'חלומות השוא ידברו'?: חלומות התגלות במקרא ומקומם בתולדות האמונה והמסורת בישראל הקדומה Page 11 - The Hebrew University Magnes Press

הספר מציג את ריבוי ההשקפות ואת הדו-ערכיות שבהתייחסות המקראית לחלום מתוך התמקדות בסוג חלום מיוחד, חלום התגלות – התחקות אחר גלגוליו, דפוסיו וסוגי המסורות המשתקפות בו, המיו

‡  · Ó ‰  ÈÁ · , ‡ ¯ ˜ Ó‰ ˙  ¯ ÙÒ · ˙ ÂÏ‚ ˙ ‰ ˙ ÂÓÂÏÁ Ï ˘ ˙ ˘ „ ÂÁÓ ‰  ÈÁ · ˙ Ú ˆ ÂÓ ‰ Ê ¯  · ÈÁ · , ‰ Ó„ ˜ ‰ χ ¯ ˘ È · ‰ ˙ ÁÈÓ ˆ È ˘ ¯  ˘ , ‰ ÚÙ ˙ ‰ Ï ˘ ÔÂÈÙ‡ ÏÏÎÏ ÚÈ‚‰ Ï ‰ ˙ ¯ ËÓ ˘ ˙ ˘ „ ÂÁÓ ‰  ÈÁ · . Ì„‡ Ï Ìȉ Âχ‰ ÔÈ · ˙  ¯ ˘ ˜ ˙ ‰ ‰ ÈÎ ¯ „ Ó ˙ Á‡ Î ‰ È ˙ ÂÏ · ‚  ‰ È„  ˜ Ù ˙ ˙ Âχ ˘ ‰ χ  ÏÏÎ · ˙ ÂÓÂÏÁ χ ˙ ÂÏ‚ ˙ ‰ ˙ ÂÓÂÏÁ Ï ˘ Ì ˙ ˜ ÈÊ „ ˆ Ó Ô‰ ˙ ˘ ˜ · ˙ Ó ÂÊ ‰ È ¯ ‚ Ë ˜ Î Ì ˙ Èȇ ¯ „ ˆ Ó Ô‰ ˙ ȇ ¯ ˜ Ó‰ ˙  ¯ ÙÒ · ̉ ÈÏÚ ̉ · ¯ Ó‡  ‰ ÔÓ ˙ ÂÏÂÚ‰ .‰ Ó ˆ Ú Ï ˘ Ó ˙ Âχ ˘  ˙   ÂÎ ˙ ‰ ‚ È ˆ Ó‰ ˙ „ ÁÂÈÓ ˙ Á‡ È ¯ ‰ 1,‰ ¯ Ê ˙  · ¯ ˙ Ï Ò  Î  ˘ ÈÓÎ ‡ ‰ Í  ˙ · ‡ ¯  ˜ ‰   ÈÓÈ Ô · Ì„‡ ̇ Ô‡ Î Â  Ï ÔÈÈ  Ú Ì  Ó‡ . ÌÂÏÁ‰ ‡ ȉ ÌÚÙÏ ÌÚÙÓ Ô‰ · ˙ ˘ ‚ ¯ ÂÓ ÂÊ ˙  ¯ Ê ˘ ˙ ÂÚÙ ˙ ‰ Ú · ËÓ Ì„‡ Ï ˙ ÈÒÂÙÈË ˙ È ˙ ¯ ‚ ˘ ‡ ˜ „ ‡ χ ˙ È ¯ ËÂʇ  ‰ ¯ ÈÓË ‰  ȇ ˘ ‰ ÚÙ ˙ ÌÚ ÔÈÈ„ Ú È ˘ ÈÏ ˘ ‰ Ûχ‰ Ô · ‡ ¯  ˜ Ô‰ · ˘ ˙ ÂËÚÓ ˙ Ó ˙ ÂÎω ˙ ÂÚÙ ˙ Ô ˙ ‡ Ó ,  ˙ ÈÈ ¯ · , ˜ „ ˆ Ï ˘ ‰ „ ÈÓ · – ˘ ÂÁÏ ‡ ÂÙ‡ È ˘ Ú ‰ Ê ‡ ¯  ˜ . ÂÈ ¯  · È‚ Ï ‡ ¯ ˜ Ó‰ È ¯ · ÁÓÏ Û ˙  ˘ . Ì„ ˜ È  · · ¯ ˜ · ‰ ÚÙ ˙ ‰ Ï ˘ ‰ ÈÈÂÏÈ‚ ˙ ‡ ÔÈ · ‰ Ï Â ¯ È ˘ Ή Ú · ˉ ˘ – ÁÎÂÂÈ  „ ÂÚ ˘ ÈÙÎ ˙ ÂÓÂÏÁÏ ˙ ÒÁÂÈÓ‰ ˙ ÂÚÓ ˘ Ó‰ ÁΠ ˙ ‡ ˙ ˘ ‰ ‰ Ï„‚ ˙ ÂÊ ‰ ˘ ÂÁ ˙ Ú ˜ ¯ ÏÚ ‡ ˜ „ Ìχ Ê ¯ „ ÊÓ ÌÏÂÁ . ˙  ¯ ≈ ÚÏ ÌÂÏÁ‰ ÔÈ · ˘ ˙ ÂÈÎ ˘ Ó‰‰  ˙ ÂÙÈ ˆ ¯ ‰ ˙ „ ÈÓ ÁΠ „ ÂÁÈÈ · , ÌÈ ·  ˙ Î · „ È ˙ Ú‰ ˙  ÂÓ ˙ χ ;( 17 ,13 ‡ Ï ; 14– 7 Π ¯ · ) ÌÂÏÁ · Ï · È ˜ ˘ ˙ ‡ ¯ ‰ ‡ ÏÓÏ Â ˙ ˆ È ˜ È ·  ¯ · ) ˙ ÂÈ ˙ ÎÏÓÓ ( 18– 9 Ê  Ù ˘ ) ˙ Âȇ · ˆ ˙ ÂÈ  Î ˙ ˙ ÂÓ‡ ˙ ÂÓ ˙ ÂÓÂÏÁ · ˙ Ù ˜ ˙ ˘ Ó‰ ;( 22– 10 ÁΠ ¯ · ) Ì ˘ ‰ ÂÂÁ  ˘ ÌÂÏÁ · ÌÈÈÂÏ ˙ ÔÁÏÂÙ Ì ˜ Ó Ï ˘ „ ÂÒÈÓ „ ÂÒÈÈ ;(‡ Ó ÌÈ‚ ˆ ÂÓ ‰ ÊÎ ÏÂÓ‚ Î . ÂÏ ˘ ÂÓÂÏÁ ·  ˙ ‚‰  ˙ ‰ ÏÚ È‰ Âχ ÏÂÓ‚ Ï Â ˆ È ˜ ‰ · ‰ ÎÂʉ Û‡ ˘ È ‰ ¯ · „ È ˘ Ú ‡ È ·  χ Ì‚ .