בחנותו של מוכר הספרים Page 10 - The Hebrew University Magnes Press

מה מצאו שוחרי הספרים בהיכנסם לחנויות הספרים היהודיות באודסה, בוורשה ובקרקוב בשלהי המאה התשע עשרה? מי היו האנשים שעסקו בהפצת הספרים? אילו ספרים מילאו את מדפי חנויותיהם? א

‡  · Ó 2 ‰ Ó ,  ¯ Ó ˙ ˘ ‰ ̉ È ¯ ÙÒ ˙ ÂÓÈ ˘ ¯ ˘ Âχ ̉ ¯ ˜ ÁÓ · ÌÈ ¯ ˜ Ò  ‰ ÌÈ ¯ ÙÒ‰ È ¯ ÎÂÓ Ì ˙ ÂÏÈÚÙ ˘ ÌÈ ¯ ÙÒ È ¯ ÎÂÓ È ˙ ÏÏÎ ‡ Ï .‰ È„„ ˆ ÏÎ ÏÚ Ì ˙ ÂÏÈÚÙ ˙ ‡ ‚ È ˆ ‰ Ï ¯ ˘ Ù‡ Ó ˘ , ÌÈ ˜ È ˙ Ú ÌÈ ¯ ÙÒ È ¯ ÁÂÒ Ï ˘ ÓÏ , ÌÈ ¯ ÙÒ Ï ˘ ÌÈÂÒÓ ‚ ÂÒÏ ˜ ¯  ͇ ˙ Ï · ‚ ÂÓ ‰ ˙ Èȉ ˙ ÂÏÈÚÙ ÈÎ ‰ Á  ‰ Í ˙ Ó , ˙ ÂÁ ˜ Ï Ï ˘ ÌÈ   ˘ ÌÈ‚ ÂÒÏ Â  Ù ˘ ÌÈ ¯ ÙÒ È ¯ ÎÂÓ È ˙ Ù„ Ú‰  . · Á ¯ ‰ ¯  · È ˆ ‰ Ï ˘ ÂÈÎ ¯ ˆ ˙ ‡ Û ˜ ˘ Ï · ÈËÈ ˙ ˙  ‚ Ó ˙ È ¯ ÁÒÓ , ˙ ÈËÈÏÂÙ ‰  ÈÁ · Ó ÌÈ   ˘ ÌÈÙ ¯ ‚ ‡‚ ÌÈ ¯ Âʇ · ÂÏÚÙ ÌÈ ¯ ÙÒ‰ È ¯ ÎÂÓ , ¯ ÂÓ‡ Î ÌÈÈ„ ÂÁÈȉ Âȇ  ˙ Ï · Ï ˙ Ó ˘ ˙ · ÈÈÁÓ Âχ ˙ ÂÎ ¯ ÚÓ Ï ˘ Ô  ÂÂÈ‚ . ˙ È ˙  · ¯ ˙  ˙ ÈÏÎÏÎ ÌÈÈ ¯ Âʇ ÌÈÏ„ · ‰ ¯ Á‡ ·  ˜ ÚÏ Â  Ï ¯ ˘ Ùƒ‡ ÈÙ ¯ ‚ ‡‚‰ ¯ ÂÊÈÙ‰ ˙ ‡ Ê ÌÚ . ¯ Âʇ ÏÎ Ï ˘ ÌÈ ˘ È ˘ ‰ ˙   ˘ Ó ÌÈ ¯ ÙÒ ˙ ÂÈ  Á Ï ˘ Ô ˙ ÂÏÈÚÙ · ˜ ÒÂÚ ¯ ÙÒ‰ . È„ ‰ ȉ ÌÈ ¯ ÙÒ‰ ¯ ÁÒÓ · . ÌÈ ¯ ˘ Ú‰ ‰‡ Ó‰ Ï ˘ ˙    ˘ ‡ ¯ ‰ ‰ È ˙   ˘ „ Ú ‰ ¯ ˘ Ú Ú ˘ ˙ ‰ ‰‡ Ó‰ Ï ˘ ‰ Ù ¯ ȇ Á ¯ ÊÓ È„ ‰ È Ï ˘ ¯ ÙÒ‰  ‰‡ È ¯ ˜ ‰ ˙  · ¯ ˙ ¯ ˜ Á ¯ ÙÒ‰ Ï ˘ ‰ È ¯ ÂËÒȉ‰ ˙  · ‰ Ï ·  ˘ Á ¯  ˜ Ó ¯ ÙÒ · ‰ ‡  ¯ ‰ Ê ¯  · ÈÁ „ ÂÒÈ · ˙ Á  ÂÓ‰ ˙ È ¯ ˜ ÁÓ‰ ‰ ˘ È‚‰ Ï ˘   Π˙ Ï ˜ ¯ ÌÈ  ÂÈ ¯ ÂËÒȉ ÂÒÁÈÈ ˙ ‰ ¯ · Ú · ̇ . ÌÈÈ ˙  · ¯ ˙  ÌÈÈ ˙ ¯ · Á ÌÈÎÈω ˙ ‰ ‡ Ó‰ Ï ˘ ÌÈ ˘ ÈÓÁ‰ ˙   ˘ Ó ˘ È ¯ ‰ , ˙ È  Á ¯ ‰ ˙  · ¯ ˙ ‰ ÏÚ „ ÂÓÏÏ È„ Î ¯ ÙÒ‰ ˙ È ¯ ÓÂÁ‰ ‰ È ¯ ÂËÒȉ‰ „ ÂÓÈÏ : È ¯ ÂËÒȉ‰ ¯ ˜ ÁÓ · ˘ „ Á ÌÂÁ ˙ Á ˙ Ù ˙ ‰ ÌÈ ¯ ˘ Ú‰ ‰ È ˙ ÂËÈ ˘  ‰ È ˙  ¯ ËÓ ˙ ‡ ÂÁÒÈ  ˘ ÌÈ ¯ ˜ ÂÁ‰ È   ˘ ‡ ¯ . ¯ ÙÒ‰ Ï ˘ ˙ È ˙  · ¯ ˙ - ˙ È ˙ ¯ · Á‰  ‰ ¯ · Ù ÔÈÈÒÂÏ ( Annales)  Ï  ‡ ‰ ˙ ÏÂÎÒ‡ È ˘  ‡ Âȉ , ¯ ÙÒ‰ Ï ˘ ‰ È ¯ ÂËÒȉ‰ Ï ˘ ‡ ˆ È  ¯ ÙÒ‰ ˙ ÚÙ‰ Ì ¯ ÙÒÏ ‰ Ó„ ˜ ‰ · 2.