הערס, הפרחה והאמא הפולנייה: שסעים חברתיים והומור טלוויזיוני בישראל, 2000-1968 Page 11 - The Hebrew University Magnes Press

האם יש קשר בין מערכון העליות מ"לול" לבין הפנתרים השחורים? בין יאצק והמהפך של 1977? בין הפולניות מ"זהו זה" לפוסט-פמיניזם? התשובה הקצרה לשאלות אלה היא "כן". התשובה הארוכה נחשפת בין דפ

קטלוג│ תוכן  העניינים ¯ · „ Á ˙ Ù ץ ¯ Ú · . χ ¯ ˘ È ˙  È„ Ó Ï ˘ ÌÈÈ  ˘  ÌÈ ˘ ÈÓÁ‰ ˙ ‡ Ó ˆ Ú‰ ÌÂÈ .2000 ¯ Èȇ ·  ‰ ÈÏÓÒ ÒÂÓÚ ,„ · ÂÎÓ , ÈÓ ˘ ¯ Ú ¯ ȇ χ ¯ ˘ È ÈÒ ¯ Ù ˙ ˜ ÂÏÁ Ò ˜ Ë ¯ „  ˘ Ó Ô ˘ ‡ ¯ ‰  · ‰ ʉ „ ÂÙÈ ˘ Ò ¯ Ù ‰  ÂÎÓ‰ Ò ˜ Ë · ¯ Ú Â ˙ ‡ · ¯ „  ˘ Ó È  ˘ ‰ ץ ¯ Ú · . ˙ ÂÈ ˙ ÎÏÓÓ „ È ˜ Ù ˙ · ȇ  · ‰  ¯ ‡ : Ô ˘ ‡ ¯ ‰ Ò ˜ ˉ Ï ˘ , ˙ ÈÓ ˜ , ˙ ˙ ÂÂÚÓ ‰‡ ¯ ÓÎ ¯ ÈÈË ˆ Ó ˘  ÈÒ ˜ Ò‰ ¯ · ‚ ‰ Ô‚ Î ˙ ÂÈ ¯ ‚ Ë ˜ · ÌÈÒ ¯ Ù ÌÈ ˜ È  ÚÓ , ÔÂÚÓ ˘ „ È ˜ Ù ˙ · ÏË Ê ¯ ‡  , ¯ ÂÓÈÏ ˜ ÏÁÎ ‡  ¯ ˜ Ï Ô ˙ È  ÂÏω ÌÈÒ ˜ ˉ È  ˘ ˙ ‡ .( ÙÈÊ)  ÁÎ ˘  ‰ ¯ ˆ ÂÓ‰  ( È  ÈÁ ˆ ) ˙  · ¯ ˙ · ˙ · ˆ Ú ˙ Ó , ˙ ÈÓ ˘ ¯ ‰ ˙ Èχ ¯ ˘ ȉ ‰ È ¯ ÂËÒȉ‰ „ ˆ Ï Â · ˘ , ÌÈ  ˘ - · ¯ ‰  · ÓÓ ‰ È ¯ ÂËÒȉ ,‰   ˘ ‚ ÂÒÓ ‰ È ¯ ÂËÒȉ , Ë ¯ Ù · ˙ Èχ ¯ ˘ ȉ ‰ ÈÊÈÂÂÏË ·  ÏÏÎ · ˙ Èχ ¯ ˘ ȉ . Ô ˘ ‡ ¯ ‰ ‚ ÂÒ‰ ÔÓ ‰ È ¯ ÂËÒȉ‰ ÏÚ Â · ˙ Î  ˘ ÌÈ ¯ ÙÒ‰  ÌÈ ¯ ˜ ÁÓ‰ ̉ ÌÈ · ¯ . ˙ ÈÓ ˜ ÈÒÁÈ ˜ ÂÈ„ ¯ ˙ ÈÏ Â‡ , È  ˘ ‰ ‚ ÂÒ‰ ÔÓ ‰ È ¯ ÂËÒȉ‰ „ ÂÓÚ ˙ ‰ Ê ¯ ÙÒ Ï ˘ „ ˜ ÂÓ ·  · ˘  È  È ˆ ¯  ‰ ËÒ ˜ Ë   ˜ ‰ ÔÈ · Ï ÌÈÈ  ÂÈÊÈÂÂÏˉ ÌÈÈÓ ˜ ‰ ÌÈËÒ ˜ ˉ ÔÈ · ÔÈÏÓ‚‰ .  ¯ ˆ   Í ¯ „ ˙ Èχ ¯ ˘ ȉ ‰ ¯ · Á · ˙ ÂÚÙ ˙  ÌÈÎÈω ˙ ¯ ȇ‰ Ï ‡ ȉ , ÔΠ̇ , ¯ ÙÒ‰ ˙ ¯ ËÓ ˙ Ú · ‰ · ͇ , ˙ ÈÏÒ ¯ · È  ‡ ‰ ÚÙ ˙ ‡ ‰ ¯ ÂÓ‰‰ .‰ · ¯ ˆ   ˘ È  ÂÈÊÈÂÂÏˉ ¯ ÂÓ‰‰ ˙ „ ¯ Á , ˙ ÂÈ‚ Âχ„ ȇ , ˙   ÂÓ‡  · ÌÈÙ ˜ ˙ ˘ Ó :  ˙ „ ω Û  ˙ È  · ˙ · ˜ ˆ   ‡ ‰ .