פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם Page 11 - The Hebrew University Magnes Press

הקריאה לעריכת משאל עם חוזרת ונשמעת במדינת ישראל בשכיחות רבה, ואף על פי כן מעולם לא התקיים בישראל משאל עם. כלי הכרעה זה הפך לפנטום בפוליטיקה הישראלית. הקריאה לעריכת משאל ע

3 ‰ ˘ „ Á ˙ ÈËÈÏÂÙ ˙ ‚‰  ˙ ‰ ˙ ‡ „„  · Ï ¯ È„‚‰ Ï ÔÂÈÒÈ  ‰ ‰ ȉ Ú„ Ó ÔÈ · ‰ Ï ÏΠ , ‰ ˜ ÈËÈÏÂÙ · ÌÈχ ¯ ˘ ȉ Ï ˘ . È ¯ ˘ Ù‡ È ˙ Ï · ËÚÓÎ ÌÈχ ¯ ˘ ȉ Ï ˘ ˙ ÈËÈÏÂÙ‰ ˙ ‚‰  ˙ ‰ ‰ ‰ ÓÈ ˘ Ó ‡ ‰ ̉ È ˙ ÂÓ‚ Ó χ ¯ ˘ È · ˙ ÈËÈÏÂÙ‰ ˙ ‚‰  ˙ ‰ · È  È ˘ Ï ˙  ¯  ˜ Ó‰ ¯  ˙ ȇ  ˘ Á ¯ ˙ ‰ ˘ ÌÈÈ  · Ó‰ ÌÈÈ  È ˘ ‰ ˙  ÈÁ · ˙ ÂÚ ˆ Ó‡ · ‡ ˘   ‰ ˙ ‡ Û ˜ ˙ Ï Ô ˙ È  . ‰ Π· Ò , ˙  ˘ „ Á ˙  ¯ ‚ ÒÓ ¯ ˆ Âȉ Ì ¯ ‚ Î ÌÈÏÚÂÙ ‰ χ Î ÌÈÈ  È ˘ ˘ ‰ Á  ‰ · , ˙ ÈËÈÏÂÙ‰ ˙ Î ¯ ÚÓ · ÌÈÎ ¯ Ú Ï ˘ ˙ ÂÚÙ ˘ ‰ ‰ ˙ ‡ ˙ ÁÙ ˜ Ó ‰  ȇ ÂÊ ‰ ˘ È‚ .‰ ˘ „ Á ˙ ‚‰  ˙ ‰ ‰ ‰ ˙ Ó Ô‰ · ˘ ¯ Ó‡ Ó · . ÌÈÓ ¯ ‚‰ ÔÈ · ˙ È„„‰ ‰ ÚÙ ˘ ‰ Ï ˙  ÚÂË ‡ χ , ÌÈ  · Ó ·  ˆ ÈÚ ÏÚ ÌÈ  ˙ ˘ Ó ÏÚ „ ÂÓÚÏ χ ¯ ˘ È · ˙ ÈËÈÏÂÙ‰ ˙ ‚‰  ˙ ‰ · È  È ˘ ‰ ˙  ¯  ˜ Ó ÏÚ ÚÈ · ˆ ‰ Ï ‰ Ò  ‡ ‰ Ê ÌÚ Èχ ˘ Ó ˙ ÎÈ ¯ ÚÏ ‰‡ È ¯ ˜ ‰ Ï ˘ ‰ Ï ˜ ˘ Ó ÏÚ ‰ ˘ „ Á‰ ‰ ˜ ÈËÈÏÂÙ‰ Ï ˘ ‰ È  ÈÈÙ‡ Ó ÌÈÏÏÎ  ‰ ÌÈ ¯ Ó‡ Ó‰ ÔÓ „ Á‡ ÏÎ Ï ˘ Ì ˙ Ó ¯ ˙ ˙ ‡ ¯  ˜ Ò‡ Í ˘ Ó‰ · . ‰ Ê ¯ ˘ ˜ ‰ · . ‰ Ê ץ ·  ˜ · ˙ ÂÓ ¯ ÂÙ ¯ Ï ˘ ‰ ˜ ÈËÈÏÂÙ Ï ˘ ‰ ˘ „ Á‰ ˙ ÈÏÎÏΉ ˙ È  Î ˙ ‰ ÌÂÒ ¯ Ù ÔÈ ·  ÌÈ ¯ ÂÙÈΉ ÌÂÈ ˙ ÓÁÏÓ ÔÈ · ˘ ‰ Ù ˜ ˙ ‰  · ¯ ÂÊ ‰ Ù ˜ ˙ · . ÔÂÈ„ Ï ‡ ˆ ÂÓ ˙ „  ˜  ˘ Ó ˘ ˙ 1984- · ˙ ÈÓ‡ ω ˙ „ Á‡‰ ˙ Ï ˘ ÓÓ ÈÙ‡ ˙ ‡ ˙   ˘ Ï Ë  ¯ ‚ ‡ ˙ „ Ú ‰ ÚÈ ˆ ‰ ‰ ˙ È ˘ ‡ ¯ · . ÌÈÈ  · Ó ÌÈÈ  È ˘ Ï ˙ ÂÚ ˆ ‰ ‰ „ ‡ Ó ‰ ¯ ÈÁ · Ï ¯ · ÚÓ‰ Ìχ . ÔÂÁËÈ ·  ץÂÁ ȇ ˘   · ‰ ËÓ‰ ˙ „  · Ú ˙ ‡ Â Ï ˘ ÓÓ‰ ˙ ÏÂÚÙ ¯ ˙ ÂÈ · È ˙ ÂÚÓ ˘ Ó‰ È  È ˘ Î ÒÙ ˙  ,1976- · ˙ Ò  Î · ¯ ˘ ‡ ˘ , ÌÈ ¯ Ú È ˘ ‡ ¯ Ï ˘ ‰ ¯ È ˘ ȉ ˙  ˘ · ÍÙ‰ Ó‰ .