זהויות במשחק: כדורגל ערבי במדינה יהודית Page 10 - The Hebrew University Magnes Press

[R]הספר זהויות במשחק: כדורגל ערבי במדינה יהודית, חושף בממצאיו המפתיעים עד כמה זירת הספורט, התמימה כביכול, היא למעשה זירת קרב פוליטית ממשית. יותר משליש מקבוצות הכדורגל בישרא

¯ · „ Á ˙ Ù ˙ ÂËÈ ˘  ˙    ˘ ˙ ÂÈÚ„ Ó ˙   ÈÏÙÈ ˆ ÒÈ„ ˙ · Ï ˘ Ó‰ ˙ È ¯ ˜ ÁÓ ‰„  · Ú È ¯ Ù ‡ ‰ ‰ Ê ¯ ÙÒ È ˙ · ˙ Î ˘ ¯ ÂË ˜ „ ˙ „  · Ú ÏÚ ÒÒ · Ó ‡ ‰ .‰„ ˘ ˙ „  · Ú ÔÏÏÎ ·  , ˙   ‚ Ó ¯ ˜ ÁÓ ¯ ˘ ‡  ÌÈÏ ˘  ¯ È · ˙ È ¯ · Ú‰ ‰ ËÈÒ ¯ · È  ‡ · ‰ È‚ ÂÏÂÙ ¯ ˙  ‡ Ï ‰ È‚ ÂÏÂÈ ˆ ÂÒÏ ‰ ˜ ÏÁÓ · .2001 ˙  ˘ · ‰ ˘ ‚ ‰   ÓÈÓ ˘ ˙ „ ÒÂÓ ¯ ÙÒÓ Ï ˘ Ì ˙ Ó ¯ ˙ ‡ ÏÓχ ¯ ‡ Ï ˙ ‡ ˆ Ï ‰ ȉ ÏÂÎÈ ‡ Ï ¯ ÙÒ‰ È  ˘ Ï ‰„  ˙ ˙ È ˘ ‡ ¯ . Ô ¯ ˘ ÈÎ ·  Ô ˆ ¯ · ÈÏ ÂÚÈÈÒ ˘ ÌÈ · ¯ ÌÈ ˘  ‡ Ï ˘  ¯ ˜ ÁÓ‰ ˙ ‡ ,‚  ÈÏ ¯ ÓÈ ˜ Í ¯ ·  Ù ¯ Ù :  ˙ È ˘ ‡ ¯ Ó Ë ˜ È ¯ Ù ·   ÈÓ‡‰ ˘ ¯ ÂË ˜ „‰ ˙ „  · Ú Ï ˘ ÌÈÁ  Ó‰ , ¯ ‚ ˙ ‡  „„ ÂÚ , ÍÓ ˙ ˘ , È ¯ ˜ ÈÚ ‰‡ ¯ ˘ ‰ ¯  ˜ Ó ÈÏ ‰ ˙ Èȉ ˙ È‚ ÂÏÂÈ ˆ ÂÒ‰ ÂÓÏÂÚ ˙ ÒÈÙ ˙ ˘ · Ëȉ ˙ ¯ ÎÈ  ÌÈ„ ‰ È– ÌÈ · ¯ Ú ÈÒÁÈ ÏÚ ˙ È ¯  ˜ Ó‰ ÂË · Ó ˙ „  ˜  ˘ ,  ץÈ ·   È · ¯ È  „ ¯  „  ÔÈÈ ˘ ÊÎ ¯ ÓÏ Í  ÈÁÏ ¯ ˜ ÁÓ ˙   ¯ ˜ Ï ˙ Èχ ¯ ˘ ȉ ‰„ ‚‡ Ï ˙ „ ‰ Ï È   ˆ ¯ · . ‰ Ê ¯ ÙÒ · ‰ ËÈÒ ¯ · È  ‡ · ÏÂÎ ˘ ‡ ÔÂÎÓÏ ÌÈ   ˙  ‰ ÛÂÒȇ ˙ ‡  ¯ ˘ Ù‡ ¯ ˘ ‡ ¯ ˜ ÁÓ‰ È ˜  ÚÓ ÏÚ ÌÈÈ„ ‰ È ÌÈ„ ÂÓÈÏÏ ÊÎ ¯ ÓÏ ˙ „ ÁÂÈÓ ‰ ÓÁ ‰„  ˙ . ÌÂÈ ˜ ‰ ˙ ‚ ÏÓ ÏÚ ÌÈÏ ˘  ¯ È · ˙ È ¯ · Ú‰ ÌÈ  ˘ · ¯ ˜ ÁÓ ˙ ÈÓÚÎ Â · È ˙ ‰ ˘ ˙ Ú · ¯ ˘ ‡ ,„  ÏÈ ¯ Ó ˙ ËÈÒ ¯ · È  ‡ · Û‰ ¯ ȇ Ó Ì ˘ ÏÚ ‰ ÎÓ ˙ , ËÈÏ ·  Ê ¯ ‰ ˘ ¯ Ó , ÊÎ ¯ Ó‰ ˙ ω  Ó . ¯ ˜ ÁÓ‰ ÔÓ ¯ ÎÈ  ˜ ÏÁ È ˙ · ˙ Î 2002– 2000 ‡‰ ÂÒ , ÈÏ ˘ ¯ ˜ ÁÓ‰ È ¯ ÊÂÚÏ Ì‚ ˙ „ ‰ Ï È   ˆ ¯ · . · ÂË Ô ˆ ¯ ‰ · ¯ ‰ ·  · Ï · Á ¯ · È · , Ô‡„ ÈÊ ‰ · ȉ , ÔƒÒÁÓ Á‡ Ï ˆ , · ÈËÁ ÈÓ‡ Ò , È · ÚÂÊ ˜ ¯ ‡ Ë ,‰ È ¯ ·  Ú‡ Ô‡ ‚  , Ìȉ‡ ¯ · ‡ .‰ ËÚ‡ Ï ˘ ÈÓ‡ ¯  ‰ Ú‡ ÈÒ Ô‡ ÈÂÈ ,‰  ¯ ‡ ˆ Ó Ô‡  Ù‡ ,„ ÈÓ‡ ÁÓ „‡ ȇ , È ¯ ‡ ÎÂÓ · χ Ë ˙ ÓÈ‚„ ·  ÌÈ  Âχ ˘ ‰ ÁÂÒÈ  · ÈÏ ÚÈÈÒ ˘ · ‡ ËÁ ÏÈ ·  Ï ‰„  ˙ ‰ ÚÈ‚ Ó ÔÎ ÂÓÎ ÔÓ Ï‡- ¯ È  ˙ È   ¯ Ï , Í  ÈÁ‰ „ ¯ ˘ Ó · Ë ¯ ÂÙÒ‰ ˙  ˘ ¯ Ó ‡ ÎÏÓ „ „ Ï , ÌÈ  Èȇ  ¯ Ó‰ ˘  ¯ ÎÁ σ‡‡ Â Ë ¯ ÂÙÒ‰ ȇ   ˙ ÈÚÏ , ˙ È ¯ · Ú‰ ‰ ËÈÒ ¯ · È  ‡ · ‰ ˜ ÈËÒÈËËÒÏ ‰ ˜ ÏÁÓ‰ . Ôȉ‡ ˘ È  ¿  « Ú ¯ ÂÒÓ‰ „‰ ‡ Ï ˙ „ ÁÂÈÓ ‰„  ˙ ÔΠ, È · Ï ˘ ̇ ÏÒχ „ · Ú , ˙ ÂÏÂÎ ˘ ‡ ˙ ÈÈ ¯ ÙÒ Í ¯ ÂÚ , ¯ ˆ Ó È ·  ˜ ÔΠÌÂÏÚ ‡ ¯  ˜ , ÔÓ ¯ ÓÈ ˆ ‰ ˘ Ó , Ô‡ ÓÈÏÒ ÈÊÓ ¯ ˘ ÂËÈÏÏ ¯ ÂÙÈ ˘ Ï ˙  ·  ˘ Á‰ ̉ È ˙  ¯ Ú‰ · ÂÓ ¯ ˙  „ ȉ · ˙ Î Ï ˘ ˙ Ó„ ˜ ÂÓ ‰ Ò ¯ ‚ ‡ ¯ ˜ ÌÈÚË ˜ ‡  ¯ ˜ Ï , Ì   ¯ ˘ ÎÓÂ Ì  ÓÊÓ Ì ¯ ˙ Ï ÂÏȇ ‰ ÈÈ ˙ ÈÓÚÓ ÌÈ · ¯ . ¯ Ó‚ ÂÓ‰ ¯ ˆ ÂÓ‰ , È ¯ ‡ - Ô · Ïȇ Ï ˙ „ ‰ Ï È   ˆ ¯ · . ̉ È ˙  ¯ Ú‰ · ÈÈ  ÈÚ ˙ ‡ ¯ ȇ‰ Ï ¯ ÂË ˜ „‰ ˙ „  · ÚÓ ,‰  ‡ Á ¯ ˙ ÊÒ , · ÂÏ ˜ ÈËÒ ‡ È‚ , ÔÓÓ È  „ ,‰ È · ¯ Ë Ì‡ Ò ˙ · ‡ , ¯ È ˘ · ‰ È ·  , ˙ ¯ ÂÙ Ô · ¯ ÈÓ‡ Ì‚ ‰„  ˙ . ¯ Ï„ Ë ˘ ˙ È ¯    ÂÏ ˘ χ ÎÈÓ , ˜ ‰  