ומספסל הלימודים לוקחנו Page 11 - The Hebrew University Magnes Press

ספרות הילדים שנכתבה בארץ ישראל בתקופת היישוב מילאה תפקיד מרכזי בעיצוב עולמו, ערכיו וחוויותיו של הדור הצעיר. עד תחילת שנות הארבעים של המאה העשרים סיפר הזרם ההגמוני בספר•

‡  · Ó [ 1 ] ‡  · Ó È„ ‰ ȉ ·  ˘ ÈÈÏ ˙ ÂÈËÓ‡ ¯ Ë ˙  ¯ ÚÂÒ ÌÈ  ˘ Âȉ ÌÈ ¯ ˘ Ú‰ ‰‡ Ó‰ Ï ˘ ÌÈÚ · ¯ ‡ ‰ ˙   ˘ ‡ · ˆ È„ È · χ ¯ ˘ È ץ ¯ ‡ ˘  · ÈÎ ˙  ÎÒ ¨ ‰ ÈÈ  ˘ ‰ ÌÏÂÚ‰ ˙ ÓÁÏÓ Æχ ¯ ˘ È ץ ¯ ‡ · ÌÈËÈ ¯ · · ˜ · ‡ Ó‰ ¨ ‰ Ù ¯ ȇ · ˙ ÏÏÂÁ ˙ Ó‰ ‰‡  ˘ ‰ ÏÚ ˙  ˘ ˜ ‰ ˙ ÂÚÈ„ ȉ ¨ ÏÓ ¯ Ï ˘ „ Á‡ ¯  ˘ Ú Í ˙ χ ÂÒÁ„  ‰ χ ÏÎ — ˙ ÈÓ‡ Ï ˙ ‡ Ó ˆ Ú ÏÚ ‰ ÓÁÏÓ ˙ ‡ ¯ ˜ Ï ˙   Ή‰  ¯  ˘ ÈÓ · Ô‰ È ˙ ÁÙ ˘ Ó‰  ÈË ¯ Ù‰ ÌÈ ¯  ˘ ÈÓ · Ô‰ ·  ˘ Èȉ È ˘  ‡ Ï ˘ ̉ ÈÈÁ ˙ ‡ ÂÏËÏË ÌÓ ˘ È ¯ ˙ ‡  ¯ È ˙ ‰ ÌÈÚ ¯ ȇ‰ Ɖ Ê ¯  · È ˆ Ó ˜ ÏÁ Âȉ ‰ È ¯ Ú   ץ ¯ ‡ ‰ È„ ÏÈ ÆÈ ¯  · È ˆ ‰ ̉ Ï ÏÈÁ  ‰ Ï Âȉ ÌÈ ¯ ÂÓ‡ ÌÈ ¯ ‚  · Ó‰ ̉ · ˘ ÌÈÓÂÁ ˙ · ¯ ˜ ÈÚ · È ˙  · ¯ ˙ ‰ ÌÓÂÈ ¯ „ Ò · ÌÈ„ ÏÈ È ¯ ÙÂÒ ¯ Ú  ‰ ˙ ÂÚ  ˙ · ÌÈÎÈ ¯ „ Ó ¨ ÌÈ ¯ ÂÓ ¨ ÌÈÎ  ÁÓ ¨ ÌÈ ¯ ‰ Ɖ ¯ „ Ò ‰  ˘ Ó Æץ ¯ ‡ ‰ È„ ÏÈÏ Â„ ÈÚ‰ ˘ ÌÈÈÎ ¯ Ú‰ ÌÈ  Î ˙ ‰ ˙ ‡ ‰ ˘ ˜ ‰ ˙ ‡ È ˆ Ó‰ ÁΠ Ï ÂÓȇ ˙ ‰    È ˘ ÆÌÈË · ÏÏ ˙  ˜ ÙÒÏ Ì‚ ÈÂËÈ · Ô ˙ È   ˙ È ˙ ¯ ÂÒÓ‰ ˙ ˆ ¯ Á  ‰ ‰ ÓÈ  ‰ ‰ ˘ ÏÁ  ÍÎ Í ˙ · È ¯ „– ÔÈ · ץ ¯ Ú ‰ ˙ Èȉ  ± π¥ Π≠± π≥ π ÌÈ  ˘ · ‰ ÓÒ ¯ ÂÙ ˘ ¯ Ú  ‰  ÌÈ„ Ïȉ ˙  ¯ ÙÒ ÈÎ ¯ ÂÎÊÏ ˘ È Æ‰ Ê ¯ ÙÒ · ÔÂÈ„‰ „ ˜ ÂÓ · ˙ „ ÓÂÚ ¨ ¯ Ú  ‰  ÌÈ„ Ïȉ ˙  · ¯ ˙ ÌÂÁ ˙ · ÈÊÎ ¯ Ó ‰ ÏÁ‰ ˙ Ú ¨ ÌÈ ¯ ˘ Ú‰ ‰‡ Ó‰ Ï ˘ ÌÈ ˘ È ˘ ‰ ˙   ˘ ÛÂÒ „ Ú ‰ ˘ ÚÓÏ ¨ ·  ˘ Èȉ ˙ Ù ˜ ˙ · ˙  ÎÂÒ Ï ˘ „ ÓÚÓ ÌÈ„ Ïȉ ˙  ¯ ÙÒÏ ‰ ȉ ¨ ÌÈ„ Ïȉ Ï ˘ ȇ  Ù‰ ˙ ÂÚ ˘ · Ò‚  Ï ‰ ÈÊÈÂÂÏˉ ÆÌÈÈ ¯  È ¯ Ë ˜ „  ȇ ÌÈÎ ¯ ˆ Ï ¯ È„ ˙ ‰ Ï ˆ   ‡ ȉ  ¨ ˙ ÈÊÎ ¯ Ó ˙  · ¯ ˙ Ï ˘ ÌÈÚ ˘ ˙ ‰  ÌÈ  ÂÓ ˘ ‰ ˙   ˘ · ‰ ÎÊ ·  ˘ Èȉ ˙ Ù ˜ ˙ ȉ Ï ˘ Ï ˘ ÈΠ ÈÁ‰ ÁÈ ˘ ‰ ˙ ÂÈ  Î ˙ ˙ ‡  „ ÂÓÈω È ¯ ÙÒ ˙ ‡  ˜ „ · ˘ ˙ „  · Ú ‰ ÓÎ · ÛÈ ˜ Ó ¯ ˜ ÁÓÏ ÌÈ ¯ ˘ Ú‰ ‰‡ Ó‰ ª ± πΠμ ¨ ¯ ¯ ÈÙ © ˙  · ¯ ˙ ‰ ˙ ‡ ÌÈ   ÂÎÓ‰ ÌÈÒ ˙ ‡ ‰ Ï ˘ Ì ˙ ÈÈ  · Ï ÌÈÚ ˆ Ó‡ Î ÌÈ„ ÂÓÈω È ˙  ¯ ÙÒ‰ Ï ˜ ‰ ¨ ˙ ‡ Ê ˙ ÓÂÚÏ Æ ® ± ππΠ ¨ ÔÂËÈÒ ª ± ππ¥ ¨ ¯  ¯ „ ª ± πππ ¨ ± ππ≥ ¨ Ï‚– ¯ · ‡ Ï ˙  · ¯ ˙ oe ‰  ˙  ¯ · Áoe ‰ ÈÎÈω ˙ · „ È ˜ Ù ˙  ÌÈÚ · ¯ ‡ ‰ ˙   ˘ Ï ˘ ¯ ÈÚ ˆ ‰ ¯ „ Ï ‰  Ù‰ ˘ ÆÌÈ ˆ ÓÓ „ ÂÚÈ ˙ Ï ¯ ˜ ÁÓÏ ‰ Î „ Ú ÂÎÊ Ï‡ ¯ ˘ È ץ ¯ ‡ · ‰   ˘ ‡ ¯ Ï ¯ ‡ ‡ ¯ ˘ ÌÈ„ ÏÈÏ ÌÈÈ ˙  ¯ ÙÒ ÌÈËÒ ˜ Ë ˙  ÈÁ · Í ˙ ‰ Ó ˙ ˜ „  · ‰   ˘ ‡ ¯ ‰ ‰ χ ˘ ‰ ∫ ˙ ÂÈÊÎ ¯ Ó ˙ Âχ ˘ È ˙ ˘ · ‰  „ È  ‡ ÌÈÚ · ¯ ‡ ‰ ˙   ˘ · Ï„‚ ¯ · ˘ Ï ˘ ÂÊ ‰ Ù ˜ ˙ · È ¯ „– ÔÈ · ‰ ÁÈ ˘ ‰ ˙ ¯ ‚ ÒÓ · ÌÈ„ Ïȉ ˙  ¯ ÙÒ Ï ˘ ‰ Ó ˜ Ó ‰ ȉ ø ¯ Á‡‰ „ ˆ ‰ ÔÓ ‰  È„ Ó ˙ Ó ˜ ‰ Ï ˙ ˆ ‡ ÂÓ‰ ˙    ÂÎ ˙ ‰ ‰  „ Á‡ „ ˆ Ó ‰‡  ˘ ‰ Ï ˘ ‰ ÈÈËÚ · ÌÈ  Î ˙ ‰ ÔÈ · Ï ÌÈ„ Ïȉ ˙  ¯ ÙÒ ˙ ÂÚ ˆ Ó‡ · ¯ ÙÂÒ ˘ ¯ ÂÙÈÒ‰ ÔÈ · ¯ ˘ ˜ ‰ ¯ ¯ · ˙ Ó ÍÎ Í ˙ · ÆÈÏÓ ¯ ÂÙ‰ Í  ÈÁ‰ ˙  ¯ ‚ ÒÓ · ˙ Ú‰ ‰ ˙ ‡ · ÌÈ„ ÈÓÏ ˙ Ï ÂÏÁ  ‰ ˘ ÌÈÈÊÎ ¯ Ó‰ ˙  ¯ ÙÒ Ï ˘ ‰„ È ˜ Ù ˙ ‰ ȉ ‰ Ó ‡ ȉ ¨ ¯ ˙ ÂÈ · Á ¯ ¯ ˘ ˜ ‰ · ˙ χ ˘  ‰ ¨ ‰ ÈÈ  ˘ ‰ ‰ χ ˘ ‰ ‰ ÏÚ ÌÈ„ ÏÈÏ ¯ ÙÂÒ ˘ ‰ Ó Ì‡‰ øÂÊ ‰ Ù ˜ ˙ · ÈÓ‡ ω ÏÚ‰– ¯ ÂÙÈÒ ˙ ÈÈ  · · ÌÈ„ Ïȉ ¨ ÌÈ„ ÏÈÏ ˙ È ˙  ¯ ÙÒ‰ ‰ · È ˙ Ή ‰ ¯ ˘ Ù‡ ‡ Ó ˘ ‡ ¨ È ¯  · È ˆ ‰ ÔÂÈ„‰ È ¯ ˜ ÈÚ ÌÚ „ Á‡ ‰  ˜ · ÈÏÏÎ ÔÙ‡ ·  øÌÈ ¯ Á‡ ÁÈ ˘ È ˆ  ¯ Ú · ¯ ÙÂÒ ‡ Ï ˘ ¯ ÂÙÈÒ ¯ ÙÒÏ ¨ ¯ · ˘ Ó ˙  ˙ Ú · ‡ ˜ „ ˙  ¯ ÂÓ ˙  ˙ È · ÈË ˜ Ï ˜ ‰ Ó‡ ¯ Ë ‰ ÂÂÁ‰ ‰ ¯ · Á · ÌÈ„ ÏÈ ˙  ¯ ÙÒ Ï ˘ ‰„ È ˜ Ù ˙ ‰ Ó ∫ ¯ ˙ ÂÈ
ומספסל הלימודים לוקחנו Page 1 | ומספסל הלימודים לוקחנו Page 2 | ומספסל הלימודים לוקחנו Page 3 | ומספסל הלימודים לוקחנו Page 4 | ומספסל הלימודים לוקחנו Page 5 | ומספסל הלימודים לוקחנו Page 6 | ומספסל הלימודים לוקחנו Page 7 | ומספסל הלימודים לוקחנו Page 8 | ומספסל הלימודים לוקחנו Page 9 | ומספסל הלימודים לוקחנו Page 10 | ומספסל הלימודים לוקחנו Page 11 | ומספסל הלימודים לוקחנו Page 12 | ומספסל הלימודים לוקחנו Page 13 | ומספסל הלימודים לוקחנו Page 14 | ומספסל הלימודים לוקחנו Page 15 | ומספסל הלימודים לוקחנו Page 16 | ומספסל הלימודים לוקחנו Page 17 | ומספסל הלימודים לוקחנו Page 18 | ומספסל הלימודים לוקחנו Page 19 | ומספסל הלימודים לוקחנו Page 20 | ומספסל הלימודים לוקחנו Page 21 |

