ספר זכרון לפרופסור זאב פלק זל: מאמרים במדעי היהדות ובשאלות השעה Page 11 - The Hebrew University Magnes Press

פרופסור זאב פלק נולד בברסלאו בשנת תרפ"ג ועלה לארץ בשנת תרצ"ט. הוא החל את השכלתו המשפטית בשיעורי המשפט של ממשלת המנדט הבריטי על ארץ-ישראל (פלשתינה) בירושלים בשנת תש"ה וסיימה ”

‡ È ˜ ÏÙ · ‡ Ê Ï ˘  ¯ ÎÊÏ ‰ ˘ ¯ Ù ÏÚ „ ÂÓÚ  ‰ ËÂÓ È ˙ Ï · ÔÙ‡ · ˜ ÏÙ · ‡ Ê Ï ˘  ˙ ËÈ ˘ · Ô   · ˙ ‰ Ï È„ Î ÂÊ ‰ ˘ ¯ Ù · ¯ Á · È  ‡ . ˙ „ · Ú‰ ˙ χ ˘ – ‰ · ¯ ‰ „ ÈÓ · ˙ ÁÎ ˘   ‰ ˜ ÂÁ ¯ - ‰ ·  ¯ ˜ ˙ ÂÈÂÓÒ ˙  ¯ ËÓ Ï ¯ Ë  Ï È ˘ Ú ˜ Á ¯ Ó‰  Ïȇ ‰ ˙ ÂÈ  ˘ ¯ Ù ˙ ÂÈ‚ Ë ¯ ËÒ‡ Ï ÔÁ · ‰ ¯ ˜ ÓÎ ˘ ˘ Á‰  ÌÈÈ ˜ · ˆ Ó ¯ Ó ˘ Ï Ô ˆ ¯ ‰ Ô‚ Î , È ˘ ÎÚ‰ ÁÂÎÈ ·   ˙  · ¯ ÂÚÓÏ ˙  ¯  ˘ ˜ ‰ .‰ ÎÙ‰ Ó ÏÏÂÁÏ ‰ Ùȇ ˘ ‰ , ÍÙȉ Ï , ‡ ,‰ ¯ Ê ‰  Ù‡ Ï ‰ ÚÈ  ÎÓ Ú ˆ Ó‡ · ˙ È ¯ · ‰ ˙  ˆ ¯ ‡ · ˙ È ¯  · È ˆ ‰ ‰ · ˘ ÁÓ‰ ÊÎ ¯ Ó · ‰ „ ÓÚ ˙ „ · Ú‰ ˙ χ ˘ ¯ ÚÂÒ‰ ÒÂÓÏÂÙ‰ ÈË ¯ ÙÏ Ò  Îȉ Ï ÈÏ · . ÌÈÁ ¯ ʇ‰ ˙ ÓÁÏÓ · ¯ Ú ,‰ ¯ ˘ Ú Ú ˘ ˙ ‰ ‰‡ Ó‰ È ˙ ˘ ÏÚ ÚÈ · ˆ ‰ Ï Ô ˙ È  ‰ Ê ÒÂÓÏÂÙ · ÌÈ„ ‰ ȉ Ï ˘ ÌÓ ˜ ÓÏ ˙ „ · Ú‰ ˙ χ ˘ · ‰ ÈÙÏ , ˙ ÈËÒÈÏÓ ¯ ÂÙ- ˙ ÈËÒÈ · ÈËÈÊÂÙ ‰ È‚ Ë ¯ ËÒ‡ ‡ ȉ ˙ Á‡‰ . ˙ ÂÈ  ˘ ¯ Ù ˙ ÂÈ‚ Ë ¯ ËÒ‡ –    ÈÈ  Ú ·  . ·  ˙ Ή ˜ ÂÁÏ ˙ „ Ó ˆ ȉ Í ˙ Ó ˙  ˙ È  ˙ ÈËÙ ˘ Ó ‰ χ ˘ ÏÚ ‰ ·  ˘ ˙ ‰ ˜ ÒÂÙ‰ ÍÎÈÙÏ , ˙ „ · Ú ˙ ¯ ˘ Ù‡ Ó‰ ,‰ ¯  ˙ · Ú · ˜  ˙ „ · Ú‰ ˙ χ ˘ Ï ‰ Îω‰ ÒÁÈ .‰ Îω · Ô‚ ÂÚÓ Â  ȇ ˘ È ˘ ȇ ÔÈÈ  Ú ‡ ȉ ‰ Ï ˙ „‚  ˙ ‰ ÏΠ, ˙ „ · Ú‰ ˙ ‡ ¯ È ˙ ‰ Ï · ÈÈÁ  ˙ · ÂÁ  ˙ ÂÎÊ ‰ ÈÙÏ , ˙ ÈËÒÈχ ¯ - ˙ ÈËÒÈËÓ‚ ¯ Ù ‰ È‚ Ë ¯ ËÒ‡ ‡ ȉ ˙ ¯ Á‡ ‰ È‚ Ë ¯ ËÒ‡ ˙ È  ˘ ¯ Ù‰ ÂÎ ¯ „ .