המקרא בתרגום הסורי של ארץ ישראל חלק ב: תהילים Page 17 - The Hebrew University Magnes Press

הכרך המונח עתה בידי הקורא משלים מפעל שנטל על עצמו פרופ' משה גושן־גוטשטיין ז"ל לפני למעלה מיובל שנים: פרסום מהדורה מדעית של תרגום המקרא לסורית ארץ־ישראלית המבוססת על קריא

עמוד תוכן  עניינים קטלוג [ 1] CALMOI ÌÈÏȉ ˙ ‡ È    Ú ˘ ¬ È ˘ Ù  Ï ÔÈ ¯ Ó‡ È‚ Ò ≥ ÈÏÚ ÔÈÓȇ ˜ È‚ Ò ¬ ÈÏ ≥ ÔÈ ˆ Á ¯ „ ÔÈω ≤ ‚ ÒÓ ‡ ¯ Ó ±≤ i ‡ ÓÓ ¯ Ó ‰ ˙ Á · ˘ ˙ ¬ È  Ï · ˜ Ó ‡ ¯ Ó È„ ˙ ‡ ¥ ∫ ÈÎȉ Ïȇ ·   ÈÁÓ ÈÎÈÏ ˙ ÈÏ„ ‡  ‡ ∂ ¬ ‡ ˘ È„ ˜ ‡ ¯ ÂË ÔÓ È  Ó ÚÂÓ ˘  ¬ ™ ˙ ÁÈ ˆ ‡ ‡ ¯ Ó ± ™ ˙ ÂÈÏ ÈÏ ˜ μ ¬ È ˘ È ¯ „ Ô‡ · ¯ ÔÓ ÏÈÁ„ ‡  ‡ ™ ˙ ÈÏ Σ ¬ ÈÏ ÏÈ · ˜ Ó ‡ ¯ Ó„ ˙ ÓÈ ˜  ˇ ∫ ˙ ÈÚ ˜ ˘  ™ ˙ ÈÎÓ„ È„ ˙ ‡ „ … ȉ Ïȇ ± È ˙ È ÈÁ‡ ± ‡ ¯ Ó Ì ˜ Π ¬ ÈÏÚ ÔÈ  ˜ ™ ˙ Ó ÈÏ ÔÈÏ‚ Á„ ¬ ÔÈω ˜ „ ȉ ‡ ¯ ÓÏ„ π ˜ Á ˘ ˙ ‡ ‡ ÈÏÎÒ„ Ô‰ È  ˘ ¬   ˜ È ¯ Ï ÈÏ ÔÈ  Ò„ ÔÈω ÏÂÎÏ Û ˜ ˘ › ‡ ™ ˙ Î ¯ · ȉ ¶ ‡ ω ˜ ÏÚ ‡ ™ ˙   ÈÁÓ ¬ ÈÏ ˙ È ˙ Ù‡ È ˆ ÂÁÏ ·  ¬ È ˜ „ ˆ „ ȉ Ïȇ È  Ó ÚÂÓ ˘ ™ ˙ È ¯ ˜ „ ‡ Ó · ±≤ i ÔÈ ¯ È ˜ È Ô ˙ ‡ ‡ Ó„ Ú ¬ ‡ ˘  È  · „ Ô‰ È  · ≥ ¬ È ™ ˙ ÂÏ ˆ Ï ÚÂÓ ˘  ÈÏÚ ÔÈ  Á ™ ˙ ‡  ‰ ¯ È ˘ È ‡ ¯ Ó ‰ Ó ™ ˙ ȇ„ ± ‰ ¯ È·± ¥ ¬ ‡ ÈÏ‚„ · ÔÈ · ˆ  ‡ ™ ˙   ˜ È ¯ ± ÔÈ · Á ‡ Ó± ∫ · Ï ÔÈÏÎÒÓ Ô‰ ™ ˙ ‡ Ï Ô ™ ˙ ‡ ÔÈÊ‚ ¯ μ ¬ ‰ ™ ˙ ÂÏ ÁÈ ˆ Ó ‡  ‡ „ ‡ Ó · È  Ó ≤ ÚÂÓ ˘ È ‡ ¯ Ó ¬ ÂÒÂÎ ∂ ¬ ÂÚÂÎ ™ ˙ ‡ ÔÂÎ ™ ˙ È · ÂÎ ˘ Ó ÏÚ ¬ ÔÂÎÈ · · Ï · ÔÈ · ˘ Á ™ ˙ Ó ˇ Ô ˙ ‡ „ ‡ Ó · ¬ Ì ˘ ¯ ™ ˙ ‡ ¬ ‡ ™ ˙ · Ë ÔÏ Ú„ ÂÈ ÔÓ ÔÈ ¯ Ó‡ È‚ Ò Σ ¬ ‡ ¯ Ó ÏÚ Â ¯ · ÂÒ ˜ È„ ˆ „ ‡ ÒÈÎÈ  ±‡ ÈË  Á ‡ È ¯ ÈÙ ÔÓ ¬ È · Ï · ‡ ÓÒÈ · ˙ · ‰ ÈÂ Π ¬ ‡ ¯ Ó Í § ≈ ȇ„ Ô‰ ¯ ‰  ÔÈ  ÈÏÚ ‡ ¯ Ó ˙ ‡  ¬ Ú ˜ ˘ È ÍÂÓ„‡ ™ ˙ ÂΠÔÈÎ ÌÏÈ ˘ · π ¬ Ô‚ ˙ ÒÈ ÔÈω ‡ Á ˘ Ó ‡ ¯ ÓÁ › È ™ ˙ È ˙ ¯ ÓÚ‡ Í ¯ · Ò ÏÚ „ ÂÁÏ · 1b 2a 75a 75b ‚ ¥ ≥ ∂ μ Σ Π π „„¥ ¥ ¥ μ ∂ Σ Π π II ( 3) 1 l c Sch 03: 16 Ô‰ È ¯ ÂÒ ˛ ‡ ¸ ( 7) 1 tit ‡  È  ˙ ‡    Ú ˘ III ( 2) 1 tit ‡ È ™ ˙ ÈÏ ™ ˙ ‡    Ú ˘ 2 lic; l c Sch = Bl ‚ Ò ‡ Ó 3 sic; Sch 03: 193 ÔÈ ˆ ÁÏ„ ¿ cf Is X 20 ( 5) 1 Ta ˙ ÂÏ; Tb = MS ( 8) 1- 1 marg IV ( 2) 1 tit ‡ ÚÈ · ¯ Ô  Ú ˘ ( 3) 1- 1 l c Bl ÔÈ · ÁÓ ( 4) 1- 1 l c Bl  ¯ È· 2 Bl “ MS ÚÂÓ ˘ Â; Bl coni ÚÂÓ ˘ ( 8) T ‡ ÈËÈÁ II i V 3: thl ( Cyr XIII 12) = La 190 ( Petr fol 70b) ii V 7 = Le 09: 36 ( fol 114b) iii V 7: Heb I 5 = Le 97: 22 ( fol 28b) iv V 7: Heb V 5 = Sch 05: 82 ( fr XV 2 fol 1a) III i a VV 2- 9 = Bl 54: 148 ( fol 1B= 2A); b vv 2- 6 ( ˙ ÈÚ ˜ ˘ Â) = Sch 02: 252 IV i VV 2- 9 = Bl 54: 268 s ( fol 75a-b) ii V 5: Eph IV 26 = Due 06: 155 = Le 07: 5 ( fol 7a = 238a) cf Le 09: 158 ( fol 56a) ˙ „ ÏÈ ÔÈ„ ÓÂÈ ‡  ‡  ‰ ˙ ‡ È § ¯ · ÆÆÆ Σ ¿ iii ƒ ‰ ˙ ‡ È ¯ · È ¶ Ï ¯ Ó‡ ‡ ¯ Ó ± Σ ii ƒ ± Ô‰ È § ¯ ÂÒ ˛ ¸ ˜ ÒÙ‡  ≥ i ≤ Ω · ¶ Í ˙ È ˙ „ ÏÈ Ô„ ÓÂÈ ‡  ‡ ˙ ‡ ˛ Σ ¿ iv ¬ Í ˙ ™ È ¬ ÔÈÏÎÒÓ ‡ Ï ‡ χ ÔÈÊ‚ ¯ μ ii ¥ Ω„
המקרא בתרגום הסורי של ארץ ישראל חלק ב: תהילים Page 7 | המקרא בתרגום הסורי של ארץ ישראל חלק ב: תהילים Page 8 | המקרא בתרגום הסורי של ארץ ישראל חלק ב: תהילים Page 9 | המקרא בתרגום הסורי של ארץ ישראל חלק ב: תהילים Page 10 | המקרא בתרגום הסורי של ארץ ישראל חלק ב: תהילים Page 11 | המקרא בתרגום הסורי של ארץ ישראל חלק ב: תהילים Page 12 | המקרא בתרגום הסורי של ארץ ישראל חלק ב: תהילים Page 13 | המקרא בתרגום הסורי של ארץ ישראל חלק ב: תהילים Page 14 | המקרא בתרגום הסורי של ארץ ישראל חלק ב: תהילים Page 15 | המקרא בתרגום הסורי של ארץ ישראל חלק ב: תהילים Page 16 | המקרא בתרגום הסורי של ארץ ישראל חלק ב: תהילים Page 17 | המקרא בתרגום הסורי של ארץ ישראל חלק ב: תהילים Page 18 | המקרא בתרגום הסורי של ארץ ישראל חלק ב: תהילים Page 19 | המקרא בתרגום הסורי של ארץ ישראל חלק ב: תהילים Page 20 | המקרא בתרגום הסורי של ארץ ישראל חלק ב: תהילים Page 21 | המקרא בתרגום הסורי של ארץ ישראל חלק ב: תהילים Page 22 | המקרא בתרגום הסורי של ארץ ישראל חלק ב: תהילים Page 23 | המקרא בתרגום הסורי של ארץ ישראל חלק ב: תהילים Page 24 | המקרא בתרגום הסורי של ארץ ישראל חלק ב: תהילים Page 25 | המקרא בתרגום הסורי של ארץ ישראל חלק ב: תהילים Page 26 | המקרא בתרגום הסורי של ארץ ישראל חלק ב: תהילים Page 27 |

