השלום Page 10 - The Hebrew University Magnes Press

לא נראה סוף למלחמה הפֶּלוֹפּוֹנֶסית בין אתונה לספרטה, שהחלה בשנת 431 לפסה"נ וכבר מלאו עשר שנים להתחוללותה. טְריגַיוֹס, אזרח אתונאי שמאס במלחמה, מחליט להגיע לאולימפוס ולשוח&

±∞ È ¯ ÂËÒȉ‰ Ú ˜ ¯ ‰ ˙ È ¯ ÂË ¯ ‰ – ˙ ÈÙÂÒÂÏÈÙ‰ ‰ Ú  ˙ ‰ ¨ ® ˙   ¯ · „ ‰ ˙ ¯  ˙ ¨ ‰ ÈÙ ¯ ‚ ÂÈ ¯ ÂËÒȉ © ‰ Ê ¯ Ù‰ ˙  ¯ ÙÒ ¨ ‰ ˙ ÁÈ ¯ Ù · ‰   ˙ ‡ ÏÚ ¯ · Ú ˘ È  Á ¯ ‰ ¯ · ˘ Ó‰ ˙ ‡ ‰‡ ËÈ · ˘ ¨ ߉ ˜ ÈËÒÈÙÂÒß ‰ È ¯ ˜ ‰ Ɖ ¯ ÂË ˜ ËÈÎ ¯ ‡ ‰  ˙ ÂÈËÒÏÙ‰ ˙ ÂÈ  Ó‡‰ ¨ ‰ È ¯ ÙÓȇ · ¨ ¯ ÂÓ‡ Î ¨ ÌÈÈÂÏ ˙ Âȉ È ˙  · ¯ ˙ ‰ ‚  ˘ ‚ ˘ ‰  ‰ ÈË ¯ ˜ ÂÓ„‰ Ï · ‡ ‰  ˘ Ú · ˘  ÌÈ ¯ ˘ Ú Í ˘ Ó · Ɖ ÓÁÏÓ ‰ · ȇ ¯ ¯ ‚ ÂÚ · Ë Ì ˆ ÚÓ ÌÊÈχ È ¯ ÙÓȇ‰  ˘ ‚‰ ÔÈ · ß ˙ ÈÒoe  OE « t « ÏtOE ‰ à ‰ ÓÁÏÓ‰ ß ÔÂÂÈ · ‰ ÏÏ ˙ ˘ ‰ ®  ¢ ‰ ÒÙÏ ¥∞¥≠¥≥± © ‰ ÈË ¯ ˜ ÂÓ„‰ ¨ ‰ Ë ¯ ÙÒ Â ˘ ‡ ¯ ·  ¨ ÈÎ ¯ ‚ Èχ‰ ˘ ‚‰  ¨ ‰   ˙ ‡  ˘ ‡ ¯ ·  ¨ ÈË ¯ ˜ ÂÓ„‰ Æ ˙ È   ˆ È ˜ ˙ È ˙ ÓÁÏÓ ‰ È‚ ‚ Ó„ Ï ˘ ÔÒ ¯ ÁÂÏ ˘ ¯ Ë ˘ ÓÏ ‰ · ‡ ˙ Ò‰ ˙ ȇ   ˙ ‡ ‰ ¨ Ô ¯ ˇ ˙ ‰ ˙ Ó · ÏÚ Ì‚ ‰ ÈÂËÈ · ˙ ‡ ‰‡ ˆ Ó ‰ ÈË ¯ ˜ ÂÓ„ Ï ‰ ÓÁÏÓÏ ˙ „‚  ˙ ‰ ‰ ¥≤ μ ¨ ÌÈ  ¯ ‡ ·‰ © Ò  ‡ ÙÂËÒÈ ¯ ‡ Ï ˘ ˙ ÂÈËÈÏÂÙ‰ ˙ ÂÈ„ Ó ˜ · ‰   ˘ ‡ ¯ ·  ˘ ‡ ¯ · ˙ ‡ „ ˜ Ù ˘ ¨ ÈÙ ¯ ‚ ÂÓ„‰– ȇ · ˆ ‰ ¯ · ˘ Ó‰ Æ ®  ¢ ‰ ÒÙÏ ¥≤¥ ¨ ÌÈ ˘ ¯ Ù‰ ¨  ¢ ‰ ÒÙÏ Ú ˜ ¯ ˜ ‰ ˙ ‡ ÔÈΉ ¨ ‰ ÈÏÈ ˆ ÈÒ · ‰ È ˙ ÂÁÂÎ ˙ Ò · ˙ ÌÚ  ¢ ‰ ÒÙÏ ¥±≥ ˙  ˘ · ‰   ˙ ‡ ‰ ÊÁÓ‰ ‚ ˆ ‰ ‰ · ˘ ‰  ˘ ‰ ©  ¢ ‰ ÒÙÏ ¥±± ˙  ˘ Ï ˘ ˙ ÈÎ ¯ ‚ Èχ‰ ‰ ÎÙ‰ ÓÏ ¥∞ μ ¨ È « ÓËà « t Ò « ‚ ȇ à · ¯ ˜ © ȇ   ˙ ‡ ‰ È ˆ ‰ Ï ˘ ˙ ÈÙÂÒ‰  ˙ ÏÙÓ ¨ ® ‰ Ë ¯ ËÒÈÒÈÏ È  Ë ¯ ÙÒ · ˆ Ó ÏÈÁ ˙ Ò  Ή Ï ¨ ‰ Ë ¯ ÙÒ È„ È ÏÚ ¯ ÈÚ‰ ˘  · ÈÎÏ ‰‡ È · ‰ ®  ¢ ‰ ÒÙÏ ÆßÌÈ  ¯ Èˉ ÌÈ ˘ ÂÏ ˘ ß Ì ˘ · ‰ Ú„ ȉ ¨ ‰ ¯ ˆ ˙ È ¯ Ê· ‰ ÈÈÎ ¯ ‚ Èχ ˙ ËÏ ˘ ‰ Ï ¯ ÈÚÏ ˙ ȇ   ˙ ‡ ‰ ‰ ¯ · Á‰ Ï · ‡ ¨ ‰ ÈË ¯ ˜ ÂÓ„‰ ‰ ¯ ÊÁ‰ ® ¥ ∞¥ Ø≥ © ‰  ˘ Ó ˙ ÂÁÙ Í ˙ Ì  Ó‡ ˙ ˘ ˘  ¯ Ó ‰ ˙ Èȉ ˙  ¯ Îȇ‰ ∫ ÒÏ ˜ È ¯ Ù ˙ Ù ˜ ˙ Ó ‰ ¯ ‰ ÂÊ ÈÓÈ Ï ˘ ÂÊ ‰ ˙ Èȉ ‡ Ï ¯ · Î ‡ Ï ¯ ÙÒÓ È„ È · ÊÎ ¯ ˙ ‰ ¯ ˘ ÂÚ‰ ˘ „ ÂÚ · ¨ ¯ ÈÚ · ‰ ÙÙÂË ˆ ‰ ‰ Ï„ ‰ ÈÈÒÂÏ·  ÈÏÚ · ¨ ˙  ¯ ÎÓ ÈÏÚ · ¨ ˙ ÂÈ  ‡ ÈÏÚ · ¨ Ìȇ ˜  · ¨ ÌÈ ¯ ÁÂÒ – ÌÈÒÎ  È ¯ È ˙ Ú Ï ˘ · ¯ ÔÈ · È ˙ ¯ · Á‰ · ÂËÈ ˜ ‰ ¨ ˙ ‡ ʉ „ ÂÒȉ ˙ ÈÈÚ · ÆÌÈ‚ ÂÒ‰ ÏÎÓ ÌÈ ¯ ÒÙÒ ˙ ÂÚ ˜ ¯ ˜ ¨ Ò  ‡ ÙÂËÒÈ ¯ ‡ Ï ˘ ÌÈ   ¯ Á‡‰ ÂÈ ˙ ÂÊÁÓ È  ˘ · ÈÂËÈ · È„ ÈÏ ‰‡ · ¨ È  ÂÚÏ ¯ ˘ ÂÚ ÔÂËÏ ˘ ‰ ˙ ‡ ˙ ÂÒÙ ˙ ÌÈ ˘  ‰  · ˘ ¨ ®  ¢ ‰ ÒÙÏ ≥ π≤ © ‰ ÙÒ‡ Ï Â‡ · ˘ ÌÈ ˘  ‰ ‰ Ù ¯ ˙ ˙ Ú ˆ ÂÓ Â · ˘ ¨ ®  ¢ ‰ ÒÙÏ ≥ ΠΠ © ÒÂËÂÏÙ ¨ ÔÈÈ  ˜ ˙ ÂÙ ˙  ˘ ‚ ȉ  ‰ Ï ˙  ˘ ˜ · ÓÂ ß ˙ ÂÈËÈÏÂÙß „ ÂÚ ‡ Ï ¨ ß ˙ ÂÈ ˙ ¯ · Áß ˙ ÂÈ„ Ó ˜ – ¯ ˘ ÂÚ‰ Ï ˘ ˙ ˜ „  ˆ È ˙ Ï · ‰ ‰ ˜ ÂÏÁÏ Æ ˙    ˘ ‡ ¯ ‰ Âȉ ˘ ÈÙÎ ‰   ˙ ‡ · Ô ¯ ˇ ˙ ‰ ̉ È ˙  ¯ È ˆ È ˙ ‡  · ˙ Î ¨ ˙ ÂÈ„ Ó ˜ ‰  ˙ ÂÈ„‚ ¯ ˉ Ï ˘ Ô‰ È ¯ · ÁÓ ¨ ‰   ˙ ‡ Ï ˘ Ìȇ ÊÁÓ‰ ‰   ˙ ‡ · ‰  ˘ È„ Ó Â‚ ÂÁ  ˘ Ò « ÒÈ  « È„ Ï ˘ „  · ÎÏ ˙ ‚ È‚ Á‰ ÔÓ ˙ Á‡ · ‰‚ ˆ ‰ Ï Âȉ  · ÌÈÚÙÂÓ‰ ̇ Ì‚ ¨ Ô ¯ ˇ ˙ ‰ Ɖ ˜ Èˇ · ˘ ÌÈÈ ¯ ÙΉ ÌÈ ·  ˘ Èȉ „ Á‡ · ‡ È ˙ „ ÔÁÏÂÙ Ï ˘ ˜ ÏÁ ‡ χ ȇ  Ù ˙ ÂÚ ˘ Ï ˘ ÈÂÏÈ · ˙  ÈÁ · · ‰ ȉ ‡ Ï ¨ ÌÈ‚  ÚÓ ˙ ‚ ˆ ‰ · ˙ ÂÊÁÏ ‰ ȉ ¯ ˘ Ù‡– ȇ ÌÈÓȉ ¯ ‡ ˘ ·  ¨ ‰  ˘ ‰ ÁÂÏ · ÂÚ · ˜  ÂÈ ˙  ˙ Úoe ˘ ˙ ÈÁ ¯ ʇ ‰ · ÂÁ ‡ ÏÈÓ ‰ · ÏÓ · ÌÈ ˘ ÂÚ‰ ¯ ‡ ˘ ÏΠÌÈ  ˜ Á ˘ ‰ ¨ Ìȇ ÊÁÓ‰ ÆÔ ¯ ˇ ˙
השלום Page 1 | השלום Page 2 | השלום Page 3 | השלום Page 4 | השלום Page 5 | השלום Page 6 | השלום Page 7 | השלום Page 8 | השלום Page 9 | השלום Page 10 | השלום Page 11 | השלום Page 12 | השלום Page 13 | השלום Page 14 | השלום Page 15 | השלום Page 16 | השלום Page 17 | השלום Page 18 | השלום Page 19 | השלום Page 20 |

