השלום Page 11 - The Hebrew University Magnes Press

לא נראה סוף למלחמה הפֶּלוֹפּוֹנֶסית בין אתונה לספרטה, שהחלה בשנת 431 לפסה"נ וכבר מלאו עשר שנים להתחוללותה. טְריגַיוֹס, אזרח אתונאי שמאס במלחמה, מחליט להגיע לאולימפוס ולשוח&

±± ‡  · Ó – ÔÁÏÂÙ · ˜ ÏÁ ÂÁ ˜ Ï ˙ ‚ ˆ ‰ · ÂÙ ˆ  Ô ¯ ˇ ˙ ·  · ˘ È ˘ ÌÈÙ ˆ ‰ Ì‚  ¨ ˙ È ˙ „  ÆÔÁÏÂÙ · ˙ ÂÙ ˙ ˙ ˘ ‰ Í ¯ „ ‰ Ó ˆ ÚÏ ˘ Î ‰ ˙ Èȉ ˙ ‚ ˆ ‰ · ‰ ÈÈÙ ˆ ‰ „  · ÎÏ ‰ Ï„‚‰ ˙ È   ¯ ÈÚ‰ ‰‚ È‚ Á‰ ‰ ˙ Èȉ ¯ ˙ ÂÈ · ˙ ¯ ‡ ÂÙÓ‰  ‰ ·  ˘ Á‰ ‰‚ È‚ Á‰ ¯ · Î ˘ ‰ Ú ˘ · ¨ ® ÏÈ ¯ Ù‡ ˙ ÏÈÁ ˙ – Ò ¯ Ó ÛÂÒ © · È · ‡ · ‰   ˙ ‡ · ‰ Î ¯ Ú  ˘ ¨ ÒÂÒÈ  ÂÈ„ ÌÈ ¯ ˜ · Ó ‰‚ È‚ Á‰ ‰ Èχ ‰ Î ˘ Ó ÍÎ Ì ˘ Ó Æ ˘ ˘ Á ÈÏ · ÌÈ · ‚ ÈÏÙ‰ Ï ‰ ȉ ¯ ˘ Ù‡ ̉ È ˙    ¯ ˘ ÈÎ ˙ ‡ ÔÈ‚ Ù‰ Ï ‰   ˙ ‡ È  · ÂÏÎÈ Ì‰ È  Ù ·  ÔÂÂÈ È ˆ ˜ ÏÎÓ ÌÈ · ¯  ˘ ¯ „  ˘ ¨ ˙ ÂÈ„‚ ¯ Ë È ¯ · ÁÓ ‰ ˘ ÂÏ ˘ ˜ ÏÁ ÂÁ ˜ Ï ‰‚ È‚ Á ÏÎ · ÆÌ ¯ ÈÚ Ï ˘ ‰ ¯ ˘ ÂÚ ˙ ‡  ˙ ÂÈ„‚ ¯ Ë ˘ ÂÏ ˘ – ‰ · Û ˙ ˙ ˘ ‰ Ï Â ˆ ¯ ˘ ˙  ¯ Á ˙ ÏÎ · ˙  ¯ È ˆ È Ú · ¯ ‡ ˘ È‚‰ Ï Â ˘ ¯ „  ˘ ¨ ® ‰ ‡ ¯  ‰ ÏÎÎ © ˙ ÂÈ„ Ó ˜ È ¯ · ÁÓ ‰ ˘ ÈÓÁ – „ Á‡ ÌÈ ¯ ÈËÒ ‰ ÊÁÓ ˙ ÂÈ„ Ó ˜ ¯ · ÁÏ ¯ ˙ ÂÈ ‰ ˘ ˜ ÈÎ ‰ ˜ È ˙ ˘ · ‰‡„ ‰ © ˙ Á‡ ‰ È„ Ó ˜ ˜ ¯ ˘ È‚‰ Ï ‡ Ï ‰ Èχ  ® ¯ ‡   È © Û ¯ ÂÁ · ‰ Î ¯ Ú  ¨ ‰ È  À ÈÏÕ ‰ ¨ ¯ ˙ ÂÈ ‰ Ú  ˆ ‰‚ È‚ Á Æ ® ˙ ÂÈ„‚ ¯ ËÓ ˙ ÂÙ ˙ ˙ ˘ ‰ ‰ Ì‚  ˙ ÂÈ ¯ Á ˙  · ‰ ‡ ÌÈ  ÂÂȉ ÆץÂÁ‰ ÔÓ ÌÈ · ¯ ÌÈÁ ¯ ‡ ÏÏÎ Í ¯ „ · ‡ · ÏÚ ‰ Ê · ‰ Ê Â ¯ Á ˙ ‰ ˙ ÂÊÁÓ‰ È ¯ · ÁÓ ∫ ˙  ¯ Á ˙ Ï ˘ ÈÙ‡ ‰‡ ˘  ˙ È ˙ „ ‰‚ È‚ Á · ¨ Ô ¯ ˇ ˙ ‰ ˙ ‚ ˆ ‰ ˙ ‡ ‰ Ê ÏÏÎ ·  ‰‚ È‚ Á‰ ˙ ‡ ‰  ‚ ¯ ‡  ‰ ω È  ‰  È„ Ó‰ Ɖ ¯ ÂÎ · ‰ Ò « ÓÈ  « Ù‡ OE Ô « Î ¯ ‡ à © ˙  ¯ Á ·  ¯  · È ˆ ˙   ‰ Î · ÌÈ  ‰ ÎÓ Æ‰  ÓÓ „ ¯ Ù  È ˙ Ï · ˜ ÏÁ Âȉ ˘ ‡ ¯  ˘ ˙ ÂÊÁÓ ·  ¯ Á · ® ‰ È  ÈÏ · Ò » ‡ ÏOE ÈÒoe aà ÔÂÎ ¯ ‡  ‰ Ï„‚‰ ˙ È   ¯ ÈÚ‰ ‰‚ È‚ Á · ‡ Ï Æ‰  ˘ ‰ ˙ ‡ · ̉ Ï Â ˘ ‚ ‰ ˘ ˙ ÂÊÁÓ‰ ÏÏÎÓ ‰‚ ˆ ‰ Ï ¯ ˙ ÂÈ · ÌÈȇ ¯ ‰ ̉ Ï Æ‰„ ÈÓ ˙ ÂÓ‡ ÂÏȇ ÈÙ ÏÚ ‰ ¯ ÈÁ · ‰ ‰ ˙ ˘ Ú  „ ˆ ÈÎ Ú„ È ‰ ˜ ÈÊÂÓ‰ ˙ ‡ Ì‚ ‡ χ ÌÈÏÈÓ‰ ˙ ‡ ˜ ¯ ‡ Ï Â ¯ · ÈÁ ˘ ¨ Ìȇ ÊÁÓ‰ Âȉ ‰ ÏÈÁ ˙ ÌÈ  ˜ Á ˘ ‰ ˙ ‡ „ ÓÈÏ Ì‰ ÆÌÈ ˜ ÈÙÓ‰ Ì‚  Ìȇ Ó · ‰ Ì‚ ¨ ‰ ω ˜ Ó‰  ÌÈ  ˜ Á ˘ ‰ È ¯ È ˘ Ï ÂÓ ˜ ¯ ˙ ÂÈ ¯ Á‡ Ó Æ‰ ω ˜ Ó‰ È ¯ · Á ˙ ‡   Óȇ Û‡  ‰ ˜ ÈÊÂÓ‰ ˙ ‡  ÌÈÏÈÓ‰ ˙ ‡ ¯ ‡ ˘ ‰  ‰ ˜ Ù‰‰ ˙ ‡ ˆ ‰ Ó ˜ ÏÁ ‰  ÓÈÓ ‰  È„ Ó‰ ÆÌÈÈÚ ˆ ˜ Ó ‰ ω ˜ Ó È  Ó‡ Ó Æ̉ ÈÏÚ Ïˉ ‰ Ê „ È ˜ Ù ˙ ˘ ¨ ÌÈ ¯ È ˘ Ú ÌÈÁ ¯ ʇ È„ È ÏÚ ÔÓÂÓ ¯ ÈÚ‰ ˙  ˆ ÂÁ · ‰ ¯ · Ú ˘ ¨ ‰ ˙ ‰ Ó · ˙ È ˙ „ ¨ ‰ Ï„‚ ‰ ÎÂω ˙ · ‰ ÏÁ‰ ‰‚ È‚ Á‰ ‰ ¯ È ˘ · ̉ È  È ·  ¯ Á ˙ ‰ ÌÂȉ ˙ ¯ ÁÓÏ ÆÒÂÒÈ  