על המיסטריות Page 12 - The Hebrew University Magnes Press

בבוקרו של השביעי ביוני 415 לפסה"נ התעוררו תושבי אתונה ומצאו שפסלי האל הֶרמֶס, שעמדו לפני בתים פרטיים ומקדשים, הושחתו. כל אזרח ראה את שומרו האלוהי שלפני פתח ביתו מושחת ומחולל, 

‡  · Ó ±≤ ÌÈËÙ ˘ Ó · ÆÌÚ ˙ ÂÙÒ‡ · ˙ È  È„ Ó‰ ‰ ËÈÏ ˘ Ï ‰ ˙ Ó„ ̉ · ‰ ËÈÏ ˘ ‰  ¨ ˙ ÂÈË ¯ ˜ ÂÓ„ Æ ® ÌÈÚ · ˘ ÂÓ ≤ μ∞± ÂÏÈÙ‡  ¨ ≤ ∞∞± ¨ ± μ∞± ¨ ± ∞∞± © ÌÈ · ¯ ÌÈÚ · ˘ ÂÓ ÂËÙ ˘ ÌÈ ·  ˘ Á ∂ ¨ ∞ ∞∞ Ï ˘ Û‚ Ó ¨ „ Á ˘ Ú  ÓÏ ‰ ˙ ÒÈ  ˘ ¨ ˙ Î · ÂÒÓ ‰ ¯ ÈÁ · · Ï ¯ ‚ ·  ¯ Á ·  ̉ ‰  ˘ ‰ ‰ ˙ ‡ · ÌÈËÙ ˘ Ó · ÌÈÚ · ˘ ÂÓ ˘ Ó ˘ Ï Â ¯ Á ·  ‰  ˘  ‰  ˘ ÏÎ · ˘ ˘ ȇ ÌÈ  ÈÈ  ÂÚÓ Ï‰ ˜  · ¯ ‰ Î ÌÈÚ · ˘ ÂÓ ¯ ÙÒÓ ÆÌÈ ˜ ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ËÂÙ ˘ Ï ÂÚ · ˘   ÌÈÙ ˆ ‰ ω ˜ Ï ˙  · ¯ ˙ ÂÈÂÒÁÈÈ ˙ ‰ ˘ È Â„ ¯ ˘ ˘ ÌÈÓ‡  · © ‰ ˘ Ú  · ˙ ÂÙ ˆ Ï Â‡ · ˘ ¨ Ô ¯ ˇ ˙ ÔÈÚÓÏ ËÙ ˘ Ó‰ ˙ È · ˙ ‡ ÂÎÙ‰ ®  ˙ ‚‰  ˙ ‰ Ï ËÙ ˘ Ó‰ ˙ È · ÏÚ ‡ · ˆ ˘ ω ˜ Ï Ì‚ ‡ χ ¨ ÌÈ · ¯ ‰ ÌÈÚ · ˘ ÂÓÏ ˜ ¯ ‡ Ï Ì‰ È ¯ · „ ˙ ‡   Ù‰ ÌÈ  ÈÈ„ ˙ Ó‰  Ɖ‚ ˆ ‰ · ÂÓÎ ‰ ˘ Ú  · ˙ ÂÙ ˆ Ï ÛÒ‡  ˘ ÂÓÈÈ ˙ Ò‰ ˙  · ¯ ˙ ÂÈË ¯ Ù ˙  ˜ ÂÏÁÓ ÆËÙ ˘ Ó‰ ˙ È · Ï ÂÚÈ‚‰ ÌÈ ˙ ÂÓÈÚ‰ ÏÎ ‡ Ï È„ È ÏÚ ÂÚ ¯ Ή ‡ χ ¨ ËÙ ˘ Ó‰ È ˙ · ·   „  ‡ Ï Ú ˘ Ù ˙  ¯ · Ú ÂÏÈÙ‡  ¨ ˙  ¯ ¯  · · È ˘  ‡ ‡ ËÙ ˘ ÓÏ ÌÈÁÓÂÓ Âȉ ‡ Ï ÆÔ‰ · ÏÙËÏ Â ˘ ¯ ‰ ˘ ¯  · È ˆ ˙   ‰ Î · ÌÈ  ‰ ÎÓ ÈÎ ¨ ‰ ÈË ¯ ˜ ÂÓ„‰ Á ¯ ˙ ‡ ˙ „ ‚   Ï ‰ · ˘ Á  ˙ ÂÈÁÓÂÓ — ÔÈ„ ÈÎ ¯ ÂÚ ÂÓÎ Ú ˆ ˜ Ó Âω È  ÌÈ  ÈÈ„ ˙ Ó‰ Ɖ  Ë ˜ ‰ ˆ  · ˜ Ï ÌÈÁ ¯ ʇ‰ ÏÏÎÓ ËÂÙÈ ˘ ‰ ˙ ‡ ‰ ¯ È · ÚÓ ‡ ȉ ÂÏÎÈ Ì‰ ͇ ¨ ÌÓ ˜ Ó · ÔÚËÈ ˘ Ì„‡ Ï ÌÏ ˘ Ï ‰ ȉ ¯ ÂÒ‡  ÌÓ ˆ Ú · ËÙ ˘ Ó‰ ˙ ‡ ËÙ ˘ Ó‰ ÌÂÁ ˙ Ï ˘ „ ÈÁȉ Ë · ȉ‰ ¨ Ò « ÙU‚ « ‚ « Ï © ÈÚ ˆ ˜ Ó ÌÈÓ‡  · ˙ ÂÎÏ ˙   ÙÏ Â„ ÓÏ Ì‰ ‰ Ê Ì‡   ¨ ÌÂÏ ˘ ˙ ˙ ¯ ÂÓ ˙ ̇  ̉ Ï ·  ˙ ÎÈ ˘ ® ÈÚ ˆ ˜ ÓÏ ‰ ȉ ˘ ÔÂÚÈˉ ÔÓÊ Ó ˜ ÏÁ ® Ò « ¯ « ‚  OE ÈÒ © ÍÓ ˙ ÔÚÂËÏ ˙  ˆ ˜ ‰ Ï ÂÏÎÈ Ì‚ ̉ ÆÂÚÈÓ ˘ ‰ Â Æ ® ÌÈÓ ÔÂÚ ˘ · „„ Ó  ÌÈÓ‡  ‰ ÔÓÊ © ̉ Ï · ˆ ˜ ‰ ˘ ÌÈÎÓ ˙ ‰ ÌÈ ˜ ÂÁ ‡ ¯ ˜ ÈÈ ˘ ˘ ˜ È · ¨ ˙ ÂÚ ¯ ‡ ÓÏ Â ˙ Ò ¯ ‚ ˙ ‡ ‚ È ˆ ‰ ÔÈÈ„ ˙ Ó‰ ÍÓÒ ÏÚ ˙ „ · ÂÚ ¯ ˘ ‡ Ï Â‡ ¯ ˜  ÌÈ„ Ú‰ ÆÂÈ ¯ · „ ˜ ÂÊÈÁÏ ÌÈ„ Ú ‡ È · ‰  ÂÈ ˙   ÚË · ≥ Π∞ ˙  ˘ ¯ Á‡ Ï ÆÌÈ ˘ ÚÓ‰ ÂÚ ˆ  ·  · ˘ Ì ˜ Ó · ˙ ÂÁΠ ‡ ˙ È ˘ ȇ ‰ ÚÈ„ È Ì ¯  · Ú ÔÈΉ ˘ ‡ ÌÓ ˆ Ú ·   ÈΉ ˘ · ˙ Î · ‰ ¯ ‰ ˆ ‰ ÍÓÒÓ ÌÈ„ Ú‰  ˘ È‚‰  ¢ ‰ ÒÙÏ ˙ ‡  ¯ ˘ ȇ ÌÈ„ Ú‰  ˙ „ Ú‰ ˙ ‡ ‡ ¯ ˜ ËÙ ˘ Ó‰ ˙ È · „ È ˜ Ù ÆÌ ˙ ‡ ÔÓÈÊ ˘ ÔÈÈ„ ˙ Ó‰ ˙ ÂÁΠ – ȇ ‡ ‰ ÚÈ„ È– ȇ Ï ˘ ‰  ÚË · © ‰ Ú · ˘ ·  ·  ¯ ÙΠ‡ ‰ Ú · ˘ · ÍÓÒÓ‰ ‡ Ï ÌÈ„ Ú‰ Æ ˙ ÂÓÎ ¯ „ ± ¨ ∞ ∞∞ Ï ˘ Ò  ˜ ÂÈÏÚ ÏÁ ¨ „ ÈÚ‰ Ï „ Ú · ¯ ÈÒ Ì‡ Æ ® Ì ˜ Ó · ¨ Ô ˘ ‡ ¯ ̇  Ú ·  ˙ ‰ ÆÌ ˙ „ Ú ÏÚ Â ¯ ˜ Á  ‡ Ï ‰ ¯ ‰ ˆ ‰ ‰ ÁÒ  ˙ ‡ ˙   ˘ Ï ÂÏÎÈ Æ ˙ ÈÙÂÒ ‰ ˙ Èȉ  „ ÈÓ ‰ Î ¯ Ú  ÔÈ„‰ ˜ ÒÙ ÏÚ ‰ Ú · ˆ ‰ ‰  ¨ Ú · ˙  ‰ ÂÈ ¯ Á‡
על המיסטריות Page 2 | על המיסטריות Page 3 | על המיסטריות Page 4 | על המיסטריות Page 5 | על המיסטריות Page 6 | על המיסטריות Page 7 | על המיסטריות Page 8 | על המיסטריות Page 9 | על המיסטריות Page 10 | על המיסטריות Page 11 | על המיסטריות Page 12 | על המיסטריות Page 13 | על המיסטריות Page 14 | על המיסטריות Page 15 | על המיסטריות Page 16 | על המיסטריות Page 17 | על המיסטריות Page 18 | על המיסטריות Page 19 | על המיסטריות Page 20 | על המיסטריות Page 21 | על המיסטריות Page 22 |

