אדם חסר פנים: משבר הזהות של הרפואה המודרנית Page 9 - The Hebrew University Magnes Press

הרפואה ניצבת בפני אחד המשברים הקשים בתולדותיה. תשתית המקצוע – יחסי האמון בין הרופא והחולה – הולכת ומתערערת, ומותירה חולים כועסים ונבוכים ורופאים מתוסכלים. משבר זה מתרחש ד&#

‰ Ó„ ˜ ‰ ÚÒÓ ,‰ ÏÚÓ ÌÈ ¯  ˘ Ú È  ˘ ‰ Ê Í ˘ Ó  ‰ ÚÒÓ · ˙ ÙÒ  ‰  Á ˙ ‡ ‰ ‰ Ê ¯ ÙÒ ÌÈÈ ˘   ‡ ‰ ÌÈÏÚÙÓ‰ „ Á‡ · ‰ ¯ ȉ Ê ˙     · ˙ ‰  ˙ È ˘ ȇ ˙ ÂÒ  ˙ ‰ · Ï ˘ Ó‰ . ˙ ÈÚ„ Ó‰ ‰‡ ÂÙ ¯ ‰ – È  ¯ „ ÂÓ‰ Ì„‡‰ Ï ˘ ÌÈ ·  ˘ Á‰ . È  Ú ·  ˙ Èχ ÂË ˜ ÏË  ȇ ¯ ‚ ˙ ‡ ‡ ‰ ‰ ÈË · ȉ ÏÎ ÏÚ ˙ ÈÚ„ Ó‰ ‰‡ ÂÙ ¯ ‰ ¯ ˜ Á ‰  Ë ˜ ‰ Ìȉ Âχ ˙ ˜ ÏÁ ˙ Ï ˆ ‰ Ï Í ˘ Ó ˙ Ó ץÓ‡ Ó ‡ ‰ ÍÎÓ ˙ ÂÁÙ ‡ Ï Ìχ ÌÏÂÚÓ – ˙  ¯ ‚  · ‰ È « ˙   ˘ ˙ È · ¯ Ó ˜ ÒÂÚ È  ‡  · ˘ ‰ ‡ ÂÙ ¯ ‰ Ú ˆ ˜ Ó – ÈÏ ˘ ‡ Ï ÌÈÈËÒÈ   ¯ Î  ‡ ÌÈ · ˘ Á  ÌÊȇ  ¯ Ëχ  ‰ ÏÓÁ ÂÓÎ ÌÈ‚ ˘ ÂÓ Â · ˘ , ¯ Π Ó , ÈË ¯ Ù‰ Ì„‡‰ χ , ÂÓ ˆ Ú ‰ ÏÂÁ‰ χ ‡ Ù ¯ ‰ ˙ ‡ · È ˘ ‰ Ï ÔÂÈÒÈ  ; ÌÈÈË  ÂÂÏ ¯ . ÂÁË · Ó ˙ ‡  · Ì ˘ ‰ , È„ ÂÁÈȉ È„ Î ˙  · È ˜ Ú ˙ „ ÈÎÏ ÏÚ ¯ ÂÓ ˘ Ï ץÓ‡ Ó È ˙ È ˘ Ú È  ÂÈÚ ¯  · ÈÁÏ È‡ ¯ Î ˙ Î ¯ ÚÓ ˙ ‡  ˙ ÂÈ ¯ ˘ Ù‡‰ ˙  ·  ˘ ˙ ‰ ˙ ‡ , ˙ Âχ ˘ ‰ ˙ ‡ ˙  ¯ ȉ · · ‡ ¯  ˜ Ï ‚ È ˆ ‰ Ï ˙ È  „ Ù ˜ ‰ ¯ ÈÓ ˘ ·  ˙  ¯ ȉ · · Í ¯  ˆ ‰ . ÚÈ ˆ Ó È  ‡ ˘ Ô ¯ ˙ ÙÏ ‰ ÏÈ · ‰ ˘ ÌÈ ˜ ÂÓÈ  ‰ ÈΠ˙ · ‰ ÏÏÂÁ ˙ ‰ ˘ ‰ Ó ¯ „ ‰ ¯ ‡ È ˙ Ó Ú  Óȉ Ï ÈÏÚ ‰ ÙÎ ˙ È  ÂÈÚ ¯ ˙ ÂÙÈ ˆ ¯ ÏÚ ,„ Ú ˆ ¯ Á‡ „ Ú ˆ ץ ¯ Ù  · È ˙  ‰  ‰ ÏÂÏÒ ‰ ˙ Èȉ ‡ Ï Í ¯ „ ‰ .‰ ʉ Í ¯ ‡ ‰ ÚÒÓ‰ ˙ Ú · ˘ ÂÙÈÁ ‰„ Èω ‰ χ ˘ ÏΠ,‰ ˘ „ Á ‰ χ ˘ ‰ ÏÚ‰ Ô ¯ ˙ Ù ÏÎ .‰ Ú · ‚ ¯ Á‡ ‰ Ú · ‚ È ˙ Ú ˜ ˘ ‰ ˘ È‚ ÂÏ ‰  · Ó ; ˙  ¯ ȉ Ó · ÂÚ ˜ ˘  ÂÙ ˆ ˙   ÂÈÚ ¯ . ¯  · ‰ „ ˘ Û ˘ Á ˘ ‰ ¯ ÂÚ  ˘ ˙ ‚‰ ˙ · ˘ ÁÓ . ÌÈÙÏ ˜ ÔÈÈ  · Î ËËÂÓ ˙ ‰ ‰„  · Ú Ï ˘ ˙ ÂÚ · ˘  · È ˙ Ò  Î  ÈÎ È ˙ ÈÏÈ‚ ÌÈ ˙ ÚÏ . ·  ˘ Á È  ÂÈÚ ¯ „ ÒÓÎ ‰ ˙ Ï‚ ˙ ‰ ‰ ¯ ˜ Ó · ËÚÓÎ È · ÚÒÓ‰ ˙ ÂÎ ¯ ‡ ˙ ‰ ÌÚ . ÍÏÓ‰ Í ¯ „ Ï ¯ ÂÊÁÏ È„ Î ÔÙ ˆ ÓÏ È ˙ ˜ ˜ Ê   ˙  · Ú ¯ ÚÈÏ ˙  ˜ ÙÒ‰ ˘ „ ÁÓ ÂÙ ˆ  ¯ ˙ ÂÈ ÌÈÈÏ ˜ È„ ¯ ˙    ¯ ˙ Ù‰  ¯ ˙ ÂÈ ˙ ÂΠ· Ò ˙ ÂÈÚ · ‰  ˘ Ú  ‚ ‰   È  ‡ , ÌÈÈ  Ò ¯ ‰  ÌÈ ˜ ˙ ˘ Ó ˙ Âȉ Ï ÌÈÏÂÏÚ‰ ,‰ χ Î ÌÈÚ‚ ¯ · . ˙  ˘ ˘ Á‰  1:( Taylor 2000) ¯ ÂÏÈÈË „ ¯  ˆ È ¯ Ï ˘ ‡ ÏÙ  ‰ ËÒ ˜ ËÏ ¯ ÂÊÁÏ ˙ „  ˜  . ÌÈÈÁÏ ˙ ÂÚÓ ˘ Ó ˙  ˙   ˘ ‡ ȉ ÂÓ ˆ Ú ÔÈÈ  · ‰ ‡ Ï ‰ ÈÈ  · ‰ Ì ˆ Ú ˙ ‡ ¯ · ÂÚ‰ Ì„‡ [...] . ˙ ÂÈÁÏ , ˙ ÂË ˘ Ù‰ ÏÎ · , ‡ ȉ ÌÈÈÁ‰ Ï ˘ Á ˙ ÙÓ‰ ‚‚ ÂÙ ˙ ‰ Ï ‰ ÏÈÁ ˙ Ó Ô‰ Ó ˙ Á‡ ÏÎ , ÂÈ ˙ „  ˆ Ó ˙ ‡ ‰   ·  ÂÈÈÁ ˙  · È ˙  . ¯ ÙÒ · ˘ Ìȇ · ‰ ÌÈËÂËÈ ˆ ‰ Ì‚ ¯ ˙ ÔΠ, ÈÏ ˘ Ì‚ ¯ ˙ 1
אדם חסר פנים: משבר הזהות של הרפואה המודרנית Page 1 | אדם חסר פנים: משבר הזהות של הרפואה המודרנית Page 2 | אדם חסר פנים: משבר הזהות של הרפואה המודרנית Page 3 | אדם חסר פנים: משבר הזהות של הרפואה המודרנית Page 4 | אדם חסר פנים: משבר הזהות של הרפואה המודרנית Page 5 | אדם חסר פנים: משבר הזהות של הרפואה המודרנית Page 6 | אדם חסר פנים: משבר הזהות של הרפואה המודרנית Page 7 | אדם חסר פנים: משבר הזהות של הרפואה המודרנית Page 8 | אדם חסר פנים: משבר הזהות של הרפואה המודרנית Page 9 | אדם חסר פנים: משבר הזהות של הרפואה המודרנית Page 10 | אדם חסר פנים: משבר הזהות של הרפואה המודרנית Page 11 | אדם חסר פנים: משבר הזהות של הרפואה המודרנית Page 12 | אדם חסר פנים: משבר הזהות של הרפואה המודרנית Page 13 | אדם חסר פנים: משבר הזהות של הרפואה המודרנית Page 14 | אדם חסר פנים: משבר הזהות של הרפואה המודרנית Page 15 | אדם חסר פנים: משבר הזהות של הרפואה המודרנית Page 16 | אדם חסר פנים: משבר הזהות של הרפואה המודרנית Page 17 | אדם חסר פנים: משבר הזהות של הרפואה המודרנית Page 18 | אדם חסר פנים: משבר הזהות של הרפואה המודרנית Page 19 |

