על המיסטריות Page 10 - The Hebrew University Magnes Press

בבוקרו של השביעי ביוני 415 לפסה"נ התעוררו תושבי אתונה ומצאו שפסלי האל הֶרמֶס, שעמדו לפני בתים פרטיים ומקדשים, הושחתו. כל אזרח ראה את שומרו האלוהי שלפני פתח ביתו מושחת ומחולל, 

‡  · Ó ±∞ ÌÈÚ · ˘ ÂÓ‰  ¯ ÈΉ ‡ Ï ·  ¯ Ï ÆÌËÙ ˘ Ó · ÚÈ ¯ Ή Ï ÌÂȉ  ˙ ‡ ·  ¯ Á ·  ˘ ÌÈÁ ¯ ʇ ÍÎÈÙÏ ¨ „ ‡ Ó ÌÈÓÒ ¯ ÂÙÓ ÌÈ ˘  ‡ ‰ χ Âȉ ̇ ‡ χ ¨ ÌÈ  ÈÈ„ ˙ Ó‰ ˙ ‡ ˙ È ˘ ȇ ˙ ÂÈ  Ù ÈÏÚ · ˙ Âȉ Ï ÂÏÎÈ ÈÎ Û‡ ¨ ˙ ÂÈ ˘ ȇ ˙ ÂÈ  Ù È ¯ ÒÁ Âȉ ˘ ÁÈ  ‰ Ï ¯ ˘ Ù‡ ¨ ÌÈÓ‡   ‰ È ¯ · „ ˙ » ˙ Ó‡ ˙ ‡ ÔÂÁ · Ï Í ¯ „ ÌÈÚ · ˘ ÂÓÏ ‰ ˙ Èȉ ‡ Ï Æ ˙ ÂÈ„ ÓÚÓ ˙ Á‡ ˙ ‡ Ê ÆÌ ˙ ÂÈ ˘ ȇ Ó ˙ È ¯ ÂË ¯ ‰ Ì ˙ ÏÂÎÈÓ ¨ Ì ˙ ÚÙ‰ Ó Ì ˘ ¯ ˙ ‰ Ï ÂË  ̉  ˙ ‡ ¯ Ú ¯ ÚÏ Ì ˙ ÂÒ  · ÌÈ  ÈÈ„ ˙ Ó‰ Ï ˘ ¨ ÌÈ ˙ ÚÏ ˙ ÂÚ ¯ Ù‰ ¨ ˙ ÂÙ ˜ ˙ ‰ Ï ˙  · ÈÒ‰ È„ Î È · ÂÈÁ ¯ ‡ · ÌÓ ˆ Ú ˙ ‡ ‚ È ˆ ‰ Ï ÂÒÈ  Ú · ˙  ‰ Ô‰ Ú ·  ˙ ‰ Ô‰ Æ̉ È · È ¯ È ˙   ÈÓ‡ ˙ ‡ ˆ Ó‰‰ ¨ ˙ ÂÚÈ‚ Ù‰ ¨ ˙  ˆ Ó ˘ ‰ ‰ ¨ ˙ ÂÓÊ ‚‰‰ ÆÌÈÚ · ˘ ÂÓ‰ ˙ Ú ¯ Ή ÏÚ ÚÈÙ ˘ ‰ Ï ÏÚ ÔÈ„ Ï Ú · ˙  ‡ Ï ˘ ˜ ¯ ‡ Ï Ô‰ · ‰ · ¯ Ó‰  ¨ Ï · ‚ Ô‰ Ï ‰ ȉ ‡ Ï ˙ ‡ ÓÊ‚‰  Æ ˙ ÂÎÊÏ Ú ¯ Π˙ ÛΉ ˘ ˙  ˜ Ï ‰ ȉ ÏÂÎÈ ‡ χ ¨ ‰ · È„ ˙ ‡ ˆ ‰ ÈÏÚ ·  Ï‰ È  ‰ ˙ „ ÒÂÓ — ˙ ȇ   ˙ ‡ ‰ ‰  È„ Ó‰ Ï ˘ ‰ ˙ · ÂÁÓ ‰ Ê ‰ ȉ ‡ Ï ˙ ˆ ÚÂÓ ¨ ˙ ‡ Ó ˘ ÓÁ‰ ˙ ˆ ÚÂÓ ¨ ÌÈË  ÂÎ ¯ ‡ ‰ ÂÓÎ ¨ ‰  È„ Ó · ÌÈ„ È ˜ Ù ˙ ‰ „ ÒÂÓ ‰   ˙ ‡ · ‰ ȉ ‡ Ï Æ ˜ ÂÁ‰ ¯ Ó ˘ Ó ÏÚ „ ÂÓÚÏ — ËÙ ˘ Ó‰ È ˙ · ¨ Ò « ‚ tà « ‡ W‡ à ‰ ˙  ¯ · Ú Ô‚ Ó ÏÚ Â ¯ · Á ˙ ‡ Ú · ˙ Ï ‰ ȉ ÏÂÎÈ Á ¯ ʇ  Á ¯ ʇ ÏÎ ÆÈÏÏÎ Ú ·  ˙ Ï ˘   ‡ ˘ ‰  Á · ‰ ‰ ˙ Èȉ ‡ Ï Æ ¯ Ë ˘ Ó‰ ˙ Á ˙ ‰ ¯ È ˙ Á ÂÓÎ ˙  ¯ È · Ú ÔÏÏÎ ·  ¨ Ï„‚ ÆÈÁ ¯ ʇ ˜ ÂÁÏ ÈÏÈÏÙ ˜ ÂÁ ÔÈ · ‰ Ï ÌÈÏÈ‚ ¯ ‡ χ ˜ ÂÁ‰ ˙ ¯ ÈÓ ˘ Ï ÏÂÚÙÏ ‰ ¯  ˘ ‰ ÔÓ Á ¯ ʇ Á ¯ Ë ‡ Ï ÌÈ ¯ · „ ‰ Ú · ËÓ ÌÈ ¯ · ÂÚ‰ ÆÔÎ ˙  ˘ ÚÏ È ˘ ȇ ÔÈÈ  Ú ÂÏ ‰ ȉ ˘ ‡ ˙ È ˘ ȇ ¯ · „ ‰  · Ú‚  ÔΠ̇ ÆÌ ˙ ‡ Ú · ˙ Ï ÔÈÈ  ÂÚÓ‰ Ú ·  ˙ ¯ „ Úȉ · ˘  ÂÚÓ ËÏÓȉ Ï ‡ ÂÙ‡ ÂÏÎÈ ˜ ÂÁ‰ ÏÚ ÈÚ ¯ ÂÙ ÏÂÓ ‰ · ˆ È  ˘ ‡ ȉ ‡ Ï ¨ ‰ ÚÈ · ˙ Ô  ‚  Ó ‰  È„ ÓÏ ‰ ȉ ‡ Ï ˘ ÔÂÂÈÎÓ ÆÌÈ · È ¯ È ÔÈ · ÌÈ ˙ ÂÓÈÚ Ï ˘ ÈÙ‡ ‰ ȉ ÌÈËÙ ˘ ÓÏ ¨ ÌÈÈË ¯ Ù ÌÈ ˘  ‡ ‡ χ ˜ ÂÁ‰ ¨ ˙ ÈËÈÏÂÙ ˙ ÂÚÓ ˘ Ó ¨ ÁÂÎ · ˙ ÂÁÙÏ ¨ ‰ ˙ Èȉ ̉ ÈÏÚ ˙ ÂÈ„ Ú Â  Ï ˘ È ˘ ÌÈËÙ ˘ ÓÏ ‡ Ï ‰   ˙ ‡ · ÆËÙ ˘ Ó‰ È ˙ · · ‰   ˙ ‡ ·   „  ˘ ÌÈËÙ ˘ Ó‰ ˙ È · ¯ Ó Âȉ ‰ χ  ¨ ˙ ÈÏÈÚ‰ È ¯ · Á ÔÈ · ˘ ˙  ˜ ÂÏÁÓÏ ÌÈÒÁÈÈ ˙ Ó ÌÈÓ‡  ‰  ¨ ˙ ÂÈ ˘ ¯ ˙ „ ¯ Ù‰ ‰ ˙ Èȉ ˙ È  È„ Ó‰ ˙ ÂÏÈÚÙ‰ ÆÂÊ · ÂÊ ˙  · ÂÏ ˘ Âȉ ˙ È ˙ ¯ · Á‰ Ì ˙ ¯ ˜ ÂÈ ˙ È  È„ Ó‰ Ì ˙ ¯ ˜ ÂÈ ˘ ‡ ̉ È  È · ˙  ˙ È ¯ ·  ˙ ¯ Î ˘ ÌÈ„ ÈÁÈ Ï ˘ ˙ ÂÏÈÚÙ ‡ χ ¨ ˙ È ˙ ‚ ÏÙÓ ‰ ˙ Èȉ ‡ Ï Æ ˙ ÚÏ ˙ ÚÓ Â ¯ ˆ   ˘ ÌÈÎ ¯ ˆ  ˙ ÂÙ ˙  ˘ Ó ˙  ¯ ËÓ ˙ ‚ ˘ ‰ Ï ˙ ÂÚÈÒ Â ¯ ˆ È ¯ ˙ Âȉ ÏÎÏ ¨ ˙ ÂÈ„‚‡ ˙ ‰ Ï Ô ˙ ȇ‰ ÒÈÒ · ‰ ‰ ˙ Èȉ ÌÈÈÊÎ ¯ Ó Ìȇ  È„ Ó Ï ˘ ˙ È ˘ ȇ‰ ‰ ¯ ˜ Âȉ ÂÏ ÏÎ  ˙ ‰ Ï ¨ ÈÊÎ ¯ Ó‰ ȇ  È„ Ó · Ú‚ ÙÏ ‰ ÒÈ  ‰ · È ¯ È ˙ „‚‡ ˙ ‰ · Ú‚ ÙÏ ‰ ˆ ¯ ˘ ÈÓ ˙ È · ¯ Ó ‰ ÚÈ‚ ÙÏ ¯ ˘ Î ÈÚ ˆ Ó‡ ‰ ȉ ËÙ ˘ Ó‰ ˙ È · Æ ˙ È ¯  · È ˆ ‰ ‰ ¯ Èʉ ÔÓ Â ˜ ÏÒÏ ˘ Ó ˘ Ï ¯ ÂÒȇ  ˘  ¯ ÈÙ ˘ ¨ Á ¯ ʇ‰ ˙ ÂÈÂÎÊ ץ ˆ È ˜  ‰ ¯ ˜ Âȉ Ô„ · ‡ ∫ ÈËÈÏÂÙ · È ¯ È ·
על המיסטריות Page 1 | על המיסטריות Page 2 | על המיסטריות Page 3 | על המיסטריות Page 4 | על המיסטריות Page 5 | על המיסטריות Page 6 | על המיסטריות Page 7 | על המיסטריות Page 8 | על המיסטריות Page 9 | על המיסטריות Page 10 | על המיסטריות Page 11 | על המיסטריות Page 12 | על המיסטריות Page 13 | על המיסטריות Page 14 | על המיסטריות Page 15 | על המיסטריות Page 16 | על המיסטריות Page 17 | על המיסטריות Page 18 | על המיסטריות Page 19 | על המיסטריות Page 20 |