‰ È ˙ Âχ ˘ Ó ‰ ¯ · Á‰ ÈÎ ¯ Ú Á ¯ · ˜ ÂÁ‰ ˙ ‡ ˘ ¯ ÙÏ ÔËÙ ˘ Ó‰ Ï ˘ ‰  ÈÁ · Ó Â · ˙ ‡ ˆ Ó  Ô  ȇ ˘ ˙ ÂÈÂÚÓ ˘ Ó ˜ ÂÁ · ‡  ¯ ˜ Ï ‡ ȉ ËÒÈχ ¯ ‰ ÔËÙ ˘ Ó‰ Ï ˘ ץÈÁ ¯  ˆ ÈÏ ‰ Ò  Ó ˙ ‡ ʉ ˙ È  ˘ ¯ Ù‰ ‰ È‚ Ë ¯ ËÒ‡‰ –    ÈÈ  Ú ·  . ˙ ÈÏÂÏÈÓ Â‡ ˙ È ¯ ÂËÒȉ ˙  ˜ ÒÓ , Ô ˘ ¯ Ù‰ Ï ˘   ÓÊ · ˙ ‡ È ˆ Ó‰ ÔÈ ·  Ì„ ˜ ‰ ˜ ÂÁ‰ „ ÂÒÈ · ˘ ˙ ‡ È ˆ Ó‰ ÔÈ · ¯ È ˙ Ó ‰ ȉ ‡ Ï Ì„ ˜ ‰ ˜ ÂÁ‰ Ì‚   ÓÊ · ˘ ˙ ‡ È ˆ Ó · ˘ ‰ ÚÈ · ˜ ‰ ÏÚ ÒÒ · ˙ ˙ Ô ˘ ¯ Ù‰ . ˙ „ · Ú‰ ˙ ‡ ˙ ÈËÒÈÏÓ ¯ ÂÙ- ˙ ÈËÒÈ · ÈËÈÊÂÙ‰ ‰ È‚ Ë ¯ ËÒ‡‰ ‰ ˙ Èȉ ÏÏÎ Í ¯ „ ˘ ¯ · „ ‰ ÚÈ ˙ ÙÓ ‡ Ï ‰ ˙ Èȉ ˙ ÈËÒÈχ ¯ - ˙ ÈËÒÈËÓ‚ ¯ Ù‰ ‰ È‚ Ë ¯ ËÒ‡‰ ˘ „ ÂÚ · ‰ ÈÒ ˜ „  ˙ ¯ ‡‰ ÏÚ ˙ Ï ·  ˜ Ó Û‡ .„ ÁÈ Ì‚ Ô‰ È ˙ ˘ Ó ‰   ˘ ˜ ÏÙ Ï ˘  ˙ ˘ È‚ Ìχ . ÌÈÈÓ ¯ ÂÙ ¯ ÌÈ  · ¯ Ï ˆ ‡ ‰ ÁÈÎ ˘ ÁÈ  ‰ Ï ˘ È .‰ ÈÏÏ ˘ ÌÚ ‰  Ó  ‰ ȉ ˘ ˜ ÙÒ Ôȇ , ˙ „ · Ú‰ ˙ χ ˘ Ï ˘ ¯ ÂÙÓ · ˘ ¯ „  ‡ Ï ˘ ‰ ʉ ÔÓÊ · ˙ „ · Ú‰ ˘ , ÌÈÓ„ ˜ ‰ ˙  ¯  ˜ Ó‰ ÏÚ ˙ ÂÎÓ ˙ Ò‰ Í ˙ Ó , ¯ Ó‡ ‰ ȉ ‡ Ï ÈÎ ÌÈ ¯ Ò‡ Á ¯ Ή · Âȉ ÌÈ   ˘ ‡ ¯ ÌÈÓÎÁ ˘ ¯ Ó‡ ‰ ȉ ‡ Ï Ì‚  ,‰ Îω‰ ÈÙ ÏÚ ˙ ¯ ˙ ÂÓ Ï ˘ ‰ È ˆ ÓÈËÈ‚ ω ÔÈ · ‰ Îω · Á ˙ Ó‰ ˙ ‡ Û ˘ ÂÁ ‰ ȉ ‡ ‰ ˙ ‡ Ê ˙ Á ˙ . ˙ „ · Ú‰ ˙ ‡ Ì„‡ ‡ ‰ ¯ ˘ ‡ · Ì„‡‰ „  · ÎÏ ÌÈÒÁÈÈ ˙ Ó‰ ÌÈÈÏÏÎ ÌÈÁ  Ó ˙   ÂÈÚ ¯ ÔÈ ·  ˙ „ · Ú‰ ‰ χ ÌÈÁ  Ó ˙    ¯ ˜ Ú · ˘ Ó ˙ ˘ ‰ Ï ˘ È Â ˙ Ú„ Ï . ÍÎÓ ˙ ÂÚ ·   ‰ ˙ ÂÈËÙ ˘ Ó‰ ˙ ÂÈÂÎʉ  .‰ Ó ˆ Ú ‰ Îω‰ ‰  ÓÊ · ‰ ÚÈ ˆ ‰ ˘ ‰ χ Ó ÌÈ   ˘ ˙    ¯ ˙ Ù ‰ Îω‰ Í ˙ Ó · ‡ ˘ Ï È„ Î ˙  ˘ È‚ ¯ ‰  ˙ È ¯ ÂËÒȉ‰ ‰ ¯ ˘ » ȉ , ÌÈÈ ˙ Îω‰ ˙  ¯  ˜ Ó‰ · ÂÏÈ ˘ · ‰ ÊÎ Íω Ó Ï ˘ ÂÁÂÎ , ÛÂÚÓ ‰ ÊÂÚ ˙ ÈÏÚ · , ÌÈÏ„‚ ÌÈ  ËÙ ˘ Ó Â ˆ ¯  ˜ ‰ ÊÎ ˙   ÂÎ ˙ · ÂÏÈ ˘ Ó . ˙ È ¯ ÒÂÓ‰ . ˜ ÏÙ · ‡ Ê ‡ ‰ ‰ ÊΠ, ËÙ ˘ Ó‰ ˙ ÂÁ ˙ Ù ˙ ‰ ÏÚ ÌÓ ˙ ÂÁ ˙ ‡ ÌÈÚÈ · ËÓ‰
