פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם Page 10 - The Hebrew University Magnes Press

הקריאה לעריכת משאל עם חוזרת ונשמעת במדינת ישראל בשכיחות רבה, ואף על פי כן מעולם לא התקיים בישראל משאל עם. כלי הכרעה זה הפך לפנטום בפוליטיקה הישראלית. הקריאה לעריכת משאל ע

ץÈ ·  ¯ ‰- Èχ È ¯ ‡ ‰  „ 2 ‡ ˙ ÈÏ  ÂÈ ˆ     ˜ ‰ ‰ ˜ ÈËÈÏÂÙ‰ ˙ ÂÏ · ‚ Ï ץÂÁÓ ‰ · ¯ ‰ „ ÈÓ · ˙ ˘ Á ¯ ˙ Ó‰ ˙ ÂÏÈÚÙÎ Ì  ȇ , ˙ ÈËÈÏÂÙ‰ ‰‡ ÁÓ‰ Ï ˘ ÓÏ Ì‰ ·  ,‰ ÓÚ Ìȉ ÂÊÓ‰ ˙ ‚‰  ˙ ‰ ‰ ÈÒÂÙ„ .‰ ÈÏ ˘ · ˙  · Á ¯  ˙ ÂÈ ˙ ¯ · Á ˙  ˆ  · ˜ Ï ˘ ˙ ÈÓÈËÈ‚ Ï ˙ ÂÏÈÚÙÏ ‡ χ ‰‚ È ¯ Á ‰ ÚÙ ˙ Ï ÌÈ · ˘ Á  ˙   ÂÎÓ‰ ˙ ÂÚÙ‰ Ô‰  ˙  ˘ „ Á ˙ ÂÈ ˙ ¯ · Á ˙ ÂÚ  ˙  . Ô‰ ÈÎ ¯  ˆ ˙ ‡ ˙ ‡ Ë · Ó‰ ˙  ˘ „ Á ˙ ÈËÈÏÂÙ‰ ˙ ‚‰  ˙ ‰ ‰ Ó ‰   ˘ Ô ˙ ‚‰  ˙ ‰ . ˙ ÂÈχ È ¯ ËÓ- ËÒÂ٠‡ ˙ ÂÈ ˙ ÈÈ ˘ Ú ˙ - ¯ ˙ · ‰ Ùȇ ˘ ‡ χ ˙ È ¯ ÓÂÁ ˙ ÏÚ ˙ ‚ È ˘ ‰ Ï Ô ˆ ¯ ‰   ȇ Ô ˙   ‚ ¯ ‡ ˙ ‰ Ï ÚÈ  Ó‰ ˘ ÍÎ · ˙ ÈÒÏ ˜ ‰ ˙ ÂÚ  ˙ ‰ È ¯ · Á Ï ˘ Ì ˙  · ÈÂÁÓÏ ˙  ¯  ˜ Ó‰ . ÌÈÈÁ‰ ˙ ÂÎȇ ¯ ÂÙÈ ˘ Ï ˙ ÈÒÁÈ ˙ Ë ˘ ÙÂÓ ‡ ‰ Ô  ÈÈ  Ú ¯ ˜ ÈÚ ȇ  Ù ‰ Ò  Ή ,‰‰  · ‚ ‰ ÏÎ ˘ ‰ ̉ ˙ È ˙ ¯ · Á‰ ˙ Î ¯ ÚÓÏ ÂÏω Ô‰ ˘ ¯ Á‡ Ó 4. ˙ ÂÈ ˙  · ¯ ˙ - · ¯  ¯ „ ‚ Ó ,‰ · È · Ò : ÌÈÈ ˙ ÈÈ ˘ Ú ˙ - ¯ ˙ · ÌÈ ¯ „ ‚ ÂÓ‰ ÌÈÓÂÁ ˙ · ˙ ÂÏÈÚÙ · Ï ˘ ÓÏ ÈÂËÈ · È„ ÈÏ Ìȇ · ̉ ˘ ÈÙÎ „ ÒÓÓ‰  ÔÂËÏ ˘ ‰ ÈÙÏÎ ˙ ÂÈ  „ ˘ Á Ô ˙ Ùȇ ˘ . ˙ ‡ Î ¯ ÚÏ ˙   ÙÏ ω ˜ ‰ ˙ Ú„ ˙ ‡ · ˆ ÚÏ ˙ ÂÒ  Ï ˙  ¯ Á · Ô‰ , ˙ È ˙ ‚ ÏÙÓ ˙ Î ¯ ÚÓ‰ ÏÚ ω ˜ ‰ ˙ Ú„ ÏÚ ÚÈÙ ˘ ‰ Ï ‡ χ ÔÂËÏ ˘ · ‰ ÚÙ ˘ ‰ ˙ „ ÓÚ ÒÂÙ ˙ Ï ‰  ȇ . ˙ ÈËÙ ˘ Ó‰ ˙ ÂÈ · ÈÒ  Ë  ȇ · χ ¯ ˘ È · ‰ ¯ · Á‰ Ï ˘ ‰ ÓÂÈ ¯ „ ÒÏ ÂÏÚ ÌÈÚ ˘ ˙ ‰ ˙   ˘ ˙ È ˘ ‡ ¯ ʇ Ó ÂÊ ‰ ÚÙ ˙ · ˙ ‡ ¯ Ï ¯ ˘ Ù‡ . ˙ ÂÈ ˙  · ¯ ˙ - · ¯ ‰  ‰ · È · Ò‰ ˙ ÂÎȇ , ¯ „ ‚ Ó‰ ˙ Âχ ˘ ˙ ¯ · ‚ ÂÏω ˙ ÂÚ  ˙ ‰ ˙ ‡ ˙ ‰ ÊÏ È ˘  ˜ ˘ È Ìχ , ˙  ˘ „ Á‰ ˙ ÂÈ ˙ ¯ · Á‰ ˙ ÂÚ  ˙ ‰ Ï ˘ ¯ ˆ  ˙ ÏÂÓ Ì‚ ˙ „ ÓÂÚ ˙ Èχ ¯ ˘ ȉ ‰ ¯ · Á‰ ˘ ÔÂÂÈÎ ˙ Èχ È ¯ ËÓ- ËÒÂÙ ‰ ¯ · Á Ï ˘ ÈÂËÈ · Î ˙ ÂÚ  ˙ . È   ˆ ÈÁ ÌÂȇ ÁΠ Ï ‰ ¯ È‚‰  ˙ ÂÏ · ‚ ,‰  È„ Ó ˙ „ È  ÈÈ  Ú · ˙ ÂΠ· Ò ˙ Âχ ˘ ÏÚ ˙ È · ¯ ÚÓ ˙ ‡ È ˆ Ó Ï ˘ È ˜ ÈÁ ÏÚ ˙ „ ÈÚÓ Ô‰ ˙ Ú · ‰ · ͇ , χ ¯ ˘ ÈÏ ˙ ÂÈ„ ÂÁÈÈ Âχ . ÂÏ ‰ Ó„ ‰  ȇ ͇ · ¯ ÚÓÏ ‰ Ù ˘ Á Ì  Ó‡ ˘ ‰ ¯ · Á È„ È ˙ Î ¯ ÚÓ‰ ¯ ˜ Á · ÂÓ ˆ Ú È  Ù · ‡ ˘   Î ‰ Î „ Ú ‰ ¯ „ ‚ ‰ ‡ Ï ˙ ÈËÈÏÂÙ‰ ˙ ‚‰  ˙ ‰ ‰ - ÔÈÚÓ‰ Ì‚„‰ Ï ˘ ˙ ÂÎÏ ˘ ‰ · ‰ ˆ ÂÚ  ÍÎÏ ‰ · ÈÒ‰ ˘ ÔÎ ˙ ÈÈ . χ ¯ ˘ È · ˙ ÈËÈÏÂÙ‰ Ì‚„ . ˙ Èχ ¯ ˘ ȉ ‰ ˜ ÈËÈÏÂÙ‰  ‰ ¯ · Á‰ Á ˙ È  Ï Â · ˘ Ó ˙ ˘ ‰ Ï Â · ¯ ƒ‰ ˘ ÈÏ  ÂÈ ˆ ÂÒ   ˜ ˙  ˙ ÒÂÂÓ‰ ˙ ÂËÈχ ÔÈ · ÒÂÊ  ˆ   ˜ Ï ˘ ‰ ¯  ˆ Î ˙ È ˙ ¯ · Á‰ ‰ ˜ ÈÓ  È„‰ ˙ ‡ ¯ ‡ È ˙ ‰ Ê ˜ ¯ . ‰ ËÓÏÓ ‰ ÏÂÚÙ‰ ÔÂÂÈÎ Â · ˘ ‚ „ ‰ ‡ Ï 5‰ ÏÚÓÏÓ ‰ ¯ · Á · ÌÈÁ ˙ Ó‰ ˙ ‡ ‰ ¯ · ‚ , ˙ ÈËÈÏÂÙ‰ ˙ Î ¯ ÚÓ · ˙ ÎÏ È ˜ ÈÁ ¯ Ó ÌÈÈ  È ˘ ˙ ‡ ÊÎ ‰ ÏÂÚÙÏ Â ¯ · Á ¯ ˘ ‡ Î ,‰ ˜ ÈËÈÏÂÙ‰ ˙  · ‰ Ï ˙ ÈËÈÏÂÙ ˙ ‚‰  ˙ ‰ ÏÚ ˙ Âχ ˘ ‰ Ï ˘ ˙ ÂÈË  ÂÂÏ ¯ · ‰ ¯ Ή‰  ¯ „ Úȉ Ï ¯ Á‡ ¯ · Ò‰ .‰ ¯ · Á‰ ·  ˆ ÈÚ ·  ˜ ÒÚ ˘ ˙ „ ÒÂÓÏ ‰ ÒÁÂÈ ˘ ˙  · È ˘ Á‰ ‰ ˙ ÁÙ ‰ È ˆ ÊÈËÈÏÂÙ‰ ˙ ‚ ¯ „ · ץÂÚ  χ ¯ ˘ È · ˙ ÈËÈÏÂÙ‰ ˙ ‚‰  ˙ ‰ ‰ ÏÚ È ˙ ËÈ ˘ ¯ ˜ ÁÓ Ï ˘ ˙ ÎÙ‰ ‰‰  · ‚ ‰ ‰ È ˆ ÊÈËÈÏÂÙ‰ ˙ ‚ ¯ „ .‰  È„ Ó · ˙ ÂÈ ˙ ¯ · Á‰ ˙ ÂÎ ¯ ÚÓ‰ Ï ˘ ‰ ‰  · ‚ ‰ Ì ˘ Ó , È ¯ ˘ Ù‡ È ˙ Ï · ËÚÓÎÏ Ï‡ ¯ ˘ È · ˙ ÈËÈÏÂÙ ˙ ‚‰  ˙ ‰ ¯ È„‚‰ Ï ÔÂÈÒÈ  ‰ ˙ ‡ ‰‰  · ‚ ‰ Ì ˙  · ¯ ÂÚÓ ˙ ‡ ÍÎÏ ÛÈÒ  ̇ . ˙ ÂÈ‚‰  ˙ ‰ Ï ˘ Ì ˆ Ú ÏÂÏÎÓ ÛÈ ˜ Ó Á  ÂÓ‰ ˘ .1997 , ץÈ ·  ˜ · Ï ÔΠ; 1994 ,‚  ˆ ¯ ‰ ; 202– 171 : 1996 , È ˘ È Â‡ ¯ ‰ Ê ÔÈÈ  ÚÏ 4 ˜ ÒÈÏ ; 1999 , Ô‰ Π¯ ÒÈÊ ¯ ‡ ˘ ‰ ÔÈ · ‡ ¯ ÈÏ  ÂÈ ˆ ÂÒ   ˜ - ÔÈÚÓ Ì‚„ Πχ ¯ ˘ È Ï ˘ ‰ ȉ ÈÊ ÔÈÈ  ÚÏ 5 , ÌÈ ¯ Á‡  ‡ ¯ ÈÙ ˘ Ô ˙  ÂÈ Ï ˘ ÌÈ ¯ · Ò‰ . Lijphart, 1977: 130– 132 ÔΠ; 27– 26 : 1991 , ץÈ ·  ¯ ‰  ÌÈÚÈ  Ó ˘ ˙    ¯ ˜ Ú‰ ÏÚ ‡ χ ÈËÈÏÂÙ‰ ‰ ÏÂÚÙ‰ ÔÂÂÈÎ ÏÚ Â ¯ Ú ¯ Ú ‡ Ï , ÂÊ ‰  ÚË „‚  Ìȇ ˆ Âȉ . ˙ ÂËÈχ Ô ˙ ‡ ˙ ‡
פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם Page 1 | פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם Page 2 | פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם Page 3 | פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם Page 4 | פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם Page 5 | פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם Page 6 | פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם Page 7 | פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם Page 8 | פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם Page 9 | פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם Page 10 | פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם Page 11 | פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם Page 12 | פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם Page 13 | פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם Page 14 | פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם Page 15 | פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם Page 16 | פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם Page 17 | פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם Page 18 | פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם Page 19 | פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם Page 20 |

פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם


About Book פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם


page hebrew university magnes press
The Hebrew University Magnes Press Outlet

Journal of Rural Cooperation Vol. 34, 1, 2006
The Journal of Rural Cooperation (JRC) is an interdisciplinary journal focusing on cooperatives and related rural organizations in developed and less developed countries. Topics of particular interest are cooperatives facing trends of globalization and privatization, the web of cooperative-community relationships, and cooperatives as part of such broader systems as mainstream economics, economies in transition, the social economy or related alternative paradigms

הטקס שלא היה: מקדש, מדרש ומגדר במסכת סוטה
מסכת סוטה במשנה מתארת טקס המיועד לאישה שבעלה חושד כי נאפה ובמהלכו מבוצעים בגופה מעשים קיצוניים ואלימים - ניוול וכיעור, חשיפה בעירום ולבסוף השחתת הגוף עד מוות - והכול בפני &

רשי - פשוטו של מקרא ומדרשו של מקרא


ומספסל הלימודים לוקחנו
ספרות הילדים שנכתבה בארץ ישראל בתקופת היישוב מילאה תפקיד מרכזי בעיצוב עולמו, ערכיו וחוויותיו של הדור הצעיר. עד תחילת שנות הארבעים של המאה העשרים סיפר הזרם ההגמוני בספר•

האידאולוגיה הציונית
בספר זה בוחן גדעון שמעוני את אופייה של האידאולוגיה הציונית וסוקר את תולדותיה בהיקף ובשיטתיות חסרי תקדים בספרות ההיסטורית. הוא מציג את הציונות כתופעה של לאומיות על רקע •

חנה ארנדט בירושלים
שנים רבות עמדה חנה ארנדט במרכזו של ויכוח סוער: הביקורת הקשה שהטיחה בציונות, ופרסום ספרה מעורר המחלוקת 'אייכמן בירושלים' בשנת 1963, הובילו לשלילת דמותה ויצירתה בקרב הציבור ה

אהבה ארצית - אהבה שמיימית
המקרא, כחלק בלתי נפרד מן התנך הנוצרי, הוא אחד ממקורות ההשראה החשובים ביותר באמנות המערבית. הספר אהבה ארצית – אהבה שמימית דן בסיפוריהם ובייצוגיהם החזותיים של שני זוגות מקר&

קולות הקוראים: מעשה הקריאה בסביבת תקשורת רב ערוצית
קולות הקוראים, ספרם של חנה אדוני והלל נוסק, הוא המחקר המקיף והמורכב ביותר בנושא הקריאה שנערך בישראל. הקריאה נבדקת במחקר זה במגוון רחב של היבטים לאורך שנים רבות ובאמצעות כ&#

המקרא בתרגום הסורי של ארץ ישראל חלק ב: תהילים
הכרך המונח עתה בידי הקורא משלים מפעל שנטל על עצמו פרופ' משה גושן־גוטשטיין זל לפני למעלה מיובל שנים: פרסום מהדורה מדעית של תרגום המקרא לסורית ארץ־ישראלית המבוססת על קריא