השלום


About Book השלום


page hebrew university magnes press
The Hebrew University Magnes Press Outlet

הנבואה הקלסית: התודעה הנבואית
האמונה בנבואה – הטענה שהאל החליט להתגלות לבחיריו ולמסור להם, ודרכם לאדם בכלל ולעם ישראל בפרט, את רצונו בכל עניין ועניין – היא המאפיין התאולוגי החשוב ביותר של המקרא. טענה זו –

שאלה של כבוד: כבוד האדם כערך מוסרי עליון בחברה המודרנית
כיצד אפשר לשמור על כבוד האדם בתנאי מלחמה? האם המחויבות לכבוד האדם כוללת את הדאגה לרווחתו ולצרכיו הבסיסיים? איך לנהל מדיניות ביטחון יעילה ובה בעת להגן על כבוד האדם ועל חיר&#

יחסי ישראל עם ארצות מזרח אירופה מעת ניתוקם בשנת 1967 עד חידושם בשנים 1991-1989
בשנים 1989-1991 חידשה ישראל את יחסיה הדיפלומטיים עם ברית המועצות, בולגריה, הונגריה, יוגוסלביה, פולין וצ'כוסלובקיה, יחסים שנותקו בעקבות מלחמת ששת הימים. נוספה אליהן אלבניה, שעמה כ&#

על האתאיזם של הרבנים
בשלהי ימי הביניים התוודע המערב הנוצרי למגוון רחב של כתבים ורעיונות משל היהדות הבתר-מקראית, ובהם גרסאות שונות של תורת הסוד. בעת החדשה המוקדמת התפתחה היכרות ראשונית זו וה

מחזאי מדבר עם בימאי
האם העלאת מחזה קלסי על הבימה הישראלית משמעה הפיכתו להצגה בעלת אמירה מקומית מעודכנת ורלוונטית? • האם הגישה הפרשנית שהבימאי מעניק למחזה תלויה בנסיבות החברתיות, התרבותיו

'לכה דודי' וקבלת שבת: המשמעות המיסטית
באמצע המאה השש עשרה יצרו מקובלי צפת טקס של קבלת שבת ובו נתנו ביטוי לראייתם בשבת כלה ומלכה וביום השבת יום נישואין ויום הכתרה. חטיבה של קבלת שבת שולבה בתפילת ליל השבת ובה השי

ספרות מקראית וספרות כנענית
משה דוד קאסוטו (תרמג-תשיב), מגדולי דורו בפרשנות המקרא ובחקר תולדות עם ישראל והלשון העברית, היה גם אחד ממניחי היסודות המובהקים להבנת הטקסטים האוגריתיים ולקביעת זיקתם אל ד&

קולות הקוראים: מעשה הקריאה בסביבת תקשורת רב ערוצית
קולות הקוראים, ספרם של חנה אדוני והלל נוסק, הוא המחקר המקיף והמורכב ביותר בנושא הקריאה שנערך בישראל. הקריאה נבדקת במחקר זה במגוון רחב של היבטים לאורך שנים רבות ובאמצעות כ&#

שתי מפות לגדה: גוש אמונים, שלום עכשיו ועיצוב המרחב בישראל
הוויכוח על עתידם של השטחים, ההתנחלויות והיחסים עם הפלשתינים מעסיק את החברה הישראלית למן שנות השבעים של המאה העשרים יותר מכל נושא אחר, והתנועות הפוליטיות גוש אמונים ושל•

ביטחון סוציאלי בישראל
הספר סוקר את התפתחות מדינת הרווחה בישראל על פי תכניות הביטחון הסוציאלי לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים. בסיומו נבחנת הצלחת מערכת הביטחון הסוציאלי בישראל להשיג את יעדי&

מנהיגות בלבן
בריאות היא ערך יסוד שהמדינה המערבית המודרנית מחויבת לשמרו ולקדמו. תמורות חברתיות מכתיבות ציפיות לאיכות בשירותי הבריאות ולטיפולים חדשים, חלקם עתירי טכנולוגיה. מקצוע ה&