Ê ¯ · ‡ Ê ,‚ ¯ · Ï ˜ Ô ˙ ȇ , ¯  ¯ · - ˘ È„ ˜ È ˙  ¯ , È ˙ · ˘ Á ˘ ‰ Ó ‡ Ï ‡ ȉ ÈÏ ˘ ˙ È ¯ · Ú‰ ˘ È ˙ ‡ ‰„ ÓÈÏ ˘ , ¯ ÈÓ‡ ÈÏË Ô ˘ ω ˙ Î ¯ ÂÚÏ . ÒÂÙ„ Ï Â ˙  ˜ ˙ ‰ · ‰ ÚÈÈÒ ˘ ¯ ÈÓ ˘ ‰  Ïȇ Ï „ ȉ · ˙ Î ˙ ‡ ‰ Î ¯ Ú ˘ ÔÈ  ˜ ÚÂ- Ô ¯ · Ú ÈÏÏ [ Ë]   S e c t i o n Home  | T O C  | I n d e x
זהויות במשחק: כדורגל ערבי במדינה יהודית Page 1 | זהויות במשחק: כדורגל ערבי במדינה יהודית Page 2 | זהויות במשחק: כדורגל ערבי במדינה יהודית Page 3 | זהויות במשחק: כדורגל ערבי במדינה יהודית Page 4 | זהויות במשחק: כדורגל ערבי במדינה יהודית Page 5 | זהויות במשחק: כדורגל ערבי במדינה יהודית Page 6 | זהויות במשחק: כדורגל ערבי במדינה יהודית Page 7 | זהויות במשחק: כדורגל ערבי במדינה יהודית Page 8 | זהויות במשחק: כדורגל ערבי במדינה יהודית Page 9 | זהויות במשחק: כדורגל ערבי במדינה יהודית Page 10 | זהויות במשחק: כדורגל ערבי במדינה יהודית Page 11 | זהויות במשחק: כדורגל ערבי במדינה יהודית Page 12 | זהויות במשחק: כדורגל ערבי במדינה יהודית Page 13 | זהויות במשחק: כדורגל ערבי במדינה יהודית Page 14 | זהויות במשחק: כדורגל ערבי במדינה יהודית Page 15 | זהויות במשחק: כדורגל ערבי במדינה יהודית Page 16 | זהויות במשחק: כדורגל ערבי במדינה יהודית Page 17 | זהויות במשחק: כדורגל ערבי במדינה יהודית Page 18 | זהויות במשחק: כדורגל ערבי במדינה יהודית Page 19 | זהויות במשחק: כדורגל ערבי במדינה יהודית Page 20 |

