על הליריות של הנפש Page 11 - The Hebrew University Magnes Press

מהי הליריות של הנפש? האם מדובר בתכונה המייחדת את נפשם של משוררים בלבד, או שמא באיכות נפשית המצויה בכל אחד מאתנו, אולי אף מתנה את עצם קיומו של מרחב נפשי? ספר זה מנסה לבחון את מש

‡ È ¯ · „ Á ˙ Ù ˙ B  È‚ Ú ,‰ Ú  ˙  ˙  · È ˆ È , ˜ ÓÂÚ ¯ ‡ ˙ Ó È ˜ ˙ Á‡ ‰  ÂÚ ·  ˙ Ú · ÂÏ ˘ È ˘ È ˙ ÈÈÂÂÁ ÌÈ ¯ · „ · ˙ ‰ ÊÏ ˙ ÏÂÎȉ ÏÚ ˙  ˙ ˙ ˘ ÂÓ‰ ˙ B  È‚ Ú ˙ ‡ È ˆ Ó ÔÁ · ÏÚ ˙ ÂÒÒ · Ó‰ . ˙ ÈË ¯ Ù ˙ ÈÓÚÙ-„ Á ˙ ÂÎȇ Ï ˘ ‚ ÂÊÈÓ ‡ ‰ ,  ˙ ‡ ˙ ÒÙ ˙ È  ‡ ˘ ÈÙÎ , È ¯ Èω – ? Èˇ ÂÙ ‡ ÏÂ È ¯ ÈÏ Ú„ Ó ˙ ÂÚÓ ˘ Ó ˜ ˆ Âȉ „ ÂÒÈ Â ˙ ‡ ‡ ‰ ‰ Ù ˘ ‰ Ï ˘ Èˇ ÂÙ‰ „ ÂÒȉ . ȇ Ê ¯ Ù‰  Èˇ ÂÙ‰ „ ÂÒȉ ˘ Ó ˙ ˘ Ó Â ˙ ÓÂÚÏ . ˙ Ù ˙  ˘ Ó‰ ‰ Ù ˘ · ˙ ÓÈÈ ˜ ‰ ‰ ÏÈÓ ÏÎ Í ˙ Ï ˙ ÈË ¯ Ù . ÁÈ ˘ - „ ¯ ˘ Ù‡ Ó Ì‚ ÔÎÏ ˙ ÂÙ ˙  ˘ Ó‰ Ô‰ È ˙ ÂÈÂÎȇ ÈÙ ÏÚ ÌÈÏÈÓ · ȇ Ê ¯ Ù‰ ̇ ˙ ‰ · , ‰  ˙ ˘ Ó Ô  ÈÓ · ÌÈȇ Ê ¯ Ù ˙ „ ÂÒÈ ÌÈÈˇ ÂÙ ˙ „ ÂÒÈ ÏÈÎÓ ÁÈ ˘ - „ ÏÎ ˙  · ÈÒ  Ï ‰ È ˆ ‡ ÂËÈÒ‰ Ï ˘ ˙ ÂÈÓÈË  ȇ‰ ˙ „ ÈÓÏ , ÌÈ ¯ · „‰ È  ˘ ÔÈ · ¯ ˘ ˜ ‰ ÈÙ‡ Ï , ˙ Èˇ ÂÙ ‰ Ù ˘ ‡ ȉ ‰ ‰ ˙ Ó‰ ÈÓ ˆ Ú‰ Ï ˘  ˙ Ù ˘ ̇ . ÔÓÊ ·  Ì ˜ Ó · ˙  ¯  ˘ ˜ ‰ Í ˙ ÈÁ  ˙ ‡ ‡ ‰ È ¯ Èω – ˙ ȇ Ê ¯ Ù ‰ Ù ˘ ‡ ȉ Í ˘ Ó ˙ Ó‰ ÈÓ ˆ Ú‰ Ï ˘  ˙ Ù ˘ ÂÏȇ  ‡ ‰ Í ˘ Ó ˙ Ó‰ ÈÓ ˆ Ú‰ , ˙  ¯ Á‡ ÌÈÏÈÓ · . ˙ ÂÙ ˘ ‰ È ˙ ˘ ˙ ‡ · ÈÏ ˆ Ó‰ È ˘ Ù   ¯  · È„ „ ˜ ÙÂÓ ‰ ‰ ˙ Ó‰ ÈÓ ˆ Ú‰ „ ÂÚ · · Á ¯ Ó‰ Ï ˘ ¯ ‡ ˙ Ó‰ È ˜ ÏÚ ˘ Ù  ‰ Í ˙ · ȇ ¯ Á‡‰ ÌÏÂÚ‰ ˙ Ó  Ù‰ ÏÚ È‡ ¯ Á‡‰ ‡ ‰ ‰ ‰ ˙ Ó‰ ÈÓ ˆ Ú‰ . ÌΠ˙ · ˙ „ Ó ˙ Ó‰ ‰ Ú  ˙ ‰ ÏÚ ÂÏȇ  , ¯ È„ ˙ ˙   ˙ ˘ Ó‰ ˙ ÂÈÂÎȇ ˙ ÏÚ · , ¯ · Ò‰ Ï ˙  ˙ È  È ˙ Ï · , ˙ È„ ÂÁÈÈ ‰ ÚÙ ˙ Î ,‰ · È ˆ È , ˙ Ù ˙  ˘ Ó ‰ ÚÙ ˙ Î ÌÏÂÚ‰ ˙ Ó  Ù‰ ÏÚ È‡ ¯ Á‡‰ ‡ ‰ Í ˘ Ó ˙ Ó‰ ÈÓ ˆ Ú‰ ÔÈ · ‡ , ÂÏω ˙ ÂÈ ˘ Ù  ‰ ˙ ÂÙ ˘ ‰ È ˙ ˘ ÔÈ · Í ˙ ÈÁ‰ . ˙  ¯ · „ ȃ‰  ‰‚ ˘ Ó‰ Ï ˙  ˙ È  ‰ ‰ Ó ˆ Ú Ï ˘ ‰ ÓÏ ˘ ‰ ‰ ÈÂÂÁ‰ ˙ ‡ ˘ Ù  Ï ¯ ˘ Ù‡ Ó‰ ‡ ‰ , ÂÏω ÌÂÈ ˜ ‰ È  Ù‡ È  ˘ . ÌÏÂÚ‰ Ï ˘  „ ˆ ÈÎ ‰ ÏÈÁ ˙ ¯ ‡ ˙ ‡  È ¯ ÈÏ „ ÓÓ ‚ ˘ ÂÓ‰ Ï ˘  ˜ ÓÂÚÏ ˙ „ ¯ Ï ˙  Ó ÏÚ ÒÁȉ ˙ ‡ ¯ ‡ ˙ ‡ Í ˘ Ó‰ · . Í ˘ Ó ˙ Ó‰ „ ÂÒȉ  ‰ ‰ ˙ Ó‰ „ ÂÒȉ ˘ Ù  · ÌÈÓ  ÙÂÓ ˙ ‡  ̇‰ ÌÚ ˜   È ˙ ‰ Ï ˘ È   ˘ ‡ ¯ ‰ ¯ ˘ ˜ ‰ Í ˙ · Í ˘ Ó ˙ Ó‰  ‰ ‰ ˙ Ó‰ ÔÈ · Í ˘ Ó ˙ Ó‰  ‰ ‰ ˙ Ó‰ ÔÈ · ‰ È ˆ ¯ ‚ Ë  ȇ · ‰ ÚÈ‚ Ù‰ Ï ˘ ˙ È‚ ÂÏ ˙ Ù‰ ˙ ÂÚÓ ˘ Ó‰ ÈÓ ˆ Ú ÌÈ‚ ˘ ÂÓ · Ô„‡ Í ˘ Ó‰ · . ÈÓ ˆ Ú‰ ‰  · Ó Í ˙ · Ô‰  ‰ ʉ ¯ ˘ ˜ ‰ Í ˙ · Ô‰ ÈÓ ˆ Ú‰ ÔÈ · ‰ È ˆ ˜ ‡ ¯ Ë  ȇ‰ Í ˙ Ó ¯ Ê‚  Π̉ È  È · ÒÁÈ ·   È ¯ ˘ Ù‡ ÈÓ ˆ Ú  Èχ ÂË ˜ ‡ È ¯ Èω „ ÓÓ‰ ‚ ˘ ÂÓ Ï ˘ ˙ ÂÈË  ÂÂÏ ¯ · Ô„‡ ÛÂÒ · Ï . Í ˘ Ó ˙ Ó‰ ÈÓ ˆ Ú‰  ‰ ‰ ˙ Ó‰ ˙ ÏÂÎȉ , Ï · ‡ ˙ ‰ Ï ˙ ÏÂÎȉ : È ˘ Ù  ‰ ÌÂÈ ˜ Ï ¯ ˙ ÂÈ · ˙  ·  ˘ Á‰ ˙ ÂÏÂÎȉ ˘ ÂÏ ˘ Ï Ô„‡ ÌÈ   ˘ ‰ ÌÈ ˜ ¯ Ù‰ ˙   ÂÈÚ ¯ ˙ ‡ ÌÈ‚„‰ Ï ˙  Ó ÏÚ . · ‰‡ Ï ˙ ÏÂÎȉ  ˙ Ú„ Ï ˙  ¯ ÙÒ‰ Í ˙ Ó ÌÈ‚„‰ Ï ‰ ¯ ÈÁ · ‰ .