על המיסטריות Page 14 - The Hebrew University Magnes Press

בבוקרו של השביעי ביוני 415 לפסה"נ התעוררו תושבי אתונה ומצאו שפסלי האל הֶרמֶס, שעמדו לפני בתים פרטיים ומקדשים, הושחתו. כל אזרח ראה את שומרו האלוהי שלפני פתח ביתו מושחת ומחולל, 

‡  · Ó ±¥ ˘  · ÈÎ ·  ˆ ¯ ˙ ÁÏ ˘ Ó · ÂÎÓ ˙ ˘ Ìȇ   ˙ ‡ ‰ Ɖ ˜ ˙ Ù ¯ ‰ Ï Â„‚  ˙ ‰ Ò‡ È ˜ È  ÂÓÎ ÂÓÚ ˙ ÁÏ ˘ Ó‰ ˘ ‡ ¯ Ï ‰  ÂÓ ‡ ‰ Æ ˙ ȇ · ˆ ‰ Ïȉ ˙ · ‰ ˆ ¯ ÒC‡ ÈaÈ ˜ χ à ¨ ‰ ÈÏÈ ˆ ÈÒ ÆÒ « ÎÓà Ïà  ҇ È ˜ È  ÈÏÒÙ ˘ ÂÏÈ‚  ‰   ˙ ‡ È · ˘  ˙  ¯ ¯ ÂÚ ˙ ‰ ¨ ÔÎ ¯ „ Ï ˙ ÂÈ  ‡ ‰ ˙ ‚ ÏÙ‰ È  ÙÏ ¯ ˆ ˜ ÔÓÊ Æ ˙ ÂÚ ¯ ¯ ˘ · Ó ˙ ‡ ‰ · ‡ ¯ ˘ ÌÈ · ¯ ‰„ ÈÁÙ‰ ‰ ˙ Á ˘ ‰ ‰ Æ ¯ ÈÚ ·  ˙ Á ˘ ‰ ÒÓOE ¯ ‰ OE ÏÂÏÚ ‡ ‰ ¨ ÂÈÏÒÙ ˙ ˙ Á ˘ ‰ ÏÚ ÌÚÊÈ ¨ ÌÈÏÈÈË ÌÈÚÒ  Ï ˘ Ì   ¯ ËÙ ¨ ÒÓOE ¯ ‰ OE ̇ ÌÈ ˙ ÈÁ ˘ Ó‰ ˙ ‡ ˙ ÂÏ‚ Ï ÔÂÈÒÈ  ‰ ˘ Ú  Ɖ ÈÏÈ ˆ ÈÒÏ ˙ ‡ ˆ Âȉ ˙ ÁÏ ˘ Ó · Ì ˜  Ï ÒÈÒ » ‡ ÏOE ‡ OE Ï ˘ ˙ È„ ÂÒ‰ ˙ ÂÈ ¯ ËÒÈÓ‰ ˙ ‚ È‚ Á Æ ˙ ¯ Á‡ ‰ ÈÈ ¯  ¯ Ú ˘ Ì‚ ‰ ˙ Ï‚ ˙ ‰  ÌÈÒ ˜ ˉ ˙ ÎÈ ¯ Ú · ÂÚ ˘ Ú ˙ ˘ ‰ ¨ ̉ È ˙ · · ‰ ˙ ‡ ß‚‚ Áß ÌÈÈË ¯ Ù ÌÈ ˘  ‡ ∫‰ ÏÏÂÁ Ï ˘ Ô„ ÂÒ · ‡ · ‰ ‡ Ï ˘ ÈÓÏ ˙ ÂÏ‚ Ï ‰ ȉ ¯ ÂÒ‡ ˘ ‰ Ó ˙ ‡  ¯ È‚ Ò‰  ÌÈÈ„ ÂÒ‰ ‰ ȉ ˘ ¯ ÈÚ · ˙ ÂÚÂÓ ˘  