ספר זכרון לפרופסור זאב פלק זל: מאמרים במדעי היהדות ובשאלות השעה Page 1 | ספר זכרון לפרופסור זאב פלק זל: מאמרים במדעי היהדות ובשאלות השעה Page 2 | ספר זכרון לפרופסור זאב פלק זל: מאמרים במדעי היהדות ובשאלות השעה Page 3 | ספר זכרון לפרופסור זאב פלק זל: מאמרים במדעי היהדות ובשאלות השעה Page 4 | ספר זכרון לפרופסור זאב פלק זל: מאמרים במדעי היהדות ובשאלות השעה Page 5 | ספר זכרון לפרופסור זאב פלק זל: מאמרים במדעי היהדות ובשאלות השעה Page 6 | ספר זכרון לפרופסור זאב פלק זל: מאמרים במדעי היהדות ובשאלות השעה Page 7 | ספר זכרון לפרופסור זאב פלק זל: מאמרים במדעי היהדות ובשאלות השעה Page 8 | ספר זכרון לפרופסור זאב פלק זל: מאמרים במדעי היהדות ובשאלות השעה Page 9 | ספר זכרון לפרופסור זאב פלק זל: מאמרים במדעי היהדות ובשאלות השעה Page 10 | ספר זכרון לפרופסור זאב פלק זל: מאמרים במדעי היהדות ובשאלות השעה Page 11 | ספר זכרון לפרופסור זאב פלק זל: מאמרים במדעי היהדות ובשאלות השעה Page 12 | ספר זכרון לפרופסור זאב פלק זל: מאמרים במדעי היהדות ובשאלות השעה Page 13 | ספר זכרון לפרופסור זאב פלק זל: מאמרים במדעי היהדות ובשאלות השעה Page 14 | ספר זכרון לפרופסור זאב פלק זל: מאמרים במדעי היהדות ובשאלות השעה Page 15 | ספר זכרון לפרופסור זאב פלק זל: מאמרים במדעי היהדות ובשאלות השעה Page 16 | ספר זכרון לפרופסור זאב פלק זל: מאמרים במדעי היהדות ובשאלות השעה Page 17 | ספר זכרון לפרופסור זאב פלק זל: מאמרים במדעי היהדות ובשאלות השעה Page 18 | ספר זכרון לפרופסור זאב פלק זל: מאמרים במדעי היהדות ובשאלות השעה Page 19 | ספר זכרון לפרופסור זאב פלק זל: מאמרים במדעי היהדות ובשאלות השעה Page 20 | ספר זכרון לפרופסור זאב פלק זל: מאמרים במדעי היהדות ובשאלות השעה Page 21 |