הקיסרים האנטונינים
הביוגרפיות של הקיסרים האנטונינים הן חלק מקובץ הביוגרפיות של קיסרי רומא הידוע בשם SCRIPTORES HISTORIAE AUGUSTAE ('המחברים של תולדות האוגוסטים'), ובקיצור – 'היסטוריה אוגוסטה'. מגילת הקובץ הייתה מו

Europe's Century of Discontent: The Legacies of Fascism, Nazism and Communism
With the demise of the Soviet Union and the collapse of Communism in Eastern Europe, a number of questions regarding the conventional understanding of totalitarianism could now be viewed in the new light. The classical studies of totalitarianism were undertaken when Nazism and Fascism had been vanquished, while the Soviet system still existed: this created an asymmetry which could now be overcome. The ideological Cold War edge which sometimes accompanied debates about totalitarianism was similarly blunted. The impetus which these developments could give to new angles of research and historical perspective was the focus of the conference “Reflections on Europe's Century of Discontent”, held at the Institute for European Studies at the Hebrew University of Jerusalem. More than a dozen participants from eight countries – political scientists, historians, lawyers as well as political activists – took part in what was an exciting exercise in re-evaluation and re-assessments. The resu

'חלומות השוא ידברו'?: חלומות התגלות במקרא ומקומם בתולדות האמונה והמסורת בישראל הקדומה
הספר מציג את ריבוי ההשקפות ואת הדו-ערכיות שבהתייחסות המקראית לחלום מתוך התמקדות בסוג חלום מיוחד, חלום התגלות – התחקות אחר גלגוליו, דפוסיו וסוגי המסורות המשתקפות בו, המיו

כלים שלובים בחינוך הלאומי
הספר עומד לצאת לאור בקרוב, ניתן לרכוש אותו ולקבלו כשיראה אור. החינוך הוא אמצעי חשוב ומרכזי בביסוסן של תנועות לאומיות. הספר כלים שלובים בחינוך הלאומי: הסיפור הציוני מוסיף &

יהודים מול הצלב גזרות תתנ''ו בהיסטוריה ובהיסטוריוגרפיה
המאורעות שהתרחשו עם צאתם של צבאות הצלבנים לעבר ירושלים, בחודשי האביב והקיץ של שנת תתנו (1096), נחרתו עמוק בזיכרון הקולקטיבי של העם היהודי. הם יצרו בזיכרון זה תבנית מוקדמת ואב-ט&

The Lachmann Problem: An Unsung Chapter in Comparative Musicology
The Lachmann Problem tells an unknown story about a well-known German musicologist, Robert Lachmann (1892-1939), best known among scholars whose interest centers on Arabic music. After being ousted by the Nazi regime, Lachmann arrived in Palestine in 1935 to join the staff of The Hebrew University of Jerusalem. However, many University officials misunderstood his interests, which was primarily based on a conception that the unfamiliar field of musicology was a “luxury” which the University could ill afford at the time. Presented in this volume are letters and documents, published for the first time, revealing not only a picture of life in Palestine during the 1930's, but providing new information on the early stages of comparative musicology and offer new insights into the thinking of its founding fathers. Others of these documents betray the daily routines, working style and methodology as well as the unanticipated hardships which Robert Lachmann encountered. These are embedded

Journal of rural cooperation, Vol. 36, 1, 2008: Special Issue - Social Capital and Rural Governance in Central and Eastern Europe
The transition process in central and eastern Europe (CEE) had a profound effect on how individuals interact. Economic and social institutions have changed, requiring an adaptation process by individuals in the move toward a market economy. How each individual accesses, manipulates and uses their networks will determine the use of their social capital. Within CEE, there is a presumption of low levels of social capital. This paper questions the rationale of applying the contested ‘western' concept of social capital to CEE countries. It argues that although the concept was developed to understand processes within established democratic systems, it nevertheless is instrumental for analysing how trust is formed, and for understanding cooperation amongst individuals. As such, this framework reconciles literature from sociological and economic disciplines and offers a comprehensive framework for the analysis of social capital on a micro level. This involves positing social c