זהויות במשחק: כדורגל ערבי במדינה יהודית


About Book זהויות במשחק: כדורגל ערבי במדינה יהודית


page hebrew university magnes press
The Hebrew University Magnes Press Outlet

דיאלוגים
בספר כונסו ארבעה דיאלוגים מאת דידרו, מעמודי התווך של ההשכלה במאה השמונה עשרה בצרפת – דיאלוגים המייצגים היבטים שונים של חשיבתו – וקטעים מכתיבתו ב'אנציקלופדיה' הגדולה שער&#

הלוגיקה של קבילות ראיות
חיבור זה עוסק בהצבעה על כללים ועקרונות לקבלה או פסילה של ראיות, ניסוחם וניתוחם. האינטרס המחקרי של החיבור היה ללכוד את הרציונלים המשותפים לכללים אלה באמצעות מודלים תאור

פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם
הקריאה לעריכת משאל עם חוזרת ונשמעת במדינת ישראל בשכיחות רבה, ואף על פי כן מעולם לא התקיים בישראל משאל עם. כלי הכרעה זה הפך לפנטום בפוליטיקה הישראלית. הקריאה לעריכת משאל ע

חלום הטוהר: היידגר עם דרידה
'מדוע יש בכלל דבר-מה ולא רק מאומה?'. שאלה זו על עצם ההיות ועל פשר ההיות – שאלת ההוויה – היא פתח יציאה מן השגור וההמוני ופתח כניסה לכל מחשבה שניתן לכנותה פילוסופית. שאלה זו היא גם 

France and the Middle East: Past, Present, Future
Rich and multiform, French influence in the Levant and Palestine was predominant until the end of the First World War. While conferring a particular importance upon its religious establishments, France has also always invested in the development of her economic, scientific, and technological relations with the countries in the region. Marking the beginning of her political disengagement from the Holy Land, the British Mandate period saw, notably, the gradual disappearance of the French language from the cultural life of Palestine. France’s return in force to the region would have to await the creation of the State of Israel and decolonization, first as a close friend of Israel, then, after the Six-Day War, as Europe’s most active political power in the Middle East.

שמואל דוד לוצאטו: מאתיים שנה להולדתו: איטליה - כתב עת לחקר תולדותיהם, תרבותם וספרותם של יהודי איטליה. כינוסים, סדרת מוספים, 2
שמואל דוד לוצאטו (איטליה, 1800–1865), שעמד שנים רבות בראש בית המדרש לרבנים בפדואה, היה משורר וחוקר ספרות, פרשן מקרא, איש לשון ופילוסוף שהגיב במקוריות להלכי המחשבה הכללית והיהודית ש

ביטחון סוציאלי בישראל
הספר סוקר את התפתחות מדינת הרווחה בישראל על פי תכניות הביטחון הסוציאלי לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים. בסיומו נבחנת הצלחת מערכת הביטחון הסוציאלי בישראל להשיג את יעדי&

הנבואה הקלסית: התודעה הנבואית
האמונה בנבואה – הטענה שהאל החליט להתגלות לבחיריו ולמסור להם, ודרכם לאדם בכלל ולעם ישראל בפרט, את רצונו בכל עניין ועניין – היא המאפיין התאולוגי החשוב ביותר של המקרא. טענה זו –

