'חלומות השוא ידברו'?: חלומות התגלות במקרא ומקומם בתולדות האמונה והמסורת בישראל הקדומה Page 10 - The Hebrew University Magnes Press

הספר מציג את ריבוי ההשקפות ואת הדו-ערכיות שבהתייחסות המקראית לחלום מתוך התמקדות בסוג חלום מיוחד, חלום התגלות התחקות אחר גלגוליו, דפוסיו וסוגי המסורות המשתקפות בו, המיו

¯ · „ Á ˙ Ù È ץÈ ·  · ÈÏ ÈÙ ˆ  · ‚ .‰ · Âˉ Ì ˙ ˆ Ú · È  ÂÓ„ È ˜ ‰ ÎÈ ¯ Ú‰ ÏÚ ˙ ȇ ¯ Á‡‰ ¯ ÈÓ‡ ÈÏË  · ‚  . ˙   Ï · Ò ·  ˙  ¯ ÈÒÓ · „ ȉ · ˙ Î ˙ ‡ ‰ Î ¯ Ú ˙ È ¯ · Ú‰ ‰ ËÈÒ ¯ · È  ‡ · ‡ ¯ ˜ ÓÏ ‚ ÂÁ‰  ˙ „‰ ȉ ÈÚ„ ÓÏ ÔÂÎÓ‰ ÌÚËÓ ÌÈÒ ¯ Ù ˙ ‚ ÏÓ Ï ˘ ˙ ÂΠ¯ ‡ ‰ ÌÈ  ˘ · · ¯ ¯ ÊÚÏ ÈÏ Âȉ ÌÈ  ¯ ‡ ˙ ÏÏÎÓ Ï ˘ ¯ ˜ ÁÓ‰ ˙ „ Ú ÌÚËÓ ÔΠ˙ ‡ È ˙ „  · ÚÏ ‰ ˜ È  Ú‰ ˙ È ¯ · Ú‰ ‰ ËÈÒ ¯ · È  ‡‰ .‰ Ê ¯ ÙÒÏ ‰„  · ÈÚ ‰„  · Ú‰ ˙ · È ˙ Î ‰ ÎÈ ¯ Ú‰ ˙ ‡ ‰ Ó ¯ ˙ ‰ ÙÈÁ ˙ ËÈÒ ¯ · È  ‡ · ¯ ˜ ÁÓ‰ ˙  ˘ ¯ . Ê  ˘ ˙ ˙  ˘ · „ ÏÈÙÓÂÏ · Ò ¯ Ù .  ˙ ÒÙ„‰ ˙ ‡  , ¯ · ËÈÏ ˙ È ¯    · ‚ Ï ˘ ˙   ÂÓ‡‰ ‰ È„ È · ‰ ˙ ˘ Ú  ˘ , „ ȉ · ˙ Î Ï ˘ ˙ È  Îˉ ,‰ ÙÈÁ ˙ ËÈÒ ¯ · È  ‡ · ÌÈ · ˘ ÁÓ‰ ÊÎ ¯ ÓÓ ÈÏÊ ¯ · ÏÎÈÓ  · ‚ ÈÏ ‰ ÚÈÈÒ ˙ ÂÒÙ„‰‰ ˙ Á‡ · ¯ ‡ Ï ‰‡ ˆ ‰‰ . ÈÏËÈ‚ È„‰ Ô„ ÈÚ‰ ÁÒ  ˙ ÂÏ ˜ ˙ Ó È ˙ ‡ ‰ ˆ ÏÈÁ Ì‚ ‰ · ¯ ‰ ‰ ˙ ÈÈ ˘  ˙ ·  ÈÚ„ ÓÏ ‰ ËÏ ˜ Ù‰ Ï ˘  ¯ ˜ ÁÓ‰ ˙  ˘ ¯ Ï ˘ ˙  · È„  ‰ Ô‰ È ˙ ÂÓ ¯ ˙ ˙ ÂÎÊ · ‰ ¯ ˘ Ù‡ ˙ ‰  · ‚ . ÌÈ  ¯ ‡ · ‰ Î ¯ Ú‰  ¯ ˜ ÁÓÏ ‰„ ÈÁÈ · ¯ ˜ ÁÓ‰ ˙ „ ÚÂ Ï ˘  ‰ ÙÈÁ ˙ ËÈÒ ¯ · È  ‡ · Á ¯ ‰ ˙ ÂÁ ˙ ÙÓ‰ ˙ ‡ ‰  ÈΉ ,‰ ÙÈÁ ˙ ËÈÒ ¯ · È  ‡ · ‡ ¯ ˜ ÓÏ ‚ ÂÁ · ¯ ˜ ÁÓ ˙ „ ÈÓÏ ˙ , Ô  ¯ ‡ Ò„‰ ‰  Ή È ˙ „  ˙ . ‡  ˆ Ó ˙ ÚÏ ‰ ÏÈÚÂÓ‰ ‰ ˙ ˆ Ú · ‰ ÚÈÈÒ ÔÓ ¯ ÂÈ ÏÁ ¯  · ‚ . ˙  ¯ ÈÒÓ ·  ‰„ È ˜ ˘ · . ÌÈ ¯ ÎÊ  ‰ ˙ „ ÒÂÓ‰ ÏÎ · ¯ · „ · ÌÈÚ‚   ‰ ÏÎÏ „ ¯ ÂÙÒ ˜ ‡ ˙ ËÈÒ ¯ · È  ‡ · È ˙ È ˘ Ú ˘ ¯ ˆ ˜ Ô ˙ · ˘ Íω Ó · ÔΉ ¯ ÙÒ‰ „  · ÈÚÓ ˜ ÏÁ ‰ ËÏ ˜ Ù‰ ÔÓ ÔÂË ¯ · Ô‚  Ù ¯ ÙÏ „ ÂÁÈÈ · , Ì ˘ Ï‚ Ò‰ È ˘  ‡ Ï ‰„ ÂÓ È  ‡ . Ë  ˘ ˙ ˙  ˘ · È ¯ Ë ¯  „ . Ì ˙   ÈÈ  Ú ˙ ‰ ÏÚ ‰‡  ‰ ÌÈÁ ¯ ‡‰ ˙ Ò  Ή ÏÚ , Èχ„ È  ÙËÒ ¯  „ Ï ‰ È‚ Âχ ˙ Ï ,‰  ˘ ‰ ˙ ‡ · „ ¯ ÂÙÒ ˜ ‡ · ‡ ‰ Û‡ ‰‰ ˘ ˘ , ‰ ÙÈÁ ˙ ËÈÒ ¯ · È  ‡ Ó È ˙ ÈÓÚÂ È ¯ ÂÓ , ÔÂË  Ù . ˙ ÂÙχ Ó ˙  ¯ Ú‰ ÈÏ ¯ ÈÚ‰ ( ÈÒÁÈ) Ë ˜ ˘ · ÂÏ · Ò ,‰  · ‰ · ÂÏ · È ˜ ˘ , ÌÈ ¯ ˜ ȉ È ˙ ÁÙ ˘ Ó È  · – ÌÈ · È · Á ÌÈ   ¯ Á‡ ; ˜ È ¯ ÌÈ ¯ Ó ÈÓ‡ , Ô ¯ È ¯  ¯ „ ÌÈ  · ‰ , ÔÈË ¯ Ó :„„ ÂÚÏ Â‡ ÚÈÈÒÏ ˙  ¯ ˘ Ù‡ ‡ ˆ Ó Û‡   ˙   ÈÈ  Ú ˙ ‰ · – Ï Ê ‡ Ó ¯ „ ¯ · ‰ È ¯ ‡ ;  ˙  ÂÓ‡ ·  ÂÎ ¯ „ · ˘ ȇ – · ‡ ÂÈ ‰ ¯ ÙÚ , ÏÎÈÓ .‰  Ή ÌÚÙ ‡ Ï ‡ Ë · ˙ Ó ,1995 ¯ · Ó ·   · 4 ʇ Ó „ ÂÁÈÈ · , ˙ Èχ ¯ ˘ ȉ ‰ ¯ · Á · Ï„‚‰ · ÂËÈ ˜ ‰ Á ¯ ˘ ‡ χ . ˙ „‰ ȉ Á ¯ ÈÙÏ ,‰ Ú ˘ ‰  ‰ ¯ · Á‰ ˙ ÂÈÚ · Ï ÌÈÈ  ˜ ÒÙ ˙    ¯ ˙ Ù ˙ ‚ ˆ ‰ · ‰ È ˙ „ ‡ ÏÚ ˙ È  ˜ ÒÙ ‰ ÏÏΉ ÏÎ · ˙ ‰ ÊÏ ‰ ˘ ˜ ‡ Ï ÏÏÎ Í ¯ „ ·  ,‡ ȉ ÌÈ  Ù ˙ · ¯ ÂÊ ‰ · ÈË Â ¯  ˘ ‡ Ï ¯ ¯ · ˙  Ì ¯ Ë ‰ χ ˙  ¯  ˘ ˙ · ˙ ÂÎÏ . ˜ ÒÂÙ‰ Ï ˘ ÂÁ ¯ Ï ÔÂÈÓ„‰ È ˙ ˙ ‡ Ì ˙  · ‰ Í ¯ „ · ‰ È  ˘ ¯ ÙÓ ‰ ÓÎ ÌÈÚÈ · Ó ˘ ˙ ‡„ ÂÂÏ „ ÂÒȉ ‡ Ï Û‡   ˙ „‰ ȉ Á ¯  Ï ˘ È ˙ Ó‚ Ó , È ˙ · ÏÓ Ú · ËÓÎ ÈÈÏÚ ‰ Ó„ ,‡ ¯ ˜ Ó‰ Á ¯  , ˙ ȇ ÏÈË ¯ Ú‰ ‰ ˙ ·  ¯ ˜ Ì‚ .‰ ˙ ‡ ˙ „‰ ȉ ˙ ‡ Ìω ˘ ‰ Ó · ˜ ÂÒÙÏ ˙ ÂÎÓÒ Â‡ ‰ Ùȇ ˘ ÏÎÓ ÛÁ ÈÁΠ ‰ ¯  · ÈÁ‰ . ÌÈ ˙ ÚÏ . ˙   ˜ ÙÒÏ ˙ ÎÙ‰ ˙   ˜ ÒÙ‰ „ ˆ ÈÎ ÌÚÙ ‡ Ï Â · ‰ Ï‚ ˙ Ó ˙ ‡ Ê ˙ ÓÂÚÏ .‡ ¯ ˜ Ó‰ ˙ ‡ ‡ ÌÈÓÎÁ Ìȇ È ·  „ ˆ Ó ÌÈ ¯ ÂÚ ¯ Ú ÌÈ ¯ ‰ ¯ ‰ , ˙  · ˜   ˙ Âχ ˘ ˙  ¯ ¯ ‚ ˙  ˆ ¯ Á  ˙ ÂÚÈ · ˜ . ÌÈ ˜ È ˙ ÚÓ ÌÈ„ ÈÓÏ ˙ „ ˆ Ó ! ÌÎÓÚ È ˜ ÏÁ ȉ È – ˙  ˜ ÙÒ ˙ Âχ ˘ ÈÏÚ · ¯ Ï„ ÈÙ ˙  ¯ „  Ò ˘ ˙ ¯ „ ‡ ,‰ ÙÈÁ
'חלומות השוא ידברו'?: חלומות התגלות במקרא ומקומם בתולדות האמונה והמסורת בישראל הקדומה Page 1 | 'חלומות השוא ידברו'?: חלומות התגלות במקרא ומקומם בתולדות האמונה והמסורת בישראל הקדומה Page 2 | 'חלומות השוא ידברו'?: חלומות התגלות במקרא ומקומם בתולדות האמונה והמסורת