אדם חסר פנים: משבר הזהות של הרפואה המודרנית


About Book אדם חסר פנים: משבר הזהות של הרפואה המודרנית


page hebrew university magnes press
The Hebrew University Magnes Press Outlet

יהודים בממלכת הסולטנים: החברה היהודית באימפריה העות'מאנית במאה השבע עשרה
הספר יהודים בממלכת הסולטנים מתאר - לראשונה בספרות המחקר – את החברה היהודית העירונית במרכזי האימפריה העות'מאנית - בבלקן, באנטוליה ובפרובינציות הערביות - בעת החדשה המוקדמת

בחנותו של מוכר הספרים
מה מצאו שוחרי הספרים בהיכנסם לחנויות הספרים היהודיות באודסה, בוורשה ובקרקוב בשלהי המאה התשע עשרה? מי היו האנשים שעסקו בהפצת הספרים? אילו ספרים מילאו את מדפי חנויותיהם? א

החידה מאחורי הברושים: חוות וחברות מטעים במישור החוף בתקופת המנדט
עקירת הפרדסים במישור החוף חושפת בתי אבן מתפוררים, שערים חלודים, בארות ושדרות ברושים המובילות לשום מקום. בשנות העשרים והשלושים של המאה העשרים חצו את השדרות דרכים שהוליכ•

איטליה: כתב עת לחקר תולדותיהם, תרבותם וספרותם של יהודי איטליה - משה דוד קאסוטו
בכרך זה, השלישי בסדרה 'כינוסים, סדרת מוספים' של 'איטליה', כונסו מאמרים שראשיתם בהרצאות אשר הושמעו בימים יא-יב בסיוון תשסב (22-23 במאי 2002) בכנס על תרומתו המדעית של משה דוד קאסוטו (פי