‰ ˙ ‡ ÈÓ ÍÏ ¯ Ó‡  , ˜ Á ˆ ‰ ˙ ‡ ‰ Ó ÏÚ ÈÏ ¯ ÂÓ‡ ˙  ÈÁ · · , ÁÂÎ ÈÒÁÈ ˙  ˜ Á„ ÂÓ ÏÂÎÈ , ÌÈÈÏ ˜  ÌÈÈ ˙ ÂÊÁ , ÌÈ ·  ˙ Î ÌÈÈËÒÈ ¯ ÂÓ‰ ÌÈËÒ ˜ Ë Ï ˘ ˜ „ ˜ „ Ó ˘ È‚ ¯ Á ˙ È  „ ÓÂÚ ÔÂÈ„‰ „ ˜ ÂÓ · . ˙ ÂÈ ˙ ¯ · Á ˙ ÂÚÙ ˙  ÌÈÎÈω ˙ ˙  · ‰ Ï Á ˙ ÙÓ ˙ Âȉ Ï ÍÎÈÙÏ ÔÂÁ · Ï , χ ¯ ˘ È · ‰ È„ Ó-‰ ¯ · Á- ¯ ÂÓ‰ ˘ Ï ˘ Ó · ÔÈÏÓ‚‰ ÈÒÁÈ ˙ ‡ ÔÈÈÙ‡ Ï ÔÂÈÒÈ  ‰ ËÒ ˜ Ë · ‰  ÚÓ ˙ ‡ ˆ ÂÓ‰ ˙ ÈÊÎ ¯ Ó‰ ‰ χ ˘ ‰ . ÌÈ  ˘ ‰ Í ¯ ‡ Ï Ì‰ · ÂÏÁ ˘ ÌÈÈ  È ˘ ‰ ˙ ‡ χ ¯ ˘ È · È  ÂÈÊÈÂÂÏˉ ¯ ÂÓ‰ · ÌÈÈ ˙ ¯ · Á ÌÈÚÒ ˘  ÌÈ ¯ ‚ ÒÂÓÓ Â‡ , ÌÈ‚ ˆ ÂÓ „ ˆ ÈÎ :‡ ȉ .2000 ˙  ˘ „ Ú 1968 ˙  ˘ · ˙ Èχ ¯ ˘ ȉ ‰ ÈÊÈÂÂÏˉ Ï ˘ ‰ ˙ Ó ˜ ‰ Ó ÏÁ‰ ˙  · Î ˘ Ï ˘ È‚  , È ¯ ÏÂÙÂÙ ÌÂÈ„ Ó ‰ ˙ Âȉ Ï ˘ · ‰ ÈÊÈÂÂÏË · „ ˜ Ó ˙ ‰ Ï È ˙ ¯ Á · . ˙ ÂÈ ˆ  · È ˜  ˙ ÂÈ ˘ ȇ ˙ Âȉ Ê ˙ ÈÈ  · ‰ · ÈÊÎ ¯ Ó‰ ‰„ È ˜ Ù ˙ ÏÏ‚ ·  ˙  · Á ¯ ‰ ÈÈÒÂÏ· ץ ¯ Ú ‰ · ËÏ ˘ ÌÈ ¯  ˘ Ú È  ˘ Ó ¯ ˙ ÂÈ Í ˘ Ó · ÈÎ ,„ ÁÂÈÓ · ‰ Ï„‚ ‰ ˙  · È ˘ Á χ ¯ ˘ È · ÌÈËÒ ˜ ˉ Ó ˜ ÏÁ ‰ ÎÊ ÌÈ  ˘ ‰ Íω Ó · . „ ‡ Ó ‰  · ‚ ‰ ȉ  · ‰ ÈÈÙ ˆ ‰ ¯ ÂÚÈ ˘  „ Á‡ Ï ˘ È    ˜ ÔÈÚÓ „ ÓÚÓ ¯ · ˆ Û‡ Ì ˜ ÏÁ ,‰ · ¯ ‰ ÁÏ ˆ ‰ Ï ÌÈÈ  ÂÈÊÈÂÂÏˉ ÌÈÈÓ ˜ ‰ ‰ χ ÌÚ . ÌÈ  ‚ Ó ÌÈ ¯ ˘ ˜ ‰ · ˙ ËË ˆ Ó ¯ „ Ï ¯ „ Ó ˙ ¯ · ÚÂÓ‰  ˙ ÈÓ ˜ ‰ È‚ ÂÏ ˙ ÈÓ ( ¯ ÂÓÈÏ ‰ ·  · ‡ · · ‰ Ï ˘ ÓÏ) ˙ ÂÈÂÓ„ ,( Í  ˙ ‰ Ô„ ÈÁ Ï ˘ ÓÏ) ÌÈ  ÂÎ ¯ ÚÓ ÌÈ  Ó  ÌÈÈËÒÈ ¯ ÂÓ‰‰ ÌÈËÒ ˜ ˉ Á ˙ È  . ( ÌÈ ·  ¯ ˜ ÌÈ ·  ¯ ˜  Ï ˘ ÓÏ) ˙ ÂÈÓ ˜ ˙  ¯ „ Ò עמוד
הערס, הפרחה והאמא הפולנייה: שסעים חברתיים והומור טלוויזיוני בישראל, 2000-1968 Page 1 | הערס, הפרחה והאמא הפולנייה: שסעים חברתיים והומור טלוויזיוני בישראל, 2000-1968 Page 2 | הערס, הפרחה והאמא הפולנייה: שסעים חברתיים והומור טלוויזיוני בישראל, 2000-1968 Page 3 | הערס, הפרחה והאמא הפולנייה: שסעים חברתיים