תרגום בצל העימות: נורמות תרגום מן הספרות העברית החדשה לשפה הערבית, 19481990 Page 13 - The Hebrew University Magnes Press

אווירת העוינות בין יהודים לערבים שליוותה את הקמתה של מדינת ישראל העיבה על המגעים התרבותיים בין הצדדים. רבים התקשו לראות את עולמו הרוחני של הצד השני במשקפיים ניטרליים ה–

3 ‡  · Ó ‡ ȉ ÔÎÏ ¨ ® ÒÂÙ ˜ Ò © ‰ ˙ ¯ ËÓ È„ È ÏÚ ˙ ¯ „ ‚ ÂÓ ® Ì‚ ¯ ˙ ÏÏÂÎ © ˙ È ˘   ‡ ˙ ÂÏÈÚÙ ÏÎ ¨ ‰ ˘ ÚÓÏ Ì‚ ¯ ˙ ‰ ËÒ ˜ Ë ¯  ˜ Ó‰ ËÒ ˜ Ë ÔÈ · ¯ ˘ ˜ ‰  ÂÓ ˆ Ú Ì‚ ¯ ˙ ‰ ÍÈω ˙ Ɖ ¯ ËÓ‰ Ï ˘ ‰ ÈÈ ˆ ˜  ÂÙ Ï ˘ ÔÈÓÊÓ‰ ‡ ˘ Ó ˙ ˘ Ó‰ È„ È ÏÚ ¯ ˜ ÈÚ · Ú · ˜  ‰ ¨ ÒÂÙ ˜ Ò‰ Ó ‰ · ¯ ‰„ ÈÓ · ÌÈÚÙ ˘ ÂÓ Ï ˘ ‰„ ÓÚÓ ÒÂÒÈ · Ï ¨ È ¯ ÂË ˙ Ú„ Ï ¨ ‰ ‡ È · ‰ ÂÊ ‰ È ¯ ‡ ˙ ∂ ÆÂÏ ˘ È ˙  · ¯ ˙ ‰ Ú ˜ ¯ ‰  „ Úȉ ËÒ ˜ Ë ÌÈÈ ˘ ˜ ‰ ÓÎ ‰ · È ˆ Ó ‰ È ¯ ‡ ˙ ‰ Ìχ ΣÆ„ Úȉ ˙  · ¯ ˙ · ˙  ‚ ÂÚÓ‰ ˙ È ¯ ˜ ÁÓ‰ ‰ È ˆ Ë  ÈÈ ¯ ‡‰ ∫ ˙ Ó‚ ¯  ˙ Ó‰ ˙  ¯ ÙÒ‰ ÏÚ È ¯ ÂËÒȉ– È ¯ ‡ È ˙ ¯ ˜ ÁÓ · ‰ · ˘ Ó ˙ ˘ ‰ Ï ÌÈ ˆ  ¯ ‰ ‰ χ È  Ù · ˙ È  Ó ¯ ‚ · Ì ·  ¯ · ÌÈ ·  ˙ Î ‰ ÈÙ ÏÚ Â ˘ Ú  ˘ ÌÈ ¯ ˜ ÁÓ‰  ‰ È ¯ ‡ ˙ ‰ È„ ÒÈÈÓ È · ˙ Î ® ‡ © „ ˜ Ó ˙ Ó ÒÂÙ ˜ Ò‰ ˙ ÈÈ ¯ ‡ ˙ Ï ˘ ÈÊÎ ¯ Ó‰ Ì ¯ ʉ ® · © ª ˙ È  Ó ¯ ‚ Ï ÌÈÓ‚ ¯ ˙ · ¯ ˜ ÈÚ · ÌÈ ˜ ÒÂÚ ÌÈ„ Á‡ ÌÈ ¯ ˜ ÂÁ ® ‚ © Π ª   Ï ˘ ÔÂÈÒÈ  ‰ ÌÏÂÚ ˙ ‡ ß ¯ Ù ˘ Ïß È„ Î ÈÓ ˘ ÈÈ ÈÙ‡ ˙ ÂÏÚ · ˙ ÂÈÚ · · πÆÈ ˙  ¯ ÙÒ‰ Ì‚ ¯ ˙ ‰ ¯ ˜ ÁÏ ˙ ‡ ʉ ‰ È ¯ ‡ ˙ ‰ Ï ˘ ‰ ˙ Ó‡ ˙ ‰ · ˜ ÙÒ ÌÈÏÈËÓ ‰‡ ¯ © ˙ Î ¯ ÚÓ– · ¯ ‰ ˙ ÈÈ ¯ ‡ ˙ ÏÚ ˙ ÒÒ · Ó‰ Ì‚ ¯ ˙ ‰ ˙ ÂÓ ¯   ˙ ¯  ˙ ¨ ˙ ‡ Ê ˙ ÓÂÚÏ ˙  ‚ ÂÚÓ‰ ˙ È ¯ ÂËÒȉ– ˙ È ¯ ‡ È · – ˙ È ¯ ‡ È ˙ ‰ È ˆ Ë  ÈÈ ¯ ‡ ˙ ÏÚ · ‡ ȉ ˘ ˜ ¯ ‡ Ï ® Ôω Ï ¨ ÌÈ   ˘ ÌÈÈ ¯ ‡ È ˙ ÌÈ ¯ ˜ ÁÓ ˙ ¯ ‚ ÒÓ · ‰ ˘ ÚÓÏ ‰ Îω ‰ Ó ˘ ÂÈ ‡ ȉ ‡ χ ¨ „ Úȉ ˙  · ¯ ˙ · ˙  ¯ ÙÒ‰ Ï ˘ ‰ · Î ¯ ‰ ˙ ‡ ˙ È ˙ ËÈ ˘ ‰ ¯  ˆ · ¯ È · Ò‰ Ï ˙ ¯ ˘ Ù‡ Ó ÂÊ ‰ ˘ È‚ Æ ˙    ˘ ˙ ÂÙ ˘ Ï ˙  ¯ ÙÒ‰ ÌÚ ˙ Ó‚ ¯  ˙ Ó‰ ˙  ¯ ÙÒ‰ Ï ˘ ‰ ÈÒÁÈ ˙ ‡ ¯ ‡ ˙ Ï ‰ ÈÈÙ‡ ˙ ‡  ˙ Ó‚ ¯  ˙ Ó‰ ˙ ¯ ‚ ÒÓ‰ ÆÂÊ ‰ È ¯ ‡ ˙ Ï ˘ ˙ È‚ ÂÏ„  ˙ Ó‰  ˙ ÈË ¯ ‡ ˙ ‰ ˙ ¯ ‚ ÒÓ · È ˙ ¯ Á · ÔÎÏ Æ ˙ ËÏ ˜ ‰ ÆÔÁÂÒÈ  Ì ˆ ÚÏ ‰ Ó ¯ ˙ Ì‚ ‡ ȉ  ¨ ÏÈÚÏ ÂÚ · ˜  ˘ ˙  ¯ ËÓ‰ ˙ ‡ ˙ Ó‡  ˙ ˙ ‡ ʉ ˙ È‚ ÂÏ„  ˙ Ó‰  ˙ ÈË ¯ ‡ ˙ ‰ ˙ ¯ ‚ ÒÓ‰ ∞ Æ≤ ˙ Î ¯ ÚÓ– · ¯ ‰ ˙ ÈÈ ¯ ‡ ˙ ∞ Æ≤ Ʊ ‰ ˘ · ‚ ˙ ‰ ¨ ÈÒ ¯ ‰ ÌÊÈÏÓ ¯ ÂÙ · ‰ È ˘ ¯  ˘ ˘ ¨ ® polysystem theory © ˙ Î ¯ ÚÓ– · ¯ ‰ ˙ ÈÈ ¯ ‡ ˙ ¨  ˙ ÈÓÚ „ ÈÓÏ ˙ ¨ È ¯ ÂË Ï ˘ ÂÈ · ˙ Î · ‰ Ó ˘ ÂÈ ‰ Á ˙ ÂÙ ¯ ‰ Ê– Ô · ‡ ¯ Ó ˙ ȇ Ï ˘ ÂÈ ¯ ˜ ÁÓ · È ¯ ÂÈ ¯ ˜ ÈÚ ·  ¨ ÌÈÈÒ ¯ ‰ ÌÈËÒÈÏÓ ¯ ÂÙ‰ ±∞ ÆÌÈÈ  ˘ ‰ Ï ˘ ̉ È„ ÈÓÏ ˙ Ï ˆ ‡ ÔÎÓ ¯ Á‡ Ï ±± Ɖ ˙ ÂÁ ˙ Ù ˙ ‰ ÍÈω ˙ ˙ ‡  ˙  ¯ ÙÒ‰ ˙ ‡ ¯ ‡ ˙ Ï È„ Î ß ˙ Î ¯ ÚÓß Á  ÂÓ ·  ˘ Ó ˙ ˘ ‰ ¨ ·   ‡ È  ÈË Ì‚ ¯ ˙ ‰ ˙ ¯  ˙ Ï ˙  ¯  ˘ ˜ ‰ ˙ ÂÈÚ · ¯  ˙ ÙÏ ÌÈÚ · ˘ ‰ ˙   ˘ ˙ È ˘ ‡ ¯ · ‰ ˆ ¯ ˘ ¨ ¯ ‰ Ê– Ô · ‡ ˙ ÒÈÙ ˙ Ï ÚÈ‚‰  ÂÈ ¯ · Á ·   ‡ È  ÈË Ï ˘ ‰ ˘ È‚‰ ˙ ‡ ץÓȇ ¨ ˙ È ¯ · Ú‰ ˙  ¯ ÙÒ‰ ˙ „ Ï ˙ Ï Ʊ ππΠ ¯  Ù ˘ ª Σ± ßÓÚ ¨ ± ππ≥ ¯ Ï ˆ  ‚ ‰‡ ¯ ÂÊ ‰ È ¯ ‡ ˙ ÏÚ ÌÈÙÒ  ÌÈ ¯ · Ò‰ Ï ∂ Æ≤ μ ßÓÚ ¨ ± ππμ È ¯ ÂË Σ ÆÌ ˘ Π ÆΠ¥ ßÓÚ ¨ ± ππ∞ È ·  ¯ ‰– Ï  Ò Ï ˘ ÓÏ ‰‡ ¯ π ª ± πΣΣ È ¯ ÂË Ì‚ ‰‡ ¯  Ʊ ππ∞ ¯ ‰ Ê– Ô · ‡ ∫ ÌÎÒÓ‰  ¯ ˜ ÁÓ ¯ ˜ ÈÚ ·  ¯ ‰ Ê– Ô · ‡ Ï ˘ ÂÈ ¯ ˜ ÁÓ ˙ ‡ ‰‡ ¯ ±∞ Ʊ πππ È · ÎÂΖ ˙ ÈÓÚ ª ± πΠπ „ Â ¯ · ÒÈ ª ± ππμ Ʊ πΣ± ·   ‡ È  ÈË ±±
תרגום בצל העימות: נורמות תרגום מן הספרות העברית החדשה לשפה הערבית, 19481990 Page 3 | תרגום בצל העימות: נורמות תרגום מן הספרות העברית החדשה לשפה הערבית, 19481990 Page 4 | תרגום בצל העימות: נורמות תרגום מן הספרות העברית החדשה לשפה הערבית, 19481990 Page 5 | תרגום בצל העימות: נורמות תרגום מן הספרות העברית החדשה לשפה הערבית, 19481990 Page 6 | תרגום בצל העימות: נורמות תרגום מן הספרות העברית החדשה לשפה הערבית, 19481990 Page 7 | תרגום בצל העימות: נורמות תרגום מן הספרות העברית החדשה לשפה הערבית, 19481990 Page 8 | תרגום בצל העימות: נורמות תרגום מן הספרות העברית החדשה לשפה הערבית, 19481990 Page 9 | תרגום בצל העימות: נורמות תרגום מן הספרות העברית החדשה לשפה הערבית, 19481990 Page 10 | תרגום בצל העימות: נורמות תרגום מן הספרות העברית החדשה לשפה הערבית, 19481990 Page 11 | תרגום בצל העימות: נורמות תרגום מן הספרות העברית החדשה לשפה הערבית, 19481990 Page 12 | תרגום בצל העימות: נורמות תרגום מן הספרות העברית החדשה לשפה הערבית, 19481990 Page 13 | תרגום בצל העימות: נורמות תרגום מן הספרות העברית החדשה לשפה הערבית, 19481990 Page 14 | תרגום בצל העימות: נורמות תרגום מן הספרות העברית החדשה לשפה הערבית, 19481990 Page 15 | תרגום בצל העימות: נורמות תרגום מן הספרות העברית החדשה לשפה הערבית, 19481990 Page 16 | תרגום בצל העימות: נורמות תרגום מן הספרות העברית החדשה לשפה הערבית, 19481990 Page 17 | תרגום בצל העימות: נורמות תרגום מן הספרות העברית החדשה לשפה הערבית, 19481990 Page 18 | תרגום בצל העימות: נורמות תרגום מן הספרות העברית החדשה לשפה הערבית, 19481990 Page 19 | תרגום בצל העימות: נורמות תרגום מן הספרות העברית החדשה לשפה הערבית, 19481990 Page 20 | תרגום בצל העימות: נורמות תרגום מן הספרות העברית החדשה לשפה הערבית, 19481990 Page 21 | תרגום בצל העימות: נורמות תרגום מן הספרות העברית החדשה לשפה הערבית, 19481990 Page 22 | תרגום בצל העימות: נורמות תרגום מן הספרות העברית החדשה לשפה הערבית, 19481990 Page 23 |