להכיר תודה
הספר הזה דן ברגש של הכרת התודה, ובמעמדו המוסרי. הוא מראה שהכרת התודה היא חובה מוסרית מן המעלה הראשונה. היא התגובה הראויה על מעשים הנעשים עבורנו ולמעננו. ככל שרב המעשה כך גדו

COPING WITH CRISIS: Conflict Management and Resolution
Coping with Crisis focuses on the theme of conflict management and resolution in its many facets: on the level of individuals, families, groups, cities, and countries, in the spheres of environment, economics, law, and politics, and through its representation in literature and the arts. The essays in this three-part volume, grouped into the rubrics of Humanities, Law, and Social Sciences, describe varied modes of response to conflict, presenting both theoretical discussions and many instructive examples of how potentially volatile situations may be avoided or defused.

Judaism of the Second Temple Period - Vol 1: Qumran and Apocalypticism
In Judaism of the Second Temple Period, Flusser examines the influence of apocalypticism on various Jewish sects. He states that the teachings of Jesus, while reflecting first and foremost the views of the sages, are also influenced by Jewish apocalypticism. Examining the Essenes, their effect on Hebrew language, the split of sects, and much more, Flusser's collected essays offer an important source of study for any Dead Sea Scrolls scholar.

הלוגיקה של קבילות ראיות
חיבור זה עוסק בהצבעה על כללים ועקרונות לקבלה או פסילה של ראיות, ניסוחם וניתוחם. האינטרס המחקרי של החיבור היה ללכוד את הרציונלים המשותפים לכללים אלה באמצעות מודלים תאור

או או: כרך שני
סרן קירקגור (1813–1855) איננו רק אביו של האקזיסטנציאליזם הדתי, הוא היה גם פילוסוף-סופר מחונן, שגייס את כישרונו הספרותי לשירותה של התפלספות מהפכנית ומיוחדת במינה זו. בכרך השני של ס–

הגיון ליונה: הבטים חדשים בחקר ספרות המדרש, האגדה והפיוט
העוסקים בספרות האגדה ובנושאים הקרובים לה נזקקים מזה שנות דור למחקריו של פרופ' יונה פרנקל מן החוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית בירושלים, ומייסדה של הגישה הספרותית ב&#

קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יח
קורות הינה כתב עת שנתי העוסק בהֶיבֵּטים ההיסטוריים, הפילוסופיים והחברתיים של רפואה ויהדות. כתב העת מכסה את הנושאים הבאים :רפואה במקורות יהודיים ועבריים, ההיסטוריה של ר&

בסוד היצירה של ספרות חזל: העריכה כמפתח למשמעות
עולמם הדתי-רעיוני של התנאים והאמוראים – 'מחשבת חזל' – זוכה בדורנו להתעניינות רבה ומחודשת, המלווה בחיפוש דרכים אמינות ופוריות לעיון משמעותי בחיבוריהם. ספר זה מציע כעין מפת

ספר זכרון לפרופסור זאב פלק זל: מאמרים במדעי היהדות ובשאלות השעה
פרופסור זאב פלק נולד בברסלאו בשנת תרפג ועלה לארץ בשנת תרצט. הוא החל את השכלתו המשפטית בשיעורי המשפט של ממשלת המנדט הבריטי על ארץ-ישראל (פלשתינה) בירושלים בשנת תשה וסיימה ”

הרמנויטיקה במחשבה היהודית החדשה
הספר הרמנויטיקה במחשבה היהודית בעת החדשה עוסק בבעיות הפילוסופיות של פרשנות טקסטים שכתבו פילוסופים יהודיים ממשה מנדלסון במאה התשע עשרה עד ז'ק דרידה ועמנואל לוינס במח

קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז
Korot is devoted to the study of the philosophical, sociological and ethical aspects of the history of medicine and Judaism. The topics covered by the Journal include: medicine in Jewish and Hebrew sources, the history of Jewish physicians, medicine in Palestine and Israel and medicine during the Nazi period. Korot is published annually. Each volume contains mostly English-language articles, together with some Hebrew contributions (abstracted in English). The “Historical Notes” and “Notes and Events” sections cover recent important developments and events in the above mentioned topics around the world. Each issue also includes several reviews of noteworthy books and contributions to the field. Korot is sponsored by The Dr. Manuel & Helen Glazier Memorial Fund of The American Physicians Fellowship for Medicine in Israel, and the Center for Jewish Medical Heritage. Its editorial board comprises scholars from the USA, France, Germany, UK and Israel. Korot is the organ of the Isra