והומור טלוויזיוני בישראל, 2000-1968 Page 4 | הערס, הפרחה והאמא הפולנייה: שסעים חברתיים והומור טלוויזיוני בישראל, 2000-1968 Page 5 | הערס, הפרחה והאמא הפולנייה: שסעים חברתיים והומור טלוויזיוני בישראל, 2000-1968 Page 6 | הערס, הפרחה והאמא הפולנייה: שסעים חברתיים והומור טלוויזיוני בישראל, 2000-1968 Page 7 | הערס, הפרחה והאמא הפולנייה: שסעים חברתיים והומור טלוויזיוני בישראל, 2000-1968 Page 8 | הערס, הפרחה והאמא הפולנייה: שסעים חברתיים והומור טלוויזיוני בישראל, 2000-1968 Page 9 | הערס, הפרחה והאמא הפולנייה: שסעים חברתיים והומור טלוויזיוני בישראל, 2000-1968 Page 10 | הערס, הפרחה והאמא הפולנייה: שסעים חברתיים והומור טלוויזיוני בישראל, 2000-1968 Page 11 | הערס, הפרחה והאמא הפולנייה: שסעים חברתיים והומור טלוויזיוני בישראל, 2000-1968 Page 12 | הערס, הפרחה והאמא הפולנייה: שסעים חברתיים והומור טלוויזיוני בישראל, 2000-1968 Page 13 | הערס, הפרחה והאמא הפולנייה: שסעים חברתיים והומור טלוויזיוני בישראל, 2000-1968 Page 14 | הערס, הפרחה והאמא הפולנייה: שסעים חברתיים והומור טלוויזיוני בישראל, 2000-1968 Page 15 | הערס, הפרחה והאמא הפולנייה: שסעים חברתיים והומור טלוויזיוני בישראל, 2000-1968 Page 16 | הערס, הפרחה והאמא הפולנייה: שסעים חברתיים והומור טלוויזיוני בישראל, 2000-1968 Page 17 | הערס, הפרחה והאמא הפולנייה: שסעים חברתיים והומור טלוויזיוני בישראל, 2000-1968 Page 18 | הערס, הפרחה והאמא הפולנייה: שסעים חברתיים והומור טלוויזיוני בישראל, 2000-1968 Page 19 | הערס, הפרחה והאמא הפולנייה: שסעים חברתיים והומור טלוויזיוני בישראל, 2000-1968 Page 20 | הערס, הפרחה והאמא הפולנייה: שסעים חברתיים והומור טלוויזיוני בישראל, 2000-1968 Page 21 |