יהודים בממלכת הסולטנים: החברה היהודית באימפריה העות'מאנית במאה השבע עשרה
הספר יהודים בממלכת הסולטנים מתאר - לראשונה בספרות המחקר – את החברה היהודית העירונית במרכזי האימפריה העות'מאנית - בבלקן, באנטוליה ובפרובינציות הערביות - בעת החדשה המוקדמת

שאלה של כבוד: כבוד האדם כערך מוסרי עליון בחברה המודרנית
כיצד אפשר לשמור על כבוד האדם בתנאי מלחמה? האם המחויבות לכבוד האדם כוללת את הדאגה לרווחתו ולצרכיו הבסיסיים? איך לנהל מדיניות ביטחון יעילה ובה בעת להגן על כבוד האדם ועל חיר&#

מבואות לאתיקה א
אתיקה של תחום פעילות כלשהו של החיים האנושיים היא תפיסה בדבר ההתנהגות הראויה באותו תחום. עיסוק בהתנהגות הראויה בתחום אנושי כלשהו הוא מטבעו עיסוק בתחום הזה עצמו, בזהותו, ב

Treasures on Camels' Humps: Historical and Literary Studies
The twenty-five new studies in this volume present the reader with an up-to-date picture of some of the issues and the methodologies that engage scholars of the Ancient Near East. These essays reflect the broad span of the field, both geographically and chronologically, from Sumerian texts of the third millennium BCE, to the town of Nuzi in Iraqi Kurdistan in the mid-second millennium, from there to inquiries into Assyrian and Babylonian documents and inscriptions, as well as into recently recovered Aramaic ostraca from Idumea in southern Israel dating to the fourth century BCE. Rounding off this varied and rich collection are several investigations concerning Ancient Israel and biblical matters. Specialists from Israel, Europe, the United States, Canada and Japan have joined together in this volume to honor Israel Eph‘al, professor emeritus of Jewish History at the Hebrew University of Jerusalem, whose many scholarly achievements are hereby noted.

מקרא לישראל: יהושע
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

להפוך מדבר לכרמל: התהוות הכרמל כמרחב נבדל בעיר מעורבת,1918-1948
הספר מתאר את תהליך ההתיישבות על הר הכרמל, שעד תחילת השלטון הבריטי לא היה כלל חלק מהעיר חיפה והיה ברובו שומם. בעזרת מקורות ומסמכים ראשוניים הנחשפים כאן לראשונה נפרסת תמונ

LEVINAS'S JEWISH THOUGHT: Between Jerusalem and Athens
This book situates Levinas in the pantheon of modern Jewish thinkers, discussing a number of themes that frequently occur in Jewish thought. The author presents Levinas's oeuvre, which comprises two parts - his Jewish, “confessional” writings and his philosophical, “professional” writings - as a unity. The question of the exact relationship between these two types of writings is a lively discussion in present day scholarship. How does Levinas perceive the relationship between revelation and philosophy, the biblical address and the logos, the Saying and the said, faith and reason? There is a long oppositional tradition which contrasts Athens with Jerusalem, yet Levinas does not take part in such an antithetical tradition. Without reconciling or harmonizing, he belongs to the philosophical tradition as well as to the Jewish tradition. This double allegiance explains the presence of philosophical terms and themes in his Jewish thought and the presence of Jewish words and ideas in his

שמחת הרגל בתלמודם של תנאים
העלייה לרגל שימשה בזמן שבית המקדש היה קיים ביטוי תמציתי לתודעתו הלאומית והדתית של אדם מישראל. שרטוט מרכזי בדמותה של חגיגת העלייה הייתה השמחה: ושמחת בחגך. הספר שמחת הרגל ב

מקרא לישראל ירמיה כ''ו-נ''ב
פירושו של פרופ יאיר הופמן לספר ירמיה (שני כרכים, למעלה מ-900 עמ) ראש בית הספר למדעי היהדות באוניברסיטת תל-אביב. מחזיק מבוא מקיף (94 עמ), מבואות לפרשיות שבספר ופירוש. זה הפירוש המדעי

מימרה מגיה מיתוס: פרקי דרבי אליעזר לאור מחקר הספרות העממית
החיבור פרקי דרבי אליעזר, למן חיבורו (כנראה במאה השמינית) ועד ימינו, זכה לפופולריות רבה בקרב קהל קוראים מגוון. ואכן, אין דומה לו בספרות העברית של שלהי העת העתיקה וימי הביניי

מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי כג
בחוברת תוכן עניינים ותקציר באנגלית. האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למדעי הרוח, המכון למדעי היהדות.