המקרא בתרגום הסורי של ארץ ישראל חלק ב: תהילים


About Book המקרא בתרגום הסורי של ארץ ישראל חלק ב: תהילים

English front matter
Half title
Title page
Copy rights and credits
Table of contents
PREFACE
Introduction
Bibliographical Abbreviations
Sigla and General Abbreviations
The Book of Psalms in the Syro-Palestinian Version

page hebrew university magnes press
The Hebrew University Magnes Press Outlet

תורת הגישור
מהו גישור? מה הקשר שלו לשפיטה? כיצד שניהם מתיישבים עם הרעיונות המרכזיים בתחום המשפט? הספר מספק סקירה מקיפה של תופעת הגישור ושל הקשר שלה עם המשפט מבחינה תיאורטית ומעשית. ה•

The Book of Genesis: An Introduction to the Biblical World
This book tries to present the aim, spirit and content of the Book of Genesis. Most literature in the Book of Genesis consists of either a detailed commentary on the Book or a study of its different sources and components. This work intends, instead, to elucidate the main ideas implicit in the narrative and to describe the salient features of its chief personalities.

האם הסובלנות תנצח: חינוך מוסרי בעולם מגוון
מה לפילוסופיה מוסרית ולחינוך? דומה שאין תשובה חד-משמעית לשאלה זאת. ביסודו של דבר, חינוך עניינו דוגמה אישית, הרגל, הכושר להפעיל בשום שכל אהבה, כבוד, דאגה, רצון; לעתים פחד, אהדות &

הלוגיקה של קבילות ראיות
חיבור זה עוסק בהצבעה על כללים ועקרונות לקבלה או פסילה של ראיות, ניסוחם וניתוחם. האינטרס המחקרי של החיבור היה ללכוד את הרציונלים המשותפים לכללים אלה באמצעות מודלים תאור

מקרא לישראל: עבדיה יונה
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

עתיד הדמוקרטיה
'כל מי שדואג לדמוקרטיה, בין כאזרח, בין כפעיל פוליטי ובין כחוקר, חייב לברך על הופעתו של קובץ המאמרים של נורברטו בוביו. במאמרים אלו גלומים חדות המחשבה, החכמה ורוחבה ועומקה של &

שירת חייו של ר' יהודה הלוי
שירת חייו של ר' יהודה הלוי הוא סיפור חייו של גדול משוררי ימי הביניים העבריים מאז פרסומו בטולדו שבספרד ועד מותו עם קטיעת מסעו ההרואי לארץ ישראל ולירושלים. התיאור מבוסס בפ–