תרגום בצל העימות: נורמות תרגום מן הספרות העברית החדשה לשפה הערבית, 19481990


About Book תרגום בצל העימות: נורמות תרגום מן הספרות העברית החדשה לשפה הערבית, 19481990


page hebrew university magnes press
The Hebrew University Magnes Press Outlet

מורה צדק: עיונים בתורתו של ג'ון רולס
קובץ המאמרים 'מורה צדק: עיונים בתורתו של ג'ון רולס' הוא הספר הראשון בעברית על משנתו של ג'ון רולס, הדמות הבולטת ביותר בפילוסופיה הפוליטית בחמישים השנים האחרונות. רולס, שנפ

לוגיקה אריסטוטלית ומתדולוגיה תלמודית
הספר לוגיקה אריסטוטלית ומתודולוגיה תלמודית עניינו השפעתה של הלוגיקה האריסטוטלית על הבנתם של עקרונות הדרשה ההלכתית, שהם כללי הפרשנות וההיסק אשר שימשו את חכמי המשנה וה&

למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך
למידה בדרך החקר פירושה חיפוש תשובות לשאלות כאשר הלומד פעיל בהבניית הידע שלו, כלומר, יוצר תובנות חדשות תוך הפעלת מגוון אסטרטגיות חשיבה. הלמידה וההוראה בדרך החקר רווחת במ&#

זיכרון בהגירה: חיילי הצבא האדום בישראל
זיכרון בהגירה הוא סיפורם של הווטרנים חיילי הצבא האדום במלחמת העולם השנייה -- שעלו לישראל בשנות התשעים של המאה העשרים. בישראל, מדינתם החדשה, מוצאים עצמם הווטרנים בשולי החב

פונדמנטליזם יהודי והר הבית
הר הבית הוא המקום הקדוש ביותר ליהדות והשלישי בקדושתו לאסלאם לאחר מכה ומדינה. אופיו הקדוש הפך אותו לאחד ממוקדי הסכסוך הישראלי-ערבי. בחודש מרס 1996 פסק ועד רבני ישע, שחבריו הם ר&#

נגד מידיאס
דמוסתנס, הנואם הדגול, התנדב לממן את הוצאותיה של מקהלת גברים לחגיגה העירונית הגדולה לכבוד דיוניסוס שנערכה באתונה באביב שנת 348 לפסהנ. הוא הכין לחברי המקהלה וגם לעצמו תלבושו