ומספסל הלימודים לוקחנו


About Book ומספסל הלימודים לוקחנו


page hebrew university magnes press
The Hebrew University Magnes Press Outlet

ההלכה הנבואית: הפילוסופיה של ההלכה במשנת הראיה קוק
הספר ההלכה הנבואית מביא לראשונה תמונה כוללת של הגותו ופסיקתו של הרב קוק, מגדולי אנשי הרוח בעולם היהודי בעידן המודרני. הספר מבאר באופן חדשני את משנתו לאור כתביו המודפסים &

האוכלוסייה הערבית והמאחז היהודי : תפרוסת וצפיפות בארץ ישראל בשלהי התקופה העותמאנית ובתקופת המנדט הבריטי
הספר פורס את מצב הדמוגרפיה בארץ ישראל לאזוריה בתחילת תקופת ההתיישבות היהודית בה ומנתח בפירוט ולעומק את הגורמים הגאוגרפיים, הפוליטיים והאנושיים לשוֹנוּת בין האזורים &#

בלשנות עברית תיאורטית
הקובץ בלשנות עברית תאורטית עוסק בשפה העברית ובתכונותיה הייחודיות מתוך ראייה רחבה של הבלשנות הכללית ותאוריות בדבר השפה האנושית. מרבית המאמרים נכתבו לאור התאוריה הגנר&#

Albert Einstein: The Persistent Illusion of Transience
This beautifully designed book features a significant number of previously unreleased documents and photographs from the Albert Einstein Archives and links them together with short introductions to chapters about Einstein's private life, his scientific achievements and his political activities. The new volume represents a substantially enlarged English edition of a title originally published as a version to supplement the permanent exhibition on Albert Einstein at the Jewish National and University Library.

פילוסופים קיומיים יהודים ברב-שיח
תאור מהי תרומתם המיוחדת של הפילוסופים הקיומיים היהודים לאקסיסטנציאליזם בכלל ולפילוסופיה הדיאלוגית בפרט? שאלה זו היא העומדת במרכז הספר. מתברר שהגותם היא הגות דיאלוגי&

היהודים וישראל בעיתונות הסובייטית בתקופת גורבצ'וב
בשנות כהונתו של מיכאל גורבצ'וב כנשיא ברית המועצות (1988--1991) התרחשו בה שינויים מרחיקי לכת שבאו לידי ביטוי בהרחבת החופש הפוליטי והתרבותי ובניסיון להנהיג רפורמות כלכליות. השינ•

שאלה של כבוד: כבוד האדם כערך מוסרי עליון בחברה המודרנית
כיצד אפשר לשמור על כבוד האדם בתנאי מלחמה? האם המחויבות לכבוד האדם כוללת את הדאגה לרווחתו ולצרכיו הבסיסיים? איך לנהל מדיניות ביטחון יעילה ובה בעת להגן על כבוד האדם ועל חיר&#

תולדות דיני הנישואין במקרא ובתלמוד
ר זה מבוסס על עבודת דוקטור שכתב המחבר בשפה הגרמנית בהדרכתו של פרופסור פאול קושקר והגיש לאוניברסיטת לייפציג. עבודתו התפרסמה בשנת 1920 בלייפציג בשני חלקים. כאן מוגש לקורא נוס

שמחת הרגל בתלמודם של תנאים
העלייה לרגל שימשה בזמן שבית המקדש היה קיים ביטוי תמציתי לתודעתו הלאומית והדתית של אדם מישראל. שרטוט מרכזי בדמותה של חגיגת העלייה הייתה השמחה: ושמחת בחגך. הספר שמחת הרגל ב

השלום
לא נראה סוף למלחמה הפֶּלוֹפּוֹנֶסית בין אתונה לספרטה, שהחלה בשנת 431 לפסהנ וכבר מלאו עשר שנים להתחוללותה. טְריגַיוֹס, אזרח אתונאי שמאס במלחמה, מחליט להגיע לאולימפוס ולשוח&

עיונים בחינוך היהודי כרך ט: הבנת המקרא בימינו: סוגיות בהוראתו
A look at The book of Joshua – The challenges of teaching the book of Joshua in contemporary Israeli society, for example how to grapple with questions of military power in 21st Century Israeli society whose primary concern is peace, and a book which proves the claim of the Jewish people on the land of Israel can appear dated at a time when giving land for peace is a main issue.

ספרותרפיה: הוראה טיפולית במבחן השנים
הספר ספרותרפיה: הוראה טיפולית במבחן השנים כולל עיונים ביצירות ספרותיות מסוגות שונות ושיקולי דעת ביישום עקרונות פסיכו-היגייניים בעת הוראתן. הספר מתבסס על ניסיון רב-שני

מקרא לישראל: שמואל ב
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

סיפורה של מערכת החינוך הישראלית: בין ריכוזיות לביזור; בין מוצהר לנסתר; בין חיקוי לייחוד
מערכת החינוך הישראלית צומחת בעת ובעונה אחת עם החברה הישראלית ועם תרבותה. היא נוצרה על ידי החברה העברית בראשית התהוותה והייתה כלי ליצירתה, ומאז היא ממשיכה לקחת חלק בעיצו&#

אלברט איינשטיין רעיונות ודעות
רב המכר של 2005! יכולתו המדהימה של אלברט איינשטיין לחדור היישר אל לבו של נושא כלשהו ניכרת בכתיבתו בעניינים כלליים ממש כמו בעבודותיו המדעיות. בזכות סגולה נדירה זו הבעיות המו

האמת של הרפואה המדעית
הספר האמת של הרפואה המדעית מנסה להתמודד עם אחת הבעיות המרכזיות של הרפואה המודרנית: הקצב המהיר של התחלפות האמיתות העומדות ביסוד הפרקטיקה הרפואית. אמיתות בלתי יציבות הן –

יצירה עצמית: חיים, אדם ויצירה על פי ניטשה
מהי היצירה העצמית של האדם? כיצד חירותו אפשרית? מהם תהליכי ההיריון והלידה של השפע הפנימי של האדם היוצר? האם העל-אדם הוא בר מימוש או אוטופיה? כיצד התרבות והמציאות קשורות בחוו

הרמנויטיקה במחשבה היהודית החדשה
הספר הרמנויטיקה במחשבה היהודית בעת החדשה עוסק בבעיות הפילוסופיות של פרשנות טקסטים שכתבו פילוסופים יהודיים ממשה מנדלסון במאה התשע עשרה עד ז'ק דרידה ועמנואל לוינס במח

חלום הטוהר: היידגר עם דרידה
'מדוע יש בכלל דבר-מה ולא רק מאומה?'. שאלה זו על עצם ההיות ועל פשר ההיות – שאלת ההוויה – היא פתח יציאה מן השגור וההמוני ופתח כניסה לכל מחשבה שניתן לכנותה פילוסופית. שאלה זו היא גם 

On The Situation of the Polish Writer of Jewish Descent In the Twentieth Century
A leading critic of Polish literature, Artur Sandauer (1913-1989) takes a hard, at times painful, look at the critical role that Jews and individuals of “Jewish descent” played as both creators and objects of literature and culture in twentieth-century Poland. Through an engaging series of essays, Sandauer analyzes major figures in Polish literature via the prism of one central, if at times muted, issue: “the Jews.” Sandauer begins his analysis by looking at such classics of Polish literature as Mickiewicz, continues by discussing the experiences of writers in the interwar era such as Tuwim and Schulz, challenges reigning myths of the war years with critical examinations of works by Andrzejewski and Miłosz, exposes the problematic relationship between writers and the Communist regime through the career of Ważyk, and concludes with hope for Poland’s future with discussions of Szymborska and, in a bold display of intellectual honesty, himself. Written during the period of m