בין פז'וז'י לשצ'וצ'י ובין תל-אביב לאוהיו
חנוך לוין הוא מחזאי, בימאי, סטיריקן, משורר וסופר, שרבים רואים בו את אחד היוצרים הישראלים החשובים והמשפיעים ביותר במאה העשרים. הספר בין פז'וז'י ושצ'וצ'י ובין תל-אביב לאוהיו, &

Europe's Century of Discontent: The Legacies of Fascism, Nazism and Communism
With the demise of the Soviet Union and the collapse of Communism in Eastern Europe, a number of questions regarding the conventional understanding of totalitarianism could now be viewed in the new light. The classical studies of totalitarianism were undertaken when Nazism and Fascism had been vanquished, while the Soviet system still existed: this created an asymmetry which could now be overcome. The ideological Cold War edge which sometimes accompanied debates about totalitarianism was similarly blunted. The impetus which these developments could give to new angles of research and historical perspective was the focus of the conference “Reflections on Europe's Century of Discontent”, held at the Institute for European Studies at the Hebrew University of Jerusalem. More than a dozen participants from eight countries – political scientists, historians, lawyers as well as political activists – took part in what was an exciting exercise in re-evaluation and re-assessments. The resu

מחנה משותף?: קואופרציה בהתיישבות היהודית החקלאית ברוסיה ובעולם 1880-1941
המפגש בין החקלאות היהודית בבריהמ, הממנים היהודים בארהב והשלטון הבולשביקי הוא פרק מרתק בתולדות הקואופרציה היהודית בין שתי מלחמות העולם. ספר זה, הממשיך את מחקרו הקודם של &#

שתי מפות לגדה: גוש אמונים, שלום עכשיו ועיצוב המרחב בישראל
הוויכוח על עתידם של השטחים, ההתנחלויות והיחסים עם הפלשתינים מעסיק את החברה הישראלית למן שנות השבעים של המאה העשרים יותר מכל נושא אחר, והתנועות הפוליטיות גוש אמונים ושל•

מקורות ומסורות: ביאורים בתלמוד מסכת בבא מציעא
מקורות (המימרות המקוריות שבתלמוד) ובין מסורות (מימרות שנשתנו בהשתלשלות המסירה). כרך זה יותר מן הכרכים הקודמים – וכמובן פחות מן הכרך הסמוך לו, על בבא קמא – מבחין גם בשקלא וטריא &#

שאלת האשמה
החיבור שאלת האשמה - התגובה האמיצה והנוקבת ביותר של קרל יאספרס, אחד מגדולי ההוגים האקזיסטנציאליסטים במאה העשרים לזוועות של הנאציזם - עומד במרכזו של קובץ זה. קוראיו של יאספ&#

שפת אזרח בישראל
שפת אזרח בישראל הוא קובץ מחקרים, מסות ודיווחים אודות מפגשים בין יהודים וערבים המציעים ראייה מגוונת שמנסה לענות על השאלות הללו. נכללים בו מאמרים הבוחנים את שורשי הפערים 

הקיסרים האנטונינים
הביוגרפיות של הקיסרים האנטונינים הן חלק מקובץ הביוגרפיות של קיסרי רומא הידוע בשם SCRIPTORES HISTORIAE AUGUSTAE ('המחברים של תולדות האוגוסטים'), ובקיצור – 'היסטוריה אוגוסטה'. מגילת הקובץ הייתה מו

פונדמנטליזם יהודי והר הבית
הר הבית הוא המקום הקדוש ביותר ליהדות והשלישי בקדושתו לאסלאם לאחר מכה ומדינה. אופיו הקדוש הפך אותו לאחד ממוקדי הסכסוך הישראלי-ערבי. בחודש מרס 1996 פסק ועד רבני ישע, שחבריו הם ר&#