הערס, הפרחה והאמא הפולנייה: שסעים חברתיים והומור טלוויזיוני בישראל, 2000-1968


About Book הערס, הפרחה והאמא הפולנייה: שסעים חברתיים והומור טלוויזיוני בישראל, 2000-1968


page hebrew university magnes press
The Hebrew University Magnes Press Outlet

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי במשתנים אחדים: תקצירי תיאוריה ותרגילים כולל תקליטור
ספר לימוד זה מיועד לסטודנטים הלומדים חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי במשתנים אחדים ו-אנליזה וקטורית במוסדות להשכלה גבוהה בקורסים:חדוא 2, חדוא 2 מ, חדוא 2 ת, וחשבון אינפיניטיסי&

זהויות במשחק: כדורגל ערבי במדינה יהודית
[R]הספר זהויות במשחק: כדורגל ערבי במדינה יהודית, חושף בממצאיו המפתיעים עד כמה זירת הספורט, התמימה כביכול, היא למעשה זירת קרב פוליטית ממשית. יותר משליש מקבוצות הכדורגל בישרא

Evidence Of Francophony In Mediaeval Levant: Decipherment and Interpretation
This study is an annotated edition and commentary of an Arabic-Old French phrase book found on the last thirteen pages of a Coptic lexicographic treatise compiled in the thirteenth century and recopied in the sixteenth century (MS. BnF Copte 53). The main value of this work is two-fold: first, it is a specimen of the Crusader Old French, of which little has been preserved; and second, it provides evidence for the vernacular language of the period. In the analysis of the material, an attempt has been made to reconstruct from a diachronic-diatopic perspective the vernacular French spoken at Acre in the mid-thirteenth century. This volume will be of interest for Romance linguists and philologists, as well as historians of the Crusades and the Latin East. Arabists and historians of the late medieval Muslim Middle East of this time will also find much of use in this work.

אחרון משוררי האלהים:מיתוס, אתוס ומיסטיקה ביצירתו של יוסף צבי רימון
הספר אחרון משוררי האלהים עוסק בראשית השירה הדתית המודרנית בארץ ישראל כפי שהשתקפה ביצירתו המוקדמת של יוסף צבי רימון (1889¬-1958), על רקע התהפוכות הרבות שעברו על היישוב היהודי הישן

אידאה ומתודה: לג עיונים באפלטון
הספר אידאה ומתודה: לג עיונים באפלטון, הוא קובץ מאמרים על אפלטון, שפרסם פרופסור שמואל שקולניקוב במהלך יותר משלושים וחמש שנים בשפות שונות. המאמרים פורשׂים קשת רחבה של נושא

כרם חמד- חכמת ישראל


האוכלוסייה הערבית והמאחז היהודי : תפרוסת וצפיפות בארץ ישראל בשלהי התקופה העותמאנית ובתקופת המנדט הבריטי
הספר פורס את מצב הדמוגרפיה בארץ ישראל לאזוריה בתחילת תקופת ההתיישבות היהודית בה ומנתח בפירוט ולעומק את הגורמים הגאוגרפיים, הפוליטיים והאנושיים לשוֹנוּת בין האזורים &#

שפת אזרח בישראל
שפת אזרח בישראל הוא קובץ מחקרים, מסות ודיווחים אודות מפגשים בין יהודים וערבים המציעים ראייה מגוונת שמנסה לענות על השאלות הללו. נכללים בו מאמרים הבוחנים את שורשי הפערים 

The Battle For The Land
In 1901, the Zionist Organization founded the Jewish National Fund to purchase lands in the Land of Israel and transfer them to the ownership of the Jewish people. The book before us examines and summarizes the JNF’s land purchasing policies and endeavors, from the establishment of the Fund to the establishment of the State of Israel in 1948. A major part of this essay centers on the period from 1936 to 1948, which were the most important years of the JNF’s activities and during which it became almost the sole Jewish entity promoting this aspect of the building of the land of Israel. During these years, the JNF purchased about 600,000 dunams, which constitute more than 60% of its acquisitions from its establishment to the establishment of the State. The pivotal nature of the JNF during those years stems first and foremost from the recognition of its settlement endeavors by the top institutions of the Zionist Organization, in promoting the political interests of the Zionist movement in

היהודים וישראל בעיתונות הסובייטית בתקופת גורבצ'וב
בשנות כהונתו של מיכאל גורבצ'וב כנשיא ברית המועצות (1988--1991) התרחשו בה שינויים מרחיקי לכת שבאו לידי ביטוי בהרחבת החופש הפוליטי והתרבותי ובניסיון להנהיג רפורמות כלכליות. השינ•

פיזיקה א-ב
הפיזיקה של אריסטו אינו אלא פילוסופיה של הטבע; דין וחשבון שיטתי ורציונלי על תופעות וגילויים המשותפים לכל העצמים בטבע. המצפה למצוא בו את מה שמקובל למצוא בספר פיזיקה מודרנ

מבטי קרבה
סרטים כמו בני אדם, רוצים שיאהבו אותם בזכות עצמם. כך קל להם להשיב אהבה. ' מבטי קרבה עוסק בכושרו האינטלקטואלי וברב-גוניותו של הקולנוע מאז יומני האחים לומיאר משלהי המאה התשע 

תולדות דיני הנישואין במקרא ובתלמוד
ר זה מבוסס על עבודת דוקטור שכתב המחבר בשפה הגרמנית בהדרכתו של פרופסור פאול קושקר והגיש לאוניברסיטת לייפציג. עבודתו התפרסמה בשנת 1920 בלייפציג בשני חלקים. כאן מוגש לקורא נוס

בסוד היצירה של ספרות חזל: העריכה כמפתח למשמעות
עולמם הדתי-רעיוני של התנאים והאמוראים – 'מחשבת חזל' – זוכה בדורנו להתעניינות רבה ומחודשת, המלווה בחיפוש דרכים אמינות ופוריות לעיון משמעותי בחיבוריהם. ספר זה מציע כעין מפת

קטעי מדרשי הלכה מן הגניזה
תרומת הגניזה הקהירית למחקר מדרשי ההלכה ניכרת במיוחד בשני היבטים. ההיבט הראשון, שכמעט לא מצאנו כיוצא בו בשאר ענפיה של ספרות התלמוד הקלסית, הוא גילוי קטעים ממדרשים אבודים. &#

הנבואה הקלסית: התודעה הנבואית
האמונה בנבואה – הטענה שהאל החליט להתגלות לבחיריו ולמסור להם, ודרכם לאדם בכלל ולעם ישראל בפרט, את רצונו בכל עניין ועניין – היא המאפיין התאולוגי החשוב ביותר של המקרא. טענה זו –

הצנזור, העורך והטקסט: הצנזורה הקתולית והדפוס העברי במאה השש עשרה
השלב המרכזי בתהליך המעבר של התרבות העברית לדפוס נעשה בבתי הדפוס העבריים באיטליה במאה השש עשרה. בבתי דפוס אלה, שהיו ברובם בבעלות נוצרית, נקבע הן הנוסח הן העיצוב של הספרות ה&