( 22– 16 : 1996 ,‡ ¯ ÈÙ ˘ ) ‰    ÈΠʇ Ó ˙ Èχ ¯ ˘ ȉ ˙ ÈËÈÏÂÙ‰ ˙ Î ¯ ÚÓ · ˙ ÈËÈÏÂÙ‰ ˙ Î ¯ ÚÓ‰ È · ˆ ÚÓ Ï ˘ ÌÈÏÓÒ‰  ÌÈÎ ¯ Ú‰ Ï ˘ ¯ ˙ ÂÈ · ˜ ÊÁ ¯ ÂÚ ¯ Ú ‡ ËÈ · 1977 · ¯ ˜ · ‰ ¯ ¯ ÂÚ ˘ , ˘  „ ,‰ ˘ „ Á ‰‚ ÏÙÓ ‰ Ó ˜ ÂÊ ‰ Ù ˜ ˙ · . ( 137– 135 : 1998 , ˜ ÒÈÏ) .‰ ÏÎÏΉ  ‰ ˜ ÈËÈÏÂÙ‰ , Ï ˘ ÓÓ‰ ÈÓÂÁ ˙ · ˙ ÂÓ ¯ ÂÙ ¯ Ï ˙ ÂÏ„‚ ˙  ˜ ˙ ÌÈ · Á ¯ ÌÈ‚ ÂÁ ÂÈÙ‡ ˙ ‡ ˙   ˘ Ï ‰ Ùȇ ˘ ‰ ˙ ‡ ‰ Ù ˜ È ˘ ˙ ÂÏÈÎ ˘ Ó ˙  ˜ ÊÁ ˙  ˆ  · ˜ · ¯ ˜ · ‰ ˙ ÁÏ ˆ ‰ . Ï ˘ ÓÓ‰ Ï ˘ „  ˜ Ù ˙ ˙ ‡  , ˙  ¯ Á‡ ˙  ¯ Ú · ˙ ÂÈ‚ ÂÒ Ï ˘ · ÂÁ„  ÌÈÚ · ˘ ‰ ˙   ˘ ȉ Ï ˘ · ÂÚ · ˙  ˘ ˙ ÂÓ ¯ ÂÙ ¯ ‰ ÈÏÎÏΉ ÔÂÏ ˘ ÈΉ ÁΠ Ï Ô  · Ï ˙ ÓÁÏÓ ¯ Á‡ Ï ˘ „ Á È ¯ · ˘ Ó · ˆ Ó · ÂÏÚ  · ˘ Ô‰  , ˙ ÈÓ‡ ω ˙ „ Á‡‰ ˙ Ï ˘ ÓÓ Ï ˘ ‰   ˘ ‡ ¯ ‰ ‰ È ˆ  „ ˜ ‰ Íω Ó · . ÔÈ‚ · ˙ Ï ˘ ÓÓ Ï ˘ ‰ Ê Ú ˜ ¯ ÏÚ . Ì ¯ ÈÁ · ˆ ÓÏ ‰ È ˆ Èχ  ˜ Ï ˘ ÈÂÓÈ„ Ó ‰ ˙  ‰  ‡ ȉ ,1984- · ‰ Ó ˜ ‰ ˘ ,1985 Ï ˘ ÈÏÎÏΉ ·  ˆ ÈÈÏ ˙ È  Î ˙ ‰ ˙ ‡ ˜ ¯ ‡ Ï ¯ È · Ú‰ Ï ‰ ˙ ÁÏ ˆ ‰ ˙ ‡ ¯ È · Ò‰ Ï Ô ˙ È  Ô‰‰ ˜  ˘ · , ¯ Î ˘ ‰ ˙ Î ¯ ÚÓ · , ‰  È„ Ó‰ ˙  ¯ È ˘ · ˙ ÂÏÏÂÎ ˙ ÂÓ ¯ ÂÙ ¯ · ÏÈÁ ˙ ‰ Ï Ì‚ ‡ χ . ˙ ‡ È ¯ · ‰ ˙ Î ¯ ÚÓ ·  ˙  ˜ ÂÙ ˙ Ï ˜ ¯ ‡ Ï ˙ ÂÚ‚   ‰ ˙ ÂÓ ¯ ÂÙ ¯ · ÔÈÈ  ÂÚÓ ¯  · È ˆ ‰ ˘ ‰ ˘ ÂÁ ˙ ‰  È  È ˘ ‰ ˙ ¯ ȇ Ï ˘ ÓÓ‰ ˙ ËÈ ˘ È  È ˘ Ï ‰ Ú  ˙ ‰ Ï ˘ ‰ ˙ ÚÙ‰ · ‰ ËÏ · ÂÈÙ‡ Ï Ì‚ ‡ χ Ï ˘ ÓÓ‰ ÌÈ  ËÙ ˘ Ó · ¯ ˜ · ‰ „ Ï  ‰ Ú  ˙ ‰ .( 138 : 1994 , Ô ¯  ˜ ) ÌÈ  ÂÓ ˘ ‰ ˙   ˘ ȉ Ï ˘ · ‰ ¯ · Á · ÌÈÁ ¯ ʇ‰ ˙ ‚‰  ˙ ‰ ˙ ‡  ‰ ¯ · Á‰ ˙ ‡ · ˆ ÚÏ È ˆ ¯ Â Ô ˙ È  ÈÎ Â  ÈÓ‡‰ ˘ ‰ Ó ¯ ÂÙ ¯ ˙ ‚ ‰  ‰ È„ È ÏÚ ˜ Á ˘ Ó‰ ÈÏÏÎ È  È ˘ ˙ ÂÚ ˆ Ó‡ ·  ‰ ÏÚÓÏÓ ˙ ÈË ¯ ˜ ÂÓ„
פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם Page 1 | פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם Page 2 | פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם Page 3 | פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם Page 4 | פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם Page 5 | פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם Page 6 | פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם Page 7 | פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם Page 8 | פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם Page 9 | פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם Page 10 | פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם Page 11 | פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם Page 12 | פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם Page 13 | פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם Page 14 | פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם Page 15 | פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם Page 16 | פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם Page 17 | פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם Page 18 | פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם Page 19 | פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם Page 20 | פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם Page 21 |

פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם


About Book פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם


page hebrew university magnes press
The Hebrew University Magnes Press Outlet

On Chariots with Horses of Fire and Iron
This book deals with the arrival of modernity in the Holy Land in the form of the 86 km Jaffa-Jerusalem Railway. Befitting the completion of such a substantial undertaking, the inauguration, in September 1892, was a grand affair, attended by representatives of the Ottoman Empire, consuls, religious leaders, and foreign delegations. The tracks approached Jerusalem from the southwest through the Judean Mountains, taking advantage of the deep, winding river bed of the Soreq Valley. This afforded the least steep route, though even then the grades were a challenge for the locomotives. Since the tracks were of narrow meter-gauge they could easily follow the natural contours of the land on the ascent to Jerusalem, the highest point, at about 700 meters above sea level

Albert Einstein: The Persistent Illusion of Transience
This beautifully designed book features a significant number of previously unreleased documents and photographs from the Albert Einstein Archives and links them together with short introductions to chapters about Einstein's private life, his scientific achievements and his political activities. The new volume represents a substantially enlarged English edition of a title originally published as a version to supplement the permanent exhibition on Albert Einstein at the Jewish National and University Library.

התחדשות הלשון הערבית בשליחות הרעיון הלאומי במצרים
הלשון הערבית הצחה, הכתובה – אַללֻּעַ'ה אלְפֻצְחַא – הייתה מסוף המאה התשע עשרה, בעקבות המפגש עם העולם המערבי והתחלת התגבשותו של רעיון הלאומיות הערבית, למוקד הדיון בקרב אנש

EARLY PROPHECY IN ISRAEL
This book, an expanded translation of the Hebrew original, is a penetrating study of early Hebrew prophecy as portrayed in the Old Testament. Professor Uffenheimer discusses the historical, theological and social aspects of this unique phenomenon, from its beginnings to the emergence of classical prophecy in the 8th century BCE – a period stretching from the prophetic leadership of Moses and the charismatic savior-judges, through the court prophets of the United Monarchy, to the militant prophets of the Northern Kingdom, culminating in the internal crisis under Jehu that led to the evolution of classical prophecy. The author draws, on the one hand, upon extra-biblical, Near Eastern material (the Mari documents, Hittie vassal treaties, etc.); on the other, he relies upon inner literary analysis of the biblical sources themselves. Among other things, he contests some of the innovative theories that have been proposed to account biblical prophecy.

לקראת חיים חדשים: ניצולים ועקורים בברגן-בלזן ובאזור הכיבוש הבריטי בגרמניה, 1950-1945
ברגן-בלזן, אחד הסמלים לשטניות הנאצים, היה מחנה הריכוז הגדול ביותר על אדמת גרמניה. הוא גם היה מחנה הריכוז היחיד שהפך לאחר שחרורו למחנה עקורים ולמרכז קליטה ושיקום לאלפי ניצ&#

מעטים מול רבים? עיונים ביחסי הכוחות הכמותיים בקרבות יהודה המקבי ובמלחמת העצמאות
[R]מה היו יחסי הכוחות בקרבות יהודה המקבי ובמלחמת העצמאות? האמנם לפנינו מלחמת מעטים נגד רבים, כפי שמקובל לחשוב? שאלות אלו נדונו ביום עיון שבית הספר להיסטוריה של האוניברסיטה

