פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם Page 7 - The Hebrew University Magnes Press

הקריאה לעריכת משאל עם חוזרת ונשמעת במדינת ישראל בשכיחות רבה, ואף על פי כן מעולם לא התקיים בישראל משאל עם. כלי הכרעה זה הפך לפנטום בפוליטיקה הישראלית. הקריאה לעריכת משאל ע

‰ Ó„ ˜ ‰ „ ‡ Ó Â ˘ ˜ ‰ ÌÈÚ ˘ ˙ ‰ ˙   ˘ ˙ È ˘ ‡ ¯ ʇ Ó ˙ Èχ ¯ ˘ ȉ ˙ ÈËÈÏÂÙ‰ ˙ Î ¯ ÚÓ · ÌÈÈ  È ˘ ‰ ˙ ‡ Ê ‰  ÈÎ ˘ ÈÙÎ , È„„‰‰ Âˉ Ï ˘ ‰ ˜ ÈËÈÏÂÙ‰ . ˙ ÂÈËÈÏÂÙ ˙ ÂÚ ¯ Ή ˙ Ï · ˜ ÏÚ ÌÚ Ìȉ ÂÊÓ‰ ‰ Ú ¯ Ή ÈÏÎ ץÂÓȇ Ï ˙ ‡ È ¯ ˜ ‰ ˙  ¯ · ‚ ˙ ‰ Ï ‰ ÏÈ · ‰ , ץÈ ·  ¯ ‰ Ô„ ˙ „ ˜ ÂÙ ÌÚ Ï‡ ˘ Ó ˙ ÎÈ ¯ ÚÏ ‰‡ È ¯ ˜ ‰ ÈÎ ‡ ÂÙ‡ ‰ Ó ˙ Ôȇ .‰ ¯ È ˘ ȉ ‰ ÈË ¯ ˜ ÂÓ„‰ ‰ ¯ · Á · Ìχ  . ˙ ¯ · ‚ ˙ Ó ˙ ÂÁÈÎ ˘ · ˙ Èχ ¯ ˘ ȉ ‰ ˜ ÈËÈÏÂÙ‰ Ï ˘ ÌÂȉ ¯ „ Ò ˙ ‡ ‡ Ï ÌÏÂÚÓ , ˙ ÂÁÙÏ ¯  ˘ Ú ‰ ÊÓ ˙ ÂÈ · ÈÒ  Ë  ȇ · ÂÊ ‰ È‚ ÂÒ · ˙ ˜ ÒÂÚ‰ , ˙ Èχ ¯ ˘ ȉ .‰ ˜ ÈËÈÏÂÙ · ÌÂË  ÙÏ ‰ ʉ ‰ Ú ¯ Ή‰ ÈÏÎ ÍÙ‰ ÍÎ ; ÌÚ Ï‡ ˘ Ó ÌÈÈ ˜ ˙ ‰ ¯ „ Ò ·  ˆ ÈÚ · ‰ Ó ˆ Ú ÂÏ ˘ È Ì‡‰ ?‰ Ú ¯ Ή ÈÏÎÎ ÌÚ‰ χ ˘ Ó Ï ˘  ˙  · È ˘ Á ȉ Ó ÌÚ‰ χ ˘ Ó ÔÎ ˘ ˙ ÂÚÓ ˘ Ó ¯ „ Ú  ‡ ‰ ‰ ¯ ‡ ÎÏ ? ˙ Èχ ¯ ˘ ȉ ‰ ÈË ¯ ˜ ÂÓ„‰ Ï ˘ ÌÂȉ ˘ È Ú„ Ó Ô · ÂÓ ‰ Ê Ú ˜ ¯ ÏÚ . ˘ ÂÓÈÓ ÏÏÎÏ ‰ · ÚÈ‚‰ ‡ Ï ÌÏÂÚÓ ˘ ÈËÈÏÂÙ ÌÊÈ  ÎÓ ‡ ‰ ÌÈÈ ˙ ¯  ˘ ˜ ˙ ÌÈ  ÈÙÒ Ï ˘ ˙ ÏÏÂÁÓÎ ˙ „ ˜ Ù ˙ Ó ÌÚ Ï‡ ˘ Ó ÌÈÈ ˜ Ï ‰ ÚÈ · ˙ ‰ ÈÎ ÌÈ  ÚÂˉ „ ˜ Ù ˙ Ó ÌÚ Ï‡ ˘ Ó ˘ ‰ „ · ÂÚ‰ ÔÓ ÌÏÚ ˙ ‰ Ï Ôȇ ‰ Ê ‚ ÂÒÓ ˙   ÚË „ ˆ Ï Ìχ  .‡ Ï Â ˙  ‰„ · ÂÚ , χ ¯ ˘ È · ˙ ‚ ÏÙÓ‰ ÔÈ · È  ÂÈ ˆ Èχ  ˜ ‰ Ô ˙ Ó‰  ‡ ˘ Ó‰ ÈÎÈω ˙ · Á ˜ ÈÓ ÈÏÎÎ . ¯ · Ò‰ Ï ˙ ‡ ¯  ˜ ‰ Ó ˆ ÚÏ ˘ Î ˘  ÌÈÏ‚ Î ÌÚ Èχ ˘ Ó ÌÈÓÈÈ ˜ ˙ Ó Ô‰ · ˘ ˙ ÂÙ ˜ ˙ ‰ ˙ ‡ ÌÈ ¯ ‡ ˙ Ó ÌÚ Èχ ˘ Ó È ¯ ˜ ÂÁ ‰ ¯ ˜ Ó · Ì‚ È ˜ ÏÁ Á ¯ ‡ · ‰  ÂÎ  ÂÊ ‰„ · ÂÚ . ˙    ˘ ˙   È„ Ó ˙ Ú · ‰ · ÌÈ„ ˜ ÂÙ‰ ‡ ‰ ˘ , ÂÊ ‰ È‚ ÂÒ · ÌÈÈ ˜ ˙ Ó‰ È ˙ ¯  ˘ ˜ ˙ ‰ ÔÂÈ„‰ ÈÙ ÏÚ ËÂÙ ˘ Ï Ì‡ ˙ ÂÁÙÏ , Èχ ¯ ˘ ȉ ,  ˙ Ó ˆ ÚÏ ¯ ˘ ‡ · ˙ „ ÓÚ‰ ‰  Èȉ ˙ . ‰ Ó„ ¯ ˙ · Ú ˜ ˘ ÌÈ ˙ ÚÏ Á ˙ ÂÙÓ ¯ Ú ÌÈ ˙ ÚÏ ÔÂÈ„‰ „ ˆ Ï : ¯  ¯ · „ Á‡ ¯ · „ ,‰  Èȉ ˙ ¯ ˘ ‡ ÌÚ‰ χ ˘ Ó Ï ˘  ˙ ÂÚÓ ˘ Ó  ˙  · È ˘ Á ÌÚ‰ χ ˘ Ó ‡ ˘   · È ¯ ˜ ÁÓ‰ ÔÂÈ„‰ ˙ ‡ ˙ Ú‰ ÏÎ Á ˙ ÙÏ ÍÈ ˘ Ó‰ Ï ˘ È È ˙ ¯  ˘ ˜ ˙ ‰ „ Èω Ï È ˘ Ú , ץÓ‡ È Ì  Ó‡ ̇ ,‰ Ê ‰ Ú ¯ Ή ÈÏÎ ˘ Ì ˘ Ó ˙ ‡ Ê . ÂÈË · ȉ ÏÎ ÏÚ Â„ ˜ Ù ˘ ÌÈÈ  È ˘ ‰ ˙ ‡ ÌÈ  Á · ̇ ˙ Á‡ · ˙ ¯ ‰ · ˙ Ó ÂÊ ‰  ÚË . Ï ¯ ‚ ˙  ¯ ‰ ˙ ‡ ˆ  ˙ ‰ ¯ ÈÁ · ‰ ˙ ‡ ˆ  ˙ ˙ ‡ Ë ¯ Ù ·  ÌÈÚ ˘ ˙ ‰ ˙   ˘ · ˙ Èχ ¯ ˘ ȉ ˙ ÈËÈÏÂÙ‰ ˙ Î ¯ ÚÓ‰ ˙ ‡ ˙  ˘ ¯ Ï ‰ ¯ È ˘ ȉ ‰ ¯ ÈÁ · ‰ ‰ ˙ · ‚ ˘ È ˙ ÂÚÓ ˘ Ó‰ ¯ ÈÁÓ‰ .