השלום Page 9 - The Hebrew University Magnes Press

לא נראה סוף למלחמה הפֶּלוֹפּוֹנֶסית בין אתונה לספרטה, שהחלה בשנת 431 לפסה"נ וכבר מלאו עשר שנים להתחוללותה. טְריגַיוֹס, אזרח אתונאי שמאס במלחמה, מחליט להגיע לאולימפוס ולשוח&

π ‡ Â · Ó ‡  · Ó ‰ ˜ È ˙ Ú‰ ÔÂÂÈ · Ô ¯ ˇ ˙ ‰ ÏÚ È ¯ ÂËÒȉ‰ Ú ˜ ¯ ‰ Æ ˙ È ˙  · ¯ ˙ ‰  ˙ ÈÏÎÏΉ ‰ ˙ ÁÈ ¯ Ù ‡ È ˘ · ‰   ˙ ‡ ‰ ˙ Èȉ  ¢ ‰ ÒÙÏ ˙ È ˘ ÈÓÁ‰ ‰‡ Ó · ‡ Ï ˙ ȇ Ï ˜ Á ‰ È ¯ ÂËÈ ¯ Ë ‰ Ï ‰ ÓÂÁ ˙ Ù ˜ ÂÓ ‰  È„ Ó ¯ ÈÚ ˜ ¯ ‰ ˙ Èȉ ‡ ȉ Ì  Ó‡ – ÌÈ ¯ · ‚ ¥∞ ¨ ∞ ∞∞– Î ‰ Π˙ ·  – ˘ Ù  ÔÂÈÏÈÓ Ú · ¯ Î Ï ˘ ˙ ÏÏÂÎ ‰ ÈÈÒÂÏ·  ‰ Ï„‚ ¨ ȇ‚‡‰ Ìȉ Èȇ ˙ È · ¯ Ó ÏÚ ‰ ËÏ ˘ ‡ ȉ ͇ – ˙ ÂÈËÈÏÂÙ ˙ ÂÈÂÎÊ ÈÏÚ · ÌÈÁ ¯ ʇ ÏÚ Û‡  ¨ ˙ ÂÈ  ÂÂÈ ÌÈ ¯ Ú · ˘ ÂÈÓ ‰ ȉ ˘ ¨ ‰  Ë ˜ ‰ ‰ ÈÒ‡ Ï ˘ È · ¯ ÚÓ‰ ÛÂÁ‰ ÏÚ ÍÏÓ‰ ˙ ‚ ‰  ‰ · Ò ¯ Ù ˙ ÎÏÓÓ ‰ Ï ˘ Î  ˘ ¯ Á‡ Ï ÆÔÂÂÈ ÔÂÙ ˆ · ÌÈ ¯ ÎÈ  ÌÈÁË ˘ ÏÚ ËÏ ˙ ˘ ‰ Ï ‰„ È · ‰ ÏÚ ‡ Ï ¨ ®  ¢ ‰ ÒÙÏ ¥∂ μ≠¥ Π∂ ¨ ÒÒOE kYÒOE k ‡ ‰ © ˘  ¯  ˘ Á‡ – ˙ Èˇ à ‰ ˙ È ¯ · ‰ – ÔÂÂÈ È ¯ Ú ÔÈ · ˙ È ¯ · ‰ ˙ ¯ Î  ¨  ¢ ‰ ÒÙÏ ¥ Σπ≠¥ Π∞ ˙  ˘ · ÔÂÂÈ ˙ È ¯ · ‰ ÎÙ‰ ‰‚ ¯ „ ‰ · Ɖ‚ ˘ ‰ ˘ ˙  ¯ ÈÁ‰ ÏÚ ¯ ÂÓ ˘ Ï ‰ ˙ Èȉ ‰ ˙ ÈÏÎ ˙ ˘ – ˙ ÈÏC ‰  È„ Ó È ¯ Ú ÌÈÈ ˙ ‡ ÓÓ ‰ ÏÚÓÏ ‰ · Âȉ ˘ ¨ ‰   ˙ ‡ Ï ˘ ‰ Ï„‚ ˙ ÈÓÈ ‰ È ¯ ÙÓȇ Ï ÂÊ ‰  È„ Ó‰ ˙ ÂÒ  Ή Ɖ È ¯ ÙÓȇ‰ È ˆ Ï ˙ ÂÈ  ‡ ÂÓ ¯ ˙ ‡ ‰   ˙ ‡ Ï ÒÓ ÂÏÚ‰ ÂÏω  ‰ Ù ˜ ˙ · ‰‡ È ˘ Ï ‰ ÚÈ‚‰ ˘ ¨ ˙ · Á ¯  ˙ È ¯  · È ˆ ‰ ÈÈ  · · ˙ ÂÚ ˜ ˘ ‰  ¯ ˘ Ù‡ oe ˙  · ¯ ‰ ˘ ‡ ¯ · ‰ ˘ ÚÓÏ „ ÓÚ ˘ ȇ  È„ Ó‰ Ì ˘ ÏÚ ¨ ßÒÏOE ˜ È ¯ tOE ˙ Ù ˜ ˙ ß ‰ È  ÈÎ · ‰ Ú„ ȉ Ì ˜ ‰ ˘ ¯ ˙ ÂÈ · ÌÒ ¯ ÂÙÓ‰ ÔÈÈ  · ‰ Æ ®  ¢ ‰ ÒÙÏ ¥≥∞≠¥∂∞ © ‰  ˘ ÌÈ ˘ ÂÏ ˘ ‰  È„ Ó‰ ‰„  ˆ Ó‰ ÏÚ ˘ ¨ ¯ ÈÚ‰ ˙ χ ¨ ‰ Ï ˙ · ‰ ‰  OE ˙ OE ‡ à ˘ „ ˜ Ó ¨ Ô «  ˙ OE ¯ tà ‰ ‡ ‰  ˙ Ù ˜ ˙ · ‰   ˘ ‡ ¯ ß„ ÚÒ ˙  È„ Óß ÔÈÚÓ Ì‚ Ô  ÂÎÏ Â ¯ ˘ Ù‡ oe ˙ ÂÒ  Ή Ô ˙ ‡ Æ ® ÒÈÏ « t « ¯ ˜ ‡ à © ÌÈ„ È ˜ Ù ˙ ¯  · Ú ‰  È„ Ó‰ ÔÓ ˙ ¯ ÂÎ ˘ Ó ÂÏ · È ˜ ÌÈÁ ¯ ʇ ˙  · · ¯ È ˙ ˘ Î ∫ ÌÏÂÚ · ¨ ÌÈÈ   ¯ ÈÚ‰ ÔÈ„‰ È ˙ · · ÌÈÚ · ˘ ÂÓ ∂ ¨ ∞ ∞∞ ¨ ¯ ÈÚ‰ ˙ ˆ ÚÂÓ È ¯ · Á μ∞∞ © ÌÈ   ˘ ÌÈÈ ¯  · È ˆ ˙ ÙÒ‡ Ï ˘ ÌÈÒ  ÈÎ · ˙ ÂÙ ˙ ˙ ˘ ‰ ¯  · Ú Û‡  ¨ ® „ ÂÚ ÌÈ ˘ ¯ Ù ¨ ÌÈ ˙ ˘ ˜ ¨ ÌÈ„ È ˜ Ù ‰ ¯ È ˘ È ‰ ÏÈÚÙ ˙ ÂÙ ˙ ˙ ˘ ‰ ‰ ˘ ¯ „   ÈË ¯ ˜ ÂÓ„ ‰ ȉ ‰  È„ Ó‰ ¯ Ë ˘ Ó È ¯ ‰ ˘ ∫ ÌÚ‰ ≠ ˘ ÂÏ ˘ ‰ Ò  Î ˙ ‰ ˘ ¨ ® ‰ ÈÀ ÈÒoe ÏOE ˜ ‡ OE © ˙ ÈÏÏΉ ‰ ÙÒ‡‰ Ì ˘ ‡ ¯ ·  ‰ È ˙ „ ÒÂÓ · Á ¯ ʇ‰ Ï ˘ ‰ ˆ ÚÂÓ · Â Ï ˘ ÓÓ‰ È„ È ˜ Ù · ‰ ¯ Á ·  ÌÈ ˜ ÂÁ ˙ ÂËÏÁ‰ ‰ Ï · È ˜ ¨ ˘ „ ÂÁ · ÌÈÓÚÙ Ú · ¯ ‡ Ô‰ ÎÏ Â ˘ ˜ È · ˘ ÌÈÁ ¯ ʇ‰ ÏÎ · ¯ ˜ Ó ‰  ˘ È„ Ó Ï ¯ ‚ ·  ¯ Á ·  ‰ È ¯ · Á ˘ ¨ ® ÈÏÕ » a ©  ¯ Á ·  ̉ Û‡ – ÌÈ‚ ËOE UËÒ‡ OE ‰  ÌÈËoe  « Î ¯ ‡ à ‰ – ÌÈÈ ˘ ‡ ¯ ‰ Ï ˘ ÓÓ‰ È„ È ˜ ٠Ɖ · ÌÙÈÏÁ‰ Ï ‰ ȉ ¯ ˘ Ù‡  ‰ ÙÒ‡‰  ‰ ˆ ÚÂÓ‰ Ï ˘ „ ÈÓ ˙ Ó‰ ÔÁ ˜ ÈÙÏ ÌÈ   ˙  Âȉ  ‰  ˘ Ï ÈË ¯ ˜ ÂÓ„‰ ¯ Ë ˘ Ó‰ Ï ˘ ÈÂËÈ · ‰  ‰ · ˘ ÁÓ‰ ˘ ÙÂÁ ÈÏÎÏΉ ‚  ˘ ‚ ˘ ‰ Æ ˙ Ú ÏÎ · ¨ ‰ È„ Ó ˜ ‰ ¨ ‰ È„‚ ¯ ˉ ˙ ÁÈ ¯ Ù ∫ ÒÏOE OÈXtOE ˙ Ù ˜ ˙ Ï ˘ È ˙  · ¯ ˙ ‰ ‡ ÏÙ‰ ˙ ‡  ¯ ˘ Ù‡ oe
השלום Page 1 | השלום Page 2 | השלום Page 3 | השלום Page 4 | השלום Page 5 | השלום Page 6 | השלום Page 7 | השלום Page 8 | השלום Page 9 | השלום Page 10 | השלום Page 11 | השלום Page 12 | השלום Page 13 | השלום Page 14 | השלום Page 15 | השלום Page 16 | השלום Page 17 | השלום Page 18 | השלום Page 19 |