תולדות האוניברסיטה העברית בירושלים: התבססות וצמיחה
כרך זה, השני במפעל תולדות האוניברסיטה העברית, רואה אור בשנת השמונים של האוניברסיטה. מאמרי הכרך, המופיע בשני חלקים, עוסקים בתולדות האוניברסיטה בימי הבית הלאומי. עניינם תה&

נגד מידיאס
דמוסתנס, הנואם הדגול, התנדב לממן את הוצאותיה של מקהלת גברים לחגיגה העירונית הגדולה לכבוד דיוניסוס שנערכה באתונה באביב שנת 348 לפסהנ. הוא הכין לחברי המקהלה וגם לעצמו תלבושו

מחזאי מדבר עם בימאי
האם העלאת מחזה קלסי על הבימה הישראלית משמעה הפיכתו להצגה בעלת אמירה מקומית מעודכנת ורלוונטית? • האם הגישה הפרשנית שהבימאי מעניק למחזה תלויה בנסיבות החברתיות, התרבותיו

ספר היובלים: שכתוב המקרא, עריכה, אמונות ודעות
ספר היובלים הוא חיבור חיצוני מן המאה השנייה לפהס שנשתמר בין מגילות מדבר יהודה ב-15 עותקים. הספר משכתב את התורה מ&#

תורת ההגה והצורות של העברית, פונטיקה ופונולוגיה
הספר תורת ההגה והצורות של העברית, פונטיקה ופונולוגיה: שיעורי יסוד, מבוסס על רישומי ההרצאות שנשא פרופ' שלמה מורג בראשית שנות השבעים של המאה העשרים. את ההרצאות רשמה עדה ירד

להפוך מדבר לכרמל: התהוות הכרמל כמרחב נבדל בעיר מעורבת,1918-1948
הספר מתאר את תהליך ההתיישבות על הר הכרמל, שעד תחילת השלטון הבריטי לא היה כלל חלק מהעיר חיפה והיה ברובו שומם. בעזרת מקורות ומסמכים ראשוניים הנחשפים כאן לראשונה נפרסת תמונ

On Germans and Jews under the Nazi Regime: Essays by Three Generations of Historians
A Festschrift in Honor of Otto Dov Kulka

איטליה כרך יח: כתב-עת לחקר תולדותיהם, תרבותם וספרותם של יהודי איטליה
הספר עומד לצאת לאור בקרוב, ניתן לרכוש אותו ולקבלו כשיראה אור. איטליה מבקשת להגיש לקוראים מחקרים, אינטרדיסציפלינאריים ככל האפשר, אך יותר מכך משווים בין המרחב התרבותי של ה&#

מחנה משותף?: קואופרציה בהתיישבות היהודית החקלאית ברוסיה ובעולם 1880-1941
המפגש בין החקלאות היהודית בבריהמ, הממנים היהודים בארהב והשלטון הבולשביקי הוא פרק מרתק בתולדות הקואופרציה היהודית בין שתי מלחמות העולם. ספר זה, הממשיך את מחקרו הקודם של &#

בין תורה לחכמה: רבי מנחם המאירי ובעלי ההלכה המיימונים בפרובנס
עניינו של הספר הוא מפגש בין הלכה לפילוסופיה כפי שהוא בא לידי ביטוי ייחודי בכתביו של רבי מנחם המאירי ובחיבוריהם של בעלי הלכה בפרובנס. חיבוריו הגדולים של המאירי, הקטעים שנ

יחסי ישראל עם ארצות מזרח אירופה מעת ניתוקם בשנת 1967 עד חידושם בשנים 1991-1989
בשנים 1989-1991 חידשה ישראל את יחסיה הדיפלומטיים עם ברית המועצות, בולגריה, הונגריה, יוגוסלביה, פולין וצ'כוסלובקיה, יחסים שנותקו בעקבות מלחמת ששת הימים. נוספה אליהן אלבניה, שעמה כ&#

איטליה כרך יז: כתב-עת לחקר תולדותיהם, תרבותם וספרותם של יהודי איטליה
כתב העת 'איטליה' משמש מזה שנים אחדות במה מרכזית לחוקרים העוסקים במישרין או בעקיפין בהיבטים שונים של תולדות יהודי איטליה, ספרותם ותרבותם, בכל הדורות.

