ומספסל הלימודים לוקחנו Page 9 - The Hebrew University Magnes Press

ספרות הילדים שנכתבה בארץ ישראל בתקופת היישוב מילאה תפקיד מרכזי בעיצוב עולמו, ערכיו וחוויותיו של הדור הצעיר. עד תחילת שנות הארבעים של המאה העשרים סיפר הזרם ההגמוני בספר•

˜ ¯ Ù Ì ˘ ˙ „  ˙ ץÈ ˜ · ‰ ˘ ‚ ‰  · È · ‡ – Ï ˙ ˙ ËÈÒ ¯ · È  ‡ · ‰ · ˙ Î  ˘ ¯ ÂË ˜ „ ˙ „  · Ú ÏÚ ÒÒ · Ó ‰ Ê ¯  · ÈÁ ∫  ˙ · È ˙ Î ·  ¯ ˜ ÁÓ‰ ˙ ÎÈ ¯ Ú · ÈÏ ÂÚÈÈÒ ˘ ÈÓ ÏÎÏ · Ï · ¯ ˜ Ó ˙ „ ‰ Ï ˙ ˘ ˜ · Ó È  ‡ Æ≤∞∞≤ ¨ ÔÓÈË ˘ ˙ È„ ‰ È ¯ ¢ „  ÈÊ ¯ ÈÓ ˙ ¨ ÈÊ ¯ È · ˆ ßÙ ¯ Ù ¨ ÔÈÈÏ ˜ ÈÒÂÈ ¨ ÏË „ „ ¯ ¢ „ ¨ ¯ ‚ ¯ · Ô ¯ ‰ ‡ Æ ˙ ÂÏÈÚÂÓ‰ ̉ È ˙  ¯ Ú‰ ˙ ‡  ¯ ÈÚ‰  ‡ ¯ ˜ ˘ Ì‚ ‰„  ˙ ÆÂÈ ¯ ÙÒÓ ÂÏ ˘ ¯ È ˘ Ú‰ Ú„ ȉ Ó ÈÏ Ì ¯ ˙ ˘ ¨ ËÈ · ˘ · ˜ ÚÈ ßÙ ¯ ÙÏ ‰„  ˙ È ˙  ¯ ˘ Ù‡ · ‰ ȉ ‡ Ï Ì‰ È„ ÚÏ · ˘ ¨ ÌÈ ¯ È„  ÌÈ ¯ ÙÒ ¯  ˙ ȇ · ÚÂÈÒ‰ ÏÚ ÈÂÏ ¯ Ó ˙ ȇ Ï Æ‰ Ê ¯ ˜ ÁÓ Í ¯ ÚÏ ˘ ¢ Ú ‰ Ï‚ ·  ץ ¯ ‡ · È„ ‰ ȉ Í  ÈÁ‰ ˙ „ Ï ˙ Ï ÔÂÈÎ ¯ ‡ ‰ ÔÓ ÔÊÈȇ ‰ ‡  Ï ‰„  ˙ ¯ ˜ ÁÏ ÔÂÎÓ‰ ÔÓ È„ ¯ Â È ¯ ‡ Ï ¯ ‡ Ù– Ï‚ ÔÏȇ Ï ¨ · È · ‡ – Ï ˙ ˙ ËÈÒ ¯ · È  ‡ · ÔÈÏÈ ¯ ÊÚÈ · ‡ ≠ ÌÈÊ  ‚ ÔÂÈÎ ¯ ‡ Ó È ˙ Ò ‰ ¯  · „ Ï ÏΠ¯ ‰ „ ÁÏ ¨ Ô · Ï ÒÁ  Ù ˘ ¢ Ú ‰„  · Ú‰ ˙ Ú  ˙ ÏÚ ‰ · ¯ ‰ ‰ ¯ ÊÚ‰ ÏÚ ßץ ¯ ‡ ‰ ß Ô ˙ ÈÚ ÔÂÈÎ ¯ ‡ Ï ¨ ˘ ¯ · ¯ ˘ ‡ ˘ ¢ Ú ÈÙ ¯ ‚ ÂÈÏ · È · – ÂÈ · ÔÂÎÓ ÆÈ ˙  ˘ ¯ Ï Â„ ÈÓÚ‰ ˘ · ¯ ‰ ¯ ÓÂÁ‰ ÏÚ ® Deutsche Forschungsgemeinschaft © ˙ È  Ó ¯ ‚ ‰ ‰ ÈÓ„ ˜ ‡ ‰ Ô ¯ ˜ Ï ‰„  ˙ Ô ¯ ˜ Ï ‰„  ˙ Æ ¯ ˜ ÁÓ‰ ˙ ÎÈ ¯ ÚÏ ÌÈÈ ˙  ˘ Í ˘ Ó · ¯ ÒÓ ˙ ‰ Ï ÈÏ ¯ ˘ Ù‡ ˘ ¯ ˜ ÁÓ‰ ˜  ÚÓ ¯ ÙÒ‰ ˙ ‡ ˆ ‰ · ÚÂÈÒ‰ ÏÚ Ô„ Ò · „ Ô ¯ ˜ Ï χ ¯ ˘ È ÌÚ ˙ „ Ï ˙ · ¯ ˜ ÁÓÏ ¯ ˆ È  ˘ Ô ¯ ÂÈ Æ ¯ ‡ Ï ˘ Ó ˙ ˘ ‰ Ï ˙  ˘ ¯ ‰ ÏÚ ˙   Ó‡ Ï ÔÓË‚ ÌÂÁ  Ô‡ ÊÂÓÏ ÔÓË‚ ˙ ÁÙ ˘ ÓÏ ‰„  ˙ ˙  ˘ ¯ ‰ ÏÚ Ô ·  „ „ ßÙ ¯ ÙÏ ¨ ÌÈ ¯ · „ ‰ ˙ Ó‚„‰ Ì ˘ Ï ÔÓË‚ ÌÂÁ  Ï ˘ ÂÈ ¯ Âȇ · Ï ˘ ̉ È ˙ ÂÁÙ ˘ Ó È  · Ï Ì‚ ÌÈ„ ÂÓ Â  ‡ ÆÔ ·  ‰ È ¯ ‡ ÂÈ · ‡ Ï ˘ ÌÈ ¯ Âȇ · ˘ Ó ˙ ˘ ‰ Ï ÆÌ ¯ ˙ ‡ Ï Â  ÁÏ ˆ ‰ ‡ Ï ˘ ÌÈ ¯ Èȇ Ó ¨ „ ȉ · ˙ Î ˙ ‡ ‡ ¯ ˜ ˘ ‡ È · ω ˙ È ¯ ÈÚÏ ˜ ÂË ˘  È Ô ¯ „ Ï ‰ ÁÂÏ ˘ ‰ Ï„‚ ‰„  ˙ ÈÓ„ ˜ ‡ ¯ ˜ ÁÓÓ ·  ˙ Ή ˙ ¯ · Ú‰ ˙ · ÏÓ · „ ‡ Ó ÈÏ ÂÚÈÈÒ ̉ Ï ˘ Ó ÂÓ ¯ ˙ ¨  ¯ ÈÚ‰ ¯ ÈÓ ˘ ‰  Ïȇ Ï ‰ ¯ ÂÒÓ‰ ˙ È   ˘ ω ‰ ÎÈ ¯ Ú‰ ÏÚ ¯ ÙÁ– È ˜ Ò · Ï ‰ ¯ ÙÚÏ ‰„  ˙  ¨ ¯ ÙÒÏ Æ · ¯ ‰ „ „ ÈÚ‰  ‰ ·  ˘ ˜ ‰ ‰ ˙ ‡ È ¯ ˜ ÏÚ ¯ ‰ Ê ßÙ ¯ Ù ¨ ¯ ÂË ˜ „‰ ˙ „  · Ú ˙ Á  ÓÏ ¨ · Ï · ¯ ˜ Ó ¨ ˙ „ ÁÂÈÓ ‰„  ˙ ‰ ¯ ÂÓ ˘ ÛÂÒ · Ï Ɖ ˆ È ¯ Ó‰  ‰„„ ÂÚ ¨ ‰ ÎÓ ˙ ¨ ‰ ˆ ÚÈ ¨ ‰ „ ÓÈÏ ¨ ˙  ¯ ÈÒÓ · È ˙ „  · Ú ˙ ‡ ‰ ˙ ÂÂÈÏ ˘ ¨ ËÈ · ˘ ÔÓ ‰ · ¯ ‰ · ‚ ¯ Á ‰ ˙ ÏÈ‚ ˘ ‰ · ¯ ‰ ˙ ÂÈ ˙ Ù·‰  ‰ · È ˙ Ή  ¯ ˜ ÁÓ‰ ÍÈω ˙ · ‰ ˙  · ¯ ÂÚÓ ÆÏ ·  ˜ Ó‰ [ Ë ]
ומספסל הלימודים לוקחנו Page 1 | ומספסל הלימודים לוקחנו Page 2 | ומספסל הלימודים לוקחנו Page 3 | ומספסל הלימודים לוקחנו Page 4 | ומספסל הלימודים לוקחנו Page 5 | ומספסל הלימודים לוקחנו Page 6 | ומספסל הלימודים לוקחנו Page 7 | ומספסל הלימודים לוקחנו Page 8 | ומספסל הלימודים לוקחנו Page 9 | ומספסל הלימודים לוקחנו Page 10 | ומספסל הלימודים לוקחנו Page 11 | ומספסל הלימודים לוקחנו Page 12 | ומספסל הלימודים לוקחנו Page 13 | ומספסל הלימודים לוקחנו Page 14 | ומספסל הלימודים לוקחנו Page 15 | ומספסל הלימודים לוקחנו Page 16 | ומספסל הלימודים לוקחנו Page 17 | ומספסל הלימודים לוקחנו Page 18 | ומספסל הלימודים לוקחנו Page 19 |

