על המיסטריות Page 15 - The Hebrew University Magnes Press

בבוקרו של השביעי ביוני 415 לפסה"נ התעוררו תושבי אתונה ומצאו שפסלי האל הֶרמֶס, שעמדו לפני בתים פרטיים ומקדשים, הושחתו. כל אזרח ראה את שומרו האלוהי שלפני פתח ביתו מושחת ומחולל, 

‡  · Ó ± μ ÆÂÈ ˙  ¯ · Ú ˙ ‡ ÁÈÎ ˘ ˙  ˙  · È„  ˘ ¨ ‰ ˘ ÏÎ ˙  ¯ È ˘ ¨ ‰ ˘ ÚÓ ‰   ˙ ‡ ÔÚÓÏ ˙  ˘ ÚÏ ÌÈ ˆ Ú Ú„‚ Ï ÂÏ ¯ È ˙ ‰ Ï Ô„ ˜ ÂÓ ÍÏÓ Ò « ‡ Ïà ÎOE ¯ ‡ à ˙ ‡ Ú  Î ˘  ¢ ‰ ÒÙÏ ¥±± ˙  ˘ · Ô„ ˜ ÂÓ — Ò « ÓÒà · ˙ Ú‰ ‰ ˙ ‡ · Ô‚ Ú ˘ ȇ   ˙ ‡ ‰ È ˆ Ï ÌÈË ˘ Ó ˙ ÈÈ ˘ Ú ÈÎ ¯  ˆ Ï ÆÔÈÈ  · È ˆ ÚÏ ‰   ˙ ‡ Ï ˘ È ¯ ˜ ÈÚ‰ ¯  ˜ Ó‰ ‰ ˙ Èȉ ˙  ¯ ÚÈ ·  ÌÈ ˆ Ú · ˙ ÚÙ ˘ Ó‰ ‡ ‰ ÆÒ « ÓÒà · ȇ   ˙ ‡ ‰ È ˆ Ï ¨ ‰ Ê   ¯ ·  ‰‡  · ˙ Ì‚  ¨ ÌÈ ˆ Ú‰ ˙ ‡ ‡ È · ‰ Ò„ È ˜ „  ‡ ÈÁÏÓ ÂÏÊ Ó Ú ¯ Ï Æ‰„‰‡ · ‰   ˙ ‡ ·  ˙ ‡ ÂÏ · ˜ È ‰ Ê ‰ ‰ ˘ ÚÓ‰ ˙ ÂÎÊ · ˘ · ˘ Á ÌÈ  ÂÎÓ‰ ‰ ÈÎ ¯ ‚ Èχ‰ ÈÎÓ ˙ ÂËÏ ˘ ‰   ˙ ‡ · ÂÏȇ  ¨ ‰ ÈË ¯ ˜ ÂÓ„ ÈÎÓ ˙ Âȉ È ˆ ‰ ‰   ˙ ‡ Ï Â ˙  ¯ È ˘ ÏÚ ÂÏ ˙ „ ‰ Ï Ì ˜ Ó · ÆÒ « ¯ „  Òà ÈtOE Ì ˘ ‡ ¯ · Â ß ˙ ‡ Ó Ú · ¯ ‡ ‰ ß Æ‡ ÏÎÏ ÂÎÈÏ ˘ ‰ Ò « ¯ „  Òà ÈtOE Â ß ˙ ‡ Ó Ú · ¯ ‡ ‰ ß È„‚  ˙ Ó · ‰ ÎÈÓ ˙ Π‰ ˘ ÚÓ ˘ ¯ Ù ˙ ‰ Ɖ   ˙ ‡ ˙ ‡ · ÊÚ ¨ ß ˙ ‡ Ó Ú · ¯ ‡ ‰ ß ˙ ÏÈÙ  ¯ Á‡ Ï ‰‡ ¯  ‰ ÏÎÎ ¨ È ˘ ÙÂÁÏ ‡ ˆ È ‡ ‰ ‰ ÒÈ  ˙ „ ÏÂÓÏ ÂÈÚ‚ Ú‚ ·  ˘  · ¯  · ‚ · ¨ ‰  Î ÏÚ ‰ ÈË ¯ ˜ ÂÓ„‰ ˙ · ˘ ‰ ¯ Á‡ Ï ÆÌÚ‰ ˙ ÙÒ‡ È  Ù · ÌÈ ¯ · „ ˙ ‡ ˘ Ï ÂÏ ‰ ˘ ¯ ÂÈ ˘ ˘ ˜ È ·  ‰   ˙ ‡ Ï ¯ ÂÊ ÁÏ ˙ È  ˘ ¯ Ú ˘ Ï ¯ ˘ Ù‡ ͇ ¨ Ú„ È Â  ȇ  ˙ „ ÏÂÓÏ ·  ˘ Ï È  ˘ ‰   ÂÈÒÈ  Ï ˜ È„ Ó‰ „ ÚÂÓ‰ ÈÎ ¯ ‚ Èχ‰ ¯ Ë ˘ Ó‰ ˙ ÏÙ‰ ¯ Á‡ Ï ©  ¢ ‰ ÒÙÏ ¥∞ μ≠¥±∞ ÌÈ  ˘ ‰ ÔÈ · Ú ¯ ȇ ‡ ‰ ˘ ‡ ˘  ˘ ̇  ‰ Æ ®  ¢ ‰ ÒÙÏ ¥∞¥ Ï ˘ ÈÎ ¯ ‚ Èχ‰ ¯ Ë ˘ Ó‰ È  ÙÏ  ¢ ‰ ÒÙÏ ¥±± Ï ˘ ÁÂÏ ˘ Ï ÁÈË · ‰  ·  ¨ ‰   ˙ ‡ Ï Â ·  ˘ ÏÚ Ì‡  ‰ ‡ ‰ ÌÚ‰ ˙ ÙÒ‡ È  Ù · Ò„ È ˜ „  ‡ ‡ Ï ‡ ‰ ÆÔÈÒÈ ¯ Ù ˜ Ó ÔÎ ¯ „  ˘ ÚÈ ˘ ˙ ÂÈ  ‡ · ‰‡  · ˙ Ï ˘ Ï„‚ ÁÂÏ ˘ Ó ‰   ˙ ‡ Ï ‡ ‰ Æ ¯ ÈÚ‰ ˙ ‡ ·  ˘ · ÂÊ ÚÏ ץχ   ÂÏ ÏÂÁÓÏ Ìȇ   ˙ ‡ ‰ ˙ ‡ Ú  Î ˘ Ï ÁÈÏ ˆ ‰ ˙ ÂÓ ˜ Ó ·  ˙  · ¯ ˙  ˆ ¯ ‡ · ¯ ˜ È · ÔÈÒÈ ¯ Ù ˜ ·  ˙ ‰ ˘ „ · ÏÓ ¨ Ì ˜ ÓÏ Ì ˜ ÓÓ „„  ˜ ÒÚ ¨ ‰ È  « ȇ · ¨ Ò « Ë  « tÒÏOE ‰ OE · ¨ ‰ ÈÏÒà ˙ OE · ¨ ÒÈχ OE · ¨ ‰ ÈÏËȇ · ¨ ‰ ÈÏÈ ˆ ÈÒ · ¨ ÌÈ · ¯ ‰  Î ÏÚ ‰ ÈË ¯ ˜ ÂÓ„‰ ‰ · ˘ ‰ ˘ ¯ Á‡ Ï ‰   ˙ ‡ Ï · ˘ ‡ ‰ ÆÏÈÁ ‰ ˘ Ú ¯ ÁÒÓ · ÂÈÏÚ Ì‚ ÏÂÁ ˙ ʇ ‰ Ê ¯ Ή ˘ ˙ ÈÏÏΉ ‰  È  Á‰ ˘ · ˘ Á ÈÎ ¨  ¢ ‰ ÒÙÏ ¥∞¥ Ø≥ ˙  ˘ · Ôȇ · · Ï ˙ ˘ ‰ ‡ ‰ ÆÁÎ ˘ ÈÈ Â‡ ÏË · È ‰ ¯ ‚‡ à Ï ÌÈ ˘ „ ˜ ÓÏ ‰ ÒÈ  Î ÏÚ ¯ ÂÒȇ‰  ˙ ÂÈ ¯ ËÒÈÓ‰ ÈÒ ˜ Ë · Û ˙ ˙ ˘ ‰ ¨ ÌÈ  ˘ ˘ ÂÏ ˘ Í ˘ Ó · ‰  È„ Ó‰  ˙ „ ‰ ÈÈÁ · ÚÈ ¯ ÙÓ „  · ÎÏ ˙ ‚ È‚ Á · ÌÈ ¯  ˘ ˜ ‰ ÌÈ„ È ˜ Ù ˙ ̉ Ó ¨ ‰  È„ Ó · ÌÈ   ˘ ÌÈ„ È ˜ Ù ˙ ‡ ÏÈÓ ˙ ÂÈ ¯ ËÒÈÓ‰ ˙ ‚ È‚ Á · ˙ ÂÙ ˙ ˙ ˘ ‰ · Ì ˘ ‡ ‰ ‡ ‰  ¢ ‰ ÒÙÏ ¥∞∞ ˙  ˘ · Ìχ ÆÌÈχ ‰ ˙ Èȉ ‡ Ï ‰   ˙ ‡ · ÆÒCÈÓÈË « Òȇ ˙  ˜ ˙ · ¯ · „ ‰ ÂÈÏÚ ¯ Ò‡  ÈÎ Û‡ ¨ ÒÈÒ » ‡ ÏOE ‡ OE · ¯ ˘ ‡ Î ÂÏÚÙ ‰ χ  ¨ ‰ ¯  ˘ ‰ ÔÓ ÌÈÁ ¯ ʇ Âȉ ÌÈÚ ·  ˙ ‰ ¨ ‰  È„ Ó‰ ÌÚËÓ ‰ ÚÈ · ˙ ‡ ˘   ˙  ‚ ‰ Ï ÆÌÈÈË ¯ Ù ÌÈÒ ¯ Ë  ȇ Ï ˘ Ô · ˘ Á Í ˙ Ó ˙ È ˘ ȇ ÌÈ ¯ · „ ‰ ̉ Ï ÂÚ‚  ¨ Ò « ÈÒÈÙM È„ È ÏÚ Ú · ˙  ÈÎ ÔÚË Â · ˘ ¨ ˙ ÂÈ ¯ ËÒÈÓ‰ ÏÚ Ì‡  ‰ ˙ ‡ Ò„ È ˜ „  ‡ ‰ ÎÂÊ Ò„ È ˜ „  ‡ Æ ˙ ‡ È ˘ ȇ ÍÂÒÎÒ Ò‡ ÈÏKÏ ‰ ȉ ˘ Ì ˘ Ó ¨ Ò‡ ÈÏK Ï ˘ „ „ ÈÚ ·
על המיסטריות Page 5 | על המיסטריות Page 6 | על המיסטריות Page 7 | על המיסטריות Page 8 | על המיסטריות Page 9 | על המיסטריות Page 10 | על המיסטריות Page 11 | על המיסטריות Page 12 | על המיסטריות Page 13 | על המיסטריות Page 14 | על המיסטריות Page 15 | על המיסטריות Page 16 | על המיסטריות Page 17 | על המיסטריות Page 18 | על המיסטריות Page 19 | על המיסטריות Page 20 | על המיסטריות Page 21 | על המיסטריות Page 22 | על המיסטריות Page 23 | על המיסטריות Page 24 | על המיסטריות Page 25 |