בישראל הקדומה Page 3 | 'חלומות השוא ידברו'?: חלומות התגלות במקרא ומקומם בתולדות האמונה והמסורת בישראל הקדומה Page 4 | 'חלומות השוא ידברו'?: חלומות התגלות במקרא ומקומם בתולדות האמונה והמסורת בישראל הקדומה Page 5 | 'חלומות השוא ידברו'?: חלומות התגלות במקרא ומקומם בתולדות האמונה והמסורת בישראל הקדומה Page 6 | 'חלומות השוא ידברו'?: חלומות התגלות במקרא ומקומם בתולדות האמונה והמסורת בישראל הקדומה Page 7 | 'חלומות השוא ידברו'?: חלומות התגלות במקרא ומקומם בתולדות האמונה והמסורת בישראל הקדומה Page 8 | 'חלומות השוא ידברו'?: חלומות התגלות במקרא ומקומם בתולדות האמונה והמסורת בישראל הקדומה Page 9 | 'חלומות השוא ידברו'?: חלומות התגלות במקרא ומקומם בתולדות האמונה והמסורת בישראל הקדומה Page 10 | 'חלומות השוא ידברו'?: חלומות התגלות במקרא ומקומם בתולדות האמונה והמסורת בישראל הקדומה Page 11 | 'חלומות השוא ידברו'?: חלומות התגלות במקרא ומקומם בתולדות האמונה והמסורת בישראל הקדומה Page 12 | 'חלומות השוא ידברו'?: חלומות התגלות במקרא ומקומם בתולדות האמונה והמסורת בישראל הקדומה Page 13 | 'חלומות השוא ידברו'?: חלומות התגלות במקרא ומקומם בתולדות האמונה והמסורת בישראל הקדומה Page 14 | 'חלומות השוא ידברו'?: חלומות התגלות במקרא ומקומם בתולדות האמונה והמסורת בישראל הקדומה Page 15 | 'חלומות השוא ידברו'?: חלומות התגלות במקרא ומקומם בתולדות האמונה והמסורת בישראל הקדומה Page 16 | 'חלומות השוא ידברו'?: חלומות התגלות במקרא ומקומם בתולדות האמונה והמסורת בישראל הקדומה Page 17 | 'חלומות השוא ידברו'?: חלומות התגלות במקרא ומקומם בתולדות האמונה והמסורת בישראל הקדומה Page 18 | 'חלומות השוא ידברו'?: חלומות התגלות במקרא ומקומם בתולדות האמונה והמסורת בישראל הקדומה Page 19 | 'חלומות השוא ידברו'?: חלומות התגלות במקרא ומקומם בתולדות האמונה והמסורת בישראל הקדומה Page 20 |