‰ Ï ˘ ÓÓ‰ ˙  ˘ ¯ Ï ‰ ¯ È ˘ ȉ È ¯  · È ˆ ÔÂÈ„ Ï ˘  ¯ „ Úȉ · ¯ ˘ ˜  ˙ Èχ ¯ ˘ ȉ ‰ ¯ · Á‰ ÔÓ , ʇ Ó ÏË · ˘ Ì‚‰ ,‰ Ï ˘ ÓÓ‰ . ʇ Á ˙ ÂÙÓ ÈÓÏÂÚ‰ ÔÂÈÒÈ  ‰ ÔÓ „ ÂÓÏÏ , ÌÂÁ ˙ · ÌÈ ¯ ˜ ÂÁ‰ È · ÂË ˙ ÂÚ ˆ Ó‡ · , ˘ ˜ · Ó ‰ Ê ץ ·  ˜ Ï ˘ ‰ Ó‡ ˙ ‰ ‰ ˙ „ ÈÓ Ì‚ ‰ ˜ „ ·  È ˙ ‡  ˘ ‰ ‰ Ë · Ó‰ „ ˆ Ï . ÌÚ Èχ ˘ Ó · ˘ ÂÓÈ ˘ ‰ ÏÚ Â  Á ·  ץ ·  ˜ · ˙   „  ‰ ˙ ÂÈ‚ ÂÒ‰ . χ ¯ ˘ È · ‰ ¯ · ÁÏ ‰ ˜ ÈËÈÏÂÙÏ ‰ Ê ‰ Ú ¯ Ή ÈÏÎ . ˙ ÂÈËÙ ˘ Ó ˙ ÂÈËÈÏÂÙ , ˙ ÂÈ‚ ÂÏÂÈ ˆ ÂÒ , ˙ ÂÈÙÂÒÂÏÈÙ : ˙    ˘ ˙   ÈÏÙÈ ˆ ÒÈ„ Ï ˘ Ô ¯ ‡ Ï ‰  Ïȇ Ï , ץÈ ·   · Ô„ Ï , ¯ · ˆ ÈÁÏ ¯ ˜ ÈÚ ·  , Ò  ‚ ‡ Ó ˙ ‡ ˆ ‰ È ˘  ‡ Ï · Ï · ¯ ˜ Ó ‰„  ˙
פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם Page 1 | פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם Page 2 | פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם Page 3 | פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם Page 4 | פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם Page 5 | פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם Page 6 | פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם Page 7 | פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם Page 8 | פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם Page 9 | פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם Page 10 | פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם Page 11 | פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם Page 12 | פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם Page 13 | פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם Page 14 | פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם Page 15 | פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם Page 16 | פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם Page 17 |

פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם


About Book פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם


page hebrew university magnes press
The Hebrew University Magnes Press Outlet

שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום טו
An annual for biblical and ancient near easstern studies

התנך והזהות הישראלית
התנך היה טקסט מעצב זהות ראשון במעלה בחברה היהודית המתגבשת בארץ ישראל . בתהליך בניית האומה מילא התנך תפקידים סותרים: הוא הזין רומנטיקה לאומית שנתקשרה בעבר מפואר, וגם נתן ח

בין תורה לחכמה: רבי מנחם המאירי ובעלי ההלכה המיימונים בפרובנס
עניינו של הספר הוא מפגש בין הלכה לפילוסופיה כפי שהוא בא לידי ביטוי ייחודי בכתביו של רבי מנחם המאירי ובחיבוריהם של בעלי הלכה בפרובנס. חיבוריו הגדולים של המאירי, הקטעים שנ

זיכרון בהגירה: חיילי הצבא האדום בישראל
זיכרון בהגירה הוא סיפורם של הווטרנים – חיילי הצבא האדום במלחמת העולם השנייה -- שעלו לישראל בשנות התשעים של המאה העשרים. בישראל, מדינתם החדשה, מוצאים עצמם הווטרנים בשולי החב

עיונים בחינוך היהודי כרך ט: הבנת המקרא בימינו: סוגיות בהוראתו
A look at The book of Joshua – The challenges of teaching the book of Joshua in contemporary Israeli society, for example how to grapple with questions of military power in 21st Century Israeli society whose primary concern is peace, and a book which proves the claim of the Jewish people on the land of Israel can appear dated at a time when giving land for peace is a main issue.

