ספר זכרון לפרופסור זאב פלק זל: מאמרים במדעי היהדות ובשאלות השעה Page 9 - The Hebrew University Magnes Press

פרופסור זאב פלק נולד בברסלאו בשנת תרפ"ג ועלה לארץ בשנת תרצ"ט. הוא החל את השכלתו המשפטית בשיעורי המשפט של ממשלת המנדט הבריטי על ארץ-ישראל (פלשתינה) בירושלים בשנת תש"ה וסיימה ”

˜ ÏÙ · ‡ Ê Ï ˘  ¯ ÎÊÏ ÌÁ  Ó Ô · ‰  È  Á · Ëȉ ËÏ ˘ ‰ È ¯ · Ú‰ ËÙ ˘ Ó · Ô„ Ù ˜ ¯ ˜ ÂÁ : ÌÈ  Ù · ¯ ˘ ȇ ‰ ȉ ˜ ÏÙ · ‡ Ê ¯ ÂÒÙ ¯ Ù ÌÈ ¯ Á‡ Ï ˘ ÌÏ · ÒÏ „ ‡ Ó ˘ È‚ ¯ , ˙ ÈËÂÈÙ ˘ Ù  ÏÚ · , ÈÏÏΉ ËÙ ˘ Ó‰ Ï ˘ ‰ ÈÙÂÒÂÏÈÙ · ÂÓÏÂÚ ¯ ˘ ÂÚ ˙ ‡   ˙ ÂÈ  ‚ · ¯ ˙ ‡ ˙  ˆ ÓÏ ‡ ÂÙ‡ ‰ ˘ ˜ .    ÓÊ · ˙ ÂÈ ˙ ¯ · Á ˙ Âχ ˘ Ï ˙    ¯ Á‡‰ ÌÈ  ˘ · ˙ ÂÁÙÏ ,  ˙ ÂÈ ˘ ȇ · ¯ ˙ ÂÈ · ËÏ · ‰ ¯ · „ ‰ ˘ ‰ Ó„ Ï · ‡ , ÈÓÈ  Ù‰ È ¯ ˜ ÂÁ . ÂÁ ¯ ÂÎ ÏÚ · ÂÓ ˆ Ú ˙ ‡ ‡ ˆ Ó ‰ · ˘ ˙ Èχ ÂË ˜ ÏË  ȇ‰ ˙ „ È„ · ‰ ‡ ȉ , ÂÈÈÁÏ Ú„ ȉ ˙ ÂÓ„ ˜ ˙ ‰ Û‡ ÏÚ : ÏÎÒ ˙ Ó ‰ ˘ ˜ · ˆ Ó · ÌÈÈ ¯ ˘ ‰ ÈÓ„ ˜ ‡ · È ¯ · Ú‰ ËÙ ˘ Ó‰ ¯ ˜ ÁÓÏ ÔÈËÂÏÁÏ ËÚÓÎ ¯ Î  ˙ Ó È  · ¯ ‰ ÌÏÂÚ‰ , ÌÈÈ  · ¯ ‰ ˙  ¯  ˜ ÓÏ ¯ ˘ ‡ ·   ÈÓÈ · È ˙ Ï · ‰ ¯ ÂÊÈÁ‰ .‰ Ê ˜ ÂÒÈÚÏ Ê · Û‡    ÓÓ ˙ ÂÏÂÚ‰ ˙   ·  ˙ ‰ ÔÓ ÌÏÚ ˙ Ó ÈÓ„ ˜ ‡ ‰ – ˙  ¯ Á‡  ˙ ÂÈ‚ ÂÏÂÈ ˆ ÂÒ ˙  · ÈÒÓ ·  ˘  ·  ˘ Ï ˘ Î  ‰ · È ˘ ȉ ¯ Á‡ ‰ ÈÓ„ ˜ ‡ ‰ Ï ˘ ˜ ÒÂÙ ÔÓ ץÏÁÏ ÔÂÈÒÈ  ‰ „ ÓÂÚ ‰ Îω‰ ˘ ȇ Ï ˘ Èχ ÂË ˜ ÏË  ȇ‰ ץÓ‡ Ó‰ ÊÎ ¯ Ó · ˘ Ì ˘ Ó .