מקרא לישראל: נחום חבקוק צפניה
כרך נוסף בסדרת הפירושים המדעיים למקרא: מקרא לישראל. הכרך כולל את ספרי נחום, חבקוק וצפניה, שלושה מספרי הנביאים הנכללים בקובץ של תרי-עשר. הכרך מורכב משלושה ספרים נפרדים כשלכ

אנושי, אנושי מדי
הספר עומד לצאת לאור בקרוב, ניתן לרכוש אותו ולקבלו כשיראה אור. בשני הכרכים של אנושי, אנושי מדי ימצא הקורא את ניטשה במיטבו כסופר מחונן ומבריק וכהוגה מקורי ומעורר השראה. יותר

לחשוב עם ההיסטוריה: עיונים בדרך אל המודרניזם
בספר זה מקבץ ההיסטוריון הנודע קרל שורסקה שורת מאמרים החושפים את מקומה המשתנה של ההיסטוריה בתרבויות המאה התשע עשרה והמאה העשרים. ברוב תחומי הרוח והתרבות, טוען שורסקה, אי

זהויות במשחק: כדורגל ערבי במדינה יהודית
[R]הספר זהויות במשחק: כדורגל ערבי במדינה יהודית, חושף בממצאיו המפתיעים עד כמה זירת הספורט, התמימה כביכול, היא למעשה זירת קרב פוליטית ממשית. יותר משליש מקבוצות הכדורגל בישרא

מלח הארץ: יד לחלוצי המלח משה נובומייסקי ומשה לנגוצקי. סדרה למחקרי ים המלח. כרך 1
[R]הידעת כי הר סדום בנוי ממלח ועודו ממשיך להתרומם? כי מפלס מי ים המלח היה גבוה יותר בעבר וכי לפני כ-25,000 שנה השתרע הים מחצבה ועד הכנרת? כי מפלסו עתיד להמשיך ולרדת כמאה מטר נוספים? כי

ספר ישעיהו
פרקים מה-סו

על המיסטריות
בבוקרו של השביעי ביוני 415 לפסהנ התעוררו תושבי אתונה ומצאו שפסלי האל הֶרמֶס, שעמדו לפני בתים פרטיים ומקדשים, הושחתו. כל אזרח ראה את שומרו האלוהי שלפני פתח ביתו מושחת ומחולל, 

Journal of rural cooperation, Vol. 35, 2, 2007
The Journal of Rural Cooperation (JRC) is an interdisciplinary journal focusing on cooperatives and related rural organizations in developed and less developed countries. Topics of particular interest are cooperatives facing trends of globalization and privatization, the web of cooperative-community relationships, and cooperatives as part of such broader systems as mainstream economics, economies in transition, the social economy or related alternative paradigms

הגיון ליונה: הבטים חדשים בחקר ספרות המדרש, האגדה והפיוט
העוסקים בספרות האגדה ובנושאים הקרובים לה נזקקים מזה שנות דור למחקריו של פרופ' יונה פרנקל מן החוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית בירושלים, ומייסדה של הגישה הספרותית ב&#

מקרא לישראל יחזקאל כ''ה-מ''ח
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

תורת ההגה והצורות של העברית, פונטיקה ופונולוגיה
הספר תורת ההגה והצורות של העברית, פונטיקה ופונולוגיה: שיעורי יסוד, מבוסס על רישומי ההרצאות שנשא פרופ' שלמה מורג בראשית שנות השבעים של המאה העשרים. את ההרצאות רשמה עדה ירד

זהויות במדים: גבריות ונשיות בצבא הישראלי
'גבר גבר' - צ.ה.ל הוא הזירה בה מעוצבות הזהות הגברית והנשית המלווה כל מי ששירת בצבא למשך כל חייו. גבריות, כמו נשיות, היא דימוי או אידאל שהכול מכירים אך איש אינו יכול להגדירה במד•

פירוש על ספר במדבר כב-לו
הספר דן בחלק האחרון של ספר במדבר, שבו כמה פרשיות רבות חשיבות: פרשת בלק, הכוללת את נאומי בלעם; לוח הקרבנות לימים, לרגלים ולמועדים; ירושת הארץ וחלוקתה ופרשת בנות צלפחד ומסקנות