עד שתגיע למקומו : אתיקה, אי-משוא פנים ויחסים אישיים
אלת הצדק מופיעה ביצירות אמנות בעיניים מכוסות, למען תנהג באי-משוא פנים. אין היא מביטה בפניו של איש; רק כך יכולים מאזני הצדק שבידיה לשמור על איזונם. העיקרון של אי-משוא פנים כמ’

אידאה ומתודה: לג עיונים באפלטון
הספר אידאה ומתודה: לג עיונים באפלטון, הוא קובץ מאמרים על אפלטון, שפרסם פרופסור שמואל שקולניקוב במהלך יותר משלושים וחמש שנים בשפות שונות. המאמרים פורשׂים קשת רחבה של נושא

המקרא בין תחביר לפרשנות


MODES OF EDUCATIONAL TRANSLATION
This volume is concerned with the possibility of “translating” insights derived from areas of knowledge sometimes thought to be outside the purview of education – to issues and problems on the agenda of educational thinkers, researchers and practitioners. As we have learned from our teachers, Prof. Seymour Fox, of blessed memory, and Prof. Michael Rosenak (may he be granted many more years of fruitful creativity) – “translating” from philosophical systems or lead concepts, from principles deriving from the tradition of Jewish thought, or from cultural visions – to educational thought and practice,is a most complex matter. Some prefer to work in the “normative” mode, wherein normative world views are “translated” from fundamental philosophical “principles” to educational “ideals,” “goals” and “means.” In the transition from one category to the next, however, certain terms must necessarily be modified or reinterpreted. This process is both enriching and impoverishing – as certain un

מקרא לישראל: שופטים
ספר שופטים, השני לספרים ההיסטוריים של התנך, נתפרש על ידי פרופ יאירה אמית מהחוג למקרא באוניברסיטת תל-אביב. מחברת הפירוש הקדימה לספר מבוא הדן בהיבטים שונים של הספר, כגון חיב

מקרא לישראל: עבדיה יונה
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

ההשכלה לגווניה: עיונים חדשים בתולדות ההשכלה ובספרותה
[R]ההשכלה הייתה חלק מפסיפס הנאורות האירופית ובו בזמןההשכלה הייתה חלק מפסיפס הנאורות האירופית ובו בזמן גם הקרינה זהות יהודית מובהקת. ייחודיותה של ההשכלה באה לידי ביטוי ב

מבט אחורה: זכרונות
אוטוביוגרפיה מרתקת של חוקר צומח הארץ וגידוליה, מראשוני הבוטנאים באוניברסיטה העברית בירושלים, שהיה ממקימי הפקולטה לחקלאות ברחובות ושמחקריו תרמו רבות לפיתוח החקלאות 

יוצרים בעומס יתר: רצח רבין, אמנות ופוליטיקה
יוצרים בעומס יתר הוא ספר מרתק; אפשר אפילו לומר שהוא ספר מפתח בתחום האמנות בישראל, אבל לאו דוקא בגלל הנושא המוצהר שלו, אלא בגלל מה שמגיח מתחתיו. מבעד לעדשה שהתקינה המחברת מש

שותפות ועוינות: עבדאללה, הלגיון הערבי ומלחמת 1948
'בא עלינו אסון!' במילים אלו התבטא מזכיר הליגה הערבית לאחר שהתקבלה ההחלטה לצאת למלחמה ביהודים ב-15 במאי 1948. מי גרר את מדינות ערב למלחמה שלא היה להן עניין בה ומדוע בכל זאת נלחמו? מ&#

פירוש רבי שמואל בן מאיר (רשבם) לקהלת
הפירוש לקהלת הוא אחד השרידים הבודדים ממפעלו הפרשני רב ההיקף של ר' שמואל בן מאיר (רשבם), נכדו של רשי – מגדולי אנשי הרוח שקמו ליהדות צרפת בימי הביניים וגדול פרשני הפשט. במהדור