על המיסטריות


About Book על המיסטריות

Back Matter

page hebrew university magnes press
The Hebrew University Magnes Press Outlet

שתי מפות לגדה: גוש אמונים, שלום עכשיו ועיצוב המרחב בישראל
הוויכוח על עתידם של השטחים, ההתנחלויות והיחסים עם הפלשתינים מעסיק את החברה הישראלית למן שנות השבעים של המאה העשרים יותר מכל נושא אחר, והתנועות הפוליטיות גוש אמונים ושל•

מורה דרך לאוהב החכמה
מהי מחשבה פילוסופית? למה מתכוונים כשאומרים על אדם שהוא פילוסוף? מה פירוש להחזיק בעמדה פילוסופית? כיצד נוצרות יצירות פילוסופיות? האם אפשר ללמוד להיעשות פילוסוף, האם אפשר 

מחזאי מדבר עם בימאי
האם העלאת מחזה קלסי על הבימה הישראלית משמעה הפיכתו להצגה בעלת אמירה מקומית מעודכנת ורלוונטית? • האם הגישה הפרשנית שהבימאי מעניק למחזה תלויה בנסיבות החברתיות, התרבותיו

תורת המשחקים
תורת המשחקים היא ענף במתמטיקה העוסק במידול מצבי החלטה אינטראקטיביים ובניתוחם. במצבים אלה מעורבים כמה מקבלי החלטות שמטרותיהם שונות, וההחלטה של כל אחד מהם עשויה להשפיע ע

תולדות דרום-מזרח אסיה בזמן החדש
הספר תולדות דרום-מזרח אסיה בזמן החדש - קווי יסוד דן בארצות מיאנמר (בורמה לשעבר), תאילנד, ויאטנאם, קמבודיה, לאוס, מאלאזיה, אינדונזיה, סינגפור, פיליפינים וטימור. אזור זה מתייחד ב&#

האידאולוגיה הציונית
בספר זה בוחן גדעון שמעוני את אופייה של האידאולוגיה הציונית וסוקר את תולדותיה בהיקף ובשיטתיות חסרי תקדים בספרות ההיסטורית. הוא מציג את הציונות כתופעה של לאומיות על רקע •

מימרה מגיה מיתוס: פרקי דרבי אליעזר לאור מחקר הספרות העממית
החיבור פרקי דרבי אליעזר, למן חיבורו (כנראה במאה השמינית) ועד ימינו, זכה לפופולריות רבה בקרב קהל קוראים מגוון. ואכן, אין דומה לו בספרות העברית של שלהי העת העתיקה וימי הביניי

France and the Middle East: Past, Present, Future
Rich and multiform, French influence in the Levant and Palestine was predominant until the end of the First World War. While conferring a particular importance upon its religious establishments, France has also always invested in the development of her economic, scientific, and technological relations with the countries in the region. Marking the beginning of her political disengagement from the Holy Land, the British Mandate period saw, notably, the gradual disappearance of the French language from the cultural life of Palestine. France’s return in force to the region would have to await the creation of the State of Israel and decolonization, first as a close friend of Israel, then, after the Six-Day War, as Europe’s most active political power in the Middle East.