„ · Ï · ÈË ¯ ‡ ˙   ÈÈ  Ú ¯ ˜ ÂÁ‰ ÂÏȇ  , ÌÂÈ- ÌÂȉ ˙ ÂÈÚ · Ï ÌÈÈ ˘ ÚÓ ˙    ¯ ˙ Ù ˙  ¯  ˜ Ó‰ ¯ Á‡ ÏÂ È ¯ · Ú‰ ËÙ ˘ Ó‰ Ï ˘ È ¯ ÂËÒȉ ¯ ˜ ÁÓ · ˜ ÏÙ ˜ ÒÚ ˙ ÈÓ„ ˜ ‡ ‰ ÂÎ ¯ „ ˙ È ˘ ‡ ¯ · ‰ ˆ Á ‰ ʉ Íω Ó‰ È„ Î Í ˙ . ‰ Îω‰ Ï ˘ ‰ ÈÙÂÒÂÏÈÙÏ Â ¯ ˜ ÁÓ ˙ ‡ ˘ È„ ˜ ‰ ÔÎÓ ‰ Îω ˙  ¯ ‰ Ï ˘ ˜ È · Â È · ÈËÓ ¯   ‰ ÌÏÂÚ‰ χ ¯ ˜ ÁÓ‰ ÌÏÂÚÓ ¯ · Ú ÌÈÏ · ‚ ‰ ˙ ‡ Ï ˘ ˙ È ˙ ˘ ˙ ˙    ¯ ˜ Ú · Ô„ ‡ ‰ . ÌÈÈ ¯ ˘ Ù‡ ‰ ˜ ÈÒÙ È  ÂÂÈÎ ÏÚ ÚÈ · ˆ ‰ Ï Â‡ ‰ ˘ ÚÓÏ ÌÈ‚ ˘ ÂÓ‰ . ̉ · ˙ ÂÓÂÏ‚‰ ˙ ÂÈÂÚÓ ˘ Ó‰ · ¯ Ó ˙ ‡ ̉ Ó ˙  ˆ ÓÏ ‰ ÒÈ  Â È ¯ · Ú‰ ËÙ ˘ Ó‰ ÌÏ ˆ · ‡ ¯ ·  ˘ Ì„‡ · È · Á , ˙ ÂÈ ¯ · ‰ „  · Î , ÌÏÂÚ Ô ˜ È ˙  , ÌÚ  ÈÎ ¯ „ ‰ ÈÎ ¯ „  ÌÈ ˜ ‰ Ï ˘ ˜ È · ̉ ÈÏÚ ˙ È ˙ Îω‰ ‰ · È ˘ Á · „ ÂÒÈ È  · ‡ ÂÈ  ÈÚ · Âȉ ̉ ÈÓ„   ÌÈ ˜ Âχ ÈÓ„ ˜ ‡ ‰ ¯ ˜ ÁÓ‰ ÌÏÂÚ : ˙ ÂÓÏÂÚ‰ È  ˘ Ó Â ¯ ÂÎÈ  Ï ‰ Ó ¯ ‚ ÂÊ Í ¯ „ . ÌÈÈÙÈ ˆ ÙÒ ˙    ¯ ˙ Ù ˙  ¯  ˜ Ó Ï ˘ ˙ ˘ „ ÂÁÓ ‰  ÈÁ · Ï Â ˙ Ú ˆ ‰  , ˜ ÏÙ Ï ˘ È · ÈËÓ ¯   ‰ ÔÂÊÁ · ÔÈÈ  Ú ˙ ‰ ‡ Ï . È  · ¯ ‰ ÌÏÂÚ · ȇ ¯ ‰ ÔÈÈ  Ú‰ ˙ ‡ ‰ ¯ ¯ ÂÚ ‡ Ï È ¯ · Ú‰ ËÙ ˘ Ó‰ ˙   ˘ ¯ Ù ‰  ȇ È ¯ · Ú‰ ËÙ ˘ Ó‰ ˙  ¯  ˜ ÓÏ Â ˙   ˘ ¯ Ù ˘ ÍÎÏ Ú„ ÂÓ ‰ ȉ ˜ ÏÙ Â  ˙ È  ˘ ˙ ÂÈÂÚÓ ˘ Ó‰ ˙ ‡ Û ˘ ÁÏ ‰ Ò  Ó‰ ˙   ˘ ¯ Ù ¯ ÓÂÏÎ , ÏÈ‚ ¯ ‰ Ô · ÂÓ · ˙ È ¯ ÂËÒȉ ˙ ÂÏ„ Ï ‰ Ò  Ó‰ , ˙ ¯ ˆ ÂÈ ˙   ˘ ¯ Ù ‡ ȉ ‡ χ ,‰ È ¯ ÂËÒȉ‰ Íω Ó · ËÙ ˘ Ó‰ ˙  ¯  ˜ ÓÏ ‰ ˘ ÚÓÏ . ˙ ÂÈ ˘ ÎÚ ˙ ÂÈ ¯ ÒÂÓ ˙ ÂÈ ˘ È‚ ¯ Ï ˙  ¯  ˜ Ó‰ ˙ ‡ Ìȇ ˙ ‰ Ï ˙  ˘ „ Á ˙ ÂÈÂÚÓ ˘ Ó ÂÓȇ ˙ È ˘ ÔÙ‡ · ˙  ¯  ˜ Ó‰ ˙ ‡ ÌÈ ˘ ¯ ÙÓ ÌÈËÏ · ‰ Îω È ˜ ÒÂÙ : ˘ „ Á   ȇ ‰ ÊÎ Íω Ó ‰ Îω ˘ ȇ ˘ ‡ χ . Ì ˙ · È · Ò · ÌÈÈÁ‰ ȇ  ˙ ÌÚ ˙ „„ ÂÓ ˙ ‰ Í ˙ È ¯ ÒÂÓ‰ ÌÓÏÂÚÏ , ˙  ¯  ˜ Ó‰ Ï ˘ ˙ È ¯ ÂËÒȉ‰ ˙ ÂÚÓ ˘ Ó‰ ÔÈ ·   ˙   ˘ ¯ Ù ÔÈ · ¯ ÚÙÏ Ú„ ÂÓ Â  ȇ ÏÏÎ Í ¯ „ · . ˙ ‡ ÊÎ ˙ ÂÚ„ ÂÓÏ ˘ ¯ ÂÙÓ ÈÂËÈ · Ô ˙     ȇ ÌÈ  Ù ÏÎ ÏÚ Â‡