על המיסטריות


About Book על המיסטריות

Back Matter

page hebrew university magnes press
The Hebrew University Magnes Press Outlet

העקיבות התרגומית בתרגום אונקלוס
מעמדו של תרגום אונקלוס כתרגום המוסמך והמקודש לתורה נשמר עד ימינו. בקרב המוני בית ישראל הלימוד בו נתפס כחובה הלכתית: נאמנות לתקנת 'שניים מקרא ואחד תרגום'. להערכה המיוחדת כ

פילוסופים קיומיים יהודים ברב-שיח
תאור מהי תרומתם המיוחדת של הפילוסופים הקיומיים היהודים לאקסיסטנציאליזם בכלל ולפילוסופיה הדיאלוגית בפרט? שאלה זו היא העומדת במרכז הספר. מתברר שהגותם היא הגות דיאלוגי&

הפרשים
דמוס(העם) זקן נרגן, עובר בטל שנדמה כי כל אחד יכול להוליכו שולל, קנה לעצמו עבד חדש בשם פפלגון (המדינאי קלאון) והעבדים שבביתו (המנהיגים הקודמים) נידחו על ידו, אינם מרוצים וזוממי

אוצר הציטטות מן ההגוּת והספרות העולמית לדורותיה ומן המקורות העבריים העתיקים והחדשים
אם אין להם לחם, שיאכלו עוגות –מארי אַנטוּאַנֶט לא אמרה את המשפט הזה. מי אמר אותו? • מוטב למות על רגליך ולא לחיות על ברכיך – האם ההצהרה הזאת היא פתגם יידי? • שלום צודק ובר-קיימא – מי ט”

אתיקה במחקר
המחקר המדעי תורם, ללא ספק, לקדמה ולרווחה של החברה. בה בעת המחקר הוא נקודת מפגש בין קבוצות בעלות אינטרסים שונים -- חוקרים, מוסדות שהמחקר נערך בהם, גורמים מממנים, סוכנויות ממשל

הטקס שלא היה: מקדש, מדרש ומגדר במסכת סוטה
מסכת סוטה במשנה מתארת טקס המיועד לאישה שבעלה חושד כי נאפה ובמהלכו מבוצעים בגופה מעשים קיצוניים ואלימים - ניוול וכיעור, חשיפה בעירום ולבסוף השחתת הגוף עד מוות - והכול בפני &

שופטים ומשפטנים בארץ ישראל: בין קושטא לירושלים 1930-1900
שופטים ומשפטנים בארץ ישראל מספר את סיפורה של מערכת השיפוט – שופטים, בתי-משפט, עורכי-דין - שפעלה בארץ-ישראל ב-18 השנים האחרונות של השלטון העותמאני (1900—1918), וב-12 השנים הראשונות של השלטו

שמואל דוד לוצאטו: מאתיים שנה להולדתו: איטליה - כתב עת לחקר תולדותיהם, תרבותם וספרותם של יהודי איטליה. כינוסים, סדרת מוספים, 2
שמואל דוד לוצאטו (איטליה, 1800–1865), שעמד שנים רבות בראש בית המדרש לרבנים בפדואה, היה משורר וחוקר ספרות, פרשן מקרא, איש לשון ופילוסוף שהגיב במקוריות להלכי המחשבה הכללית והיהודית ש

תרגום בצל העימות: נורמות תרגום מן הספרות העברית החדשה לשפה הערבית, 1948—1990
אווירת העוינות בין יהודים לערבים שליוותה את הקמתה של מדינת ישראל העיבה על המגעים התרבותיים בין הצדדים. רבים התקשו לראות את עולמו הרוחני של הצד השני במשקפיים ניטרליים ה–

עיונים חדשים בפילוסופיה של ההלכה
מהי הפילוסופיה של ההלכה? האם אפשר להבין את ההלכה באופן פילוסופי? האם ההלכה מושפעת מגורמים חוץ-הלכתיים? כיווני מחשבה ומחקר חדשים בנושאים אלה, מאת טובי החוקרים בתחום, מתברר&#

קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יח
קורות הינה כתב עת שנתי העוסק בהֶיבֵּטים ההיסטוריים, הפילוסופיים והחברתיים של רפואה ויהדות. כתב העת מכסה את הנושאים הבאים :רפואה במקורות יהודיים ועבריים, ההיסטוריה של ר&

יהודים מול הצלב גזרות תתנ''ו בהיסטוריה ובהיסטוריוגרפיה
המאורעות שהתרחשו עם צאתם של צבאות הצלבנים לעבר ירושלים, בחודשי האביב והקיץ של שנת תתנו (1096), נחרתו עמוק בזיכרון הקולקטיבי של העם היהודי. הם יצרו בזיכרון זה תבנית מוקדמת ואב-ט&

שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום טו
An annual for biblical and ancient near easstern studies

