על המיסטריות Page 11 - The Hebrew University Magnes Press

בבוקרו של השביעי ביוני 415 לפסה"נ התעוררו תושבי אתונה ומצאו שפסלי האל הֶרמֶס, שעמדו לפני בתים פרטיים ומקדשים, הושחתו. כל אזרח ראה את שומרו האלוהי שלפני פתח ביתו מושחת ומחולל, 

‡  · Ó ±± ÌÈ ¯ ˜ Ó ·  ¨ ËÙ ˘ Ó ˙ È · · ˙ ÂÚÈ · ˙ Ú · ˙ Ï ‰ ÙÒ‡ · ̇  Ï ¨ ¯  · È ˆ ˙  ¯ ˘ Ó · Æ ˙ ÂÂÓ ÂÏÈÙ‡ ÌÈÈ   ˆ È ˜ ÌÈËÙ ˘ Ó ÌÈÈ ˘ ȇ ÌÈËÙ ˘ Ó ÔÈ · ̉ Ï ˘ ˜ ÂÁ‰ ˙ Î ¯ ÚÓ ·   ÈÁ · ‰ Ìȇ   ˙ ‡ ‰ ÏÂÎÈ ˘ ˙ ÂÚÈ · ˙ ÔÈ · ‰  Á · ‰ Ì‚ ‰ ˙ Èȉ  ¨ ÏÏÎÏ ÔÈÈ  Ú Ì‰ · ˘ È ˘ ÌÈÈ ¯  · È ˆ ÂÏ ‰ ȉ ˘ ÈÓ ˜ ¯ Ú · ˙ Ï ‰ ȉ ÏÂÎÈ ˘ ˙ ÂÚÈ · ˙  ® ‰ ÙOE U‚ © ˘ ȇ  ˘ ȇ ÏÎ Ú · ˙ Ï ‰ ¯ ÈÁ · ‰  ¨ ‰ ÚÈ · ˙ ‰ ‚ ÂÒ ˙ ‡ ¯ ÂÁ · Ï È‡ ˘ ¯ ‰ ȉ Ú ·  ˙ ‰ Æ ® ‰ MÈ„ © È ˘ ȇ ÔÈÈ  Ú ÏÚ „ Á‡ ˘  ÂÚ · È ˙ Ή ‡ Ï ˜ ÂÁ‰ ÈÎ ¨ ÂÙ ˜ ȉ ˙ ‡  ˘  ÂÚ‰ ‚ ÂÒ ˙ ‡ ‰ · È ˙ Ή È ˆ ÈÙÏ ‰ Ùȇ ˘ ‰ — ÌÈÈ ˘ ȇ ÌÈ  ÈÈ  Ú · øÚ · ˙ Ï Ì ˘  ‡ Ô · ¯ „ ‰ Ó Æȉ ˘ ÏÎ ‰ ¯ · Ú „ ˆ ‰ Á ¯ Ή · ‰ ȉ ‡ Ï Ú ·  ˙ ‰ Ɖ   ˘ ‰ ȉ · ˆ Ó‰ ¯  · È ˆ È  ÈÈ  Ú · Ɖ ÚÈ‚ Ù ÏÚ ‡ Ï Ì‡ ˙ ÂÓÎ ¯ „ ± ¨ ∞ ∞∞ Ï ˘ Ò  ˜ ÌÂÏ ˘ ˙ · ÔÎ ˙ Ò‰ Û‡ ‡ ‰  ¨ ˙  ¯ È ˘ È Ú‚ Ù  ‰ È„ Î ÆÁÈÏ ˆ ‰ ̇ Û‡ ÂÓ ˆ ÚÏ ÌÈ · ȇ ˙ ÈÈ  ˜ ·   ˙ ÚÈ · ˙ ˙ ‡ ÁÈΉ Ï ÏÈÎ ˘ ‰ ÁÈÏ ˆ ‰ ̇ ∫ ÈÙÒÎ È ˆ ÈÙ ÂÈ ˆ Ó‡ Ó ÏÚ Ú ·  ˙ ‰ ‰ ˆ » Ù Ú · ˙ Ï ÌÈÁ ¯ Ê ‡ Ô · ¯ „ Ï ÆÂÈÏÚ Ïˉ ˘ Ò  ˜ ‰ ÔÓ Â‡ Ì ˘ ‡  ‰ Ï ˘ Ì ¯ ÁÂÓ‰ ˘ ÂÎ ¯ ‰ Ó ˜ ÏÁ · ‰ ÎÊ Â ˙ ÚÈ · ˙ · ¨ ÌÈ ¯ È ˘ Ú „‚  ¯ ˜ ÈÚ · ¨ ˙ ÂÚ ˘  ¯ Ó ˙ ÂÚÈ · ˙ ‰„„ ÂÚ ÌÈÁ ¯ ˙ ÈÈ ˘ ÚÏ ‰  ˜ ˙ ‰ ‰ ÚÈ · ˙ È„ ÈÏ ÌÈ ¯ · „ ‰ ÂÚÈ‚‰ „ ÈÓ ˙ ‡ Ï ÆÌ   · ˘ Á ÏÚ ˙  ¯ ˘ Ú ˙ ‰ Ï ‰  ˜ ˙ · ¨ ‰ ËÈÁÒ Ï ˘ Í ¯ „ · ¨ ‡ È · ‰ Ï ÏÂÎÈ ‰ ȉ ‰ ÚÈ · ˙ · ÌÂȇ ÈÎ ¨ ËÙ ˘ Ó‰ ˙ È · · ÔÈ„ Ï Â‡ È ˘ ȇ ÔÈÈ  Ú Í ˙ Ó ‡ Ï ÔÈ„ Ï Ú · ˙ Ï ‰ · ¯ ‰ ˘ ÈÓ Æ ˙ ÈÙÒΉ ‰ ¯ ËÓ‰ ˙ ‚ ˘ ‰ Ï ÆÈÚ ˆ ˜ Ó ÔÈ ˘ ÏÓÂ Ú ·  ˙ — ßÒËOE  Ùà « ˜ ÈÒß È‡  ‚ ‰ È  ÈÎÏ ‰ ÎÊ ‰ ¯ ‰ Ë ˙ ÈÁ ¯ ʇ Á ¯ Ú  Î ˘ Ï ÌÈÚ ·  ˙ ‰ ÂÒÈ  ¨ ÈÏÈÏ ˘ ÒÁÈ ‰ ¯ ¯ ÂÚ ß ˙ ÂÈË  Ùà « ˜ ÈÒß · ‰ Ó ˘ ‡ ‰ ˘ ÔÂÂÈÎÓ ‡ Ï Æ ˙ È ˘ ȇ ̉ · Ú‚ Ù Ú · ˙  ‰ ˘ ¨ ‰ ÚÈ · ˙ · È ˘ ȇ ÔÈÈ  Ú Ì‰ Ï ˘ È ˘ ÌÈÚ · ˘ ÂÓ‰ ˙ ‡ ˙   ÈÂÚ‰ ˙ ˘ ‚ „‰ ‡ χ ¨ ‰ ‡  ˘ ÂÏÈÙ‡  ˙   ÈÂÚ ˙ Ú · ‰ Ó ‰ ÚÈ ˙ ¯ ‰ ˙ Èȉ ‡ Ï ˘ ˜ ¯ ‡ ¯ ˜  Ì„‡‰ Ô‰ — È ˜ ÂÁ ÚÈ  Ó ‰ · ˘ Á  ‰ Ó ˜   ¨ ‰ ÚÈ · ˙ ‰ ˙ ÂÈ  È„ ÓÓ ˜ ÏÁ ‰ ˙ Èȉ ÆÂÈ„ È„ ÈÏ ÚÈÈÒÏ ÂÈ · ȇ · Ú‚ ÙÏ ˙    · ˘ Á ˜ ÂÏÈÒÏ ÈÚ ˆ Ó‡ Âȉ ˙ È ˘ ȇ ˙   ÈÂÚ · Ô ¯  ˜ Ó ˘ ¯  · È ˆ ˙ ÂÚÈ · ˙ ÌÈ ˘  ‡ ¨ ¯ ÂÓ‡ Î Æ ¯  · È ˆ ‰ ÏÏÎ · ‰ ÚÈ‚ Ù Ï ˘ Ô ˜ È ˙ Î ˙ ÂÙÂÎ ˙ ‚ ˆ ‰ ˘ ¨ ÌÈÈË ¯ Ù Ì ¯ ‚ Ï Ô ˆ ¯ ‰ Ô‡ ÎÓ ÆÌ ˜ ÂÏÈÒÏ ̉ È · È ¯ ÈÏ ˙ ÂÏÎ  ˙ ‰ Ï ËÙ ˘ Ó‰ È ˙ · ·  ˘ Ó ˙ ˘ ‰ ‰ ¯ ˜ ÂÈ Ô„ · ‡ Ï ‡ È · ‰ Ï ˙ ÂÁÙÏ ¨ ÚÈÈ ˙ ÒÓ Â  ȇ ¯ · „ ‰ ̇  ¨ È · ¯ Ó ˜ Ê  · È ¯ ÈÏ ˙ ÂÈ ˘ ¯ ˙ „ ¯ Ù‰ · ÌÈÏÈ‚ ¯ ‰ ¨   Ï ÆÂÏ ˘ ˙ È  È„ Ó‰ ‰ ¯ ÈÈ ¯ ˜ ‰ ÌÂÈÒ ÌÈ ˙ ÚÏ Â ˘  ¯ ÈÙ ˘ ÌÈ ˙ ÂÓÈÚ · ˜ ÂÒÚÏ ‰ ÊÎ ÈÏÎ ˙ Âȉ Ï ÌÈȇ ¯ Ì  ȇ ËÙ ˘ Ó‰ È ˙ · ˘ ‰ Ó„  ¨ ‰  È„ Ó · Ɖ   ˙ ‡ · ‰ ȉ ÍÎ ‡ Ï Í‡ ¨ Ìȇ  È„ Ó Ï ˘ ˙ ÂÈ  È„ Ó ÌÚ ˙ ÂÙÒ‡ ÔÈÚÓ ÌÈ ˙ ÚÏ ¨ ÌÈÙ ˙ ˙ ˘ Ó– È · ¯ Âȉ ÌÈËÙ ˘ Ó‰
על המיסטריות Page 1 | על המיסטריות Page 2 | על המיסטריות Page 3 | על המיסטריות Page 4 | על המיסטריות Page 5 | על המיסטריות Page 6 | על המיסטריות Page 7 | על המיסטריות Page 8 | על המיסטריות Page 9 | על המיסטריות Page 10 | על המיסטריות Page 11 | על המיסטריות Page 12 | על המיסטריות Page 13 | על המיסטריות Page 14 | על המיסטריות Page 15 | על המיסטריות Page 16 | על המיסטריות Page 17 | על המיסטריות Page 18 | על המיסטריות Page 19 | על המיסטריות Page 20 | על המיסטריות Page 21 |