( 15– 5 ‚ ‡ ÏÓ) ‰ ÓÏ ˘ ˙ ÂÎÏÓ Ï ˘ ÌÈËÏ · ‰ ‰ È  ÈÈÙ‡ Ó .( 6 · È  Ó · ) ÌÂÏÁ · ÚÈÙ‰ Ï Ôȇ ˘ ‡ 2 ÔÈ„ È ¯ ÂÓ ‡ Ï ÔÈÏÚÓ ‡ Ï ˙ ÂÓÂÏÁ È ¯ · „  ˘ ‰ Ù ˜ ˘ ‰ ‰ ÏÚ ÔÂÓ‡ ˘ ÈÓ ÌÏÂÁ‰ ˘ Ù  · ‡ χ   ȇ ÌÂÏÁ‰ ¯  ˜ Ó ˘ ¯  · Ò‰  3,  · Ï È ¯ ‰ ¯ ‰ Ó ‡ χ Ì„‡ Ï ÂÏ Ôȇ ¯ Ó :‰ χ ÌÈ ¯ ‡ È ˙ Ìȇ Ë · Ó ˘ ‰ ÒÈÙ ˙ Ï ÂÈ ˙ ÂÙ ˜ ˘ ‰ ÔÈ · ¯ ÚÙ · Ï ˜ ˙  4, È   ˆ ÈÁ Ì ¯ ‚ · ‡ Ï .309– 308  ÓÚ , ˙ „‰ È ‡ ¯ ˜ Ó ,‚ ¯ ·  È ¯ ‚ ‰‡ ¯ ÂÊ ‰‡  ˘ ‰ Ï 1 · ‚ ‡ ,( 784  ÓÚ) · È , ÁÒ ¯  ¯ · · Ì‚ ÚÈÙÂÓ ¯ Ó‡ Ó Â ˙ ‡ .‡ Ú ‚ È ˙ ÂÈ ¯ ‰ ;‡ Ú Ï ÔÈ ¯ „ ‰  Ò , ÈÏ · · 2 ‡ χ , ˙ ÂÓÂÏÁ Ï ˘ ÌÙ ˜  ˙ ˙ ‡ ÏÂÏ ˘ Ï ‰  ÂÂΉ Ôȇ ˘ ¯ ˘ Ù‡ Ì ˘ ¯ ˘ ˜ ‰ ‰ ÈÙÏ .12 ÁΠ ¯ · · ÔÂÈ„ .( 49– 48  ÓÚ , ˘ ¯ „ Ó · ÌÂÏÁ‰ , Ô‡  ˘ ‰ ‡ ¯ ) Ô ¯ ˙ Ù · Ì ˙ ÂÏ ˙ ˙ ‡ ÌÈÚˉ Ï Ï ˘ ȇ  ·  ‰ ÂÎ ¯ Ú ˙ ‡ ÔÈËÂÏÁÏ ÏË · Ï ÔÂÂÎÓ Â  ȇ ‰‡ ¯  Î ‰ Ê ¯ Ó‡ Ó Ì‚ . ·  Ú ‰  ˙ ÂÎ ¯ · , ÈÏ · · 3 .( 193 ‰ ¯ Ú‰ 1ß Ôω Ï „ ÂÚ ‰‡ ¯ ) ÌÂÏÁ‰ ˙ ÈÈ‚ ÂÏÂÎÈÒÙ , ÔÈÂÏ ‰‡ ¯  ˙ ÂÈÓÈ  ÙΠ‡  ˙ ÂÈ   ˆ ÈÁÎ ‰ Ê Ô ¯ ˜ ÈÚ ÈÙÏ ÌÂÏÁ‰ ˙ ÂÈ ¯ ‡ ˙ Ï ˘ ‚ ÂÂÈÒÏ 4  ˙ ÂÈÂÂÈË ˜ ÈÈ · ‡ ˙ ÂÈ‚ ÂÏÂÈˇ ÔÈ · ‰ Ó„ ‰  Á · ‰ . Ê– · ÌÈ ˜ ¯ Ù , Ì ˘ Ë ¯ ÈÙ‰  27– 26  ÓÚ , ÌÂÏÁ‰
'חלומות השוא ידברו'?: חלומות התגלות במקרא ומקומם בתולדות האמונה והמסורת בישראל הקדומה Page 1 | 'חלומות השוא ידברו'?: חלומות התגלות במקרא ומקומם בתולדות האמונה והמסורת בישראל הקדומה Page 2 | 'חלומות השוא ידברו'?: חלומות התגלות במקרא ומקומם בתולדות האמונה והמסורת בישראל הקדומה Page 3 | 'חלומות השוא ידברו'?: חלומות התגלות במקרא ומקומם בתולדות האמונה והמסורת בישראל הקדומה Page 