לחשוב עם ההיסטוריה: עיונים בדרך אל המודרניזם
בספר זה מקבץ ההיסטוריון הנודע קרל שורסקה שורת מאמרים החושפים את מקומה המשתנה של ההיסטוריה בתרבויות המאה התשע עשרה והמאה העשרים. ברוב תחומי הרוח והתרבות, טוען שורסקה, אי

שברי לוחות: ספרים אבודים של בעלי התוספות
תורתם של בעלי התוספות, הלוא הם חכמי גרמניה וצרפת במאות השתים עשרה והשלוש עשרה, היא עמוד הברזל של ההלכה ושל המשפט העברי. אך מדף הספרים של בעלי התוספות המונח לפנינו אינו אלא ק

קולות הקוראים: מעשה הקריאה בסביבת תקשורת רב ערוצית
קולות הקוראים, ספרם של חנה אדוני והלל נוסק, הוא המחקר המקיף והמורכב ביותר בנושא הקריאה שנערך בישראל. הקריאה נבדקת במחקר זה במגוון רחב של היבטים לאורך שנים רבות ובאמצעות כ&#

טקסט תאוריה פרשנות
אמנות היא תפיסת מציאות על פי הדמיון. באמצעות הדמיון מתפקדת האמנות ככלי יצירתי לביטוי, עיצוב, ייצוג ושיקוף רוח היוצר והזמן והמקום הפסיכו-תרבותיים. בספר טקסט תאוריה פרשנו

Judaism of the Second Temple Period - Vol 1: Qumran and Apocalypticism
In Judaism of the Second Temple Period, Flusser examines the influence of apocalypticism on various Jewish sects. He states that the teachings of Jesus, while reflecting first and foremost the views of the sages, are also influenced by Jewish apocalypticism. Examining the Essenes, their effect on Hebrew language, the split of sects, and much more, Flusser's collected essays offer an important source of study for any Dead Sea Scrolls scholar.

פונדמנטליזם יהודי והר הבית
הר הבית הוא המקום הקדוש ביותר ליהדות והשלישי בקדושתו לאסלאם לאחר מכה ומדינה. אופיו הקדוש הפך אותו לאחד ממוקדי הסכסוך הישראלי-ערבי. בחודש מרס 1996 פסק ועד רבני ישע, שחבריו הם ר&#

Judaica Latinoamericana: Estudios Historico-Sociales y Literarios Vol. V
La publicación de este quinto volumen de Judaica Latinoamericana coincide con el trigésimo aniversario de AMILAT, creada en Israel en 1975 por un grupo de investigadores independientes en diversas áreas de estudio del judaísmo latinoamericano. El volumen es multidisciplinario y pluritemático. Los trabajos incluidos, fruto de la labor continua de investigadores que trabajan en Israel, Brasil, Argentina, México y Alemania, cubren un espectro cronológico que va desde la época colonial hasta nuestros días, y aparecen agrupados en campos temáticos amplios y en algunos casos interdisciplinarios: dinámica comunitaria, economía y política, historia del sionismo, literatura y cultura. La continuidad de Judaica Latinoamericana responde al amplio fenómeno del reconocimiento de estos estudios como una área distintiva, ubicada en el cruce entre las investigaciones en ciencias judaicas y las investigaciones sobre Amér

הפרשים
דמוס(העם) זקן נרגן, עובר בטל שנדמה כי כל אחד יכול להוליכו שולל, קנה לעצמו עבד חדש בשם פפלגון (המדינאי קלאון) והעבדים שבביתו (המנהיגים הקודמים) נידחו על ידו, אינם מרוצים וזוממי

היסטוריה כשליחות: אסופת מאמרים לכבודו של משה צימרמן במלאת לו שישים
בינואר 2004 התקיים בקמפוס הר הצופים של האוניברסיטה העברית בירושלים יום עיון שנושאו היסטוריה כשליחות. ביום העיון, שנערך לכבודו של פרופסור משה צימרמן במלאת לו שישים שנה, נשאו