בסוד היצירה של ספרות חזל: העריכה כמפתח למשמעות
עולמם הדתי-רעיוני של התנאים והאמוראים – 'מחשבת חזל' – זוכה בדורנו להתעניינות רבה ומחודשת, המלווה בחיפוש דרכים אמינות ופוריות לעיון משמעותי בחיבוריהם. ספר זה מציע כעין מפת

הטקס שלא היה: מקדש, מדרש ומגדר במסכת סוטה
מסכת סוטה במשנה מתארת טקס המיועד לאישה שבעלה חושד כי נאפה ובמהלכו מבוצעים בגופה מעשים קיצוניים ואלימים - ניוול וכיעור, חשיפה בעירום ולבסוף השחתת הגוף עד מוות - והכול בפני &

הספרות העממית היהודית
הספר סוקר את הספרות היהודית שבעל פה מתקופת המקרא עד ימינו אלו. הנחת היסוד של סקירה זו היא, שהמעבר מאורליות לאוריינות ספרותית איננו תהליך הנובע רק מהתפתחות תרבותית-חברתי

סיקור כסיפור: מבטים על שיח התקשורת בישראל. לכבודו של יצחק רועה
לתקשורת ההמונים מקום מרכזי בעולמו של האדם בהיותה אחד המקורות העיקריים למידע על העולם הקרוב והרחוק, לריגושים ולבידור, לחוויות אינטלקטואליות ולתחושת שייכות חברתית. הספ

Albert Einstein: The Persistent Illusion of Transience
This beautifully designed book features a significant number of previously unreleased documents and photographs from the Albert Einstein Archives and links them together with short introductions to chapters about Einstein's private life, his scientific achievements and his political activities. The new volume represents a substantially enlarged English edition of a title originally published as a version to supplement the permanent exhibition on Albert Einstein at the Jewish National and University Library.

הופעותיו של הכוח במיסטיקה היהודית
הספר דן בדגמים של היחס בין הכוח האלוהי לכוח האנושי בספרות המיסטית היהודית. דגמים אלה חולצו מתוך שלל טקסטים, שרבים מהם נמצאים בכתבי יד וטרם נידונו במחקר. הדיון מצביע על ההמ&

מ'ברית שלום' ל'איחוד' : יהודה ליב מאגנס והמאבק למדינה דו-לאומית
בספר זה המחבר פורס את דרכו המדינית של יהודה ליב מאגנס, שהיה נשיא האוניברסיטה העברית בטרם קום המדינה. מאגנס היה פציפיסט פעיל בארצות הברית עוד במלחמת העולם הראשונה והאמין 

לקרוא את גרמניה: תרבות קריאה ותרבות צריכה בגרמניה לפני 1933
הספר לקרוא את גרמניה מציע נקודת מבט חדשה לבחינת החברה גרמנית עד לעליית הנאצים לשלטון. המחבר עומד בו על הקשר ההדוק בין תרבות חומרית לתרבות רוחנית באמצעות חקירת מערכת היח

קניין לדורות: היסטוריונים יוונים וכתיבת ההיסטוריה ביוון ורומא
שני תנאים דרושים להתהוות היסטוריוגרפיה: מטרה מעשית לידיעת העבר וגישה ביקורתית למקורות המידע. שני התנאים התמלאו ביוון העתיקה: ראשית המדעים והפילוסופיה באיוֹניה הכשיר&#