'חלומות השוא ידברו'?: חלומות התגלות במקרא ומקומם בתולדות האמונה והמסורת בישראל הקדומה


About Book 'חלומות השוא ידברו'?: חלומות התגלות במקרא ומקומם בתולדות האמונה והמסורת בישראל הקדומה

English pages
English title page
Copy Rights
Contents
Summary

page hebrew university magnes press
The Hebrew University Magnes Press Outlet

מקרא לישראל: יהושע
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

היסטוריה כשליחות: אסופת מאמרים לכבודו של משה צימרמן במלאת לו שישים
בינואר 2004 התקיים בקמפוס הר הצופים של האוניברסיטה העברית בירושלים יום עיון שנושאו היסטוריה כשליחות. ביום העיון, שנערך לכבודו של פרופסור משה צימרמן במלאת לו שישים שנה, נשאו

פירוש על ספר במדבר כב-לו
הספר דן בחלק האחרון של ספר במדבר, שבו כמה פרשיות רבות חשיבות: פרשת בלק, הכוללת את נאומי בלעם; לוח הקרבנות לימים, לרגלים ולמועדים; ירושת הארץ וחלוקתה ופרשת בנות צלפחד ומסקנות

יוצרים בעומס יתר: רצח רבין, אמנות ופוליטיקה
יוצרים בעומס יתר הוא ספר מרתק; אפשר אפילו לומר שהוא ספר מפתח בתחום האמנות בישראל, אבל לאו דוקא בגלל הנושא המוצהר שלו, אלא בגלל מה שמגיח מתחתיו. מבעד לעדשה שהתקינה המחברת מש

שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום טו
An annual for biblical and ancient near easstern studies

קולות הקוראים: מעשה הקריאה בסביבת תקשורת רב ערוצית
קולות הקוראים, ספרם של חנה אדוני והלל נוסק, הוא המחקר המקיף והמורכב ביותר בנושא הקריאה שנערך בישראל. הקריאה נבדקת במחקר זה במגוון רחב של היבטים לאורך שנים רבות ובאמצעות כ&#

המזרח החדש מה: זרמים בהיסטוריוגרפיה של המזרח התיכון
'זרמים בהיסטוריוגרפיה של המזרח התיכון', הוא תולדה של הכינוס העשרים וארבעה של החברה המזרחית הישראלית, אשר נערך באוניברסיטת תל אביב בשנת 2000 ועניינו היסטוריוגרפיה מזרח תיכ

מעשה הקריאה: תיאוריה של תגובה אסתטית
מה קורה כשאנו קוראים? האם הטקסט שלפנינו הוא תיעוד של משהו קיים בהווה, או שהיה קיים בעבר, או שהוא עיצוב-מחדש של מציאות שכבר עוצבה ועתה היא מפורקת לגורמים ומורכבת מחדש בתודעת

EARLY PROPHECY IN ISRAEL
This book, an expanded translation of the Hebrew original, is a penetrating study of early Hebrew prophecy as portrayed in the Old Testament. Professor Uffenheimer discusses the historical, theological and social aspects of this unique phenomenon, from its beginnings to the emergence of classical prophecy in the 8th century BCE a period stretching from the prophetic leadership of Moses and the charismatic savior-judges, through the court prophets of the United Monarchy, to the militant prophets of the Northern Kingdom, culminating in the internal crisis under Jehu that led to the evolution of classical prophecy. The author draws, on the one hand, upon extra-biblical, Near Eastern material (the Mari documents, Hittie vassal treaties, etc.); on the other, he relies upon inner literary analysis of the biblical sources themselves. Among other things, he contests some of the innovative theories that have been proposed to account biblical prophecy.

ההשכלה לגווניה: עיונים חדשים בתולדות ההשכלה ובספרותה
[R]ההשכלה הייתה חלק מפסיפס הנאורות האירופית ובו בזמןההשכלה הייתה חלק מפסיפס הנאורות האירופית ובו בזמן גם הקרינה זהות יהודית מובהקת. ייחודיותה של ההשכלה באה לידי ביטוי ב

אמנות הפיוט
יצירה זו, שנכתבה רומית, זכתה להערכה ולעיון מתמיד מאז יום פרסומה ועד ימינו, ובכל תקופה ותקופה שהספרות וביקורת הספרות פנו מחדש אל הספרות הקלסית לבחון את שורשיהן. פרופ' דבור

מחזאי מדבר עם בימאי
האם העלאת מחזה קלסי על הבימה הישראלית משמעה הפיכתו להצגה בעלת אמירה מקומית מעודכנת ורלוונטית? האם הגישה הפרשנית שהבימאי מעניק למחזה תלויה בנסיבות החברתיות, התרבותיו

עתיד הדמוקרטיה
'כל מי שדואג לדמוקרטיה, בין כאזרח, בין כפעיל פוליטי ובין כחוקר, חייב לברך על הופעתו של קובץ המאמרים של נורברטו בוביו. במאמרים אלו גלומים חדות המחשבה, החכמה ורוחבה ועומקה של &

שמואל דוד לוצאטו: מאתיים שנה להולדתו: איטליה - כתב עת לחקר תולדותיהם, תרבותם וספרותם של יהודי איטליה. כינוסים, סדרת מוספים, 2
שמואל דוד לוצאטו (איטליה, 18001865), שעמד שנים רבות בראש בית המדרש לרבנים בפדואה, היה משורר וחוקר ספרות, פרשן מקרא, איש לשון ופילוסוף שהגיב במקוריות להלכי המחשבה הכללית והיהודית ש

