פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם Page 14 - The Hebrew University Magnes Press

הקריאה לעריכת משאל עם חוזרת ונשמעת במדינת ישראל בשכיחות רבה, ואף על פי כן מעולם לא התקיים בישראל משאל עם. כלי הכרעה זה הפך לפנטום בפוליטיקה הישראלית. הקריאה לעריכת משאל ע

ץÈ ·  ¯ ‰- Èχ È ¯ ‡ ‰  „ 6 ˙ ÂÙ ˙ ˙ ˘ ‰ ‰ ˙ Ó ¯ · ˘ ÓÓ Ï ˘ ‰ „ È ¯ È Ï‡ ¯ ˘ È · Ôȇ , ˙  ¯ Á‡ ˙ ÂÈ · ¯ ÚÓ ˙ ÂÈË ¯ ˜ ÂÓ„ Ï 2001- · ‰ Ï ˘ ÓÓ‰ ˙  ˘ ‡ ¯ Ï ˙ „ ÁÂÈÓ‰ ˙  ¯ ÈÁ · ‰ Âȉ ‰ Ê ÏÏÎÓ Ìȇ ˆ ÂÈ . ˙  ¯ ÈÁ · · ˙ ÂÙ ˙ ˙ ˘ ‰ · ‰ „ È ¯ ÈÏ ÚÈ  Ó‰ ̇ ¯  ¯ · ‡ Ï Ô‰ · Ì‚  ,2003 Ï ˘ ˙ ÂÈÏÏΉ ˙  ¯ ÈÁ · ‰  . ˙  ˘ È„‡ Ï ˘ ‡ ‰‡ ÁÓ Ï ˘ ÌÈÒÂÙ„ ‰ ȉ ˙ ÈËÈÏÂÙ‰ . ˙ ÈÏ ¯ ÂË ˜ χ‰ ˙ ‚‰  ˙ ‰ · ˙ ÎÏ ˜ ÈÁ ¯ Ó È  È ˘ Ï ‡ ÂÙ‡ ÂÓ ¯ ‚ ‡ Ï ÌÈÈ  · Ó‰ ÌÈÈ  È ˘ ‰ ‰ ȉ ÌÈÈ  È ˘ ‰ ÌÂÁ ˙ Ìχ ,‰ ˘ „ Á ‰ ˜ ÈËÈÏÂÙÏ ˙ ‰  · ‚ ˙ ÂÈÙÈ ˆ Ì  Ó‡  ¯ ˆ È Ì‰ ˙ ËÈ ˘ Ó ˙ ‚ ÒÏ ÔÂÈÒÈ  ‰ .‰ ÈÏÓÒ ·  ‰ ¯ · Á‰ Ï ˘ ˙ ‰ ʉ ˙ Âχ ˘ · ˜ ÒÚ ‡ Ï ‡ ‰ Â Ï · ‚ ÂÓ ˜ ÂÁ ÏÂËÈ ·  ‰ ¯ ˘ Ú Ú · ¯ ‡ ‰ ˙ Ò  Ή Ï ˘ ‰ ˙  ‰ Î ˙ Ù ˜ ˙ ȉ Ï ˘ · . ‰ ¯ È ˘ ȉ ‰ ¯ ÈÁ · ‰ ÏÚ ÌÈ„ ÈÚÓ ,2001 Ò ¯ Ó · , Ô ¯ ˘ χ È ¯ ‡ Ï ˘ ‰ È ˆ  „ ˜ ‰ ˙ È ˘ ‡ ¯ · ‰ ¯ È ˘ ȉ ‰ ¯ ÈÁ · ‰ , ÈÓÚ Ô · ) ÌÈÁ ¯ ʇ‰ ˙ ‚‰  ˙ ‰ ÏÚ ˙ È ˙ ˜ ÂÁ ˙ ¯ ‚ ÒÓ ˙ ÚÈ · ˜ Ï ˘ ˙ ÂÚÙ ˘ ‰ Ï ˙   ¯ Ú‰ ˙ ÂÈ ˙ ¯ · Á ˙ ÂÙȇ ˘ Ó Ì  Ó‡ Ú ·  È  · Ó‰ È  È ˘ ‰ .( 199 : 1996 , ÔÈÏÈÈ · ÔΠ; 375 : 1998 È  ÎÙ‰ Ó‰ Ô„ ÈÚ‰ ˙ ˘ ¯ ÂÓ , ˙ ÂÈ ˆ ¯ È ˙ Ï · ˙ ÂÓ ¯   ÏÏ‚ · ÌÈÈ  È ˘ ‰ „ ÂÒÈÓÏ ˙  · Á ¯ , ˙ ‰ Ê È‡ ˘   · ˙ ÂÈÒÈÒ · ˙   ÂÓ‡ ¯ Ó ˘ Ï Í ¯  ˆ Ï ÛÙΉ ‡ ‰ Ìχ , ˙   ÂÈ ˆ ‰ Ï ˘ . ‰ ¯ È ˘ ȉ ‰ ÈË ¯ ˜ ÂÓ„‰  ‰ È ˆ ÊÈÏ  ÂÒ ¯ Ù ˙ ‡   Èʉ  ‰ ˘ „ Á‰ ˙ ÈËÈÏÂÙ‰ ˙ ‚‰  ˙ ‰ ‰ Ï ˘ ‰ „ ÂÒÈ · „ ÓÚ ˘ ÌÈÎ ¯ Ú‰ „ Á‡ , ÌÈÓÂÁ ˙ ‰ ÓÎ · ‰ ¯ ÎÈ  ‰ ÚÈ · ˙ ‰ . accountability ‚ ˘ ÂÓ ÏÚ ÔÚ ˘  ÌÈÈ  · Ó‰ ÌÈÈ  È ˘ ‰ ‰  · ‚ ‰ ÈÂÓÈ„ ·  ‰ ¯ È ˜ Á ˙ „ Ú ‡ ‰  È„ Ó‰ ¯ ˜ · Ó Ô‚ Î ÌÈÙ‚ · Ô ˙ È  ˘ ÔÂÓ‡ · ÏÁ‰ . ÌÈ„ È ˜ Ù ˙ ÈÏÚ · ˙ Á„‰ Ï ‰ ÚÈ · ˙ · ‰ ÏΠ, ÌÈÈ ˜ ÈÏ Û ˘ ÁÏ ÌÈÏ‚ ÂÒÓ ˘ ÈÓΠ̉ Ï ˘ ÏÚ ‰ ¯ ÈÓ ˘ Ï ‰„ ‚‡‰ Ô‚ Î , ÌÈÈ ¯ Ë  ÂÏ ÌÈ  ‚ ¯ ‡ ÈÙÓ ÂÊ ‰ ÚÈ · ˙ ‰ ÚÓ ˘ ‰ ÌÈ ˙ ÚÏ ˙ ‡ ¯ ÈÎʉ Ï Ô ˙ È  ÍÎÏ ‰ ˘ ÁÓ‰ Î . ÌÈÈË ¯ Ù ÌÈÙ‚ ÈÙÓ ÌÈÓÚÙÏ , ÔÂËÏ ˘ ‰ ˙ ÂÎȇ ˙ Î ¯ ÚÓ · ÌÈ ¯ ÈÎ · ˙ Á„‰ Ï , ÌÈÚ ˘ ˙ ‰ ˙   ˘ ˙ È ˘ ‡ ¯ ʇ Ó , ÌÈÏÂÎ ˘ ÌÈ ¯ ‰ Ï ˘ Ì ˙ ˘ È ¯ „ accountability- Ï ‰ ÚÈ · ˙ ‰ .‡ · ˆ ‰ È„ ÈÓ ˙   ‡ ˙ Ï ˘ ‰ ¯ È ˜ Á‰ ˙ Ú ˜ Ù‰ Ï ÔÂÁËÈ · ‰ Ï ˘ ÓÓ ˙ „ ÈÁÈ Ï ˘ ‰ ÊÓ ‰  · ‚ ‰ ȉ ̉ Ï ˘ ÈÂÓÈ„‰ ˘ ÌÈÓ ¯ ‚ Ì ˙ ‡ Ï Ì‚ ÔΠ̇ ‰ Ú‚  . ˙  ¯ Á‡   ˘ È„ · ¯  ˘ ÌÂÒÁ ˙ ‡ Ï Ï ˘ ‰ „ ÓÚÓ ¯ · ÚÓ ‰  ÓÈÒ accountability- Ï ‰ ÚÈ · ˙ ‰ ¯ Á‡ Ï ˘ ˙  ÂÎ ˙ Ó · ÔÂÈÏÚ‰ ËÙ ˘ Ó‰ ˙ È · . ÔÂËÏ ˘ ‰ ÈÙÏÎ ˙ ÈÒÈÒ · ˙   „ ˘ Á Ï ˘ ‰ ÒÈÙ ˙ Ï ÈÏÒ ¯ · È  ‡ Ò ˙ ‡ ‡ Ë · Ó ˘ ÈÓÎ ÒÙ ˙  ÌÈÚ ˘ ˙ ‰ ˙   ˘ ˙ È ˘ ‡ ¯ Ï ˘ ˙ È ˙ ˜ ÂÁ‰ ‰ ÎÙ‰ Ó‰ ˙ È · Ï ˘ ‰ · ÈÁ ¯ Ó‰ ‰ ÒÈÙ ˙ ‰ . ˙ ÈÏ ˘ ÓÓ ‰ ÏÂÚÙÏ ÌÈ ¯  ¯ · ÌÈ  ÂÈ ¯ ËÈ ¯ ˜ Ú · ˜ Ï ‰ Ë   ˙ ‡ Ê , accountability- Ï ˙ È ˙ ¯ · Á‰ ‰ ÈÈÙÈ ˆ ‰ ÌÚ „ Á‡ ‰  ˜ · ‰ ˙ ÏÚ ÔÂÈÏÚ‰ ËÙ ˘ Ó‰ ˙ È · ÍÙ‰ ‰ Ê · ˆ Ó · . ¯ · Ú‰ Ï ˘ ˙ Ó ˆ Ó ˆ Ó‰ ˙ ÈËÒÈÏÓ ¯ ÂÙ‰ ‰ È ˆ Ë  ÈÈ ¯ ‡ Ï „ ‚ È  · Ô ˙ ÈÈ ÔÂËÏ ˘ ‰ ˘ ˙ È ¯  · È ˆ ‰ ‰ ÚÈ · ˙ ‰ ‰ ÚÓ ˘ ‰  · ˘ ÈÊÎ ¯ Ó‰ ¯ ˙ ‡ Ï ÔÂÈÏÚ‰ ËÙ ˘ Ó‰ 9. ÌÈÁ ¯ ʇ Ï Ô · ˘ Á ÔÈ„ -‡ Ï ˙   ÂÎÓ‰ ˙  ˆ  · ˜ · ˙ ÂÁÙ ‰ · ¯ ‰ ‰ ËÏ · accountability- Ï ‰ ÚÈ · ˙ ‰ Ï ˘ ÓÏ ÌÈ„ ¯ Á‰ È  ÈÚ · . Ô  ÚÓÏ ˙ ÏÚÂÙ ‰  ȇ ˙ Î ¯ ÚÓ‰ ÈÎ Â ˘ Á ˘ ,  ˙ ÂÈË   ÈÓ„ ÌÈÈÏÓ ¯ ÂÙ È ˙ Ï · ‰ ÌÈÚ ˆ Ó‡ · Ú‚ ÙÏ ÔÂÈÒÈ  Î ‰ ˙ ‡ ¯  accountability- Ï ‰ ÚÈ · ˙ ‰ .1994 , Ï‚ Ò ¯ ÚÈ- ÔÓËÎÂÈ , ÈÏÈÊ ¯ · ‡ ¯ ‰ Ê ÔÈÈ  ÚÏ 9
פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם Page 4 | פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם Page 5 | פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם Page 6 | פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם Page 7 | פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם Page 8 | פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם Page 9 | פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם Page 10 | פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם Page 11 | פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם Page 12 | פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם Page 13 | פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם Page 14 | פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם Page 15 | פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם Page 16 | פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם Page 17 | פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם Page 18 | פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם Page 19 | פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם Page 20 | פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם Page 21 | פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם Page 22 | פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם Page 23 | פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם Page 24 |

פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם


About Book פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם


page hebrew university magnes press
The Hebrew University Magnes Press Outlet

היהודים וישראל בעיתונות הסובייטית בתקופת גורבצ'וב
בשנות כהונתו של מיכאל גורבצ'וב כנשיא ברית המועצות (1988--1991) התרחשו בה שינויים מרחיקי לכת שבאו לידי ביטוי בהרחבת החופש הפוליטי והתרבותי ובניסיון להנהיג רפורמות כלכליות. השינ•

למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך
למידה בדרך החקר פירושה חיפוש תשובות לשאלות כאשר הלומד פעיל בהבניית הידע שלו, כלומר, יוצר תובנות חדשות תוך הפעלת מגוון אסטרטגיות חשיבה. הלמידה וההוראה בדרך החקר רווחת במ&#

על הליריות של הנפש
מהי הליריות של הנפש? האם מדובר בתכונה המייחדת את נפשם של משוררים בלבד, או שמא באיכות נפשית המצויה בכל אחד מאתנו, אולי אף מתנה את עצם קיומו של מרחב נפשי? ספר זה מנסה לבחון את מש

הערס, הפרחה והאמא הפולנייה: שסעים חברתיים והומור טלוויזיוני בישראל, 2000-1968
האם יש קשר בין מערכון העליות מלול לבין הפנתרים השחורים? בין יאצק והמהפך של 1977? בין הפולניות מזהו זה לפוסט-פמיניזם? התשובה הקצרה לשאלות אלה היא כן. התשובה הארוכה נחשפת בין דפ

עיונים בחינוך היהודי כרך יא: שפות וספרויות בחינוך היהודי מחקרים לכבודו של מיכאל רוזנק
עיונים בחינוך יהודי הוא בימה לניתוח מחקרי של סוגיות מרכזיות בתחום החינוך היהודי בימינו. הסדרה באה לתת ביטוי לאמונה בחיוניותו של הקשר בין תיאוריה למעשה כחלק מן המאמץ לש

פירוש רבי שמואל בן מאיר (רשבם) לקהלת
הפירוש לקהלת הוא אחד השרידים הבודדים ממפעלו הפרשני רב ההיקף של ר' שמואל בן מאיר (רשבם), נכדו של רשי – מגדולי אנשי הרוח שקמו ליהדות צרפת בימי הביניים וגדול פרשני הפשט. במהדור

Treasures on Camels' Humps: Historical and Literary Studies
The twenty-five new studies in this volume present the reader with an up-to-date picture of some of the issues and the methodologies that engage scholars of the Ancient Near East. These essays reflect the broad span of the field, both geographically and chronologically, from Sumerian texts of the third millennium BCE, to the town of Nuzi in Iraqi Kurdistan in the mid-second millennium, from there to inquiries into Assyrian and Babylonian documents and inscriptions, as well as into recently recovered Aramaic ostraca from Idumea in southern Israel dating to the fourth century BCE. Rounding off this varied and rich collection are several investigations concerning Ancient Israel and biblical matters. Specialists from Israel, Europe, the United States, Canada and Japan have joined together in this volume to honor Israel Eph‘al, professor emeritus of Jewish History at the Hebrew University of Jerusalem, whose many scholarly achievements are hereby noted.