קול גדול ולא יסף: תורת ישראל בין שלמות להשתלמות
עילאיותה של תורת ישראל הובנה במהלך הדורות בשתי דרכים חלופיות: יש שהיא מיוחסת לתורה מראשיתה כהוויה מושלמת וקבועה שאי-אפשר להוסיף עליה, ויש שהיא מיוחסת לתורה כהתהוות ההו–

מי אני שאחליט על גורלם? דילמות אתיות של מורים
עיסוק בחינוך הוא עיסוק במוסר ובאתיקה. 'עובדי הוראה וחינוך הם לעולם מורים ומחנכים של בני אדם רכים בשנים, שנים חשובות ביותר לעיצוב חייהם. מלאכת ההוראה והחינוך אמורה לעזור –

מלח הארץ: יד לחלוצי המלח משה נובומייסקי ומשה לנגוצקי. סדרה למחקרי ים המלח. כרך 2
הידעתם כי ים המלח הוא חלק מבקע שנוצר עקב תנועת הלוחות בין אסיה ואפריקה? כי בעשרות אלפי השנים האחרונות ים המלח מתפקד כ'מד גשם' ענקי? כי צמחיו הבשרניים של האהל המגושם מחזיקי–

מקורות ומסורות: ביאורים בתלמוד מסכת בבא מציעא
מקורות (המימרות המקוריות שבתלמוד) ובין מסורות (מימרות שנשתנו בהשתלשלות המסירה). כרך זה יותר מן הכרכים הקודמים – וכמובן פחות מן הכרך הסמוך לו, על בבא קמא – מבחין גם בשקלא וטריא &#

פירוש רבי שמואל בן מאיר (רשבם) לשיר השירים
הפירוש ראה אור לראשונה בשנת 1855 במהדורה שפרסם אהרן ילינק מכתב יד המבורג 32 והתקבל בברכה בקרב חכמי ישראל באותו דור, אולם מהר מאוד נשכח מלב ועצם ייחוסו לרשבם הועמד בספק. המהדורה

ספר יחזקאל
נוסח הפנים של מהדורת ספר יחזקאל משקף את כתר ארם צובה, כתב היד החשוב ביותר של נוסח המסורה הטברני במסורת בן אשר. מתחת לו סדורים ארבעה אפרטים המביאים חילופי גרסאות מעדי הנוסח

גווילים נשרפים ואותיות פורחות: תולדותיהם של אוספי ספרים וספריות בארץ ישראל וניסיונות להצלת שרידיהם באירופה לאחר השואה
אוסף הספרים הלאומי והאוניברסיטאי נבנה בשנות המנדט בירושלים במטרה לאסוף, לרכז ולשמר את אוצרות הרוח של העם היהודי ולמלא תפקיד חברתי ואידאולוגי כסמל להגשמת הציונות ובתה&

איטליה כרך יז: כתב-עת לחקר תולדותיהם, תרבותם וספרותם של יהודי איטליה
כתב העת 'איטליה' משמש מזה שנים אחדות במה מרכזית לחוקרים העוסקים במישרין או בעקיפין בהיבטים שונים של תולדות יהודי איטליה, ספרותם ותרבותם, בכל הדורות.

האמת של הרפואה המדעית
הספר האמת של הרפואה המדעית מנסה להתמודד עם אחת הבעיות המרכזיות של הרפואה המודרנית: הקצב המהיר של התחלפות האמיתות העומדות ביסוד הפרקטיקה הרפואית. אמיתות בלתי יציבות הן –

שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום טו
An annual for biblical and ancient near easstern studies

ההר שהיה כמפלצת


שתי מפות לגדה: גוש אמונים, שלום עכשיו ועיצוב המרחב בישראל
הוויכוח על עתידם של השטחים, ההתנחלויות והיחסים עם הפלשתינים מעסיק את החברה הישראלית למן שנות השבעים של המאה העשרים יותר מכל נושא אחר, והתנועות הפוליטיות גוש אמונים ושל•