ˆ ÈÙ‰ ÒC‡ ÈaÈ ˜ χ Ã Ï ˘ ÂÈ · ȇ Ɖ ˘ Ú  · ÂÙ ˆ  ˙ ÂÈ ¯ ËÒÈÓ‰ ÏÈÙ‰ Ï ‰ ˙ Èȉ Ì ˙  ÂÂÎ ˘ ÌÈ ˘ ÚÓ‰ È  ˘ ˙ ‡ ˙  ˘ ÚÏ ‰ ¯ ˘ ˜ ˘ ‰ ¯  · Á‰ ÔÓ „ Á‡ ¨ ‰ ÎÂÊÈ ÂÓ ˘  „ ÈÓ Â‰ ÂËÙ ˘ È ˘ ˘ ¯ „  ‰ Ó ˘ ‡ · ¯ ÙÎ ÒC‡ ÈaÈ ˜ χ à Ɖ ÈË ¯ ˜ ÂÓ„‰ ˙ ‡ Ú ˘ ¯ ÂÈ ‡ Ï ‰ ÈÏÈ ˆ ÈÒÏ ˙ ȇ · ˆ ˙ ÁÏ ˘ Ó ˘ ‡ ¯ · ‡ ˆ Âȉ ‡ È · ˆ Ó ˘   È · ‰ ÂÈ„‚  ˙ Ó ÆÂÎ ¯ „ Ï ‚ ÈÏÙ‰ È ˆ ‰  ‡ ˆ ‰ Ì ˙ ˆ ˜ Ó ¨ ÏÂÏÈÁ‰ È ˘ ÚÓ · ÌÈ ¯ Á‡ ÌÈ ˘  ‡ Ì‚ ÂÓ ˘ ‡ ‰ ÌÈÈ ˙  È · ¨ ÒC‡ ÈaÈ ˜ χ Ã Ï ÌÈ„‚  ˙ Ó‰ Ï ˘ ̉ È ˙ ÂÏ ˜  ¯ · ‚ Æ ˙ ÂÏ‚ Ï ÂËÏÓ  ÌÈ ¯ Á‡ ¨ ‚ ¯ ‰ Ï ˙ Âȉ Ï ÏÂÏÚ ‰ Ó ˘ ‡ ¯ Ó ‰ ÊÁ ‡ ‰ ÆËÙ ˘ ÓÏ „ ÂÓÚÏ ‰   ˙ ‡ Ï ·  ˘ Ï ‡ ¯ ˜  ‡ ‰  Æ ¯ „ Úȉ · ˙ ÂÂÓÏ Ô„  Ô·  ¨ Ò « Ò  OE « t « ÏtOE Ï ËÏÓ   ÂÏ ¯ ‚ ÆÌÈ ¯ Á‡ ‰ ÁÙ ˘ Ó È  ·  ÒU « ‚ « ‡ ÏOE ÂÈ · ‡ ¨ Ò„ È ˜ „  ‡ Ì‚ Âȉ ÌÈÓ ˘ ‡  ‰ ÔÈ · „‚  „ ÈÚ‰  ˙   ÈÒÁ · ‰ ÎÊ ¨ ‰  È„ Ó „ ÚÏ Ò„ È ˜ „  ‡ ÍÙ‰ ÂÈÈÁ ˙ ‡ ÏÈ ˆ ‰ Ï È„ Î ¯ ‡ È ˙  ÒÓOE ¯ ‰ OE ÈÏÒÙ ˙ ˙ Á ˘ ‰ Ï ˙ ȇ ¯ Á‡ ‰ ˙ Èȉ  ˙ ¯  · Á ˘ ‰ ÏÈ‚ ‡ ‰ ÆÌÈ ¯ Á‡‰ Û ˙  ˘ ‰ ȉ ÂÓ ˆ Ú ‡ ‰ ˘ ˘ ÈÁΉ ͇ ¨ ‰ ˙ Á ˘ ‰ ‰ ˙ ‡ ÏÚÂÙÏ Â‡ È ˆ ‰     Î ˙ „ ˆ ÈÎ ‰ ÒÙ ˙  ÌÈ ¯ Á‡ „‚  „ ÈÚ‰ Ï Â ˙ ÓÎÒ‰ Ï · ‡ ¨ ‚ ¯ ‰ Ï ‡ ˆ ‰ ‡ Ï ‡ ‰ ÆÌÈ ˘ ÚÓÏ ˙ ‡ ¯ ˜  ‰ ¨ ‰  ˜ ˙ ÒCÈÓÈË « Òȇ ÚÈ ˆ ‰ ÔÎÓ ¯ Á‡ Ï ¯ ˆ ˜ ÔÓÊ Æ‰ Ó ˘ ‡ · ‰‡„ ‰ Î ‰ ¯ ‚‡ à Ï ÌÈ ˘ „ ˜ ÓÏ Ò  Îȉ Ï ˘ „  ˜ ÏÂÏÈÁ · ÌÈÚ ˘ ¯ ÂÓ ÏÚ ˙ ¯ Ò‡‰ ¨ ÂÓ ˘ ÏÚ ¨ ÌÈ ¯  · Ò‰ ˘ È ˘ ÈÙÎ ¨ ¯ ˘ Ù‡  ҄ È ˜ „  ‡ ÏÚ ¯  ¯ È · · ÏÁ ¯ ÂÒȇ‰ Ɖ   ˙ ‡ · Ì ¯ Á ‰ ȉ ¯ ÂÒȇ‰ Ï ˘ È ˘ ÚÓ‰  ˘  ¯ ÈÙ Æ„‚  „ ÁÂÈÓ · ‰  ˜ ˙ ‰ ‰  ˜ ˙ ‰ ˘ ‰   ˙ ‡ ˙ ‡ · ÂÊÚÏ ÛÈ„ Ú‰ Ò„ È ˜ „  ‡ Ɖ  È„ Ó‰ ÈÈÁÓ Â ˜ ÂÏÈÒ ˘ ȇ‰ ÏÚ È ˙ ¯ · Á Ï · ‡ ¨ ÔÈÒÈ ¯ Ù ˜ · ‰ Ó ÔÓÊ ‰‰ ˘ ‡ ‰ Æ ˙ ÂÏ‚ Ï ‡ ˆ È ˜ Á ¯ ÂÓ ‰ Ê · Ó ˙ Âȉ Ï ‡ Ï ‡ ȉ ‰ ÏÈÁÓ · ˙ ÂÎÊ Ï ¯ ˙ ÂÈ · ‰ · Âˉ Í ¯ „ ‰ ˘ · ˘ Á  ˙ „ ÏÂÓÏ ·  ˘ Ï ˜ ˜  ˙ ˘ ‰
על המיסטריות Page 4 | על המיסטריות Page 5 | על המיסטריות Page 6 | על המיסטריות Page 7 | על המיסטריות Page 8 | על המיסטריות Page 9 | על המיסטריות Page 10 | על המיסטריות Page 11 | על המיסטריות Page 12 | על המיסטריות Page 13 | על המיסטריות Page 14 | על המיסטריות Page 15 | על המיסטריות Page 16 | על המיסטריות Page 17 | על המיסטריות Page 18 | על המיסטריות Page 19 | על המיסטריות Page 20 | על המיסטריות Page 21 | על המיסטריות Page 22 | על המיסטריות Page 23 | על המיסטריות Page 24 |