על המיסטריות


About Book על המיסטריות

Back Matter

page hebrew university magnes press
The Hebrew University Magnes Press Outlet

ספר זכרון לפרופסור זאב פלק זל: מאמרים במדעי היהדות ובשאלות השעה
פרופסור זאב פלק נולד בברסלאו בשנת תרפג ועלה לארץ בשנת תרצט. הוא החל את השכלתו המשפטית בשיעורי המשפט של ממשלת המנדט הבריטי על ארץ-ישראל (פלשתינה) בירושלים בשנת תשה וסיימה ”

שתי מפות לגדה: גוש אמונים, שלום עכשיו ועיצוב המרחב בישראל
הוויכוח על עתידם של השטחים, ההתנחלויות והיחסים עם הפלשתינים מעסיק את החברה הישראלית למן שנות השבעים של המאה העשרים יותר מכל נושא אחר, והתנועות הפוליטיות גוש אמונים ושל•

קול גדול ולא יסף: תורת ישראל בין שלמות להשתלמות
עילאיותה של תורת ישראל הובנה במהלך הדורות בשתי דרכים חלופיות: יש שהיא מיוחסת לתורה מראשיתה כהוויה מושלמת וקבועה שאי-אפשר להוסיף עליה, ויש שהיא מיוחסת לתורה כהתהוות ההו–

תולדות דרום-מזרח אסיה בזמן החדש
הספר תולדות דרום-מזרח אסיה בזמן החדש - קווי יסוד דן בארצות מיאנמר (בורמה לשעבר), תאילנד, ויאטנאם, קמבודיה, לאוס, מאלאזיה, אינדונזיה, סינגפור, פיליפינים וטימור. אזור זה מתייחד ב&#

דיאלוגים
בספר כונסו ארבעה דיאלוגים מאת דידרו, מעמודי התווך של ההשכלה במאה השמונה עשרה בצרפת – דיאלוגים המייצגים היבטים שונים של חשיבתו – וקטעים מכתיבתו ב'אנציקלופדיה' הגדולה שער&#

מחנה משותף?: קואופרציה בהתיישבות היהודית החקלאית ברוסיה ובעולם 1880-1941
המפגש בין החקלאות היהודית בבריהמ, הממנים היהודים בארהב והשלטון הבולשביקי הוא פרק מרתק בתולדות הקואופרציה היהודית בין שתי מלחמות העולם. ספר זה, הממשיך את מחקרו הקודם של &#

למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך
למידה בדרך החקר פירושה חיפוש תשובות לשאלות כאשר הלומד פעיל בהבניית הידע שלו, כלומר, יוצר תובנות חדשות תוך הפעלת מגוון אסטרטגיות חשיבה. הלמידה וההוראה בדרך החקר רווחת במ&#

COPING WITH CRISIS: Conflict Management and Resolution
Coping with Crisis focuses on the theme of conflict management and resolution in its many facets: on the level of individuals, families, groups, cities, and countries, in the spheres of environment, economics, law, and politics, and through its representation in literature and the arts. The essays in this three-part volume, grouped into the rubrics of Humanities, Law, and Social Sciences, describe varied modes of response to conflict, presenting both theoretical discussions and many instructive examples of how potentially volatile situations may be avoided or defused.

שירת יצחק עגן: אקולוגיה ספרותית בשנות ה-30 וה-40 בארץ ישראל
שירתו של יצחק עֹגן נדחקה לאגף נידח של המודרנה העברית משום השתייכותה לחוגו הנשכח במידת מה של המשורר יצחק למדן, עורך הירחון הספרותי 'גליונות', שהחל לראות אור בכסלו תרצד וה

האם הסובלנות תנצח: חינוך מוסרי בעולם מגוון
מה לפילוסופיה מוסרית ולחינוך? דומה שאין תשובה חד-משמעית לשאלה זאת. ביסודו של דבר, חינוך עניינו דוגמה אישית, הרגל, הכושר להפעיל בשום שכל אהבה, כבוד, דאגה, רצון; לעתים פחד, אהדות &