ומספסל הלימודים לוקחנו


About Book ומספסל הלימודים לוקחנו


page hebrew university magnes press
The Hebrew University Magnes Press Outlet

אחד בשביל כולם?: עובדות וערכים בוויכוח על האבולוציה של האלטרואיזם
הספר עומד לצאת לאור בקרוב, ניתן לרכוש אותו ולקבלו כשיראה אור. כיצד נוצרו ונשתמרו חיים חברתיים המבוססים על שיתוף פעולה? בעיה זו היא אחת הסוגיות הגדולות שהעסיקו את חוקרי הא&

שברי לוחות: ספרים אבודים של בעלי התוספות
תורתם של בעלי התוספות, הלוא הם חכמי גרמניה וצרפת במאות השתים עשרה והשלוש עשרה, היא עמוד הברזל של ההלכה ושל המשפט העברי. אך מדף הספרים של בעלי התוספות המונח לפנינו אינו אלא ק

ים המלח: אתר המרפא הטבעי הטוב בעולם
הספר עומד לצאת לאור בקרוב, ניתן לרכוש אותו ולקבלו כשיראה אור. הספר מסכם את הידע הרב על יעילותו של ים המלח בטיפול במגוון רחב של מחלות. הספר הוא הראשון בנושא זה המיועד לקהל הר

מקרא לישראל: רות
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי כג
בחוברת תוכן עניינים ותקציר באנגלית. האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למדעי הרוח, המכון למדעי היהדות.

שופטים ומשפטנים בארץ ישראל: בין קושטא לירושלים 1930-1900
שופטים ומשפטנים בארץ ישראל מספר את סיפורה של מערכת השיפוט – שופטים, בתי-משפט, עורכי-דין - שפעלה בארץ-ישראל ב-18 השנים האחרונות של השלטון העותמאני (1900—1918), וב-12 השנים הראשונות של השלטו

תורת ההגה והצורות של העברית, פונטיקה ופונולוגיה
הספר תורת ההגה והצורות של העברית, פונטיקה ופונולוגיה: שיעורי יסוד, מבוסס על רישומי ההרצאות שנשא פרופ' שלמה מורג בראשית שנות השבעים של המאה העשרים. את ההרצאות רשמה עדה ירד

הקיסרים האנטונינים
הביוגרפיות של הקיסרים האנטונינים הן חלק מקובץ הביוגרפיות של קיסרי רומא הידוע בשם SCRIPTORES HISTORIAE AUGUSTAE ('המחברים של תולדות האוגוסטים'), ובקיצור – 'היסטוריה אוגוסטה'. מגילת הקובץ הייתה מו

