הסיפור שלא סופר: אמנות הסיפור המקראי המורחב במדרשי חז''ל Page 11 - The Hebrew University Magnes Press

'הסיפור שלא סופר' חוקר את שכתוב הסיפור המקראי – או הסיפור הדרשני – בספרות חז"ל מזווית הראייה של פואטיקה תיאורית והיסטורית. אפשר היה לצפות שמעמדו הקנוני של התנ"ך יְקבע אותו ו

‡  · Ó 2 ‰ ȉ ¯ ˘ Ù‡ .  ˙ ‡ ÌÈ  ˘ Ó ÌÈ · ˙ Î ˘ Ó Ì‰ ÍÎ Ì ˘ Ó ‡ ˜ „  , È    ˜ ËÒ ˜ Ë ‡ ‰ ,‰ ÚÈ‚ Ù ÏÎ È  ÙÓ ÔÈÒÁÏ ÂÎÙ‰ È  ˙ ‡ Ú · « ˜ È Í  ˙ ‰ Ï ˘ È    ˜ ‰ „ ÓÚÓ ˘ ·  ˘ ÁÏ Ú‚ ¯ ‰ ÔÓ :‰ ÎÂÙ‰ ˙ Ó‡ ÏÚ ˙ „ ÓÏÓ Â ˙ ÂÏ · ˜ ˙ ‰ ˙ „ Ï ˙ ͇ .‰ ˙ ÁÙ‰ ‡ ‰ ÙÒ‰ „ ÓÚÓ‰ ‡ ˜ „  . ˘ „ ÁÓ Â ˙ ‡ ÌÈ ¯ ÙÒÓ ˙ È · ÈË ˜ Ï ˜ ˙ ‰ Ê ¯ È„‚ Ó È    ˜ ‰ ËÒ ˜ ˉ ˘ ˙ ‡ ÔÈÓÊÓ ˘ ‡ ‰ – ˙ È ˙  · ¯ ˙ ˙ ÂÈÓÈËÈ‚ Ï ÒÒ · Ó ¯ ˘ ‡ ‰ Ê Z ËÒ ˜ ˉ Ï ˘ È    ˜ ‰ .„ ÈÓ ˙ Ó‰ ÂÒÂÎÈ  ˙ ‡  „  · ÈÚ ˙ ÂÈÎ ˘ Ó‰ Ó , ˙ ÂÈ ˙ ¯ È ˆ È ˙ ÂÙÈÙÎÓ : ˙ ÂÎÂÙ‰ ˙ ÂÓ‚ ÓÓ · Î ¯ ÂÓ ·  ˙ Î ˘ ÏÎ ,  ˙ ÂÎÓÒ · ¯ ÈÎÓÂ È    ˜ ‰ ËÒ ˜ ˉ ˙ ‡ ¯ È ˜ ÂÓ ÂÚ · Ë · ·  ˙ Î ˘ ‰ „ Á‡ „ ˆ Ó . ˙  ˘ „ Á ˙ ‰  ·  ˙ Î ˘ Ï ˘ ‰ ˘ ÚÓ ÏÎ È  ˘ „ ˆ Ó . ˘ „ Á ËÒ ˜ Ë · ˙ ÂÎ ‰ ȉ ¯ · ÁÓ‰ ÔÎ ‡ Ï Ì‡ ˘ . ÂÊ ˙ ÂÎÓÒ ¯ Ú ¯ ÚÓ ÍÎ ·   · ¯ ÒÁ ˘ ‰ Ó ¯ · „ ÏÚ „ ÓÏÓ Á ¯ Ή ·   ¯  ˜ Ó ˙ ‡ ‰  ˘ Ó ÌÈ ¯ · ÁÓ‰ ˙ ‡ ‡ È · ‰ ˙  ¯ ˙ ÂÒ ˙    ˘ ˙  · ÈÒ ÌÈ ˘ ÌÈÚÈ  Ó‰ ÏÎ ‡ Ï , ˙ ‡ Ê ÌÚ ‰ ˘ ÂÁ ˙ Ó ÏÈÁ ˙ Ó ·  ˙ Î ˘ ‰ ÌÈÓÚÙÏ . ȇ ¯ ˜ Ó‰ ¯ ÂÙÈÒ‰ ˙ ‡ ˘ „ ÁÓ ¯ ÙÒÏ È ˙ ¯ Îʉ ˘ ·  ˙ Î ˘ ‰  , ÔÂÎ  ‰ ‡ ‰ ÍÙ‰‰ ÌÈÓÚÙÏ 4.‰ ÓÏ ˘ ‰ ÌÈ  ÈÓÊÓ ˘ ¯ ÒÁ ‡ ˜ ÂÁÈ ¯ Ï ˘ ˙ ÂÁΠ ‰ · ˜ Ú , È    ˜ ‰ ËÒ ˜ ˉ Ï ˘ ˙ È  ËÏ ˙ ˘ ˙ ÂÁΠ  ˙ ‡ ÏÓ ˙ ˘ ÂÁ ˙ Ó Ú ·   ˙ ÈÓÈËÈ‚ Ï ˙ ÂÚÓ ˘ Ó ¯  ˆ ÈÏ ¯ ˘ Ù‡- ȇ ˙ È ˙  · ¯ ˙ ‰ ˙ ÂÚ„ ÂÓ · ËÒ ˜ ˉ Ï ˘ ˙ Ú ¯ ÎÓ‰ 5. ÂÈ„ ÚÏ · ‰ Ïȉ ˜ · · ˙ Î ˘ Ó‰ Ï ˘ ÂÓ ˜ Ó ‡ ‰ ËÒ ˜ ËÏ ÒÁȉ ÔÓ ·  ˘ Á ˙ ÂÁÙ ‡ Ï Ï‡ ˘ Ï ¯ ˘ Ù‡ ¯  ¯ È · ÈÎÈω ˙ ÏÚ ÒÒ · Ó ¯ ÂÙÈÒ ÏÎ ˘ ¯ Á‡ Ó 6. ÂÏ ˘ ˙ Èχ ÂËÒ ˜ ˉ Ôȇ  Ï ˜ Ôȇ ÈÓÏ , ÈÏ ˘ ÈÓ  · ÈÊÎ ¯ Ó „ È ˜ Ù ˙ Ï · ˜ Ó ÈÓ , ¯ ÙÂÒ ˘ ¯ ÂÙÈÒ‰ ÈÓ Ï ˘ ‡ ˆ ÂÓ Â  ȇ ˘ ÈÓ ÍÎÈÙÏ .  ˙ ‡ ¯ ÙÒÏ È„ Î ÌÈÚÏ ˜ ‰ È ¯ ÂÁ‡ Ó Ï‡ ¯ · ÚÂÓ ÈÓ ,‰  ÂÚ . ÂÈ ˙  ¯  ˘ ÔÈ · χ ÂË · Ó ˙ „  ˜  ˙ ‡ ÒÈ  Ή Ï È ˘ Ú È    ˜ ‰ ËÒ ˜ Ë · ‚ ˆ ÂÈÓ ÂÓ ˆ Ú ˙ ‡ ˙ ‡ ‰ Ó ˆ ÚÏ ÒÎ  Ï ˙ ÈÏ ˘ ‰ ˆ  · ˜ Ï ˘ ‰  ÂÈÒÈ  ˙ ‡ ‡ Ë · Ï ÏÂÎÈ ·  ˙ Î ˘ ‰ ,„ ÂÚ ˙ ‡ Ê ˙ ÈÓ ˆ Ú ˙ ‰ Ê Í ˙ Ó Ú ˆ · ˙ Ó‰ ,‰ ÊÎ ·  ˙ Î ˘ 7. È    ˜ ‰ ËÒ ˜ ˉ Ï ˘  È ˙  · ¯ ˙ ‰ Ô‰‰ Ìχ . ˙ È ˙  · ¯ ˙ ˙   ÈÈ ˜ Á ‡ È  ¯ ˙ Á ÒÂÎÈ  Ï ˘ ‰ ˘ ÚÓ ˙ Âȉ Ï È ˘ Ú , ÊÎ ¯ Ó‰ ÔÓ ‰   ˘ ‡ χ ,‰   ˘ ˙ ÈÓ ˆ Ú ‰ ¯ Ή Ó Ú ·      ȇ ËÒ ˜ ˉ ˙ ‡ · ˙ Î ˘ Ï Ô ˆ ¯ ‰ ˘ ˙ Âȉ Ï ÏÂÎÈ ˜ ÂÒÈÚ È„ ÈÏ ‰‡ È · Ó ˙ ‡ ʉ ‰„ ÓÚ‰ . ˙    ˘ ·  ˙  ¯ Ê · ˙ „ ‰ Ï ˙ ÏÂÎÈ ¯ ÒÂÁÓ ‡ ˜ „ Ú ˜ ¯ ÏÚ . ˙ È ˙  · ¯ ˙ ˙ ÂÈÓÈËÈ‚ Ï ˙ ¯ È ˆ ÈÏ Ô  ‚  ÓÎ È    ˜ ‰ ËÒ ˜ Ë · È · ÈÒÒ · ‡ ËÚÓÎ ¯ ÂÙÈÒ‰ Ï ˘  ·  ˙ Î ˘ ‡ ‰  , ¯ ˆ ·  ˘ ‡ Á ˙ ÙÏ ˘ ˜ · Ó È  ‡ ‰ ʉ · Á ¯ ‰ È ˙  · ¯ ˙ ‰ Û  ‰ ˙ ‡ · ˙ Î ˘ Ï Í ¯  ˆ ‰ ˘ È‚ ¯ ‰ Ï ÊÁ ˙  · ¯ ˙ Ú„ Ó . ˙ ÈÒÏ ˜ ‰ Ï ÊÁ ˙  ¯ ÙÒ · ȇ ¯ ˜ Ó‰ .282  ÓÚ , ˙   ˘ ¯ Ù , ÔÈÈ · ˘ ÈÙ ‰‡ ¯ 4 H. Bloom, A Map of Misreading, New York 1975, p. 19 5 ‘ Textual communities are microsocieties : ÍÎ ˙ Èχ ÂËÒ ˜ Ë ‰ Ïȉ ˜ ¯ È„‚ Ó ˜ ÂËÒ Ô‡ È ¯ · 6 organized around the common understanding of a script’ ( B. Stock, Listening for the Text: On the Uses of the Past, Baltimore 1990, p. 23) P. Bourdieu, Outline of a Theory and Practice, Cambridge :‰‡ ¯  È ˙  · ¯ ˙ Ô‰ Á  ÂÓ‰ ÏÚ 7 1977, pp. 171– 183; idem, Language and Symbolic Power, Oxford 1991, p. 14   S e c t i o n Home  | T O C  | I n d e x