על המיסטריות


About Book על המיסטריות

Back Matter

page hebrew university magnes press
The Hebrew University Magnes Press Outlet

תורת המשחקים
ספר לימוד לתורת המשחקים

יהודים מול הצלב גזרות תתנ''ו בהיסטוריה ובהיסטוריוגרפיה
המאורעות שהתרחשו עם צאתם של צבאות הצלבנים לעבר ירושלים, בחודשי האביב והקיץ של שנת תתנו (1096), נחרתו עמוק בזיכרון הקולקטיבי של העם היהודי. הם יצרו בזיכרון זה תבנית מוקדמת ואב-ט&

חדשים גם ישנים: בנתיבי משנתו ההלכתית-הגותית של הרב קוק
זוכה פרס ויילר לשנת תשסו. הפוסקים נוהגים לשלב בפסקיהם אמירות מטה-הלכתיות השאובות מתחומי המחשבה והמוסר, המדרש והאגדה, הפילוסופיה וספרות החכמה, תורת הקבלה וכדומה. שילוב ז&#

מחנה משותף?: קואופרציה בהתיישבות היהודית החקלאית ברוסיה ובעולם 1880-1941
המפגש בין החקלאות היהודית בבריהמ, הממנים היהודים בארהב והשלטון הבולשביקי הוא פרק מרתק בתולדות הקואופרציה היהודית בין שתי מלחמות העולם. ספר זה, הממשיך את מחקרו הקודם של &#

המקרא בין תחביר לפרשנות


YEHUDA HALEVI: POETRY AND PILGRIMAGE
Yehuda Halevi: Poetry and Pilgrimage follows the life story of the greatest Hebrew poet of medieval times from his first publication in Christian Toledo to his heroic journey toward Zion from Muslim Spain. The description is based, for the first time, on the entire collection of his poetry- The Diwan, which was edited and reedited between East and West at every important crossroad of his life. This in turn is done through comparison to autographical letters and contemporary correspondence discovered and collected over the past 50 years in the Cairo Geniza collections. Documentary material and Literary works, which were shun behind the iron wall in The Russian National Library in St. Petersburg, are woven for the first time into one, enabling us to examine closely the intricate relationship between old Jewish traditions and the ideological heritage associated with Halevi's innovative writings in prose and in poetry. Confronting Halevi's Zion, will thou not ask? opens the study

שירת יצחק עגן: אקולוגיה ספרותית בשנות ה-30 וה-40 בארץ ישראל
שירתו של יצחק עֹגן נדחקה לאגף נידח של המודרנה העברית משום השתייכותה לחוגו הנשכח במידת מה של המשורר יצחק למדן, עורך הירחון הספרותי 'גליונות', שהחל לראות אור בכסלו תרצד וה

לחשוב עם ההיסטוריה: עיונים בדרך אל המודרניזם
בספר זה מקבץ ההיסטוריון הנודע קרל שורסקה שורת מאמרים החושפים את מקומה המשתנה של ההיסטוריה בתרבויות המאה התשע עשרה והמאה העשרים. ברוב תחומי הרוח והתרבות, טוען שורסקה, אי

מודרות ואהובות: סיפוריהן של נשים בדוויות משכילות
מה מניע נשים בדוויות ללחום למען רכישת השכלה גבוהה? מאין שואבות הן את כוחן? באילו אסטרטגיות הן נוקטות כדי להצליח? האם הן מהוות דוגמה אישית לנשים צעירות אחרות? האם הן כוח מחדש

כרם חמד- חכמת ישראל


גווילים נשרפים ואותיות פורחות: תולדותיהם של אוספי ספרים וספריות בארץ ישראל וניסיונות להצלת שרידיהם באירופה לאחר השואה
אוסף הספרים הלאומי והאוניברסיטאי נבנה בשנות המנדט בירושלים במטרה לאסוף, לרכז ולשמר את אוצרות הרוח של העם היהודי ולמלא תפקיד חברתי ואידאולוגי כסמל להגשמת הציונות ובתה&

החידה מאחורי הברושים: חוות וחברות מטעים במישור החוף בתקופת המנדט
עקירת הפרדסים במישור החוף חושפת בתי אבן מתפוררים, שערים חלודים, בארות ושדרות ברושים המובילות לשום מקום. בשנות העשרים והשלושים של המאה העשרים חצו את השדרות דרכים שהוליכ

ספר היובלים: שכתוב המקרא, עריכה, אמונות ודעות
ספר היובלים הוא חיבור חיצוני מן המאה השנייה לפהס שנשתמר בין מגילות מדבר יהודה ב-15 עותקים. הספר משכתב את התורה מ&#

עתיד הדמוקרטיה
'כל מי שדואג לדמוקרטיה, בין כאזרח, בין כפעיל פוליטי ובין כחוקר, חייב לברך על הופעתו של קובץ המאמרים של נורברטו בוביו. במאמרים אלו גלומים חדות המחשבה, החכמה ורוחבה ועומקה של &

