אדם חסר פנים: משבר הזהות של הרפואה המודרנית Page 10 - The Hebrew University Magnes Press

הרפואה ניצבת בפני אחד המשברים הקשים בתולדותיה. תשתית המקצוע – יחסי האמון בין הרופא והחולה – הולכת ומתערערת, ומותירה חולים כועסים ונבוכים ורופאים מתוסכלים. משבר זה מתרחש ד&#

‰ Ó„ ˜ ‰ È Ò  Ó Ôȇ .‰ Ï ˙ ÏÚ „ ÂÓÚÏ ‰ ÏÈÁ ˙ Ó ‰ È ¯ Á‡ ‰‡ · ‰ ¯ ˘ ‡ Î , ÔÓʉ Í ˙ · „ È ˜ Ù ˙ · ÏÈÁ ˙ ‰ Ï ÏÎÂÈ Ì„‡ ˘ ‡ ‰ ·  ˘ Á ˘ ‰ Ó [...] ‰ χ ÏÂÎÓ ‰ Ï ˆ ‰ Â È ¯ ÓÂÁ ˘ Ì ˘ Ó ·  ˘ Á ¯ · „ ‰ .‰ ˘ „ Á ‰ Ú · , ‰ ˘ „ Á ‰„  ˆ Ó ˙   · Ï , ˘ „ Á .‰ · ÏÓ‰ ˙ ‡ ˙  ˘ ÚÏ Ô ˆ ¯ ‰ ˘ È Ì„‡ ÏÂ Ì ˘ ÌÈÈ ˆ Ó ‰ ÈÈ  · ‰ ‡ ˙ Ù ¯ ‚ ‰ ¯ ‰ ˆ ‰ ‰ ʉ ¯ ÙÒ · Ôȇ ÈÎ ¯ ÓÂÏ È‡ ˘ ¯ È  ‡ ,‰  Á ˙ Ï È ˙ Ú‚‰ ˘ Ó ˙ Âχ ˘ ‰ ÁÂÒÈ  ÌÚ , ˙ È  ÓÊ ÂÏ ,‰ ÓÏ ˘ ‰  · ˘ È Ìχ . ˙ Âχ ˘ ‰ ÏÎÏ ˙    ¯ ˙ Ù . ˙    ¯ ˙ Ù‰ ·  ˆ ÈÚ ˜  ˘ χ , ˙ ÂÁÙ ‡ Ï Í ¯ ‡ , ¯ Á‡ ÚÒÓÏ ‰ ÁÈ ˙ Ù ˙ „  ˜  Ì‚ ‡ ‰ ¯ ÙÒ‰ ÔÈÓʉ Ï ÌÈÏ ¯ ˘ ÏÈ ˘ Ù‰ Ï , Ô΄ „ ÈÓÚ‰ Ï ˘ È Â ˙ ¯ ‚ ÒÓ · ˘ ÚÒÓ . ˙   ÂÈÚ ¯ ‰ ÌÈ ·  ¯ ˜ ‰ ˘ ÚÓÏ ,‰ ¯ ‡ ÎÏ ÌÈ ˜ ÂÁ ¯ ÌÈ ¯ · „ ÏÚ ‚ Âχ È„ Ï ÌÈ · ˘  ÌÈ ¯ · ÂÚ‰ ˙ ‡ ‰ È ¯ ‡ ˙ ‰ ÏÚ ÔÂÈ„ Ï ‰  Óʉ ÔΠ̇ ‡ ‰ ¯ ÙÒ‰ . ÂÈ ˘ ÎÚ ԇ Î Ï ˘ ÌÈ ¯ · „ ,„ ‡ Ó Â · ˘ È ˘ ÌÏÂÚ , ¯ ˙ ÂÈ · ÂË ÌÏÂÚ ˙ ¯ È ˆ ÈÏ ÈÏÎÎ ‰‡ ÂÙ ¯ ‰ Ú ˆ ˜ Ó Ï ˘ ‰ ˜ ÈË ˜ ¯ Ù‰  ˙ ÂÈÂÂÁ‰ ÌÏÂÚ ˙  · ‰ Ï ÈÚ ˆ Ó‡ ‡ ‰ ¯ ÙÒ‰ .‰   ÚÏ ‰ ÏÓÁÏ ,‰ ˘ ÏÂÁÏ Ì ˜ Ó .‰  ˙ Ó‰‰ ˙ ÂÓχ · ‡ ÌÈÏÂÁ‰ ˙ È · · , ‡ Ù ¯ ‰ ¯ „ Á · Ë ¯ Ù‰ Ï ˘ È ˘ ȇ‰ ÈÓ ˆ Ú ˙ ‡ È ˙ ‡ ˆ Ó ÌÈÈÁ‰ Ú ˆ Ó‡ · . ˙  ˘ Ó ˘ ‰ ÔÈ · Ï ˘ ‰ Ù ˜ ˙ · · ˙ Î  ¯ ÙÒ‰ Ï ˘ Ìȉ ÔÈ · ÈÏ ˘ ‰ · È ˙ Ή ÔÁÏ ˘ ÏÂÓ Û  ‰ ˙  ÂÓ ˙ ˙ ‡ ÔÈ‚  ¯ ÈÒÏ ÛÈÏÁÓ ,‰ ˘ · È ˙ ÒÈÙÏ ‰ ÓÎ È„ ÂÚ · , ˜ ¯ ÂÈ- ÂÈ  · ÔÂÒ„‰‰ ¯ ‰  Ï ˘ ÌÈÓ‰ ÔÈ · Ï · È · ‡ Ï ˙ . ˙ È · ÏÓ  Ï Responsibility)  ËÂÙÈ ˘  ˙ ÂÈ ¯ Á‡ ‰ ¯ ÙÒÏ ‚ ÂÏ ¯ Ù · ‰ · ˙ Î Ë„  ¯ ‡ ‰  Á :( and Judgment ·  ˘ Á , ˙ ¯ ÂÒÓ , ÌÈ‚‰  Ó , Û  ‡ ȉ ץ ¯ ‡ È ˙ ‡ ÌÈ · · ÂÒ‰ ÌÈ ¯ Á‡ Ï ˘ „ ÂÚ · Í ˙ Ó È ˙ ËÏÁ‰ [...] .