4 | 'חלומות השוא ידברו'?: חלומות התגלות במקרא ומקומם בתולדות האמונה והמסורת בישראל הקדומה Page 5 | 'חלומות השוא ידברו'?: חלומות התגלות במקרא ומקומם בתולדות האמונה והמסורת בישראל הקדומה Page 6 | 'חלומות השוא ידברו'?: חלומות התגלות במקרא ומקומם בתולדות האמונה והמסורת בישראל הקדומה Page 7 | 'חלומות השוא ידברו'?: חלומות התגלות במקרא ומקומם בתולדות האמונה והמסורת בישראל הקדומה Page 8 | 'חלומות השוא ידברו'?: חלומות התגלות במקרא ומקומם בתולדות האמונה והמסורת בישראל הקדומה Page 9 | 'חלומות השוא ידברו'?: חלומות התגלות במקרא ומקומם בתולדות האמונה והמסורת בישראל הקדומה Page 10 | 'חלומות השוא ידברו'?: חלומות התגלות במקרא ומקומם בתולדות האמונה והמסורת בישראל הקדומה Page 11 | 'חלומות השוא ידברו'?: חלומות התגלות במקרא ומקומם בתולדות האמונה והמסורת בישראל הקדומה Page 12 | 'חלומות השוא ידברו'?: חלומות התגלות במקרא ומקומם בתולדות האמונה והמסורת בישראל הקדומה Page 13 | 'חלומות השוא ידברו'?: חלומות התגלות במקרא ומקומם בתולדות האמונה והמסורת בישראל הקדומה Page 14 | 'חלומות השוא ידברו'?: חלומות התגלות במקרא ומקומם בתולדות האמונה והמסורת בישראל הקדומה Page 15 | 'חלומות השוא ידברו'?: חלומות התגלות במקרא ומקומם בתולדות האמונה והמסורת בישראל הקדומה Page 16 | 'חלומות השוא ידברו'?: חלומות התגלות במקרא ומקומם בתולדות האמונה והמסורת בישראל הקדומה Page 17 | 'חלומות השוא ידברו'?: חלומות התגלות במקרא ומקומם בתולדות האמונה והמסורת בישראל הקדומה Page 18 | 'חלומות השוא ידברו'?: חלומות התגלות במקרא ומקומם בתולדות האמונה והמסורת בישראל הקדומה Page 19 | 'חלומות השוא ידברו'?: חלומות התגלות במקרא ומקומם בתולדות האמונה והמסורת בישראל הקדומה Page 20 | 'חלומות השוא ידברו'?: חלומות התגלות במקרא ומקומם בתולדות האמונה והמסורת בישראל הקדומה Page 21 |