האידאולוגיה הציונית
בספר זה בוחן גדעון שמעוני את אופייה של האידאולוגיה הציונית וסוקר את תולדותיה בהיקף ובשיטתיות חסרי תקדים בספרות ההיסטורית. הוא מציג את הציונות כתופעה של לאומיות על רקע •

חשיבה ודיבור
עבודותיו ורעיונותיו של לב סמיונוביץ' ויגוטסקי (1896--1934), איש אשכולות שנודע בעיקר כפסיכולוג, כובשות בשנים האחרונות מקום רב השפעה בפסיכולוגיה ובחינוך, למרות שנכתבו לפני שנים ר

הרמנויטיקה במחשבה היהודית החדשה
הספר הרמנויטיקה במחשבה היהודית בעת החדשה עוסק בבעיות הפילוסופיות של פרשנות טקסטים שכתבו פילוסופים יהודיים ממשה מנדלסון במאה התשע עשרה עד ז'ק דרידה ועמנואל לוינס במח

Journal of rural cooperation, Vol. 34, 2, 2006
The Journal of Rural Cooperation (JRC) is an interdisciplinary journal focusing on cooperatives and related rural organizations in developed and less developed countries. Topics of particular interest are cooperatives facing trends of globalization and privatization, the web of cooperative-community relationships, and cooperatives as part of such broader systems as mainstream economics, economies in transition, the social economy or related alternative paradigms

חדשים גם ישנים: בנתיבי משנתו ההלכתית-הגותית של הרב קוק
זוכה פרס ויילר לשנת תשסו. הפוסקים נוהגים לשלב בפסקיהם אמירות מטה-הלכתיות השאובות מתחומי המחשבה והמוסר, המדרש והאגדה, הפילוסופיה וספרות החכמה, תורת הקבלה וכדומה. שילוב ז&#

עתיד הדמוקרטיה
'כל מי שדואג לדמוקרטיה, בין כאזרח, בין כפעיל פוליטי ובין כחוקר, חייב לברך על הופעתו של קובץ המאמרים של נורברטו בוביו. במאמרים אלו גלומים חדות המחשבה, החכמה ורוחבה ועומקה של &

מקרא לישראל יחזקאל כ''ה-מ''ח
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

מלח הארץ: יד לחלוצי המלח משה נובומייסקי ומשה לנגוצקי. סדרה למחקרי ים המלח. כרך 1
[R]הידעת כי הר סדום בנוי ממלח ועודו ממשיך להתרומם? כי מפלס מי ים המלח היה גבוה יותר בעבר וכי לפני כ-25,000 שנה השתרע הים מחצבה ועד הכנרת? כי מפלסו עתיד להמשיך ולרדת כמאה מטר נוספים? כי

התחדשות הלשון הערבית בשליחות הרעיון הלאומי במצרים
הלשון הערבית הצחה, הכתובה – אַללֻּעַ'ה אלְפֻצְחַא – הייתה מסוף המאה התשע עשרה, בעקבות המפגש עם העולם המערבי והתחלת התגבשותו של רעיון הלאומיות הערבית, למוקד הדיון בקרב אנש

כאן ושם, עכשיו ובימים האחרים
שנים רבות הייתה פולין ליהודיה 'פּוֹלִין הָעֲדִינָה הַקְּדוּמָה לְתוֹרָה וְלִתְעוּדָה לְמִיוֹם סוּר אֶפְרַיִם מֵעַל יְהוּדָה, מקום ללון בו עד בוא הגאולה. יהודי פולי

The Book of Genesis: An Introduction to the Biblical World
This book tries to present the aim, spirit and content of the Book of Genesis. Most literature in the Book of Genesis consists of either a detailed commentary on the Book or a study of its different sources and components. This work intends, instead, to elucidate the main ideas implicit in the narrative and to describe the salient features of its chief personalities.