על המיסטריות


About Book על המיסטריות

Back Matter

page hebrew university magnes press
The Hebrew University Magnes Press Outlet

בין פז'וז'י לשצ'וצ'י ובין תל-אביב לאוהיו
חנוך לוין הוא מחזאי, בימאי, סטיריקן, משורר וסופר, שרבים רואים בו את אחד היוצרים הישראלים החשובים והמשפיעים ביותר במאה העשרים. הספר בין פז'וז'י ושצ'וצ'י ובין תל-אביב לאוהיו, &

מקרא לישראל:שיר השירים
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

פירוש על ספר במדבר יא-כא
הספר דן בחלק האמצעי של ספר במדבר, הכולל פרשיות רבות משקל מנקודת ראותה של התורה עצמה, כגון מעשה המרגלים, שגרם לנדודיו של דור המדבר, או פרשת פרה אדומה, שהיא המרכזית בשיטת הטוה—

המזרח החדש מה: זרמים בהיסטוריוגרפיה של המזרח התיכון
'זרמים בהיסטוריוגרפיה של המזרח התיכון', הוא תולדה של הכינוס העשרים וארבעה של החברה המזרחית הישראלית, אשר נערך באוניברסיטת תל אביב בשנת 2000 ועניינו היסטוריוגרפיה מזרח תיכ

שתי פנים במראה
מדוע התעלם הקולנוע הישראלי מהשואה שנים רבות? מדוע הציג את ניצולי השואה כקבוצה הומוגנית שבה אנשים סהרורים, תלושים ופסיביים, והתעלם מהתרומה העצומה של ניצולי השואה למדינת