'חלומות השוא ידברו'?: חלומות התגלות במקרא ומקומם בתולדות האמונה והמסורת בישראל הקדומה


About Book 'חלומות השוא ידברו'?: חלומות התגלות במקרא ומקומם בתולדות האמונה והמסורת בישראל הקדומה

English pages
English title page
Copy Rights
Contents
Summary

page hebrew university magnes press
The Hebrew University Magnes Press Outlet

שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום יט
רשימת מאמרים המופיעים בכרך זה: מקרא טובה גנזל מעמדם של בעלי התפקידים במקדש העתידי בנבואת יחזקאל יעקב מילגרום התכונות הייחודיות של מקדש יחזקאל מניין?נועם מזרחי בין חק

כרם חמד- חכמת ישראל


תולדות האוניברסיטה העברית בירושלים: התבססות וצמיחה
כרך זה, השני במפעל תולדות האוניברסיטה העברית, רואה אור בשנת השמונים של האוניברסיטה. מאמרי הכרך, המופיע בשני חלקים, עוסקים בתולדות האוניברסיטה בימי הבית הלאומי. עניינם תה&

הלוגיקה של קבילות ראיות
חיבור זה עוסק בהצבעה על כללים ועקרונות לקבלה או פסילה של ראיות, ניסוחם וניתוחם. האינטרס המחקרי של החיבור היה ללכוד את הרציונלים המשותפים לכללים אלה באמצעות מודלים תאור

On The Situation of the Polish Writer of Jewish Descent In the Twentieth Century
A leading critic of Polish literature, Artur Sandauer (1913-1989) takes a hard, at times painful, look at the critical role that Jews and individuals of “Jewish descent” played as both creators and objects of literature and culture in twentieth-century Poland. Through an engaging series of essays, Sandauer analyzes major figures in Polish literature via the prism of one central, if at times muted, issue: “the Jews.” Sandauer begins his analysis by looking at such classics of Polish literature as Mickiewicz, continues by discussing the experiences of writers in the interwar era such as Tuwim and Schulz, challenges reigning myths of the war years with critical examinations of works by Andrzejewski and Miłosz, exposes the problematic relationship between writers and the Communist regime through the career of Ważyk, and concludes with hope for Poland’s future with discussions of Szymborska and, in a bold display of intellectual honesty, himself. Written during the period of m