Biblical Hebrew in Its Northwest Semitic Setting: Typological and Historical Perspectives
In 1961 William L. Moran published “The Hebrew Language in Its Northwest Semitic Background” (in The Bible and the Ancient Near East: Essays in Honor of William Foxwell Albright) in which he presented a state-of-the-art description of the linguistic milieu out of which Biblical Hebrew developed. In the light of the significant advances in the study of Biblical Hebrew and Northwest Semitic in the past four decades, the Institute for Advanced Studies of the Hebrew University of Jerusalem convened an international research group during the 2001-2002 academic year on the topic “Biblical Hebrew in Its Northwest Semitic Setting: Typological and Historical Perspectives.” The present volume presents the fruits of the year long collaboration. The articles are based on the lectures that were given during the year. A wide array of subjects are discussed, all of which have implications for the study of Biblical Hebrew and Northwest Semitic.

הערס, הפרחה והאמא הפולנייה: שסעים חברתיים והומור טלוויזיוני בישראל, 2000-1968
האם יש קשר בין מערכון העליות מלול לבין הפנתרים השחורים? בין יאצק והמהפך של 1977? בין הפולניות מזהו זה לפוסט-פמיניזם? התשובה הקצרה לשאלות אלה היא כן. התשובה הארוכה נחשפת בין דפ

מלח הארץ: יד לחלוצי המלח משה נובומייסקי ומשה לנגוצקי. סדרה למחקרי ים המלח. כרך 1
[R]הידעת כי הר סדום בנוי ממלח ועודו ממשיך להתרומם? כי מפלס מי ים המלח היה גבוה יותר בעבר וכי לפני כ-25,000 שנה השתרע הים מחצבה ועד הכנרת? כי מפלסו עתיד להמשיך ולרדת כמאה מטר נוספים? כי

Metropolitan Governing: Canadian Cases, Comperative Lessons
Metropolitan reforms have been implemented in Canada at a scale and frequency greater than anywhere else in the democratic world. Recent Canadian metropolitan reforms are setting precedents and their fate could influence metropolitan agendas worldwide. This edited collection deals with local government reforms in major Canadian metropolitan areas and provides comparative insights from other countries. Steps undertaken by Canadian provinces have seemingly preferred in some cases 'old regional

אלברט איינשטיין רעיונות ודעות
רב המכר של 2005! יכולתו המדהימה של אלברט איינשטיין לחדור היישר אל לבו של נושא כלשהו ניכרת בכתיבתו בעניינים כלליים ממש כמו בעבודותיו המדעיות. בזכות סגולה נדירה זו הבעיות המו

הופעותיו של הכוח במיסטיקה היהודית
הספר דן בדגמים של היחס בין הכוח האלוהי לכוח האנושי בספרות המיסטית היהודית. דגמים אלה חולצו מתוך שלל טקסטים, שרבים מהם נמצאים בכתבי יד וטרם נידונו במחקר. הדיון מצביע על ההמ&

מ'ברית שלום' ל'איחוד' : יהודה ליב מאגנס והמאבק למדינה דו-לאומית
בספר זה המחבר פורס את דרכו המדינית של יהודה ליב מאגנס, שהיה נשיא האוניברסיטה העברית בטרם קום המדינה. מאגנס היה פציפיסט פעיל בארצות הברית עוד במלחמת העולם הראשונה והאמין 

השלום
לא נראה סוף למלחמה הפֶּלוֹפּוֹנֶסית בין אתונה לספרטה, שהחלה בשנת 431 לפסהנ וכבר מלאו עשר שנים להתחוללותה. טְריגַיוֹס, אזרח אתונאי שמאס במלחמה, מחליט להגיע לאולימפוס ולשוח&

'לכה דודי' וקבלת שבת: המשמעות המיסטית
באמצע המאה השש עשרה יצרו מקובלי צפת טקס של קבלת שבת ובו נתנו ביטוי לראייתם בשבת כלה ומלכה וביום השבת יום נישואין ויום הכתרה. חטיבה של קבלת שבת שולבה בתפילת ליל השבת ובה השי