על הליריות של הנפש
מהי הליריות של הנפש? האם מדובר בתכונה המייחדת את נפשם של משוררים בלבד, או שמא באיכות נפשית המצויה בכל אחד מאתנו, אולי אף מתנה את עצם קיומו של מרחב נפשי? ספר זה מנסה לבחון את מש

תולדות דרום-מזרח אסיה בזמן החדש
הספר תולדות דרום-מזרח אסיה בזמן החדש - קווי יסוד דן בארצות מיאנמר (בורמה לשעבר), תאילנד, ויאטנאם, קמבודיה, לאוס, מאלאזיה, אינדונזיה, סינגפור, פיליפינים וטימור. אזור זה מתייחד ב&#

מקרא לישראל: ישעיה מ''ט-ס''ו
ספר ישעיה מורכב משני חלקים ברורים הכוללים את נבואותיהם של שני נביאים שונים: ישעיה בן אמוץ הנביא מירושלים (פרקים א-לט), ונביא עלום שם המכונה ישעיה השני, שחי בבבל ובירושלים כ

ביטחון סוציאלי בישראל
הספר סוקר את התפתחות מדינת הרווחה בישראל על פי תכניות הביטחון הסוציאלי לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים. בסיומו נבחנת הצלחת מערכת הביטחון הסוציאלי בישראל להשיג את יעדי&

Journal of rural cooperation, Vol. 34, 2, 2006
The Journal of Rural Cooperation (JRC) is an interdisciplinary journal focusing on cooperatives and related rural organizations in developed and less developed countries. Topics of particular interest are cooperatives facing trends of globalization and privatization, the web of cooperative-community relationships, and cooperatives as part of such broader systems as mainstream economics, economies in transition, the social economy or related alternative paradigms

ביקורת התרבות החילונית
הספר ביקורת התרבות החילונית עוסק ביסודות הערכיים, המוסריים, החברתיים, הלאומיים-פוליטיים והרוחניים-דתיים של התרבות החילונית המודרנית בעם היהודי ובמדינת ישראל. נושאים &

החינוך הבלתי פורמלי במציאות משתנה
הספר החינוך הבלתי פורמלי במציאות משתנה עוסק בתחום חינוכי שבו העשייה רבה ודינמית ואילו המחקר והכתיבה האקדמית על אודותיו מועטים. הספר מקיף את תחומי החינוך הבלתי פורמלי מ

המקרא בין טעמים לפרשנות
ספר זה 'מדובב' את הפרשנות ה'אילמת' המשתקפת בטעמי המקרא ובודק את ההתאמה בינה לבין הפרשנות היהודית המסורתית למקרא. בבדיקה זו מעומתת פרשנות הטעמים עם פרשנות חזל, עם הפרשנו—

מאה שערים: עיונים בעולמם הרוחני של ישראל בימי הביניים, לזכר יצחק טברסקי
שלושים ואחד מבכירי חוקרי היהדות בזמננו חולקים כבוד בספר הזה לזכרו של פרופ' יצחק טברסקי עה, בעל הקתדרה לספרות עברית ולמחשבת ישראל עש ליטאואר באוניברסיטת הרוורד, מראשי ה

'לכה דודי' וקבלת שבת: המשמעות המיסטית
באמצע המאה השש עשרה יצרו מקובלי צפת טקס של קבלת שבת ובו נתנו ביטוי לראייתם בשבת כלה ומלכה וביום השבת יום נישואין ויום הכתרה. חטיבה של קבלת שבת שולבה בתפילת ליל השבת ובה השי

הטקס שלא היה: מקדש, מדרש ומגדר במסכת סוטה
מסכת סוטה במשנה מתארת טקס המיועד לאישה שבעלה חושד כי נאפה ובמהלכו מבוצעים בגופה מעשים קיצוניים ואלימים - ניוול וכיעור, חשיפה בעירום ולבסוף השחתת הגוף עד מוות - והכול בפני &

פרקים בפונטיקה וברישום פונטי
הספר פרקים בפונטיקה וברישום פונטי הוא מבוא בהיר ובסיסי לפונטיקה וללימוד הגייה. קורא הספר יכול ללמוד בו מיומנויות הנחוצות להכרה, לתיאור, לרישום ולהגייה של רוב ההגאים, וא