‰ Ê ¯ Ù‰  ‰ ¯ È ˘ ‰ ÌÂÁ ˙ Ó ˙   ‚ Ó ˙  ¯ È ˆ È · ‰  ÓÓ È‡ ¯ ‚ È ˆ  Ôȇ ˘ ‰  · ‰ ‰ ÔÓ ˙ Ú ·   ‡ ȉ . ˙  ¯ ÙÒÏ È ˙ · ‰ ‡ · ˜ ¯ ‰ ¯  ˘ ˜ ‰  ȇ . ˙ È ˘   ‡ ‰ ˙ ÂÈ ¯ Èω Ï ˘ ‰ ÁÂÎ ˙ Ó‚„‰ Ï . Ï ¯ ‚‰ ÈÓÚ · ÈËȉ ÍÎ È„ Î „ Ú .‰ ˜ ÏÈ ¯ · ˙ ÂÎ , ¯ ¯  ˘ Ó ÈÏ ˘ È · ˘ ÂÈ È  ‡  ‡ χ ÂÓÚ · ÈËȉ Ï ¯ ‚‰ ˘ „ · Ï · ÂÊ ‡ Ï Â ˘ Ù  Í ˙ · ¯ ¯  ˘ Ó ÂÏ ˘ È ˘ ÈÓ Ô· Í ˙ Ó ץÏÁÏ ˘ ÙÂÁ‰ ‡ ‰ , ˘ Ù  ‰ Ï ˘ È ¯ Èω „ ÓÓ‰ ‡ , ¯ ¯  ˘ Ó‰ . ÂÈ„ È · ÂÏ ¯ ‚ ˘ , · Á ¯ Ó‰ ˙ ‡ Ô‰ ˙ È  ÓÊ-  · Ô  ÂÎÓ‰ È ˘ Ù  ˜ Ù‡  ˙ ‡ Èχ ÂË ˜ ‡ ‰   ÓÂÈ ˜ ˙ ÂÏ · ‚ Ó . ÂΠ˙ · ÌÈÈÁ‰ ˙ Ú  ˙ ˙ ‡ Ô‰ Â
על הליריות של הנפש Page 1 | על הליריות של הנפש Page 2 | על הליריות של הנפש Page 3 | על הליריות של הנפש Page 4 | על הליריות של הנפש Page 5 | על הליריות של הנפש Page 6 | על הליריות של הנפש Page 7 | על הליריות של הנפש Page 8 | על הליריות של הנפש Page 9 | על הליריות של הנפש Page 10 | על הליריות של הנפש Page 11 | על הליריות של הנפש Page 12 | על הליריות של הנפש Page 13 | על הליריות של הנפש Page 14 | על הליריות של הנפש Page 15 | על הליריות של הנפש Page 16 | על הליריות של הנפש Page 17 | על הליריות של הנפש Page 18 | על הליריות של הנפש Page 19 | על הליריות של הנפש Page 20 | על הליריות של הנפש Page 21 |