( Martin) ÔË ¯ Ó Ô‡ Ê È ¯  ‡ „ ÈÓÏ ˙  ( Febvre) ÈÎÈω ˙ Ó ¯ ÙÒ‰ Ï ˘ È ¯ ÓÂÁ‰ „ ÓÓ‰ Ó ÌÏÚ ˙ ‰ Ï ÌÈË  ‰ , ˙  ¯ ÙÒ‰ È ˘  ‡ „‚  ‰ ¯ · Ù ‰ È ¯ ÂËÒȉ‰ ˙ ‡ Û ˜ ˙ Ì‚ ‡ ‰ ˙ ‡ Ê ÌÚ . ÂÏ ˘ ÌÈÈÏÎÏΉ  ÌÈÈ‚ ÂÏ  Îˉ ‰ ¯ È ˆ ȉ ˙ Âȉ Ó ˙ ÂÓÏÚ ˙ ‰ Í ˙ È‚ ÂÏ  ÎËÂ È ¯ ÓÂÁ „ ÂÓÈÏ · ˙ ÊÎ ¯ ˙ Ó‰ , ¯ ÙÒ‰ Ï ˘ ˙ È ¯ ÓÂÁ‰ Ô‡ ÎÓ 3.‰   ˙  ˙ ÈÏË  Ó ˙ È ˙ ¯ · Á ˙ Î ¯ ÚÓ Í ˙ · ÚÈÙ ˘ Ó ÏÚÂÙ‰ , ˙  · ¯ ˙ Ô ˜ Á ˘ ¯ ÙÒ‰ ÈÒÁÈ ˙ ‡ ÔÈ · ‰ Ï Ì ˙ Ùȇ ˘ · . ‰ ¯ · Ù È„ ÈÓÏ ˙ ÂÁ ˙ ÈÙ ˘ ÌÈ ˘ „ Á ¯ ˜ ÁÓ È  ÂÂÈÎ Â ¯ Ê‚  Íω  τ‚ „ È ˜ Ù ˙ ÒÂÙ„‰ ‡ ÏÈÓ Â · ˘ Ô„ ÈÚ · , ‰ ¯ · Á‰ ÔÈ · Ï ¯ ÙÒ‰ ÔÈ · ÔÈÏÓ‚‰ ‡ ¯ ˜ ÈÓ : È ¯ ÂËÒȉ‰ ÔÂÈ„‰ ÈÏ ˘ · ¯ · Ú · Âȉ ˘ ˙ Âχ ˘ Âχ ˘  , ˙ ‡„ ȇ Ï ˘ Ô ˙ ˆ Ù‰ · ; 81  ÓÚ , ÌÈÓÎÁ , Ï · ÂÈ Â‡ ¯ . ˙ ÂÈ ˙ ÂÓÎ ˙ „  ˙ Ó ¯ ˜ ÈÚ · Ì ˘ ÈÈÓ ˙ ÂÏ„‚ ˙  ˆ  · ˜ ˙ ¯ È ˜ Á · ˜ ÒÂÚ .‰ ÈÙ ¯ ‚ ÂÙÂÒ ¯ Ù , ÔÂËÒ .  ˙ ÚÙ‰ , ÔË ¯ Ó ‰ ¯ · Ù 2 .13– 1  ÓÚ , Ì ˘ 3
בחנותו של מוכר הספרים Page 1 | בחנותו של מוכר הספרים Page 2 | בחנותו של מוכר הספרים Page 3 | בחנותו של מוכר הספרים Page 4 | בחנותו של מוכר הספרים Page 5 | בחנותו של מוכר הספרים Page 6 | בחנותו של מוכר הספרים Page 7 | בחנותו של מוכר הספרים Page 8 | בחנותו של מוכר הספרים Page 9 | בחנותו של מוכר הספרים Page 10 | בחנותו של מוכר הספרים Page 11 | בחנותו של מוכר הספרים Page 12 | בחנותו של מוכר הספרים Page 13 | בחנותו של מוכר הספרים Page 14 | בחנותו של מוכר הספרים Page 15 | בחנותו של מוכר הספרים Page 16 | בחנותו של מוכר הספרים Page 17 | בחנותו של מוכר הספרים Page 18 | בחנותו של מוכר הספרים Page 19 | בחנותו של מוכר הספרים Page 20 |