ÂÈ„ Ï ˙   · ¯ ˜ ˙ · ¯ ˜ ‰ · ‰ ÓÈÈ ˙ Ò‰  ˙ ¯ ˘ ÚÓ „ Á‡ ÏÎÓ ÌÈ ¯ · ‚ ˙ ω ˜ Ó ÌÈ ¯ Ú  ˙ ω ˜ Ó ¨ Ò « aÓUÈ ˙ È„ ˙ Âω ˜ Ó „  ˜ È ¯ ·  Ȅ Ó ÆÔ ¯ ˇ ˙ ˙ ‚ ˆ ‰ Ï ÌÈÓÈ ‰ ˘ ÂÏ ˘  ˘ „ ˜ ‰ ÔÎÓ ¯ Á‡ Ï Æ‰   ˙ ‡ Ï ˘ ‰ ÈË · ˘ ÌÈÓÈ ÂÏȇ · ¨ È ˙ Ó ¯  ¯ · ‡ Ï Æ„ Á‡ ÌÈ ¯ ÈËÒ ‰ ÊÁÓ ˙ ÂÈ„‚ ¯ Ë ˘ ÂÏ ˘ ‚ ˆ ‰ ÌÂÈ ÌÈ   ˘ ‡ ¯ ‰ ˙ ÂÓ ˜ Ó · ÌÈÎÂÊÏ Æ ˙ ÂÈ„ Ó ˜ ‰ ˘ ÓÁ ‚ ˆ ‰ ¨ ÌÂȉ Ï ˘ ˜ ÏÁ ‰ Êȇ ·  ˙ ÂÓ ˘ ¯ Ɖ  È„ Ó‰ Ï ˘ ‰ È ˙ ÂÓ ˘ ¯ · Ì ˘ ¯  ÌÓ ˘  ‰ · ¯ ‰ ˙ Èȉ Ì ˙ Ïȉ ˙ ¨ „  · Î Â ˜ ÏÁ Æ̉‰ ÌÈÓÈ · Ô ¯ ˇ ˙ ‰ ˙ „ Ï ˙ Ï ·  ˘ Á Ú„ ÈÓ ¯  ˜ Ó Ô‰ Â Ô ˜ ÏÁ ·  ¯ Ó ˙ ˘  ‰ χ ÒÈÏ « t « ¯ ˜ ‡ à ‰ Ï ˘ ÈÓ ¯ „ ‰ „ ¯ ÂÓ · ‡ ˆ Ó  ‰ ÒÂÒÈ  ÂÈ„ Ô ¯ ˇ ˙ · ÂÎ ¯ Ú  ˙ ‚ ˆ ‰ ‰ ÏÈΉ Ï ÏÂÎÈ ˘ Á ˙ Ù Ï„‚ Ô ¯ ˇ ˙ ‰ Ê Æ ® ÂÈ„ È ¯ ˘ Ó ÌÈ · ¯ ˙ ‡ ¯ Ï Ô ˙ È  ÌÂȉ Ì‚ © χ Ï ˘ „  ˜ Ó ÁË ˘ Ï Ô ¯ ˇ ˙ ‰ Ï ˘ ÂÁË ˘ ÏÎ ÍÙ‰ ˙ ‚ È‚ Á‰ ˙ Ú · ÆÌÈ · ¯ ÌÈÙ ˆ
השלום Page 1 | השלום Page 2 | השלום Page 3 | השלום Page 4 | השלום Page 5 | השלום Page 6 | השלום Page 7 | השלום Page 8 | השלום Page 9 | השלום Page 10 | השלום Page 11 | השלום Page 12 | השלום Page 13 | השלום Page 14 | השלום Page 15 | השלום Page 16 | השלום Page 17 | השלום Page 18 | השלום Page 19 | השלום Page 20 | השלום Page 21 |