על משלחת הכזב
פיליפוס מלך מוקדון עלה לשלטון ב-359 לפסהנ. לאחר תקופת גיבוש פנימי הוא פנה למדיניות של התפשטות מכוונת שהחלה לעורר דאגה באתונה. באתונה נוצרו שתי סיעות, סיעת מלחמה שרצתה בגיוס 

ספר היובלים: שכתוב המקרא, עריכה, אמונות ודעות
ספר היובלים הוא חיבור חיצוני מן המאה השנייה לפהס שנשתמר בין מגילות מדבר יהודה ב-15 עותקים. הספר משכתב את התורה מ&#

עיונים באתיקה 1
אתיקה בתחום כלשהו של פעילות אנושית היא תפיסה בדבר ההתנהגות הראויה בו. תפיסה כזו יכולה להיות מערכת ערכים, או מערכת עקרונות המבטאים ערכים. גם הערכים וגם העקרונות נותנים בס

הרשעה עצמית במשפט העברי: ההודאה בפלילים וההפללה העצמית בהלכה היהודית
אל מול כמה פרשיות של הרשעות שווא, אשר בחלקן מסתמכות על הודאות כוזבות, מתערער לאחרונה מעמדה של ההודאה כמלכת הראיות. אין אדם משים עצמו רשע – כלל תלמודי זה, השולל הודאת אדם במעש

מקרא ועולמו: מבחר מחקרים ספרותיים והסטוריים
מבחר זה של מחקרים מתפרס על פני תקופה של כחמישים שנה וכלולים בו גם מחקרים חדשים הרואים אור לראשונה בכרך זה. המחקרים שבמדור הראשון עוסקים כולם בפולחן בישראל בתקופת המקרא, ו&#

מקרא לישראל: יואל עמוס
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

ההלכה הנבואית: הפילוסופיה של ההלכה במשנת הראיה קוק
הספר ההלכה הנבואית מביא לראשונה תמונה כוללת של הגותו ופסיקתו של הרב קוק, מגדולי אנשי הרוח בעולם היהודי בעידן המודרני. הספר מבאר באופן חדשני את משנתו לאור כתביו המודפסים &

פיזיקה א-ב
הפיזיקה של אריסטו אינו אלא פילוסופיה של הטבע; דין וחשבון שיטתי ורציונלי על תופעות וגילויים המשותפים לכל העצמים בטבע. המצפה למצוא בו את מה שמקובל למצוא בספר פיזיקה מודרנ

מ'ברית שלום' ל'איחוד' : יהודה ליב מאגנס והמאבק למדינה דו-לאומית
בספר זה המחבר פורס את דרכו המדינית של יהודה ליב מאגנס, שהיה נשיא האוניברסיטה העברית בטרם קום המדינה. מאגנס היה פציפיסט פעיל בארצות הברית עוד במלחמת העולם הראשונה והאמין 

מי אני שאחליט על גורלם? דילמות אתיות של מורים
עיסוק בחינוך הוא עיסוק במוסר ובאתיקה. 'עובדי הוראה וחינוך הם לעולם מורים ומחנכים של בני אדם רכים בשנים, שנים חשובות ביותר לעיצוב חייהם. מלאכת ההוראה והחינוך אמורה לעזור –

האוצר
איכר זקן ואביון מוצא לפתע אוצר שנטמן ליד אח הבית על ידי סבו. העושר הבלתי צפוי אינו מיטיב עמו. הוא מלא דאגה בלתי פוסקת שמא יגנבו אותו, בודק וחוזר ובודק אם עדיין הוא טמון היכן ש

שמואל וכינון המלוכה בישראל
מחקר זה מאיר את התמורות הגדולות שהתחוללו בחברה הישראלית בסוף תקופת השופטים על רקע השינויים שחלו בארצות קדמת אסיה בתקופת הברזל הקדומה (המאות השתים-עשרה והאחת-עשרה לפהס). &#

נגד מידיאס
דמוסתנס, הנואם הדגול, התנדב לממן את הוצאותיה של מקהלת גברים לחגיגה העירונית הגדולה לכבוד דיוניסוס שנערכה באתונה באביב שנת 348 לפסהנ. הוא הכין לחברי המקהלה וגם לעצמו תלבושו

