על המיסטריות Page 8 - The Hebrew University Magnes Press

בבוקרו של השביעי ביוני 415 לפסה"נ התעוררו תושבי אתונה ומצאו שפסלי האל הֶרמֶס, שעמדו לפני בתים פרטיים ומקדשים, הושחתו. כל אזרח ראה את שומרו האלוהי שלפני פתח ביתו מושחת ומחולל, 

‡  · Ó Π Ï ˘ ˙ ÈÎ ¯ ‚ Èχ‰ ‰ ÎÙ‰ ÓÏ Ú ˜ ¯ ˜ ‰ ˙ ‡ ¯ È ˘ Ή ¨ ‰ ÈÏÈ ˆ ÈÒ · ‰ È ˙ ÂÁÂÎ ˙ Ò · ˙ ¥∞ μ ¨ È « ÓËà « tÒ « ‚ ȇ à · ¯ ˜ © ȇ   ˙ ‡ ‰ È ˆ ‰ Ï ˘ ˙ ÈÙÂÒ‰  ˙ ÏÙÓ ¨  ¢ ‰ ÒÙÏ ¥±± ˙  ˘ È  Ë ¯ ÙÒ · ˆ Ó ÏÈÁ ˙ Ò  Ή Ï ¨ ‰ Ë ¯ ÙÒ È„ È ÏÚ ¯ ÈÚ‰ ˘  · ÈÎÏ ‰‡ È · ‰ ®  ¢ ‰ ÒÙÏ ÆßÌÈ  ¯ Èˉ ÌÈ ˘ ÂÏ ˘ ß Ì ˘ · ‰ Ú„ ȉ ¨ ‰ ¯ ˆ ˙ È ¯ Ê· ‰ ÈÎ ¯ ‚ Èχ ˙ ËÏ ˘ ‰ Ï ¯ ÈÚÏ ÌÂÏ ˘ ËÏ ˘ ‰  ‰ ÈË ¯ ˜ ÂÓ„‰ ‰ ¯ ÊÁ‰ ®  ¢ ‰ ÒÙÏ ¥∞¥ Ø≥ © ‰  ˘ Ó ˙ ÂÁÙ Í ˙ Ì  Ó‡ ˙ ÈÏÏÎ ‰  È  Á ÏÚ ÂÊÈ ¯ Ή Ìȇ   ˙ ‡ ‰  ¨ ÌÈÎ ¯ ‚ Èχ‰  ÌÈË ¯ ˜ ÂÓ„‰ ÔÈ · ˙ È · ‡ Ï ßÌÈ ˘ ÂÏ ˘ ‰ ß „ · ÏÓ ÆÌÈÁ ¯ Ê ‡‰ ˙ ÓÁÏÓ ·  ˘ Ú  ˘ ÌÈ ˘ ÚÓ‰ ÏÚ ® ‰ ÈËÒ  OE Ó‡ַ ©  ¯ ‡ ˘  ˘ ‰ χ ¨ ÌÈ ˜ ÂÁ‰ ÏÎ Â ˜ „ ·  Æ¥∞≥ Ø≤ È  ÙÏ Â ˘ Ú  ˘ ÌÈ ˘ ÚÓ ÏÚ ˘ ȇ Ú · ˙  ˙ ȇ   ˙ ‡ ‰ ‰ ¯ · Á‰ Ï · ‡ ÆÂÏË · ÌÈ ¯ Á‡‰ Â Ô · ‡ ˙ · ˆ Ó ÏÚ Â ˜ ˜ Á  Û ˜  ˙ · ˙ Ù ˜ ˙ · ‰   ˙ ‡ Ï ˘ ¯ ‰ ÂÊ ‰ ÈÓÈ Ï ˘ ‰ ¯ · Á‰ ÂÊ ‰ ˙ Èȉ ‡ Ï ¯ · ΠƉ ˙  ˙ ˘ ‰ ‰ ÈÈÒÂÏ·  ˙ ˘ ˘  ¯ Ó ‰ ˙ Èȉ ˙  ¯ Îȇ‰ ÆÔÂÈÂÂÈ ˘ ‰ – ȇ „ ‡ Ó Ï„‚ ∫ ÒÏOE ˜ È ¯ tOE Ï ˘ · ¯ ‡ Ï ¯ ÙÒÓ È„ È · ÊÎ ¯ ˙ ‰ ¯ ˘ ÂÚ‰ ˘ „ ÂÚ · ¯ ÈÚ · ‰ ÙÙÂË ˆ ‰ ‰ ÈÈ  Ú ‰ Ï„‚ ˙ ÂÚ ˜ ¯ ˜ ÈÏÚ · ¨ ˙  ¯ ÎÓ ÈÏÚ · ¨ ˙ ÂÈ  ‡ ÈÏÚ · ¨ Ìȇ ˜  · ¨ ÌÈ ¯ ÁÂÒ — ÌÈÒÎ  È ¯ È ˙ Ú ÆÌÈ‚ ÂÒ‰ ÏÎÓ ÌÈ ¯ ÒÙÒÂ Ï ˘ ‰ È ¯ ÙÓȇ‰ Ô„ · ‡ ·  ‰ Ë ¯ ÙÒ Ï ˘ ‰  ÂÁ ˆ È  · ‰ ÓÈÈ ˙ Ò‰ Ò « Ò  OE « t « ÏtOE ˙ ÓÁÏÓ ÌÈ  ˘ ‰ Æ ®  ¢ ‰ ÒÙÏ ≥ Σ±≠¥∞ μ © ‰ Ë ¯ ÙÒ Ï ˘ ‰ È  ÂÓ‚‰‰ ÈÓÈ ÂÏÁ‰ ÔÂÂÈ ·  ¨ ‰   ˙ ‡ ÂÏÏÂÁ ˙ ‰ ¨ ˙  · ¯ ÌÈ ¯ Ú ·  ˆ ¯ Ù ÌÈ  Ë ¯ ÙÒ · ˙ „ È ¯ Ó Æ‰ ÚÈ‚ ¯ ˙   ˘ Âȉ ‡ Ï ‰ χ‰ ∫ ˙ ÂÏ„‚‰ ‰  È„ Ó‰ È ¯ Ú ÔÈ · ˙ ÂÁÂΉ ÔÂÊȇ · ÌÈ ¯ ȉ Ó ÌÈÈ  È ˘  ÌÈ · ¯ ÌÈ ˜ · ‡ Ó ¨ ˙ Ú‰ ‰ ˙ ‡ · ÔÂÂÈ · ¯ ˙ ÂÈ · ‰ ˜ Ê Á‰ ‰  È„ Ó‰ ¨ ‰ Ë ¯ ÙÒ Æȇ · ˙  ‰   ˙ ‡ ¨ ‰ Ë ¯ ÙÒ ÌÂÏ ˘ ß © Ò ¯ Ù ÍÏÓ ˙ ÂÒÁ · ËÏ ˘ ‰ ˘ ¨ ¯ „ Ò‰ ÌÂÈ ˜ ÏÚ „ ˜ ÙÂÓ‰ ¯ Ë ˘ Ï ‰ ˙ Èȉ È ¯ Ú ÔÈ ·  ˆ ¯ Ù ˘ ÌÈÎÂÒÎÒ · ÔÂÈÏÚ‰ ¯ ¯  · Ï Â ˙ ‡ ‰ ˘ Ú ®  ¢ ‰ ÒÙÏ ≥ Π∂ ¨ ßÍÏÓ‰ ‰ ˜ ¯ ÂÙ ¯ ‡ ˘ ‰ ÔÈ ·  ¨ ÌÈ ¯ Ú ÔÈ · ÌÈ„ ÂÁȇ  ˙  ˙ È ¯ ·  ¯ Ò‡  Æ ˙ ÂÈ  ÂÂȉ ‰  È„ Ó‰ Ï ˘ ÒÈÏ « t « ¯ ˜ ‡ à · · ˆ Ó ÏÈÁ ‰ · È ˆ ‰ ‰ Ë ¯ ÙÒ Æ‰ ÈË « ‡ Èa È ¯ Ú ȇ · ˙ Ï ˘ ˙ È ¯ · ‰ ‡ ˆ Ó ¯ ÈÚ‰ ÔÓ ÂÏ‚ ÌÈ · ¯ ÌÈ  Ë ¯ ÙÒ– ÈË  ‡ ÌÈ · ˘  ˙  ¨ ®  ¢ ‰ ÒÙÏ ≥ Π≤ © ȇ · ˙ ‰ ÎÙ‰ Ó‰ ˙ Ú · ˜ ¯ È  Ë ¯ ÙÒ‰ ˘  · ÈΉ ÔÓ ‰ ¯ ¯ Á ˙ ˘ ‰ ȇ · ˙ Ɖ   ˙ ‡ · ËÏ ˜ Ó ‰ ˙ ‡ · ‰„ ÒÈÈ ˘ ¨ ‰   ˙ ‡ ÌÚ ˙ È ¯ · ‰   ÂΠʇ  ®  ¢ ‰ ÒÙÏ ≥ ΣΠØΣ © ˙ ÈË ¯ ˜ ÂÓ„‰ Ï ˘ ‰ È  ÂÓ‚‰‰ ˙ ‡ ¯ Ú ¯ ÚÏ ‰ ÏÁ‰  ‰ Ï ˘ ‰ ÈÈ  ˘ ‰ ˙ ÈÓȉ ‰ È ¯ ÙÓȇ‰ ˙ ‡ ˙ Ú‰ Ï ˘ ÈË ¯ ˜ ÂÓ„‰ ‡ · ˆ ‰ È„ È ÏÚ ‰ Ë ¯ ÙÒ ‰ ˙ Ή ‰ ÏÏÂÁ ˙ ‰ ˘ ‰ ÓÁÏÓ · Ɖ Ë ¯ ÙÒ ‰ ˘ ˘ ‡ ˙ ‰ ‡ Ï ‰  ÓÓ ˘ ®  ¢ ‰ ÒÙÏ ≥ Σ± ¨ ‰ ¯ Ë ˜ » ‡ ÏOE · ¯ ˜ © ˙ Á ˆ È  ‰ ÎÓ È‡ · ˙ ˙  · ¯ ˙   È„ Ó ÆÔ ˆ ˜ Ï Â‡ · ÌÈ  Ë ¯ ÙÒ‰ Ï ˘ ˙ ȇ · ˆ ˙   ÂÈÏÚ ˙   ˘ ≤∞∞ — „ ÂÚ Ï ˘ ‰ ÏÂÚ‰ ‰ ÁÂÎÓ ‡  ¯ ÈÏ ‰ ÏÁ‰ ˘ ¨ ‰   ˙ ‡ Ɖ · ÂÎÓ ˙ Â Ô ˙ χ ‚ ˙ ‡ ȇ · ˙ · ‡ ¯
על המיסטריות Page 1 | על המיסטריות Page 2 | על המיסטריות Page 3 | על המיסטריות Page 4 | על המיסטריות Page 5 | על המיסטריות Page 6 | על המיסטריות Page 7 | על המיסטריות Page 8 | על המיסטריות Page 9 | על המיסטריות Page 10 | על המיסטריות Page 11 | על המיסטריות Page 12 | על המיסטריות Page 13 | על המיסטריות Page 14 | על המיסטריות Page 15 | על המיסטריות Page 16 | על המיסטריות Page 17 | על המיסטריות Page 18 |