ספר זכרון לפרופסור זאב פלק זל: מאמרים במדעי היהדות ובשאלות השעה Page 1 | ספר זכרון לפרופסור זאב פלק זל: מאמרים במדעי היהדות ובשאלות השעה Page 2 | ספר זכרון לפרופסור זאב פלק זל: מאמרים במדעי היהדות ובשאלות השעה Page 3 | ספר זכרון לפרופסור זאב פלק זל: מאמרים במדעי היהדות ובשאלות השעה Page 4 | ספר זכרון לפרופסור זאב פלק זל: מאמרים במדעי היהדות ובשאלות השעה Page 5 | ספר זכרון לפרופסור זאב פלק זל: מאמרים במדעי היהדות ובשאלות השעה Page 6 | ספר זכרון לפרופסור זאב פלק זל: מאמרים במדעי היהדות ובשאלות השעה Page 7 | ספר זכרון לפרופסור זאב פלק זל: מאמרים במדעי היהדות ובשאלות השעה Page 8 | ספר זכרון לפרופסור זאב פלק זל: מאמרים במדעי היהדות ובשאלות השעה Page 9 | ספר זכרון לפרופסור זאב פלק זל: מאמרים במדעי היהדות ובשאלות השעה Page 10 | ספר זכרון לפרופסור זאב פלק זל: מאמרים במדעי היהדות ובשאלות השעה Page 11 | ספר זכרון לפרופסור זאב פלק זל: מאמרים במדעי היהדות ובשאלות השעה Page 12 | ספר זכרון לפרופסור זאב פלק זל: מאמרים במדעי היהדות ובשאלות השעה Page 13 | ספר זכרון לפרופסור זאב פלק זל: מאמרים במדעי היהדות ובשאלות השעה Page 14 | ספר זכרון לפרופסור זאב פלק זל: מאמרים במדעי היהדות ובשאלות השעה Page 15 | ספר זכרון לפרופסור זאב פלק זל: מאמרים במדעי היהדות ובשאלות השעה Page 16 | ספר זכרון לפרופסור זאב פלק זל: מאמרים במדעי היהדות ובשאלות השעה Page 17 | ספר זכרון לפרופסור זאב פלק זל: מאמרים במדעי היהדות ובשאלות השעה Page 18 | ספר זכרון לפרופסור זאב פלק זל: מאמרים במדעי היהדות ובשאלות השעה Page 19 |