עד שתגיע למקומו : אתיקה, אי-משוא פנים ויחסים אישיים
אלת הצדק מופיעה ביצירות אמנות בעיניים מכוסות, למען תנהג באי-משוא פנים. אין היא מביטה בפניו של איש; רק כך יכולים מאזני הצדק שבידיה לשמור על איזונם. העיקרון של אי-משוא פנים כמ’

מורה דרך לאוהב החכמה
מהי מחשבה פילוסופית? למה מתכוונים כשאומרים על אדם שהוא פילוסוף? מה פירוש להחזיק בעמדה פילוסופית? כיצד נוצרות יצירות פילוסופיות? האם אפשר ללמוד להיעשות פילוסוף, האם אפשר 

הפרשים
דמוס(העם) זקן נרגן, עובר בטל שנדמה כי כל אחד יכול להוליכו שולל, קנה לעצמו עבד חדש בשם פפלגון (המדינאי קלאון) והעבדים שבביתו (המנהיגים הקודמים) נידחו על ידו, אינם מרוצים וזוממי

המזרח החדש מו: אסלאם: חברה ומשפט
המזרח החדש כרך מו אסלאם: חברה ומשפט כולל אחד עשר מאמרים. חטיבת המאמרים המוקדשת למשפט בוחנת את המפגש בין מערכות חוק שונות – מערכת החוק המוסלמי ומערכת החוק של מדינת ישראל – וב•

הופעותיו של הכוח במיסטיקה היהודית
הספר דן בדגמים של היחס בין הכוח האלוהי לכוח האנושי בספרות המיסטית היהודית. דגמים אלה חולצו מתוך שלל טקסטים, שרבים מהם נמצאים בכתבי יד וטרם נידונו במחקר. הדיון מצביע על ההמ&

כאן ושם, עכשיו ובימים האחרים
שנים רבות הייתה פולין ליהודיה 'פּוֹלִין הָעֲדִינָה הַקְּדוּמָה לְתוֹרָה וְלִתְעוּדָה לְמִיוֹם סוּר אֶפְרַיִם מֵעַל יְהוּדָה, מקום ללון בו עד בוא הגאולה. יהודי פולי

תולדות דיני הנישואין במקרא ובתלמוד
ר זה מבוסס על עבודת דוקטור שכתב המחבר בשפה הגרמנית בהדרכתו של פרופסור פאול קושקר והגיש לאוניברסיטת לייפציג. עבודתו התפרסמה בשנת 1920 בלייפציג בשני חלקים. כאן מוגש לקורא נוס

המקרא בתרגום הסורי של ארץ ישראל חלק ב: תהילים
הכרך המונח עתה בידי הקורא משלים מפעל שנטל על עצמו פרופ' משה גושן־גוטשטיין זל לפני למעלה מיובל שנים: פרסום מהדורה מדעית של תרגום המקרא לסורית ארץ־ישראלית המבוססת על קריא

אהבה ארצית - אהבה שמיימית
המקרא, כחלק בלתי נפרד מן התנך הנוצרי, הוא אחד ממקורות ההשראה החשובים ביותר באמנות המערבית. הספר אהבה ארצית – אהבה שמימית דן בסיפוריהם ובייצוגיהם החזותיים של שני זוגות מקר&

מלח הארץ: סדרה למחקרי ים המלח (כרך 3)
הידעתם כי סלעי התשתית שמתחת לים המלח, והאגן שמדרום לו, שקעו לעומק של יותר מעשרה קמ? כי העומק הזה התמלא ברובו במשקעים שונים, ובגלל שקצב המילוי אינו משיג את קצב השקיעה, אזור ים &#

חנה ארנדט בירושלים
שנים רבות עמדה חנה ארנדט במרכזו של ויכוח סוער: הביקורת הקשה שהטיחה בציונות, ופרסום ספרה מעורר המחלוקת 'אייכמן בירושלים' בשנת 1963, הובילו לשלילת דמותה ויצירתה בקרב הציבור ה

שמחת הרגל בתלמודם של תנאים
העלייה לרגל שימשה בזמן שבית המקדש היה קיים ביטוי תמציתי לתודעתו הלאומית והדתית של אדם מישראל. שרטוט מרכזי בדמותה של חגיגת העלייה הייתה השמחה: ושמחת בחגך. הספר שמחת הרגל ב