הכתיב והקרי שבמקרא: בחינה בלשנית של חילופי מסורות מושתתת על נוסח המקרא שב'כתר ארם צובה'
לשונות הכתיב והקרי הפרושות זעיר שם זעיר שם במקרא מצטרפות כאן כאבני פסיפס זעירות לתמונה אחת המעמידה מערכת כוללת של לשון. ספר זה, הכתיב והקרי שבמקרא, בוחן מערכת לשון זו על פי

רשי - פשוטו של מקרא ומדרשו של מקרא


The Battle For The Land
In 1901, the Zionist Organization founded the Jewish National Fund to purchase lands in the Land of Israel and transfer them to the ownership of the Jewish people. The book before us examines and summarizes the JNF’s land purchasing policies and endeavors, from the establishment of the Fund to the establishment of the State of Israel in 1948. A major part of this essay centers on the period from 1936 to 1948, which were the most important years of the JNF’s activities and during which it became almost the sole Jewish entity promoting this aspect of the building of the land of Israel. During these years, the JNF purchased about 600,000 dunams, which constitute more than 60% of its acquisitions from its establishment to the establishment of the State. The pivotal nature of the JNF during those years stems first and foremost from the recognition of its settlement endeavors by the top institutions of the Zionist Organization, in promoting the political interests of the Zionist movement in

מלח הארץ: יד לחלוצי המלח משה נובומייסקי ומשה לנגוצקי. סדרה למחקרי ים המלח. כרך 1
[R]הידעת כי הר סדום בנוי ממלח ועודו ממשיך להתרומם? כי מפלס מי ים המלח היה גבוה יותר בעבר וכי לפני כ-25,000 שנה השתרע הים מחצבה ועד הכנרת? כי מפלסו עתיד להמשיך ולרדת כמאה מטר נוספים? כי

עמנואל לוינס בירושלים: פרשנויות פילוסופיות ופרספקטיבות דתיות
עמנואל לוינס (1906--1995), מגדולי הפילוסופים של זמננו, נודע מזה כארבעים שנה ברחבי תבל בשל יצירתו הייחודית היונקת הן מן המסורת הפילוסופית המערבית הן מן המקורות היהודיים-התלמודיים.

מקרא לישראל: רות
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

פירוש רבי שמואל בן מאיר (רשבם) לשיר השירים
הפירוש ראה אור לראשונה בשנת 1855 במהדורה שפרסם אהרן ילינק מכתב יד המבורג 32 והתקבל בברכה בקרב חכמי ישראל באותו דור, אולם מהר מאוד נשכח מלב ועצם ייחוסו לרשבם הועמד בספק. המהדורה

פיזיקה א-ב
הפיזיקה של אריסטו אינו אלא פילוסופיה של הטבע; דין וחשבון שיטתי ורציונלי על תופעות וגילויים המשותפים לכל העצמים בטבע. המצפה למצוא בו את מה שמקובל למצוא בספר פיזיקה מודרנ

עיונים בחינוך היהודי כרך ט: הבנת המקרא בימינו: סוגיות בהוראתו
A look at The book of Joshua – The challenges of teaching the book of Joshua in contemporary Israeli society, for example how to grapple with questions of military power in 21st Century Israeli society whose primary concern is peace, and a book which proves the claim of the Jewish people on the land of Israel can appear dated at a time when giving land for peace is a main issue.

מבטי קרבה
סרטים כמו בני אדם, רוצים שיאהבו אותם בזכות עצמם. כך קל להם להשיב אהבה. ' מבטי קרבה עוסק בכושרו האינטלקטואלי וברב-גוניותו של הקולנוע מאז יומני האחים לומיאר משלהי המאה התשע 

מודרות ואהובות: סיפוריהן של נשים בדוויות משכילות
מה מניע נשים בדוויות ללחום למען רכישת השכלה גבוהה? מאין שואבות הן את כוחן? באילו אסטרטגיות הן נוקטות כדי להצליח? האם הן מהוות דוגמה אישית לנשים צעירות אחרות? האם הן כוח מחדש

הנבואה הקלסית: התודעה הנבואית
האמונה בנבואה – הטענה שהאל החליט להתגלות לבחיריו ולמסור להם, ודרכם לאדם בכלל ולעם ישראל בפרט, את רצונו בכל עניין ועניין – היא המאפיין התאולוגי החשוב ביותר של המקרא. טענה זו –