בחנותו של מוכר הספרים


About Book בחנותו של מוכר הספרים

Back matter
English small title
English title
Copy rights (English)
Contents

page hebrew university magnes press
The Hebrew University Magnes Press Outlet

יחסי ישראל עם ארצות מזרח אירופה מעת ניתוקם בשנת 1967 עד חידושם בשנים 1991-1989
בשנים 1989-1991 חידשה ישראל את יחסיה הדיפלומטיים עם ברית המועצות, בולגריה, הונגריה, יוגוסלביה, פולין וצ'כוסלובקיה, יחסים שנותקו בעקבות מלחמת ששת הימים. נוספה אליהן אלבניה, שעמה כ&#

הזכות הגדולה לומר לא: שירה פוליטית בישראל
הספר מציג מחקר מקיף של השירה הפוליטית הישראלית מאז שנות הארבעים של המאה העשרים ועד שנות התשעים שלה. פרקיו מנתחים את יצירות המשוררים מצד הזיקה בין הפואטיקה של המשורר לבי

קניין לדורות: היסטוריונים יוונים וכתיבת ההיסטוריה ביוון ורומא
שני תנאים דרושים להתהוות היסטוריוגרפיה: מטרה מעשית לידיעת העבר וגישה ביקורתית למקורות המידע. שני התנאים התמלאו ביוון העתיקה: ראשית המדעים והפילוסופיה באיוֹניה הכשיר&#

זהויות במדים: גבריות ונשיות בצבא הישראלי
'גבר גבר' - צ.ה.ל הוא הזירה בה מעוצבות הזהות הגברית והנשית המלווה כל מי ששירת בצבא למשך כל חייו. גבריות, כמו נשיות, היא דימוי או אידאל שהכול מכירים אך איש אינו יכול להגדירה במד