ההשכלה לגווניה: עיונים חדשים בתולדות ההשכלה ובספרותה
[R]ההשכלה הייתה חלק מפסיפס הנאורות האירופית ובו בזמןההשכלה הייתה חלק מפסיפס הנאורות האירופית ובו בזמן גם הקרינה זהות יהודית מובהקת. ייחודיותה של ההשכלה באה לידי ביטוי ב

האוצר
איכר זקן ואביון מוצא לפתע אוצר שנטמן ליד אח הבית על ידי סבו. העושר הבלתי צפוי אינו מיטיב עמו. הוא מלא דאגה בלתי פוסקת שמא יגנבו אותו, בודק וחוזר ובודק אם עדיין הוא טמון היכן ש

עיונים באתיקה 1
אתיקה בתחום כלשהו של פעילות אנושית היא תפיסה בדבר ההתנהגות הראויה בו. תפיסה כזו יכולה להיות מערכת ערכים, או מערכת עקרונות המבטאים ערכים. גם הערכים וגם העקרונות נותנים בס

טקסט תאוריה פרשנות
אמנות היא תפיסת מציאות על פי הדמיון. באמצעות הדמיון מתפקדת האמנות ככלי יצירתי לביטוי, עיצוב, ייצוג ושיקוף רוח היוצר והזמן והמקום הפסיכו-תרבותיים. בספר טקסט תאוריה פרשנו

עיונים בחינוך היהודי כרך יא: שפות וספרויות בחינוך היהודי מחקרים לכבודו של מיכאל רוזנק
עיונים בחינוך יהודי הוא בימה לניתוח מחקרי של סוגיות מרכזיות בתחום החינוך היהודי בימינו. הסדרה באה לתת ביטוי לאמונה בחיוניותו של הקשר בין תיאוריה למעשה כחלק מן המאמץ לש

ביטחון סוציאלי בישראל
הספר סוקר את התפתחות מדינת הרווחה בישראל על פי תכניות הביטחון הסוציאלי לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים. בסיומו נבחנת הצלחת מערכת הביטחון הסוציאלי בישראל להשיג את יעדי&

Europe's Century of Discontent: The Legacies of Fascism, Nazism and Communism
With the demise of the Soviet Union and the collapse of Communism in Eastern Europe, a number of questions regarding the conventional understanding of totalitarianism could now be viewed in the new light. The classical studies of totalitarianism were undertaken when Nazism and Fascism had been vanquished, while the Soviet system still existed: this created an asymmetry which could now be overcome. The ideological Cold War edge which sometimes accompanied debates about totalitarianism was similarly blunted. The impetus which these developments could give to new angles of research and historical perspective was the focus of the conference “Reflections on Europe's Century of Discontent”, held at the Institute for European Studies at the Hebrew University of Jerusalem. More than a dozen participants from eight countries – political scientists, historians, lawyers as well as political activists – took part in what was an exciting exercise in re-evaluation and re-assessments. The resu

דיאלוגים
בספר כונסו ארבעה דיאלוגים מאת דידרו, מעמודי התווך של ההשכלה במאה השמונה עשרה בצרפת – דיאלוגים המייצגים היבטים שונים של חשיבתו – וקטעים מכתיבתו ב'אנציקלופדיה' הגדולה שער&#

בלשנות עברית תיאורטית
הקובץ בלשנות עברית תאורטית עוסק בשפה העברית ובתכונותיה הייחודיות מתוך ראייה רחבה של הבלשנות הכללית ותאוריות בדבר השפה האנושית. מרבית המאמרים נכתבו לאור התאוריה הגנר&#

פונדמנטליזם יהודי והר הבית
הר הבית הוא המקום הקדוש ביותר ליהדות והשלישי בקדושתו לאסלאם לאחר מכה ומדינה. אופיו הקדוש הפך אותו לאחד ממוקדי הסכסוך הישראלי-ערבי. בחודש מרס 1996 פסק ועד רבני ישע, שחבריו הם ר&#

שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום טו
An annual for biblical and ancient near easstern studies

מקרא לישראל יחזקאל כ''ה-מ''ח
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