איטליה כרך ט'ז: כתב עת לחקר תולדותיהם, תרבותם וספרותם של יהודי איטליה
כתב העת 'איטליה' משמש מזה שנים אחדות במה מרכזית לחוקרים העוסקים במישרין או בעקיפין בהיבטים שונים של תולדות יהודי איטליה, ספרותם ותרבותם, בכל הדורות

או או: כרך שני
סרן קירקגור (1813–1855) איננו רק אביו של האקזיסטנציאליזם הדתי, הוא היה גם פילוסוף-סופר מחונן, שגייס את כישרונו הספרותי לשירותה של התפלספות מהפכנית ומיוחדת במינה זו. בכרך השני של ס–

מקרא לישראל יחזקאל כ''ה-מ''ח
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

להפוך מדבר לכרמל: התהוות הכרמל כמרחב נבדל בעיר מעורבת,1918-1948
הספר מתאר את תהליך ההתיישבות על הר הכרמל, שעד תחילת השלטון הבריטי לא היה כלל חלק מהעיר חיפה והיה ברובו שומם. בעזרת מקורות ומסמכים ראשוניים הנחשפים כאן לראשונה נפרסת תמונ

גנוסיס מודרני וציונות: משבר התרבות, פילוסופית החיים והגות לאומית יהודית
פילוסופיית החיים', שרווחה בהגות הגרמנית במפנה המאה העשרים, העלתה על נס את הממד האי-רציונלי כתשתית התרבות, החברה והקיום האנושי, והייתה בסיס לביקורת פוליטית ולמרד חברתי. ב•

כוכב מיעקב: חייו ויצירתו של פראנץ רוזנצווייג
הספר מתאר את חייו הקצרים והסוערים של הפילוסוף היהודי פראנץ רוזנצווייג, שחי ופעל בראשית המאה העשרים בגרמניה. רוזנצווייג חידש חידושים הן בתחום הפילוסופיה הכללית הן בתחו

On The Situation of the Polish Writer of Jewish Descent In the Twentieth Century
A leading critic of Polish literature, Artur Sandauer (1913-1989) takes a hard, at times painful, look at the critical role that Jews and individuals of “Jewish descent” played as both creators and objects of literature and culture in twentieth-century Poland. Through an engaging series of essays, Sandauer analyzes major figures in Polish literature via the prism of one central, if at times muted, issue: “the Jews.” Sandauer begins his analysis by looking at such classics of Polish literature as Mickiewicz, continues by discussing the experiences of writers in the interwar era such as Tuwim and Schulz, challenges reigning myths of the war years with critical examinations of works by Andrzejewski and Miłosz, exposes the problematic relationship between writers and the Communist regime through the career of Ważyk, and concludes with hope for Poland’s future with discussions of Szymborska and, in a bold display of intellectual honesty, himself. Written during the period of m

מקרא לישראל: שופטים
ספר שופטים, השני לספרים ההיסטוריים של התנך, נתפרש על ידי פרופ יאירה אמית מהחוג למקרא באוניברסיטת תל-אביב. מחברת הפירוש הקדימה לספר מבוא הדן בהיבטים שונים של הספר, כגון חיב

קולות הקוראים: מעשה הקריאה בסביבת תקשורת רב ערוצית
קולות הקוראים, ספרם של חנה אדוני והלל נוסק, הוא המחקר המקיף והמורכב ביותר בנושא הקריאה שנערך בישראל. הקריאה נבדקת במחקר זה במגוון רחב של היבטים לאורך שנים רבות ובאמצעות כ&#

ספרותרפיה: הוראה טיפולית במבחן השנים
הספר ספרותרפיה: הוראה טיפולית במבחן השנים כולל עיונים ביצירות ספרותיות מסוגות שונות ושיקולי דעת ביישום עקרונות פסיכו-היגייניים בעת הוראתן. הספר מתבסס על ניסיון רב-שני

הלא מודע במדע ובפסיכואנליזה
כיתת אמן בכתיבה ובפיתוח רעיונות מורכבים הן לפסיכואנאליטיקאים והן לפילוסופים של המדע. רחוק מפופוליזם ועם זאת מלהיב. דר גידי רובינשטיין, הארץ-מוסף ספרים, 7 יוני 2006. (עוד בביקו&