המבט המופנה לאחור
מאפייניה של הפואמה נבחנים בספר זה באמצעות קריאה בפואמות של שלושה משוררים ישראל פנקס, הרולד שימל ואהרן שבתאי, ובאמצעות סקירה היסטורית-ז'נרית של המסורת שממנה צמחה הפואמה

להפוך מדבר לכרמל: התהוות הכרמל כמרחב נבדל בעיר מעורבת,1918-1948
הספר מתאר את תהליך ההתיישבות על הר הכרמל, שעד תחילת השלטון הבריטי לא היה כלל חלק מהעיר חיפה והיה ברובו שומם. בעזרת מקורות ומסמכים ראשוניים הנחשפים כאן לראשונה נפרסת תמונ

זיכרון בהגירה: חיילי הצבא האדום בישראל
זיכרון בהגירה הוא סיפורם של הווטרנים חיילי הצבא האדום במלחמת העולם השנייה -- שעלו לישראל בשנות התשעים של המאה העשרים. בישראל, מדינתם החדשה, מוצאים עצמם הווטרנים בשולי החב

מקרא לישראל: ישעיה מ''ט-ס''ו
ספר ישעיה מורכב משני חלקים ברורים הכוללים את נבואותיהם של שני נביאים שונים: ישעיה בן אמוץ הנביא מירושלים (פרקים א-לט), ונביא עלום שם המכונה ישעיה השני, שחי בבבל ובירושלים כ

עד שתגיע למקומו : אתיקה, אי-משוא פנים ויחסים אישיים
אלת הצדק מופיעה ביצירות אמנות בעיניים מכוסות, למען תנהג באי-משוא פנים. אין היא מביטה בפניו של איש; רק כך יכולים מאזני הצדק שבידיה לשמור על איזונם. העיקרון של אי-משוא פנים כמ’

נגד טימרכוס: על אהבת גברים
נאומו של אייסכינס 'נגד טימרכוס', נאום תביעה שנשא אייסכינס בבית המשפט באתונה בשנת 346/5 לפסהנ בפני מושבעים רבים וקהל גדול, הוא היצירה היחידה ששרדה מן הספרות היוונית העוסקת כו&#

שתי מפות לגדה: גוש אמונים, שלום עכשיו ועיצוב המרחב בישראל
הוויכוח על עתידם של השטחים, ההתנחלויות והיחסים עם הפלשתינים מעסיק את החברה הישראלית למן שנות השבעים של המאה העשרים יותר מכל נושא אחר, והתנועות הפוליטיות גוש אמונים ושל•

On Chariots with Horses of Fire and Iron
This book deals with the arrival of modernity in the Holy Land in the form of the 86 km Jaffa-Jerusalem Railway. Befitting the completion of such a substantial undertaking, the inauguration, in September 1892, was a grand affair, attended by representatives of the Ottoman Empire, consuls, religious leaders, and foreign delegations. The tracks approached Jerusalem from the southwest through the Judean Mountains, taking advantage of the deep, winding river bed of the Soreq Valley. This afforded the least steep route, though even then the grades were a challenge for the locomotives. Since the tracks were of narrow meter-gauge they could easily follow the natural contours of the land on the ascent to Jerusalem, the highest point, at about 700 meters above sea level

הספרות העממית היהודית
הספר סוקר את הספרות היהודית שבעל פה מתקופת המקרא עד ימינו אלו. הנחת היסוד של סקירה זו היא, שהמעבר מאורליות לאוריינות ספרותית איננו תהליך הנובע רק מהתפתחות תרבותית-חברתי

איטליה כרך יח: כתב-עת לחקר תולדותיהם, תרבותם וספרותם של יהודי איטליה
הספר עומד לצאת לאור בקרוב, ניתן לרכוש אותו ולקבלו כשיראה אור. איטליה מבקשת להגיש לקוראים מחקרים, אינטרדיסציפלינאריים ככל האפשר, אך יותר מכך משווים בין המרחב התרבותי של ה&#

הטקס שלא היה: מקדש, מדרש ומגדר במסכת סוטה
מסכת סוטה במשנה מתארת טקס המיועד לאישה שבעלה חושד כי נאפה ובמהלכו מבוצעים בגופה מעשים קיצוניים ואלימים - ניוול וכיעור, חשיפה בעירום ולבסוף השחתת הגוף עד מוות - והכול בפני &