הערס, הפרחה והאמא הפולנייה: שסעים חברתיים והומור טלוויזיוני בישראל, 2000-1968
האם יש קשר בין מערכון העליות מלול לבין הפנתרים השחורים? בין יאצק והמהפך של 1977? בין הפולניות מזהו זה לפוסט-פמיניזם? התשובה הקצרה לשאלות אלה היא כן. התשובה הארוכה נחשפת בין דפ

פירוש על ספר במדבר א-י
הספר דן בתכניו של ספר במדבר, במגמותיו, במבנים הספרותיים שלו ובסוגיות המתעוררות בלימודו. לגופו של הכתוב מוצמד פירוש שוטף וחלק. בשולי העמודים ניתנים חילופי גרסאות של החומ

הטקס שלא היה: מקדש, מדרש ומגדר במסכת סוטה
מסכת סוטה במשנה מתארת טקס המיועד לאישה שבעלה חושד כי נאפה ובמהלכו מבוצעים בגופה מעשים קיצוניים ואלימים - ניוול וכיעור, חשיפה בעירום ולבסוף השחתת הגוף עד מוות - והכול בפני &

החינוך הבלתי פורמלי במציאות משתנה
הספר החינוך הבלתי פורמלי במציאות משתנה עוסק בתחום חינוכי שבו העשייה רבה ודינמית ואילו המחקר והכתיבה האקדמית על אודותיו מועטים. הספר מקיף את תחומי החינוך הבלתי פורמלי מ

The Battle For The Land
In 1901, the Zionist Organization founded the Jewish National Fund to purchase lands in the Land of Israel and transfer them to the ownership of the Jewish people. The book before us examines and summarizes the JNF’s land purchasing policies and endeavors, from the establishment of the Fund to the establishment of the State of Israel in 1948. A major part of this essay centers on the period from 1936 to 1948, which were the most important years of the JNF’s activities and during which it became almost the sole Jewish entity promoting this aspect of the building of the land of Israel. During these years, the JNF purchased about 600,000 dunams, which constitute more than 60% of its acquisitions from its establishment to the establishment of the State. The pivotal nature of the JNF during those years stems first and foremost from the recognition of its settlement endeavors by the top institutions of the Zionist Organization, in promoting the political interests of the Zionist movement in

פילוסופים קיומיים יהודים ברב-שיח
תאור מהי תרומתם המיוחדת של הפילוסופים הקיומיים היהודים לאקסיסטנציאליזם בכלל ולפילוסופיה הדיאלוגית בפרט? שאלה זו היא העומדת במרכז הספר. מתברר שהגותם היא הגות דיאלוגי&

תולדות האוניברסיטה העברית בירושלים:התעצמות אקדמית תוך מאבק לאומי
כרך זה, השלישי במפעל תולדות האוניברסיטה העברית, הרואה אור בשנת התשעים להנחת אבן הפינה לאוניברסיטה ובשנת השישים למדינת ישראל, הוא המשכו הישיר של קודמו (תולדות האוניברסי•

חנה ארנדט בירושלים
שנים רבות עמדה חנה ארנדט במרכזו של ויכוח סוער: הביקורת הקשה שהטיחה בציונות, ופרסום ספרה מעורר המחלוקת 'אייכמן בירושלים' בשנת 1963, הובילו לשלילת דמותה ויצירתה בקרב הציבור ה

על משלחת הכזב
פיליפוס מלך מוקדון עלה לשלטון ב-359 לפסהנ. לאחר תקופת גיבוש פנימי הוא פנה למדיניות של התפשטות מכוונת שהחלה לעורר דאגה באתונה. באתונה נוצרו שתי סיעות, סיעת מלחמה שרצתה בגיוס 

ביקורת התרבות החילונית
הספר ביקורת התרבות החילונית עוסק ביסודות הערכיים, המוסריים, החברתיים, הלאומיים-פוליטיים והרוחניים-דתיים של התרבות החילונית המודרנית בעם היהודי ובמדינת ישראל. נושאים &