מנהיגות בלבן
בריאות היא ערך יסוד שהמדינה המערבית המודרנית מחויבת לשמרו ולקדמו. תמורות חברתיות מכתיבות ציפיות לאיכות בשירותי הבריאות ולטיפולים חדשים, חלקם עתירי טכנולוגיה. מקצוע ה&

COPING WITH CRISIS: Conflict Management and Resolution
Coping with Crisis focuses on the theme of conflict management and resolution in its many facets: on the level of individuals, families, groups, cities, and countries, in the spheres of environment, economics, law, and politics, and through its representation in literature and the arts. The essays in this three-part volume, grouped into the rubrics of Humanities, Law, and Social Sciences, describe varied modes of response to conflict, presenting both theoretical discussions and many instructive examples of how potentially volatile situations may be avoided or defused.

שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום טו
An annual for biblical and ancient near easstern studies

YEHUDA HALEVI: POETRY AND PILGRIMAGE
Yehuda Halevi: Poetry and Pilgrimage follows the life story of the greatest Hebrew poet of medieval times from his first publication in Christian Toledo to his heroic journey toward Zion from Muslim Spain. The description is based, for the first time, on the entire collection of his poetry- The Diwan, which was edited and reedited between East and West at every important crossroad of his life. This in turn is done through comparison to autographical letters and contemporary correspondence discovered and collected over the past 50 years in the Cairo Geniza collections. Documentary material and Literary works, which were shun behind the iron wall in The Russian National Library in St. Petersburg, are woven for the first time into one, enabling us to examine closely the intricate relationship between old Jewish traditions and the ideological heritage associated with Halevi's innovative writings in prose and in poetry. Confronting Halevi's Zion, will thou not ask? opens the study

אמונות המקרא: גבולות המהפכה המקראית
הספר אמונות המקרא חושף ומתאר את ריבוי הפנים ומגוון האמונות והדעות בהגות המקראית. הספר דן בסוגיות יסוד של הדת המקראית כדוגמת בעיית הרע ויחסו של האל למיניות לייסורים ולמ•

Journal of rural cooperation, Vol. 35, 1, 2007
The Journal of Rural Cooperation (JRC) is an interdisciplinary journal focusing on cooperatives and related rural organizations in developed and less developed countries. Topics of particular interest are cooperatives facing trends of globalization and privatization, the web of cooperative-community relationships, and cooperatives as part of such broader systems as mainstream economics, economies in transition, the social economy or related alternative paradigms.

נשים ומגדר במזרח התיכון במאה העשרים
נשים במזרח התיכון זוכות באחרונה לתשומת לב רבה לאור ההתפתחויות הפוליטיות, התרבותיות והכלכליות המתרחשות באזור. ניתוח מגדרי המדגיש את ההיבטים ההיסטוריים והעכשוויים שב

מודרות ואהובות: סיפוריהן של נשים בדוויות משכילות
מה מניע נשים בדוויות ללחום למען רכישת השכלה גבוהה? מאין שואבות הן את כוחן? באילו אסטרטגיות הן נוקטות כדי להצליח? האם הן מהוות דוגמה אישית לנשים צעירות אחרות? האם הן כוח מחדש

האידאולוגיה הציונית
בספר זה בוחן גדעון שמעוני את אופייה של האידאולוגיה הציונית וסוקר את תולדותיה בהיקף ובשיטתיות חסרי תקדים בספרות ההיסטורית. הוא מציג את הציונות כתופעה של לאומיות על רקע •

יוצרים בעומס יתר: רצח רבין, אמנות ופוליטיקה
יוצרים בעומס יתר הוא ספר מרתק; אפשר אפילו לומר שהוא ספר מפתח בתחום האמנות בישראל, אבל לאו דוקא בגלל הנושא המוצהר שלו, אלא בגלל מה שמגיח מתחתיו. מבעד לעדשה שהתקינה המחברת מש

תורת הגישור
מהו גישור? מה הקשר שלו לשפיטה? כיצד שניהם מתיישבים עם הרעיונות המרכזיים בתחום המשפט? הספר מספק סקירה מקיפה של תופעת הגישור ושל הקשר שלה עם המשפט מבחינה תיאורטית ומעשית. ה•