ספר זכרון לפרופסור זאב פלק זל: מאמרים במדעי היהדות ובשאלות השעה


About Book ספר זכרון לפרופסור זאב פלק זל: מאמרים במדעי היהדות ובשאלות השעה


page hebrew university magnes press
The Hebrew University Magnes Press Outlet

תולדות האוניברסיטה העברית בירושלים:התעצמות אקדמית תוך מאבק לאומי
כרך זה, השלישי במפעל תולדות האוניברסיטה העברית, הרואה אור בשנת התשעים להנחת אבן הפינה לאוניברסיטה ובשנת השישים למדינת ישראל, הוא המשכו הישיר של קודמו (תולדות האוניברסי•

עיונים בחינוך היהודי כרך ט: הבנת המקרא בימינו: סוגיות בהוראתו
A look at The book of Joshua – The challenges of teaching the book of Joshua in contemporary Israeli society, for example how to grapple with questions of military power in 21st Century Israeli society whose primary concern is peace, and a book which proves the claim of the Jewish people on the land of Israel can appear dated at a time when giving land for peace is a main issue.

מקרא לישראל: שופטים
ספר שופטים, השני לספרים ההיסטוריים של התנך, נתפרש על ידי פרופ יאירה אמית מהחוג למקרא באוניברסיטת תל-אביב. מחברת הפירוש הקדימה לספר מבוא הדן בהיבטים שונים של הספר, כגון חיב

קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יח
קורות הינה כתב עת שנתי העוסק בהֶיבֵּטים ההיסטוריים, הפילוסופיים והחברתיים של רפואה ויהדות. כתב העת מכסה את הנושאים הבאים :רפואה במקורות יהודיים ועבריים, ההיסטוריה של ר&

סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי
חשיבותה של התנהגות אתית של מטפלים הוכרה כבר בימי קדם. מראשיתה הייתה מהות הדרישה האתית קשירת המטפל לחובות כלפי מטופליו שהן מעבר לאינטרס האישי שלו. בשנים האחרונות אנו עדי

מימרה מגיה מיתוס: פרקי דרבי אליעזר לאור מחקר הספרות העממית
החיבור פרקי דרבי אליעזר, למן חיבורו (כנראה במאה השמינית) ועד ימינו, זכה לפופולריות רבה בקרב קהל קוראים מגוון. ואכן, אין דומה לו בספרות העברית של שלהי העת העתיקה וימי הביניי

פירוש על ספר במדבר יא-כא
הספר דן בחלק האמצעי של ספר במדבר, הכולל פרשיות רבות משקל מנקודת ראותה של התורה עצמה, כגון מעשה המרגלים, שגרם לנדודיו של דור המדבר, או פרשת פרה אדומה, שהיא המרכזית בשיטת הטוה—

אלברט איינשטיין רעיונות ודעות
רב המכר של 2005! יכולתו המדהימה של אלברט איינשטיין לחדור היישר אל לבו של נושא כלשהו ניכרת בכתיבתו בעניינים כלליים ממש כמו בעבודותיו המדעיות. בזכות סגולה נדירה זו הבעיות המו

COPING WITH CRISIS: Conflict Management and Resolution
Coping with Crisis focuses on the theme of conflict management and resolution in its many facets: on the level of individuals, families, groups, cities, and countries, in the spheres of environment, economics, law, and politics, and through its representation in literature and the arts. The essays in this three-part volume, grouped into the rubrics of Humanities, Law, and Social Sciences, describe varied modes of response to conflict, presenting both theoretical discussions and many instructive examples of how potentially volatile situations may be avoided or defused.