ביטחון סוציאלי בישראל
הספר סוקר את התפתחות מדינת הרווחה בישראל על פי תכניות הביטחון הסוציאלי לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים. בסיומו נבחנת הצלחת מערכת הביטחון הסוציאלי בישראל להשיג את יעדי&

מיקרוקוסמוס: ארבעה מיליארד שנה של אבולוציה מאבותינו החיידקים
קוראי הספר הזה, למעט אלה המתמצאים היטב בהתפתחויות החדשות במיקרוביולוגיה, בפליאונטולוגיה ובביולוגיה אבולוציונית, צפויים להיתקל בהפתעות גדולות בזו אחר זו, ואולי אפילו &

מלח הארץ: יד לחלוצי המלח משה נובומייסקי ומשה לנגוצקי. סדרה למחקרי ים המלח. כרך 1
[R]הידעת כי הר סדום בנוי ממלח ועודו ממשיך להתרומם? כי מפלס מי ים המלח היה גבוה יותר בעבר וכי לפני כ-25,000 שנה השתרע הים מחצבה ועד הכנרת? כי מפלסו עתיד להמשיך ולרדת כמאה מטר נוספים? כי

הספרות העממית היהודית
הספר סוקר את הספרות היהודית שבעל פה מתקופת המקרא עד ימינו אלו. הנחת היסוד של סקירה זו היא, שהמעבר מאורליות לאוריינות ספרותית איננו תהליך הנובע רק מהתפתחות תרבותית-חברתי

המזרח החדש מו: אסלאם: חברה ומשפט
המזרח החדש כרך מו אסלאם: חברה ומשפט כולל אחד עשר מאמרים. חטיבת המאמרים המוקדשת למשפט בוחנת את המפגש בין מערכות חוק שונות – מערכת החוק המוסלמי ומערכת החוק של מדינת ישראל – וב•

The Lachmann Problem: An Unsung Chapter in Comparative Musicology
The Lachmann Problem tells an unknown story about a well-known German musicologist, Robert Lachmann (1892-1939), best known among scholars whose interest centers on Arabic music. After being ousted by the Nazi regime, Lachmann arrived in Palestine in 1935 to join the staff of The Hebrew University of Jerusalem. However, many University officials misunderstood his interests, which was primarily based on a conception that the unfamiliar field of musicology was a “luxury” which the University could ill afford at the time. Presented in this volume are letters and documents, published for the first time, revealing not only a picture of life in Palestine during the 1930's, but providing new information on the early stages of comparative musicology and offer new insights into the thinking of its founding fathers. Others of these documents betray the daily routines, working style and methodology as well as the unanticipated hardships which Robert Lachmann encountered. These are embedded

Judaism of the Second Temple Period - Vol 1: Qumran and Apocalypticism
In Judaism of the Second Temple Period, Flusser examines the influence of apocalypticism on various Jewish sects. He states that the teachings of Jesus, while reflecting first and foremost the views of the sages, are also influenced by Jewish apocalypticism. Examining the Essenes, their effect on Hebrew language, the split of sects, and much more, Flusser's collected essays offer an important source of study for any Dead Sea Scrolls scholar.

קניין לדורות: היסטוריונים יוונים וכתיבת ההיסטוריה ביוון ורומא
שני תנאים דרושים להתהוות היסטוריוגרפיה: מטרה מעשית לידיעת העבר וגישה ביקורתית למקורות המידע. שני התנאים התמלאו ביוון העתיקה: ראשית המדעים והפילוסופיה באיוֹניה הכשיר&#

בין פז'וז'י לשצ'וצ'י ובין תל-אביב לאוהיו
חנוך לוין הוא מחזאי, בימאי, סטיריקן, משורר וסופר, שרבים רואים בו את אחד היוצרים הישראלים החשובים והמשפיעים ביותר במאה העשרים. הספר בין פז'וז'י ושצ'וצ'י ובין תל-אביב לאוהיו, &

ספר ישעיהו
פרקים מה-סו

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי במשתנים אחדים: תקצירי תיאוריה ותרגילים כולל תקליטור
ספר לימוד זה מיועד לסטודנטים הלומדים חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי במשתנים אחדים ו-אנליזה וקטורית במוסדות להשכלה גבוהה בקורסים:חדוא 2, חדוא 2 מ, חדוא 2 ת, וחשבון אינפיניטיסי&