על המיסטריות


About Book על המיסטריות

Back Matter

page hebrew university magnes press
The Hebrew University Magnes Press Outlet

שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום יט
רשימת מאמרים המופיעים בכרך זה: מקרא טובה גנזל מעמדם של בעלי התפקידים במקדש העתידי בנבואת יחזקאל יעקב מילגרום התכונות הייחודיות של מקדש יחזקאל מניין?נועם מזרחי בין חק

אמנות הפיוט
יצירה זו, שנכתבה רומית, זכתה להערכה ולעיון מתמיד מאז יום פרסומה ועד ימינו, ובכל תקופה ותקופה שהספרות וביקורת הספרות פנו מחדש אל הספרות הקלסית לבחון את שורשיהן. פרופ' דבור

תורת ההגה והצורות של העברית, פונטיקה ופונולוגיה
הספר תורת ההגה והצורות של העברית, פונטיקה ופונולוגיה: שיעורי יסוד, מבוסס על רישומי ההרצאות שנשא פרופ' שלמה מורג בראשית שנות השבעים של המאה העשרים. את ההרצאות רשמה עדה ירד

ספר יחזקאל
נוסח הפנים של מהדורת ספר יחזקאל משקף את כתר ארם צובה, כתב היד החשוב ביותר של נוסח המסורה הטברני במסורת בן אשר. מתחת לו סדורים ארבעה אפרטים המביאים חילופי גרסאות מעדי הנוסח