התחדשות הלשון הערבית בשליחות הרעיון הלאומי במצרים
הלשון הערבית הצחה, הכתובה – אַללֻּעַ'ה אלְפֻצְחַא – הייתה מסוף המאה התשע עשרה, בעקבות המפגש עם העולם המערבי והתחלת התגבשותו של רעיון הלאומיות הערבית, למוקד הדיון בקרב אנש

על האתאיזם של הרבנים
בשלהי ימי הביניים התוודע המערב הנוצרי למגוון רחב של כתבים ורעיונות משל היהדות הבתר-מקראית, ובהם גרסאות שונות של תורת הסוד. בעת החדשה המוקדמת התפתחה היכרות ראשונית זו וה

מבט אחורה: זכרונות
אוטוביוגרפיה מרתקת של חוקר צומח הארץ וגידוליה, מראשוני הבוטנאים באוניברסיטה העברית בירושלים, שהיה ממקימי הפקולטה לחקלאות ברחובות ושמחקריו תרמו רבות לפיתוח החקלאות 

דיאלוגים
בספר כונסו ארבעה דיאלוגים מאת דידרו, מעמודי התווך של ההשכלה במאה השמונה עשרה בצרפת – דיאלוגים המייצגים היבטים שונים של חשיבתו – וקטעים מכתיבתו ב'אנציקלופדיה' הגדולה שער&#

השלב האחרון: מחקרי חסידות של גרשם שלום
גרשם שלום (1982-1897) היה מענקי הרוח של התרבות היהודית המודרנית במאה העשרים ומגדולי החוקרים של מדעי היהדות בכלל ושל הקבלה, השבתאות, המיסטיקה ותורת הסוד היהודית בפרט. גם דור לאחר פ•

לבנות את האומה מחדש
הספר לבנות את האומה מחדש: אינטלקטואלים פלסטינים בישראל, מנתח ומברר את תרומתם של אנשי רוח פלסטינים בישראל לכינונה מחדש של החברה הערבית-פלסטינית לאחר מלחמת 1948 וההתרחשויות &

מקדש ומרכבה, כוהנים ומלאכים, היכל והיכלות במיסטיקה היהודית הקדומה
ספר זה מוקדש לבירור מהותה המיסטית של מסורת המרכבה הכוהנית, שהתחברה בזיקה למסורות מקדשיות. ראשיתה בחזונו של הנביא יחזקאל בן בוזי הכוהן, שהוגלה מירושלים בשלהי ימי בית ראש

עמנואל לוינס בירושלים: פרשנויות פילוסופיות ופרספקטיבות דתיות
עמנואל לוינס (1906--1995), מגדולי הפילוסופים של זמננו, נודע מזה כארבעים שנה ברחבי תבל בשל יצירתו הייחודית היונקת הן מן המסורת הפילוסופית המערבית הן מן המקורות היהודיים-התלמודיים.

שמואל וכינון המלוכה בישראל
מחקר זה מאיר את התמורות הגדולות שהתחוללו בחברה הישראלית בסוף תקופת השופטים על רקע השינויים שחלו בארצות קדמת אסיה בתקופת הברזל הקדומה (המאות השתים-עשרה והאחת-עשרה לפהס). &#

זהויות במשחק: כדורגל ערבי במדינה יהודית
[R]הספר זהויות במשחק: כדורגל ערבי במדינה יהודית, חושף בממצאיו המפתיעים עד כמה זירת הספורט, התמימה כביכול, היא למעשה זירת קרב פוליטית ממשית. יותר משליש מקבוצות הכדורגל בישרא