‰ Ù ˘ ‡ ȉ ץ ¯ ‡ ÈÏÈ · ˘ · , ˙ ÓÈÂÒÓ ˙ ÂÈÏË  Ó ÏÂÎÓ Ì‡‰ ˙ Ù ˘ ˙ ‡ ÛÈÏÁ‰ Ï ‡ Ï ,‰ È  Ó ¯ ‚ ˙ ‡ È ˙ · ÊÚ ˘ ÌÂȉ Ó , ˙ Ú„ Ï ˜ È ˘ ‰ ‡ ¯  . ‰ · ˘ Ó ˙ ˘ ‰ Ï ÈÏÚ ÂÙÎÈ Â‡ ÈÏ ÂÚÈ ˆ È ˘ ˙ ¯ Á‡ ‰ Ù ˘ Ì ˘ · ÈÏ ˘ ‰  ÈÓ‡‰ ÔÁ · ‰ Ô · ‡ ˙ ¯ ‡ ˘  ̇‰ ˙ Ù ˘ [ ...] ÌÈ ˘  ‡ ‰ ·  ¯ ¯  · Ú ÈÎ ÈÏ :‰ Ë ˘ Ù ‰ · ÈÒÓ ˙ ‡ Ê ,„ È ˙ Ú ·  ˘ Î ¯ È ˘ ˙ ¯ Á‡ ‰ Ù ˘ ÏÎ È · ‚ Ï ¯ ˙ ÂÈ · , È„ ÂÁÈÈ Ï ˜ ˘ Ó ˙ ÂÏ · ˜ Ó ÏÈ‚ ¯ ‰ ¯  · È„ · Ì„‡‰ ˘ Ó ˙ ˘ Ó Ô‰ · ˘ ÌÈÏÈÓ‰   ˙ ‡ ÏÈ ˆ Ó ‰  ÂÎ  ‰ ‰ ¯  ˆ · Ô‰ · ˘ Ó ˙ ˘ ‰ Ï Íȇ   ˙ ‡ ÍÈ ¯ „ Ó ˘ . ( Arendt, 2003) ‰ ÏÈÁ ˙ ‰ · ˘ ÁÓ ‡ ÏÏ ˙  ¯ Ó‡  ‰ ˙ ‡ ˘ ÈÏ ˜ Ó , ˙ ÂÁ  , ‰ Ï ˜ ‰ È ˙ ˘ ‚ ¯ ‰  χ Ó ˘ Ï ÔÈÓÈÓ ·  ˙ ÎÏ È ˙ ¯ ÊÁ ‰ Π¯ ‡ ‰ Ù ˜ ˙ È ¯ Á‡ . ˙ È · Ï ˘ ‰ ˘ ÂÁ ˙ ÂÓÂÈ ˜ ÌÚ ÌÈÏ ˘ ‰ Ï ËÏÁÂÓ‰ ·  ¯ ÈÒ‰ Á  ÂÓ ÚÈ ˆ Ó È  ‡ ˘ Ô ¯ ˙ Ù‰ „ ÂÒÈ · „ ‚ È  ‰ Ó ÔÂÊÈ  ‰ Ô  ‚  Ó , ˙ ‡ È ¯ · ‰ ˙ Î ¯ ÚÓ · Ï · ˙ ÈÓ ˆ Ú ‰„ Ó ˘ ‰ Ô  ‚  Ó Ï ˘
אדם חסר פנים: משבר הזהות של הרפואה המודרנית Page 1 | אדם חסר פנים: משבר הזהות של הרפואה המודרנית Page 2 | אדם חסר פנים: משבר הזהות של הרפואה המודרנית Page 3 | אדם חסר פנים: משבר הזהות של הרפואה המודרנית Page 4 | אדם חסר פנים: משבר הזהות של הרפואה המודרנית Page 5 | אדם חסר פנים: משבר הזהות של הרפואה המודרנית Page 6 | אדם חסר פנים: משבר הזהות של הרפואה המודרנית Page 7 | אדם חסר פנים: משבר הזהות של הרפואה המודרנית Page 8 | אדם חסר פנים: משבר הזהות של הרפואה המודרנית Page 9 | אדם חסר פנים: משבר הזהות של הרפואה המודרנית Page 10 | אדם חסר פנים: משבר הזהות של הרפואה המודרנית Page 11 | אדם חסר פנים: משבר הזהות של הרפואה המודרנית Page 12 | אדם חסר פנים: משבר הזהות של הרפואה המודרנית Page 13 | אדם חסר פנים: משבר הזהות של הרפואה המודרנית Page 14 | אדם חסר פנים: משבר הזהות של הרפואה המודרנית Page 15 | אדם חסר פנים: משבר הזהות של הרפואה המודרנית Page 16 | אדם חסר פנים: משבר הזהות של הרפואה המודרנית Page 17 | אדם חסר פנים: משבר הזהות של הרפואה המודרנית Page 18 | אדם חסר פנים: משבר הזהות של הרפואה המודרנית Page 19 | אדם חסר פנים: משבר הזהות של הרפואה המודרנית Page 20 |