הלוגיקה של קבילות ראיות
חיבור זה עוסק בהצבעה על כללים ועקרונות לקבלה או פסילה של ראיות, ניסוחם וניתוחם. האינטרס המחקרי של החיבור היה ללכוד את הרציונלים המשותפים לכללים אלה באמצעות מודלים תאור

'בלי מורא בלי משוא פנים': אורי אבנרי ו'העולם הזה'
השבועון העולם הזה בעריכתו של אורי אבנרי היה במשך ארבעים שנים קול אחר בזירה הציבורית של מדינת ישראל. הוא ערער על אמיתות מוצקות וחשף, בלי מורא ובלי משוא פנים, פנים אפלות באוט

יצירה עצמית: חיים, אדם ויצירה על פי ניטשה
מהי היצירה העצמית של האדם? כיצד חירותו אפשרית? מהם תהליכי ההיריון והלידה של השפע הפנימי של האדם היוצר? האם העל-אדם הוא בר מימוש או אוטופיה? כיצד התרבות והמציאות קשורות בחוו

מקדש אדם: ההפנמה הדתית ועיצוב חיי הדת הפנימיים בראשית החסידות
מהי תרומתה הייחודית של החסידות לעולם הרוח היהודי? מדוע היא משמשת גם היום דגם להתחדשות רוחנית יהודית? 'מקדש אדם' הוא מחקר חדשני המתאר את היבטיה השונים של הפנמת החיים הדתיי

'לכה דודי' וקבלת שבת: המשמעות המיסטית
באמצע המאה השש עשרה יצרו מקובלי צפת טקס של קבלת שבת ובו נתנו ביטוי לראייתם בשבת כלה ומלכה וביום השבת יום נישואין ויום הכתרה. חטיבה של קבלת שבת שולבה בתפילת ליל השבת ובה השי

Journal of rural cooperation, Vol. 35, 2, 2007
The Journal of Rural Cooperation (JRC) is an interdisciplinary journal focusing on cooperatives and related rural organizations in developed and less developed countries. Topics of particular interest are cooperatives facing trends of globalization and privatization, the web of cooperative-community relationships, and cooperatives as part of such broader systems as mainstream economics, economies in transition, the social economy or related alternative paradigms

חנה ארנדט בירושלים
שנים רבות עמדה חנה ארנדט במרכזו של ויכוח סוער: הביקורת הקשה שהטיחה בציונות, ופרסום ספרה מעורר המחלוקת 'אייכמן בירושלים' בשנת 1963, הובילו לשלילת דמותה ויצירתה בקרב הציבור ה

On Chariots with Horses of Fire and Iron
This book deals with the arrival of modernity in the Holy Land in the form of the 86 km Jaffa-Jerusalem Railway. Befitting the completion of such a substantial undertaking, the inauguration, in September 1892, was a grand affair, attended by representatives of the Ottoman Empire, consuls, religious leaders, and foreign delegations. The tracks approached Jerusalem from the southwest through the Judean Mountains, taking advantage of the deep, winding river bed of the Soreq Valley. This afforded the least steep route, though even then the grades were a challenge for the locomotives. Since the tracks were of narrow meter-gauge they could easily follow the natural contours of the land on the ascent to Jerusalem, the highest point, at about 700 meters above sea level

שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום טו
An annual for biblical and ancient near easstern studies

האמת של הרפואה המדעית
הספר האמת של הרפואה המדעית מנסה להתמודד עם אחת הבעיות המרכזיות של הרפואה המודרנית: הקצב המהיר של התחלפות האמיתות העומדות ביסוד הפרקטיקה הרפואית. אמיתות בלתי יציבות הן –

הגיון ליונה: הבטים חדשים בחקר ספרות המדרש, האגדה והפיוט
העוסקים בספרות האגדה ובנושאים הקרובים לה נזקקים מזה שנות דור למחקריו של פרופ' יונה פרנקל מן החוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית בירושלים, ומייסדה של הגישה הספרותית ב&#

חיים בצוותא: הרובע היהודי של פוזנן במחצית הראשונה של המאה השבע עשרה
ספר מקורי זה פורס בפני הקורא שחזור של חיי היהודים בפוזנן, אחת הקהילות הגדולות והתוססות ביותר במזרח אירופה במאה השבע עשרה. הוא פותח בתיאור התהוות הרובע היהודי בעיר ובשינ