הלוגיקה של קבילות ראיות
חיבור זה עוסק בהצבעה על כללים ועקרונות לקבלה או פסילה של ראיות, ניסוחם וניתוחם. האינטרס המחקרי של החיבור היה ללכוד את הרציונלים המשותפים לכללים אלה באמצעות מודלים תאור

Journal of rural cooperation, Vol. 36, 1, 2008: Special Issue - Social Capital and Rural Governance in Central and Eastern Europe
The transition process in central and eastern Europe (CEE) had a profound effect on how individuals interact. Economic and social institutions have changed, requiring an adaptation process by individuals in the move toward a market economy. How each individual accesses, manipulates and uses their networks will determine the use of their social capital. Within CEE, there is a presumption of low levels of social capital. This paper questions the rationale of applying the contested ‘western' concept of social capital to CEE countries. It argues that although the concept was developed to understand processes within established democratic systems, it nevertheless is instrumental for analysing how trust is formed, and for understanding cooperation amongst individuals. As such, this framework reconciles literature from sociological and economic disciplines and offers a comprehensive framework for the analysis of social capital on a micro level. This involves positing social c

Metropolitan Governing: Canadian Cases, Comperative Lessons
Metropolitan reforms have been implemented in Canada at a scale and frequency greater than anywhere else in the democratic world. Recent Canadian metropolitan reforms are setting precedents and their fate could influence metropolitan agendas worldwide. This edited collection deals with local government reforms in major Canadian metropolitan areas and provides comparative insights from other countries. Steps undertaken by Canadian provinces have seemingly preferred in some cases 'old regional

תרגום בצל העימות: נורמות תרגום מן הספרות העברית החדשה לשפה הערבית, 1948—1990
אווירת העוינות בין יהודים לערבים שליוותה את הקמתה של מדינת ישראל העיבה על המגעים התרבותיים בין הצדדים. רבים התקשו לראות את עולמו הרוחני של הצד השני במשקפיים ניטרליים ה–

יצירה עצמית: חיים, אדם ויצירה על פי ניטשה
מהי היצירה העצמית של האדם? כיצד חירותו אפשרית? מהם תהליכי ההיריון והלידה של השפע הפנימי של האדם היוצר? האם העל-אדם הוא בר מימוש או אוטופיה? כיצד התרבות והמציאות קשורות בחוו

לוגיקה אריסטוטלית ומתדולוגיה תלמודית
הספר לוגיקה אריסטוטלית ומתודולוגיה תלמודית עניינו השפעתה של הלוגיקה האריסטוטלית על הבנתם של עקרונות הדרשה ההלכתית, שהם כללי הפרשנות וההיסק אשר שימשו את חכמי המשנה וה&

תולדות דרום-מזרח אסיה בזמן החדש
הספר תולדות דרום-מזרח אסיה בזמן החדש - קווי יסוד דן בארצות מיאנמר (בורמה לשעבר), תאילנד, ויאטנאם, קמבודיה, לאוס, מאלאזיה, אינדונזיה, סינגפור, פיליפינים וטימור. אזור זה מתייחד ב&#

עיונים חדשים בפילוסופיה של ההלכה
מהי הפילוסופיה של ההלכה? האם אפשר להבין את ההלכה באופן פילוסופי? האם ההלכה מושפעת מגורמים חוץ-הלכתיים? כיווני מחשבה ומחקר חדשים בנושאים אלה, מאת טובי החוקרים בתחום, מתברר&#

סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי
חשיבותה של התנהגות אתית של מטפלים הוכרה כבר בימי קדם. מראשיתה הייתה מהות הדרישה האתית קשירת המטפל לחובות כלפי מטופליו שהן מעבר לאינטרס האישי שלו. בשנים האחרונות אנו עדי