אדם חסר פנים: משבר הזהות של הרפואה המודרנית


About Book אדם חסר פנים: משבר הזהות של הרפואה המודרנית


page hebrew university magnes press
The Hebrew University Magnes Press Outlet

Journal of Rural Cooperation Vol. 34, 1, 2006
The Journal of Rural Cooperation (JRC) is an interdisciplinary journal focusing on cooperatives and related rural organizations in developed and less developed countries. Topics of particular interest are cooperatives facing trends of globalization and privatization, the web of cooperative-community relationships, and cooperatives as part of such broader systems as mainstream economics, economies in transition, the social economy or related alternative paradigms

עתיד הדמוקרטיה
'כל מי שדואג לדמוקרטיה, בין כאזרח, בין כפעיל פוליטי ובין כחוקר, חייב לברך על הופעתו של קובץ המאמרים של נורברטו בוביו. במאמרים אלו גלומים חדות המחשבה, החכמה ורוחבה ועומקה של &

המקרא בתרגום הסורי של ארץ ישראל חלק ב: תהילים
הכרך המונח עתה בידי הקורא משלים מפעל שנטל על עצמו פרופ' משה גושן־גוטשטיין זל לפני למעלה מיובל שנים: פרסום מהדורה מדעית של תרגום המקרא לסורית ארץ־ישראלית המבוססת על קריא