אחרון משוררי האלהים:מיתוס, אתוס ומיסטיקה ביצירתו של יוסף צבי רימון
הספר אחרון משוררי האלהים עוסק בראשית השירה הדתית המודרנית בארץ ישראל כפי שהשתקפה ביצירתו המוקדמת של יוסף צבי רימון (1889¬-1958), על רקע התהפוכות הרבות שעברו על היישוב היהודי הישן

היהודים וישראל בעיתונות הסובייטית בתקופת גורבצ'וב
בשנות כהונתו של מיכאל גורבצ'וב כנשיא ברית המועצות (1988--1991) התרחשו בה שינויים מרחיקי לכת שבאו לידי ביטוי בהרחבת החופש הפוליטי והתרבותי ובניסיון להנהיג רפורמות כלכליות. השינ•

המזרח החדש מו: אסלאם: חברה ומשפט
המזרח החדש כרך מו אסלאם: חברה ומשפט כולל אחד עשר מאמרים. חטיבת המאמרים המוקדשת למשפט בוחנת את המפגש בין מערכות חוק שונות – מערכת החוק המוסלמי ומערכת החוק של מדינת ישראל – וב•

כלים שלובים בחינוך הלאומי
הספר עומד לצאת לאור בקרוב, ניתן לרכוש אותו ולקבלו כשיראה אור. החינוך הוא אמצעי חשוב ומרכזי בביסוסן של תנועות לאומיות. הספר כלים שלובים בחינוך הלאומי: הסיפור הציוני מוסיף &

שברי לוחות: ספרים אבודים של בעלי התוספות
תורתם של בעלי התוספות, הלוא הם חכמי גרמניה וצרפת במאות השתים עשרה והשלוש עשרה, היא עמוד הברזל של ההלכה ושל המשפט העברי. אך מדף הספרים של בעלי התוספות המונח לפנינו אינו אלא ק

ביקורת התרבות החילונית
הספר ביקורת התרבות החילונית עוסק ביסודות הערכיים, המוסריים, החברתיים, הלאומיים-פוליטיים והרוחניים-דתיים של התרבות החילונית המודרנית בעם היהודי ובמדינת ישראל. נושאים &

מנדלי, לפניו ואחריו
מגמתו של הספר להחזיר אל מחזור הקריאה והחיים סופרים קלסיים כמנדלי, עגנון, ברנר וביאליק. כיום אפילו חיי המדף של ספרות שרק אתמול נולדה קצרים מאוד, קל וחומר ספרות קלסית שנעלמת

הרשעה עצמית במשפט העברי: ההודאה בפלילים וההפללה העצמית בהלכה היהודית
אל מול כמה פרשיות של הרשעות שווא, אשר בחלקן מסתמכות על הודאות כוזבות, מתערער לאחרונה מעמדה של ההודאה כמלכת הראיות. אין אדם משים עצמו רשע – כלל תלמודי זה, השולל הודאת אדם במעש

תולדות האוניברסיטה העברית בירושלים:התעצמות אקדמית תוך מאבק לאומי
כרך זה, השלישי במפעל תולדות האוניברסיטה העברית, הרואה אור בשנת התשעים להנחת אבן הפינה לאוניברסיטה ובשנת השישים למדינת ישראל, הוא המשכו הישיר של קודמו (תולדות האוניברסי•

ספרותרפיה: הוראה טיפולית במבחן השנים
הספר ספרותרפיה: הוראה טיפולית במבחן השנים כולל עיונים ביצירות ספרותיות מסוגות שונות ושיקולי דעת ביישום עקרונות פסיכו-היגייניים בעת הוראתן. הספר מתבסס על ניסיון רב-שני

איטליה כרך ט'ז: כתב עת לחקר תולדותיהם, תרבותם וספרותם של יהודי איטליה
כתב העת 'איטליה' משמש מזה שנים אחדות במה מרכזית לחוקרים העוסקים במישרין או בעקיפין בהיבטים שונים של תולדות יהודי איטליה, ספרותם ותרבותם, בכל הדורות

על הליריות של הנפש
מהי הליריות של הנפש? האם מדובר בתכונה המייחדת את נפשם של משוררים בלבד, או שמא באיכות נפשית המצויה בכל אחד מאתנו, אולי אף מתנה את עצם קיומו של מרחב נפשי? ספר זה מנסה לבחון את מש

ספר יחזקאל
נוסח הפנים של מהדורת ספר יחזקאל משקף את כתר ארם צובה, כתב היד החשוב ביותר של נוסח המסורה הטברני במסורת בן אשר. מתחת לו סדורים ארבעה אפרטים המביאים חילופי גרסאות מעדי הנוסח