או או: כרך שני
סרן קירקגור (1813–1855) איננו רק אביו של האקזיסטנציאליזם הדתי, הוא היה גם פילוסוף-סופר מחונן, שגייס את כישרונו הספרותי לשירותה של התפלספות מהפכנית ומיוחדת במינה זו. בכרך השני של ס–

תורת המשחקים
תורת המשחקים היא ענף במתמטיקה העוסק במידול מצבי החלטה אינטראקטיביים ובניתוחם. במצבים אלה מעורבים כמה מקבלי החלטות שמטרותיהם שונות, וההחלטה של כל אחד מהם עשויה להשפיע ע

אחרון משוררי האלהים:מיתוס, אתוס ומיסטיקה ביצירתו של יוסף צבי רימון
הספר אחרון משוררי האלהים עוסק בראשית השירה הדתית המודרנית בארץ ישראל כפי שהשתקפה ביצירתו המוקדמת של יוסף צבי רימון (1889¬-1958), על רקע התהפוכות הרבות שעברו על היישוב היהודי הישן

דיאלוג עם טריפון היהודי
סופר הכנסייה יוסטינוס מרטיר, יליד שכם-נֶאָפוליס, שנולד כפגני, הוצא להורג ברומי בסביבות שנת 165 לסהנ. חיבורו דיאלוג עם טריפון היהודי, שנכתב שנים מועטות לפני מותו, יכול להיחשב &

לחשוב עם ההיסטוריה: עיונים בדרך אל המודרניזם
בספר זה מקבץ ההיסטוריון הנודע קרל שורסקה שורת מאמרים החושפים את מקומה המשתנה של ההיסטוריה בתרבויות המאה התשע עשרה והמאה העשרים. ברוב תחומי הרוח והתרבות, טוען שורסקה, אי

כרם חמד- חכמת ישראל


לבנות את האומה מחדש
הספר לבנות את האומה מחדש: אינטלקטואלים פלסטינים בישראל, מנתח ומברר את תרומתם של אנשי רוח פלסטינים בישראל לכינונה מחדש של החברה הערבית-פלסטינית לאחר מלחמת 1948 וההתרחשויות &

שאלת האשמה
החיבור שאלת האשמה - התגובה האמיצה והנוקבת ביותר של קרל יאספרס, אחד מגדולי ההוגים האקזיסטנציאליסטים במאה העשרים לזוועות של הנאציזם - עומד במרכזו של קובץ זה. קוראיו של יאספ&#

On The Situation of the Polish Writer of Jewish Descent In the Twentieth Century
A leading critic of Polish literature, Artur Sandauer (1913-1989) takes a hard, at times painful, look at the critical role that Jews and individuals of “Jewish descent” played as both creators and objects of literature and culture in twentieth-century Poland. Through an engaging series of essays, Sandauer analyzes major figures in Polish literature via the prism of one central, if at times muted, issue: “the Jews.” Sandauer begins his analysis by looking at such classics of Polish literature as Mickiewicz, continues by discussing the experiences of writers in the interwar era such as Tuwim and Schulz, challenges reigning myths of the war years with critical examinations of works by Andrzejewski and Miłosz, exposes the problematic relationship between writers and the Communist regime through the career of Ważyk, and concludes with hope for Poland’s future with discussions of Szymborska and, in a bold display of intellectual honesty, himself. Written during the period of m

נגד טימרכוס: על אהבת גברים
נאומו של אייסכינס 'נגד טימרכוס', נאום תביעה שנשא אייסכינס בבית המשפט באתונה בשנת 346/5 לפסהנ בפני מושבעים רבים וקהל גדול, הוא היצירה היחידה ששרדה מן הספרות היוונית העוסקת כו&#

מלח הארץ: יד לחלוצי המלח משה נובומייסקי ומשה לנגוצקי. סדרה למחקרי ים המלח. כרך 1
[R]הידעת כי הר סדום בנוי ממלח ועודו ממשיך להתרומם? כי מפלס מי ים המלח היה גבוה יותר בעבר וכי לפני כ-25,000 שנה השתרע הים מחצבה ועד הכנרת? כי מפלסו עתיד להמשיך ולרדת כמאה מטר נוספים? כי