שברי לוחות: ספרים אבודים של בעלי התוספות
תורתם של בעלי התוספות, הלוא הם חכמי גרמניה וצרפת במאות השתים עשרה והשלוש עשרה, היא עמוד הברזל של ההלכה ושל המשפט העברי. אך מדף הספרים של בעלי התוספות המונח לפנינו אינו אלא ק

Treasures on Camels' Humps: Historical and Literary Studies
The twenty-five new studies in this volume present the reader with an up-to-date picture of some of the issues and the methodologies that engage scholars of the Ancient Near East. These essays reflect the broad span of the field, both geographically and chronologically, from Sumerian texts of the third millennium BCE, to the town of Nuzi in Iraqi Kurdistan in the mid-second millennium, from there to inquiries into Assyrian and Babylonian documents and inscriptions, as well as into recently recovered Aramaic ostraca from Idumea in southern Israel dating to the fourth century BCE. Rounding off this varied and rich collection are several investigations concerning Ancient Israel and biblical matters. Specialists from Israel, Europe, the United States, Canada and Japan have joined together in this volume to honor Israel Eph‘al, professor emeritus of Jewish History at the Hebrew University of Jerusalem, whose many scholarly achievements are hereby noted.

סיפורה של מערכת החינוך הישראלית: בין ריכוזיות לביזור; בין מוצהר לנסתר; בין חיקוי לייחוד
מערכת החינוך הישראלית צומחת בעת ובעונה אחת עם החברה הישראלית ועם תרבותה. היא נוצרה על ידי החברה העברית בראשית התהוותה והייתה כלי ליצירתה, ומאז היא ממשיכה לקחת חלק בעיצו&#

פירוש על ספר במדבר א-י
הספר דן בתכניו של ספר במדבר, במגמותיו, במבנים הספרותיים שלו ובסוגיות המתעוררות בלימודו. לגופו של הכתוב מוצמד פירוש שוטף וחלק. בשולי העמודים ניתנים חילופי גרסאות של החומ

מבטי קרבה
סרטים כמו בני אדם, רוצים שיאהבו אותם בזכות עצמם. כך קל להם להשיב אהבה. ' מבטי קרבה עוסק בכושרו האינטלקטואלי וברב-גוניותו של הקולנוע מאז יומני האחים לומיאר משלהי המאה התשע 

הזכות הגדולה לומר לא: שירה פוליטית בישראל
הספר מציג מחקר מקיף של השירה הפוליטית הישראלית מאז שנות הארבעים של המאה העשרים ועד שנות התשעים שלה. פרקיו מנתחים את יצירות המשוררים מצד הזיקה בין הפואטיקה של המשורר לבי

קולות הקוראים: מעשה הקריאה בסביבת תקשורת רב ערוצית
קולות הקוראים, ספרם של חנה אדוני והלל נוסק, הוא המחקר המקיף והמורכב ביותר בנושא הקריאה שנערך בישראל. הקריאה נבדקת במחקר זה במגוון רחב של היבטים לאורך שנים רבות ובאמצעות כ&#

תור הנעורים: נוער יהודי-גרמני בעידן המודרני
העולם שסביבנו מורה לנו בדרכים שונות כי הוויה צעירה - 'נעורים' - ראויים להיות משאת ליבנו. אך מהם 'נעורים' וכיצד הם קשורים לעולם המודרני ולתהליך של חילון, להבנייתה של זהות איש&

הספרות העממית היהודית
הספר סוקר את הספרות היהודית שבעל פה מתקופת המקרא עד ימינו אלו. הנחת היסוד של סקירה זו היא, שהמעבר מאורליות לאוריינות ספרותית איננו תהליך הנובע רק מהתפתחות תרבותית-חברתי

יהדות פורטוגל במוקד
ספר זה הוא הראשון המוקדש כולו ליהדות פורטוגל שרואה אור בארץ. יהדות פורטוגל לא זכתה לתשומת לב ראויה במחקר בארץ והספר בא לתקן במקצת את המעוות ולבטל עוול גדול שנעשה ליהדות ז&#

זיכרון בהגירה: חיילי הצבא האדום בישראל
זיכרון בהגירה הוא סיפורם של הווטרנים – חיילי הצבא האדום במלחמת העולם השנייה -- שעלו לישראל בשנות התשעים של המאה העשרים. בישראל, מדינתם החדשה, מוצאים עצמם הווטרנים בשולי החב