על הליריות של הנפש


About Book על הליריות של הנפש


page hebrew university magnes press
The Hebrew University Magnes Press Outlet

הספרות העממית היהודית
הספר סוקר את הספרות היהודית שבעל פה מתקופת המקרא עד ימינו אלו. הנחת היסוד של סקירה זו היא, שהמעבר מאורליות לאוריינות ספרותית איננו תהליך הנובע רק מהתפתחות תרבותית-חברתי

שמחת הרגל בתלמודם של תנאים
העלייה לרגל שימשה בזמן שבית המקדש היה קיים ביטוי תמציתי לתודעתו הלאומית והדתית של אדם מישראל. שרטוט מרכזי בדמותה של חגיגת העלייה הייתה השמחה: ושמחת בחגך. הספר שמחת הרגל ב

עיונים באתיקה 1
אתיקה בתחום כלשהו של פעילות אנושית היא תפיסה בדבר ההתנהגות הראויה בו. תפיסה כזו יכולה להיות מערכת ערכים, או מערכת עקרונות המבטאים ערכים. גם הערכים וגם העקרונות נותנים בס

MODES OF EDUCATIONAL TRANSLATION
This volume is concerned with the possibility of “translating” insights derived from areas of knowledge sometimes thought to be outside the purview of education – to issues and problems on the agenda of educational thinkers, researchers and practitioners. As we have learned from our teachers, Prof. Seymour Fox, of blessed memory, and Prof. Michael Rosenak (may he be granted many more years of fruitful creativity) – “translating” from philosophical systems or lead concepts, from principles deriving from the tradition of Jewish thought, or from cultural visions – to educational thought and practice,is a most complex matter. Some prefer to work in the “normative” mode, wherein normative world views are “translated” from fundamental philosophical “principles” to educational “ideals,” “goals” and “means.” In the transition from one category to the next, however, certain terms must necessarily be modified or reinterpreted. This process is both enriching and impoverishing – as certain un

או או: כרך שני
סרן קירקגור (1813–1855) איננו רק אביו של האקזיסטנציאליזם הדתי, הוא היה גם פילוסוף-סופר מחונן, שגייס את כישרונו הספרותי לשירותה של התפלספות מהפכנית ומיוחדת במינה זו. בכרך השני של ס–

בסוד היצירה של ספרות חזל: העריכה כמפתח למשמעות
עולמם הדתי-רעיוני של התנאים והאמוראים – 'מחשבת חזל' – זוכה בדורנו להתעניינות רבה ומחודשת, המלווה בחיפוש דרכים אמינות ופוריות לעיון משמעותי בחיבוריהם. ספר זה מציע כעין מפת

אהבה ארצית - אהבה שמיימית
המקרא, כחלק בלתי נפרד מן התנך הנוצרי, הוא אחד ממקורות ההשראה החשובים ביותר באמנות המערבית. הספר אהבה ארצית – אהבה שמימית דן בסיפוריהם ובייצוגיהם החזותיים של שני זוגות מקר&

למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך
למידה בדרך החקר פירושה חיפוש תשובות לשאלות כאשר הלומד פעיל בהבניית הידע שלו, כלומר, יוצר תובנות חדשות תוך הפעלת מגוון אסטרטגיות חשיבה. הלמידה וההוראה בדרך החקר רווחת במ&#

חנה ארנדט בירושלים
שנים רבות עמדה חנה ארנדט במרכזו של ויכוח סוער: הביקורת הקשה שהטיחה בציונות, ופרסום ספרה מעורר המחלוקת 'אייכמן בירושלים' בשנת 1963, הובילו לשלילת דמותה ויצירתה בקרב הציבור ה

תולדות דרום-מזרח אסיה בזמן החדש
הספר תולדות דרום-מזרח אסיה בזמן החדש - קווי יסוד דן בארצות מיאנמר (בורמה לשעבר), תאילנד, ויאטנאם, קמבודיה, לאוס, מאלאזיה, אינדונזיה, סינגפור, פיליפינים וטימור. אזור זה מתייחד ב&#

שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום יט
רשימת מאמרים המופיעים בכרך זה: מקרא טובה גנזל מעמדם של בעלי התפקידים במקדש העתידי בנבואת יחזקאל יעקב מילגרום התכונות הייחודיות של מקדש יחזקאל מניין?נועם מזרחי בין חק

פירוש על ספר במדבר א-י
הספר דן בתכניו של ספר במדבר, במגמותיו, במבנים הספרותיים שלו ובסוגיות המתעוררות בלימודו. לגופו של הכתוב מוצמד פירוש שוטף וחלק. בשולי העמודים ניתנים חילופי גרסאות של החומ

שברי לוחות: ספרים אבודים של בעלי התוספות
תורתם של בעלי התוספות, הלוא הם חכמי גרמניה וצרפת במאות השתים עשרה והשלוש עשרה, היא עמוד הברזל של ההלכה ושל המשפט העברי. אך מדף הספרים של בעלי התוספות המונח לפנינו אינו אלא ק

