style and methodology as well as the unanticipated hardships which Robert Lachmann encountered. These are embedded

הספרות העממית היהודית
הספר סוקר את הספרות היהודית שבעל פה מתקופת המקרא עד ימינו אלו. הנחת היסוד של סקירה זו היא, שהמעבר מאורליות לאוריינות ספרותית איננו תהליך הנובע רק מהתפתחות תרבותית-חברתי

סוגיות נבחרות באתיקה עסקית ובאחריות חברתית
הספר סוגיות נבחרות באתיקה עסקית ובאחריות חברתית דן בנושא העומד בראש סדר יומנו הציבורי ומציג את עיקרי משנתו האתית של המחבר. ייחודו בכך שהוא בנוי מפרקים עיוניים, מאירועי–