תורת ההגה והצורות של העברית, פונטיקה ופונולוגיה
הספר תורת ההגה והצורות של העברית, פונטיקה ופונולוגיה: שיעורי יסוד, מבוסס על רישומי ההרצאות שנשא פרופ' שלמה מורג בראשית שנות השבעים של המאה העשרים. את ההרצאות רשמה עדה ירד

אחרון משוררי האלהים:מיתוס, אתוס ומיסטיקה ביצירתו של יוסף צבי רימון
הספר אחרון משוררי האלהים עוסק בראשית השירה הדתית המודרנית בארץ ישראל כפי שהשתקפה ביצירתו המוקדמת של יוסף צבי רימון (1889¬-1958), על רקע התהפוכות הרבות שעברו על היישוב היהודי הישן

פירוש רבי שמואל בן מאיר (רשבם) לקהלת
הפירוש לקהלת הוא אחד השרידים הבודדים ממפעלו הפרשני רב ההיקף של ר' שמואל בן מאיר (רשבם), נכדו של רשי – מגדולי אנשי הרוח שקמו ליהדות צרפת בימי הביניים וגדול פרשני הפשט. במהדור

האמת של הרפואה המדעית
הספר האמת של הרפואה המדעית מנסה להתמודד עם אחת הבעיות המרכזיות של הרפואה המודרנית: הקצב המהיר של התחלפות האמיתות העומדות ביסוד הפרקטיקה הרפואית. אמיתות בלתי יציבות הן –

מ'ברית שלום' ל'איחוד' : יהודה ליב מאגנס והמאבק למדינה דו-לאומית
בספר זה המחבר פורס את דרכו המדינית של יהודה ליב מאגנס, שהיה נשיא האוניברסיטה העברית בטרם קום המדינה. מאגנס היה פציפיסט פעיל בארצות הברית עוד במלחמת העולם הראשונה והאמין 

EARLY PROPHECY IN ISRAEL
This book, an expanded translation of the Hebrew original, is a penetrating study of early Hebrew prophecy as portrayed in the Old Testament. Professor Uffenheimer discusses the historical, theological and social aspects of this unique phenomenon, from its beginnings to the emergence of classical prophecy in the 8th century BCE – a period stretching from the prophetic leadership of Moses and the charismatic savior-judges, through the court prophets of the United Monarchy, to the militant prophets of the Northern Kingdom, culminating in the internal crisis under Jehu that led to the evolution of classical prophecy. The author draws, on the one hand, upon extra-biblical, Near Eastern material (the Mari documents, Hittie vassal treaties, etc.); on the other, he relies upon inner literary analysis of the biblical sources themselves. Among other things, he contests some of the innovative theories that have been proposed to account biblical prophecy.

COPING WITH CRISIS: Conflict Management and Resolution
Coping with Crisis focuses on the theme of conflict management and resolution in its many facets: on the level of individuals, families, groups, cities, and countries, in the spheres of environment, economics, law, and politics, and through its representation in literature and the arts. The essays in this three-part volume, grouped into the rubrics of Humanities, Law, and Social Sciences, describe varied modes of response to conflict, presenting both theoretical discussions and many instructive examples of how potentially volatile situations may be avoided or defused.

פירוש על ספר במדבר יא-כא
הספר דן בחלק האמצעי של ספר במדבר, הכולל פרשיות רבות משקל מנקודת ראותה של התורה עצמה, כגון מעשה המרגלים, שגרם לנדודיו של דור המדבר, או פרשת פרה אדומה, שהיא המרכזית בשיטת הטוה—

בלשנות עברית תיאורטית
הקובץ בלשנות עברית תאורטית עוסק בשפה העברית ובתכונותיה הייחודיות מתוך ראייה רחבה של הבלשנות הכללית ותאוריות בדבר השפה האנושית. מרבית המאמרים נכתבו לאור התאוריה הגנר&#

'לכה דודי' וקבלת שבת: המשמעות המיסטית
באמצע המאה השש עשרה יצרו מקובלי צפת טקס של קבלת שבת ובו נתנו ביטוי לראייתם בשבת כלה ומלכה וביום השבת יום נישואין ויום הכתרה. חטיבה של קבלת שבת שולבה בתפילת ליל השבת ובה השי