נגד טימרכוס: על אהבת גברים
נאומו של אייסכינס 'נגד טימרכוס', נאום תביעה שנשא אייסכינס בבית המשפט באתונה בשנת 346/5 לפסהנ בפני מושבעים רבים וקהל גדול, הוא היצירה היחידה ששרדה מן הספרות היוונית העוסקת כו&#

יהדות פורטוגל במוקד
ספר זה הוא הראשון המוקדש כולו ליהדות פורטוגל שרואה אור בארץ. יהדות פורטוגל לא זכתה לתשומת לב ראויה במחקר בארץ והספר בא לתקן במקצת את המעוות ולבטל עוול גדול שנעשה ליהדות ז&#

מורה צדק: עיונים בתורתו של ג'ון רולס
קובץ המאמרים 'מורה צדק: עיונים בתורתו של ג'ון רולס' הוא הספר הראשון בעברית על משנתו של ג'ון רולס, הדמות הבולטת ביותר בפילוסופיה הפוליטית בחמישים השנים האחרונות. רולס, שנפ

יצירה עצמית: חיים, אדם ויצירה על פי ניטשה
מהי היצירה העצמית של האדם? כיצד חירותו אפשרית? מהם תהליכי ההיריון והלידה של השפע הפנימי של האדם היוצר? האם העל-אדם הוא בר מימוש או אוטופיה? כיצד התרבות והמציאות קשורות בחוו

שונות תרבותית כאתגר לשירותי אנוש
במדינת ישראל בפתח המאה העשרים ואחת מתרחש חלק ניכר של העבודה המקצועית בשירותי אנוש, ובעיקר בתחום השירותים הסוציאליים בהקשר בין-תרבותי, כאשר נותן השירות מוצא עצמו בקשר מ—

פרקים בפונטיקה וברישום פונטי
הספר פרקים בפונטיקה וברישום פונטי הוא מבוא בהיר ובסיסי לפונטיקה וללימוד הגייה. קורא הספר יכול ללמוד בו מיומנויות הנחוצות להכרה, לתיאור, לרישום ולהגייה של רוב ההגאים, וא

מי אני שאחליט על גורלם? דילמות אתיות של מורים
עיסוק בחינוך הוא עיסוק במוסר ובאתיקה. 'עובדי הוראה וחינוך הם לעולם מורים ומחנכים של בני אדם רכים בשנים, שנים חשובות ביותר לעיצוב חייהם. מלאכת ההוראה והחינוך אמורה לעזור –

הנבואה הקלסית: התודעה הנבואית
האמונה בנבואה – הטענה שהאל החליט להתגלות לבחיריו ולמסור להם, ודרכם לאדם בכלל ולעם ישראל בפרט, את רצונו בכל עניין ועניין – היא המאפיין התאולוגי החשוב ביותר של המקרא. טענה זו –

Judaism of the Second Temple Period - Vol 1: Qumran and Apocalypticism
In Judaism of the Second Temple Period, Flusser examines the influence of apocalypticism on various Jewish sects. He states that the teachings of Jesus, while reflecting first and foremost the views of the sages, are also influenced by Jewish apocalypticism. Examining the Essenes, their effect on Hebrew language, the split of sects, and much more, Flusser's collected essays offer an important source of study for any Dead Sea Scrolls scholar.

עיונים בחינוך היהודי כרך ט: הבנת המקרא בימינו: סוגיות בהוראתו
A look at The book of Joshua – The challenges of teaching the book of Joshua in contemporary Israeli society, for example how to grapple with questions of military power in 21st Century Israeli society whose primary concern is peace, and a book which proves the claim of the Jewish people on the land of Israel can appear dated at a time when giving land for peace is a main issue.