המקרא בין טעמים לפרשנות
ספר זה 'מדובב' את הפרשנות ה'אילמת' המשתקפת בטעמי המקרא ובודק את ההתאמה בינה לבין הפרשנות היהודית המסורתית למקרא. בבדיקה זו מעומתת פרשנות הטעמים עם פרשנות חזל, עם הפרשנו—

שמואל וכינון המלוכה בישראל
מחקר זה מאיר את התמורות הגדולות שהתחוללו בחברה הישראלית בסוף תקופת השופטים על רקע השינויים שחלו בארצות קדמת אסיה בתקופת הברזל הקדומה (המאות השתים-עשרה והאחת-עשרה לפהס). &#

האומנם גורשו הנשים הנוכריות? שאלת ההיבדלות בימי שיבת ציון
הייתכן כי יהודים יגרשו את נשיהם, אימהות ילדיהם? השבים ליהודה מגלות בבל נתבעו, על פי ספר עזרא-נחמיה, להיבדל מ'עמי הארצות' ולהוציא את נשיהם הנכריות כדי לטהר את קהילתם. הייתה ז

יוצרים בעומס יתר: רצח רבין, אמנות ופוליטיקה
יוצרים בעומס יתר הוא ספר מרתק; אפשר אפילו לומר שהוא ספר מפתח בתחום האמנות בישראל, אבל לאו דוקא בגלל הנושא המוצהר שלו, אלא בגלל מה שמגיח מתחתיו. מבעד לעדשה שהתקינה המחברת מש

The Book of Genesis: An Introduction to the Biblical World
This book tries to present the aim, spirit and content of the Book of Genesis. Most literature in the Book of Genesis consists of either a detailed commentary on the Book or a study of its different sources and components. This work intends, instead, to elucidate the main ideas implicit in the narrative and to describe the salient features of its chief personalities.

השלב האחרון: מחקרי חסידות של גרשם שלום
גרשם שלום (1982-1897) היה מענקי הרוח של התרבות היהודית המודרנית במאה העשרים ומגדולי החוקרים של מדעי היהדות בכלל ושל הקבלה, השבתאות, המיסטיקה ותורת הסוד היהודית בפרט. גם דור לאחר פ•

זהויות במדים: גבריות ונשיות בצבא הישראלי
'גבר גבר' - צ.ה.ל הוא הזירה בה מעוצבות הזהות הגברית והנשית המלווה כל מי ששירת בצבא למשך כל חייו. גבריות, כמו נשיות, היא דימוי או אידאל שהכול מכירים אך איש אינו יכול להגדירה במד•

עיונים חדשים בפילוסופיה של ההלכה
מהי הפילוסופיה של ההלכה? האם אפשר להבין את ההלכה באופן פילוסופי? האם ההלכה מושפעת מגורמים חוץ-הלכתיים? כיווני מחשבה ומחקר חדשים בנושאים אלה, מאת טובי החוקרים בתחום, מתברר&#

לחשוב עם ההיסטוריה: עיונים בדרך אל המודרניזם
בספר זה מקבץ ההיסטוריון הנודע קרל שורסקה שורת מאמרים החושפים את מקומה המשתנה של ההיסטוריה בתרבויות המאה התשע עשרה והמאה העשרים. ברוב תחומי הרוח והתרבות, טוען שורסקה, אי