השלום


About Book השלום


page hebrew university magnes press
The Hebrew University Magnes Press Outlet

שותפות ועוינות: עבדאללה, הלגיון הערבי ומלחמת 1948
'בא עלינו אסון!' במילים אלו התבטא מזכיר הליגה הערבית לאחר שהתקבלה ההחלטה לצאת למלחמה ביהודים ב-15 במאי 1948. מי גרר את מדינות ערב למלחמה שלא היה להן עניין בה ומדוע בכל זאת נלחמו? מ&#

המקרא בין טעמים לפרשנות
ספר זה 'מדובב' את הפרשנות ה'אילמת' המשתקפת בטעמי המקרא ובודק את ההתאמה בינה לבין הפרשנות היהודית המסורתית למקרא. בבדיקה זו מעומתת פרשנות הטעמים עם פרשנות חזל, עם הפרשנו—

אורתודוקסייה יהודית: היבטים חדשים
האם יש הצדקה להוסיף ולדבר על תופעה רציפה ונהירה של יהדות אורתודוקסית? קובץ המחקרים 'אורתודוקסייה יהודית: היבטים חדשים' מציג את היהדות האורתודוקסית כתופעה מגוונת ועשי

חלום הטוהר: היידגר עם דרידה
'מדוע יש בכלל דבר-מה ולא רק מאומה?'. שאלה זו על עצם ההיות ועל פשר ההיות שאלת ההוויה היא פתח יציאה מן השגור וההמוני ופתח כניסה לכל מחשבה שניתן לכנותה פילוסופית. שאלה זו היא גם 

מקרא לישראל: אסתר
פרופ אדל ברלין מציגה פירוש חדש למגילת אסתר. לשיטתה לא נכתבה המגילה אלא כדי להסביר את טעמו של חג הפורים. המגילה עצמה היא יצירה מן התקופה ההלניסטית. במבוא לספר מוכיחה המחברת

'בלי מורא בלי משוא פנים': אורי אבנרי ו'העולם הזה'
השבועון העולם הזה בעריכתו של אורי אבנרי היה במשך ארבעים שנים קול אחר בזירה הציבורית של מדינת ישראל. הוא ערער על אמיתות מוצקות וחשף, בלי מורא ובלי משוא פנים, פנים אפלות באוט

ספר ישעיהו
פרקים מה-סו

הלא מודע במדע ובפסיכואנליזה
כיתת אמן בכתיבה ובפיתוח רעיונות מורכבים הן לפסיכואנאליטיקאים והן לפילוסופים של המדע. רחוק מפופוליזם ועם זאת מלהיב. דר גידי רובינשטיין, הארץ-מוסף ספרים, 7 יוני 2006. (עוד בביקו&

סיפורה של מערכת החינוך הישראלית: בין ריכוזיות לביזור; בין מוצהר לנסתר; בין חיקוי לייחוד
מערכת החינוך הישראלית צומחת בעת ובעונה אחת עם החברה הישראלית ועם תרבותה. היא נוצרה על ידי החברה העברית בראשית התהוותה והייתה כלי ליצירתה, ומאז היא ממשיכה לקחת חלק בעיצו&#