ספר זכרון לפרופסור זאב פלק זל: מאמרים במדעי היהדות ובשאלות השעה


About Book ספר זכרון לפרופסור זאב פלק זל: מאמרים במדעי היהדות ובשאלות השעה


page hebrew university magnes press
The Hebrew University Magnes Press Outlet

הרמנויטיקה במחשבה היהודית החדשה
הספר הרמנויטיקה במחשבה היהודית בעת החדשה עוסק בבעיות הפילוסופיות של פרשנות טקסטים שכתבו פילוסופים יהודיים ממשה מנדלסון במאה התשע עשרה עד ז'ק דרידה ועמנואל לוינס במח

קטעי מדרשי הלכה מן הגניזה
תרומת הגניזה הקהירית למחקר מדרשי ההלכה ניכרת במיוחד בשני היבטים. ההיבט הראשון, שכמעט לא מצאנו כיוצא בו בשאר ענפיה של ספרות התלמוד הקלסית, הוא גילוי קטעים ממדרשים אבודים. &#

ספרות מקראית וספרות כנענית
משה דוד קאסוטו (תרמג-תשיב), מגדולי דורו בפרשנות המקרא ובחקר תולדות עם ישראל והלשון העברית, היה גם אחד ממניחי היסודות המובהקים להבנת הטקסטים האוגריתיים ולקביעת זיקתם אל ד&

שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום יט
רשימת מאמרים המופיעים בכרך זה: מקרא טובה גנזל מעמדם של בעלי התפקידים במקדש העתידי בנבואת יחזקאל יעקב מילגרום התכונות הייחודיות של מקדש יחזקאל מניין?נועם מזרחי בין חק

ההשכלה לגווניה: עיונים חדשים בתולדות ההשכלה ובספרותה
[R]ההשכלה הייתה חלק מפסיפס הנאורות האירופית ובו בזמןההשכלה הייתה חלק מפסיפס הנאורות האירופית ובו בזמן גם הקרינה זהות יהודית מובהקת. ייחודיותה של ההשכלה באה לידי ביטוי ב