השלום


About Book השלום


page hebrew university magnes press
The Hebrew University Magnes Press Outlet

פרקים בפונטיקה וברישום פונטי
הספר פרקים בפונטיקה וברישום פונטי הוא מבוא בהיר ובסיסי לפונטיקה וללימוד הגייה. קורא הספר יכול ללמוד בו מיומנויות הנחוצות להכרה, לתיאור, לרישום ולהגייה של רוב ההגאים, וא

Europe's Century of Discontent: The Legacies of Fascism, Nazism and Communism
With the demise of the Soviet Union and the collapse of Communism in Eastern Europe, a number of questions regarding the conventional understanding of totalitarianism could now be viewed in the new light. The classical studies of totalitarianism were undertaken when Nazism and Fascism had been vanquished, while the Soviet system still existed: this created an asymmetry which could now be overcome. The ideological Cold War edge which sometimes accompanied debates about totalitarianism was similarly blunted. The impetus which these developments could give to new angles of research and historical perspective was the focus of the conference “Reflections on Europe's Century of Discontent”, held at the Institute for European Studies at the Hebrew University of Jerusalem. More than a dozen participants from eight countries – political scientists, historians, lawyers as well as political activists – took part in what was an exciting exercise in re-evaluation and re-assessments. The resu

דיאלוגים
בספר כונסו ארבעה דיאלוגים מאת דידרו, מעמודי התווך של ההשכלה במאה השמונה עשרה בצרפת – דיאלוגים המייצגים היבטים שונים של חשיבתו – וקטעים מכתיבתו ב'אנציקלופדיה' הגדולה שער&#

פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם
הקריאה לעריכת משאל עם חוזרת ונשמעת במדינת ישראל בשכיחות רבה, ואף על פי כן מעולם לא התקיים בישראל משאל עם. כלי הכרעה זה הפך לפנטום בפוליטיקה הישראלית. הקריאה לעריכת משאל ע

מקרא לישראל: שופטים
ספר שופטים, השני לספרים ההיסטוריים של התנך, נתפרש על ידי פרופ יאירה אמית מהחוג למקרא באוניברסיטת תל-אביב. מחברת הפירוש הקדימה לספר מבוא הדן בהיבטים שונים של הספר, כגון חיב