שמואל וכינון המלוכה בישראל
מחקר זה מאיר את התמורות הגדולות שהתחוללו בחברה הישראלית בסוף תקופת השופטים על רקע השינויים שחלו בארצות קדמת אסיה בתקופת הברזל הקדומה (המאות השתים-עשרה והאחת-עשרה לפהס). &#

התנך והזהות הישראלית
התנך היה טקסט מעצב זהות ראשון במעלה בחברה היהודית המתגבשת בארץ ישראל . בתהליך בניית האומה מילא התנך תפקידים סותרים: הוא הזין רומנטיקה לאומית שנתקשרה בעבר מפואר, וגם נתן ח

להכיר תודה
הספר הזה דן ברגש של הכרת התודה, ובמעמדו המוסרי. הוא מראה שהכרת התודה היא חובה מוסרית מן המעלה הראשונה. היא התגובה הראויה על מעשים הנעשים עבורנו ולמעננו. ככל שרב המעשה כך גדו

Perspectives: Revue de l'Université Hébraïque de Jérusalem, La Bible dans tous ses États
Appears once a year, under the guidance of the French Department of the Hebrew University of Jerusalem.

מחקרי ירושלים בספרות עברית כ
כתב העת המרכזי של המכון למדעי היהדות עש מנדל בתחום המחקר העברי של ספרות עם ישראל לדורותיה, הרואה את הספרות העברית כרצף תרבותי מתמשך שראשיתו במקרא, ומוקדש בו מקום לכל ענפי&

חלום הטוהר: היידגר עם דרידה
'מדוע יש בכלל דבר-מה ולא רק מאומה?'. שאלה זו על עצם ההיות ועל פשר ההיות – שאלת ההוויה – היא פתח יציאה מן השגור וההמוני ופתח כניסה לכל מחשבה שניתן לכנותה פילוסופית. שאלה זו היא גם 

על המיסטריות
בבוקרו של השביעי ביוני 415 לפסהנ התעוררו תושבי אתונה ומצאו שפסלי האל הֶרמֶס, שעמדו לפני בתים פרטיים ומקדשים, הושחתו. כל אזרח ראה את שומרו האלוהי שלפני פתח ביתו מושחת ומחולל, 

עיונים בחינוך היהודי כרך י: מיהו היהודי המחונך? כיוונים בפילוסופיה של החינוך היהודי
The essays in this volume are a summary of a conference held in honour of Prof Michael Rosenak on the occasion of his retirement from the Melton Centre. The articles all deal with, either directly or indirectly, the question of the cultivation of the educated Jewish citizen as viewed from plural perspectives. There is an article on the moral and intellectual challenges in teaching the Bible both in the Orthodox and non Orthodox school system. There is also an article on the introduction of Holocaust studies into different educational frameworks

הגיון ליונה: הבטים חדשים בחקר ספרות המדרש, האגדה והפיוט
העוסקים בספרות האגדה ובנושאים הקרובים לה נזקקים מזה שנות דור למחקריו של פרופ' יונה פרנקל מן החוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית בירושלים, ומייסדה של הגישה הספרותית ב&#

Journal of Rural Cooperation Vol. 34, 1, 2006
The Journal of Rural Cooperation (JRC) is an interdisciplinary journal focusing on cooperatives and related rural organizations in developed and less developed countries. Topics of particular interest are cooperatives facing trends of globalization and privatization, the web of cooperative-community relationships, and cooperatives as part of such broader systems as mainstream economics, economies in transition, the social economy or related alternative paradigms

ההלכה הנבואית: הפילוסופיה של ההלכה במשנת הראיה קוק
הספר ההלכה הנבואית מביא לראשונה תמונה כוללת של הגותו ופסיקתו של הרב קוק, מגדולי אנשי הרוח בעולם היהודי בעידן המודרני. הספר מבאר באופן חדשני את משנתו לאור כתביו המודפסים &

השלום
לא נראה סוף למלחמה הפֶּלוֹפּוֹנֶסית בין אתונה לספרטה, שהחלה בשנת 431 לפסהנ וכבר מלאו עשר שנים להתחוללותה. טְריגַיוֹס, אזרח אתונאי שמאס במלחמה, מחליט להגיע לאולימפוס ולשוח&

ביקורת התרבות החילונית
הספר ביקורת התרבות החילונית עוסק ביסודות הערכיים, המוסריים, החברתיים, הלאומיים-פוליטיים והרוחניים-דתיים של התרבות החילונית המודרנית בעם היהודי ובמדינת ישראל. נושאים &

שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום טו
An annual for biblical and ancient near easstern studies

תורת ההגה והצורות של העברית, פונטיקה ופונולוגיה
הספר תורת ההגה והצורות של העברית, פונטיקה ופונולוגיה: שיעורי יסוד, מבוסס על רישומי ההרצאות שנשא פרופ' שלמה מורג בראשית שנות השבעים של המאה העשרים. את ההרצאות רשמה עדה ירד