אדם חסר פנים: משבר הזהות של הרפואה המודרנית
הרפואה ניצבת בפני אחד המשברים הקשים בתולדותיה. תשתית המקצוע – יחסי האמון בין הרופא והחולה – הולכת ומתערערת, ומותירה חולים כועסים ונבוכים ורופאים מתוסכלים. משבר זה מתרחש ד&#

מלח הארץ: סדרה למחקרי ים המלח (כרך 3)
הידעתם כי סלעי התשתית שמתחת לים המלח, והאגן שמדרום לו, שקעו לעומק של יותר מעשרה קמ? כי העומק הזה התמלא ברובו במשקעים שונים, ובגלל שקצב המילוי אינו משיג את קצב השקיעה, אזור ים &#

גנוסיס מודרני וציונות: משבר התרבות, פילוסופית החיים והגות לאומית יהודית
פילוסופיית החיים', שרווחה בהגות הגרמנית במפנה המאה העשרים, העלתה על נס את הממד האי-רציונלי כתשתית התרבות, החברה והקיום האנושי, והייתה בסיס לביקורת פוליטית ולמרד חברתי. ב•

הלא מודע במדע ובפסיכואנליזה
כיתת אמן בכתיבה ובפיתוח רעיונות מורכבים הן לפסיכואנאליטיקאים והן לפילוסופים של המדע. רחוק מפופוליזם ועם זאת מלהיב. דר גידי רובינשטיין, הארץ-מוסף ספרים, 7 יוני 2006. (עוד בביקו&

חיים בצוותא: הרובע היהודי של פוזנן במחצית הראשונה של המאה השבע עשרה
ספר מקורי זה פורס בפני הקורא שחזור של חיי היהודים בפוזנן, אחת הקהילות הגדולות והתוססות ביותר במזרח אירופה במאה השבע עשרה. הוא פותח בתיאור התהוות הרובע היהודי בעיר ובשינ

הפירוש כדיאלוג
ר' מרדכי בן אליעזר כומטינו, בן המאה החמש עשרה, היה ממנהיגיה הרוחניים של הקהילה הרבנית בקושטא בעת התמוטטות המשטר הביזנטי וכיבוש הבירה על ידי העותמאנים. הוא היה עד לפריחה א

עיונים חדשים בפילוסופיה של ההלכה
מהי הפילוסופיה של ההלכה? האם אפשר להבין את ההלכה באופן פילוסופי? האם ההלכה מושפעת מגורמים חוץ-הלכתיים? כיווני מחשבה ומחקר חדשים בנושאים אלה, מאת טובי החוקרים בתחום, מתברר&#

עיונים בחינוך היהודי כרך יב: השפה העברית בעידן הגלובליזציה
אסופת המאמרים בספר השפה העברית בעידן הגלובליזציה פונה הן לחוקרים והן למורים העוסקים בהוראת השפה בשדה ומאפשרת לקורא עיון מקיף ומגוון בהיבטים שונים הנוגעים לעברית. הקו

סיפורה של מערכת החינוך הישראלית: בין ריכוזיות לביזור; בין מוצהר לנסתר; בין חיקוי לייחוד
מערכת החינוך הישראלית צומחת בעת ובעונה אחת עם החברה הישראלית ועם תרבותה. היא נוצרה על ידי החברה העברית בראשית התהוותה והייתה כלי ליצירתה, ומאז היא ממשיכה לקחת חלק בעיצו&#

מחנה משותף?: קואופרציה בהתיישבות היהודית החקלאית ברוסיה ובעולם 1880-1941
המפגש בין החקלאות היהודית בבריהמ, הממנים היהודים בארהב והשלטון הבולשביקי הוא פרק מרתק בתולדות הקואופרציה היהודית בין שתי מלחמות העולם. ספר זה, הממשיך את מחקרו הקודם של &#