סוגיות נבחרות באתיקה עסקית ובאחריות חברתית
הספר סוגיות נבחרות באתיקה עסקית ובאחריות חברתית דן בנושא העומד בראש סדר יומנו הציבורי ומציג את עיקרי משנתו האתית של המחבר. ייחודו בכך שהוא בנוי מפרקים עיוניים, מאירועי–

מחנה משותף?: קואופרציה בהתיישבות היהודית החקלאית ברוסיה ובעולם 1880-1941
המפגש בין החקלאות היהודית בבריהמ, הממנים היהודים בארהב והשלטון הבולשביקי הוא פרק מרתק בתולדות הקואופרציה היהודית בין שתי מלחמות העולם. ספר זה, הממשיך את מחקרו הקודם של &#

חדשים גם ישנים: בנתיבי משנתו ההלכתית-הגותית של הרב קוק
זוכה פרס ויילר לשנת תשסו. הפוסקים נוהגים לשלב בפסקיהם אמירות מטה-הלכתיות השאובות מתחומי המחשבה והמוסר, המדרש והאגדה, הפילוסופיה וספרות החכמה, תורת הקבלה וכדומה. שילוב ז&#

תולדות האוניברסיטה העברית בירושלים:התעצמות אקדמית תוך מאבק לאומי
כרך זה, השלישי במפעל תולדות האוניברסיטה העברית, הרואה אור בשנת התשעים להנחת אבן הפינה לאוניברסיטה ובשנת השישים למדינת ישראל, הוא המשכו הישיר של קודמו (תולדות האוניברסי

שתי מפות לגדה: גוש אמונים, שלום עכשיו ועיצוב המרחב בישראל
הוויכוח על עתידם של השטחים, ההתנחלויות והיחסים עם הפלשתינים מעסיק את החברה הישראלית למן שנות השבעים של המאה העשרים יותר מכל נושא אחר, והתנועות הפוליטיות גוש אמונים ושל•

זהויות במשחק: כדורגל ערבי במדינה יהודית
[R]הספר זהויות במשחק: כדורגל ערבי במדינה יהודית, חושף בממצאיו המפתיעים עד כמה זירת הספורט, התמימה כביכול, היא למעשה זירת קרב פוליטית ממשית. יותר משליש מקבוצות הכדורגל בישרא

נשים ומגדר במזרח התיכון במאה העשרים
נשים במזרח התיכון זוכות באחרונה לתשומת לב רבה לאור ההתפתחויות הפוליטיות, התרבותיות והכלכליות המתרחשות באזור. ניתוח מגדרי המדגיש את ההיבטים ההיסטוריים והעכשוויים שב

מלח הארץ: יד לחלוצי המלח משה נובומייסקי ומשה לנגוצקי. סדרה למחקרי ים המלח. כרך 1
[R]הידעת כי הר סדום בנוי ממלח ועודו ממשיך להתרומם? כי מפלס מי ים המלח היה גבוה יותר בעבר וכי לפני כ-25,000 שנה השתרע הים מחצבה ועד הכנרת? כי מפלסו עתיד להמשיך ולרדת כמאה מטר נוספים? כי

עיונים בחינוך היהודי כרך יא: שפות וספרויות בחינוך היהודי מחקרים לכבודו של מיכאל רוזנק
עיונים בחינוך יהודי הוא בימה לניתוח מחקרי של סוגיות מרכזיות בתחום החינוך היהודי בימינו. הסדרה באה לתת ביטוי לאמונה בחיוניותו של הקשר בין תיאוריה למעשה כחלק מן המאמץ לש

תולדות דרום-מזרח אסיה בזמן החדש
הספר תולדות דרום-מזרח אסיה בזמן החדש - קווי יסוד דן בארצות מיאנמר (בורמה לשעבר), תאילנד, ויאטנאם, קמבודיה, לאוס, מאלאזיה, אינדונזיה, סינגפור, פיליפינים וטימור. אזור זה מתייחד ב&#