בין לאומיות לאמנות
ספר זה מביא בפעם הראשונה, בשפה העברית, ניתוח סוציולוגי של שדה האמנות הפלאסטי בישראל. הראיה הבין-תחומית של הספר מייעד אותו הן לקוראים שתחום עיסוקם במדעי החברה והן לאילו הע&#

Journal of rural cooperation, Vol. 35, 2, 2007
The Journal of Rural Cooperation (JRC) is an interdisciplinary journal focusing on cooperatives and related rural organizations in developed and less developed countries. Topics of particular interest are cooperatives facing trends of globalization and privatization, the web of cooperative-community relationships, and cooperatives as part of such broader systems as mainstream economics, economies in transition, the social economy or related alternative paradigms

איטליה כרך ט'ז: כתב עת לחקר תולדותיהם, תרבותם וספרותם של יהודי איטליה
כתב העת 'איטליה' משמש מזה שנים אחדות במה מרכזית לחוקרים העוסקים במישרין או בעקיפין בהיבטים שונים של תולדות יהודי איטליה, ספרותם ותרבותם, בכל הדורות

ספרותרפיה: הוראה טיפולית במבחן השנים
הספר ספרותרפיה: הוראה טיפולית במבחן השנים כולל עיונים ביצירות ספרותיות מסוגות שונות ושיקולי דעת ביישום עקרונות פסיכו-היגייניים בעת הוראתן. הספר מתבסס על ניסיון רב-שני

סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי
חשיבותה של התנהגות אתית של מטפלים הוכרה כבר בימי קדם. מראשיתה הייתה מהות הדרישה האתית קשירת המטפל לחובות כלפי מטופליו שהן מעבר לאינטרס האישי שלו. בשנים האחרונות אנו עדי

פירוש על ספר במדבר כב-לו
הספר דן בחלק האחרון של ספר במדבר, שבו כמה פרשיות רבות חשיבות: פרשת בלק, הכוללת את נאומי בלעם; לוח הקרבנות לימים, לרגלים ולמועדים; ירושת הארץ וחלוקתה ופרשת בנות צלפחד ומסקנות

שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום יט
רשימת מאמרים המופיעים בכרך זה: מקרא טובה גנזל מעמדם של בעלי התפקידים במקדש העתידי בנבואת יחזקאל יעקב מילגרום התכונות הייחודיות של מקדש יחזקאל מניין?נועם מזרחי בין חק

יצירה עצמית: חיים, אדם ויצירה על פי ניטשה
מהי היצירה העצמית של האדם? כיצד חירותו אפשרית? מהם תהליכי ההיריון והלידה של השפע הפנימי של האדם היוצר? האם העל-אדם הוא בר מימוש או אוטופיה? כיצד התרבות והמציאות קשורות בחוו

חנה ארנדט בירושלים
שנים רבות עמדה חנה ארנדט במרכזו של ויכוח סוער: הביקורת הקשה שהטיחה בציונות, ופרסום ספרה מעורר המחלוקת 'אייכמן בירושלים' בשנת 1963, הובילו לשלילת דמותה ויצירתה בקרב הציבור ה

עד שתגיע למקומו : אתיקה, אי-משוא פנים ויחסים אישיים
אלת הצדק מופיעה ביצירות אמנות בעיניים מכוסות, למען תנהג באי-משוא פנים. אין היא מביטה בפניו של איש; רק כך יכולים מאזני הצדק שבידיה לשמור על איזונם. העיקרון של אי-משוא פנים כמ’

כוכב מיעקב: חייו ויצירתו של פראנץ רוזנצווייג
הספר מתאר את חייו הקצרים והסוערים של הפילוסוף היהודי פראנץ רוזנצווייג, שחי ופעל בראשית המאה העשרים בגרמניה. רוזנצווייג חידש חידושים הן בתחום הפילוסופיה הכללית הן בתחו