היסטוריה כשליחות: אסופת מאמרים לכבודו של משה צימרמן במלאת לו שישים
בינואר 2004 התקיים בקמפוס הר הצופים של האוניברסיטה העברית בירושלים יום עיון שנושאו היסטוריה כשליחות. ביום העיון, שנערך לכבודו של פרופסור משה צימרמן במלאת לו שישים שנה, נשאו

עיונים באתיקה 1
אתיקה בתחום כלשהו של פעילות אנושית היא תפיסה בדבר ההתנהגות הראויה בו. תפיסה כזו יכולה להיות מערכת ערכים, או מערכת עקרונות המבטאים ערכים. גם הערכים וגם העקרונות נותנים בס

הערס, הפרחה והאמא הפולנייה: שסעים חברתיים והומור טלוויזיוני בישראל, 2000-1968
האם יש קשר בין מערכון העליות מלול לבין הפנתרים השחורים? בין יאצק והמהפך של 1977? בין הפולניות מזהו זה לפוסט-פמיניזם? התשובה הקצרה לשאלות אלה היא כן. התשובה הארוכה נחשפת בין דפ

מחקרי ירושלים בספרות עברית כ
כתב העת המרכזי של המכון למדעי היהדות עש מנדל בתחום המחקר העברי של ספרות עם ישראל לדורותיה, הרואה את הספרות העברית כרצף תרבותי מתמשך שראשיתו במקרא, ומוקדש בו מקום לכל ענפי&

Between Poles and Jews: The Development of Nahum Sokolows Political Thought
This book focuses on the formative years of Nahum Sokolow’s political thought during the years in which he dedicated his energies to working within the social fabric of the Jewish community of Polish lands

פירוש רבי שמואל בן מאיר (רשבם) לשיר השירים
הפירוש ראה אור לראשונה בשנת 1855 במהדורה שפרסם אהרן ילינק מכתב יד המבורג 32 והתקבל בברכה בקרב חכמי ישראל באותו דור, אולם מהר מאוד נשכח מלב ועצם ייחוסו לרשבם הועמד בספק. המהדורה

ההשכלה לגווניה: עיונים חדשים בתולדות ההשכלה ובספרותה
[R]ההשכלה הייתה חלק מפסיפס הנאורות האירופית ובו בזמןההשכלה הייתה חלק מפסיפס הנאורות האירופית ובו בזמן גם הקרינה זהות יהודית מובהקת. ייחודיותה של ההשכלה באה לידי ביטוי ב

עיונים בחינוך היהודי כרך ט: הבנת המקרא בימינו: סוגיות בהוראתו
A look at The book of Joshua – The challenges of teaching the book of Joshua in contemporary Israeli society, for example how to grapple with questions of military power in 21st Century Israeli society whose primary concern is peace, and a book which proves the claim of the Jewish people on the land of Israel can appear dated at a time when giving land for peace is a main issue.

EARLY PROPHECY IN ISRAEL
This book, an expanded translation of the Hebrew original, is a penetrating study of early Hebrew prophecy as portrayed in the Old Testament. Professor Uffenheimer discusses the historical, theological and social aspects of this unique phenomenon, from its beginnings to the emergence of classical prophecy in the 8th century BCE – a period stretching from the prophetic leadership of Moses and the charismatic savior-judges, through the court prophets of the United Monarchy, to the militant prophets of the Northern Kingdom, culminating in the internal crisis under Jehu that led to the evolution of classical prophecy. The author draws, on the one hand, upon extra-biblical, Near Eastern material (the Mari documents, Hittie vassal treaties, etc.); on the other, he relies upon inner literary analysis of the biblical sources themselves. Among other things, he contests some of the innovative theories that have been proposed to account biblical prophecy.

Metropolitan Governing: Canadian Cases, Comperative Lessons
Metropolitan reforms have been implemented in Canada at a scale and frequency greater than anywhere else in the democratic world. Recent Canadian metropolitan reforms are setting precedents and their fate could influence metropolitan agendas worldwide. This edited collection deals with local government reforms in major Canadian metropolitan areas and provides comparative insights from other countries. Steps undertaken by Canadian provinces have seemingly preferred in some cases 'old regional