Journal of rural cooperation, Vol. 35, 2, 2007
The Journal of Rural Cooperation (JRC) is an interdisciplinary journal focusing on cooperatives and related rural organizations in developed and less developed countries. Topics of particular interest are cooperatives facing trends of globalization and privatization, the web of cooperative-community relationships, and cooperatives as part of such broader systems as mainstream economics, economies in transition, the social economy or related alternative paradigms

פירוש על ספר במדבר כב-לו
הספר דן בחלק האחרון של ספר במדבר, שבו כמה פרשיות רבות חשיבות: פרשת בלק, הכוללת את נאומי בלעם; לוח הקרבנות לימים, לרגלים ולמועדים; ירושת הארץ וחלוקתה ופרשת בנות צלפחד ומסקנות

הגיון ליונה: הבטים חדשים בחקר ספרות המדרש, האגדה והפיוט
העוסקים בספרות האגדה ובנושאים הקרובים לה נזקקים מזה שנות דור למחקריו של פרופ' יונה פרנקל מן החוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית בירושלים, ומייסדה של הגישה הספרותית ב&#

מורה צדק: עיונים בתורתו של ג'ון רולס
קובץ המאמרים 'מורה צדק: עיונים בתורתו של ג'ון רולס' הוא הספר הראשון בעברית על משנתו של ג'ון רולס, הדמות הבולטת ביותר בפילוסופיה הפוליטית בחמישים השנים האחרונות. רולס, שנפ

מקרא לישראל ירמיה כ''ו-נ''ב
פירושו של פרופ יאיר הופמן לספר ירמיה (שני כרכים, למעלה מ-900 עמ) ראש בית הספר למדעי היהדות באוניברסיטת תל-אביב. מחזיק מבוא מקיף (94 עמ), מבואות לפרשיות שבספר ופירוש. זה הפירוש המדעי

Perspectives: Revue de l'Université Hébraïque de Jérusalem, La Bible dans tous ses États
Appears once a year, under the guidance of the French Department of the Hebrew University of Jerusalem.

איטליה: כתב עת לחקר תולדותיהם, תרבותם וספרותם של יהודי איטליה - משה דוד קאסוטו
בכרך זה, השלישי בסדרה 'כינוסים, סדרת מוספים' של 'איטליה', כונסו מאמרים שראשיתם בהרצאות אשר הושמעו בימים יא-יב בסיוון תשסב (22-23 במאי 2002) בכנס על תרומתו המדעית של משה דוד קאסוטו (פי

Between Poles and Jews: The Development of Nahum Sokolows Political Thought
This book focuses on the formative years of Nahum Sokolow’s political thought during the years in which he dedicated his energies to working within the social fabric of the Jewish community of Polish lands

ההלכה הנבואית: הפילוסופיה של ההלכה במשנת הראיה קוק
הספר ההלכה הנבואית מביא לראשונה תמונה כוללת של הגותו ופסיקתו של הרב קוק, מגדולי אנשי הרוח בעולם היהודי בעידן המודרני. הספר מבאר באופן חדשני את משנתו לאור כתביו המודפסים &

שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום יט
רשימת מאמרים המופיעים בכרך זה: מקרא טובה גנזל מעמדם של בעלי התפקידים במקדש העתידי בנבואת יחזקאל יעקב מילגרום התכונות הייחודיות של מקדש יחזקאל מניין?נועם מזרחי בין חק

המזרח החדש מה: זרמים בהיסטוריוגרפיה של המזרח התיכון
'זרמים בהיסטוריוגרפיה של המזרח התיכון', הוא תולדה של הכינוס העשרים וארבעה של החברה המזרחית הישראלית, אשר נערך באוניברסיטת תל אביב בשנת 2000 ועניינו היסטוריוגרפיה מזרח תיכ