בסוד היצירה של ספרות חזל: העריכה כמפתח למשמעות
עולמם הדתי-רעיוני של התנאים והאמוראים – 'מחשבת חזל' – זוכה בדורנו להתעניינות רבה ומחודשת, המלווה בחיפוש דרכים אמינות ופוריות לעיון משמעותי בחיבוריהם. ספר זה מציע כעין מפת

אידאה ומתודה: לג עיונים באפלטון
הספר אידאה ומתודה: לג עיונים באפלטון, הוא קובץ מאמרים על אפלטון, שפרסם פרופסור שמואל שקולניקוב במהלך יותר משלושים וחמש שנים בשפות שונות. המאמרים פורשׂים קשת רחבה של נושא

JUDAICA LATINOAMERICANA
AMILAT se enorgullece en presentar el sexto volumen de su serie Judai¬ica Latinoamericana, que incluye los trabajos presentados en la Sección de Judaísmo Latinoamericano del XIV Congreso Mundial de Estudios Judaicos, realizado en Jerusalem en 2005, por investigadores establecidos en las Américas, Europa e Israel. Este volumen, multidisciplinario y pluritemático, refleja la creciente relevancia y visibilidad de las investigaciones sobre judaísmo latinoameric¬cano, así como su lenta pero constante integración con los estudios sobre otras áreas históricas, geográficas, sociales y culturales del judaísmo mund¬dial. Efectivamente, cada vez son más los investigadores que perciben la correlación entre las experiencias judías en América Latina y en otras reg¬giones del globo. Al mismo tiempo, se presta creciente atención a lo que diferencia y asemeja a las diversas realidades judías dentro de la misma Am

האידאולוגיה הציונית
בספר זה בוחן גדעון שמעוני את אופייה של האידאולוגיה הציונית וסוקר את תולדותיה בהיקף ובשיטתיות חסרי תקדים בספרות ההיסטורית. הוא מציג את הציונות כתופעה של לאומיות על רקע •

Journal of rural cooperation, Vol. 35, 2, 2007
The Journal of Rural Cooperation (JRC) is an interdisciplinary journal focusing on cooperatives and related rural organizations in developed and less developed countries. Topics of particular interest are cooperatives facing trends of globalization and privatization, the web of cooperative-community relationships, and cooperatives as part of such broader systems as mainstream economics, economies in transition, the social economy or related alternative paradigms

תור הנעורים: נוער יהודי-גרמני בעידן המודרני
העולם שסביבנו מורה לנו בדרכים שונות כי הוויה צעירה - 'נעורים' - ראויים להיות משאת ליבנו. אך מהם 'נעורים' וכיצד הם קשורים לעולם המודרני ולתהליך של חילון, להבנייתה של זהות איש&

פירוש רבי שמואל בן מאיר (רשבם) לקהלת
הפירוש לקהלת הוא אחד השרידים הבודדים ממפעלו הפרשני רב ההיקף של ר' שמואל בן מאיר (רשבם), נכדו של רשי – מגדולי אנשי הרוח שקמו ליהדות צרפת בימי הביניים וגדול פרשני הפשט. במהדור

נגד טימרכוס: על אהבת גברים
נאומו של אייסכינס 'נגד טימרכוס', נאום תביעה שנשא אייסכינס בבית המשפט באתונה בשנת 346/5 לפסהנ בפני מושבעים רבים וקהל גדול, הוא היצירה היחידה ששרדה מן הספרות היוונית העוסקת כו&#

מקרא לישראל שמואל א'
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

שפת אזרח בישראל
שפת אזרח בישראל הוא קובץ מחקרים, מסות ודיווחים אודות מפגשים בין יהודים וערבים המציעים ראייה מגוונת שמנסה לענות על השאלות הללו. נכללים בו מאמרים הבוחנים את שורשי הפערים 

COPING WITH CRISIS: Conflict Management and Resolution
Coping with Crisis focuses on the theme of conflict management and resolution in its many facets: on the level of individuals, families, groups, cities, and countries, in the spheres of environment, economics, law, and politics, and through its representation in literature and the arts. The essays in this three-part volume, grouped into the rubrics of Humanities, Law, and Social Sciences, describe varied modes of response to conflict, presenting both theoretical discussions and many instructive examples of how potentially volatile situations may be avoided or defused.

