על הליריות של הנפש Page 10 - The Hebrew University Magnes Press

מהי הליריות של הנפש? האם מדובר בתכונה המייחדת את נפשם של משוררים בלבד, או שמא באיכות נפשית המצויה בכל אחד מאתנו, אולי אף מתנה את עצם קיומו של מרחב נפשי? ספר זה מנסה לבחון את מש

¯ · „ Á ˙ Ù È „ ÂÚ · , (‰ Ê · ‰ Ê ÌÈ ¯  ˘ ˜ ‰ ) ÈÙÂȉ  ˙ Ó‡‰ χ   ˙ ‡ · ¯ ˜ Ó‰ ÔÙ‡ · ÌÈÓÈÂÒÓ ˙ ‡ ÔÂÈ · ¯ ‡ È ˙ ¯ ‡ ˘ ‰ ÔÈ · . ‰ · È ˘ Á‰ ˙ ‡ ÛÈ ˜ ˙ Ó‰ ÔÙ‡ · ÌÈÏÚÂÙ ÌÈ ¯ Á‡ ÌÈË · ȉ ˘ È‚„ Ó ‡ ‰ ˘ Í ˙ , Í ˘ Ó ˙ Ó Ë · ȉ Ó ‰ ‰ ˙ Ó Ë · ȉ Ó ˙ · Î ¯ ÂÓÎ ˙ È ˘   ‡ ‰ ˘ Ù  ‰ ˙ È ˘   ‡ ‰ ˙ ÏÂÎȉ ÏÚ ˙ ȇ ¯ Á‡ Î ‰ È  Ù Ô‚ Ó ÏÚ Ì‰ È  È · ‰ È ˆ ˜ ‡ ¯ Ë  ȇ‰ ˙ ‡ ,( Winnicott) Ë ˜ È  È „ Ï  „ ‡ ‰ È  ˘ ‰ Ô ˜ ÈË ¯ ‡ ˙ ‰ . È  È ˘  ˙ ÂÁ ˙ Ù ˙ ‰ ˙ ‡ ˘ Ï Í ˙ · ˙ ¯ ˆ   Î ˙ È ˘   ‡ ‰ ˙ ÂÈ · ÈË ˜ ÈÈ · ÂÒ‰ ˙ ÈÈÂÂÁ · ‰ ˜ ÒÚ ˙ È ¯  ˜ Ó‰  ˙ · È ˙ Î ˘ . ץÂÁ‰  ÌÈ  Ù‰ ÔÈ · ˙ „ Ó ˙ Ó ‰ ˜ ÈË ˜ χ È„ ˙ ÓÈÈ ˜ ˙ Ó ÂΠ˙ · ˘ Èχ È ˆ  ËÂÙ · Á ¯ Ó · Á ¯ Ó‰ ˙ ¯ È ˆ È ÍÈω ˙ ˙ ‡ ˙ ¯ ‡ ˙ Ó‰ ˙     · ˙ ‰ ˙ ÈÂÂÊ ÚÈ ˆ Ó ‰ Ê ¯  · ÈÁ „ ÂÒȉ ÔÈ · ‰ È ˆ ˜ ‡ ¯ Ë  ȇ‰ Ï ˘ ˙ È  ‡ È  ÂÈ · ‰ Ë · Ó‰ ˙ „  ˜  Ó Èχ È ˆ  ËÂÙ‰ ˙ „ ÂÒȉ È  ˘ ÔÈ · ‰ È ˆ ¯ ‚ Ë  ȇ‰ . ÈÓ ˆ Ú‰ Ï ˘  Í ˘ Ó ˙ Ó‰ „ ÂÒȉ ÔÈ · Ï ‰ ‰ ˙ Ó‰ ˙ ‡ ‰ ˘ ÚÓÏ , Èχ È ˆ  ËÂÙ‰ · Á ¯ Ó‰ Ï ˘ È ¯ Èω „ ÓÓ‰ ˙ ‡ ˙   ÂÎÓ‰ ‡ ȉ ÂÏω . · Á ¯ ÓÎ ‰ Ó ˆ Ú ˘ Ù  ‰ „ ÂÒȉ ‡ ,‰ ‰ ˙ Ó‰ ÈÓ ˆ Ú‰ – ? Í ˘ Ó ˙ Ó‰ ÈÓ ˆ Ú‰  ‰ ‰ ˙ Ó‰ ÈÓ ˆ Ú‰ ̉ Ó ÂΠ˙ · ÈÓ ˆ Ú‰ ˙ ‡  ÌÏÂÚ‰ ˙ ‡ ÒÙ ˙ ‰ „ ÂÒÈ Â ˙ ‡ ‡ ‰ , ÈÓ ˆ Ú‰ Ï ˘ ‰ ‰ ˙ Ó‰ È ˙ Ï · ΠÌÈÙ ˙  ˘ Ó ÌÈÏÏÎ ÈÙ ÏÚ ¯ · Ò‰ Ï ÌÈ  ˙ È  È ˙ Ï · Î , Û ¯ ‰ ‡ ÏÏ ÌÈ  ˙ ˘ ÓÎ ÈÓ ˆ Ú‰ Ï ˘ ‰ ÓÊÈ ¯ Ù · ˙ „ ÎÏ  ‡ ȉ ˘ ÈÙÎ ˙ ‡ È ˆ Ó‰ ˙ ‡ „„  · Ï Â  ÏÂÎÈ eÏ . ÌÈÈÂÙ ˆ ¯ ÓÂÏÎ) ÈË ¯ ÙÂ È  ÓÁ‚ ˜ ¯   ȇ ˘ ‰ ˘ Ó ÏÂÓ Â  Ó ˆ Ú Ìȇ ˆ ÂÓ Â  Èȉ ‰ ‰ ˙ Ó‰ .‰ ¯ „ ‚‰ Ï Ô ˙ È  È ˙ Ï · ÔÎÏ ˙ È ˙ „  ˜  ‰ ÒÈÙ ˙ Ï Ô ˙ È  È ˙ Ï · Ì‚ ‡ χ ,( È · ÈË ˜ ÈÈ · ÂÒ ˙  ˙ È  ‰  ȇ ‰ ‰ ˙ Ó‰ ÈÓ ˆ Ú‰ ‰ ˙ ‡ „ ÎÂÏ ˘ ÈÙÎ ˙ ‡ È ˆ Ó‰ , ˙  ¯ Á‡ ÌÈÏÈÓ · , „‚  Ó , Í ˘ Ó ˙ Ó‰ ÈÓ ˆ Ú‰ .„ ÈÓ ˙ Ó ÔÙ‡ · ‰ ‰ ˙ Ó ‡ ȉ ˘ Ì ˘ Ó , ÏÏÎ ‰„ ÈÎÏÏ ¯ · Ò‰ Ï Ô ˙ È  ΠÈÂÙ ˆ Î , ÛÈ ˆ ¯ Î ÌÏÂÚ‰ ˙ ÒÈÙ ˙ ÏÚ È‡ ¯ Á‡‰ ÈÓ ˆ Ú · „ ÂÒÈ Â ˙ ‡ ‡ ‰ . · Á ¯ Ó‰  ÔÓʉ , ˙ ÂÈ ˙ · ÈÒ‰ ÈÏÏÎ ÈÙ ÏÚ ‰ ‰ ˙ Ó‰ , ÂÏω ‰ ÈÂÂÁ‰ È  Ù‡ È  ˘ ˙ ‡ „„  · Ï Ôȇ ÌÏÂÚ · Ú‚ ¯ Ì ˘ · ‡ χ ˙ È ˘   ‡ ‰ ˘ Ù  ‰ Í ˙ · ÏÈ · ˜ Ó · ÌÈÓÈÈ ˜ ˙ Ó ˜ ¯ ̉ Ôȇ .‰ ÊÓ ‰ Ê , Í ˘ Ó ˙ Ó‰  , ¯ ˙ ÂÈ · È ˙ ‡ ˙  ÈÈ  ÚÓ‰ ‡ ȉ ÂÊ ‰ È ˆ ˜ ‡ ¯ Ë  ȇ  .‰ È ˆ ˜ ‡ ¯ Ë  ȇ ̉ È  È · ÌÈÓÈÈ ˜ Ó Ì‚ ̉ È  È · ˙ È ¯ ˘ Ù‡‰ ‰ È ˆ ¯ ‚ Ë  ȇ‰ ˙ „ ÈÓ ˙ ‡ ÌÈÚ ·  ˜ ‰ ˙ ÂÎȇ  ‰ ÈÈÙ‡ ˘ Ì ˘ Ó ‰ È ˆ ˜ ‡ ¯ Ë  ȇ · ¯ · „ Ó ˘ ÏÎÎ . È ¯ Èω „ ÓÓ‰ Ï ˘     ÈÎ ˙ ÂÎȇ ˙ ‡ Ì‚ ÔÎÏ ÔÙ‰ ÔÈ · ‰ È ˆ ¯ ‚ Ë  ȇ Ï ˘ ¯ ˙ ÂÈ ‰ Ï„‚ ‰„ ÈÓ ˙ ¯ ˘ Ù‡ ˙ Ó ÍÎ ¯ ˙ ÂÈ ˙ È · ÈË ˜  ¯ ËÒ   ˜ Ô »  BÎÓ ÍÎ ¯ ˙ ÂÈ ‰ Ï„‚ ‰ È ˆ ¯ ‚ Ë  ȇ‰ ˙ „ ÈÓ ˘ ÏÎΠ, Í ˘ Ó ˙ Ó‰ ÔÙ‰  ‰ ‰ ˙ Ó‰ . ¯ ˙ ÂÈ ‰‰  · ‚ ˙ ÂÎȇ ÏÚ · È ¯ ÈÏ „ ÓÓ ˘ Ù  · „ ÓÓ Â ˙ ‡ ‡ ‰ È ¯ Èω „ ÓÓ‰ – ? ˘ Ù  ‰ Ï ˘ È ¯ Èω „ ÓÓ‰ ‡ ÂÙ‡ ‰ Ó Ï ˘ Í ˘ Ó ˙ Ó‰ ¯ È ˆ ‰  ‰ ‰ ˙ Ó‰ ¯ È ˆ ‰ ̉ ÂÈ ¯ È ˆ È  ˘ ˘ ¯  ˘ ÈÓÓ ˘ Ù  ‰ ˙ ‡ ÍÙ‰‰ ˙ ¯ ˆ   ‰ Ìȃ  ¿ t‰ ˙ ÈÈÂÂÁ .‰ È ˆ ¯ ‚ Ë  ȇ · ‰ χ ÌÈ ¯ È ˆ È  ˘ ÏÈÎÓ‰ · Á ¯ ÓÏ – ‰ ÈÂÂÁ‰   Ó ˆ Ú ˙ ‡   ˙ ÈÈÂÂÁ : ˙ ÂÈÓ ˆ Ú‰ ˙ ÈÈÂÂÁ ‰ ˘ ÚÓÏ ‡ ȉ Âʉ ‰ È ˆ ¯ ‚ Ë  ȇ‰ ˙ ÂÚ ˆ Ó‡ · ÍÂÙ‰ Ï Â  Ï ¯ ˘ Ù‡ Ó‰ È ˘ Ù  „ ÓÓ Â ˙ ‡ · ¯ · „ Ó . ˙ ÂÚÓ ˘ Ó ˜ ÓÂÚ , Ï · ‚ ÈÏÚ · Î Û ˆ ¯ Ï ¯ ÓÂÏÎ , Ô ¯ ÎÈÊÏ Ì‚ ‡ χ ‰ ÈÂÂÁÏ ˜ ¯ ‡ Ï Ô ˙ È  ‰ ¯ ÂÙÈÒÏ Â  ÈÈÁ ˙ „ · ÂÚ ˙ ‡
על הליריות של הנפש Page 1 | על הליריות של הנפש Page 2 | על הליריות של הנפש Page 3 | על הליריות של הנפש Page 4 | על הליריות של הנפש Page 5 | על הליריות של הנפש Page 6 | על הליריות של הנפש Page 7 | על הליריות של הנפש Page 8 | על הליריות של הנפש Page 9 | על הליריות של הנפש Page 10 | על הליריות של הנפש Page 11 | על הליריות של הנפש Page 12 | על הליריות של הנפש Page 13 | על הליריות של הנפש Page 14 | על הליריות של הנפש Page 15 | על הליריות של הנפש Page 16 | על הליריות של הנפש Page 17 | על הליריות של הנפש Page 18 | על הליריות של הנפש Page 19 | על הליריות של הנפש Page 20 |