מקרא לישראל: יהושע
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

האוכלוסייה הערבית והמאחז היהודי : תפרוסת וצפיפות בארץ ישראל בשלהי התקופה העותמאנית ובתקופת המנדט הבריטי
הספר פורס את מצב הדמוגרפיה בארץ ישראל לאזוריה בתחילת תקופת ההתיישבות היהודית בה ומנתח בפירוט ולעומק את הגורמים הגאוגרפיים, הפוליטיים והאנושיים לשוֹנוּת בין האזורים &#

הטרמינולוגיה של הירושלמי
הספר הטרמינולוגיה של הירושלמי: המונחים העיקריים בוחן באופן שיטתי ומקיף את המונחים העיקריים שבתלמוד זה. נידונים בו יותר ממאתיים ועשרים מונחים. סקירתם מבוססת על בדיקה שי

שותפות ועוינות: עבדאללה, הלגיון הערבי ומלחמת 1948
'בא עלינו אסון!' במילים אלו התבטא מזכיר הליגה הערבית לאחר שהתקבלה ההחלטה לצאת למלחמה ביהודים ב-15 במאי 1948. מי גרר את מדינות ערב למלחמה שלא היה להן עניין בה ומדוע בכל זאת נלחמו? מ&#

תרגום בצל העימות: נורמות תרגום מן הספרות העברית החדשה לשפה הערבית, 1948—1990
אווירת העוינות בין יהודים לערבים שליוותה את הקמתה של מדינת ישראל העיבה על המגעים התרבותיים בין הצדדים. רבים התקשו לראות את עולמו הרוחני של הצד השני במשקפיים ניטרליים ה–

מקדש ומרכבה, כוהנים ומלאכים, היכל והיכלות במיסטיקה היהודית הקדומה
ספר זה מוקדש לבירור מהותה המיסטית של מסורת המרכבה הכוהנית, שהתחברה בזיקה למסורות מקדשיות. ראשיתה בחזונו של הנביא יחזקאל בן בוזי הכוהן, שהוגלה מירושלים בשלהי ימי בית ראש

על המיסטריות
בבוקרו של השביעי ביוני 415 לפסהנ התעוררו תושבי אתונה ומצאו שפסלי האל הֶרמֶס, שעמדו לפני בתים פרטיים ומקדשים, הושחתו. כל אזרח ראה את שומרו האלוהי שלפני פתח ביתו מושחת ומחולל, 

שירת יצחק עגן: אקולוגיה ספרותית בשנות ה-30 וה-40 בארץ ישראל
שירתו של יצחק עֹגן נדחקה לאגף נידח של המודרנה העברית משום השתייכותה לחוגו הנשכח במידת מה של המשורר יצחק למדן, עורך הירחון הספרותי 'גליונות', שהחל לראות אור בכסלו תרצד וה

מי אני שאחליט על גורלם? דילמות אתיות של מורים
עיסוק בחינוך הוא עיסוק במוסר ובאתיקה. 'עובדי הוראה וחינוך הם לעולם מורים ומחנכים של בני אדם רכים בשנים, שנים חשובות ביותר לעיצוב חייהם. מלאכת ההוראה והחינוך אמורה לעזור –

עיונים בחינוך היהודי כרך י: מיהו היהודי המחונך? כיוונים בפילוסופיה של החינוך היהודי
The essays in this volume are a summary of a conference held in honour of Prof Michael Rosenak on the occasion of his retirement from the Melton Centre. The articles all deal with, either directly or indirectly, the question of the cultivation of the educated Jewish citizen as viewed from plural perspectives. There is an article on the moral and intellectual challenges in teaching the Bible both in the Orthodox and non Orthodox school system. There is also an article on the introduction of Holocaust studies into different educational frameworks

עד שתגיע למקומו : אתיקה, אי-משוא פנים ויחסים אישיים
אלת הצדק מופיעה ביצירות אמנות בעיניים מכוסות, למען תנהג באי-משוא פנים. אין היא מביטה בפניו של איש; רק כך יכולים מאזני הצדק שבידיה לשמור על איזונם. העיקרון של אי-משוא פנים כמ’