הרשעה עצמית במשפט העברי: ההודאה בפלילים וההפללה העצמית בהלכה היהודית
אל מול כמה פרשיות של הרשעות שווא, אשר בחלקן מסתמכות על הודאות כוזבות, מתערער לאחרונה מעמדה של ההודאה כמלכת הראיות. אין אדם משים עצמו רשע – כלל תלמודי זה, השולל הודאת אדם במעש

צברים לא מזדקנים: סיפורי חיים של קצינים בכירים מדור תשח
הספר עומד לצאת לאור בקרוב, ניתן לרכוש אותו ולקבלו כשיראה אור. הספר צברים לא מזדקנים מתחקה אחר עולמם של עשרים ושלושה קצינים בכירים מדור תשח בשנות השבעים לחייהם. כצברים מית

שתי פנים במראה
מדוע התעלם הקולנוע הישראלי מהשואה שנים רבות? מדוע הציג את ניצולי השואה כקבוצה הומוגנית שבה אנשים סהרורים, תלושים ופסיביים, והתעלם מהתרומה העצומה של ניצולי השואה למדינת

Evidence Of Francophony In Mediaeval Levant: Decipherment and Interpretation
This study is an annotated edition and commentary of an Arabic-Old French phrase book found on the last thirteen pages of a Coptic lexicographic treatise compiled in the thirteenth century and recopied in the sixteenth century (MS. BnF Copte 53). The main value of this work is two-fold: first, it is a specimen of the Crusader Old French, of which little has been preserved; and second, it provides evidence for the vernacular language of the period. In the analysis of the material, an attempt has been made to reconstruct from a diachronic-diatopic perspective the vernacular French spoken at Acre in the mid-thirteenth century. This volume will be of interest for Romance linguists and philologists, as well as historians of the Crusades and the Latin East. Arabists and historians of the late medieval Muslim Middle East of this time will also find much of use in this work.

Journal of rural cooperation, Vol. 36, 1, 2008: Special Issue - Social Capital and Rural Governance in Central and Eastern Europe
The transition process in central and eastern Europe (CEE) had a profound effect on how individuals interact. Economic and social institutions have changed, requiring an adaptation process by individuals in the move toward a market economy. How each individual accesses, manipulates and uses their networks will determine the use of their social capital. Within CEE, there is a presumption of low levels of social capital. This paper questions the rationale of applying the contested ‘western' concept of social capital to CEE countries. It argues that although the concept was developed to understand processes within established democratic systems, it nevertheless is instrumental for analysing how trust is formed, and for understanding cooperation amongst individuals. As such, this framework reconciles literature from sociological and economic disciplines and offers a comprehensive framework for the analysis of social capital on a micro level. This involves positing social c

עיונים בחינוך היהודי כרך ט: הבנת המקרא בימינו: סוגיות בהוראתו
A look at The book of Joshua – The challenges of teaching the book of Joshua in contemporary Israeli society, for example how to grapple with questions of military power in 21st Century Israeli society whose primary concern is peace, and a book which proves the claim of the Jewish people on the land of Israel can appear dated at a time when giving land for peace is a main issue.

מיקרוקוסמוס: ארבעה מיליארד שנה של אבולוציה מאבותינו החיידקים
קוראי הספר הזה, למעט אלה המתמצאים היטב בהתפתחויות החדשות במיקרוביולוגיה, בפליאונטולוגיה ובביולוגיה אבולוציונית, צפויים להיתקל בהפתעות גדולות בזו אחר זו, ואולי אפילו &

זהויות במשחק: כדורגל ערבי במדינה יהודית
[R]הספר זהויות במשחק: כדורגל ערבי במדינה יהודית, חושף בממצאיו המפתיעים עד כמה זירת הספורט, התמימה כביכול, היא למעשה זירת קרב פוליטית ממשית. יותר משליש מקבוצות הכדורגל בישרא

שותפות ועוינות: עבדאללה, הלגיון הערבי ומלחמת 1948
'בא עלינו אסון!' במילים אלו התבטא מזכיר הליגה הערבית לאחר שהתקבלה ההחלטה לצאת למלחמה ביהודים ב-15 במאי 1948. מי גרר את מדינות ערב למלחמה שלא היה להן עניין בה ומדוע בכל זאת נלחמו? מ&#