מקרא לישראל ירמיה א'-כ''ה
פירושו של פרופ יאיר הופמן לספר ירמיה (שני כרכים, למעלה מ-900 עמ) ראש בית הספר למדעי היהדות באוניברסיטת תל-אביב. מחזיק מבוא מקיף (94 עמ), מבואות לפרשיות שבספר ופירוש. זה הפירוש המדעי

Europe's Century of Discontent: The Legacies of Fascism, Nazism and Communism
With the demise of the Soviet Union and the collapse of Communism in Eastern Europe, a number of questions regarding the conventional understanding of totalitarianism could now be viewed in the new light. The classical studies of totalitarianism were undertaken when Nazism and Fascism had been vanquished, while the Soviet system still existed: this created an asymmetry which could now be overcome. The ideological Cold War edge which sometimes accompanied debates about totalitarianism was similarly blunted. The impetus which these developments could give to new angles of research and historical perspective was the focus of the conference “Reflections on Europe's Century of Discontent”, held at the Institute for European Studies at the Hebrew University of Jerusalem. More than a dozen participants from eight countries – political scientists, historians, lawyers as well as political activists – took part in what was an exciting exercise in re-evaluation and re-assessments. The resu

קולות הקוראים: מעשה הקריאה בסביבת תקשורת רב ערוצית
קולות הקוראים, ספרם של חנה אדוני והלל נוסק, הוא המחקר המקיף והמורכב ביותר בנושא הקריאה שנערך בישראל. הקריאה נבדקת במחקר זה במגוון רחב של היבטים לאורך שנים רבות ובאמצעות כ&#

כרם חמד- חכמת ישראל


'בלי מורא בלי משוא פנים': אורי אבנרי ו'העולם הזה'
השבועון העולם הזה בעריכתו של אורי אבנרי היה במשך ארבעים שנים קול אחר בזירה הציבורית של מדינת ישראל. הוא ערער על אמיתות מוצקות וחשף, בלי מורא ובלי משוא פנים, פנים אפלות באוט

לקראת חיים חדשים: ניצולים ועקורים בברגן-בלזן ובאזור הכיבוש הבריטי בגרמניה, 1950-1945
ברגן-בלזן, אחד הסמלים לשטניות הנאצים, היה מחנה הריכוז הגדול ביותר על אדמת גרמניה. הוא גם היה מחנה הריכוז היחיד שהפך לאחר שחרורו למחנה עקורים ולמרכז קליטה ושיקום לאלפי ניצ&#

שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום טו
An annual for biblical and ancient near easstern studies

ספרות מקראית וספרות כנענית
משה דוד קאסוטו (תרמג-תשיב), מגדולי דורו בפרשנות המקרא ובחקר תולדות עם ישראל והלשון העברית, היה גם אחד ממניחי היסודות המובהקים להבנת הטקסטים האוגריתיים ולקביעת זיקתם אל ד&

הרמנויטיקה במחשבה היהודית החדשה
הספר הרמנויטיקה במחשבה היהודית בעת החדשה עוסק בבעיות הפילוסופיות של פרשנות טקסטים שכתבו פילוסופים יהודיים ממשה מנדלסון במאה התשע עשרה עד ז'ק דרידה ועמנואל לוינס במח

YEHUDA HALEVI: POETRY AND PILGRIMAGE
Yehuda Halevi: Poetry and Pilgrimage follows the life story of the greatest Hebrew poet of medieval times from his first publication in Christian Toledo to his heroic journey toward Zion from Muslim Spain. The description is based, for the first time, on the entire collection of his poetry- The Diwan, which was edited and reedited between East and West at every important crossroad of his life. This in turn is done through comparison to autographical letters and contemporary correspondence discovered and collected over the past 50 years in the Cairo Geniza collections. Documentary material and Literary works, which were shun behind the iron wall in The Russian National Library in St. Petersburg, are woven for the first time into one, enabling us to examine closely the intricate relationship between old Jewish traditions and the ideological heritage associated with Halevi's innovative writings in prose and in poetry. Confronting Halevi's Zion, will thou not ask? opens the study