מקרא לישראל יחזקאל א'-כ''ד
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

מלח הארץ: יד לחלוצי המלח משה נובומייסקי ומשה לנגוצקי. סדרה למחקרי ים המלח. כרך 2
הידעתם כי ים המלח הוא חלק מבקע שנוצר עקב תנועת הלוחות בין אסיה ואפריקה? כי בעשרות אלפי השנים האחרונות ים המלח מתפקד כ'מד גשם' ענקי? כי צמחיו הבשרניים של האהל המגושם מחזיקי

אמונות המקרא: גבולות המהפכה המקראית
הספר אמונות המקרא חושף ומתאר את ריבוי הפנים ומגוון האמונות והדעות בהגות המקראית. הספר דן בסוגיות יסוד של הדת המקראית כדוגמת בעיית הרע ויחסו של האל למיניות לייסורים ולמ

שפת אזרח בישראל
שפת אזרח בישראל הוא קובץ מחקרים, מסות ודיווחים אודות מפגשים בין יהודים וערבים המציעים ראייה מגוונת שמנסה לענות על השאלות הללו. נכללים בו מאמרים הבוחנים את שורשי הפערים 

לחשוב עם ההיסטוריה: עיונים בדרך אל המודרניזם
בספר זה מקבץ ההיסטוריון הנודע קרל שורסקה שורת מאמרים החושפים את מקומה המשתנה של ההיסטוריה בתרבויות המאה התשע עשרה והמאה העשרים. ברוב תחומי הרוח והתרבות, טוען שורסקה, אי

סיפורה של מערכת החינוך הישראלית: בין ריכוזיות לביזור; בין מוצהר לנסתר; בין חיקוי לייחוד
מערכת החינוך הישראלית צומחת בעת ובעונה אחת עם החברה הישראלית ועם תרבותה. היא נוצרה על ידי החברה העברית בראשית התהוותה והייתה כלי ליצירתה, ומאז היא ממשיכה לקחת חלק בעיצו&#

תורת הגישור
מהו גישור? מה הקשר שלו לשפיטה? כיצד שניהם מתיישבים עם הרעיונות המרכזיים בתחום המשפט? הספר מספק סקירה מקיפה של תופעת הגישור ושל הקשר שלה עם המשפט מבחינה תיאורטית ומעשית. ה

הלוגיקה של קבילות ראיות
חיבור זה עוסק בהצבעה על כללים ועקרונות לקבלה או פסילה של ראיות, ניסוחם וניתוחם. האינטרס המחקרי של החיבור היה ללכוד את הרציונלים המשותפים לכללים אלה באמצעות מודלים תאור

מחקרי ירושלים בספרות עברית כ
כתב העת המרכזי של המכון למדעי היהדות עש מנדל בתחום המחקר העברי של ספרות עם ישראל לדורותיה, הרואה את הספרות העברית כרצף תרבותי מתמשך שראשיתו במקרא, ומוקדש בו מקום לכל ענפי&

הטרמינולוגיה של הירושלמי
הספר הטרמינולוגיה של הירושלמי: המונחים העיקריים בוחן באופן שיטתי ומקיף את המונחים העיקריים שבתלמוד זה. נידונים בו יותר ממאתיים ועשרים מונחים. סקירתם מבוססת על בדיקה שי

מלח הארץ: סדרה למחקרי ים המלח (כרך 3)
הידעתם כי סלעי התשתית שמתחת לים המלח, והאגן שמדרום לו, שקעו לעומק של יותר מעשרה קמ? כי העומק הזה התמלא ברובו במשקעים שונים, ובגלל שקצב המילוי אינו משיג את קצב השקיעה, אזור ים &#

לבנות את האומה מחדש
הספר לבנות את האומה מחדש: אינטלקטואלים פלסטינים בישראל, מנתח ומברר את תרומתם של אנשי רוח פלסטינים בישראל לכינונה מחדש של החברה הערבית-פלסטינית לאחר מלחמת 1948 וההתרחשויות &

אהבה ארצית - אהבה שמיימית
המקרא, כחלק בלתי נפרד מן התנך הנוצרי, הוא אחד ממקורות ההשראה החשובים ביותר באמנות המערבית. הספר אהבה ארצית אהבה שמימית דן בסיפוריהם ובייצוגיהם החזותיים של שני זוגות מקר&