חלום הטוהר: היידגר עם דרידה
'מדוע יש בכלל דבר-מה ולא רק מאומה?'. שאלה זו על עצם ההיות ועל פשר ההיות – שאלת ההוויה – היא פתח יציאה מן השגור וההמוני ופתח כניסה לכל מחשבה שניתן לכנותה פילוסופית. שאלה זו היא גם 

מחזאי מדבר עם בימאי
האם העלאת מחזה קלסי על הבימה הישראלית משמעה הפיכתו להצגה בעלת אמירה מקומית מעודכנת ורלוונטית? • האם הגישה הפרשנית שהבימאי מעניק למחזה תלויה בנסיבות החברתיות, התרבותיו

איטליה כרך ט'ז: כתב עת לחקר תולדותיהם, תרבותם וספרותם של יהודי איטליה
כתב העת 'איטליה' משמש מזה שנים אחדות במה מרכזית לחוקרים העוסקים במישרין או בעקיפין בהיבטים שונים של תולדות יהודי איטליה, ספרותם ותרבותם, בכל הדורות

דיאלוג אנושי עם המוחלט
יוהנס קלימקוס בן השלושים מבקש להשיג אושר נצחי. האושר ממתין לכל אחד, לדבריו, והוא מניח שהתנאי להשגתו הוא להיעשות נוצרי. קלימקוס הוא דמות בדויה של סרן קירקגור, הפילוסוף הדני

שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום יט
רשימת מאמרים המופיעים בכרך זה: מקרא טובה גנזל מעמדם של בעלי התפקידים במקדש העתידי בנבואת יחזקאל יעקב מילגרום התכונות הייחודיות של מקדש יחזקאל מניין?נועם מזרחי בין חק

נגד טימרכוס: על אהבת גברים
נאומו של אייסכינס 'נגד טימרכוס', נאום תביעה שנשא אייסכינס בבית המשפט באתונה בשנת 346/5 לפסהנ בפני מושבעים רבים וקהל גדול, הוא היצירה היחידה ששרדה מן הספרות היוונית העוסקת כו&#

בלשנות עברית תיאורטית
הקובץ בלשנות עברית תאורטית עוסק בשפה העברית ובתכונותיה הייחודיות מתוך ראייה רחבה של הבלשנות הכללית ותאוריות בדבר השפה האנושית. מרבית המאמרים נכתבו לאור התאוריה הגנר&#

לחשוב עם ההיסטוריה: עיונים בדרך אל המודרניזם
בספר זה מקבץ ההיסטוריון הנודע קרל שורסקה שורת מאמרים החושפים את מקומה המשתנה של ההיסטוריה בתרבויות המאה התשע עשרה והמאה העשרים. ברוב תחומי הרוח והתרבות, טוען שורסקה, אי

Metropolitan Governing: Canadian Cases, Comperative Lessons
Metropolitan reforms have been implemented in Canada at a scale and frequency greater than anywhere else in the democratic world. Recent Canadian metropolitan reforms are setting precedents and their fate could influence metropolitan agendas worldwide. This edited collection deals with local government reforms in major Canadian metropolitan areas and provides comparative insights from other countries. Steps undertaken by Canadian provinces have seemingly preferred in some cases 'old regional

הדמוקרטיה הקלסית: התהוותה, תפקודה, עקרונותיה ותלאותיה באתונה
באתונה הקלסית קמה הדמוקרטיה הראשונה בתולדות האנושות, שהייתה לדמוקרטיה הישירה המפורסמת ביותר בכל הזמנים. הספר בוחן את תהליכי צמיחתה והעמקתה, את תפקוד מוסדותיה והליכי ק

מקרא לישראל: נחום חבקוק צפניה
כרך נוסף בסדרת הפירושים המדעיים למקרא: מקרא לישראל. הכרך כולל את ספרי נחום, חבקוק וצפניה, שלושה מספרי הנביאים הנכללים בקובץ של תרי-עשר. הכרך מורכב משלושה ספרים נפרדים כשלכ