הסיפור שלא סופר: אמנות הסיפור המקראי המורחב במדרשי חז''ל Page 1 | הסיפור שלא סופר: אמנות הסיפור המקראי המורחב במדרשי חז''ל Page 2 | הסיפור שלא סופר: אמנות הסיפור המקראי המורחב במדרשי חז''ל Page 3 | הסיפור שלא סופר: אמנות הסיפור המקראי המורחב במדרשי חז''ל Page 4 | הסיפור שלא סופר: אמנות הסיפור המקראי המורחב במדרשי חז''ל Page 5 | הסיפור שלא סופר: אמנות הסיפור המקראי המורחב במדרשי חז''ל Page 6 | הסיפור שלא סופר: אמנות הסיפור המקראי המורחב במדרשי חז''ל Page 7 | הסיפור שלא סופר: אמנות הסיפור המקראי המורחב במדרשי חז''ל Page 8 | הסיפור שלא סופר: אמנות הסיפור המקראי המורחב במדרשי חז''ל Page 9 | הסיפור שלא סופר: אמנות הסיפור המקראי המורחב במדרשי חז''ל Page 10 | הסיפור שלא סופר: אמנות הסיפור המקראי המורחב במדרשי חז''ל Page 11 | הסיפור שלא סופר: אמנות הסיפור המקראי המורחב במדרשי חז''ל Page 12 | הסיפור שלא סופר: אמנות הסיפור המקראי המורחב במדרשי חז''ל Page 13 | הסיפור שלא סופר: אמנות הסיפור המקראי המורחב במדרשי חז''ל Page 14 | הסיפור שלא סופר: אמנות הסיפור המקראי המורחב במדרשי חז''ל Page 15 | הסיפור שלא סופר: אמנות הסיפור המקראי המורחב במדרשי חז''ל Page 16 | הסיפור שלא סופר: אמנות הסיפור המקראי המורחב במדרשי חז''ל Page 17 | הסיפור שלא סופר: אמנות הסיפור המקראי המורחב במדרשי חז''ל Page 18 | הסיפור שלא סופר: אמנות הסיפור המקראי המורחב במדרשי חז''ל Page 19 | הסיפור שלא סופר: אמנות הסיפור המקראי המורחב במדרשי חז''ל Page 20 | הסיפור שלא סופר: אמנות הסיפור המקראי המורחב במדרשי חז''ל Page 21 |