עיונים בחינוך היהודי כרך י: מיהו היהודי המחונך? כיוונים בפילוסופיה של החינוך היהודי
The essays in this volume are a summary of a conference held in honour of Prof Michael Rosenak on the occasion of his retirement from the Melton Centre. The articles all deal with, either directly or indirectly, the question of the cultivation of the educated Jewish citizen as viewed from plural perspectives. There is an article on the moral and intellectual challenges in teaching the Bible both in the Orthodox and non Orthodox school system. There is also an article on the introduction of Holocaust studies into different educational frameworks

מקרא לישראל שמואל א'
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

לוגיקה אריסטוטלית ומתדולוגיה תלמודית
הספר לוגיקה אריסטוטלית ומתודולוגיה תלמודית עניינו השפעתה של הלוגיקה האריסטוטלית על הבנתם של עקרונות הדרשה ההלכתית, שהם כללי הפרשנות וההיסק אשר שימשו את חכמי המשנה וה&

מי אני שאחליט על גורלם? דילמות אתיות של מורים
עיסוק בחינוך הוא עיסוק במוסר ובאתיקה. 'עובדי הוראה וחינוך הם לעולם מורים ומחנכים של בני אדם רכים בשנים, שנים חשובות ביותר לעיצוב חייהם. מלאכת ההוראה והחינוך אמורה לעזור –

ספר היובלים: שכתוב המקרא, עריכה, אמונות ודעות
ספר היובלים הוא חיבור חיצוני מן המאה השנייה לפהס שנשתמר בין מגילות מדבר יהודה ב-15 עותקים. הספר משכתב את התורה מ&#

זהויות במשחק: כדורגל ערבי במדינה יהודית
[R]הספר זהויות במשחק: כדורגל ערבי במדינה יהודית, חושף בממצאיו המפתיעים עד כמה זירת הספורט, התמימה כביכול, היא למעשה זירת קרב פוליטית ממשית. יותר משליש מקבוצות הכדורגל בישרא

הסיפור שלא סופר: אמנות הסיפור המקראי המורחב במדרשי חז''ל
'הסיפור שלא סופר' חוקר את שכתוב הסיפור המקראי – או הסיפור הדרשני – בספרות חזל מזווית הראייה של פואטיקה תיאורית והיסטורית. אפשר היה לצפות שמעמדו הקנוני של התנך יְקבע אותו ו

שתי פנים במראה
מדוע התעלם הקולנוע הישראלי מהשואה שנים רבות? מדוע הציג את ניצולי השואה כקבוצה הומוגנית שבה אנשים סהרורים, תלושים ופסיביים, והתעלם מהתרומה העצומה של ניצולי השואה למדינת

שמואל וכינון המלוכה בישראל
מחקר זה מאיר את התמורות הגדולות שהתחוללו בחברה הישראלית בסוף תקופת השופטים על רקע השינויים שחלו בארצות קדמת אסיה בתקופת הברזל הקדומה (המאות השתים-עשרה והאחת-עשרה לפהס). &#

עיונים בחינוך היהודי כרך יב: השפה העברית בעידן הגלובליזציה
אסופת המאמרים בספר השפה העברית בעידן הגלובליזציה פונה הן לחוקרים והן למורים העוסקים בהוראת השפה בשדה ומאפשרת לקורא עיון מקיף ומגוון בהיבטים שונים הנוגעים לעברית. הקו

Journal of rural cooperation, Vol. 36, 1, 2008: Special Issue - Social Capital and Rural Governance in Central and Eastern Europe
The transition process in central and eastern Europe (CEE) had a profound effect on how individuals interact. Economic and social institutions have changed, requiring an adaptation process by individuals in the move toward a market economy. How each individual accesses, manipulates and uses their networks will determine the use of their social capital. Within CEE, there is a presumption of low levels of social capital. This paper questions the rationale of applying the contested ‘western' concept of social capital to CEE countries. It argues that although the concept was developed to understand processes within established democratic systems, it nevertheless is instrumental for analysing how trust is formed, and for understanding cooperation amongst individuals. As such, this framework reconciles literature from sociological and economic disciplines and offers a comprehensive framework for the analysis of social capital on a micro level. This involves positing social c