אנושי, אנושי מדי
הספר עומד לצאת לאור בקרוב, ניתן לרכוש אותו ולקבלו כשיראה אור. בשני הכרכים של אנושי, אנושי מדי ימצא הקורא את ניטשה במיטבו כסופר מחונן ומבריק וכהוגה מקורי ומעורר השראה. יותר

גנוסיס מודרני וציונות: משבר התרבות, פילוסופית החיים והגות לאומית יהודית
פילוסופיית החיים', שרווחה בהגות הגרמנית במפנה המאה העשרים, העלתה על נס את הממד האי-רציונלי כתשתית התרבות, החברה והקיום האנושי, והייתה בסיס לביקורת פוליטית ולמרד חברתי. ב•

ביקורת התרבות החילונית
הספר ביקורת התרבות החילונית עוסק ביסודות הערכיים, המוסריים, החברתיים, הלאומיים-פוליטיים והרוחניים-דתיים של התרבות החילונית המודרנית בעם היהודי ובמדינת ישראל. נושאים &

פירוש על ספר במדבר יא-כא
הספר דן בחלק האמצעי של ספר במדבר, הכולל פרשיות רבות משקל מנקודת ראותה של התורה עצמה, כגון מעשה המרגלים, שגרם לנדודיו של דור המדבר, או פרשת פרה אדומה, שהיא המרכזית בשיטת הטוה—

גווילים נשרפים ואותיות פורחות: תולדותיהם של אוספי ספרים וספריות בארץ ישראל וניסיונות להצלת שרידיהם באירופה לאחר השואה
אוסף הספרים הלאומי והאוניברסיטאי נבנה בשנות המנדט בירושלים במטרה לאסוף, לרכז ולשמר את אוצרות הרוח של העם היהודי ולמלא תפקיד חברתי ואידאולוגי כסמל להגשמת הציונות ובתה&

ספרותרפיה: הוראה טיפולית במבחן השנים
הספר ספרותרפיה: הוראה טיפולית במבחן השנים כולל עיונים ביצירות ספרותיות מסוגות שונות ושיקולי דעת ביישום עקרונות פסיכו-היגייניים בעת הוראתן. הספר מתבסס על ניסיון רב-שני

מקרא לישראל: ישעיה מ''ט-ס''ו
ספר ישעיה מורכב משני חלקים ברורים הכוללים את נבואותיהם של שני נביאים שונים: ישעיה בן אמוץ הנביא מירושלים (פרקים א-לט), ונביא עלום שם המכונה ישעיה השני, שחי בבבל ובירושלים כ

מודרות ואהובות: סיפוריהן של נשים בדוויות משכילות
מה מניע נשים בדוויות ללחום למען רכישת השכלה גבוהה? מאין שואבות הן את כוחן? באילו אסטרטגיות הן נוקטות כדי להצליח? האם הן מהוות דוגמה אישית לנשים צעירות אחרות? האם הן כוח מחדש

תולדות דרום-מזרח אסיה בזמן החדש
הספר תולדות דרום-מזרח אסיה בזמן החדש - קווי יסוד דן בארצות מיאנמר (בורמה לשעבר), תאילנד, ויאטנאם, קמבודיה, לאוס, מאלאזיה, אינדונזיה, סינגפור, פיליפינים וטימור. אזור זה מתייחד ב&#

פרקים בפונטיקה וברישום פונטי
הספר פרקים בפונטיקה וברישום פונטי הוא מבוא בהיר ובסיסי לפונטיקה וללימוד הגייה. קורא הספר יכול ללמוד בו מיומנויות הנחוצות להכרה, לתיאור, לרישום ולהגייה של רוב ההגאים, וא

השלום
לא נראה סוף למלחמה הפֶּלוֹפּוֹנֶסית בין אתונה לספרטה, שהחלה בשנת 431 לפסהנ וכבר מלאו עשר שנים להתחוללותה. טְריגַיוֹס, אזרח אתונאי שמאס במלחמה, מחליט להגיע לאולימפוס ולשוח&