הסיפור שלא סופר: אמנות הסיפור המקראי המורחב במדרשי חז''ל


About Book הסיפור שלא סופר: אמנות הסיפור המקראי המורחב במדרשי חז''ל


page hebrew university magnes press
The Hebrew University Magnes Press Outlet

נגד מידיאס
דמוסתנס, הנואם הדגול, התנדב לממן את הוצאותיה של מקהלת גברים לחגיגה העירונית הגדולה לכבוד דיוניסוס שנערכה באתונה באביב שנת 348 לפסהנ. הוא הכין לחברי המקהלה וגם לעצמו תלבושו

נשים ומגדר במזרח התיכון במאה העשרים
נשים במזרח התיכון זוכות באחרונה לתשומת לב רבה לאור ההתפתחויות הפוליטיות, התרבותיות והכלכליות המתרחשות באזור. ניתוח מגדרי המדגיש את ההיבטים ההיסטוריים והעכשוויים שב

מלח הארץ: סדרה למחקרי ים המלח (כרך 3)
הידעתם כי סלעי התשתית שמתחת לים המלח, והאגן שמדרום לו, שקעו לעומק של יותר מעשרה קמ? כי העומק הזה התמלא ברובו במשקעים שונים, ובגלל שקצב המילוי אינו משיג את קצב השקיעה, אזור ים &#

קניין לדורות: היסטוריונים יוונים וכתיבת ההיסטוריה ביוון ורומא
שני תנאים דרושים להתהוות היסטוריוגרפיה: מטרה מעשית לידיעת העבר וגישה ביקורתית למקורות המידע. שני התנאים התמלאו ביוון העתיקה: ראשית המדעים והפילוסופיה באיוֹניה הכשיר&#

שתי פנים במראה
מדוע התעלם הקולנוע הישראלי מהשואה שנים רבות? מדוע הציג את ניצולי השואה כקבוצה הומוגנית שבה אנשים סהרורים, תלושים ופסיביים, והתעלם מהתרומה העצומה של ניצולי השואה למדינת

יצירה עצמית: חיים, אדם ויצירה על פי ניטשה
מהי היצירה העצמית של האדם? כיצד חירותו אפשרית? מהם תהליכי ההיריון והלידה של השפע הפנימי של האדם היוצר? האם העל-אדם הוא בר מימוש או אוטופיה? כיצד התרבות והמציאות קשורות בחוו

תורת המשחקים
תורת המשחקים היא ענף במתמטיקה העוסק במידול מצבי החלטה אינטראקטיביים ובניתוחם. במצבים אלה מעורבים כמה מקבלי החלטות שמטרותיהם שונות, וההחלטה של כל אחד מהם עשויה להשפיע ע

לבנות את האומה מחדש
הספר לבנות את האומה מחדש: אינטלקטואלים פלסטינים בישראל, מנתח ומברר את תרומתם של אנשי רוח פלסטינים בישראל לכינונה מחדש של החברה הערבית-פלסטינית לאחר מלחמת 1948 וההתרחשויות &