על הליריות של הנפש


About Book על הליריות של הנפש


page hebrew university magnes press
The Hebrew University Magnes Press Outlet

Evidence Of Francophony In Mediaeval Levant: Decipherment and Interpretation
This study is an annotated edition and commentary of an Arabic-Old French phrase book found on the last thirteen pages of a Coptic lexicographic treatise compiled in the thirteenth century and recopied in the sixteenth century (MS. BnF Copte 53). The main value of this work is two-fold: first, it is a specimen of the Crusader Old French, of which little has been preserved; and second, it provides evidence for the vernacular language of the period. In the analysis of the material, an attempt has been made to reconstruct from a diachronic-diatopic perspective the vernacular French spoken at Acre in the mid-thirteenth century. This volume will be of interest for Romance linguists and philologists, as well as historians of the Crusades and the Latin East. Arabists and historians of the late medieval Muslim Middle East of this time will also find much of use in this work.

החינוך הבלתי פורמלי במציאות משתנה
הספר החינוך הבלתי פורמלי במציאות משתנה עוסק בתחום חינוכי שבו העשייה רבה ודינמית ואילו המחקר והכתיבה האקדמית על אודותיו מועטים. הספר מקיף את תחומי החינוך הבלתי פורמלי מ

הנפש גדולה והחיים קטנים: שניות הנפש וסכסוכיה על פי 'פידון' ועל פי 'מדינה' לאפלטון
הספר עוסק בתפיסת הנפש של אפלטון ב'פיידון' וב'מדינה'. הסוגיות המרכזיות הנידונות בו הן מובן הנפש ומקומה של תורת ההיזכרות ב'פיידון'. הטענה העיקרית בספר היא שהבחנתו היסודי—

אחד בשביל כולם?: עובדות וערכים בוויכוח על האבולוציה של האלטרואיזם
הספר עומד לצאת לאור בקרוב, ניתן לרכוש אותו ולקבלו כשיראה אור. כיצד נוצרו ונשתמרו חיים חברתיים המבוססים על שיתוף פעולה? בעיה זו היא אחת הסוגיות הגדולות שהעסיקו את חוקרי הא&

Treasures on Camels' Humps: Historical and Literary Studies
The twenty-five new studies in this volume present the reader with an up-to-date picture of some of the issues and the methodologies that engage scholars of the Ancient Near East. These essays reflect the broad span of the field, both geographically and chronologically, from Sumerian texts of the third millennium BCE, to the town of Nuzi in Iraqi Kurdistan in the mid-second millennium, from there to inquiries into Assyrian and Babylonian documents and inscriptions, as well as into recently recovered Aramaic ostraca from Idumea in southern Israel dating to the fourth century BCE. Rounding off this varied and rich collection are several investigations concerning Ancient Israel and biblical matters. Specialists from Israel, Europe, the United States, Canada and Japan have joined together in this volume to honor Israel Eph‘al, professor emeritus of Jewish History at the Hebrew University of Jerusalem, whose many scholarly achievements are hereby noted.

תולדות דיני הנישואין במקרא ובתלמוד
ר זה מבוסס על עבודת דוקטור שכתב המחבר בשפה הגרמנית בהדרכתו של פרופסור פאול קושקר והגיש לאוניברסיטת לייפציג. עבודתו התפרסמה בשנת 1920 בלייפציג בשני חלקים. כאן מוגש לקורא נוס

עיונים בחינוך היהודי כרך יב: השפה העברית בעידן הגלובליזציה
אסופת המאמרים בספר השפה העברית בעידן הגלובליזציה פונה הן לחוקרים והן למורים העוסקים בהוראת השפה בשדה ומאפשרת לקורא עיון מקיף ומגוון בהיבטים שונים הנוגעים לעברית. הקו

האם הסובלנות תנצח: חינוך מוסרי בעולם מגוון
מה לפילוסופיה מוסרית ולחינוך? דומה שאין תשובה חד-משמעית לשאלה זאת. ביסודו של דבר, חינוך עניינו דוגמה אישית, הרגל, הכושר להפעיל בשום שכל אהבה, כבוד, דאגה, רצון; לעתים פחד, אהדות &