נגד מידיאס
דמוסתנס, הנואם הדגול, התנדב לממן את הוצאותיה של מקהלת גברים לחגיגה העירונית הגדולה לכבוד דיוניסוס שנערכה באתונה באביב שנת 348 לפסהנ. הוא הכין לחברי המקהלה וגם לעצמו תלבושו

הפירוש כדיאלוג
ר' מרדכי בן אליעזר כומטינו, בן המאה החמש עשרה, היה ממנהיגיה הרוחניים של הקהילה הרבנית בקושטא בעת התמוטטות המשטר הביזנטי וכיבוש הבירה על ידי העותמאנים. הוא היה עד לפריחה א

לחשוב עם ההיסטוריה: עיונים בדרך אל המודרניזם
בספר זה מקבץ ההיסטוריון הנודע קרל שורסקה שורת מאמרים החושפים את מקומה המשתנה של ההיסטוריה בתרבויות המאה התשע עשרה והמאה העשרים. ברוב תחומי הרוח והתרבות, טוען שורסקה, אי

ביטחון סוציאלי בישראל
הספר סוקר את התפתחות מדינת הרווחה בישראל על פי תכניות הביטחון הסוציאלי לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים. בסיומו נבחנת הצלחת מערכת הביטחון הסוציאלי בישראל להשיג את יעדי&

יצירה עצמית: חיים, אדם ויצירה על פי ניטשה
מהי היצירה העצמית של האדם? כיצד חירותו אפשרית? מהם תהליכי ההיריון והלידה של השפע הפנימי של האדם היוצר? האם העל-אדם הוא בר מימוש או אוטופיה? כיצד התרבות והמציאות קשורות בחוו

The Battle For The Land
In 1901, the Zionist Organization founded the Jewish National Fund to purchase lands in the Land of Israel and transfer them to the ownership of the Jewish people. The book before us examines and summarizes the JNF’s land purchasing policies and endeavors, from the establishment of the Fund to the establishment of the State of Israel in 1948. A major part of this essay centers on the period from 1936 to 1948, which were the most important years of the JNF’s activities and during which it became almost the sole Jewish entity promoting this aspect of the building of the land of Israel. During these years, the JNF purchased about 600,000 dunams, which constitute more than 60% of its acquisitions from its establishment to the establishment of the State. The pivotal nature of the JNF during those years stems first and foremost from the recognition of its settlement endeavors by the top institutions of the Zionist Organization, in promoting the political interests of the Zionist movement in

הזכות הגדולה לומר לא: שירה פוליטית בישראל
הספר מציג מחקר מקיף של השירה הפוליטית הישראלית מאז שנות הארבעים של המאה העשרים ועד שנות התשעים שלה. פרקיו מנתחים את יצירות המשוררים מצד הזיקה בין הפואטיקה של המשורר לבי

תורת המשחקים
ספר לימוד לתורת המשחקים

רשי - פשוטו של מקרא ומדרשו של מקרא


קניין לדורות: היסטוריונים יוונים וכתיבת ההיסטוריה ביוון ורומא
שני תנאים דרושים להתהוות היסטוריוגרפיה: מטרה מעשית לידיעת העבר וגישה ביקורתית למקורות המידע. שני התנאים התמלאו ביוון העתיקה: ראשית המדעים והפילוסופיה באיוֹניה הכשיר&#

הנבואה הקלסית: התודעה הנבואית
האמונה בנבואה – הטענה שהאל החליט להתגלות לבחיריו ולמסור להם, ודרכם לאדם בכלל ולעם ישראל בפרט, את רצונו בכל עניין ועניין – היא המאפיין התאולוגי החשוב ביותר של המקרא. טענה זו –

על משלחת הכזב
פיליפוס מלך מוקדון עלה לשלטון ב-359 לפסהנ. לאחר תקופת גיבוש פנימי הוא פנה למדיניות של התפשטות מכוונת שהחלה לעורר דאגה באתונה. באתונה נוצרו שתי סיעות, סיעת מלחמה שרצתה בגיוס