קול גדול ולא יסף: תורת ישראל בין שלמות להשתלמות
עילאיותה של תורת ישראל הובנה במהלך הדורות בשתי דרכים חלופיות: יש שהיא מיוחסת לתורה מראשיתה כהוויה מושלמת וקבועה שאי-אפשר להוסיף עליה, ויש שהיא מיוחסת לתורה כהתהוות ההו–

דיאלוג עם טריפון היהודי
סופר הכנסייה יוסטינוס מרטיר, יליד שכם-נֶאָפוליס, שנולד כפגני, הוצא להורג ברומי בסביבות שנת 165 לסהנ. חיבורו דיאלוג עם טריפון היהודי, שנכתב שנים מועטות לפני מותו, יכול להיחשב &

הסיפור שלא סופר: אמנות הסיפור המקראי המורחב במדרשי חז''ל
'הסיפור שלא סופר' חוקר את שכתוב הסיפור המקראי – או הסיפור הדרשני – בספרות חזל מזווית הראייה של פואטיקה תיאורית והיסטורית. אפשר היה לצפות שמעמדו הקנוני של התנך יְקבע אותו ו

זהויות במשחק: כדורגל ערבי במדינה יהודית
[R]הספר זהויות במשחק: כדורגל ערבי במדינה יהודית, חושף בממצאיו המפתיעים עד כמה זירת הספורט, התמימה כביכול, היא למעשה זירת קרב פוליטית ממשית. יותר משליש מקבוצות הכדורגל בישרא

הרמנויטיקה במחשבה היהודית החדשה
הספר הרמנויטיקה במחשבה היהודית בעת החדשה עוסק בבעיות הפילוסופיות של פרשנות טקסטים שכתבו פילוסופים יהודיים ממשה מנדלסון במאה התשע עשרה עד ז'ק דרידה ועמנואל לוינס במח

פירוש רבי שמואל בן מאיר (רשבם) לקהלת
הפירוש לקהלת הוא אחד השרידים הבודדים ממפעלו הפרשני רב ההיקף של ר' שמואל בן מאיר (רשבם), נכדו של רשי – מגדולי אנשי הרוח שקמו ליהדות צרפת בימי הביניים וגדול פרשני הפשט. במהדור

חדשים גם ישנים: בנתיבי משנתו ההלכתית-הגותית של הרב קוק
זוכה פרס ויילר לשנת תשסו. הפוסקים נוהגים לשלב בפסקיהם אמירות מטה-הלכתיות השאובות מתחומי המחשבה והמוסר, המדרש והאגדה, הפילוסופיה וספרות החכמה, תורת הקבלה וכדומה. שילוב ז&#

פונדמנטליזם יהודי והר הבית
הר הבית הוא המקום הקדוש ביותר ליהדות והשלישי בקדושתו לאסלאם לאחר מכה ומדינה. אופיו הקדוש הפך אותו לאחד ממוקדי הסכסוך הישראלי-ערבי. בחודש מרס 1996 פסק ועד רבני ישע, שחבריו הם ר&#

חלום הטוהר: היידגר עם דרידה
'מדוע יש בכלל דבר-מה ולא רק מאומה?'. שאלה זו על עצם ההיות ועל פשר ההיות – שאלת ההוויה – היא פתח יציאה מן השגור וההמוני ופתח כניסה לכל מחשבה שניתן לכנותה פילוסופית. שאלה זו היא גם 

מלח הארץ: יד לחלוצי המלח משה נובומייסקי ומשה לנגוצקי. סדרה למחקרי ים המלח. כרך 2
הידעתם כי ים המלח הוא חלק מבקע שנוצר עקב תנועת הלוחות בין אסיה ואפריקה? כי בעשרות אלפי השנים האחרונות ים המלח מתפקד כ'מד גשם' ענקי? כי צמחיו הבשרניים של האהל המגושם מחזיקי–

JUDAICA LATINOAMERICANA
AMILAT se enorgullece en presentar el sexto volumen de su serie Judai¬ica Latinoamericana, que incluye los trabajos presentados en la Sección de Judaísmo Latinoamericano del XIV Congreso Mundial de Estudios Judaicos, realizado en Jerusalem en 2005, por investigadores establecidos en las Américas, Europa e Israel. Este volumen, multidisciplinario y pluritemático, refleja la creciente relevancia y visibilidad de las investigaciones sobre judaísmo latinoameric¬cano, así como su lenta pero constante integración con los estudios sobre otras áreas históricas, geográficas, sociales y culturales del judaísmo mund¬dial. Efectivamente, cada vez son más los investigadores que perciben la correlación entre las experiencias judías en América Latina y en otras reg¬giones del globo. Al mismo tiempo, se presta creciente atención a lo que diferencia y asemeja a las diversas realidades judías dentro de la misma Am

למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך
למידה בדרך החקר פירושה חיפוש תשובות לשאלות כאשר הלומד פעיל בהבניית הידע שלו, כלומר, יוצר תובנות חדשות תוך הפעלת מגוון אסטרטגיות חשיבה. הלמידה וההוראה בדרך החקר רווחת במ&#

על המיסטריות
בבוקרו של השביעי ביוני 415 לפסהנ התעוררו תושבי אתונה ומצאו שפסלי האל הֶרמֶס, שעמדו לפני בתים פרטיים ומקדשים, הושחתו. כל אזרח ראה את שומרו האלוהי שלפני פתח ביתו מושחת ומחולל, 

להכיר תודה
הספר הזה דן ברגש של הכרת התודה, ובמעמדו המוסרי. הוא מראה שהכרת התודה היא חובה מוסרית מן המעלה הראשונה. היא התגובה הראויה על מעשים הנעשים עבורנו ולמעננו. ככל שרב המעשה כך גדו

מבט אחורה: זכרונות
אוטוביוגרפיה מרתקת של חוקר צומח הארץ וגידוליה, מראשוני הבוטנאים באוניברסיטה העברית בירושלים, שהיה ממקימי הפקולטה לחקלאות ברחובות ושמחקריו תרמו רבות לפיתוח החקלאות 

ספרותרפיה: הוראה טיפולית במבחן השנים
הספר ספרותרפיה: הוראה טיפולית במבחן השנים כולל עיונים ביצירות ספרותיות מסוגות שונות ושיקולי דעת ביישום עקרונות פסיכו-היגייניים בעת הוראתן. הספר מתבסס על ניסיון רב-שני

ביקורת התרבות החילונית
הספר ביקורת התרבות החילונית עוסק ביסודות הערכיים, המוסריים, החברתיים, הלאומיים-פוליטיים והרוחניים-דתיים של התרבות החילונית המודרנית בעם היהודי ובמדינת ישראל. נושאים &

נגד טימרכוס: על אהבת גברים
נאומו של אייסכינס 'נגד טימרכוס', נאום תביעה שנשא אייסכינס בבית המשפט באתונה בשנת 346/5 לפסהנ בפני מושבעים רבים וקהל גדול, הוא היצירה היחידה ששרדה מן הספרות היוונית העוסקת כו&#

על משלחת הכזב
פיליפוס מלך מוקדון עלה לשלטון ב-359 לפסהנ. לאחר תקופת גיבוש פנימי הוא פנה למדיניות של התפשטות מכוונת שהחלה לעורר דאגה באתונה. באתונה נוצרו שתי סיעות, סיעת מלחמה שרצתה בגיוס 

תור הנעורים: נוער יהודי-גרמני בעידן המודרני
העולם שסביבנו מורה לנו בדרכים שונות כי הוויה צעירה - 'נעורים' - ראויים להיות משאת ליבנו. אך מהם 'נעורים' וכיצד הם קשורים לעולם המודרני ולתהליך של חילון, להבנייתה של זהות איש&

מקדש אדם: ההפנמה הדתית ועיצוב חיי הדת הפנימיים בראשית החסידות
מהי תרומתה הייחודית של החסידות לעולם הרוח היהודי? מדוע היא משמשת גם היום דגם להתחדשות רוחנית יהודית? 'מקדש אדם' הוא מחקר חדשני המתאר את היבטיה השונים של הפנמת החיים הדתיי

בין לאומיות לאמנות
ספר זה מביא בפעם הראשונה, בשפה העברית, ניתוח סוציולוגי של שדה האמנות הפלאסטי בישראל. הראיה הבין-תחומית של הספר מייעד אותו הן לקוראים שתחום עיסוקם במדעי החברה והן לאילו הע&#

מי אני שאחליט על גורלם? דילמות אתיות של מורים
עיסוק בחינוך הוא עיסוק במוסר ובאתיקה. 'עובדי הוראה וחינוך הם לעולם מורים ומחנכים של בני אדם רכים בשנים, שנים חשובות ביותר לעיצוב חייהם. מלאכת ההוראה והחינוך אמורה לעזור –