לבנות את האומה מחדש
הספר לבנות את האומה מחדש: אינטלקטואלים פלסטינים בישראל, מנתח ומברר את תרומתם של אנשי רוח פלסטינים בישראל לכינונה מחדש של החברה הערבית-פלסטינית לאחר מלחמת 1948 וההתרחשויות &

מקרא לישראל יחזקאל א'-כ''ד
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

הופעותיו של הכוח במיסטיקה היהודית
הספר דן בדגמים של היחס בין הכוח האלוהי לכוח האנושי בספרות המיסטית היהודית. דגמים אלה חולצו מתוך שלל טקסטים, שרבים מהם נמצאים בכתבי יד וטרם נידונו במחקר. הדיון מצביע על ההמ&

מימרה מגיה מיתוס: פרקי דרבי אליעזר לאור מחקר הספרות העממית
החיבור פרקי דרבי אליעזר, למן חיבורו (כנראה במאה השמינית) ועד ימינו, זכה לפופולריות רבה בקרב קהל קוראים מגוון. ואכן, אין דומה לו בספרות העברית של שלהי העת העתיקה וימי הביניי

ספר יחזקאל
נוסח הפנים של מהדורת ספר יחזקאל משקף את כתר ארם צובה, כתב היד החשוב ביותר של נוסח המסורה הטברני במסורת בן אשר. מתחת לו סדורים ארבעה אפרטים המביאים חילופי גרסאות מעדי הנוסח

כלים שלובים בחינוך הלאומי
הספר עומד לצאת לאור בקרוב, ניתן לרכוש אותו ולקבלו כשיראה אור. החינוך הוא אמצעי חשוב ומרכזי בביסוסן של תנועות לאומיות. הספר כלים שלובים בחינוך הלאומי: הסיפור הציוני מוסיף &

תולדות האוניברסיטה העברית בירושלים:התעצמות אקדמית תוך מאבק לאומי
כרך זה, השלישי במפעל תולדות האוניברסיטה העברית, הרואה אור בשנת התשעים להנחת אבן הפינה לאוניברסיטה ובשנת השישים למדינת ישראל, הוא המשכו הישיר של קודמו (תולדות האוניברסי

אורתודוקסייה יהודית: היבטים חדשים
האם יש הצדקה להוסיף ולדבר על תופעה רציפה ונהירה של יהדות אורתודוקסית? קובץ המחקרים 'אורתודוקסייה יהודית: היבטים חדשים' מציג את היהדות האורתודוקסית כתופעה מגוונת ועשי

מאה שערים: עיונים בעולמם הרוחני של ישראל בימי הביניים, לזכר יצחק טברסקי
שלושים ואחד מבכירי חוקרי היהדות בזמננו חולקים כבוד בספר הזה לזכרו של פרופ' יצחק טברסקי עה, בעל הקתדרה לספרות עברית ולמחשבת ישראל עש ליטאואר באוניברסיטת הרוורד, מראשי ה

מנדלי, לפניו ואחריו
מגמתו של הספר להחזיר אל מחזור הקריאה והחיים סופרים קלסיים כמנדלי, עגנון, ברנר וביאליק. כיום אפילו חיי המדף של ספרות שרק אתמול נולדה קצרים מאוד, קל וחומר ספרות קלסית שנעלמת

מבט אחורה: זכרונות
אוטוביוגרפיה מרתקת של חוקר צומח הארץ וגידוליה, מראשוני הבוטנאים באוניברסיטה העברית בירושלים, שהיה ממקימי הפקולטה לחקלאות ברחובות ושמחקריו תרמו רבות לפיתוח החקלאות 

ביטחון סוציאלי בישראל
הספר סוקר את התפתחות מדינת הרווחה בישראל על פי תכניות הביטחון הסוציאלי לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים. בסיומו נבחנת הצלחת מערכת הביטחון הסוציאלי בישראל להשיג את יעדי&

מקרא לישראל:שיר השירים
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

The Dead Sea: The world's ultimate natural healing resort
This book explains in simple and understandable words all the principles, mechanisms of action and advantages of all the treatment modalities at health resort areas. This book describes all the diseases that can be treated successfully at the Dead Sea. and is the first one that was written and directed for the general public.