אהבה ארצית - אהבה שמיימית
המקרא, כחלק בלתי נפרד מן התנך הנוצרי, הוא אחד ממקורות ההשראה החשובים ביותר באמנות המערבית. הספר אהבה ארצית – אהבה שמימית דן בסיפוריהם ובייצוגיהם החזותיים של שני זוגות מקר&

France and the Middle East: Past, Present, Future
Rich and multiform, French influence in the Levant and Palestine was predominant until the end of the First World War. While conferring a particular importance upon its religious establishments, France has also always invested in the development of her economic, scientific, and technological relations with the countries in the region. Marking the beginning of her political disengagement from the Holy Land, the British Mandate period saw, notably, the gradual disappearance of the French language from the cultural life of Palestine. France’s return in force to the region would have to await the creation of the State of Israel and decolonization, first as a close friend of Israel, then, after the Six-Day War, as Europe’s most active political power in the Middle East.

העקיבות התרגומית בתרגום אונקלוס
מעמדו של תרגום אונקלוס כתרגום המוסמך והמקודש לתורה נשמר עד ימינו. בקרב המוני בית ישראל הלימוד בו נתפס כחובה הלכתית: נאמנות לתקנת 'שניים מקרא ואחד תרגום'. להערכה המיוחדת כ

'לכה דודי' וקבלת שבת: המשמעות המיסטית
באמצע המאה השש עשרה יצרו מקובלי צפת טקס של קבלת שבת ובו נתנו ביטוי לראייתם בשבת כלה ומלכה וביום השבת יום נישואין ויום הכתרה. חטיבה של קבלת שבת שולבה בתפילת ליל השבת ובה השי

מקרא לישראל: אסתר
פרופ אדל ברלין מציגה פירוש חדש למגילת אסתר. לשיטתה לא נכתבה המגילה אלא כדי להסביר את טעמו של חג הפורים. המגילה עצמה היא יצירה מן התקופה ההלניסטית. במבוא לספר מוכיחה המחברת

איטליה: כתב עת לחקר תולדותיהם, תרבותם וספרותם של יהודי איטליה - משה דוד קאסוטו
בכרך זה, השלישי בסדרה 'כינוסים, סדרת מוספים' של 'איטליה', כונסו מאמרים שראשיתם בהרצאות אשר הושמעו בימים יא-יב בסיוון תשסב (22-23 במאי 2002) בכנס על תרומתו המדעית של משה דוד קאסוטו (פי

מקדש ומרכבה, כוהנים ומלאכים, היכל והיכלות במיסטיקה היהודית הקדומה
ספר זה מוקדש לבירור מהותה המיסטית של מסורת המרכבה הכוהנית, שהתחברה בזיקה למסורות מקדשיות. ראשיתה בחזונו של הנביא יחזקאל בן בוזי הכוהן, שהוגלה מירושלים בשלהי ימי בית ראש

Journal of rural cooperation, Vol. 36, 1, 2008: Special Issue - Social Capital and Rural Governance in Central and Eastern Europe
The transition process in central and eastern Europe (CEE) had a profound effect on how individuals interact. Economic and social institutions have changed, requiring an adaptation process by individuals in the move toward a market economy. How each individual accesses, manipulates and uses their networks will determine the use of their social capital. Within CEE, there is a presumption of low levels of social capital. This paper questions the rationale of applying the contested ‘western' concept of social capital to CEE countries. It argues that although the concept was developed to understand processes within established democratic systems, it nevertheless is instrumental for analysing how trust is formed, and for understanding cooperation amongst individuals. As such, this framework reconciles literature from sociological and economic disciplines and offers a comprehensive framework for the analysis of social capital on a micro level. This involves positing social c

כלים שלובים בחינוך הלאומי
הספר עומד לצאת לאור בקרוב, ניתן לרכוש אותו ולקבלו כשיראה אור. החינוך הוא אמצעי חשוב ומרכזי בביסוסן של תנועות לאומיות. הספר כלים שלובים בחינוך הלאומי: הסיפור הציוני מוסיף &

The Dead Sea: The world's ultimate natural healing resort
This book explains in simple and understandable words all the principles, mechanisms of action and advantages of all the treatment modalities at health resort areas. This book describes all the diseases that can be treated successfully at the Dead Sea. and is the first one that was written and directed for the general public.