המקרא בין טעמים לפרשנות
ספר זה 'מדובב' את הפרשנות ה'אילמת' המשתקפת בטעמי המקרא ובודק את ההתאמה בינה לבין הפרשנות היהודית המסורתית למקרא. בבדיקה זו מעומתת פרשנות הטעמים עם פרשנות חזל, עם הפרשנו—

אלברט איינשטיין רעיונות ודעות
רב המכר של 2005! יכולתו המדהימה של אלברט איינשטיין לחדור היישר אל לבו של נושא כלשהו ניכרת בכתיבתו בעניינים כלליים ממש כמו בעבודותיו המדעיות. בזכות סגולה נדירה זו הבעיות המו

תור הנעורים: נוער יהודי-גרמני בעידן המודרני
העולם שסביבנו מורה לנו בדרכים שונות כי הוויה צעירה - 'נעורים' - ראויים להיות משאת ליבנו. אך מהם 'נעורים' וכיצד הם קשורים לעולם המודרני ולתהליך של חילון, להבנייתה של זהות איש&

LEVINAS'S JEWISH THOUGHT: Between Jerusalem and Athens
This book situates Levinas in the pantheon of modern Jewish thinkers, discussing a number of themes that frequently occur in Jewish thought. The author presents Levinas's oeuvre, which comprises two parts - his Jewish, “confessional” writings and his philosophical, “professional” writings - as a unity. The question of the exact relationship between these two types of writings is a lively discussion in present day scholarship. How does Levinas perceive the relationship between revelation and philosophy, the biblical address and the logos, the Saying and the said, faith and reason? There is a long oppositional tradition which contrasts Athens with Jerusalem, yet Levinas does not take part in such an antithetical tradition. Without reconciling or harmonizing, he belongs to the philosophical tradition as well as to the Jewish tradition. This double allegiance explains the presence of philosophical terms and themes in his Jewish thought and the presence of Jewish words and ideas in his

פונדמנטליזם יהודי והר הבית
הר הבית הוא המקום הקדוש ביותר ליהדות והשלישי בקדושתו לאסלאם לאחר מכה ומדינה. אופיו הקדוש הפך אותו לאחד ממוקדי הסכסוך הישראלי-ערבי. בחודש מרס 1996 פסק ועד רבני ישע, שחבריו הם ר&#

Biblical Hebrew in Its Northwest Semitic Setting: Typological and Historical Perspectives
In 1961 William L. Moran published “The Hebrew Language in Its Northwest Semitic Background” (in The Bible and the Ancient Near East: Essays in Honor of William Foxwell Albright) in which he presented a state-of-the-art description of the linguistic milieu out of which Biblical Hebrew developed. In the light of the significant advances in the study of Biblical Hebrew and Northwest Semitic in the past four decades, the Institute for Advanced Studies of the Hebrew University of Jerusalem convened an international research group during the 2001-2002 academic year on the topic “Biblical Hebrew in Its Northwest Semitic Setting: Typological and Historical Perspectives.” The present volume presents the fruits of the year long collaboration. The articles are based on the lectures that were given during the year. A wide array of subjects are discussed, all of which have implications for the study of Biblical Hebrew and Northwest Semitic.

המקרא בתרגום הסורי של ארץ ישראל חלק ב: תהילים
הכרך המונח עתה בידי הקורא משלים מפעל שנטל על עצמו פרופ' משה גושן־גוטשטיין זל לפני למעלה מיובל שנים: פרסום מהדורה מדעית של תרגום המקרא לסורית ארץ־ישראלית המבוססת על קריא

מאה שערים: עיונים בעולמם הרוחני של ישראל בימי הביניים, לזכר יצחק טברסקי
שלושים ואחד מבכירי חוקרי היהדות בזמננו חולקים כבוד בספר הזה לזכרו של פרופ' יצחק טברסקי עה, בעל הקתדרה לספרות עברית ולמחשבת ישראל עש ליטאואר באוניברסיטת הרוורד, מראשי ה–

מחקרי ירושלים בספרות עברית כ
כתב העת המרכזי של המכון למדעי היהדות עש מנדל בתחום המחקר העברי של ספרות עם ישראל לדורותיה, הרואה את הספרות העברית כרצף תרבותי מתמשך שראשיתו במקרא, ומוקדש בו מקום לכל ענפי&

על הליריות של הנפש
מהי הליריות של הנפש? האם מדובר בתכונה המייחדת את נפשם של משוררים בלבד, או שמא באיכות נפשית המצויה בכל אחד מאתנו, אולי אף מתנה את עצם קיומו של מרחב נפשי? ספר זה מנסה לבחון את מש