הצנזור, העורך והטקסט: הצנזורה הקתולית והדפוס העברי במאה השש עשרה
השלב המרכזי בתהליך המעבר של התרבות העברית לדפוס נעשה בבתי הדפוס העבריים באיטליה במאה השש עשרה. בבתי דפוס אלה, שהיו ברובם בבעלות נוצרית, נקבע הן הנוסח הן העיצוב של הספרות ה&

שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום טו
An annual for biblical and ancient near easstern studies

הקיסרים האנטונינים
הביוגרפיות של הקיסרים האנטונינים הן חלק מקובץ הביוגרפיות של קיסרי רומא הידוע בשם SCRIPTORES HISTORIAE AUGUSTAE ('המחברים של תולדות האוגוסטים'), ובקיצור – 'היסטוריה אוגוסטה'. מגילת הקובץ הייתה מו

איטליה כרך יח: כתב-עת לחקר תולדותיהם, תרבותם וספרותם של יהודי איטליה
הספר עומד לצאת לאור בקרוב, ניתן לרכוש אותו ולקבלו כשיראה אור. איטליה מבקשת להגיש לקוראים מחקרים, אינטרדיסציפלינאריים ככל האפשר, אך יותר מכך משווים בין המרחב התרבותי של ה&#

ספר זכרון לפרופסור זאב פלק זל: מאמרים במדעי היהדות ובשאלות השעה
פרופסור זאב פלק נולד בברסלאו בשנת תרפג ועלה לארץ בשנת תרצט. הוא החל את השכלתו המשפטית בשיעורי המשפט של ממשלת המנדט הבריטי על ארץ-ישראל (פלשתינה) בירושלים בשנת תשה וסיימה ”

ים המלח: אתר המרפא הטבעי הטוב בעולם
הספר עומד לצאת לאור בקרוב, ניתן לרכוש אותו ולקבלו כשיראה אור. הספר מסכם את הידע הרב על יעילותו של ים המלח בטיפול במגוון רחב של מחלות. הספר הוא הראשון בנושא זה המיועד לקהל הר

Journal of rural cooperation, Vol. 36, 1, 2008: Special Issue - Social Capital and Rural Governance in Central and Eastern Europe
The transition process in central and eastern Europe (CEE) had a profound effect on how individuals interact. Economic and social institutions have changed, requiring an adaptation process by individuals in the move toward a market economy. How each individual accesses, manipulates and uses their networks will determine the use of their social capital. Within CEE, there is a presumption of low levels of social capital. This paper questions the rationale of applying the contested ‘western' concept of social capital to CEE countries. It argues that although the concept was developed to understand processes within established democratic systems, it nevertheless is instrumental for analysing how trust is formed, and for understanding cooperation amongst individuals. As such, this framework reconciles literature from sociological and economic disciplines and offers a comprehensive framework for the analysis of social capital on a micro level. This involves positing social c

Treasures on Camels' Humps: Historical and Literary Studies
The twenty-five new studies in this volume present the reader with an up-to-date picture of some of the issues and the methodologies that engage scholars of the Ancient Near East. These essays reflect the broad span of the field, both geographically and chronologically, from Sumerian texts of the third millennium BCE, to the town of Nuzi in Iraqi Kurdistan in the mid-second millennium, from there to inquiries into Assyrian and Babylonian documents and inscriptions, as well as into recently recovered Aramaic ostraca from Idumea in southern Israel dating to the fourth century BCE. Rounding off this varied and rich collection are several investigations concerning Ancient Israel and biblical matters. Specialists from Israel, Europe, the United States, Canada and Japan have joined together in this volume to honor Israel Eph‘al, professor emeritus of Jewish History at the Hebrew University of Jerusalem, whose many scholarly achievements are hereby noted.