תולדות האוניברסיטה העברית בירושלים:התעצמות אקדמית תוך מאבק לאומי
כרך זה, השלישי במפעל תולדות האוניברסיטה העברית, הרואה אור בשנת התשעים להנחת אבן הפינה לאוניברסיטה ובשנת השישים למדינת ישראל, הוא המשכו הישיר של קודמו (תולדות האוניברסי•

תורת המשחקים
תורת המשחקים היא ענף במתמטיקה העוסק במידול מצבי החלטה אינטראקטיביים ובניתוחם. במצבים אלה מעורבים כמה מקבלי החלטות שמטרותיהם שונות, וההחלטה של כל אחד מהם עשויה להשפיע ע

מורה צדק: עיונים בתורתו של ג'ון רולס
קובץ המאמרים 'מורה צדק: עיונים בתורתו של ג'ון רולס' הוא הספר הראשון בעברית על משנתו של ג'ון רולס, הדמות הבולטת ביותר בפילוסופיה הפוליטית בחמישים השנים האחרונות. רולס, שנפ

אמנות הפיוט
יצירה זו, שנכתבה רומית, זכתה להערכה ולעיון מתמיד מאז יום פרסומה ועד ימינו, ובכל תקופה ותקופה שהספרות וביקורת הספרות פנו מחדש אל הספרות הקלסית לבחון את שורשיהן. פרופ' דבור

איטליה: כתב עת לחקר תולדותיהם, תרבותם וספרותם של יהודי איטליה - משה דוד קאסוטו
בכרך זה, השלישי בסדרה 'כינוסים, סדרת מוספים' של 'איטליה', כונסו מאמרים שראשיתם בהרצאות אשר הושמעו בימים יא-יב בסיוון תשסב (22-23 במאי 2002) בכנס על תרומתו המדעית של משה דוד קאסוטו (פי

עיונים בחינוך היהודי כרך יב: השפה העברית בעידן הגלובליזציה
אסופת המאמרים בספר השפה העברית בעידן הגלובליזציה פונה הן לחוקרים והן למורים העוסקים בהוראת השפה בשדה ומאפשרת לקורא עיון מקיף ומגוון בהיבטים שונים הנוגעים לעברית. הקו

יהודים בממלכת הסולטנים: החברה היהודית באימפריה העות'מאנית במאה השבע עשרה
הספר יהודים בממלכת הסולטנים מתאר - לראשונה בספרות המחקר – את החברה היהודית העירונית במרכזי האימפריה העות'מאנית - בבלקן, באנטוליה ובפרובינציות הערביות - בעת החדשה המוקדמת

מקרא לישראל יחזקאל כ''ה-מ''ח
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

Journal of rural cooperation, Vol. 35, 1, 2007
The Journal of Rural Cooperation (JRC) is an interdisciplinary journal focusing on cooperatives and related rural organizations in developed and less developed countries. Topics of particular interest are cooperatives facing trends of globalization and privatization, the web of cooperative-community relationships, and cooperatives as part of such broader systems as mainstream economics, economies in transition, the social economy or related alternative paradigms.

שברי לוחות: ספרים אבודים של בעלי התוספות
תורתם של בעלי התוספות, הלוא הם חכמי גרמניה וצרפת במאות השתים עשרה והשלוש עשרה, היא עמוד הברזל של ההלכה ושל המשפט העברי. אך מדף הספרים של בעלי התוספות המונח לפנינו אינו אלא ק

The Book of Genesis: An Introduction to the Biblical World
This book tries to present the aim, spirit and content of the Book of Genesis. Most literature in the Book of Genesis consists of either a detailed commentary on the Book or a study of its different sources and components. This work intends, instead, to elucidate the main ideas implicit in the narrative and to describe the salient features of its chief personalities.

