The Hebrew University Magnes Press

   Exit from previewThe Hebrew University Magnes Press

 View book pages:
 About this Book
»
+
דפים קדמיים
    פתח דבר. יוסף דוד
 
+
יסודות מקראיים
 
+
תשתית מושגית ומשפטית
 
+
כבוד האדם ותודעה דתית
 
+
נוכח פני המודרנה
 
+
כבוד ואי כבוד
 
+
כיוונים נוספים
    Summary
    Page 
 

 Buy this book:
  The Hebrew University Magnes Press
  
 שאלה של כבוד: כבוד האדם כערך מוסרי עליון בחברה המודרנית
editor יוסף דוד
    Feedback     AddThis Social Bookmark Button

Bibliographic information

Titleשאלה של כבוד: כבוד האדם כערך מוסרי עליון בחברה המודרנית
Editorיוסף דוד
PublisherThe Hebrew University Magnes Press
Publication Date2006
Subjectחוק ומשפט
Pages408


Description 

כיצד אפשר לשמור על כבוד האדם בתנאי מלחמה? האם המחויבות לכבוד האדם כוללת את הדאגה לרווחתו ולצרכיו הבסיסיים? איך לנהל מדיניות ביטחון יעילה ובה בעת להגן על כבוד האדם ועל חירותו? משחר ימי ההיסטוריה נדרשו מסורות הגות לסוגיית כבוד האדם מתוך שאיפה לקבע ערכים הומניסטיים. העיסוק בסוגיה זו הוליד פילוסופיות ותפיסות עולם שלימים עיצבו את פני התרבות הדמוקרטית הליברלית. תורות המוסר והשיח החוקתי בני זמננו רואים בכבוד האדם ערך חוקתי ומעלים שאלות הנוגעות לזכויות, לאוטונומיות, למידות טובות ולמוסר. שאלות אלו מקבלות משנה תוקף ומעוררות יתר עניין בעידן של תמורות פוליטיות וחברתיות, המציבות לפנינו דילמות חדשות. ליברליזם, פמיניזם, גלובליזציה, גזענות, חסמים דתיים ומעצורים תרבותיים-כל אלה שזורים בערבוביה בתפאורה עוינת, והגבול בין ביטחון לבין רמיסת כבוד האדם הולך ומיטשטש. אסופה זו דנה בסוגיית כבוד האדם במאה העשרים ואחת מן ההיבטים המשפטי, הפילוסופי והמוסרי בנסיון לכונן בישראל תשתית מושגית של ערכי כבוד האדם, שתסייע לביסוס ערכים אלו בחיי היום יום שלנו.
Other related titles: The Hebrew University Magnes Press

שפת אזרח בישראלשפת אזרח בישראל

 Special Access Code:

 Other related titles:
שפת אזרח בישראלשפת אזרח בישראל

 Already viewed books:
שאלה של כבוד: כבוד האדם כערך מוסרי עליון בחברה המודרניתשאלה של כבוד: כבוד האדם כערך מוסרי עליון בחברה המודרנית