מורה דרך לאוהב החכמה
מהי מחשבה פילוסופית? למה מתכוונים כשאומרים על אדם שהוא פילוסוף? מה פירוש להחזיק בעמדה פילוסופית? כיצד נוצרות יצירות פילוסופיות? האם אפשר ללמוד להיעשות פילוסוף, האם אפשר 

שונות תרבותית כאתגר לשירותי אנוש
במדינת ישראל בפתח המאה העשרים ואחת מתרחש חלק ניכר של העבודה המקצועית בשירותי אנוש, ובעיקר בתחום השירותים הסוציאליים בהקשר בין-תרבותי, כאשר נותן השירות מוצא עצמו בקשר מ—

מימרה מגיה מיתוס: פרקי דרבי אליעזר לאור מחקר הספרות העממית
החיבור פרקי דרבי אליעזר, למן חיבורו (כנראה במאה השמינית) ועד ימינו, זכה לפופולריות רבה בקרב קהל קוראים מגוון. ואכן, אין דומה לו בספרות העברית של שלהי העת העתיקה וימי הביניי

איטליה כרך יח: כתב-עת לחקר תולדותיהם, תרבותם וספרותם של יהודי איטליה
הספר עומד לצאת לאור בקרוב, ניתן לרכוש אותו ולקבלו כשיראה אור. איטליה מבקשת להגיש לקוראים מחקרים, אינטרדיסציפלינאריים ככל האפשר, אך יותר מכך משווים בין המרחב התרבותי של ה&#

כאן ושם, עכשיו ובימים האחרים
שנים רבות הייתה פולין ליהודיה 'פּוֹלִין הָעֲדִינָה הַקְּדוּמָה לְתוֹרָה וְלִתְעוּדָה לְמִיוֹם סוּר אֶפְרַיִם מֵעַל יְהוּדָה, מקום ללון בו עד בוא הגאולה. יהודי פולי

הגיון ליונה: הבטים חדשים בחקר ספרות המדרש, האגדה והפיוט
העוסקים בספרות האגדה ובנושאים הקרובים לה נזקקים מזה שנות דור למחקריו של פרופ' יונה פרנקל מן החוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית בירושלים, ומייסדה של הגישה הספרותית ב&#

גנוסיס מודרני וציונות: משבר התרבות, פילוסופית החיים והגות לאומית יהודית
פילוסופיית החיים', שרווחה בהגות הגרמנית במפנה המאה העשרים, העלתה על נס את הממד האי-רציונלי כתשתית התרבות, החברה והקיום האנושי, והייתה בסיס לביקורת פוליטית ולמרד חברתי. ב•

MODES OF EDUCATIONAL TRANSLATION
This volume is concerned with the possibility of “translating” insights derived from areas of knowledge sometimes thought to be outside the purview of education – to issues and problems on the agenda of educational thinkers, researchers and practitioners. As we have learned from our teachers, Prof. Seymour Fox, of blessed memory, and Prof. Michael Rosenak (may he be granted many more years of fruitful creativity) – “translating” from philosophical systems or lead concepts, from principles deriving from the tradition of Jewish thought, or from cultural visions – to educational thought and practice,is a most complex matter. Some prefer to work in the “normative” mode, wherein normative world views are “translated” from fundamental philosophical “principles” to educational “ideals,” “goals” and “means.” In the transition from one category to the next, however, certain terms must necessarily be modified or reinterpreted. This process is both enriching and impoverishing – as certain un

דיאלוגים
בספר כונסו ארבעה דיאלוגים מאת דידרו, מעמודי התווך של ההשכלה במאה השמונה עשרה בצרפת – דיאלוגים המייצגים היבטים שונים של חשיבתו – וקטעים מכתיבתו ב'אנציקלופדיה' הגדולה שער&#

מלח הארץ: יד לחלוצי המלח משה נובומייסקי ומשה לנגוצקי. סדרה למחקרי ים המלח. כרך 1
[R]הידעת כי הר סדום בנוי ממלח ועודו ממשיך להתרומם? כי מפלס מי ים המלח היה גבוה יותר בעבר וכי לפני כ-25,000 שנה השתרע הים מחצבה ועד הכנרת? כי מפלסו עתיד להמשיך ולרדת כמאה מטר נוספים? כי