האוכלוסייה הערבית והמאחז היהודי : תפרוסת וצפיפות בארץ ישראל בשלהי התקופה העותמאנית ובתקופת המנדט הבריטי
הספר פורס את מצב הדמוגרפיה בארץ ישראל לאזוריה בתחילת תקופת ההתיישבות היהודית בה ומנתח בפירוט ולעומק את הגורמים הגאוגרפיים, הפוליטיים והאנושיים לשוֹנוּת בין האזורים &#

מקרא ועולמו: מבחר מחקרים ספרותיים והסטוריים
מבחר זה של מחקרים מתפרס על פני תקופה של כחמישים שנה וכלולים בו גם מחקרים חדשים הרואים אור לראשונה בכרך זה. המחקרים שבמדור הראשון עוסקים כולם בפולחן בישראל בתקופת המקרא, ו&#

מעשה הקריאה: תיאוריה של תגובה אסתטית
מה קורה כשאנו קוראים? האם הטקסט שלפנינו הוא תיעוד של משהו קיים בהווה, או שהיה קיים בעבר, או שהוא עיצוב-מחדש של מציאות שכבר עוצבה ועתה היא מפורקת לגורמים ומורכבת מחדש בתודעת

הכתיב והקרי שבמקרא: בחינה בלשנית של חילופי מסורות מושתתת על נוסח המקרא שב'כתר ארם צובה'
לשונות הכתיב והקרי הפרושות זעיר שם זעיר שם במקרא מצטרפות כאן כאבני פסיפס זעירות לתמונה אחת המעמידה מערכת כוללת של לשון. ספר זה, הכתיב והקרי שבמקרא, בוחן מערכת לשון זו על פי

מודרות ואהובות: סיפוריהן של נשים בדוויות משכילות
מה מניע נשים בדוויות ללחום למען רכישת השכלה גבוהה? מאין שואבות הן את כוחן? באילו אסטרטגיות הן נוקטות כדי להצליח? האם הן מהוות דוגמה אישית לנשים צעירות אחרות? האם הן כוח מחדש

מקרא לישראל:שיר השירים
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

קטעי מדרשי הלכה מן הגניזה
תרומת הגניזה הקהירית למחקר מדרשי ההלכה ניכרת במיוחד בשני היבטים. ההיבט הראשון, שכמעט לא מצאנו כיוצא בו בשאר ענפיה של ספרות התלמוד הקלסית, הוא גילוי קטעים ממדרשים אבודים. &#

ספר ישעיהו
פרקים מה-סו

קולות הקוראים: מעשה הקריאה בסביבת תקשורת רב ערוצית
קולות הקוראים, ספרם של חנה אדוני והלל נוסק, הוא המחקר המקיף והמורכב ביותר בנושא הקריאה שנערך בישראל. הקריאה נבדקת במחקר זה במגוון רחב של היבטים לאורך שנים רבות ובאמצעות כ&#

מקרא לישראל יחזקאל א'-כ''ד
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

אתיקה במחקר
המחקר המדעי תורם, ללא ספק, לקדמה ולרווחה של החברה. בה בעת המחקר הוא נקודת מפגש בין קבוצות בעלות אינטרסים שונים -- חוקרים, מוסדות שהמחקר נערך בהם, גורמים מממנים, סוכנויות ממשל

Perspectives: Revue de l'Université Hébraïque de Jérusalem, La Bible dans tous ses États
Appears once a year, under the guidance of the French Department of the Hebrew University of Jerusalem.