כרם חמד- חכמת ישראל


מקרא לישראל ירמיה א'-כ''ה
פירושו של פרופ יאיר הופמן לספר ירמיה (שני כרכים, למעלה מ-900 עמ) ראש בית הספר למדעי היהדות באוניברסיטת תל-אביב. מחזיק מבוא מקיף (94 עמ), מבואות לפרשיות שבספר ופירוש. זה הפירוש המדעי

'בלי מורא בלי משוא פנים': אורי אבנרי ו'העולם הזה'
השבועון העולם הזה בעריכתו של אורי אבנרי היה במשך ארבעים שנים קול אחר בזירה הציבורית של מדינת ישראל. הוא ערער על אמיתות מוצקות וחשף, בלי מורא ובלי משוא פנים, פנים אפלות באוט

מקרא לישראל: נחום חבקוק צפניה
כרך נוסף בסדרת הפירושים המדעיים למקרא: מקרא לישראל. הכרך כולל את ספרי נחום, חבקוק וצפניה, שלושה מספרי הנביאים הנכללים בקובץ של תרי-עשר. הכרך מורכב משלושה ספרים נפרדים כשלכ

שאלה של כבוד: כבוד האדם כערך מוסרי עליון בחברה המודרנית
כיצד אפשר לשמור על כבוד האדם בתנאי מלחמה? האם המחויבות לכבוד האדם כוללת את הדאגה לרווחתו ולצרכיו הבסיסיים? איך לנהל מדיניות ביטחון יעילה ובה בעת להגן על כבוד האדם ועל חיר&#

ים המלח: אתר המרפא הטבעי הטוב בעולם
הספר עומד לצאת לאור בקרוב, ניתן לרכוש אותו ולקבלו כשיראה אור. הספר מסכם את הידע הרב על יעילותו של ים המלח בטיפול במגוון רחב של מחלות. הספר הוא הראשון בנושא זה המיועד לקהל הר

מנדלי, לפניו ואחריו
מגמתו של הספר להחזיר אל מחזור הקריאה והחיים סופרים קלסיים כמנדלי, עגנון, ברנר וביאליק. כיום אפילו חיי המדף של ספרות שרק אתמול נולדה קצרים מאוד, קל וחומר ספרות קלסית שנעלמת

MODES OF EDUCATIONAL TRANSLATION
This volume is concerned with the possibility of “translating” insights derived from areas of knowledge sometimes thought to be outside the purview of education – to issues and problems on the agenda of educational thinkers, researchers and practitioners. As we have learned from our teachers, Prof. Seymour Fox, of blessed memory, and Prof. Michael Rosenak (may he be granted many more years of fruitful creativity) – “translating” from philosophical systems or lead concepts, from principles deriving from the tradition of Jewish thought, or from cultural visions – to educational thought and practice,is a most complex matter. Some prefer to work in the “normative” mode, wherein normative world views are “translated” from fundamental philosophical “principles” to educational “ideals,” “goals” and “means.” In the transition from one category to the next, however, certain terms must necessarily be modified or reinterpreted. This process is both enriching and impoverishing – as certain un

קול גדול ולא יסף: תורת ישראל בין שלמות להשתלמות
עילאיותה של תורת ישראל הובנה במהלך הדורות בשתי דרכים חלופיות: יש שהיא מיוחסת לתורה מראשיתה כהוויה מושלמת וקבועה שאי-אפשר להוסיף עליה, ויש שהיא מיוחסת לתורה כהתהוות ההו–

Albert Einstein: The Persistent Illusion of Transience
This beautifully designed book features a significant number of previously unreleased documents and photographs from the Albert Einstein Archives and links them together with short introductions to chapters about Einstein's private life, his scientific achievements and his political activities. The new volume represents a substantially enlarged English edition of a title originally published as a version to supplement the permanent exhibition on Albert Einstein at the Jewish National and University Library.