דיאלוג אנושי עם המוחלט
יוהנס קלימקוס בן השלושים מבקש להשיג אושר נצחי. האושר ממתין לכל אחד, לדבריו, והוא מניח שהתנאי להשגתו הוא להיעשות נוצרי. קלימקוס הוא דמות בדויה של סרן קירקגור, הפילוסוף הדני

מקדש אדם: ההפנמה הדתית ועיצוב חיי הדת הפנימיים בראשית החסידות
מהי תרומתה הייחודית של החסידות לעולם הרוח היהודי? מדוע היא משמשת גם היום דגם להתחדשות רוחנית יהודית? 'מקדש אדם' הוא מחקר חדשני המתאר את היבטיה השונים של הפנמת החיים הדתיי

אחרון משוררי האלהים:מיתוס, אתוס ומיסטיקה ביצירתו של יוסף צבי רימון
הספר אחרון משוררי האלהים עוסק בראשית השירה הדתית המודרנית בארץ ישראל כפי שהשתקפה ביצירתו המוקדמת של יוסף צבי רימון (1889-1958), על רקע התהפוכות הרבות שעברו על היישוב היהודי הישן

הדמוקרטיה הקלסית: התהוותה, תפקודה, עקרונותיה ותלאותיה באתונה
באתונה הקלסית קמה הדמוקרטיה הראשונה בתולדות האנושות, שהייתה לדמוקרטיה הישירה המפורסמת ביותר בכל הזמנים. הספר בוחן את תהליכי צמיחתה והעמקתה, את תפקוד מוסדותיה והליכי ק

לחשוב עם ההיסטוריה: עיונים בדרך אל המודרניזם
בספר זה מקבץ ההיסטוריון הנודע קרל שורסקה שורת מאמרים החושפים את מקומה המשתנה של ההיסטוריה בתרבויות המאה התשע עשרה והמאה העשרים. ברוב תחומי הרוח והתרבות, טוען שורסקה, אי

EARLY PROPHECY IN ISRAEL
This book, an expanded translation of the Hebrew original, is a penetrating study of early Hebrew prophecy as portrayed in the Old Testament. Professor Uffenheimer discusses the historical, theological and social aspects of this unique phenomenon, from its beginnings to the emergence of classical prophecy in the 8th century BCE a period stretching from the prophetic leadership of Moses and the charismatic savior-judges, through the court prophets of the United Monarchy, to the militant prophets of the Northern Kingdom, culminating in the internal crisis under Jehu that led to the evolution of classical prophecy. The author draws, on the one hand, upon extra-biblical, Near Eastern material (the Mari documents, Hittie vassal treaties, etc.); on the other, he relies upon inner literary analysis of the biblical sources themselves. Among other things, he contests some of the innovative theories that have been proposed to account biblical prophecy.

מקרא לישראל: ישעיה מ''ט-ס''ו
ספר ישעיה מורכב משני חלקים ברורים הכוללים את נבואותיהם של שני נביאים שונים: ישעיה בן אמוץ הנביא מירושלים (פרקים א-לט), ונביא עלום שם המכונה ישעיה השני, שחי בבבל ובירושלים כ

ביקורת התרבות החילונית
הספר ביקורת התרבות החילונית עוסק ביסודות הערכיים, המוסריים, החברתיים, הלאומיים-פוליטיים והרוחניים-דתיים של התרבות החילונית המודרנית בעם היהודי ובמדינת ישראל. נושאים &

עד שתגיע למקומו : אתיקה, אי-משוא פנים ויחסים אישיים
אלת הצדק מופיעה ביצירות אמנות בעיניים מכוסות, למען תנהג באי-משוא פנים. אין היא מביטה בפניו של איש; רק כך יכולים מאזני הצדק שבידיה לשמור על איזונם. העיקרון של אי-משוא פנים כמ’