מקורות ומסורות: ביאורים בתלמוד מסכת בבא מציעא
מקורות (המימרות המקוריות שבתלמוד) ובין מסורות (מימרות שנשתנו בהשתלשלות המסירה). כרך זה יותר מן הכרכים הקודמים – וכמובן פחות מן הכרך הסמוך לו, על בבא קמא – מבחין גם בשקלא וטריא &#

'בלי מורא בלי משוא פנים': אורי אבנרי ו'העולם הזה'
השבועון העולם הזה בעריכתו של אורי אבנרי היה במשך ארבעים שנים קול אחר בזירה הציבורית של מדינת ישראל. הוא ערער על אמיתות מוצקות וחשף, בלי מורא ובלי משוא פנים, פנים אפלות באוט

המקרא בין תחביר לפרשנות


מורה דרך לאוהב החכמה
מהי מחשבה פילוסופית? למה מתכוונים כשאומרים על אדם שהוא פילוסוף? מה פירוש להחזיק בעמדה פילוסופית? כיצד נוצרות יצירות פילוסופיות? האם אפשר ללמוד להיעשות פילוסוף, האם אפשר 

האומנם גורשו הנשים הנוכריות? שאלת ההיבדלות בימי שיבת ציון
הייתכן כי יהודים יגרשו את נשיהם, אימהות ילדיהם? השבים ליהודה מגלות בבל נתבעו, על פי ספר עזרא-נחמיה, להיבדל מ'עמי הארצות' ולהוציא את נשיהם הנכריות כדי לטהר את קהילתם. הייתה ז

תולדות דרום-מזרח אסיה בזמן החדש
הספר תולדות דרום-מזרח אסיה בזמן החדש - קווי יסוד דן בארצות מיאנמר (בורמה לשעבר), תאילנד, ויאטנאם, קמבודיה, לאוס, מאלאזיה, אינדונזיה, סינגפור, פיליפינים וטימור. אזור זה מתייחד ב&#

שתי מפות לגדה: גוש אמונים, שלום עכשיו ועיצוב המרחב בישראל
הוויכוח על עתידם של השטחים, ההתנחלויות והיחסים עם הפלשתינים מעסיק את החברה הישראלית למן שנות השבעים של המאה העשרים יותר מכל נושא אחר, והתנועות הפוליטיות גוש אמונים ושל•

פירוש רבי שמואל בן מאיר (רשבם) לקהלת
הפירוש לקהלת הוא אחד השרידים הבודדים ממפעלו הפרשני רב ההיקף של ר' שמואל בן מאיר (רשבם), נכדו של רשי – מגדולי אנשי הרוח שקמו ליהדות צרפת בימי הביניים וגדול פרשני הפשט. במהדור

מקרא לישראל: יהושע
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

גנוסיס מודרני וציונות: משבר התרבות, פילוסופית החיים והגות לאומית יהודית
פילוסופיית החיים', שרווחה בהגות הגרמנית במפנה המאה העשרים, העלתה על נס את הממד האי-רציונלי כתשתית התרבות, החברה והקיום האנושי, והייתה בסיס לביקורת פוליטית ולמרד חברתי. ב•

מחזאי מדבר עם בימאי
האם העלאת מחזה קלסי על הבימה הישראלית משמעה הפיכתו להצגה בעלת אמירה מקומית מעודכנת ורלוונטית? • האם הגישה הפרשנית שהבימאי מעניק למחזה תלויה בנסיבות החברתיות, התרבותיו

פיזיקה א-ב
הפיזיקה של אריסטו אינו אלא פילוסופיה של הטבע; דין וחשבון שיטתי ורציונלי על תופעות וגילויים המשותפים לכל העצמים בטבע. המצפה למצוא בו את מה שמקובל למצוא בספר פיזיקה מודרנ

Evidence Of Francophony In Mediaeval Levant: Decipherment and Interpretation
This study is an annotated edition and commentary of an Arabic-Old French phrase book found on the last thirteen pages of a Coptic lexicographic treatise compiled in the thirteenth century and recopied in the sixteenth century (MS. BnF Copte 53). The main value of this work is two-fold: first, it is a specimen of the Crusader Old French, of which little has been preserved; and second, it provides evidence for the vernacular language of the period. In the analysis of the material, an attempt has been made to reconstruct from a diachronic-diatopic perspective the vernacular French spoken at Acre in the mid-thirteenth century. This volume will be of interest for Romance linguists and philologists, as well as historians of the Crusades and the Latin East. Arabists and historians of the late medieval Muslim Middle East of this time will also find much of use in this work.