עיונים בחינוך היהודי כרך יא: שפות וספרויות בחינוך היהודי מחקרים לכבודו של מיכאל רוזנק
עיונים בחינוך יהודי הוא בימה לניתוח מחקרי של סוגיות מרכזיות בתחום החינוך היהודי בימינו. הסדרה באה לתת ביטוי לאמונה בחיוניותו של הקשר בין תיאוריה למעשה כחלק מן המאמץ לש

כוכב מיעקב: חייו ויצירתו של פראנץ רוזנצווייג
הספר מתאר את חייו הקצרים והסוערים של הפילוסוף היהודי פראנץ רוזנצווייג, שחי ופעל בראשית המאה העשרים בגרמניה. רוזנצווייג חידש חידושים הן בתחום הפילוסופיה הכללית הן בתחו

Journal of Rural Cooperation Vol. 34, 1, 2006
The Journal of Rural Cooperation (JRC) is an interdisciplinary journal focusing on cooperatives and related rural organizations in developed and less developed countries. Topics of particular interest are cooperatives facing trends of globalization and privatization, the web of cooperative-community relationships, and cooperatives as part of such broader systems as mainstream economics, economies in transition, the social economy or related alternative paradigms

שופטים ומשפטנים בארץ ישראל: בין קושטא לירושלים 1930-1900
שופטים ומשפטנים בארץ ישראל מספר את סיפורה של מערכת השיפוט – שופטים, בתי-משפט, עורכי-דין - שפעלה בארץ-ישראל ב-18 השנים האחרונות של השלטון העותמאני (1900—1918), וב-12 השנים הראשונות של השלטו

שפת אזרח בישראל
שפת אזרח בישראל הוא קובץ מחקרים, מסות ודיווחים אודות מפגשים בין יהודים וערבים המציעים ראייה מגוונת שמנסה לענות על השאלות הללו. נכללים בו מאמרים הבוחנים את שורשי הפערים 

מקדש אדם: ההפנמה הדתית ועיצוב חיי הדת הפנימיים בראשית החסידות
מהי תרומתה הייחודית של החסידות לעולם הרוח היהודי? מדוע היא משמשת גם היום דגם להתחדשות רוחנית יהודית? 'מקדש אדם' הוא מחקר חדשני המתאר את היבטיה השונים של הפנמת החיים הדתיי

עיונים חדשים בפילוסופיה של ההלכה
מהי הפילוסופיה של ההלכה? האם אפשר להבין את ההלכה באופן פילוסופי? האם ההלכה מושפעת מגורמים חוץ-הלכתיים? כיווני מחשבה ומחקר חדשים בנושאים אלה, מאת טובי החוקרים בתחום, מתברר&#

המקרא בין טעמים לפרשנות
ספר זה 'מדובב' את הפרשנות ה'אילמת' המשתקפת בטעמי המקרא ובודק את ההתאמה בינה לבין הפרשנות היהודית המסורתית למקרא. בבדיקה זו מעומתת פרשנות הטעמים עם פרשנות חזל, עם הפרשנו—

סוגיות נבחרות באתיקה עסקית ובאחריות חברתית
הספר סוגיות נבחרות באתיקה עסקית ובאחריות חברתית דן בנושא העומד בראש סדר יומנו הציבורי ומציג את עיקרי משנתו האתית של המחבר. ייחודו בכך שהוא בנוי מפרקים עיוניים, מאירועי–

עתיד הדמוקרטיה
'כל מי שדואג לדמוקרטיה, בין כאזרח, בין כפעיל פוליטי ובין כחוקר, חייב לברך על הופעתו של קובץ המאמרים של נורברטו בוביו. במאמרים אלו גלומים חדות המחשבה, החכמה ורוחבה ועומקה של &

הקיסרים האנטונינים
הביוגרפיות של הקיסרים האנטונינים הן חלק מקובץ הביוגרפיות של קיסרי רומא הידוע בשם SCRIPTORES HISTORIAE AUGUSTAE ('המחברים של תולדות האוגוסטים'), ובקיצור – 'היסטוריה אוגוסטה'. מגילת הקובץ הייתה מו