מעשה הקריאה: תיאוריה של תגובה אסתטית
מה קורה כשאנו קוראים? האם הטקסט שלפנינו הוא תיעוד של משהו קיים בהווה, או שהיה קיים בעבר, או שהוא עיצוב-מחדש של מציאות שכבר עוצבה ועתה היא מפורקת לגורמים ומורכבת מחדש בתודעת

יהודים בממלכת הסולטנים: החברה היהודית באימפריה העות'מאנית במאה השבע עשרה
הספר יהודים בממלכת הסולטנים מתאר - לראשונה בספרות המחקר – את החברה היהודית העירונית במרכזי האימפריה העות'מאנית - בבלקן, באנטוליה ובפרובינציות הערביות - בעת החדשה המוקדמת

הפרשים
דמוס(העם) זקן נרגן, עובר בטל שנדמה כי כל אחד יכול להוליכו שולל, קנה לעצמו עבד חדש בשם פפלגון (המדינאי קלאון) והעבדים שבביתו (המנהיגים הקודמים) נידחו על ידו, אינם מרוצים וזוממי

קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יח
קורות הינה כתב עת שנתי העוסק בהֶיבֵּטים ההיסטוריים, הפילוסופיים והחברתיים של רפואה ויהדות. כתב העת מכסה את הנושאים הבאים :רפואה במקורות יהודיים ועבריים, ההיסטוריה של ר&

הדמוקרטיה הקלסית: התהוותה, תפקודה, עקרונותיה ותלאותיה באתונה
באתונה הקלסית קמה הדמוקרטיה הראשונה בתולדות האנושות, שהייתה לדמוקרטיה הישירה המפורסמת ביותר בכל הזמנים. הספר בוחן את תהליכי צמיחתה והעמקתה, את תפקוד מוסדותיה והליכי ק

כאן ושם, עכשיו ובימים האחרים
שנים רבות הייתה פולין ליהודיה 'פּוֹלִין הָעֲדִינָה הַקְּדוּמָה לְתוֹרָה וְלִתְעוּדָה לְמִיוֹם סוּר אֶפְרַיִם מֵעַל יְהוּדָה, מקום ללון בו עד בוא הגאולה. יהודי פולי

France and the Middle East: Past, Present, Future
Rich and multiform, French influence in the Levant and Palestine was predominant until the end of the First World War. While conferring a particular importance upon its religious establishments, France has also always invested in the development of her economic, scientific, and technological relations with the countries in the region. Marking the beginning of her political disengagement from the Holy Land, the British Mandate period saw, notably, the gradual disappearance of the French language from the cultural life of Palestine. France’s return in force to the region would have to await the creation of the State of Israel and decolonization, first as a close friend of Israel, then, after the Six-Day War, as Europe’s most active political power in the Middle East.

מקרא לישראל: יהושע
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

סוגיות נבחרות באתיקה עסקית ובאחריות חברתית
הספר סוגיות נבחרות באתיקה עסקית ובאחריות חברתית דן בנושא העומד בראש סדר יומנו הציבורי ומציג את עיקרי משנתו האתית של המחבר. ייחודו בכך שהוא בנוי מפרקים עיוניים, מאירועי–

סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי
חשיבותה של התנהגות אתית של מטפלים הוכרה כבר בימי קדם. מראשיתה הייתה מהות הדרישה האתית קשירת המטפל לחובות כלפי מטופליו שהן מעבר לאינטרס האישי שלו. בשנים האחרונות אנו עדי

כלים שלובים בחינוך הלאומי
הספר עומד לצאת לאור בקרוב, ניתן לרכוש אותו ולקבלו כשיראה אור. החינוך הוא אמצעי חשוב ומרכזי בביסוסן של תנועות לאומיות. הספר כלים שלובים בחינוך הלאומי: הסיפור הציוני מוסיף &