'בלי מורא בלי משוא פנים': אורי אבנרי ו'העולם הזה'
השבועון העולם הזה בעריכתו של אורי אבנרי היה במשך ארבעים שנים קול אחר בזירה הציבורית של מדינת ישראל. הוא ערער על אמיתות מוצקות וחשף, בלי מורא ובלי משוא פנים, פנים אפלות באוט

מנהיגות בלבן
בריאות היא ערך יסוד שהמדינה המערבית המודרנית מחויבת לשמרו ולקדמו. תמורות חברתיות מכתיבות ציפיות לאיכות בשירותי הבריאות ולטיפולים חדשים, חלקם עתירי טכנולוגיה. מקצוע ה&

סיפורה של מערכת החינוך הישראלית: בין ריכוזיות לביזור; בין מוצהר לנסתר; בין חיקוי לייחוד
מערכת החינוך הישראלית צומחת בעת ובעונה אחת עם החברה הישראלית ועם תרבותה. היא נוצרה על ידי החברה העברית בראשית התהוותה והייתה כלי ליצירתה, ומאז היא ממשיכה לקחת חלק בעיצו&#

שתי מפות לגדה: גוש אמונים, שלום עכשיו ועיצוב המרחב בישראל
הוויכוח על עתידם של השטחים, ההתנחלויות והיחסים עם הפלשתינים מעסיק את החברה הישראלית למן שנות השבעים של המאה העשרים יותר מכל נושא אחר, והתנועות הפוליטיות גוש אמונים ושל•

תולדות האוניברסיטה העברית בירושלים: התבססות וצמיחה
כרך זה, השני במפעל תולדות האוניברסיטה העברית, רואה אור בשנת השמונים של האוניברסיטה. מאמרי הכרך, המופיע בשני חלקים, עוסקים בתולדות האוניברסיטה בימי הבית הלאומי. עניינם תה&

France and the Middle East: Past, Present, Future
Rich and multiform, French influence in the Levant and Palestine was predominant until the end of the First World War. While conferring a particular importance upon its religious establishments, France has also always invested in the development of her economic, scientific, and technological relations with the countries in the region. Marking the beginning of her political disengagement from the Holy Land, the British Mandate period saw, notably, the gradual disappearance of the French language from the cultural life of Palestine. France’s return in force to the region would have to await the creation of the State of Israel and decolonization, first as a close friend of Israel, then, after the Six-Day War, as Europe’s most active political power in the Middle East.

פירוש על ספר במדבר כב-לו
הספר דן בחלק האחרון של ספר במדבר, שבו כמה פרשיות רבות חשיבות: פרשת בלק, הכוללת את נאומי בלעם; לוח הקרבנות לימים, לרגלים ולמועדים; ירושת הארץ וחלוקתה ופרשת בנות צלפחד ומסקנות

להכיר תודה
הספר הזה דן ברגש של הכרת התודה, ובמעמדו המוסרי. הוא מראה שהכרת התודה היא חובה מוסרית מן המעלה הראשונה. היא התגובה הראויה על מעשים הנעשים עבורנו ולמעננו. ככל שרב המעשה כך גדו

הצנזור, העורך והטקסט: הצנזורה הקתולית והדפוס העברי במאה השש עשרה
השלב המרכזי בתהליך המעבר של התרבות העברית לדפוס נעשה בבתי הדפוס העבריים באיטליה במאה השש עשרה. בבתי דפוס אלה, שהיו ברובם בבעלות נוצרית, נקבע הן הנוסח הן העיצוב של הספרות ה&

מקרא לישראל: נחום חבקוק צפניה
כרך נוסף בסדרת הפירושים המדעיים למקרא: מקרא לישראל. הכרך כולל את ספרי נחום, חבקוק וצפניה, שלושה מספרי הנביאים הנכללים בקובץ של תרי-עשר. הכרך מורכב משלושה ספרים נפרדים כשלכ

הרמנויטיקה במחשבה היהודית החדשה
הספר הרמנויטיקה במחשבה היהודית בעת החדשה עוסק בבעיות הפילוסופיות של פרשנות טקסטים שכתבו פילוסופים יהודיים ממשה מנדלסון במאה התשע עשרה עד ז'ק דרידה ועמנואל לוינס במח