רשי - פשוטו של מקרא ומדרשו של מקרא


ממשה ליהושע ומנס לטבע: ניתוח ספרותי של פרקי הכיבוש
[R]ספר יהושע זכה להתייחסויות מקיפות של חוקרי היסטוריה, ארכאולוגיה וגאוגרפיה, אולם טרם נידונו היבטיו הרעיוניים והספרותיים. מחקר זה בא למלא את החסר. במוקדו עומד בירור האידא&#

מקרא לישראל: אסתר
פרופ אדל ברלין מציגה פירוש חדש למגילת אסתר. לשיטתה לא נכתבה המגילה אלא כדי להסביר את טעמו של חג הפורים. המגילה עצמה היא יצירה מן התקופה ההלניסטית. במבוא לספר מוכיחה המחברת

הסיפור שלא סופר: אמנות הסיפור המקראי המורחב במדרשי חז''ל
'הסיפור שלא סופר' חוקר את שכתוב הסיפור המקראי – או הסיפור הדרשני – בספרות חזל מזווית הראייה של פואטיקה תיאורית והיסטורית. אפשר היה לצפות שמעמדו הקנוני של התנך יְקבע אותו ו

העקיבות התרגומית בתרגום אונקלוס
מעמדו של תרגום אונקלוס כתרגום המוסמך והמקודש לתורה נשמר עד ימינו. בקרב המוני בית ישראל הלימוד בו נתפס כחובה הלכתית: נאמנות לתקנת 'שניים מקרא ואחד תרגום'. להערכה המיוחדת כ

On The Situation of the Polish Writer of Jewish Descent In the Twentieth Century
A leading critic of Polish literature, Artur Sandauer (1913-1989) takes a hard, at times painful, look at the critical role that Jews and individuals of “Jewish descent” played as both creators and objects of literature and culture in twentieth-century Poland. Through an engaging series of essays, Sandauer analyzes major figures in Polish literature via the prism of one central, if at times muted, issue: “the Jews.” Sandauer begins his analysis by looking at such classics of Polish literature as Mickiewicz, continues by discussing the experiences of writers in the interwar era such as Tuwim and Schulz, challenges reigning myths of the war years with critical examinations of works by Andrzejewski and Miłosz, exposes the problematic relationship between writers and the Communist regime through the career of Ważyk, and concludes with hope for Poland’s future with discussions of Szymborska and, in a bold display of intellectual honesty, himself. Written during the period of m

מקדש אדם: ההפנמה הדתית ועיצוב חיי הדת הפנימיים בראשית החסידות
מהי תרומתה הייחודית של החסידות לעולם הרוח היהודי? מדוע היא משמשת גם היום דגם להתחדשות רוחנית יהודית? 'מקדש אדם' הוא מחקר חדשני המתאר את היבטיה השונים של הפנמת החיים הדתיי

הדמוקרטיה הקלסית: התהוותה, תפקודה, עקרונותיה ותלאותיה באתונה
באתונה הקלסית קמה הדמוקרטיה הראשונה בתולדות האנושות, שהייתה לדמוקרטיה הישירה המפורסמת ביותר בכל הזמנים. הספר בוחן את תהליכי צמיחתה והעמקתה, את תפקוד מוסדותיה והליכי ק

המזרח החדש מו: אסלאם: חברה ומשפט
המזרח החדש כרך מו אסלאם: חברה ומשפט כולל אחד עשר מאמרים. חטיבת המאמרים המוקדשת למשפט בוחנת את המפגש בין מערכות חוק שונות – מערכת החוק המוסלמי ומערכת החוק של מדינת ישראל – וב•

קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז
Korot is devoted to the study of the philosophical, sociological and ethical aspects of the history of medicine and Judaism. The topics covered by the Journal include: medicine in Jewish and Hebrew sources, the history of Jewish physicians, medicine in Palestine and Israel and medicine during the Nazi period. Korot is published annually. Each volume contains mostly English-language articles, together with some Hebrew contributions (abstracted in English). The “Historical Notes” and “Notes and Events” sections cover recent important developments and events in the above mentioned topics around the world. Each issue also includes several reviews of noteworthy books and contributions to the field. Korot is sponsored by The Dr. Manuel & Helen Glazier Memorial Fund of The American Physicians Fellowship for Medicine in Israel, and the Center for Jewish Medical Heritage. Its editorial board comprises scholars from the USA, France, Germany, UK and Israel. Korot is the organ of the Isra

יוצרים בעומס יתר: רצח רבין, אמנות ופוליטיקה
יוצרים בעומס יתר הוא ספר מרתק; אפשר אפילו לומר שהוא ספר מפתח בתחום האמנות בישראל, אבל לאו דוקא בגלל הנושא המוצהר שלו, אלא בגלל מה שמגיח מתחתיו. מבעד לעדשה שהתקינה המחברת מש

'בלי מורא בלי משוא פנים': אורי אבנרי ו'העולם הזה'
השבועון העולם הזה בעריכתו של אורי אבנרי היה במשך ארבעים שנים קול אחר בזירה הציבורית של מדינת ישראל. הוא ערער על אמיתות מוצקות וחשף, בלי מורא ובלי משוא פנים, פנים אפלות באוט

חיים בצוותא: הרובע היהודי של פוזנן במחצית הראשונה של המאה השבע עשרה
ספר מקורי זה פורס בפני הקורא שחזור של חיי היהודים בפוזנן, אחת הקהילות הגדולות והתוססות ביותר במזרח אירופה במאה השבע עשרה. הוא פותח בתיאור התהוות הרובע היהודי בעיר ובשינ

האוצר
איכר זקן ואביון מוצא לפתע אוצר שנטמן ליד אח הבית על ידי סבו. העושר הבלתי צפוי אינו מיטיב עמו. הוא מלא דאגה בלתי פוסקת שמא יגנבו אותו, בודק וחוזר ובודק אם עדיין הוא טמון היכן ש

כלים שלובים בחינוך הלאומי
הספר עומד לצאת לאור בקרוב, ניתן לרכוש אותו ולקבלו כשיראה אור. החינוך הוא אמצעי חשוב ומרכזי בביסוסן של תנועות לאומיות. הספר כלים שלובים בחינוך הלאומי: הסיפור הציוני מוסיף &

שאלת האשמה
החיבור שאלת האשמה - התגובה האמיצה והנוקבת ביותר של קרל יאספרס, אחד מגדולי ההוגים האקזיסטנציאליסטים במאה העשרים לזוועות של הנאציזם - עומד במרכזו של קובץ זה. קוראיו של יאספ&#

MODES OF EDUCATIONAL TRANSLATION
This volume is concerned with the possibility of “translating” insights derived from areas of knowledge sometimes thought to be outside the purview of education – to issues and problems on the agenda of educational thinkers, researchers and practitioners. As we have learned from our teachers, Prof. Seymour Fox, of blessed memory, and Prof. Michael Rosenak (may he be granted many more years of fruitful creativity) – “translating” from philosophical systems or lead concepts, from principles deriving from the tradition of Jewish thought, or from cultural visions – to educational thought and practice,is a most complex matter. Some prefer to work in the “normative” mode, wherein normative world views are “translated” from fundamental philosophical “principles” to educational “ideals,” “goals” and “means.” In the transition from one category to the next, however, certain terms must necessarily be modified or reinterpreted. This process is both enriching and impoverishing – as certain un

היהודים וישראל בעיתונות הסובייטית בתקופת גורבצ'וב
בשנות כהונתו של מיכאל גורבצ'וב כנשיא ברית המועצות (1988--1991) התרחשו בה שינויים מרחיקי לכת שבאו לידי ביטוי בהרחבת החופש הפוליטי והתרבותי ובניסיון להנהיג רפורמות כלכליות. השינ•