התחדשות הלשון הערבית בשליחות הרעיון הלאומי במצרים
הלשון הערבית הצחה, הכתובה – אַללֻּעַ'ה אלְפֻצְחַא – הייתה מסוף המאה התשע עשרה, בעקבות המפגש עם העולם המערבי והתחלת התגבשותו של רעיון הלאומיות הערבית, למוקד הדיון בקרב אנש

ביקורת התרבות החילונית
הספר ביקורת התרבות החילונית עוסק ביסודות הערכיים, המוסריים, החברתיים, הלאומיים-פוליטיים והרוחניים-דתיים של התרבות החילונית המודרנית בעם היהודי ובמדינת ישראל. נושאים &

יהודים מול הצלב גזרות תתנ''ו בהיסטוריה ובהיסטוריוגרפיה
המאורעות שהתרחשו עם צאתם של צבאות הצלבנים לעבר ירושלים, בחודשי האביב והקיץ של שנת תתנו (1096), נחרתו עמוק בזיכרון הקולקטיבי של העם היהודי. הם יצרו בזיכרון זה תבנית מוקדמת ואב-ט&

חלום הטוהר: היידגר עם דרידה
'מדוע יש בכלל דבר-מה ולא רק מאומה?'. שאלה זו על עצם ההיות ועל פשר ההיות – שאלת ההוויה – היא פתח יציאה מן השגור וההמוני ופתח כניסה לכל מחשבה שניתן לכנותה פילוסופית. שאלה זו היא גם 

הטרמינולוגיה של הירושלמי
הספר הטרמינולוגיה של הירושלמי: המונחים העיקריים בוחן באופן שיטתי ומקיף את המונחים העיקריים שבתלמוד זה. נידונים בו יותר ממאתיים ועשרים מונחים. סקירתם מבוססת על בדיקה שי

תור הנעורים: נוער יהודי-גרמני בעידן המודרני
העולם שסביבנו מורה לנו בדרכים שונות כי הוויה צעירה - 'נעורים' - ראויים להיות משאת ליבנו. אך מהם 'נעורים' וכיצד הם קשורים לעולם המודרני ולתהליך של חילון, להבנייתה של זהות איש&

התנך והזהות הישראלית
התנך היה טקסט מעצב זהות ראשון במעלה בחברה היהודית המתגבשת בארץ ישראל . בתהליך בניית האומה מילא התנך תפקידים סותרים: הוא הזין רומנטיקה לאומית שנתקשרה בעבר מפואר, וגם נתן ח

עתיד הדמוקרטיה
'כל מי שדואג לדמוקרטיה, בין כאזרח, בין כפעיל פוליטי ובין כחוקר, חייב לברך על הופעתו של קובץ המאמרים של נורברטו בוביו. במאמרים אלו גלומים חדות המחשבה, החכמה ורוחבה ועומקה של &

שמואל דוד לוצאטו: מאתיים שנה להולדתו: איטליה - כתב עת לחקר תולדותיהם, תרבותם וספרותם של יהודי איטליה. כינוסים, סדרת מוספים, 2
שמואל דוד לוצאטו (איטליה, 1800–1865), שעמד שנים רבות בראש בית המדרש לרבנים בפדואה, היה משורר וחוקר ספרות, פרשן מקרא, איש לשון ופילוסוף שהגיב במקוריות להלכי המחשבה הכללית והיהודית ש

זהויות במשחק: כדורגל ערבי במדינה יהודית
[R]הספר זהויות במשחק: כדורגל ערבי במדינה יהודית, חושף בממצאיו המפתיעים עד כמה זירת הספורט, התמימה כביכול, היא למעשה זירת קרב פוליטית ממשית. יותר משליש מקבוצות הכדורגל בישרא

כלים שלובים בחינוך הלאומי
הספר עומד לצאת לאור בקרוב, ניתן לרכוש אותו ולקבלו כשיראה אור. החינוך הוא אמצעי חשוב ומרכזי בביסוסן של תנועות לאומיות. הספר כלים שלובים בחינוך הלאומי: הסיפור הציוני מוסיף &