שופטים ומשפטנים בארץ ישראל: בין קושטא לירושלים 1930-1900
שופטים ומשפטנים בארץ ישראל מספר את סיפורה של מערכת השיפוט – שופטים, בתי-משפט, עורכי-דין - שפעלה בארץ-ישראל ב-18 השנים האחרונות של השלטון העותמאני (1900—1918), וב-12 השנים הראשונות של השלטו

אחד בשביל כולם?: עובדות וערכים בוויכוח על האבולוציה של האלטרואיזם
הספר עומד לצאת לאור בקרוב, ניתן לרכוש אותו ולקבלו כשיראה אור. כיצד נוצרו ונשתמרו חיים חברתיים המבוססים על שיתוף פעולה? בעיה זו היא אחת הסוגיות הגדולות שהעסיקו את חוקרי הא&

מקרא לישראל יחזקאל כ''ה-מ''ח
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

מקדש אדם: ההפנמה הדתית ועיצוב חיי הדת הפנימיים בראשית החסידות
מהי תרומתה הייחודית של החסידות לעולם הרוח היהודי? מדוע היא משמשת גם היום דגם להתחדשות רוחנית יהודית? 'מקדש אדם' הוא מחקר חדשני המתאר את היבטיה השונים של הפנמת החיים הדתיי

האומנם גורשו הנשים הנוכריות? שאלת ההיבדלות בימי שיבת ציון
הייתכן כי יהודים יגרשו את נשיהם, אימהות ילדיהם? השבים ליהודה מגלות בבל נתבעו, על פי ספר עזרא-נחמיה, להיבדל מ'עמי הארצות' ולהוציא את נשיהם הנכריות כדי לטהר את קהילתם. הייתה ז

שונות תרבותית כאתגר לשירותי אנוש
במדינת ישראל בפתח המאה העשרים ואחת מתרחש חלק ניכר של העבודה המקצועית בשירותי אנוש, ובעיקר בתחום השירותים הסוציאליים בהקשר בין-תרבותי, כאשר נותן השירות מוצא עצמו בקשר מ—

ים המלח: אתר המרפא הטבעי הטוב בעולם
הספר עומד לצאת לאור בקרוב, ניתן לרכוש אותו ולקבלו כשיראה אור. הספר מסכם את הידע הרב על יעילותו של ים המלח בטיפול במגוון רחב של מחלות. הספר הוא הראשון בנושא זה המיועד לקהל הר

אוצר הציטטות מן ההגוּת והספרות העולמית לדורותיה ומן המקורות העבריים העתיקים והחדשים
אם אין להם לחם, שיאכלו עוגות –מארי אַנטוּאַנֶט לא אמרה את המשפט הזה. מי אמר אותו? • מוטב למות על רגליך ולא לחיות על ברכיך – האם ההצהרה הזאת היא פתגם יידי? • שלום צודק ובר-קיימא – מי ט”

Evidence Of Francophony In Mediaeval Levant: Decipherment and Interpretation
This study is an annotated edition and commentary of an Arabic-Old French phrase book found on the last thirteen pages of a Coptic lexicographic treatise compiled in the thirteenth century and recopied in the sixteenth century (MS. BnF Copte 53). The main value of this work is two-fold: first, it is a specimen of the Crusader Old French, of which little has been preserved; and second, it provides evidence for the vernacular language of the period. In the analysis of the material, an attempt has been made to reconstruct from a diachronic-diatopic perspective the vernacular French spoken at Acre in the mid-thirteenth century. This volume will be of interest for Romance linguists and philologists, as well as historians of the Crusades and the Latin East. Arabists and historians of the late medieval Muslim Middle East of this time will also find much of use in this work.