תורת הגישור
מהו גישור? מה הקשר שלו לשפיטה? כיצד שניהם מתיישבים עם הרעיונות המרכזיים בתחום המשפט? הספר מספק סקירה מקיפה של תופעת הגישור ושל הקשר שלה עם המשפט מבחינה תיאורטית ומעשית. ה

תורת המשחקים
תורת המשחקים היא ענף במתמטיקה העוסק במידול מצבי החלטה אינטראקטיביים ובניתוחם. במצבים אלה מעורבים כמה מקבלי החלטות שמטרותיהם שונות, וההחלטה של כל אחד מהם עשויה להשפיע ע

קול גדול ולא יסף: תורת ישראל בין שלמות להשתלמות
עילאיותה של תורת ישראל הובנה במהלך הדורות בשתי דרכים חלופיות: יש שהיא מיוחסת לתורה מראשיתה כהוויה מושלמת וקבועה שאי-אפשר להוסיף עליה, ויש שהיא מיוחסת לתורה כהתהוות ההו

'לכה דודי' וקבלת שבת: המשמעות המיסטית
באמצע המאה השש עשרה יצרו מקובלי צפת טקס של קבלת שבת ובו נתנו ביטוי לראייתם בשבת כלה ומלכה וביום השבת יום נישואין ויום הכתרה. חטיבה של קבלת שבת שולבה בתפילת ליל השבת ובה השי

ההשכלה לגווניה: עיונים חדשים בתולדות ההשכלה ובספרותה
[R]ההשכלה הייתה חלק מפסיפס הנאורות האירופית ובו בזמןההשכלה הייתה חלק מפסיפס הנאורות האירופית ובו בזמן גם הקרינה זהות יהודית מובהקת. ייחודיותה של ההשכלה באה לידי ביטוי ב

כלים שלובים בחינוך הלאומי
הספר עומד לצאת לאור בקרוב, ניתן לרכוש אותו ולקבלו כשיראה אור. החינוך הוא אמצעי חשוב ומרכזי בביסוסן של תנועות לאומיות. הספר כלים שלובים בחינוך הלאומי: הסיפור הציוני מוסיף &

לקרוא את גרמניה: תרבות קריאה ותרבות צריכה בגרמניה לפני 1933
הספר לקרוא את גרמניה מציע נקודת מבט חדשה לבחינת החברה גרמנית עד לעליית הנאצים לשלטון. המחבר עומד בו על הקשר ההדוק בין תרבות חומרית לתרבות רוחנית באמצעות חקירת מערכת היח

מקורות ומסורות: ביאורים בתלמוד מסכת בבא מציעא
מקורות (המימרות המקוריות שבתלמוד) ובין מסורות (מימרות שנשתנו בהשתלשלות המסירה). כרך זה יותר מן הכרכים הקודמים וכמובן פחות מן הכרך הסמוך לו, על בבא קמא מבחין גם בשקלא וטריא &#

הקיסרים האנטונינים
הביוגרפיות של הקיסרים האנטונינים הן חלק מקובץ הביוגרפיות של קיסרי רומא הידוע בשם SCRIPTORES HISTORIAE AUGUSTAE ('המחברים של תולדות האוגוסטים'), ובקיצור 'היסטוריה אוגוסטה'. מגילת הקובץ הייתה מו

מנהיגות בלבן
בריאות היא ערך יסוד שהמדינה המערבית המודרנית מחויבת לשמרו ולקדמו. תמורות חברתיות מכתיבות ציפיות לאיכות בשירותי הבריאות ולטיפולים חדשים, חלקם עתירי טכנולוגיה. מקצוע ה&

נשים ומגדר במזרח התיכון במאה העשרים
נשים במזרח התיכון זוכות באחרונה לתשומת לב רבה לאור ההתפתחויות הפוליטיות, התרבותיות והכלכליות המתרחשות באזור. ניתוח מגדרי המדגיש את ההיבטים ההיסטוריים והעכשוויים שב