Biblical Hebrew in Its Northwest Semitic Setting: Typological and Historical Perspectives
In 1961 William L. Moran published “The Hebrew Language in Its Northwest Semitic Background” (in The Bible and the Ancient Near East: Essays in Honor of William Foxwell Albright) in which he presented a state-of-the-art description of the linguistic milieu out of which Biblical Hebrew developed. In the light of the significant advances in the study of Biblical Hebrew and Northwest Semitic in the past four decades, the Institute for Advanced Studies of the Hebrew University of Jerusalem convened an international research group during the 2001-2002 academic year on the topic “Biblical Hebrew in Its Northwest Semitic Setting: Typological and Historical Perspectives.” The present volume presents the fruits of the year long collaboration. The articles are based on the lectures that were given during the year. A wide array of subjects are discussed, all of which have implications for the study of Biblical Hebrew and Northwest Semitic.

כוכב מיעקב: חייו ויצירתו של פראנץ רוזנצווייג
הספר מתאר את חייו הקצרים והסוערים של הפילוסוף היהודי פראנץ רוזנצווייג, שחי ופעל בראשית המאה העשרים בגרמניה. רוזנצווייג חידש חידושים הן בתחום הפילוסופיה הכללית הן בתחו

'חלומות השוא ידברו'?: חלומות התגלות במקרא ומקומם בתולדות האמונה והמסורת בישראל הקדומה
הספר מציג את ריבוי ההשקפות ואת הדו-ערכיות שבהתייחסות המקראית לחלום מתוך התמקדות בסוג חלום מיוחד, חלום התגלות – התחקות אחר גלגוליו, דפוסיו וסוגי המסורות המשתקפות בו, המיו

EARLY PROPHECY IN ISRAEL
This book, an expanded translation of the Hebrew original, is a penetrating study of early Hebrew prophecy as portrayed in the Old Testament. Professor Uffenheimer discusses the historical, theological and social aspects of this unique phenomenon, from its beginnings to the emergence of classical prophecy in the 8th century BCE – a period stretching from the prophetic leadership of Moses and the charismatic savior-judges, through the court prophets of the United Monarchy, to the militant prophets of the Northern Kingdom, culminating in the internal crisis under Jehu that led to the evolution of classical prophecy. The author draws, on the one hand, upon extra-biblical, Near Eastern material (the Mari documents, Hittie vassal treaties, etc.); on the other, he relies upon inner literary analysis of the biblical sources themselves. Among other things, he contests some of the innovative theories that have been proposed to account biblical prophecy.

ביטחון סוציאלי בישראל
הספר סוקר את התפתחות מדינת הרווחה בישראל על פי תכניות הביטחון הסוציאלי לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים. בסיומו נבחנת הצלחת מערכת הביטחון הסוציאלי בישראל להשיג את יעדי&

יהדות פורטוגל במוקד
ספר זה הוא הראשון המוקדש כולו ליהדות פורטוגל שרואה אור בארץ. יהדות פורטוגל לא זכתה לתשומת לב ראויה במחקר בארץ והספר בא לתקן במקצת את המעוות ולבטל עוול גדול שנעשה ליהדות ז&#

קולות הקוראים: מעשה הקריאה בסביבת תקשורת רב ערוצית
קולות הקוראים, ספרם של חנה אדוני והלל נוסק, הוא המחקר המקיף והמורכב ביותר בנושא הקריאה שנערך בישראל. הקריאה נבדקת במחקר זה במגוון רחב של היבטים לאורך שנים רבות ובאמצעות כ&#

בלשנות עברית תיאורטית
הקובץ בלשנות עברית תאורטית עוסק בשפה העברית ובתכונותיה הייחודיות מתוך ראייה רחבה של הבלשנות הכללית ותאוריות בדבר השפה האנושית. מרבית המאמרים נכתבו לאור התאוריה הגנר&#