אתיקה במחקר
המחקר המדעי תורם, ללא ספק, לקדמה ולרווחה של החברה. בה בעת המחקר הוא נקודת מפגש בין קבוצות בעלות אינטרסים שונים -- חוקרים, מוסדות שהמחקר נערך בהם, גורמים מממנים, סוכנויות ממשל

מימרה מגיה מיתוס: פרקי דרבי אליעזר לאור מחקר הספרות העממית
החיבור פרקי דרבי אליעזר, למן חיבורו (כנראה במאה השמינית) ועד ימינו, זכה לפופולריות רבה בקרב קהל קוראים מגוון. ואכן, אין דומה לו בספרות העברית של שלהי העת העתיקה וימי הביניי

דיאלוג אנושי עם המוחלט
יוהנס קלימקוס בן השלושים מבקש להשיג אושר נצחי. האושר ממתין לכל אחד, לדבריו, והוא מניח שהתנאי להשגתו הוא להיעשות נוצרי. קלימקוס הוא דמות בדויה של סרן קירקגור, הפילוסוף הדני

תרגום בצל העימות: נורמות תרגום מן הספרות העברית החדשה לשפה הערבית, 1948—1990
אווירת העוינות בין יהודים לערבים שליוותה את הקמתה של מדינת ישראל העיבה על המגעים התרבותיים בין הצדדים. רבים התקשו לראות את עולמו הרוחני של הצד השני במשקפיים ניטרליים ה–

בין תורה לחכמה: רבי מנחם המאירי ובעלי ההלכה המיימונים בפרובנס
עניינו של הספר הוא מפגש בין הלכה לפילוסופיה כפי שהוא בא לידי ביטוי ייחודי בכתביו של רבי מנחם המאירי ובחיבוריהם של בעלי הלכה בפרובנס. חיבוריו הגדולים של המאירי, הקטעים שנ

חנה ארנדט בירושלים
שנים רבות עמדה חנה ארנדט במרכזו של ויכוח סוער: הביקורת הקשה שהטיחה בציונות, ופרסום ספרה מעורר המחלוקת 'אייכמן בירושלים' בשנת 1963, הובילו לשלילת דמותה ויצירתה בקרב הציבור ה

עיונים בחינוך היהודי כרך ט: הבנת המקרא בימינו: סוגיות בהוראתו
A look at The book of Joshua – The challenges of teaching the book of Joshua in contemporary Israeli society, for example how to grapple with questions of military power in 21st Century Israeli society whose primary concern is peace, and a book which proves the claim of the Jewish people on the land of Israel can appear dated at a time when giving land for peace is a main issue.

פירוש רבי שמואל בן מאיר (רשבם) לשיר השירים
הפירוש ראה אור לראשונה בשנת 1855 במהדורה שפרסם אהרן ילינק מכתב יד המבורג 32 והתקבל בברכה בקרב חכמי ישראל באותו דור, אולם מהר מאוד נשכח מלב ועצם ייחוסו לרשבם הועמד בספק. המהדורה

לוגיקה אריסטוטלית ומתדולוגיה תלמודית
הספר לוגיקה אריסטוטלית ומתודולוגיה תלמודית עניינו השפעתה של הלוגיקה האריסטוטלית על הבנתם של עקרונות הדרשה ההלכתית, שהם כללי הפרשנות וההיסק אשר שימשו את חכמי המשנה וה&

להפוך מדבר לכרמל: התהוות הכרמל כמרחב נבדל בעיר מעורבת,1918-1948
הספר מתאר את תהליך ההתיישבות על הר הכרמל, שעד תחילת השלטון הבריטי לא היה כלל חלק מהעיר חיפה והיה ברובו שומם. בעזרת מקורות ומסמכים ראשוניים הנחשפים כאן לראשונה נפרסת תמונ

הטרמינולוגיה של הירושלמי
הספר הטרמינולוגיה של הירושלמי: המונחים העיקריים בוחן באופן שיטתי ומקיף את המונחים העיקריים שבתלמוד זה. נידונים בו יותר ממאתיים ועשרים מונחים. סקירתם מבוססת על בדיקה שי