זהויות במדים: גבריות ונשיות בצבא הישראלי
'גבר גבר' - צ.ה.ל הוא הזירה בה מעוצבות הזהות הגברית והנשית המלווה כל מי ששירת בצבא למשך כל חייו. גבריות, כמו נשיות, היא דימוי או אידאל שהכול מכירים אך איש אינו יכול להגדירה במד•

בלשנות עברית תיאורטית
הקובץ בלשנות עברית תאורטית עוסק בשפה העברית ובתכונותיה הייחודיות מתוך ראייה רחבה של הבלשנות הכללית ותאוריות בדבר השפה האנושית. מרבית המאמרים נכתבו לאור התאוריה הגנר&#

האוצר
איכר זקן ואביון מוצא לפתע אוצר שנטמן ליד אח הבית על ידי סבו. העושר הבלתי צפוי אינו מיטיב עמו. הוא מלא דאגה בלתי פוסקת שמא יגנבו אותו, בודק וחוזר ובודק אם עדיין הוא טמון היכן ש

דיאלוג אנושי עם המוחלט
יוהנס קלימקוס בן השלושים מבקש להשיג אושר נצחי. האושר ממתין לכל אחד, לדבריו, והוא מניח שהתנאי להשגתו הוא להיעשות נוצרי. קלימקוס הוא דמות בדויה של סרן קירקגור, הפילוסוף הדני

מחנה משותף?: קואופרציה בהתיישבות היהודית החקלאית ברוסיה ובעולם 1880-1941
המפגש בין החקלאות היהודית בבריהמ, הממנים היהודים בארהב והשלטון הבולשביקי הוא פרק מרתק בתולדות הקואופרציה היהודית בין שתי מלחמות העולם. ספר זה, הממשיך את מחקרו הקודם של &#

מחזאי מדבר עם בימאי
האם העלאת מחזה קלסי על הבימה הישראלית משמעה הפיכתו להצגה בעלת אמירה מקומית מעודכנת ורלוונטית? • האם הגישה הפרשנית שהבימאי מעניק למחזה תלויה בנסיבות החברתיות, התרבותיו

ביקורת התרבות החילונית
הספר ביקורת התרבות החילונית עוסק ביסודות הערכיים, המוסריים, החברתיים, הלאומיים-פוליטיים והרוחניים-דתיים של התרבות החילונית המודרנית בעם היהודי ובמדינת ישראל. נושאים &

Metropolitan Governing: Canadian Cases, Comperative Lessons
Metropolitan reforms have been implemented in Canada at a scale and frequency greater than anywhere else in the democratic world. Recent Canadian metropolitan reforms are setting precedents and their fate could influence metropolitan agendas worldwide. This edited collection deals with local government reforms in major Canadian metropolitan areas and provides comparative insights from other countries. Steps undertaken by Canadian provinces have seemingly preferred in some cases 'old regional

חשיבה ודיבור
עבודותיו ורעיונותיו של לב סמיונוביץ' ויגוטסקי (1896--1934), איש אשכולות שנודע בעיקר כפסיכולוג, כובשות בשנים האחרונות מקום רב השפעה בפסיכולוגיה ובחינוך, למרות שנכתבו לפני שנים ר

הגוף האלוהי הנשי בקבלה: עיון בצורות של אהבה גופנית ומיניות נשית של האלוהות
ספר זה הוא ניסיון לפרש מסורות מספרות הקבלה המתייחסות לגוף האלוהי הנשי. ריכוזן של מסורות אלה במחקר מיוחד מסב את תשומת הלב לפן חשוב של ספרות הקבלה: היותה של האלוהות בעלת בחי&

ספרותרפיה: הוראה טיפולית במבחן השנים
הספר ספרותרפיה: הוראה טיפולית במבחן השנים כולל עיונים ביצירות ספרותיות מסוגות שונות ושיקולי דעת ביישום עקרונות פסיכו-היגייניים בעת הוראתן. הספר מתבסס על ניסיון רב-שני