מודרות ואהובות: סיפוריהן של נשים בדוויות משכילות
מה מניע נשים בדוויות ללחום למען רכישת השכלה גבוהה? מאין שואבות הן את כוחן? באילו אסטרטגיות הן נוקטות כדי להצליח? האם הן מהוות דוגמה אישית לנשים צעירות אחרות? האם הן כוח מחדש

היסטוריה כשליחות: אסופת מאמרים לכבודו של משה צימרמן במלאת לו שישים
בינואר 2004 התקיים בקמפוס הר הצופים של האוניברסיטה העברית בירושלים יום עיון שנושאו היסטוריה כשליחות. ביום העיון, שנערך לכבודו של פרופסור משה צימרמן במלאת לו שישים שנה, נשאו

מורה צדק: עיונים בתורתו של ג'ון רולס
קובץ המאמרים 'מורה צדק: עיונים בתורתו של ג'ון רולס' הוא הספר הראשון בעברית על משנתו של ג'ון רולס, הדמות הבולטת ביותר בפילוסופיה הפוליטית בחמישים השנים האחרונות. רולס, שנפ

האומנם גורשו הנשים הנוכריות? שאלת ההיבדלות בימי שיבת ציון
הייתכן כי יהודים יגרשו את נשיהם, אימהות ילדיהם? השבים ליהודה מגלות בבל נתבעו, על פי ספר עזרא-נחמיה, להיבדל מ'עמי הארצות' ולהוציא את נשיהם הנכריות כדי לטהר את קהילתם. הייתה ז

השלב האחרון: מחקרי חסידות של גרשם שלום
גרשם שלום (1982-1897) היה מענקי הרוח של התרבות היהודית המודרנית במאה העשרים ומגדולי החוקרים של מדעי היהדות בכלל ושל הקבלה, השבתאות, המיסטיקה ותורת הסוד היהודית בפרט. גם דור לאחר פ•

על משלחת הכזב
פיליפוס מלך מוקדון עלה לשלטון ב-359 לפסהנ. לאחר תקופת גיבוש פנימי הוא פנה למדיניות של התפשטות מכוונת שהחלה לעורר דאגה באתונה. באתונה נוצרו שתי סיעות, סיעת מלחמה שרצתה בגיוס 

החידה מאחורי הברושים: חוות וחברות מטעים במישור החוף בתקופת המנדט
עקירת הפרדסים במישור החוף חושפת בתי אבן מתפוררים, שערים חלודים, בארות ושדרות ברושים המובילות לשום מקום. בשנות העשרים והשלושים של המאה העשרים חצו את השדרות דרכים שהוליכ•

מקרא לישראל: ישעיה מ''ט-ס''ו
ספר ישעיה מורכב משני חלקים ברורים הכוללים את נבואותיהם של שני נביאים שונים: ישעיה בן אמוץ הנביא מירושלים (פרקים א-לט), ונביא עלום שם המכונה ישעיה השני, שחי בבבל ובירושלים כ

תורת המשחקים
תורת המשחקים היא ענף במתמטיקה העוסק במידול מצבי החלטה אינטראקטיביים ובניתוחם. במצבים אלה מעורבים כמה מקבלי החלטות שמטרותיהם שונות, וההחלטה של כל אחד מהם עשויה להשפיע ע

מאה שערים: עיונים בעולמם הרוחני של ישראל בימי הביניים, לזכר יצחק טברסקי
שלושים ואחד מבכירי חוקרי היהדות בזמננו חולקים כבוד בספר הזה לזכרו של פרופ' יצחק טברסקי עה, בעל הקתדרה לספרות עברית ולמחשבת ישראל עש ליטאואר באוניברסיטת הרוורד, מראשי ה–

הכתיב והקרי שבמקרא: בחינה בלשנית של חילופי מסורות מושתתת על נוסח המקרא שב'כתר ארם צובה'
לשונות הכתיב והקרי הפרושות זעיר שם זעיר שם במקרא מצטרפות כאן כאבני פסיפס זעירות לתמונה אחת המעמידה מערכת כוללת של לשון. ספר זה, הכתיב והקרי שבמקרא, בוחן מערכת לשון זו על פי