אהבה ארצית - אהבה שמיימית
המקרא, כחלק בלתי נפרד מן התנך הנוצרי, הוא אחד ממקורות ההשראה החשובים ביותר באמנות המערבית. הספר אהבה ארצית – אהבה שמימית דן בסיפוריהם ובייצוגיהם החזותיים של שני זוגות מקר&

על הליריות של הנפש
מהי הליריות של הנפש? האם מדובר בתכונה המייחדת את נפשם של משוררים בלבד, או שמא באיכות נפשית המצויה בכל אחד מאתנו, אולי אף מתנה את עצם קיומו של מרחב נפשי? ספר זה מנסה לבחון את מש

הטרמינולוגיה של הירושלמי
הספר הטרמינולוגיה של הירושלמי: המונחים העיקריים בוחן באופן שיטתי ומקיף את המונחים העיקריים שבתלמוד זה. נידונים בו יותר ממאתיים ועשרים מונחים. סקירתם מבוססת על בדיקה שי

Journal of rural cooperation, Vol. 35, 1, 2007
The Journal of Rural Cooperation (JRC) is an interdisciplinary journal focusing on cooperatives and related rural organizations in developed and less developed countries. Topics of particular interest are cooperatives facing trends of globalization and privatization, the web of cooperative-community relationships, and cooperatives as part of such broader systems as mainstream economics, economies in transition, the social economy or related alternative paradigms.

בלשנות עברית תיאורטית
הקובץ בלשנות עברית תאורטית עוסק בשפה העברית ובתכונותיה הייחודיות מתוך ראייה רחבה של הבלשנות הכללית ותאוריות בדבר השפה האנושית. מרבית המאמרים נכתבו לאור התאוריה הגנר&#

האומנם גורשו הנשים הנוכריות? שאלת ההיבדלות בימי שיבת ציון
הייתכן כי יהודים יגרשו את נשיהם, אימהות ילדיהם? השבים ליהודה מגלות בבל נתבעו, על פי ספר עזרא-נחמיה, להיבדל מ'עמי הארצות' ולהוציא את נשיהם הנכריות כדי לטהר את קהילתם. הייתה ז

The Dead Sea: The world's ultimate natural healing resort
This book explains in simple and understandable words all the principles, mechanisms of action and advantages of all the treatment modalities at health resort areas. This book describes all the diseases that can be treated successfully at the Dead Sea. and is the first one that was written and directed for the general public.

Journal of rural cooperation, Vol. 35, 2, 2007
The Journal of Rural Cooperation (JRC) is an interdisciplinary journal focusing on cooperatives and related rural organizations in developed and less developed countries. Topics of particular interest are cooperatives facing trends of globalization and privatization, the web of cooperative-community relationships, and cooperatives as part of such broader systems as mainstream economics, economies in transition, the social economy or related alternative paradigms

מקרא ועולמו: מבחר מחקרים ספרותיים והסטוריים
מבחר זה של מחקרים מתפרס על פני תקופה של כחמישים שנה וכלולים בו גם מחקרים חדשים הרואים אור לראשונה בכרך זה. המחקרים שבמדור הראשון עוסקים כולם בפולחן בישראל בתקופת המקרא, ו&#

פילוסופים קיומיים יהודים ברב-שיח
תאור מהי תרומתם המיוחדת של הפילוסופים הקיומיים היהודים לאקסיסטנציאליזם בכלל ולפילוסופיה הדיאלוגית בפרט? שאלה זו היא העומדת במרכז הספר. מתברר שהגותם היא הגות דיאלוגי&

עתיד הדמוקרטיה
'כל מי שדואג לדמוקרטיה, בין כאזרח, בין כפעיל פוליטי ובין כחוקר, חייב לברך על הופעתו של קובץ המאמרים של נורברטו בוביו. במאמרים אלו גלומים חדות המחשבה, החכמה ורוחבה ועומקה של &

פירוש על ספר במדבר כב-לו
הספר דן בחלק האחרון של ספר במדבר, שבו כמה פרשיות רבות חשיבות: פרשת בלק, הכוללת את נאומי בלעם; לוח הקרבנות לימים, לרגלים ולמועדים; ירושת הארץ וחלוקתה ופרשת בנות צלפחד ומסקנות