ספר יחזקאל
נוסח הפנים של מהדורת ספר יחזקאל משקף את כתר ארם צובה, כתב היד החשוב ביותר של נוסח המסורה הטברני במסורת בן אשר. מתחת לו סדורים ארבעה אפרטים המביאים חילופי גרסאות מעדי הנוסח

אדם חסר פנים: משבר הזהות של הרפואה המודרנית
הרפואה ניצבת בפני אחד המשברים הקשים בתולדותיה. תשתית המקצוע – יחסי האמון בין הרופא והחולה – הולכת ומתערערת, ומותירה חולים כועסים ונבוכים ורופאים מתוסכלים. משבר זה מתרחש ד&#

מקרא לישראל יחזקאל כ''ה-מ''ח
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

החידה מאחורי הברושים: חוות וחברות מטעים במישור החוף בתקופת המנדט
עקירת הפרדסים במישור החוף חושפת בתי אבן מתפוררים, שערים חלודים, בארות ושדרות ברושים המובילות לשום מקום. בשנות העשרים והשלושים של המאה העשרים חצו את השדרות דרכים שהוליכ•

Albert Einstein: The Persistent Illusion of Transience
This beautifully designed book features a significant number of previously unreleased documents and photographs from the Albert Einstein Archives and links them together with short introductions to chapters about Einstein's private life, his scientific achievements and his political activities. The new volume represents a substantially enlarged English edition of a title originally published as a version to supplement the permanent exhibition on Albert Einstein at the Jewish National and University Library.

מקורות ומסורות: ביאורים בתלמוד מסכת בבא מציעא
מקורות (המימרות המקוריות שבתלמוד) ובין מסורות (מימרות שנשתנו בהשתלשלות המסירה). כרך זה יותר מן הכרכים הקודמים – וכמובן פחות מן הכרך הסמוך לו, על בבא קמא – מבחין גם בשקלא וטריא &#

ים המלח: אתר המרפא הטבעי הטוב בעולם
הספר עומד לצאת לאור בקרוב, ניתן לרכוש אותו ולקבלו כשיראה אור. הספר מסכם את הידע הרב על יעילותו של ים המלח בטיפול במגוון רחב של מחלות. הספר הוא הראשון בנושא זה המיועד לקהל הר

The Lachmann Problem: An Unsung Chapter in Comparative Musicology
The Lachmann Problem tells an unknown story about a well-known German musicologist, Robert Lachmann (1892-1939), best known among scholars whose interest centers on Arabic music. After being ousted by the Nazi regime, Lachmann arrived in Palestine in 1935 to join the staff of The Hebrew University of Jerusalem. However, many University officials misunderstood his interests, which was primarily based on a conception that the unfamiliar field of musicology was a “luxury” which the University could ill afford at the time. Presented in this volume are letters and documents, published for the first time, revealing not only a picture of life in Palestine during the 1930's, but providing new information on the early stages of comparative musicology and offer new insights into the thinking of its founding fathers. Others of these documents betray the daily routines, working style and methodology as well as the unanticipated hardships which Robert Lachmann encountered. These are embedded

תולדות האוניברסיטה העברית בירושלים:התעצמות אקדמית תוך מאבק לאומי
כרך זה, השלישי במפעל תולדות האוניברסיטה העברית, הרואה אור בשנת התשעים להנחת אבן הפינה לאוניברסיטה ובשנת השישים למדינת ישראל, הוא המשכו הישיר של קודמו (תולדות האוניברסי•

מי אני שאחליט על גורלם? דילמות אתיות של מורים
עיסוק בחינוך הוא עיסוק במוסר ובאתיקה. 'עובדי הוראה וחינוך הם לעולם מורים ומחנכים של בני אדם רכים בשנים, שנים חשובות ביותר לעיצוב חייהם. מלאכת ההוראה והחינוך אמורה לעזור –

חדשים גם ישנים: בנתיבי משנתו ההלכתית-הגותית של הרב קוק
זוכה פרס ויילר לשנת תשסו. הפוסקים נוהגים לשלב בפסקיהם אמירות מטה-הלכתיות השאובות מתחומי המחשבה והמוסר, המדרש והאגדה, הפילוסופיה וספרות החכמה, תורת הקבלה וכדומה. שילוב ז&#