פילוסופים קיומיים יהודים ברב-שיח
תאור מהי תרומתם המיוחדת של הפילוסופים הקיומיים היהודים לאקסיסטנציאליזם בכלל ולפילוסופיה הדיאלוגית בפרט? שאלה זו היא העומדת במרכז הספר. מתברר שהגותם היא הגות דיאלוגי&

פירוש על ספר במדבר יא-כא
הספר דן בחלק האמצעי של ספר במדבר, הכולל פרשיות רבות משקל מנקודת ראותה של התורה עצמה, כגון מעשה המרגלים, שגרם לנדודיו של דור המדבר, או פרשת פרה אדומה, שהיא המרכזית בשיטת הטוה—

מלח הארץ: יד לחלוצי המלח משה נובומייסקי ומשה לנגוצקי. סדרה למחקרי ים המלח. כרך 2
הידעתם כי ים המלח הוא חלק מבקע שנוצר עקב תנועת הלוחות בין אסיה ואפריקה? כי בעשרות אלפי השנים האחרונות ים המלח מתפקד כ'מד גשם' ענקי? כי צמחיו הבשרניים של האהל המגושם מחזיקי–

פירוש רבי שמואל בן מאיר (רשבם) לשיר השירים
הפירוש ראה אור לראשונה בשנת 1855 במהדורה שפרסם אהרן ילינק מכתב יד המבורג 32 והתקבל בברכה בקרב חכמי ישראל באותו דור, אולם מהר מאוד נשכח מלב ועצם ייחוסו לרשבם הועמד בספק. המהדורה

רשי - פשוטו של מקרא ומדרשו של מקרא


חנה ארנדט בירושלים
שנים רבות עמדה חנה ארנדט במרכזו של ויכוח סוער: הביקורת הקשה שהטיחה בציונות, ופרסום ספרה מעורר המחלוקת 'אייכמן בירושלים' בשנת 1963, הובילו לשלילת דמותה ויצירתה בקרב הציבור ה

מקדש אדם: ההפנמה הדתית ועיצוב חיי הדת הפנימיים בראשית החסידות
מהי תרומתה הייחודית של החסידות לעולם הרוח היהודי? מדוע היא משמשת גם היום דגם להתחדשות רוחנית יהודית? 'מקדש אדם' הוא מחקר חדשני המתאר את היבטיה השונים של הפנמת החיים הדתיי

תורת הגישור
מהו גישור? מה הקשר שלו לשפיטה? כיצד שניהם מתיישבים עם הרעיונות המרכזיים בתחום המשפט? הספר מספק סקירה מקיפה של תופעת הגישור ושל הקשר שלה עם המשפט מבחינה תיאורטית ומעשית. ה•

או או: כרך שני
סרן קירקגור (1813–1855) איננו רק אביו של האקזיסטנציאליזם הדתי, הוא היה גם פילוסוף-סופר מחונן, שגייס את כישרונו הספרותי לשירותה של התפלספות מהפכנית ומיוחדת במינה זו. בכרך השני של ס–

לקראת חיים חדשים: ניצולים ועקורים בברגן-בלזן ובאזור הכיבוש הבריטי בגרמניה, 1950-1945
ברגן-בלזן, אחד הסמלים לשטניות הנאצים, היה מחנה הריכוז הגדול ביותר על אדמת גרמניה. הוא גם היה מחנה הריכוז היחיד שהפך לאחר שחרורו למחנה עקורים ולמרכז קליטה ושיקום לאלפי ניצ&#

היהודים וישראל בעיתונות הסובייטית בתקופת גורבצ'וב
בשנות כהונתו של מיכאל גורבצ'וב כנשיא ברית המועצות (1988--1991) התרחשו בה שינויים מרחיקי לכת שבאו לידי ביטוי בהרחבת החופש הפוליטי והתרבותי ובניסיון להנהיג רפורמות כלכליות. השינ•