כוכב מיעקב: חייו ויצירתו של פראנץ רוזנצווייג
הספר מתאר את חייו הקצרים והסוערים של הפילוסוף היהודי פראנץ רוזנצווייג, שחי ופעל בראשית המאה העשרים בגרמניה. רוזנצווייג חידש חידושים הן בתחום הפילוסופיה הכללית הן בתחו

מקרא לישראל ירמיה כ''ו-נ''ב
פירושו של פרופ יאיר הופמן לספר ירמיה (שני כרכים, למעלה מ-900 עמ) ראש בית הספר למדעי היהדות באוניברסיטת תל-אביב. מחזיק מבוא מקיף (94 עמ), מבואות לפרשיות שבספר ופירוש. זה הפירוש המדעי

הערס, הפרחה והאמא הפולנייה: שסעים חברתיים והומור טלוויזיוני בישראל, 2000-1968
האם יש קשר בין מערכון העליות מלול לבין הפנתרים השחורים? בין יאצק והמהפך של 1977? בין הפולניות מזהו זה לפוסט-פמיניזם? התשובה הקצרה לשאלות אלה היא כן. התשובה הארוכה נחשפת בין דפ

אוצר הציטטות מן ההגוּת והספרות העולמית לדורותיה ומן המקורות העבריים העתיקים והחדשים
אם אין להם לחם, שיאכלו עוגות –מארי אַנטוּאַנֶט לא אמרה את המשפט הזה. מי אמר אותו? • מוטב למות על רגליך ולא לחיות על ברכיך – האם ההצהרה הזאת היא פתגם יידי? • שלום צודק ובר-קיימא – מי ט”

השלום
לא נראה סוף למלחמה הפֶּלוֹפּוֹנֶסית בין אתונה לספרטה, שהחלה בשנת 431 לפסהנ וכבר מלאו עשר שנים להתחוללותה. טְריגַיוֹס, אזרח אתונאי שמאס במלחמה, מחליט להגיע לאולימפוס ולשוח&

עמנואל לוינס בירושלים: פרשנויות פילוסופיות ופרספקטיבות דתיות
עמנואל לוינס (1906--1995), מגדולי הפילוסופים של זמננו, נודע מזה כארבעים שנה ברחבי תבל בשל יצירתו הייחודית היונקת הן מן המסורת הפילוסופית המערבית הן מן המקורות היהודיים-התלמודיים.

'חלומות השוא ידברו'?: חלומות התגלות במקרא ומקומם בתולדות האמונה והמסורת בישראל הקדומה
הספר מציג את ריבוי ההשקפות ואת הדו-ערכיות שבהתייחסות המקראית לחלום מתוך התמקדות בסוג חלום מיוחד, חלום התגלות – התחקות אחר גלגוליו, דפוסיו וסוגי המסורות המשתקפות בו, המיו

זהויות במדים: גבריות ונשיות בצבא הישראלי
'גבר גבר' - צ.ה.ל הוא הזירה בה מעוצבות הזהות הגברית והנשית המלווה כל מי ששירת בצבא למשך כל חייו. גבריות, כמו נשיות, היא דימוי או אידאל שהכול מכירים אך איש אינו יכול להגדירה במד•

מקדש ומרכבה, כוהנים ומלאכים, היכל והיכלות במיסטיקה היהודית הקדומה
ספר זה מוקדש לבירור מהותה המיסטית של מסורת המרכבה הכוהנית, שהתחברה בזיקה למסורות מקדשיות. ראשיתה בחזונו של הנביא יחזקאל בן בוזי הכוהן, שהוגלה מירושלים בשלהי ימי בית ראש

The Battle For The Land
In 1901, the Zionist Organization founded the Jewish National Fund to purchase lands in the Land of Israel and transfer them to the ownership of the Jewish people. The book before us examines and summarizes the JNF’s land purchasing policies and endeavors, from the establishment of the Fund to the establishment of the State of Israel in 1948. A major part of this essay centers on the period from 1936 to 1948, which were the most important years of the JNF’s activities and during which it became almost the sole Jewish entity promoting this aspect of the building of the land of Israel. During these years, the JNF purchased about 600,000 dunams, which constitute more than 60% of its acquisitions from its establishment to the establishment of the State. The pivotal nature of the JNF during those years stems first and foremost from the recognition of its settlement endeavors by the top institutions of the Zionist Organization, in promoting the political interests of the Zionist movement in