מורה דרך לאוהב החכמה
מהי מחשבה פילוסופית? למה מתכוונים כשאומרים על אדם שהוא פילוסוף? מה פירוש להחזיק בעמדה פילוסופית? כיצד נוצרות יצירות פילוסופיות? האם אפשר ללמוד להיעשות פילוסוף, האם אפשר 

מקרא לישראל: יהושע
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

האם הסובלנות תנצח: חינוך מוסרי בעולם מגוון
מה לפילוסופיה מוסרית ולחינוך? דומה שאין תשובה חד-משמעית לשאלה זאת. ביסודו של דבר, חינוך עניינו דוגמה אישית, הרגל, הכושר להפעיל בשום שכל אהבה, כבוד, דאגה, רצון; לעתים פחד, אהדות &

הרמנויטיקה במחשבה היהודית החדשה
הספר הרמנויטיקה במחשבה היהודית בעת החדשה עוסק בבעיות הפילוסופיות של פרשנות טקסטים שכתבו פילוסופים יהודיים ממשה מנדלסון במאה התשע עשרה עד ז'ק דרידה ועמנואל לוינס במח

חשיבה ודיבור
עבודותיו ורעיונותיו של לב סמיונוביץ' ויגוטסקי (1896--1934), איש אשכולות שנודע בעיקר כפסיכולוג, כובשות בשנים האחרונות מקום רב השפעה בפסיכולוגיה ובחינוך, למרות שנכתבו לפני שנים ר

Between Poles and Jews: The Development of Nahum Sokolows Political Thought
This book focuses on the formative years of Nahum Sokolow’s political thought during the years in which he dedicated his energies to working within the social fabric of the Jewish community of Polish lands

ההלכה הנבואית: הפילוסופיה של ההלכה במשנת הראיה קוק
הספר ההלכה הנבואית מביא לראשונה תמונה כוללת של הגותו ופסיקתו של הרב קוק, מגדולי אנשי הרוח בעולם היהודי בעידן המודרני. הספר מבאר באופן חדשני את משנתו לאור כתביו המודפסים &

ההר שהיה כמפלצת


שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום יט
רשימת מאמרים המופיעים בכרך זה: מקרא טובה גנזל מעמדם של בעלי התפקידים במקדש העתידי בנבואת יחזקאל יעקב מילגרום התכונות הייחודיות של מקדש יחזקאל מניין?נועם מזרחי בין חק

Metropolitan Governing: Canadian Cases, Comperative Lessons
Metropolitan reforms have been implemented in Canada at a scale and frequency greater than anywhere else in the democratic world. Recent Canadian metropolitan reforms are setting precedents and their fate could influence metropolitan agendas worldwide. This edited collection deals with local government reforms in major Canadian metropolitan areas and provides comparative insights from other countries. Steps undertaken by Canadian provinces have seemingly preferred in some cases 'old regional

היסטוריה כשליחות: אסופת מאמרים לכבודו של משה צימרמן במלאת לו שישים
בינואר 2004 התקיים בקמפוס הר הצופים של האוניברסיטה העברית בירושלים יום עיון שנושאו היסטוריה כשליחות. ביום העיון, שנערך לכבודו של פרופסור משה צימרמן במלאת לו שישים שנה, נשאו

המקרא בין תחביר לפרשנות


קטעי מדרשי הלכה מן הגניזה
תרומת הגניזה הקהירית למחקר מדרשי ההלכה ניכרת במיוחד בשני היבטים. ההיבט הראשון, שכמעט לא מצאנו כיוצא בו בשאר ענפיה של ספרות התלמוד הקלסית, הוא גילוי קטעים ממדרשים אבודים. &#

פונדמנטליזם יהודי והר הבית
הר הבית הוא המקום הקדוש ביותר ליהדות והשלישי בקדושתו לאסלאם לאחר מכה ומדינה. אופיו הקדוש הפך אותו לאחד ממוקדי הסכסוך הישראלי-ערבי. בחודש מרס 1996 פסק ועד רבני ישע, שחבריו הם ר&#

הצנזור, העורך והטקסט: הצנזורה הקתולית והדפוס העברי במאה השש עשרה
השלב המרכזי בתהליך המעבר של התרבות העברית לדפוס נעשה בבתי הדפוס העבריים באיטליה במאה השש עשרה. בבתי דפוס אלה, שהיו ברובם בבעלות נוצרית, נקבע הן הנוסח הן העיצוב של הספרות ה&