ממשה ליהושע ומנס לטבע: ניתוח ספרותי של פרקי הכיבוש
[R]ספר יהושע זכה להתייחסויות מקיפות של חוקרי היסטוריה, ארכאולוגיה וגאוגרפיה, אולם טרם נידונו היבטיו הרעיוניים והספרותיים. מחקר זה בא למלא את החסר. במוקדו עומד בירור האידא&#

האמת של הרפואה המדעית
הספר האמת של הרפואה המדעית מנסה להתמודד עם אחת הבעיות המרכזיות של הרפואה המודרנית: הקצב המהיר של התחלפות האמיתות העומדות ביסוד הפרקטיקה הרפואית. אמיתות בלתי יציבות הן –

הרשעה עצמית במשפט העברי: ההודאה בפלילים וההפללה העצמית בהלכה היהודית
אל מול כמה פרשיות של הרשעות שווא, אשר בחלקן מסתמכות על הודאות כוזבות, מתערער לאחרונה מעמדה של ההודאה כמלכת הראיות. אין אדם משים עצמו רשע – כלל תלמודי זה, השולל הודאת אדם במעש

מאה שערים: עיונים בעולמם הרוחני של ישראל בימי הביניים, לזכר יצחק טברסקי
שלושים ואחד מבכירי חוקרי היהדות בזמננו חולקים כבוד בספר הזה לזכרו של פרופ' יצחק טברסקי עה, בעל הקתדרה לספרות עברית ולמחשבת ישראל עש ליטאואר באוניברסיטת הרוורד, מראשי ה–

שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום יט
רשימת מאמרים המופיעים בכרך זה: מקרא טובה גנזל מעמדם של בעלי התפקידים במקדש העתידי בנבואת יחזקאל יעקב מילגרום התכונות הייחודיות של מקדש יחזקאל מניין?נועם מזרחי בין חק

נשים ומגדר במזרח התיכון במאה העשרים
נשים במזרח התיכון זוכות באחרונה לתשומת לב רבה לאור ההתפתחויות הפוליטיות, התרבותיות והכלכליות המתרחשות באזור. ניתוח מגדרי המדגיש את ההיבטים ההיסטוריים והעכשוויים שב

Evidence Of Francophony In Mediaeval Levant: Decipherment and Interpretation
This study is an annotated edition and commentary of an Arabic-Old French phrase book found on the last thirteen pages of a Coptic lexicographic treatise compiled in the thirteenth century and recopied in the sixteenth century (MS. BnF Copte 53). The main value of this work is two-fold: first, it is a specimen of the Crusader Old French, of which little has been preserved; and second, it provides evidence for the vernacular language of the period. In the analysis of the material, an attempt has been made to reconstruct from a diachronic-diatopic perspective the vernacular French spoken at Acre in the mid-thirteenth century. This volume will be of interest for Romance linguists and philologists, as well as historians of the Crusades and the Latin East. Arabists and historians of the late medieval Muslim Middle East of this time will also find much of use in this work.

פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם
הקריאה לעריכת משאל עם חוזרת ונשמעת במדינת ישראל בשכיחות רבה, ואף על פי כן מעולם לא התקיים בישראל משאל עם. כלי הכרעה זה הפך לפנטום בפוליטיקה הישראלית. הקריאה לעריכת משאל ע

שמחת הרגל בתלמודם של תנאים
העלייה לרגל שימשה בזמן שבית המקדש היה קיים ביטוי תמציתי לתודעתו הלאומית והדתית של אדם מישראל. שרטוט מרכזי בדמותה של חגיגת העלייה הייתה השמחה: ושמחת בחגך. הספר שמחת הרגל ב

שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום טו
An annual for biblical and ancient near easstern studies

שמואל דוד לוצאטו: מאתיים שנה להולדתו: איטליה - כתב עת לחקר תולדותיהם, תרבותם וספרותם של יהודי איטליה. כינוסים, סדרת מוספים, 2
שמואל דוד לוצאטו (איטליה, 1800–1865), שעמד שנים רבות בראש בית המדרש לרבנים בפדואה, היה משורר וחוקר ספרות, פרשן מקרא, איש לשון ופילוסוף שהגיב במקוריות להלכי המחשבה הכללית והיהודית ש

מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי כג
בחוברת תוכן עניינים ותקציר באנגלית. האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למדעי הרוח, המכון למדעי היהדות.