JUDAICA LATINOAMERICANA
AMILAT se enorgullece en presentar el sexto volumen de su serie Judai¬ica Latinoamericana, que incluye los trabajos presentados en la Sección de Judaísmo Latinoamericano del XIV Congreso Mundial de Estudios Judaicos, realizado en Jerusalem en 2005, por investigadores establecidos en las Américas, Europa e Israel. Este volumen, multidisciplinario y pluritemático, refleja la creciente relevancia y visibilidad de las investigaciones sobre judaísmo latinoameric¬cano, así como su lenta pero constante integración con los estudios sobre otras áreas históricas, geográficas, sociales y culturales del judaísmo mund¬dial. Efectivamente, cada vez son más los investigadores que perciben la correlación entre las experiencias judías en América Latina y en otras reg¬giones del globo. Al mismo tiempo, se presta creciente atención a lo que diferencia y asemeja a las diversas realidades judías dentro de la misma Am

בסוד היצירה של ספרות חזל: העריכה כמפתח למשמעות
עולמם הדתי-רעיוני של התנאים והאמוראים – 'מחשבת חזל' – זוכה בדורנו להתעניינות רבה ומחודשת, המלווה בחיפוש דרכים אמינות ופוריות לעיון משמעותי בחיבוריהם. ספר זה מציע כעין מפת

האוכלוסייה הערבית והמאחז היהודי : תפרוסת וצפיפות בארץ ישראל בשלהי התקופה העותמאנית ובתקופת המנדט הבריטי
הספר פורס את מצב הדמוגרפיה בארץ ישראל לאזוריה בתחילת תקופת ההתיישבות היהודית בה ומנתח בפירוט ולעומק את הגורמים הגאוגרפיים, הפוליטיים והאנושיים לשוֹנוּת בין האזורים &#

תולדות דיני הנישואין במקרא ובתלמוד
ר זה מבוסס על עבודת דוקטור שכתב המחבר בשפה הגרמנית בהדרכתו של פרופסור פאול קושקר והגיש לאוניברסיטת לייפציג. עבודתו התפרסמה בשנת 1920 בלייפציג בשני חלקים. כאן מוגש לקורא נוס

מימרה מגיה מיתוס: פרקי דרבי אליעזר לאור מחקר הספרות העממית
החיבור פרקי דרבי אליעזר, למן חיבורו (כנראה במאה השמינית) ועד ימינו, זכה לפופולריות רבה בקרב קהל קוראים מגוון. ואכן, אין דומה לו בספרות העברית של שלהי העת העתיקה וימי הביניי

Journal of rural cooperation, Vol. 35, 1, 2007
The Journal of Rural Cooperation (JRC) is an interdisciplinary journal focusing on cooperatives and related rural organizations in developed and less developed countries. Topics of particular interest are cooperatives facing trends of globalization and privatization, the web of cooperative-community relationships, and cooperatives as part of such broader systems as mainstream economics, economies in transition, the social economy or related alternative paradigms.

מקרא לישראל: שופטים
ספר שופטים, השני לספרים ההיסטוריים של התנך, נתפרש על ידי פרופ יאירה אמית מהחוג למקרא באוניברסיטת תל-אביב. מחברת הפירוש הקדימה לספר מבוא הדן בהיבטים שונים של הספר, כגון חיב

המזרח החדש מה: זרמים בהיסטוריוגרפיה של המזרח התיכון
'זרמים בהיסטוריוגרפיה של המזרח התיכון', הוא תולדה של הכינוס העשרים וארבעה של החברה המזרחית הישראלית, אשר נערך באוניברסיטת תל אביב בשנת 2000 ועניינו היסטוריוגרפיה מזרח תיכ

צברים לא מזדקנים: סיפורי חיים של קצינים בכירים מדור תשח
הספר עומד לצאת לאור בקרוב, ניתן לרכוש אותו ולקבלו כשיראה אור. הספר צברים לא מזדקנים מתחקה אחר עולמם של עשרים ושלושה קצינים בכירים מדור תשח בשנות השבעים לחייהם. כצברים מית