נשים ומגדר במזרח התיכון במאה העשרים
נשים במזרח התיכון זוכות באחרונה לתשומת לב רבה לאור ההתפתחויות הפוליטיות, התרבותיות והכלכליות המתרחשות באזור. ניתוח מגדרי המדגיש את ההיבטים ההיסטוריים והעכשוויים שב

פיזיקה א-ב
הפיזיקה של אריסטו אינו אלא פילוסופיה של הטבע; דין וחשבון שיטתי ורציונלי על תופעות וגילויים המשותפים לכל העצמים בטבע. המצפה למצוא בו את מה שמקובל למצוא בספר פיזיקה מודרנ

שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום טו
An annual for biblical and ancient near easstern studies

מקרא לישראל שמואל א'
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

התחדשות הלשון הערבית בשליחות הרעיון הלאומי במצרים
הלשון הערבית הצחה, הכתובה – אַללֻּעַ'ה אלְפֻצְחַא – הייתה מסוף המאה התשע עשרה, בעקבות המפגש עם העולם המערבי והתחלת התגבשותו של רעיון הלאומיות הערבית, למוקד הדיון בקרב אנש

אתיקה במחקר
המחקר המדעי תורם, ללא ספק, לקדמה ולרווחה של החברה. בה בעת המחקר הוא נקודת מפגש בין קבוצות בעלות אינטרסים שונים -- חוקרים, מוסדות שהמחקר נערך בהם, גורמים מממנים, סוכנויות ממשל

ממשה ליהושע ומנס לטבע: ניתוח ספרותי של פרקי הכיבוש
[R]ספר יהושע זכה להתייחסויות מקיפות של חוקרי היסטוריה, ארכאולוגיה וגאוגרפיה, אולם טרם נידונו היבטיו הרעיוניים והספרותיים. מחקר זה בא למלא את החסר. במוקדו עומד בירור האידא&#

Metropolitan Governing: Canadian Cases, Comperative Lessons
Metropolitan reforms have been implemented in Canada at a scale and frequency greater than anywhere else in the democratic world. Recent Canadian metropolitan reforms are setting precedents and their fate could influence metropolitan agendas worldwide. This edited collection deals with local government reforms in major Canadian metropolitan areas and provides comparative insights from other countries. Steps undertaken by Canadian provinces have seemingly preferred in some cases 'old regional

מקרא לישראל: אסתר
פרופ אדל ברלין מציגה פירוש חדש למגילת אסתר. לשיטתה לא נכתבה המגילה אלא כדי להסביר את טעמו של חג הפורים. המגילה עצמה היא יצירה מן התקופה ההלניסטית. במבוא לספר מוכיחה המחברת

להכיר תודה
הספר הזה דן ברגש של הכרת התודה, ובמעמדו המוסרי. הוא מראה שהכרת התודה היא חובה מוסרית מן המעלה הראשונה. היא התגובה הראויה על מעשים הנעשים עבורנו ולמעננו. ככל שרב המעשה כך גדו

מאה שערים: עיונים בעולמם הרוחני של ישראל בימי הביניים, לזכר יצחק טברסקי
שלושים ואחד מבכירי חוקרי היהדות בזמננו חולקים כבוד בספר הזה לזכרו של פרופ' יצחק טברסקי עה, בעל הקתדרה לספרות עברית ולמחשבת ישראל עש ליטאואר באוניברסיטת הרוורד, מראשי ה–

עתיד הדמוקרטיה
'כל מי שדואג לדמוקרטיה, בין כאזרח, בין כפעיל פוליטי ובין כחוקר, חייב לברך על הופעתו של קובץ המאמרים של נורברטו בוביו. במאמרים אלו גלומים חדות המחשבה, החכמה ורוחבה ועומקה של &

תורת המשחקים
ספר לימוד לתורת המשחקים

חנה ארנדט בירושלים
שנים רבות עמדה חנה ארנדט במרכזו של ויכוח סוער: הביקורת הקשה שהטיחה בציונות, ופרסום ספרה מעורר המחלוקת 'אייכמן בירושלים' בשנת 1963, הובילו לשלילת דמותה ויצירתה בקרב הציבור ה