Evidence Of Francophony In Mediaeval Levant: Decipherment and Interpretation
This study is an annotated edition and commentary of an Arabic-Old French phrase book found on the last thirteen pages of a Coptic lexicographic treatise compiled in the thirteenth century and recopied in the sixteenth century (MS. BnF Copte 53). The main value of this work is two-fold: first, it is a specimen of the Crusader Old French, of which little has been preserved; and second, it provides evidence for the vernacular language of the period. In the analysis of the material, an attempt has been made to reconstruct from a diachronic-diatopic perspective the vernacular French spoken at Acre in the mid-thirteenth century. This volume will be of interest for Romance linguists and philologists, as well as historians of the Crusades and the Latin East. Arabists and historians of the late medieval Muslim Middle East of this time will also find much of use in this work.

מורה דרך לאוהב החכמה
מהי מחשבה פילוסופית? למה מתכוונים כשאומרים על אדם שהוא פילוסוף? מה פירוש להחזיק בעמדה פילוסופית? כיצד נוצרות יצירות פילוסופיות? האם אפשר ללמוד להיעשות פילוסוף, האם אפשר 

EARLY PROPHECY IN ISRAEL
This book, an expanded translation of the Hebrew original, is a penetrating study of early Hebrew prophecy as portrayed in the Old Testament. Professor Uffenheimer discusses the historical, theological and social aspects of this unique phenomenon, from its beginnings to the emergence of classical prophecy in the 8th century BCE a period stretching from the prophetic leadership of Moses and the charismatic savior-judges, through the court prophets of the United Monarchy, to the militant prophets of the Northern Kingdom, culminating in the internal crisis under Jehu that led to the evolution of classical prophecy. The author draws, on the one hand, upon extra-biblical, Near Eastern material (the Mari documents, Hittie vassal treaties, etc.); on the other, he relies upon inner literary analysis of the biblical sources themselves. Among other things, he contests some of the innovative theories that have been proposed to account biblical prophecy.

השלום
לא נראה סוף למלחמה הפֶּלוֹפּוֹנֶסית בין אתונה לספרטה, שהחלה בשנת 431 לפסהנ וכבר מלאו עשר שנים להתחוללותה. טְריגַיוֹס, אזרח אתונאי שמאס במלחמה, מחליט להגיע לאולימפוס ולשוח&

המזרח החדש מו: אסלאם: חברה ומשפט
המזרח החדש כרך מו אסלאם: חברה ומשפט כולל אחד עשר מאמרים. חטיבת המאמרים המוקדשת למשפט בוחנת את המפגש בין מערכות חוק שונות מערכת החוק המוסלמי ומערכת החוק של מדינת ישראל וב

קולות הקוראים: מעשה הקריאה בסביבת תקשורת רב ערוצית
קולות הקוראים, ספרם של חנה אדוני והלל נוסק, הוא המחקר המקיף והמורכב ביותר בנושא הקריאה שנערך בישראל. הקריאה נבדקת במחקר זה במגוון רחב של היבטים לאורך שנים רבות ובאמצעות כ&#

מקרא לישראל: רות
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

מאה שערים: עיונים בעולמם הרוחני של ישראל בימי הביניים, לזכר יצחק טברסקי
שלושים ואחד מבכירי חוקרי היהדות בזמננו חולקים כבוד בספר הזה לזכרו של פרופ' יצחק טברסקי עה, בעל הקתדרה לספרות עברית ולמחשבת ישראל עש ליטאואר באוניברסיטת הרוורד, מראשי ה

שאלה של כבוד: כבוד האדם כערך מוסרי עליון בחברה המודרנית
כיצד אפשר לשמור על כבוד האדם בתנאי מלחמה? האם המחויבות לכבוד האדם כוללת את הדאגה לרווחתו ולצרכיו הבסיסיים? איך לנהל מדיניות ביטחון יעילה ובה בעת להגן על כבוד האדם ועל חיר&#