מקורות ומסורות: ביאורים בתלמוד מסכת בבא בתרא
כרך זה - בבא בתרא - הוא השביעי בסדרת מקורות ומסורות: ביאורים בתלמוד. כקודמיו הוא מבחין בין מקורות -- המימרות המקוריות שבתלמוד -- ובין מסורות -- מימרות שנשתנו בהשתלשלות המסירה. גם

תוספתות תרגום לנביאים
בצד התרגום הארמי הרשמי לנביאים, המכונה 'תרגום יונתן', הילכו בקהילות ישראל תרגומים ארמיים נוספים. תרגומים אלה, המצויים רובם ככולם בכתבי יד, מכונים במחקר המודרני 'תוספתות 

עיונים באתיקה 1
אתיקה בתחום כלשהו של פעילות אנושית היא תפיסה בדבר ההתנהגות הראויה בו. תפיסה כזו יכולה להיות מערכת ערכים, או מערכת עקרונות המבטאים ערכים. גם הערכים וגם העקרונות נותנים בס

תולדות דיני הנישואין במקרא ובתלמוד
ר זה מבוסס על עבודת דוקטור שכתב המחבר בשפה הגרמנית בהדרכתו של פרופסור פאול קושקר והגיש לאוניברסיטת לייפציג. עבודתו התפרסמה בשנת 1920 בלייפציג בשני חלקים. כאן מוגש לקורא נוס

LEVINAS'S JEWISH THOUGHT: Between Jerusalem and Athens
This book situates Levinas in the pantheon of modern Jewish thinkers, discussing a number of themes that frequently occur in Jewish thought. The author presents Levinas's oeuvre, which comprises two parts - his Jewish, “confessional” writings and his philosophical, “professional” writings - as a unity. The question of the exact relationship between these two types of writings is a lively discussion in present day scholarship. How does Levinas perceive the relationship between revelation and philosophy, the biblical address and the logos, the Saying and the said, faith and reason? There is a long oppositional tradition which contrasts Athens with Jerusalem, yet Levinas does not take part in such an antithetical tradition. Without reconciling or harmonizing, he belongs to the philosophical tradition as well as to the Jewish tradition. This double allegiance explains the presence of philosophical terms and themes in his Jewish thought and the presence of Jewish words and ideas in his

הגיון ליונה: הבטים חדשים בחקר ספרות המדרש, האגדה והפיוט
העוסקים בספרות האגדה ובנושאים הקרובים לה נזקקים מזה שנות דור למחקריו של פרופ' יונה פרנקל מן החוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית בירושלים, ומייסדה של הגישה הספרותית ב&#

קול גדול ולא יסף: תורת ישראל בין שלמות להשתלמות
עילאיותה של תורת ישראל הובנה במהלך הדורות בשתי דרכים חלופיות: יש שהיא מיוחסת לתורה מראשיתה כהוויה מושלמת וקבועה שאי-אפשר להוסיף עליה, ויש שהיא מיוחסת לתורה כהתהוות ההו–

תורת הגישור
מהו גישור? מה הקשר שלו לשפיטה? כיצד שניהם מתיישבים עם הרעיונות המרכזיים בתחום המשפט? הספר מספק סקירה מקיפה של תופעת הגישור ושל הקשר שלה עם המשפט מבחינה תיאורטית ומעשית. ה•

בחנותו של מוכר הספרים
מה מצאו שוחרי הספרים בהיכנסם לחנויות הספרים היהודיות באודסה, בוורשה ובקרקוב בשלהי המאה התשע עשרה? מי היו האנשים שעסקו בהפצת הספרים? אילו ספרים מילאו את מדפי חנויותיהם? א