הרמנויטיקה במחשבה היהודית החדשה
הספר הרמנויטיקה במחשבה היהודית בעת החדשה עוסק בבעיות הפילוסופיות של פרשנות טקסטים שכתבו פילוסופים יהודיים ממשה מנדלסון במאה התשע עשרה עד ז'ק דרידה ועמנואל לוינס במח

הכתיב והקרי שבמקרא: בחינה בלשנית של חילופי מסורות מושתתת על נוסח המקרא שב'כתר ארם צובה'
לשונות הכתיב והקרי הפרושות זעיר שם זעיר שם במקרא מצטרפות כאן כאבני פסיפס זעירות לתמונה אחת המעמידה מערכת כוללת של לשון. ספר זה, הכתיב והקרי שבמקרא, בוחן מערכת לשון זו על פי

מקרא לישראל: שמואל ב
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

זהויות במדים: גבריות ונשיות בצבא הישראלי
'גבר גבר' - צ.ה.ל הוא הזירה בה מעוצבות הזהות הגברית והנשית המלווה כל מי ששירת בצבא למשך כל חייו. גבריות, כמו נשיות, היא דימוי או אידאל שהכול מכירים אך איש אינו יכול להגדירה במד•

עיונים באתיקה 1
אתיקה בתחום כלשהו של פעילות אנושית היא תפיסה בדבר ההתנהגות הראויה בו. תפיסה כזו יכולה להיות מערכת ערכים, או מערכת עקרונות המבטאים ערכים. גם הערכים וגם העקרונות נותנים בס

בין תורה לחכמה: רבי מנחם המאירי ובעלי ההלכה המיימונים בפרובנס
עניינו של הספר הוא מפגש בין הלכה לפילוסופיה כפי שהוא בא לידי ביטוי ייחודי בכתביו של רבי מנחם המאירי ובחיבוריהם של בעלי הלכה בפרובנס. חיבוריו הגדולים של המאירי, הקטעים שנ

מקרא לישראל: נחום חבקוק צפניה
כרך נוסף בסדרת הפירושים המדעיים למקרא: מקרא לישראל. הכרך כולל את ספרי נחום, חבקוק וצפניה, שלושה מספרי הנביאים הנכללים בקובץ של תרי-עשר. הכרך מורכב משלושה ספרים נפרדים כשלכ

קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז
Korot is devoted to the study of the philosophical, sociological and ethical aspects of the history of medicine and Judaism. The topics covered by the Journal include: medicine in Jewish and Hebrew sources, the history of Jewish physicians, medicine in Palestine and Israel and medicine during the Nazi period. Korot is published annually. Each volume contains mostly English-language articles, together with some Hebrew contributions (abstracted in English). The “Historical Notes” and “Notes and Events” sections cover recent important developments and events in the above mentioned topics around the world. Each issue also includes several reviews of noteworthy books and contributions to the field. Korot is sponsored by The Dr. Manuel & Helen Glazier Memorial Fund of The American Physicians Fellowship for Medicine in Israel, and the Center for Jewish Medical Heritage. Its editorial board comprises scholars from the USA, France, Germany, UK and Israel. Korot is the organ of the Isra

תולדות דיני הנישואין במקרא ובתלמוד
ר זה מבוסס על עבודת דוקטור שכתב המחבר בשפה הגרמנית בהדרכתו של פרופסור פאול קושקר והגיש לאוניברסיטת לייפציג. עבודתו התפרסמה בשנת 1920 בלייפציג בשני חלקים. כאן מוגש לקורא נוס

הפרשים
דמוס(העם) זקן נרגן, עובר בטל שנדמה כי כל אחד יכול להוליכו שולל, קנה לעצמו עבד חדש בשם פפלגון (המדינאי קלאון) והעבדים שבביתו (המנהיגים הקודמים) נידחו על ידו, אינם מרוצים וזוממי