עיונים בחינוך היהודי כרך יא: שפות וספרויות בחינוך היהודי מחקרים לכבודו של מיכאל רוזנק
עיונים בחינוך יהודי הוא בימה לניתוח מחקרי של סוגיות מרכזיות בתחום החינוך היהודי בימינו. הסדרה באה לתת ביטוי לאמונה בחיוניותו של הקשר בין תיאוריה למעשה כחלק מן המאמץ לש

מקרא לישראל: יהושע
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

עיונים בחינוך היהודי כרך ט: הבנת המקרא בימינו: סוגיות בהוראתו
A look at The book of Joshua – The challenges of teaching the book of Joshua in contemporary Israeli society, for example how to grapple with questions of military power in 21st Century Israeli society whose primary concern is peace, and a book which proves the claim of the Jewish people on the land of Israel can appear dated at a time when giving land for peace is a main issue.

סוגיות נבחרות באתיקה עסקית ובאחריות חברתית
הספר סוגיות נבחרות באתיקה עסקית ובאחריות חברתית דן בנושא העומד בראש סדר יומנו הציבורי ומציג את עיקרי משנתו האתית של המחבר. ייחודו בכך שהוא בנוי מפרקים עיוניים, מאירועי–

הכתיב והקרי שבמקרא: בחינה בלשנית של חילופי מסורות מושתתת על נוסח המקרא שב'כתר ארם צובה'
לשונות הכתיב והקרי הפרושות זעיר שם זעיר שם במקרא מצטרפות כאן כאבני פסיפס זעירות לתמונה אחת המעמידה מערכת כוללת של לשון. ספר זה, הכתיב והקרי שבמקרא, בוחן מערכת לשון זו על פי

סיפורה של מערכת החינוך הישראלית: בין ריכוזיות לביזור; בין מוצהר לנסתר; בין חיקוי לייחוד
מערכת החינוך הישראלית צומחת בעת ובעונה אחת עם החברה הישראלית ועם תרבותה. היא נוצרה על ידי החברה העברית בראשית התהוותה והייתה כלי ליצירתה, ומאז היא ממשיכה לקחת חלק בעיצו&#

כאן ושם, עכשיו ובימים האחרים
שנים רבות הייתה פולין ליהודיה 'פּוֹלִין הָעֲדִינָה הַקְּדוּמָה לְתוֹרָה וְלִתְעוּדָה לְמִיוֹם סוּר אֶפְרַיִם מֵעַל יְהוּדָה, מקום ללון בו עד בוא הגאולה. יהודי פולי

Biblical Hebrew in Its Northwest Semitic Setting: Typological and Historical Perspectives
In 1961 William L. Moran published “The Hebrew Language in Its Northwest Semitic Background” (in The Bible and the Ancient Near East: Essays in Honor of William Foxwell Albright) in which he presented a state-of-the-art description of the linguistic milieu out of which Biblical Hebrew developed. In the light of the significant advances in the study of Biblical Hebrew and Northwest Semitic in the past four decades, the Institute for Advanced Studies of the Hebrew University of Jerusalem convened an international research group during the 2001-2002 academic year on the topic “Biblical Hebrew in Its Northwest Semitic Setting: Typological and Historical Perspectives.” The present volume presents the fruits of the year long collaboration. The articles are based on the lectures that were given during the year. A wide array of subjects are discussed, all of which have implications for the study of Biblical Hebrew and Northwest Semitic.

מקרא לישראל: ישעיה מ''ט-ס''ו
ספר ישעיה מורכב משני חלקים ברורים הכוללים את נבואותיהם של שני נביאים שונים: ישעיה בן אמוץ הנביא מירושלים (פרקים א-לט), ונביא עלום שם המכונה ישעיה השני, שחי בבבל ובירושלים כ

הצנזור, העורך והטקסט: הצנזורה הקתולית והדפוס העברי במאה השש עשרה
השלב המרכזי בתהליך המעבר של התרבות העברית לדפוס נעשה בבתי הדפוס העבריים באיטליה במאה השש עשרה. בבתי דפוס אלה, שהיו ברובם בבעלות נוצרית, נקבע הן הנוסח הן העיצוב של הספרות ה&