On The Situation of the Polish Writer of Jewish Descent In the Twentieth Century
A leading critic of Polish literature, Artur Sandauer (1913-1989) takes a hard, at times painful, look at the critical role that Jews and individuals of “Jewish descent” played as both creators and objects of literature and culture in twentieth-century Poland. Through an engaging series of essays, Sandauer analyzes major figures in Polish literature via the prism of one central, if at times muted, issue: “the Jews.” Sandauer begins his analysis by looking at such classics of Polish literature as Mickiewicz, continues by discussing the experiences of writers in the interwar era such as Tuwim and Schulz, challenges reigning myths of the war years with critical examinations of works by Andrzejewski and Miłosz, exposes the problematic relationship between writers and the Communist regime through the career of Ważyk, and concludes with hope for Poland’s future with discussions of Szymborska and, in a bold display of intellectual honesty, himself. Written during the period of m

פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם
הקריאה לעריכת משאל עם חוזרת ונשמעת במדינת ישראל בשכיחות רבה, ואף על פי כן מעולם לא התקיים בישראל משאל עם. כלי הכרעה זה הפך לפנטום בפוליטיקה הישראלית. הקריאה לעריכת משאל ע

נגד מידיאס
דמוסתנס, הנואם הדגול, התנדב לממן את הוצאותיה של מקהלת גברים לחגיגה העירונית הגדולה לכבוד דיוניסוס שנערכה באתונה באביב שנת 348 לפסהנ. הוא הכין לחברי המקהלה וגם לעצמו תלבושו

מאה שערים: עיונים בעולמם הרוחני של ישראל בימי הביניים, לזכר יצחק טברסקי
שלושים ואחד מבכירי חוקרי היהדות בזמננו חולקים כבוד בספר הזה לזכרו של פרופ' יצחק טברסקי עה, בעל הקתדרה לספרות עברית ולמחשבת ישראל עש ליטאואר באוניברסיטת הרוורד, מראשי ה–

JUDAICA LATINOAMERICANA
AMILAT se enorgullece en presentar el sexto volumen de su serie Judai¬ica Latinoamericana, que incluye los trabajos presentados en la Sección de Judaísmo Latinoamericano del XIV Congreso Mundial de Estudios Judaicos, realizado en Jerusalem en 2005, por investigadores establecidos en las Américas, Europa e Israel. Este volumen, multidisciplinario y pluritemático, refleja la creciente relevancia y visibilidad de las investigaciones sobre judaísmo latinoameric¬cano, así como su lenta pero constante integración con los estudios sobre otras áreas históricas, geográficas, sociales y culturales del judaísmo mund¬dial. Efectivamente, cada vez son más los investigadores que perciben la correlación entre las experiencias judías en América Latina y en otras reg¬giones del globo. Al mismo tiempo, se presta creciente atención a lo que diferencia y asemeja a las diversas realidades judías dentro de la misma Am

ההלכה הנבואית: הפילוסופיה של ההלכה במשנת הראיה קוק
הספר ההלכה הנבואית מביא לראשונה תמונה כוללת של הגותו ופסיקתו של הרב קוק, מגדולי אנשי הרוח בעולם היהודי בעידן המודרני. הספר מבאר באופן חדשני את משנתו לאור כתביו המודפסים &

מלח הארץ: סדרה למחקרי ים המלח (כרך 3)
הידעתם כי סלעי התשתית שמתחת לים המלח, והאגן שמדרום לו, שקעו לעומק של יותר מעשרה קמ? כי העומק הזה התמלא ברובו במשקעים שונים, ובגלל שקצב המילוי אינו משיג את קצב השקיעה, אזור ים &#

LEVINAS'S JEWISH THOUGHT: Between Jerusalem and Athens
This book situates Levinas in the pantheon of modern Jewish thinkers, discussing a number of themes that frequently occur in Jewish thought. The author presents Levinas's oeuvre, which comprises two parts - his Jewish, “confessional” writings and his philosophical, “professional” writings - as a unity. The question of the exact relationship between these two types of writings is a lively discussion in present day scholarship. How does Levinas perceive the relationship between revelation and philosophy, the biblical address and the logos, the Saying and the said, faith and reason? There is a long oppositional tradition which contrasts Athens with Jerusalem, yet Levinas does not take part in such an antithetical tradition. Without reconciling or harmonizing, he belongs to the philosophical tradition as well as to the Jewish tradition. This double allegiance explains the presence of philosophical terms and themes in his Jewish thought and the presence of Jewish words and ideas in his

שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום יט
רשימת מאמרים המופיעים בכרך זה: מקרא טובה גנזל מעמדם של בעלי התפקידים במקדש העתידי בנבואת יחזקאל יעקב מילגרום התכונות הייחודיות של מקדש יחזקאל מניין?נועם מזרחי בין חק