אוצר הציטטות מן ההגוּת והספרות העולמית לדורותיה ומן המקורות העבריים העתיקים והחדשים
אם אין להם לחם, שיאכלו עוגות מארי אַנטוּאַנֶט לא אמרה את המשפט הזה. מי אמר אותו? מוטב למות על רגליך ולא לחיות על ברכיך האם ההצהרה הזאת היא פתגם יידי? שלום צודק ובר-קיימא מי ט

כלים שלובים בחינוך הלאומי
הספר עומד לצאת לאור בקרוב, ניתן לרכוש אותו ולקבלו כשיראה אור. החינוך הוא אמצעי חשוב ומרכזי בביסוסן של תנועות לאומיות. הספר כלים שלובים בחינוך הלאומי: הסיפור הציוני מוסיף &

ספרות מקראית וספרות כנענית
משה דוד קאסוטו (תרמג-תשיב), מגדולי דורו בפרשנות המקרא ובחקר תולדות עם ישראל והלשון העברית, היה גם אחד ממניחי היסודות המובהקים להבנת הטקסטים האוגריתיים ולקביעת זיקתם אל ד&

מקרא לישראל:שיר השירים
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

חיים בצוותא: הרובע היהודי של פוזנן במחצית הראשונה של המאה השבע עשרה
ספר מקורי זה פורס בפני הקורא שחזור של חיי היהודים בפוזנן, אחת הקהילות הגדולות והתוססות ביותר במזרח אירופה במאה השבע עשרה. הוא פותח בתיאור התהוות הרובע היהודי בעיר ובשינ

הקיסרים האנטונינים
הביוגרפיות של הקיסרים האנטונינים הן חלק מקובץ הביוגרפיות של קיסרי רומא הידוע בשם SCRIPTORES HISTORIAE AUGUSTAE ('המחברים של תולדות האוגוסטים'), ובקיצור 'היסטוריה אוגוסטה'. מגילת הקובץ הייתה מו

Judaica Latinoamericana: Estudios Historico-Sociales y Literarios Vol. V
La publicación de este quinto volumen de Judaica Latinoamericana coincide con el trigésimo aniversario de AMILAT, creada en Israel en 1975 por un grupo de investigadores independientes en diversas áreas de estudio del judaísmo latinoamericano. El volumen es multidisciplinario y pluritemático. Los trabajos incluidos, fruto de la labor continua de investigadores que trabajan en Israel, Brasil, Argentina, México y Alemania, cubren un espectro cronológico que va desde la época colonial hasta nuestros días, y aparecen agrupados en campos temáticos amplios y en algunos casos interdisciplinarios: dinámica comunitaria, economía y política, historia del sionismo, literatura y cultura. La continuidad de Judaica Latinoamericana responde al amplio fenómeno del reconocimiento de estos estudios como una área distintiva, ubicada en el cruce entre las investigaciones en ciencias judaicas y las investigaciones sobre Amér

ביטחון סוציאלי בישראל
הספר סוקר את התפתחות מדינת הרווחה בישראל על פי תכניות הביטחון הסוציאלי לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים. בסיומו נבחנת הצלחת מערכת הביטחון הסוציאלי בישראל להשיג את יעדי&

האומנם גורשו הנשים הנוכריות? שאלת ההיבדלות בימי שיבת ציון
הייתכן כי יהודים יגרשו את נשיהם, אימהות ילדיהם? השבים ליהודה מגלות בבל נתבעו, על פי ספר עזרא-נחמיה, להיבדל מ'עמי הארצות' ולהוציא את נשיהם הנכריות כדי לטהר את קהילתם. הייתה ז

השלום
לא נראה סוף למלחמה הפֶּלוֹפּוֹנֶסית בין אתונה לספרטה, שהחלה בשנת 431 לפסהנ וכבר מלאו עשר שנים להתחוללותה. טְריגַיוֹס, אזרח אתונאי שמאס במלחמה, מחליט להגיע לאולימפוס ולשוח&