שופטים ומשפטנים בארץ ישראל: בין קושטא לירושלים 1930-1900
שופטים ומשפטנים בארץ ישראל מספר את סיפורה של מערכת השיפוט שופטים, בתי-משפט, עורכי-דין - שפעלה בארץ-ישראל ב-18 השנים האחרונות של השלטון העותמאני (19001918), וב-12 השנים הראשונות של השלטו

מקרא לישראל: ישעיה מ''ט-ס''ו
ספר ישעיה מורכב משני חלקים ברורים הכוללים את נבואותיהם של שני נביאים שונים: ישעיה בן אמוץ הנביא מירושלים (פרקים א-לט), ונביא עלום שם המכונה ישעיה השני, שחי בבבל ובירושלים כ

הפירוש כדיאלוג
ר' מרדכי בן אליעזר כומטינו, בן המאה החמש עשרה, היה ממנהיגיה הרוחניים של הקהילה הרבנית בקושטא בעת התמוטטות המשטר הביזנטי וכיבוש הבירה על ידי העותמאנים. הוא היה עד לפריחה א

הגוף האלוהי הנשי בקבלה: עיון בצורות של אהבה גופנית ומיניות נשית של האלוהות
ספר זה הוא ניסיון לפרש מסורות מספרות הקבלה המתייחסות לגוף האלוהי הנשי. ריכוזן של מסורות אלה במחקר מיוחד מסב את תשומת הלב לפן חשוב של ספרות הקבלה: היותה של האלוהות בעלת בחי&

מקרא לישראל: רות
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

דיאלוג אנושי עם המוחלט
יוהנס קלימקוס בן השלושים מבקש להשיג אושר נצחי. האושר ממתין לכל אחד, לדבריו, והוא מניח שהתנאי להשגתו הוא להיעשות נוצרי. קלימקוס הוא דמות בדויה של סרן קירקגור, הפילוסוף הדני

ספרות מקראית וספרות כנענית
משה דוד קאסוטו (תרמג-תשיב), מגדולי דורו בפרשנות המקרא ובחקר תולדות עם ישראל והלשון העברית, היה גם אחד ממניחי היסודות המובהקים להבנת הטקסטים האוגריתיים ולקביעת זיקתם אל ד&

העקיבות התרגומית בתרגום אונקלוס
מעמדו של תרגום אונקלוס כתרגום המוסמך והמקודש לתורה נשמר עד ימינו. בקרב המוני בית ישראל הלימוד בו נתפס כחובה הלכתית: נאמנות לתקנת 'שניים מקרא ואחד תרגום'. להערכה המיוחדת כ

Evidence Of Francophony In Mediaeval Levant: Decipherment and Interpretation
This study is an annotated edition and commentary of an Arabic-Old French phrase book found on the last thirteen pages of a Coptic lexicographic treatise compiled in the thirteenth century and recopied in the sixteenth century (MS. BnF Copte 53). The main value of this work is two-fold: first, it is a specimen of the Crusader Old French, of which little has been preserved; and second, it provides evidence for the vernacular language of the period. In the analysis of the material, an attempt has been made to reconstruct from a diachronic-diatopic perspective the vernacular French spoken at Acre in the mid-thirteenth century. This volume will be of interest for Romance linguists and philologists, as well as historians of the Crusades and the Latin East. Arabists and historians of the late medieval Muslim Middle East of this time will also find much of use in this work.

מי אני שאחליט על גורלם? דילמות אתיות של מורים
עיסוק בחינוך הוא עיסוק במוסר ובאתיקה. 'עובדי הוראה וחינוך הם לעולם מורים ומחנכים של בני אדם רכים בשנים, שנים חשובות ביותר לעיצוב חייהם. מלאכת ההוראה והחינוך אמורה לעזור –

חיים בצוותא: הרובע היהודי של פוזנן במחצית הראשונה של המאה השבע עשרה
ספר מקורי זה פורס בפני הקורא שחזור של חיי היהודים בפוזנן, אחת הקהילות הגדולות והתוססות ביותר במזרח אירופה במאה השבע עשרה. הוא פותח בתיאור התהוות הרובע היהודי בעיר ובשינ