תורת ההגה והצורות של העברית, פונטיקה ופונולוגיה
הספר תורת ההגה והצורות של העברית, פונטיקה ופונולוגיה: שיעורי יסוד, מבוסס על רישומי ההרצאות שנשא פרופ' שלמה מורג בראשית שנות השבעים של המאה העשרים. את ההרצאות רשמה עדה ירד

שתי פנים במראה
מדוע התעלם הקולנוע הישראלי מהשואה שנים רבות? מדוע הציג את ניצולי השואה כקבוצה הומוגנית שבה אנשים סהרורים, תלושים ופסיביים, והתעלם מהתרומה העצומה של ניצולי השואה למדינת

ספר זכרון לפרופסור זאב פלק זל: מאמרים במדעי היהדות ובשאלות השעה
פרופסור זאב פלק נולד בברסלאו בשנת תרפג ועלה לארץ בשנת תרצט. הוא החל את השכלתו המשפטית בשיעורי המשפט של ממשלת המנדט הבריטי על ארץ-ישראל (פלשתינה) בירושלים בשנת תשה וסיימה ”

אהבה ארצית - אהבה שמיימית
המקרא, כחלק בלתי נפרד מן התנך הנוצרי, הוא אחד ממקורות ההשראה החשובים ביותר באמנות המערבית. הספר אהבה ארצית – אהבה שמימית דן בסיפוריהם ובייצוגיהם החזותיים של שני זוגות מקר&

מי אני שאחליט על גורלם? דילמות אתיות של מורים
עיסוק בחינוך הוא עיסוק במוסר ובאתיקה. 'עובדי הוראה וחינוך הם לעולם מורים ומחנכים של בני אדם רכים בשנים, שנים חשובות ביותר לעיצוב חייהם. מלאכת ההוראה והחינוך אמורה לעזור –

ספר יחזקאל
נוסח הפנים של מהדורת ספר יחזקאל משקף את כתר ארם צובה, כתב היד החשוב ביותר של נוסח המסורה הטברני במסורת בן אשר. מתחת לו סדורים ארבעה אפרטים המביאים חילופי גרסאות מעדי הנוסח

מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי כג
בחוברת תוכן עניינים ותקציר באנגלית. האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למדעי הרוח, המכון למדעי היהדות.

מקרא לישראל: עבדיה יונה
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

מיקרוקוסמוס: ארבעה מיליארד שנה של אבולוציה מאבותינו החיידקים
קוראי הספר הזה, למעט אלה המתמצאים היטב בהתפתחויות החדשות במיקרוביולוגיה, בפליאונטולוגיה ובביולוגיה אבולוציונית, צפויים להיתקל בהפתעות גדולות בזו אחר זו, ואולי אפילו &

בין תורה לחכמה: רבי מנחם המאירי ובעלי ההלכה המיימונים בפרובנס
עניינו של הספר הוא מפגש בין הלכה לפילוסופיה כפי שהוא בא לידי ביטוי ייחודי בכתביו של רבי מנחם המאירי ובחיבוריהם של בעלי הלכה בפרובנס. חיבוריו הגדולים של המאירי, הקטעים שנ

האידאולוגיה הציונית
בספר זה בוחן גדעון שמעוני את אופייה של האידאולוגיה הציונית וסוקר את תולדותיה בהיקף ובשיטתיות חסרי תקדים בספרות ההיסטורית. הוא מציג את הציונות כתופעה של לאומיות על רקע •

ומספסל הלימודים לוקחנו
ספרות הילדים שנכתבה בארץ ישראל בתקופת היישוב מילאה תפקיד מרכזי בעיצוב עולמו, ערכיו וחוויותיו של הדור הצעיר. עד תחילת שנות הארבעים של המאה העשרים סיפר הזרם ההגמוני בספר•