היסטוריה כשליחות: אסופת מאמרים לכבודו של משה צימרמן במלאת לו שישים
בינואר 2004 התקיים בקמפוס הר הצופים של האוניברסיטה העברית בירושלים יום עיון שנושאו היסטוריה כשליחות. ביום העיון, שנערך לכבודו של פרופסור משה צימרמן במלאת לו שישים שנה, נשאו

מיקרוקוסמוס: ארבעה מיליארד שנה של אבולוציה מאבותינו החיידקים
קוראי הספר הזה, למעט אלה המתמצאים היטב בהתפתחויות החדשות במיקרוביולוגיה, בפליאונטולוגיה ובביולוגיה אבולוציונית, צפויים להיתקל בהפתעות גדולות בזו אחר זו, ואולי אפילו &

פירוש על ספר במדבר א-י
הספר דן בתכניו של ספר במדבר, במגמותיו, במבנים הספרותיים שלו ובסוגיות המתעוררות בלימודו. לגופו של הכתוב מוצמד פירוש שוטף וחלק. בשולי העמודים ניתנים חילופי גרסאות של החומ

עמנואל לוינס בירושלים: פרשנויות פילוסופיות ופרספקטיבות דתיות
עמנואל לוינס (1906--1995), מגדולי הפילוסופים של זמננו, נודע מזה כארבעים שנה ברחבי תבל בשל יצירתו הייחודית היונקת הן מן המסורת הפילוסופית המערבית הן מן המקורות היהודיים-התלמודיים.

תולדות האוניברסיטה העברית בירושלים:התעצמות אקדמית תוך מאבק לאומי
כרך זה, השלישי במפעל תולדות האוניברסיטה העברית, הרואה אור בשנת התשעים להנחת אבן הפינה לאוניברסיטה ובשנת השישים למדינת ישראל, הוא המשכו הישיר של קודמו (תולדות האוניברסי•

On Chariots with Horses of Fire and Iron
This book deals with the arrival of modernity in the Holy Land in the form of the 86 km Jaffa-Jerusalem Railway. Befitting the completion of such a substantial undertaking, the inauguration, in September 1892, was a grand affair, attended by representatives of the Ottoman Empire, consuls, religious leaders, and foreign delegations. The tracks approached Jerusalem from the southwest through the Judean Mountains, taking advantage of the deep, winding river bed of the Soreq Valley. This afforded the least steep route, though even then the grades were a challenge for the locomotives. Since the tracks were of narrow meter-gauge they could easily follow the natural contours of the land on the ascent to Jerusalem, the highest point, at about 700 meters above sea level

התנך והזהות הישראלית
התנך היה טקסט מעצב זהות ראשון במעלה בחברה היהודית המתגבשת בארץ ישראל . בתהליך בניית האומה מילא התנך תפקידים סותרים: הוא הזין רומנטיקה לאומית שנתקשרה בעבר מפואר, וגם נתן ח

מקרא לישראל: ישעיה מ''ט-ס''ו
ספר ישעיה מורכב משני חלקים ברורים הכוללים את נבואותיהם של שני נביאים שונים: ישעיה בן אמוץ הנביא מירושלים (פרקים א-לט), ונביא עלום שם המכונה ישעיה השני, שחי בבבל ובירושלים כ

תורת המשחקים
ספר לימוד לתורת המשחקים

זהויות במדים: גבריות ונשיות בצבא הישראלי
'גבר גבר' - צ.ה.ל הוא הזירה בה מעוצבות הזהות הגברית והנשית המלווה כל מי ששירת בצבא למשך כל חייו. גבריות, כמו נשיות, היא דימוי או אידאל שהכול מכירים אך איש אינו יכול להגדירה במד•

מקרא לישראל: יואל עמוס
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

אנושי, אנושי מדי
הספר עומד לצאת לאור בקרוב, ניתן לרכוש אותו ולקבלו כשיראה אור. בשני הכרכים של אנושי, אנושי מדי ימצא הקורא את ניטשה במיטבו כסופר מחונן ומבריק וכהוגה מקורי ומעורר השראה. יותר

מקרא לישראל: שמואל ב
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

יחסי ישראל עם ארצות מזרח אירופה מעת ניתוקם בשנת 1967 עד חידושם בשנים 1991-1989
בשנים 1989-1991 חידשה ישראל את יחסיה הדיפלומטיים עם ברית המועצות, בולגריה, הונגריה, יוגוסלביה, פולין וצ'כוסלובקיה, יחסים שנותקו בעקבות מלחמת ששת הימים. נוספה אליהן אלבניה, שעמה כ&#