המבט המופנה לאחור
מאפייניה של הפואמה נבחנים בספר זה באמצעות קריאה בפואמות של שלושה משוררים ישראל פנקס, הרולד שימל ואהרן שבתאי, ובאמצעות סקירה היסטורית-ז'נרית של המסורת שממנה צמחה הפואמה

מחנה משותף?: קואופרציה בהתיישבות היהודית החקלאית ברוסיה ובעולם 1880-1941
המפגש בין החקלאות היהודית בבריהמ, הממנים היהודים בארהב והשלטון הבולשביקי הוא פרק מרתק בתולדות הקואופרציה היהודית בין שתי מלחמות העולם. ספר זה, הממשיך את מחקרו הקודם של &#

התחדשות הלשון הערבית בשליחות הרעיון הלאומי במצרים
הלשון הערבית הצחה, הכתובה אַללֻּעַ'ה אלְפֻצְחַא הייתה מסוף המאה התשע עשרה, בעקבות המפגש עם העולם המערבי והתחלת התגבשותו של רעיון הלאומיות הערבית, למוקד הדיון בקרב אנש

שפת אזרח בישראל
שפת אזרח בישראל הוא קובץ מחקרים, מסות ודיווחים אודות מפגשים בין יהודים וערבים המציעים ראייה מגוונת שמנסה לענות על השאלות הללו. נכללים בו מאמרים הבוחנים את שורשי הפערים 

הרמנויטיקה במחשבה היהודית החדשה
הספר הרמנויטיקה במחשבה היהודית בעת החדשה עוסק בבעיות הפילוסופיות של פרשנות טקסטים שכתבו פילוסופים יהודיים ממשה מנדלסון במאה התשע עשרה עד ז'ק דרידה ועמנואל לוינס במח

Journal of rural cooperation, Vol. 34, 2, 2006
The Journal of Rural Cooperation (JRC) is an interdisciplinary journal focusing on cooperatives and related rural organizations in developed and less developed countries. Topics of particular interest are cooperatives facing trends of globalization and privatization, the web of cooperative-community relationships, and cooperatives as part of such broader systems as mainstream economics, economies in transition, the social economy or related alternative paradigms

Journal of Rural Cooperation Vol. 34, 1, 2006
The Journal of Rural Cooperation (JRC) is an interdisciplinary journal focusing on cooperatives and related rural organizations in developed and less developed countries. Topics of particular interest are cooperatives facing trends of globalization and privatization, the web of cooperative-community relationships, and cooperatives as part of such broader systems as mainstream economics, economies in transition, the social economy or related alternative paradigms

The Book of Genesis: An Introduction to the Biblical World
This book tries to present the aim, spirit and content of the Book of Genesis. Most literature in the Book of Genesis consists of either a detailed commentary on the Book or a study of its different sources and components. This work intends, instead, to elucidate the main ideas implicit in the narrative and to describe the salient features of its chief personalities.

עמנואל לוינס בירושלים: פרשנויות פילוסופיות ופרספקטיבות דתיות
עמנואל לוינס (1906--1995), מגדולי הפילוסופים של זמננו, נודע מזה כארבעים שנה ברחבי תבל בשל יצירתו הייחודית היונקת הן מן המסורת הפילוסופית המערבית הן מן המקורות היהודיים-התלמודיים.

הגיון ליונה: הבטים חדשים בחקר ספרות המדרש, האגדה והפיוט
העוסקים בספרות האגדה ובנושאים הקרובים לה נזקקים מזה שנות דור למחקריו של פרופ' יונה פרנקל מן החוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית בירושלים, ומייסדה של הגישה הספרותית ב&#

הספרות העממית היהודית
הספר סוקר את הספרות היהודית שבעל פה מתקופת המקרא עד ימינו אלו. הנחת היסוד של סקירה זו היא, שהמעבר מאורליות לאוריינות ספרותית איננו תהליך הנובע רק מהתפתחות תרבותית-חברתי