מקרא לישראל יחזקאל א'-כ''ד
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

לבנות את האומה מחדש
הספר לבנות את האומה מחדש: אינטלקטואלים פלסטינים בישראל, מנתח ומברר את תרומתם של אנשי רוח פלסטינים בישראל לכינונה מחדש של החברה הערבית-פלסטינית לאחר מלחמת 1948 וההתרחשויות &

Journal of rural cooperation, Vol. 35, 2, 2007
The Journal of Rural Cooperation (JRC) is an interdisciplinary journal focusing on cooperatives and related rural organizations in developed and less developed countries. Topics of particular interest are cooperatives facing trends of globalization and privatization, the web of cooperative-community relationships, and cooperatives as part of such broader systems as mainstream economics, economies in transition, the social economy or related alternative paradigms

על האתאיזם של הרבנים
בשלהי ימי הביניים התוודע המערב הנוצרי למגוון רחב של כתבים ורעיונות משל היהדות הבתר-מקראית, ובהם גרסאות שונות של תורת הסוד. בעת החדשה המוקדמת התפתחה היכרות ראשונית זו וה

On Chariots with Horses of Fire and Iron
This book deals with the arrival of modernity in the Holy Land in the form of the 86 km Jaffa-Jerusalem Railway. Befitting the completion of such a substantial undertaking, the inauguration, in September 1892, was a grand affair, attended by representatives of the Ottoman Empire, consuls, religious leaders, and foreign delegations. The tracks approached Jerusalem from the southwest through the Judean Mountains, taking advantage of the deep, winding river bed of the Soreq Valley. This afforded the least steep route, though even then the grades were a challenge for the locomotives. Since the tracks were of narrow meter-gauge they could easily follow the natural contours of the land on the ascent to Jerusalem, the highest point, at about 700 meters above sea level

שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום טו
An annual for biblical and ancient near easstern studies

רשי - פשוטו של מקרא ומדרשו של מקרא


החידה מאחורי הברושים: חוות וחברות מטעים במישור החוף בתקופת המנדט
עקירת הפרדסים במישור החוף חושפת בתי אבן מתפוררים, שערים חלודים, בארות ושדרות ברושים המובילות לשום מקום. בשנות העשרים והשלושים של המאה העשרים חצו את השדרות דרכים שהוליכ

מורה צדק: עיונים בתורתו של ג'ון רולס
קובץ המאמרים 'מורה צדק: עיונים בתורתו של ג'ון רולס' הוא הספר הראשון בעברית על משנתו של ג'ון רולס, הדמות הבולטת ביותר בפילוסופיה הפוליטית בחמישים השנים האחרונות. רולס, שנפ

Albert Einstein: The Persistent Illusion of Transience
This beautifully designed book features a significant number of previously unreleased documents and photographs from the Albert Einstein Archives and links them together with short introductions to chapters about Einstein's private life, his scientific achievements and his political activities. The new volume represents a substantially enlarged English edition of a title originally published as a version to supplement the permanent exhibition on Albert Einstein at the Jewish National and University Library.

או או: כרך שני
סרן קירקגור (18131855) איננו רק אביו של האקזיסטנציאליזם הדתי, הוא היה גם פילוסוף-סופר מחונן, שגייס את כישרונו הספרותי לשירותה של התפלספות מהפכנית ומיוחדת במינה זו. בכרך השני של ס

שירת יצחק עגן: אקולוגיה ספרותית בשנות ה-30 וה-40 בארץ ישראל
שירתו של יצחק עֹגן נדחקה לאגף נידח של המודרנה העברית משום השתייכותה לחוגו הנשכח במידת מה של המשורר יצחק למדן, עורך הירחון הספרותי 'גליונות', שהחל לראות אור בכסלו תרצד וה