מ'ברית שלום' ל'איחוד' : יהודה ליב מאגנס והמאבק למדינה דו-לאומית
בספר זה המחבר פורס את דרכו המדינית של יהודה ליב מאגנס, שהיה נשיא האוניברסיטה העברית בטרם קום המדינה. מאגנס היה פציפיסט פעיל בארצות הברית עוד במלחמת העולם הראשונה והאמין 

זיכרון בהגירה: חיילי הצבא האדום בישראל
זיכרון בהגירה הוא סיפורם של הווטרנים – חיילי הצבא האדום במלחמת העולם השנייה -- שעלו לישראל בשנות התשעים של המאה העשרים. בישראל, מדינתם החדשה, מוצאים עצמם הווטרנים בשולי החב

ספר ישעיהו
פרקים מה-סו

אהבה ארצית - אהבה שמיימית
המקרא, כחלק בלתי נפרד מן התנך הנוצרי, הוא אחד ממקורות ההשראה החשובים ביותר באמנות המערבית. הספר אהבה ארצית – אהבה שמימית דן בסיפוריהם ובייצוגיהם החזותיים של שני זוגות מקר&

The Book of Genesis: An Introduction to the Biblical World
This book tries to present the aim, spirit and content of the Book of Genesis. Most literature in the Book of Genesis consists of either a detailed commentary on the Book or a study of its different sources and components. This work intends, instead, to elucidate the main ideas implicit in the narrative and to describe the salient features of its chief personalities.

תולדות דיני הנישואין במקרא ובתלמוד
ר זה מבוסס על עבודת דוקטור שכתב המחבר בשפה הגרמנית בהדרכתו של פרופסור פאול קושקר והגיש לאוניברסיטת לייפציג. עבודתו התפרסמה בשנת 1920 בלייפציג בשני חלקים. כאן מוגש לקורא נוס

האוכלוסייה הערבית והמאחז היהודי : תפרוסת וצפיפות בארץ ישראל בשלהי התקופה העותמאנית ובתקופת המנדט הבריטי
הספר פורס את מצב הדמוגרפיה בארץ ישראל לאזוריה בתחילת תקופת ההתיישבות היהודית בה ומנתח בפירוט ולעומק את הגורמים הגאוגרפיים, הפוליטיים והאנושיים לשוֹנוּת בין האזורים &#

שופטים ומשפטנים בארץ ישראל: בין קושטא לירושלים 1930-1900
שופטים ומשפטנים בארץ ישראל מספר את סיפורה של מערכת השיפוט – שופטים, בתי-משפט, עורכי-דין - שפעלה בארץ-ישראל ב-18 השנים האחרונות של השלטון העותמאני (1900—1918), וב-12 השנים הראשונות של השלטו

פירוש רבי שמואל בן מאיר (רשבם) לשיר השירים
הפירוש ראה אור לראשונה בשנת 1855 במהדורה שפרסם אהרן ילינק מכתב יד המבורג 32 והתקבל בברכה בקרב חכמי ישראל באותו דור, אולם מהר מאוד נשכח מלב ועצם ייחוסו לרשבם הועמד בספק. המהדורה

קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז
Korot is devoted to the study of the philosophical, sociological and ethical aspects of the history of medicine and Judaism. The topics covered by the Journal include: medicine in Jewish and Hebrew sources, the history of Jewish physicians, medicine in Palestine and Israel and medicine during the Nazi period. Korot is published annually. Each volume contains mostly English-language articles, together with some Hebrew contributions (abstracted in English). The “Historical Notes” and “Notes and Events” sections cover recent important developments and events in the above mentioned topics around the world. Each issue also includes several reviews of noteworthy books and contributions to the field. Korot is sponsored by The Dr. Manuel & Helen Glazier Memorial Fund of The American Physicians Fellowship for Medicine in Israel, and the Center for Jewish Medical Heritage. Its editorial board comprises scholars from the USA, France, Germany, UK and Israel. Korot is the organ of the Isra

Perspectives: Revue de l'Université Hébraïque de Jérusalem, La Bible dans tous ses États
Appears once a year, under the guidance of the French Department of the Hebrew University of Jerusalem.

הקיסרים האנטונינים
הביוגרפיות של הקיסרים האנטונינים הן חלק מקובץ הביוגרפיות של קיסרי רומא הידוע בשם SCRIPTORES HISTORIAE AUGUSTAE ('המחברים של תולדות האוגוסטים'), ובקיצור – 'היסטוריה אוגוסטה'. מגילת הקובץ הייתה מו