מחזאי מדבר עם בימאי
האם העלאת מחזה קלסי על הבימה הישראלית משמעה הפיכתו להצגה בעלת אמירה מקומית מעודכנת ורלוונטית? • האם הגישה הפרשנית שהבימאי מעניק למחזה תלויה בנסיבות החברתיות, התרבותיו

ספרות מקראית וספרות כנענית
משה דוד קאסוטו (תרמג-תשיב), מגדולי דורו בפרשנות המקרא ובחקר תולדות עם ישראל והלשון העברית, היה גם אחד ממניחי היסודות המובהקים להבנת הטקסטים האוגריתיים ולקביעת זיקתם אל ד&

דיאלוגים
בספר כונסו ארבעה דיאלוגים מאת דידרו, מעמודי התווך של ההשכלה במאה השמונה עשרה בצרפת – דיאלוגים המייצגים היבטים שונים של חשיבתו – וקטעים מכתיבתו ב'אנציקלופדיה' הגדולה שער&#

אוצר הציטטות מן ההגוּת והספרות העולמית לדורותיה ומן המקורות העבריים העתיקים והחדשים
אם אין להם לחם, שיאכלו עוגות –מארי אַנטוּאַנֶט לא אמרה את המשפט הזה. מי אמר אותו? • מוטב למות על רגליך ולא לחיות על ברכיך – האם ההצהרה הזאת היא פתגם יידי? • שלום צודק ובר-קיימא – מי ט”

המקרא בין תחביר לפרשנות


עיונים בחינוך היהודי כרך יב: השפה העברית בעידן הגלובליזציה
אסופת המאמרים בספר השפה העברית בעידן הגלובליזציה פונה הן לחוקרים והן למורים העוסקים בהוראת השפה בשדה ומאפשרת לקורא עיון מקיף ומגוון בהיבטים שונים הנוגעים לעברית. הקו

ההלכה הנבואית: הפילוסופיה של ההלכה במשנת הראיה קוק
הספר ההלכה הנבואית מביא לראשונה תמונה כוללת של הגותו ופסיקתו של הרב קוק, מגדולי אנשי הרוח בעולם היהודי בעידן המודרני. הספר מבאר באופן חדשני את משנתו לאור כתביו המודפסים &

צברים לא מזדקנים: סיפורי חיים של קצינים בכירים מדור תשח
הספר עומד לצאת לאור בקרוב, ניתן לרכוש אותו ולקבלו כשיראה אור. הספר צברים לא מזדקנים מתחקה אחר עולמם של עשרים ושלושה קצינים בכירים מדור תשח בשנות השבעים לחייהם. כצברים מית

על משלחת הכזב
פיליפוס מלך מוקדון עלה לשלטון ב-359 לפסהנ. לאחר תקופת גיבוש פנימי הוא פנה למדיניות של התפשטות מכוונת שהחלה לעורר דאגה באתונה. באתונה נוצרו שתי סיעות, סיעת מלחמה שרצתה בגיוס 

עיונים בחינוך היהודי כרך י: מיהו היהודי המחונך? כיוונים בפילוסופיה של החינוך היהודי
The essays in this volume are a summary of a conference held in honour of Prof Michael Rosenak on the occasion of his retirement from the Melton Centre. The articles all deal with, either directly or indirectly, the question of the cultivation of the educated Jewish citizen as viewed from plural perspectives. There is an article on the moral and intellectual challenges in teaching the Bible both in the Orthodox and non Orthodox school system. There is also an article on the introduction of Holocaust studies into different educational frameworks

תרגום בצל העימות: נורמות תרגום מן הספרות העברית החדשה לשפה הערבית, 1948—1990
אווירת העוינות בין יהודים לערבים שליוותה את הקמתה של מדינת ישראל העיבה על המגעים התרבותיים בין הצדדים. רבים התקשו לראות את עולמו הרוחני של הצד השני במשקפיים ניטרליים ה–