תולדות האוניברסיטה העברית בירושלים:התעצמות אקדמית תוך מאבק לאומי
כרך זה, השלישי במפעל תולדות האוניברסיטה העברית, הרואה אור בשנת התשעים להנחת אבן הפינה לאוניברסיטה ובשנת השישים למדינת ישראל, הוא המשכו הישיר של קודמו (תולדות האוניברסי•

בחנותו של מוכר הספרים
מה מצאו שוחרי הספרים בהיכנסם לחנויות הספרים היהודיות באודסה, בוורשה ובקרקוב בשלהי המאה התשע עשרה? מי היו האנשים שעסקו בהפצת הספרים? אילו ספרים מילאו את מדפי חנויותיהם? א

מורה צדק: עיונים בתורתו של ג'ון רולס
קובץ המאמרים 'מורה צדק: עיונים בתורתו של ג'ון רולס' הוא הספר הראשון בעברית על משנתו של ג'ון רולס, הדמות הבולטת ביותר בפילוסופיה הפוליטית בחמישים השנים האחרונות. רולס, שנפ

השלב האחרון: מחקרי חסידות של גרשם שלום
גרשם שלום (1982-1897) היה מענקי הרוח של התרבות היהודית המודרנית במאה העשרים ומגדולי החוקרים של מדעי היהדות בכלל ושל הקבלה, השבתאות, המיסטיקה ותורת הסוד היהודית בפרט. גם דור לאחר פ•

דיאלוג עם טריפון היהודי
סופר הכנסייה יוסטינוס מרטיר, יליד שכם-נֶאָפוליס, שנולד כפגני, הוצא להורג ברומי בסביבות שנת 165 לסהנ. חיבורו דיאלוג עם טריפון היהודי, שנכתב שנים מועטות לפני מותו, יכול להיחשב &

אורתודוקסייה יהודית: היבטים חדשים
האם יש הצדקה להוסיף ולדבר על תופעה רציפה ונהירה של יהדות אורתודוקסית? קובץ המחקרים 'אורתודוקסייה יהודית: היבטים חדשים' מציג את היהדות האורתודוקסית כתופעה מגוונת ועשי—

פרקים בפונטיקה וברישום פונטי
הספר פרקים בפונטיקה וברישום פונטי הוא מבוא בהיר ובסיסי לפונטיקה וללימוד הגייה. קורא הספר יכול ללמוד בו מיומנויות הנחוצות להכרה, לתיאור, לרישום ולהגייה של רוב ההגאים, וא

המזרח החדש מה: זרמים בהיסטוריוגרפיה של המזרח התיכון
'זרמים בהיסטוריוגרפיה של המזרח התיכון', הוא תולדה של הכינוס העשרים וארבעה של החברה המזרחית הישראלית, אשר נערך באוניברסיטת תל אביב בשנת 2000 ועניינו היסטוריוגרפיה מזרח תיכ

פילוסופים קיומיים יהודים ברב-שיח
תאור מהי תרומתם המיוחדת של הפילוסופים הקיומיים היהודים לאקסיסטנציאליזם בכלל ולפילוסופיה הדיאלוגית בפרט? שאלה זו היא העומדת במרכז הספר. מתברר שהגותם היא הגות דיאלוגי&

בין פז'וז'י לשצ'וצ'י ובין תלאביב לאוהיו
חנוך לוין הוא מחזאי, בימאי, סטיריקן, משורר וסופר, שרבים רואים בו את אחד היוצרים הישראלים החשובים והמשפיעים ביותר במאה העשרים. הספר בין פז'וז'י ושצ'וצ'י ובין תל-אביב לאוהיו, &

קניין לדורות: היסטוריונים יוונים וכתיבת ההיסטוריה ביוון ורומא
שני תנאים דרושים להתהוות היסטוריוגרפיה: מטרה מעשית לידיעת העבר וגישה ביקורתית למקורות המידע. שני התנאים התמלאו ביוון העתיקה: ראשית המדעים והפילוסופיה באיוֹניה הכשיר&#