על המיסטריות
בבוקרו של השביעי ביוני 415 לפסהנ התעוררו תושבי אתונה ומצאו שפסלי האל הֶרמֶס, שעמדו לפני בתים פרטיים ומקדשים, הושחתו. כל אזרח ראה את שומרו האלוהי שלפני פתח ביתו מושחת ומחולל, 

מקרא לישראל יחזקאל כ''ה-מ''ח
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

חלום הטוהר: היידגר עם דרידה
'מדוע יש בכלל דבר-מה ולא רק מאומה?'. שאלה זו על עצם ההיות ועל פשר ההיות – שאלת ההוויה – היא פתח יציאה מן השגור וההמוני ופתח כניסה לכל מחשבה שניתן לכנותה פילוסופית. שאלה זו היא גם 

זיכרון בהגירה: חיילי הצבא האדום בישראל
זיכרון בהגירה הוא סיפורם של הווטרנים – חיילי הצבא האדום במלחמת העולם השנייה -- שעלו לישראל בשנות התשעים של המאה העשרים. בישראל, מדינתם החדשה, מוצאים עצמם הווטרנים בשולי החב

הפירוש כדיאלוג
ר' מרדכי בן אליעזר כומטינו, בן המאה החמש עשרה, היה ממנהיגיה הרוחניים של הקהילה הרבנית בקושטא בעת התמוטטות המשטר הביזנטי וכיבוש הבירה על ידי העותמאנים. הוא היה עד לפריחה א

שירת חייו של ר' יהודה הלוי
שירת חייו של ר' יהודה הלוי הוא סיפור חייו של גדול משוררי ימי הביניים העבריים מאז פרסומו בטולדו שבספרד ועד מותו עם קטיעת מסעו ההרואי לארץ ישראל ולירושלים. התיאור מבוסס בפ–

Judaism of the Second Temple Period - Vol 1: Qumran and Apocalypticism
In Judaism of the Second Temple Period, Flusser examines the influence of apocalypticism on various Jewish sects. He states that the teachings of Jesus, while reflecting first and foremost the views of the sages, are also influenced by Jewish apocalypticism. Examining the Essenes, their effect on Hebrew language, the split of sects, and much more, Flusser's collected essays offer an important source of study for any Dead Sea Scrolls scholar.

המבט המופנה לאחור
מאפייניה של הפואמה נבחנים בספר זה באמצעות קריאה בפואמות של שלושה משוררים – ישראל פנקס, הרולד שימל ואהרן שבתאי, ובאמצעות סקירה היסטורית-ז'נרית של המסורת שממנה צמחה הפואמה

מקדש אדם: ההפנמה הדתית ועיצוב חיי הדת הפנימיים בראשית החסידות
מהי תרומתה הייחודית של החסידות לעולם הרוח היהודי? מדוע היא משמשת גם היום דגם להתחדשות רוחנית יהודית? 'מקדש אדם' הוא מחקר חדשני המתאר את היבטיה השונים של הפנמת החיים הדתיי

מקורות ומסורות: ביאורים בתלמוד מסכת בבא בתרא
כרך זה - בבא בתרא - הוא השביעי בסדרת מקורות ומסורות: ביאורים בתלמוד. כקודמיו הוא מבחין בין מקורות -- המימרות המקוריות שבתלמוד -- ובין מסורות -- מימרות שנשתנו בהשתלשלות המסירה. גם

התחדשות הלשון הערבית בשליחות הרעיון הלאומי במצרים
הלשון הערבית הצחה, הכתובה – אַללֻּעַ'ה אלְפֻצְחַא – הייתה מסוף המאה התשע עשרה, בעקבות המפגש עם העולם המערבי והתחלת התגבשותו של רעיון הלאומיות הערבית, למוקד הדיון בקרב אנש

מבואות לאתיקה א
אתיקה של תחום פעילות כלשהו של החיים האנושיים היא תפיסה בדבר ההתנהגות הראויה באותו תחום. עיסוק בהתנהגות הראויה בתחום אנושי כלשהו הוא מטבעו עיסוק בתחום הזה עצמו, בזהותו, ב