חיים בצוותא: הרובע היהודי של פוזנן במחצית הראשונה של המאה השבע עשרה
ספר מקורי זה פורס בפני הקורא שחזור של חיי היהודים בפוזנן, אחת הקהילות הגדולות והתוססות ביותר במזרח אירופה במאה השבע עשרה. הוא פותח בתיאור התהוות הרובע היהודי בעיר ובשינ

מבואות לאתיקה א
אתיקה של תחום פעילות כלשהו של החיים האנושיים היא תפיסה בדבר ההתנהגות הראויה באותו תחום. עיסוק בהתנהגות הראויה בתחום אנושי כלשהו הוא מטבעו עיסוק בתחום הזה עצמו, בזהותו, ב

פירוש רבי שמואל בן מאיר (רשבם) לשיר השירים
הפירוש ראה אור לראשונה בשנת 1855 במהדורה שפרסם אהרן ילינק מכתב יד המבורג 32 והתקבל בברכה בקרב חכמי ישראל באותו דור, אולם מהר מאוד נשכח מלב ועצם ייחוסו לרשבם הועמד בספק. המהדורה

טקסט תאוריה פרשנות
אמנות היא תפיסת מציאות על פי הדמיון. באמצעות הדמיון מתפקדת האמנות ככלי יצירתי לביטוי, עיצוב, ייצוג ושיקוף רוח היוצר והזמן והמקום הפסיכו-תרבותיים. בספר טקסט תאוריה פרשנו

בסוד היצירה של ספרות חזל: העריכה כמפתח למשמעות
עולמם הדתי-רעיוני של התנאים והאמוראים 'מחשבת חזל' זוכה בדורנו להתעניינות רבה ומחודשת, המלווה בחיפוש דרכים אמינות ופוריות לעיון משמעותי בחיבוריהם. ספר זה מציע כעין מפת

The Dead Sea: The world's ultimate natural healing resort
This book explains in simple and understandable words all the principles, mechanisms of action and advantages of all the treatment modalities at health resort areas. This book describes all the diseases that can be treated successfully at the Dead Sea. and is the first one that was written and directed for the general public.

ביקורת התרבות החילונית
הספר ביקורת התרבות החילונית עוסק ביסודות הערכיים, המוסריים, החברתיים, הלאומיים-פוליטיים והרוחניים-דתיים של התרבות החילונית המודרנית בעם היהודי ובמדינת ישראל. נושאים &

מודרות ואהובות: סיפוריהן של נשים בדוויות משכילות
מה מניע נשים בדוויות ללחום למען רכישת השכלה גבוהה? מאין שואבות הן את כוחן? באילו אסטרטגיות הן נוקטות כדי להצליח? האם הן מהוות דוגמה אישית לנשים צעירות אחרות? האם הן כוח מחדש

הפירוש כדיאלוג
ר' מרדכי בן אליעזר כומטינו, בן המאה החמש עשרה, היה ממנהיגיה הרוחניים של הקהילה הרבנית בקושטא בעת התמוטטות המשטר הביזנטי וכיבוש הבירה על ידי העותמאנים. הוא היה עד לפריחה א

מקרא לישראל: שופטים
ספר שופטים, השני לספרים ההיסטוריים של התנך, נתפרש על ידי פרופ יאירה אמית מהחוג למקרא באוניברסיטת תל-אביב. מחברת הפירוש הקדימה לספר מבוא הדן בהיבטים שונים של הספר, כגון חיב

הרמנויטיקה במחשבה היהודית החדשה
הספר הרמנויטיקה במחשבה היהודית בעת החדשה עוסק בבעיות הפילוסופיות של פרשנות טקסטים שכתבו פילוסופים יהודיים ממשה מנדלסון במאה התשע עשרה עד ז'ק דרידה ועמנואל לוינס במח

האמת של הרפואה המדעית
הספר האמת של הרפואה המדעית מנסה להתמודד עם אחת הבעיות המרכזיות של הרפואה המודרנית: הקצב המהיר של התחלפות האמיתות העומדות ביסוד הפרקטיקה הרפואית. אמיתות בלתי יציבות הן –