איטליה כרך ט'ז: כתב עת לחקר תולדותיהם, תרבותם וספרותם של יהודי איטליה
כתב העת 'איטליה' משמש מזה שנים אחדות במה מרכזית לחוקרים העוסקים במישרין או בעקיפין בהיבטים שונים של תולדות יהודי איטליה, ספרותם ותרבותם, בכל הדורות

מקדש אדם: ההפנמה הדתית ועיצוב חיי הדת הפנימיים בראשית החסידות
מהי תרומתה הייחודית של החסידות לעולם הרוח היהודי? מדוע היא משמשת גם היום דגם להתחדשות רוחנית יהודית? 'מקדש אדם' הוא מחקר חדשני המתאר את היבטיה השונים של הפנמת החיים הדתיי

שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום יט
רשימת מאמרים המופיעים בכרך זה: מקרא טובה גנזל מעמדם של בעלי התפקידים במקדש העתידי בנבואת יחזקאל יעקב מילגרום התכונות הייחודיות של מקדש יחזקאל מניין?נועם מזרחי בין חק

יהדות פורטוגל במוקד
ספר זה הוא הראשון המוקדש כולו ליהדות פורטוגל שרואה אור בארץ. יהדות פורטוגל לא זכתה לתשומת לב ראויה במחקר בארץ והספר בא לתקן במקצת את המעוות ולבטל עוול גדול שנעשה ליהדות ז&#

ההלכה הנבואית: הפילוסופיה של ההלכה במשנת הראיה קוק
הספר ההלכה הנבואית מביא לראשונה תמונה כוללת של הגותו ופסיקתו של הרב קוק, מגדולי אנשי הרוח בעולם היהודי בעידן המודרני. הספר מבאר באופן חדשני את משנתו לאור כתביו המודפסים &

לוגיקה אריסטוטלית ומתדולוגיה תלמודית
הספר לוגיקה אריסטוטלית ומתודולוגיה תלמודית עניינו השפעתה של הלוגיקה האריסטוטלית על הבנתם של עקרונות הדרשה ההלכתית, שהם כללי הפרשנות וההיסק אשר שימשו את חכמי המשנה וה&

חיים בצוותא: הרובע היהודי של פוזנן במחצית הראשונה של המאה השבע עשרה
ספר מקורי זה פורס בפני הקורא שחזור של חיי היהודים בפוזנן, אחת הקהילות הגדולות והתוססות ביותר במזרח אירופה במאה השבע עשרה. הוא פותח בתיאור התהוות הרובע היהודי בעיר ובשינ

עיונים בחינוך היהודי כרך י: מיהו היהודי המחונך? כיוונים בפילוסופיה של החינוך היהודי
The essays in this volume are a summary of a conference held in honour of Prof Michael Rosenak on the occasion of his retirement from the Melton Centre. The articles all deal with, either directly or indirectly, the question of the cultivation of the educated Jewish citizen as viewed from plural perspectives. There is an article on the moral and intellectual challenges in teaching the Bible both in the Orthodox and non Orthodox school system. There is also an article on the introduction of Holocaust studies into different educational frameworks

שונות תרבותית כאתגר לשירותי אנוש
במדינת ישראל בפתח המאה העשרים ואחת מתרחש חלק ניכר של העבודה המקצועית בשירותי אנוש, ובעיקר בתחום השירותים הסוציאליים בהקשר בין-תרבותי, כאשר נותן השירות מוצא עצמו בקשר מ—

שמחת הרגל בתלמודם של תנאים
העלייה לרגל שימשה בזמן שבית המקדש היה קיים ביטוי תמציתי לתודעתו הלאומית והדתית של אדם מישראל. שרטוט מרכזי בדמותה של חגיגת העלייה הייתה השמחה: ושמחת בחגך. הספר שמחת הרגל ב

אחד בשביל כולם?: עובדות וערכים בוויכוח על האבולוציה של האלטרואיזם
הספר עומד לצאת לאור בקרוב, ניתן לרכוש אותו ולקבלו כשיראה אור. כיצד נוצרו ונשתמרו חיים חברתיים המבוססים על שיתוף פעולה? בעיה זו היא אחת הסוגיות הגדולות שהעסיקו את חוקרי הא&