גווילים נשרפים ואותיות פורחות: תולדותיהם של אוספי ספרים וספריות בארץ ישראל וניסיונות להצלת שרידיהם באירופה לאחר השואה
אוסף הספרים הלאומי והאוניברסיטאי נבנה בשנות המנדט בירושלים במטרה לאסוף, לרכז ולשמר את אוצרות הרוח של העם היהודי ולמלא תפקיד חברתי ואידאולוגי כסמל להגשמת הציונות ובתה&

פיזיקה א-ב
הפיזיקה של אריסטו אינו אלא פילוסופיה של הטבע; דין וחשבון שיטתי ורציונלי על תופעות וגילויים המשותפים לכל העצמים בטבע. המצפה למצוא בו את מה שמקובל למצוא בספר פיזיקה מודרנ

The Book of Genesis: An Introduction to the Biblical World
This book tries to present the aim, spirit and content of the Book of Genesis. Most literature in the Book of Genesis consists of either a detailed commentary on the Book or a study of its different sources and components. This work intends, instead, to elucidate the main ideas implicit in the narrative and to describe the salient features of its chief personalities.

עיונים באתיקה 1
אתיקה בתחום כלשהו של פעילות אנושית היא תפיסה בדבר ההתנהגות הראויה בו. תפיסה כזו יכולה להיות מערכת ערכים, או מערכת עקרונות המבטאים ערכים. גם הערכים וגם העקרונות נותנים בס

ומספסל הלימודים לוקחנו
ספרות הילדים שנכתבה בארץ ישראל בתקופת היישוב מילאה תפקיד מרכזי בעיצוב עולמו, ערכיו וחוויותיו של הדור הצעיר. עד תחילת שנות הארבעים של המאה העשרים סיפר הזרם ההגמוני בספר•

השלב האחרון: מחקרי חסידות של גרשם שלום
גרשם שלום (1982-1897) היה מענקי הרוח של התרבות היהודית המודרנית במאה העשרים ומגדולי החוקרים של מדעי היהדות בכלל ושל הקבלה, השבתאות, המיסטיקה ותורת הסוד היהודית בפרט. גם דור לאחר פ•

מלח הארץ: יד לחלוצי המלח משה נובומייסקי ומשה לנגוצקי. סדרה למחקרי ים המלח. כרך 2
הידעתם כי ים המלח הוא חלק מבקע שנוצר עקב תנועת הלוחות בין אסיה ואפריקה? כי בעשרות אלפי השנים האחרונות ים המלח מתפקד כ'מד גשם' ענקי? כי צמחיו הבשרניים של האהל המגושם מחזיקי–

The Dead Sea: The world's ultimate natural healing resort
This book explains in simple and understandable words all the principles, mechanisms of action and advantages of all the treatment modalities at health resort areas. This book describes all the diseases that can be treated successfully at the Dead Sea. and is the first one that was written and directed for the general public.

לקרוא את גרמניה: תרבות קריאה ותרבות צריכה בגרמניה לפני 1933
הספר לקרוא את גרמניה מציע נקודת מבט חדשה לבחינת החברה גרמנית עד לעליית הנאצים לשלטון. המחבר עומד בו על הקשר ההדוק בין תרבות חומרית לתרבות רוחנית באמצעות חקירת מערכת היח

פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם
הקריאה לעריכת משאל עם חוזרת ונשמעת במדינת ישראל בשכיחות רבה, ואף על פי כן מעולם לא התקיים בישראל משאל עם. כלי הכרעה זה הפך לפנטום בפוליטיקה הישראלית. הקריאה לעריכת משאל ע

האמת של הרפואה המדעית
הספר האמת של הרפואה המדעית מנסה להתמודד עם אחת הבעיות המרכזיות של הרפואה המודרנית: הקצב המהיר של התחלפות האמיתות העומדות ביסוד הפרקטיקה הרפואית. אמיתות בלתי יציבות הן –

מקורות ומסורות: ביאורים בתלמוד מסכת בבא בתרא
כרך זה - בבא בתרא - הוא השביעי בסדרת מקורות ומסורות: ביאורים בתלמוד. כקודמיו הוא מבחין בין מקורות -- המימרות המקוריות שבתלמוד -- ובין מסורות -- מימרות שנשתנו בהשתלשלות המסירה. גם

מנהיגות בלבן
בריאות היא ערך יסוד שהמדינה המערבית המודרנית מחויבת לשמרו ולקדמו. תמורות חברתיות מכתיבות ציפיות לאיכות בשירותי הבריאות ולטיפולים חדשים, חלקם עתירי טכנולוגיה. מקצוע ה&