Judaica Latinoamericana: Estudios Historico-Sociales y Literarios Vol. V
La publicación de este quinto volumen de Judaica Latinoamericana coincide con el trigésimo aniversario de AMILAT, creada en Israel en 1975 por un grupo de investigadores independientes en diversas áreas de estudio del judaísmo latinoamericano. El volumen es multidisciplinario y pluritemático. Los trabajos incluidos, fruto de la labor continua de investigadores que trabajan en Israel, Brasil, Argentina, México y Alemania, cubren un espectro cronológico que va desde la época colonial hasta nuestros días, y aparecen agrupados en campos temáticos amplios y en algunos casos interdisciplinarios: dinámica comunitaria, economía y política, historia del sionismo, literatura y cultura. La continuidad de Judaica Latinoamericana responde al amplio fenómeno del reconocimiento de estos estudios como una área distintiva, ubicada en el cruce entre las investigaciones en ciencias judaicas y las investigaciones sobre Amér

Albert Einstein: The Persistent Illusion of Transience
This beautifully designed book features a significant number of previously unreleased documents and photographs from the Albert Einstein Archives and links them together with short introductions to chapters about Einstein's private life, his scientific achievements and his political activities. The new volume represents a substantially enlarged English edition of a title originally published as a version to supplement the permanent exhibition on Albert Einstein at the Jewish National and University Library.

הנפש גדולה והחיים קטנים: שניות הנפש וסכסוכיה על פי 'פידון' ועל פי 'מדינה' לאפלטון
הספר עוסק בתפיסת הנפש של אפלטון ב'פיידון' וב'מדינה'. הסוגיות המרכזיות הנידונות בו הן מובן הנפש ומקומה של תורת ההיזכרות ב'פיידון'. הטענה העיקרית בספר היא שהבחנתו היסודי—

מלח הארץ: יד לחלוצי המלח משה נובומייסקי ומשה לנגוצקי. סדרה למחקרי ים המלח. כרך 2
הידעתם כי ים המלח הוא חלק מבקע שנוצר עקב תנועת הלוחות בין אסיה ואפריקה? כי בעשרות אלפי השנים האחרונות ים המלח מתפקד כ'מד גשם' ענקי? כי צמחיו הבשרניים של האהל המגושם מחזיקי–

מקרא לישראל יחזקאל א'-כ''ד
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

חיים בצוותא: הרובע היהודי של פוזנן במחצית הראשונה של המאה השבע עשרה
ספר מקורי זה פורס בפני הקורא שחזור של חיי היהודים בפוזנן, אחת הקהילות הגדולות והתוססות ביותר במזרח אירופה במאה השבע עשרה. הוא פותח בתיאור התהוות הרובע היהודי בעיר ובשינ

גווילים נשרפים ואותיות פורחות: תולדותיהם של אוספי ספרים וספריות בארץ ישראל וניסיונות להצלת שרידיהם באירופה לאחר השואה
אוסף הספרים הלאומי והאוניברסיטאי נבנה בשנות המנדט בירושלים במטרה לאסוף, לרכז ולשמר את אוצרות הרוח של העם היהודי ולמלא תפקיד חברתי ואידאולוגי כסמל להגשמת הציונות ובתה&

איטליה כרך יח: כתב-עת לחקר תולדותיהם, תרבותם וספרותם של יהודי איטליה
הספר עומד לצאת לאור בקרוב, ניתן לרכוש אותו ולקבלו כשיראה אור. איטליה מבקשת להגיש לקוראים מחקרים, אינטרדיסציפלינאריים ככל האפשר, אך יותר מכך משווים בין המרחב התרבותי של ה&#