העקיבות התרגומית בתרגום אונקלוס
מעמדו של תרגום אונקלוס כתרגום המוסמך והמקודש לתורה נשמר עד ימינו. בקרב המוני בית ישראל הלימוד בו נתפס כחובה הלכתית: נאמנות לתקנת 'שניים מקרא ואחד תרגום'. להערכה המיוחדת כ

שברי לוחות: ספרים אבודים של בעלי התוספות
תורתם של בעלי התוספות, הלוא הם חכמי גרמניה וצרפת במאות השתים עשרה והשלוש עשרה, היא עמוד הברזל של ההלכה ושל המשפט העברי. אך מדף הספרים של בעלי התוספות המונח לפנינו אינו אלא ק

ספר זכרון לפרופסור זאב פלק זל: מאמרים במדעי היהדות ובשאלות השעה
פרופסור זאב פלק נולד בברסלאו בשנת תרפג ועלה לארץ בשנת תרצט. הוא החל את השכלתו המשפטית בשיעורי המשפט של ממשלת המנדט הבריטי על ארץ-ישראל (פלשתינה) בירושלים בשנת תשה וסיימה

תוספתות תרגום לנביאים
בצד התרגום הארמי הרשמי לנביאים, המכונה 'תרגום יונתן', הילכו בקהילות ישראל תרגומים ארמיים נוספים. תרגומים אלה, המצויים רובם ככולם בכתבי יד, מכונים במחקר המודרני 'תוספתות 

סיפורה של מערכת החינוך הישראלית: בין ריכוזיות לביזור; בין מוצהר לנסתר; בין חיקוי לייחוד
מערכת החינוך הישראלית צומחת בעת ובעונה אחת עם החברה הישראלית ועם תרבותה. היא נוצרה על ידי החברה העברית בראשית התהוותה והייתה כלי ליצירתה, ומאז היא ממשיכה לקחת חלק בעיצו&#

תולדות האוניברסיטה העברית בירושלים:התעצמות אקדמית תוך מאבק לאומי
כרך זה, השלישי במפעל תולדות האוניברסיטה העברית, הרואה אור בשנת התשעים להנחת אבן הפינה לאוניברסיטה ובשנת השישים למדינת ישראל, הוא המשכו הישיר של קודמו (תולדות האוניברסי

מקרא לישראל: ישעיה מ''ט-ס''ו
ספר ישעיה מורכב משני חלקים ברורים הכוללים את נבואותיהם של שני נביאים שונים: ישעיה בן אמוץ הנביא מירושלים (פרקים א-לט), ונביא עלום שם המכונה ישעיה השני, שחי בבבל ובירושלים כ

רשי - פשוטו של מקרא ומדרשו של מקרא


שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום יט
רשימת מאמרים המופיעים בכרך זה: מקרא טובה גנזל מעמדם של בעלי התפקידים במקדש העתידי בנבואת יחזקאל יעקב מילגרום התכונות הייחודיות של מקדש יחזקאל מניין?נועם מזרחי בין חק

אידאה ומתודה: לג עיונים באפלטון
הספר אידאה ומתודה: לג עיונים באפלטון, הוא קובץ מאמרים על אפלטון, שפרסם פרופסור שמואל שקולניקוב במהלך יותר משלושים וחמש שנים בשפות שונות. המאמרים פורשׂים קשת רחבה של נושא

מבט אחורה: זכרונות
אוטוביוגרפיה מרתקת של חוקר צומח הארץ וגידוליה, מראשוני הבוטנאים באוניברסיטה העברית בירושלים, שהיה ממקימי הפקולטה לחקלאות ברחובות ושמחקריו תרמו רבות לפיתוח החקלאות 

Journal of rural cooperation, Vol. 35, 2, 2007
The Journal of Rural Cooperation (JRC) is an interdisciplinary journal focusing on cooperatives and related rural organizations in developed and less developed countries. Topics of particular interest are cooperatives facing trends of globalization and privatization, the web of cooperative-community relationships, and cooperatives as part of such broader systems as mainstream economics, economies in transition, the social economy or related alternative paradigms