הלא מודע במדע ובפסיכואנליזה
כיתת אמן בכתיבה ובפיתוח רעיונות מורכבים הן לפסיכואנאליטיקאים והן לפילוסופים של המדע. רחוק מפופוליזם ועם זאת מלהיב. דר גידי רובינשטיין, הארץ-מוסף ספרים, 7 יוני 2006. (עוד בביקו&

המזרח החדש מה: זרמים בהיסטוריוגרפיה של המזרח התיכון
'זרמים בהיסטוריוגרפיה של המזרח התיכון', הוא תולדה של הכינוס העשרים וארבעה של החברה המזרחית הישראלית, אשר נערך באוניברסיטת תל אביב בשנת 2000 ועניינו היסטוריוגרפיה מזרח תיכ

איטליה כרך ט'ז: כתב עת לחקר תולדותיהם, תרבותם וספרותם של יהודי איטליה
כתב העת 'איטליה' משמש מזה שנים אחדות במה מרכזית לחוקרים העוסקים במישרין או בעקיפין בהיבטים שונים של תולדות יהודי איטליה, ספרותם ותרבותם, בכל הדורות

האם הסובלנות תנצח: חינוך מוסרי בעולם מגוון
מה לפילוסופיה מוסרית ולחינוך? דומה שאין תשובה חד-משמעית לשאלה זאת. ביסודו של דבר, חינוך עניינו דוגמה אישית, הרגל, הכושר להפעיל בשום שכל אהבה, כבוד, דאגה, רצון; לעתים פחד, אהדות &

מאה שערים: עיונים בעולמם הרוחני של ישראל בימי הביניים, לזכר יצחק טברסקי
שלושים ואחד מבכירי חוקרי היהדות בזמננו חולקים כבוד בספר הזה לזכרו של פרופ' יצחק טברסקי עה, בעל הקתדרה לספרות עברית ולמחשבת ישראל עש ליטאואר באוניברסיטת הרוורד, מראשי ה–

Journal of rural cooperation, Vol. 34, 2, 2006
The Journal of Rural Cooperation (JRC) is an interdisciplinary journal focusing on cooperatives and related rural organizations in developed and less developed countries. Topics of particular interest are cooperatives facing trends of globalization and privatization, the web of cooperative-community relationships, and cooperatives as part of such broader systems as mainstream economics, economies in transition, the social economy or related alternative paradigms

הגוף האלוהי הנשי בקבלה: עיון בצורות של אהבה גופנית ומיניות נשית של האלוהות
ספר זה הוא ניסיון לפרש מסורות מספרות הקבלה המתייחסות לגוף האלוהי הנשי. ריכוזן של מסורות אלה במחקר מיוחד מסב את תשומת הלב לפן חשוב של ספרות הקבלה: היותה של האלוהות בעלת בחי&

עיונים חדשים בפילוסופיה של ההלכה
מהי הפילוסופיה של ההלכה? האם אפשר להבין את ההלכה באופן פילוסופי? האם ההלכה מושפעת מגורמים חוץ-הלכתיים? כיווני מחשבה ומחקר חדשים בנושאים אלה, מאת טובי החוקרים בתחום, מתברר&#

בין פז'וז'י לשצ'וצ'י ובין תל-אביב לאוהיו
חנוך לוין הוא מחזאי, בימאי, סטיריקן, משורר וסופר, שרבים רואים בו את אחד היוצרים הישראלים החשובים והמשפיעים ביותר במאה העשרים. הספר בין פז'וז'י ושצ'וצ'י ובין תל-אביב לאוהיו, &

מיקרוקוסמוס: ארבעה מיליארד שנה של אבולוציה מאבותינו החיידקים
קוראי הספר הזה, למעט אלה המתמצאים היטב בהתפתחויות החדשות במיקרוביולוגיה, בפליאונטולוגיה ובביולוגיה אבולוציונית, צפויים להיתקל בהפתעות גדולות בזו אחר זו, ואולי אפילו &

מקדש אדם: ההפנמה הדתית ועיצוב חיי הדת הפנימיים בראשית החסידות
מהי תרומתה הייחודית של החסידות לעולם הרוח היהודי? מדוע היא משמשת גם היום דגם להתחדשות רוחנית יהודית? 'מקדש אדם' הוא מחקר חדשני המתאר את היבטיה השונים של הפנמת החיים הדתיי