סיפורה של מערכת החינוך הישראלית: בין ריכוזיות לביזור; בין מוצהר לנסתר; בין חיקוי לייחוד
מערכת החינוך הישראלית צומחת בעת ובעונה אחת עם החברה הישראלית ועם תרבותה. היא נוצרה על ידי החברה העברית בראשית התהוותה והייתה כלי ליצירתה, ומאז היא ממשיכה לקחת חלק בעיצו&#

שירת חייו של ר' יהודה הלוי
שירת חייו של ר' יהודה הלוי הוא סיפור חייו של גדול משוררי ימי הביניים העבריים מאז פרסומו בטולדו שבספרד ועד מותו עם קטיעת מסעו ההרואי לארץ ישראל ולירושלים. התיאור מבוסס בפ–

שותפות ועוינות: עבדאללה, הלגיון הערבי ומלחמת 1948
'בא עלינו אסון!' במילים אלו התבטא מזכיר הליגה הערבית לאחר שהתקבלה ההחלטה לצאת למלחמה ביהודים ב-15 במאי 1948. מי גרר את מדינות ערב למלחמה שלא היה להן עניין בה ומדוע בכל זאת נלחמו? מ&#

'חלומות השוא ידברו'?: חלומות התגלות במקרא ומקומם בתולדות האמונה והמסורת בישראל הקדומה
הספר מציג את ריבוי ההשקפות ואת הדו-ערכיות שבהתייחסות המקראית לחלום מתוך התמקדות בסוג חלום מיוחד, חלום התגלות – התחקות אחר גלגוליו, דפוסיו וסוגי המסורות המשתקפות בו, המיו

בסוד היצירה של ספרות חזל: העריכה כמפתח למשמעות
עולמם הדתי-רעיוני של התנאים והאמוראים – 'מחשבת חזל' – זוכה בדורנו להתעניינות רבה ומחודשת, המלווה בחיפוש דרכים אמינות ופוריות לעיון משמעותי בחיבוריהם. ספר זה מציע כעין מפת

עיונים בחינוך היהודי כרך יא: שפות וספרויות בחינוך היהודי מחקרים לכבודו של מיכאל רוזנק
עיונים בחינוך יהודי הוא בימה לניתוח מחקרי של סוגיות מרכזיות בתחום החינוך היהודי בימינו. הסדרה באה לתת ביטוי לאמונה בחיוניותו של הקשר בין תיאוריה למעשה כחלק מן המאמץ לש

פיזיקה א-ב
הפיזיקה של אריסטו אינו אלא פילוסופיה של הטבע; דין וחשבון שיטתי ורציונלי על תופעות וגילויים המשותפים לכל העצמים בטבע. המצפה למצוא בו את מה שמקובל למצוא בספר פיזיקה מודרנ

התחדשות הלשון הערבית בשליחות הרעיון הלאומי במצרים
הלשון הערבית הצחה, הכתובה – אַללֻּעַ'ה אלְפֻצְחַא – הייתה מסוף המאה התשע עשרה, בעקבות המפגש עם העולם המערבי והתחלת התגבשותו של רעיון הלאומיות הערבית, למוקד הדיון בקרב אנש

מקרא לישראל: יהושע
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

מקרא לישראל: רות
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

כאן ושם, עכשיו ובימים האחרים
שנים רבות הייתה פולין ליהודיה 'פּוֹלִין הָעֲדִינָה הַקְּדוּמָה לְתוֹרָה וְלִתְעוּדָה לְמִיוֹם סוּר אֶפְרַיִם מֵעַל יְהוּדָה, מקום ללון בו עד בוא הגאולה. יהודי פולי

פונדמנטליזם יהודי והר הבית
הר הבית הוא המקום הקדוש ביותר ליהדות והשלישי בקדושתו לאסלאם לאחר מכה ומדינה. אופיו הקדוש הפך אותו לאחד ממוקדי הסכסוך הישראלי-ערבי. בחודש מרס 1996 פסק ועד רבני ישע, שחבריו הם ר&#