נגד מידיאס
דמוסתנס, הנואם הדגול, התנדב לממן את הוצאותיה של מקהלת גברים לחגיגה העירונית הגדולה לכבוד דיוניסוס שנערכה באתונה באביב שנת 348 לפסהנ. הוא הכין לחברי המקהלה וגם לעצמו תלבושו

הגוף האלוהי הנשי בקבלה: עיון בצורות של אהבה גופנית ומיניות נשית של האלוהות
ספר זה הוא ניסיון לפרש מסורות מספרות הקבלה המתייחסות לגוף האלוהי הנשי. ריכוזן של מסורות אלה במחקר מיוחד מסב את תשומת הלב לפן חשוב של ספרות הקבלה: היותה של האלוהות בעלת בחי&

קול גדול ולא יסף: תורת ישראל בין שלמות להשתלמות
עילאיותה של תורת ישראל הובנה במהלך הדורות בשתי דרכים חלופיות: יש שהיא מיוחסת לתורה מראשיתה כהוויה מושלמת וקבועה שאי-אפשר להוסיף עליה, ויש שהיא מיוחסת לתורה כהתהוות ההו–

Perspectives: Revue de l'Université Hébraïque de Jérusalem, La Bible dans tous ses États
Appears once a year, under the guidance of the French Department of the Hebrew University of Jerusalem.

פירוש רבי שמואל בן מאיר (רשבם) לקהלת
הפירוש לקהלת הוא אחד השרידים הבודדים ממפעלו הפרשני רב ההיקף של ר' שמואל בן מאיר (רשבם), נכדו של רשי – מגדולי אנשי הרוח שקמו ליהדות צרפת בימי הביניים וגדול פרשני הפשט. במהדור

שברי לוחות: ספרים אבודים של בעלי התוספות
תורתם של בעלי התוספות, הלוא הם חכמי גרמניה וצרפת במאות השתים עשרה והשלוש עשרה, היא עמוד הברזל של ההלכה ושל המשפט העברי. אך מדף הספרים של בעלי התוספות המונח לפנינו אינו אלא ק

מלח הארץ: יד לחלוצי המלח משה נובומייסקי ומשה לנגוצקי. סדרה למחקרי ים המלח. כרך 1
[R]הידעת כי הר סדום בנוי ממלח ועודו ממשיך להתרומם? כי מפלס מי ים המלח היה גבוה יותר בעבר וכי לפני כ-25,000 שנה השתרע הים מחצבה ועד הכנרת? כי מפלסו עתיד להמשיך ולרדת כמאה מטר נוספים? כי

בין פז'וז'י לשצ'וצ'י ובין תלאביב לאוהיו
חנוך לוין הוא מחזאי, בימאי, סטיריקן, משורר וסופר, שרבים רואים בו את אחד היוצרים הישראלים החשובים והמשפיעים ביותר במאה העשרים. הספר בין פז'וז'י ושצ'וצ'י ובין תל-אביב לאוהיו, &

ספרותרפיה: הוראה טיפולית במבחן השנים
הספר ספרותרפיה: הוראה טיפולית במבחן השנים כולל עיונים ביצירות ספרותיות מסוגות שונות ושיקולי דעת ביישום עקרונות פסיכו-היגייניים בעת הוראתן. הספר מתבסס על ניסיון רב-שני

On Chariots with Horses of Fire and Iron
This book deals with the arrival of modernity in the Holy Land in the form of the 86 km Jaffa-Jerusalem Railway. Befitting the completion of such a substantial undertaking, the inauguration, in September 1892, was a grand affair, attended by representatives of the Ottoman Empire, consuls, religious leaders, and foreign delegations. The tracks approached Jerusalem from the southwest through the Judean Mountains, taking advantage of the deep, winding river bed of the Soreq Valley. This afforded the least steep route, though even then the grades were a challenge for the locomotives. Since the tracks were of narrow meter-gauge they could easily follow the natural contours of the land on the ascent to Jerusalem, the highest point, at about 700 meters above sea level

המקרא בתרגום הסורי של ארץ ישראל חלק ב: תהילים
הכרך המונח עתה בידי הקורא משלים מפעל שנטל על עצמו פרופ' משה גושן־גוטשטיין זל לפני למעלה מיובל שנים: פרסום מהדורה מדעית של תרגום המקרא לסורית ארץ־ישראלית המבוססת על קריא