Biblical Hebrew in Its Northwest Semitic Setting: Typological and Historical Perspectives
In 1961 William L. Moran published “The Hebrew Language in Its Northwest Semitic Background” (in The Bible and the Ancient Near East: Essays in Honor of William Foxwell Albright) in which he presented a state-of-the-art description of the linguistic milieu out of which Biblical Hebrew developed. In the light of the significant advances in the study of Biblical Hebrew and Northwest Semitic in the past four decades, the Institute for Advanced Studies of the Hebrew University of Jerusalem convened an international research group during the 2001-2002 academic year on the topic “Biblical Hebrew in Its Northwest Semitic Setting: Typological and Historical Perspectives.” The present volume presents the fruits of the year long collaboration. The articles are based on the lectures that were given during the year. A wide array of subjects are discussed, all of which have implications for the study of Biblical Hebrew and Northwest Semitic.

איטליה כרך יז: כתב-עת לחקר תולדותיהם, תרבותם וספרותם של יהודי איטליה
כתב העת 'איטליה' משמש מזה שנים אחדות במה מרכזית לחוקרים העוסקים במישרין או בעקיפין בהיבטים שונים של תולדות יהודי איטליה, ספרותם ותרבותם, בכל הדורות.

מימרה מגיה מיתוס: פרקי דרבי אליעזר לאור מחקר הספרות העממית
החיבור פרקי דרבי אליעזר, למן חיבורו (כנראה במאה השמינית) ועד ימינו, זכה לפופולריות רבה בקרב קהל קוראים מגוון. ואכן, אין דומה לו בספרות העברית של שלהי העת העתיקה וימי הביניי

גווילים נשרפים ואותיות פורחות: תולדותיהם של אוספי ספרים וספריות בארץ ישראל וניסיונות להצלת שרידיהם באירופה לאחר השואה
אוסף הספרים הלאומי והאוניברסיטאי נבנה בשנות המנדט בירושלים במטרה לאסוף, לרכז ולשמר את אוצרות הרוח של העם היהודי ולמלא תפקיד חברתי ואידאולוגי כסמל להגשמת הציונות ובתה&

שירת חייו של ר' יהודה הלוי
שירת חייו של ר' יהודה הלוי הוא סיפור חייו של גדול משוררי ימי הביניים העבריים מאז פרסומו בטולדו שבספרד ועד מותו עם קטיעת מסעו ההרואי לארץ ישראל ולירושלים. התיאור מבוסס בפ–

רשי - פשוטו של מקרא ומדרשו של מקרא


מבטי קרבה
סרטים כמו בני אדם, רוצים שיאהבו אותם בזכות עצמם. כך קל להם להשיב אהבה. ' מבטי קרבה עוסק בכושרו האינטלקטואלי וברב-גוניותו של הקולנוע מאז יומני האחים לומיאר משלהי המאה התשע 

מקרא לישראל: אסתר
פרופ אדל ברלין מציגה פירוש חדש למגילת אסתר. לשיטתה לא נכתבה המגילה אלא כדי להסביר את טעמו של חג הפורים. המגילה עצמה היא יצירה מן התקופה ההלניסטית. במבוא לספר מוכיחה המחברת

שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום טו
An annual for biblical and ancient near easstern studies

החידה מאחורי הברושים: חוות וחברות מטעים במישור החוף בתקופת המנדט
עקירת הפרדסים במישור החוף חושפת בתי אבן מתפוררים, שערים חלודים, בארות ושדרות ברושים המובילות לשום מקום. בשנות העשרים והשלושים של המאה העשרים חצו את השדרות דרכים שהוליכ•

אנושי, אנושי מדי
הספר עומד לצאת לאור בקרוב, ניתן לרכוש אותו ולקבלו כשיראה אור. בשני הכרכים של אנושי, אנושי מדי ימצא הקורא את ניטשה במיטבו כסופר מחונן ומבריק וכהוגה מקורי ומעורר השראה. יותר

הצנזור, העורך והטקסט: הצנזורה הקתולית והדפוס העברי במאה השש עשרה
השלב המרכזי בתהליך המעבר של התרבות העברית לדפוס נעשה בבתי הדפוס העבריים באיטליה במאה השש עשרה. בבתי דפוס אלה, שהיו ברובם בבעלות נוצרית, נקבע הן הנוסח הן העיצוב של הספרות ה&