האוצר
איכר זקן ואביון מוצא לפתע אוצר שנטמן ליד אח הבית על ידי סבו. העושר הבלתי צפוי אינו מיטיב עמו. הוא מלא דאגה בלתי פוסקת שמא יגנבו אותו, בודק וחוזר ובודק אם עדיין הוא טמון היכן ש

מנדלי, לפניו ואחריו
מגמתו של הספר להחזיר אל מחזור הקריאה והחיים סופרים קלסיים כמנדלי, עגנון, ברנר וביאליק. כיום אפילו חיי המדף של ספרות שרק אתמול נולדה קצרים מאוד, קל וחומר ספרות קלסית שנעלמת

ספר ישעיהו
פרקים מה-סו

ים המלח: אתר המרפא הטבעי הטוב בעולם
הספר עומד לצאת לאור בקרוב, ניתן לרכוש אותו ולקבלו כשיראה אור. הספר מסכם את הידע הרב על יעילותו של ים המלח בטיפול במגוון רחב של מחלות. הספר הוא הראשון בנושא זה המיועד לקהל הר

שתי מפות לגדה: גוש אמונים, שלום עכשיו ועיצוב המרחב בישראל
הוויכוח על עתידם של השטחים, ההתנחלויות והיחסים עם הפלשתינים מעסיק את החברה הישראלית למן שנות השבעים של המאה העשרים יותר מכל נושא אחר, והתנועות הפוליטיות גוש אמונים ושל•

מקרא לישראל:שיר השירים
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

קול גדול ולא יסף: תורת ישראל בין שלמות להשתלמות
עילאיותה של תורת ישראל הובנה במהלך הדורות בשתי דרכים חלופיות: יש שהיא מיוחסת לתורה מראשיתה כהוויה מושלמת וקבועה שאי-אפשר להוסיף עליה, ויש שהיא מיוחסת לתורה כהתהוות ההו

פירוש על ספר במדבר יא-כא
הספר דן בחלק האמצעי של ספר במדבר, הכולל פרשיות רבות משקל מנקודת ראותה של התורה עצמה, כגון מעשה המרגלים, שגרם לנדודיו של דור המדבר, או פרשת פרה אדומה, שהיא המרכזית בשיטת הטוה—

'חלומות השוא ידברו'?: חלומות התגלות במקרא ומקומם בתולדות האמונה והמסורת בישראל הקדומה
הספר מציג את ריבוי ההשקפות ואת הדו-ערכיות שבהתייחסות המקראית לחלום מתוך התמקדות בסוג חלום מיוחד, חלום התגלות התחקות אחר גלגוליו, דפוסיו וסוגי המסורות המשתקפות בו, המיו

איטליה: כתב עת לחקר תולדותיהם, תרבותם וספרותם של יהודי איטליה - משה דוד קאסוטו
בכרך זה, השלישי בסדרה 'כינוסים, סדרת מוספים' של 'איטליה', כונסו מאמרים שראשיתם בהרצאות אשר הושמעו בימים יא-יב בסיוון תשסב (22-23 במאי 2002) בכנס על תרומתו המדעית של משה דוד קאסוטו (פי

מלח הארץ: סדרה למחקרי ים המלח (כרך 3)
הידעתם כי סלעי התשתית שמתחת לים המלח, והאגן שמדרום לו, שקעו לעומק של יותר מעשרה קמ? כי העומק הזה התמלא ברובו במשקעים שונים, ובגלל שקצב המילוי אינו משיג את קצב השקיעה, אזור ים &#

הלא מודע במדע ובפסיכואנליזה
כיתת אמן בכתיבה ובפיתוח רעיונות מורכבים הן לפסיכואנאליטיקאים והן לפילוסופים של המדע. רחוק מפופוליזם ועם זאת מלהיב. דר גידי רובינשטיין, הארץ-מוסף ספרים, 7 יוני 2006. (עוד בביקו&

הקיסרים האנטונינים
הביוגרפיות של הקיסרים האנטונינים הן חלק מקובץ הביוגרפיות של קיסרי רומא הידוע בשם SCRIPTORES HISTORIAE AUGUSTAE ('המחברים של תולדות האוגוסטים'), ובקיצור 'היסטוריה אוגוסטה'. מגילת הקובץ הייתה מו