להפוך מדבר לכרמל: התהוות הכרמל כמרחב נבדל בעיר מעורבת,1918-1948
הספר מתאר את תהליך ההתיישבות על הר הכרמל, שעד תחילת השלטון הבריטי לא היה כלל חלק מהעיר חיפה והיה ברובו שומם. בעזרת מקורות ומסמכים ראשוניים הנחשפים כאן לראשונה נפרסת תמונ

אחד בשביל כולם?: עובדות וערכים בוויכוח על האבולוציה של האלטרואיזם
הספר עומד לצאת לאור בקרוב, ניתן לרכוש אותו ולקבלו כשיראה אור. כיצד נוצרו ונשתמרו חיים חברתיים המבוססים על שיתוף פעולה? בעיה זו היא אחת הסוגיות הגדולות שהעסיקו את חוקרי הא&

התחדשות הלשון הערבית בשליחות הרעיון הלאומי במצרים
הלשון הערבית הצחה, הכתובה – אַללֻּעַ'ה אלְפֻצְחַא – הייתה מסוף המאה התשע עשרה, בעקבות המפגש עם העולם המערבי והתחלת התגבשותו של רעיון הלאומיות הערבית, למוקד הדיון בקרב אנש

החינוך הבלתי פורמלי במציאות משתנה
הספר החינוך הבלתי פורמלי במציאות משתנה עוסק בתחום חינוכי שבו העשייה רבה ודינמית ואילו המחקר והכתיבה האקדמית על אודותיו מועטים. הספר מקיף את תחומי החינוך הבלתי פורמלי מ

קטעי מדרשי הלכה מן הגניזה
תרומת הגניזה הקהירית למחקר מדרשי ההלכה ניכרת במיוחד בשני היבטים. ההיבט הראשון, שכמעט לא מצאנו כיוצא בו בשאר ענפיה של ספרות התלמוד הקלסית, הוא גילוי קטעים ממדרשים אבודים. &#

דיאלוג עם טריפון היהודי
סופר הכנסייה יוסטינוס מרטיר, יליד שכם-נֶאָפוליס, שנולד כפגני, הוצא להורג ברומי בסביבות שנת 165 לסהנ. חיבורו דיאלוג עם טריפון היהודי, שנכתב שנים מועטות לפני מותו, יכול להיחשב &

תורת הגישור
מהו גישור? מה הקשר שלו לשפיטה? כיצד שניהם מתיישבים עם הרעיונות המרכזיים בתחום המשפט? הספר מספק סקירה מקיפה של תופעת הגישור ושל הקשר שלה עם המשפט מבחינה תיאורטית ומעשית. ה•

האידאולוגיה הציונית
בספר זה בוחן גדעון שמעוני את אופייה של האידאולוגיה הציונית וסוקר את תולדותיה בהיקף ובשיטתיות חסרי תקדים בספרות ההיסטורית. הוא מציג את הציונות כתופעה של לאומיות על רקע •

'חלומות השוא ידברו'?: חלומות התגלות במקרא ומקומם בתולדות האמונה והמסורת בישראל הקדומה
הספר מציג את ריבוי ההשקפות ואת הדו-ערכיות שבהתייחסות המקראית לחלום מתוך התמקדות בסוג חלום מיוחד, חלום התגלות – התחקות אחר גלגוליו, דפוסיו וסוגי המסורות המשתקפות בו, המיו

המזרח החדש מו: אסלאם: חברה ומשפט
המזרח החדש כרך מו אסלאם: חברה ומשפט כולל אחד עשר מאמרים. חטיבת המאמרים המוקדשת למשפט בוחנת את המפגש בין מערכות חוק שונות – מערכת החוק המוסלמי ומערכת החוק של מדינת ישראל – וב•

שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום טו
An annual for biblical and ancient near easstern studies

השלום
לא נראה סוף למלחמה הפֶּלוֹפּוֹנֶסית בין אתונה לספרטה, שהחלה בשנת 431 לפסהנ וכבר מלאו עשר שנים להתחוללותה. טְריגַיוֹס, אזרח אתונאי שמאס במלחמה, מחליט להגיע לאולימפוס ולשוח&