הטרמינולוגיה של הירושלמי
הספר הטרמינולוגיה של הירושלמי: המונחים העיקריים בוחן באופן שיטתי ומקיף את המונחים העיקריים שבתלמוד זה. נידונים בו יותר ממאתיים ועשרים מונחים. סקירתם מבוססת על בדיקה שי

נשים ומגדר במזרח התיכון במאה העשרים
נשים במזרח התיכון זוכות באחרונה לתשומת לב רבה לאור ההתפתחויות הפוליטיות, התרבותיות והכלכליות המתרחשות באזור. ניתוח מגדרי המדגיש את ההיבטים ההיסטוריים והעכשוויים שב

תורת הגישור
מהו גישור? מה הקשר שלו לשפיטה? כיצד שניהם מתיישבים עם הרעיונות המרכזיים בתחום המשפט? הספר מספק סקירה מקיפה של תופעת הגישור ושל הקשר שלה עם המשפט מבחינה תיאורטית ומעשית. ה•

מקורות ומסורות: ביאורים בתלמוד מסכת בבא בתרא
כרך זה - בבא בתרא - הוא השביעי בסדרת מקורות ומסורות: ביאורים בתלמוד. כקודמיו הוא מבחין בין מקורות -- המימרות המקוריות שבתלמוד -- ובין מסורות -- מימרות שנשתנו בהשתלשלות המסירה. גם

מחקרי ירושלים בספרות עברית כ
כתב העת המרכזי של המכון למדעי היהדות עש מנדל בתחום המחקר העברי של ספרות עם ישראל לדורותיה, הרואה את הספרות העברית כרצף תרבותי מתמשך שראשיתו במקרא, ומוקדש בו מקום לכל ענפי&

יהודים מול הצלב גזרות תתנ''ו בהיסטוריה ובהיסטוריוגרפיה
המאורעות שהתרחשו עם צאתם של צבאות הצלבנים לעבר ירושלים, בחודשי האביב והקיץ של שנת תתנו (1096), נחרתו עמוק בזיכרון הקולקטיבי של העם היהודי. הם יצרו בזיכרון זה תבנית מוקדמת ואב-ט&

לחשוב עם ההיסטוריה: עיונים בדרך אל המודרניזם
בספר זה מקבץ ההיסטוריון הנודע קרל שורסקה שורת מאמרים החושפים את מקומה המשתנה של ההיסטוריה בתרבויות המאה התשע עשרה והמאה העשרים. ברוב תחומי הרוח והתרבות, טוען שורסקה, אי

תור הנעורים: נוער יהודי-גרמני בעידן המודרני
העולם שסביבנו מורה לנו בדרכים שונות כי הוויה צעירה - 'נעורים' - ראויים להיות משאת ליבנו. אך מהם 'נעורים' וכיצד הם קשורים לעולם המודרני ולתהליך של חילון, להבנייתה של זהות איש&

Perspectives: Revue de l'Université Hébraïque de Jérusalem, La Bible dans tous ses États
Appears once a year, under the guidance of the French Department of the Hebrew University of Jerusalem.

חנה ארנדט בירושלים
שנים רבות עמדה חנה ארנדט במרכזו של ויכוח סוער: הביקורת הקשה שהטיחה בציונות, ופרסום ספרה מעורר המחלוקת 'אייכמן בירושלים' בשנת 1963, הובילו לשלילת דמותה ויצירתה בקרב הציבור ה

אנושי, אנושי מדי
הספר עומד לצאת לאור בקרוב, ניתן לרכוש אותו ולקבלו כשיראה אור. בשני הכרכים של אנושי, אנושי מדי ימצא הקורא את ניטשה במיטבו כסופר מחונן ומבריק וכהוגה מקורי ומעורר השראה. יותר

אמונות המקרא: גבולות המהפכה המקראית
הספר אמונות המקרא חושף ומתאר את ריבוי הפנים ומגוון האמונות והדעות בהגות המקראית. הספר דן בסוגיות יסוד של הדת המקראית כדוגמת בעיית הרע ויחסו של האל למיניות לייסורים ולמ•