קול גדול ולא יסף: תורת ישראל בין שלמות להשתלמות
עילאיותה של תורת ישראל הובנה במהלך הדורות בשתי דרכים חלופיות: יש שהיא מיוחסת לתורה מראשיתה כהוויה מושלמת וקבועה שאי-אפשר להוסיף עליה, ויש שהיא מיוחסת לתורה כהתהוות ההו–

גווילים נשרפים ואותיות פורחות: תולדותיהם של אוספי ספרים וספריות בארץ ישראל וניסיונות להצלת שרידיהם באירופה לאחר השואה
אוסף הספרים הלאומי והאוניברסיטאי נבנה בשנות המנדט בירושלים במטרה לאסוף, לרכז ולשמר את אוצרות הרוח של העם היהודי ולמלא תפקיד חברתי ואידאולוגי כסמל להגשמת הציונות ובתה&

The Lachmann Problem: An Unsung Chapter in Comparative Musicology
The Lachmann Problem tells an unknown story about a well-known German musicologist, Robert Lachmann (1892-1939), best known among scholars whose interest centers on Arabic music. After being ousted by the Nazi regime, Lachmann arrived in Palestine in 1935 to join the staff of The Hebrew University of Jerusalem. However, many University officials misunderstood his interests, which was primarily based on a conception that the unfamiliar field of musicology was a “luxury” which the University could ill afford at the time. Presented in this volume are letters and documents, published for the first time, revealing not only a picture of life in Palestine during the 1930's, but providing new information on the early stages of comparative musicology and offer new insights into the thinking of its founding fathers. Others of these documents betray the daily routines, working style and methodology as well as the unanticipated hardships which Robert Lachmann encountered. These are embedded

Albert Einstein: The Persistent Illusion of Transience
This beautifully designed book features a significant number of previously unreleased documents and photographs from the Albert Einstein Archives and links them together with short introductions to chapters about Einstein's private life, his scientific achievements and his political activities. The new volume represents a substantially enlarged English edition of a title originally published as a version to supplement the permanent exhibition on Albert Einstein at the Jewish National and University Library.

האוכלוסייה הערבית והמאחז היהודי : תפרוסת וצפיפות בארץ ישראל בשלהי התקופה העותמאנית ובתקופת המנדט הבריטי
הספר פורס את מצב הדמוגרפיה בארץ ישראל לאזוריה בתחילת תקופת ההתיישבות היהודית בה ומנתח בפירוט ולעומק את הגורמים הגאוגרפיים, הפוליטיים והאנושיים לשוֹנוּת בין האזורים &#

The Battle For The Land
In 1901, the Zionist Organization founded the Jewish National Fund to purchase lands in the Land of Israel and transfer them to the ownership of the Jewish people. The book before us examines and summarizes the JNF’s land purchasing policies and endeavors, from the establishment of the Fund to the establishment of the State of Israel in 1948. A major part of this essay centers on the period from 1936 to 1948, which were the most important years of the JNF’s activities and during which it became almost the sole Jewish entity promoting this aspect of the building of the land of Israel. During these years, the JNF purchased about 600,000 dunams, which constitute more than 60% of its acquisitions from its establishment to the establishment of the State. The pivotal nature of the JNF during those years stems first and foremost from the recognition of its settlement endeavors by the top institutions of the Zionist Organization, in promoting the political interests of the Zionist movement in

העקיבות התרגומית בתרגום אונקלוס
מעמדו של תרגום אונקלוס כתרגום המוסמך והמקודש לתורה נשמר עד ימינו. בקרב המוני בית ישראל הלימוד בו נתפס כחובה הלכתית: נאמנות לתקנת 'שניים מקרא ואחד תרגום'. להערכה המיוחדת כ

JUDAICA LATINOAMERICANA
AMILAT se enorgullece en presentar el sexto volumen de su serie Judai¬ica Latinoamericana, que incluye los trabajos presentados en la Sección de Judaísmo Latinoamericano del XIV Congreso Mundial de Estudios Judaicos, realizado en Jerusalem en 2005, por investigadores establecidos en las Américas, Europa e Israel. Este volumen, multidisciplinario y pluritemático, refleja la creciente relevancia y visibilidad de las investigaciones sobre judaísmo latinoameric¬cano, así como su lenta pero constante integración con los estudios sobre otras áreas históricas, geográficas, sociales y culturales del judaísmo mund¬dial. Efectivamente, cada vez son más los investigadores que perciben la correlación entre las experiencias judías en América Latina y en otras reg¬giones del globo. Al mismo tiempo, se presta creciente atención a lo que diferencia y asemeja a las diversas realidades judías dentro de la misma Am

שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום טז
שנתון לחקר המקרא והמזרח החדש

הנבואה הקלסית: התודעה הנבואית
האמונה בנבואה – הטענה שהאל החליט להתגלות לבחיריו ולמסור להם, ודרכם לאדם בכלל ולעם ישראל בפרט, את רצונו בכל עניין ועניין – היא המאפיין התאולוגי החשוב ביותר של המקרא. טענה זו –

Journal of rural cooperation, Vol. 35, 1, 2007
The Journal of Rural Cooperation (JRC) is an interdisciplinary journal focusing on cooperatives and related rural organizations in developed and less developed countries. Topics of particular interest are cooperatives facing trends of globalization and privatization, the web of cooperative-community relationships, and cooperatives as part of such broader systems as mainstream economics, economies in transition, the social economy or related alternative paradigms.

סוגיות נבחרות באתיקה עסקית ובאחריות חברתית
הספר סוגיות נבחרות באתיקה עסקית ובאחריות חברתית דן בנושא העומד בראש סדר יומנו הציבורי ומציג את עיקרי משנתו האתית של המחבר. ייחודו בכך שהוא בנוי מפרקים עיוניים, מאירועי–

מי אני שאחליט על גורלם? דילמות אתיות של מורים
עיסוק בחינוך הוא עיסוק במוסר ובאתיקה. 'עובדי הוראה וחינוך הם לעולם מורים ומחנכים של בני אדם רכים בשנים, שנים חשובות ביותר לעיצוב חייהם. מלאכת ההוראה והחינוך אמורה לעזור –

על הליריות של הנפש
מהי הליריות של הנפש? האם מדובר בתכונה המייחדת את נפשם של משוררים בלבד, או שמא באיכות נפשית המצויה בכל אחד מאתנו, אולי אף מתנה את עצם קיומו של מרחב נפשי? ספר זה מנסה לבחון את מש

ההשכלה לגווניה: עיונים חדשים בתולדות ההשכלה ובספרותה
[R]ההשכלה הייתה חלק מפסיפס הנאורות האירופית ובו בזמןההשכלה הייתה חלק מפסיפס הנאורות האירופית ובו בזמן גם הקרינה זהות יהודית מובהקת. ייחודיותה של ההשכלה באה לידי ביטוי ב

הלא מודע במדע ובפסיכואנליזה
כיתת אמן בכתיבה ובפיתוח רעיונות מורכבים הן לפסיכואנאליטיקאים והן לפילוסופים של המדע. רחוק מפופוליזם ועם זאת מלהיב. דר גידי רובינשטיין, הארץ-מוסף ספרים, 7 יוני 2006. (עוד בביקו&

חנה ארנדט בירושלים
שנים רבות עמדה חנה ארנדט במרכזו של ויכוח סוער: הביקורת הקשה שהטיחה בציונות, ופרסום ספרה מעורר המחלוקת 'אייכמן בירושלים' בשנת 1963, הובילו לשלילת דמותה ויצירתה בקרב הציבור ה

הטרמינולוגיה של הירושלמי
הספר הטרמינולוגיה של הירושלמי: המונחים העיקריים בוחן באופן שיטתי ומקיף את המונחים העיקריים שבתלמוד זה. נידונים בו יותר ממאתיים ועשרים מונחים. סקירתם מבוססת על בדיקה שי

'לכה דודי' וקבלת שבת: המשמעות המיסטית
באמצע המאה השש עשרה יצרו מקובלי צפת טקס של קבלת שבת ובו נתנו ביטוי לראייתם בשבת כלה ומלכה וביום השבת יום נישואין ויום הכתרה. חטיבה של קבלת שבת שולבה בתפילת ליל השבת ובה השי

תורת המשחקים
ספר לימוד לתורת המשחקים

ספרותרפיה: הוראה טיפולית במבחן השנים
הספר ספרותרפיה: הוראה טיפולית במבחן השנים כולל עיונים ביצירות ספרותיות מסוגות שונות ושיקולי דעת ביישום עקרונות פסיכו-היגייניים בעת הוראתן. הספר מתבסס על ניסיון רב-שני