תולדות דרום-מזרח אסיה בזמן החדש
הספר תולדות דרום-מזרח אסיה בזמן החדש - קווי יסוד דן בארצות מיאנמר (בורמה לשעבר), תאילנד, ויאטנאם, קמבודיה, לאוס, מאלאזיה, אינדונזיה, סינגפור, פיליפינים וטימור. אזור זה מתייחד ב&#

למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך
למידה בדרך החקר פירושה חיפוש תשובות לשאלות כאשר הלומד פעיל בהבניית הידע שלו, כלומר, יוצר תובנות חדשות תוך הפעלת מגוון אסטרטגיות חשיבה. הלמידה וההוראה בדרך החקר רווחת במ&#

תורת הגישור
מהו גישור? מה הקשר שלו לשפיטה? כיצד שניהם מתיישבים עם הרעיונות המרכזיים בתחום המשפט? הספר מספק סקירה מקיפה של תופעת הגישור ושל הקשר שלה עם המשפט מבחינה תיאורטית ומעשית. ה•

שתי פנים במראה
מדוע התעלם הקולנוע הישראלי מהשואה שנים רבות? מדוע הציג את ניצולי השואה כקבוצה הומוגנית שבה אנשים סהרורים, תלושים ופסיביים, והתעלם מהתרומה העצומה של ניצולי השואה למדינת

תוספתות תרגום לנביאים
בצד התרגום הארמי הרשמי לנביאים, המכונה 'תרגום יונתן', הילכו בקהילות ישראל תרגומים ארמיים נוספים. תרגומים אלה, המצויים רובם ככולם בכתבי יד, מכונים במחקר המודרני 'תוספתות 

בחנותו של מוכר הספרים
מה מצאו שוחרי הספרים בהיכנסם לחנויות הספרים היהודיות באודסה, בוורשה ובקרקוב בשלהי המאה התשע עשרה? מי היו האנשים שעסקו בהפצת הספרים? אילו ספרים מילאו את מדפי חנויותיהם? א

אנושי, אנושי מדי
הספר עומד לצאת לאור בקרוב, ניתן לרכוש אותו ולקבלו כשיראה אור. בשני הכרכים של אנושי, אנושי מדי ימצא הקורא את ניטשה במיטבו כסופר מחונן ומבריק וכהוגה מקורי ומעורר השראה. יותר

מי אני שאחליט על גורלם? דילמות אתיות של מורים
עיסוק בחינוך הוא עיסוק במוסר ובאתיקה. 'עובדי הוראה וחינוך הם לעולם מורים ומחנכים של בני אדם רכים בשנים, שנים חשובות ביותר לעיצוב חייהם. מלאכת ההוראה והחינוך אמורה לעזור –

פירוש רבי שמואל בן מאיר (רשבם) לקהלת
הפירוש לקהלת הוא אחד השרידים הבודדים ממפעלו הפרשני רב ההיקף של ר' שמואל בן מאיר (רשבם), נכדו של רשי – מגדולי אנשי הרוח שקמו ליהדות צרפת בימי הביניים וגדול פרשני הפשט. במהדור

טקסט תאוריה פרשנות
אמנות היא תפיסת מציאות על פי הדמיון. באמצעות הדמיון מתפקדת האמנות ככלי יצירתי לביטוי, עיצוב, ייצוג ושיקוף רוח היוצר והזמן והמקום הפסיכו-תרבותיים. בספר טקסט תאוריה פרשנו

הופעותיו של הכוח במיסטיקה היהודית
הספר דן בדגמים של היחס בין הכוח האלוהי לכוח האנושי בספרות המיסטית היהודית. דגמים אלה חולצו מתוך שלל טקסטים, שרבים מהם נמצאים בכתבי יד וטרם נידונו במחקר. הדיון מצביע על ההמ&

'בלי מורא בלי משוא פנים': אורי אבנרי ו'העולם הזה'
השבועון העולם הזה בעריכתו של אורי אבנרי היה במשך ארבעים שנים קול אחר בזירה הציבורית של מדינת ישראל. הוא ערער על אמיתות מוצקות וחשף, בלי מורא ובלי משוא פנים, פנים אפלות באוט

ספר ישעיהו
פרקים מה-סו