תורת המשחקים
תורת המשחקים היא ענף במתמטיקה העוסק במידול מצבי החלטה אינטראקטיביים ובניתוחם. במצבים אלה מעורבים כמה מקבלי החלטות שמטרותיהם שונות, וההחלטה של כל אחד מהם עשויה להשפיע ע

על האתאיזם של הרבנים
בשלהי ימי הביניים התוודע המערב הנוצרי למגוון רחב של כתבים ורעיונות משל היהדות הבתר-מקראית, ובהם גרסאות שונות של תורת הסוד. בעת החדשה המוקדמת התפתחה היכרות ראשונית זו וה

איטליה: כתב עת לחקר תולדותיהם, תרבותם וספרותם של יהודי איטליה - משה דוד קאסוטו
בכרך זה, השלישי בסדרה 'כינוסים, סדרת מוספים' של 'איטליה', כונסו מאמרים שראשיתם בהרצאות אשר הושמעו בימים יא-יב בסיוון תשסב (22-23 במאי 2002) בכנס על תרומתו המדעית של משה דוד קאסוטו (פי

Journal of rural cooperation, Vol. 35, 2, 2007
The Journal of Rural Cooperation (JRC) is an interdisciplinary journal focusing on cooperatives and related rural organizations in developed and less developed countries. Topics of particular interest are cooperatives facing trends of globalization and privatization, the web of cooperative-community relationships, and cooperatives as part of such broader systems as mainstream economics, economies in transition, the social economy or related alternative paradigms

מקדש אדם: ההפנמה הדתית ועיצוב חיי הדת הפנימיים בראשית החסידות
מהי תרומתה הייחודית של החסידות לעולם הרוח היהודי? מדוע היא משמשת גם היום דגם להתחדשות רוחנית יהודית? 'מקדש אדם' הוא מחקר חדשני המתאר את היבטיה השונים של הפנמת החיים הדתיי

מבטי קרבה
סרטים כמו בני אדם, רוצים שיאהבו אותם בזכות עצמם. כך קל להם להשיב אהבה. ' מבטי קרבה עוסק בכושרו האינטלקטואלי וברב-גוניותו של הקולנוע מאז יומני האחים לומיאר משלהי המאה התשע 

היסטוריה כשליחות: אסופת מאמרים לכבודו של משה צימרמן במלאת לו שישים
בינואר 2004 התקיים בקמפוס הר הצופים של האוניברסיטה העברית בירושלים יום עיון שנושאו היסטוריה כשליחות. ביום העיון, שנערך לכבודו של פרופסור משה צימרמן במלאת לו שישים שנה, נשאו

עיונים חדשים בפילוסופיה של ההלכה
מהי הפילוסופיה של ההלכה? האם אפשר להבין את ההלכה באופן פילוסופי? האם ההלכה מושפעת מגורמים חוץ-הלכתיים? כיווני מחשבה ומחקר חדשים בנושאים אלה, מאת טובי החוקרים בתחום, מתברר&#

תרגום בצל העימות: נורמות תרגום מן הספרות העברית החדשה לשפה הערבית, 19481990
אווירת העוינות בין יהודים לערבים שליוותה את הקמתה של מדינת ישראל העיבה על המגעים התרבותיים בין הצדדים. רבים התקשו לראות את עולמו הרוחני של הצד השני במשקפיים ניטרליים ה–

קול גדול ולא יסף: תורת ישראל בין שלמות להשתלמות
עילאיותה של תורת ישראל הובנה במהלך הדורות בשתי דרכים חלופיות: יש שהיא מיוחסת לתורה מראשיתה כהוויה מושלמת וקבועה שאי-אפשר להוסיף עליה, ויש שהיא מיוחסת לתורה כהתהוות ההו

מקדש ומרכבה, כוהנים ומלאכים, היכל והיכלות במיסטיקה היהודית הקדומה
ספר זה מוקדש לבירור מהותה המיסטית של מסורת המרכבה הכוהנית, שהתחברה בזיקה למסורות מקדשיות. ראשיתה בחזונו של הנביא יחזקאל בן בוזי הכוהן, שהוגלה מירושלים בשלהי ימי בית ראש

מקרא לישראל: עבדיה יונה
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

פירוש על ספר במדבר יא-כא
הספר דן בחלק האמצעי של ספר במדבר, הכולל פרשיות רבות משקל מנקודת ראותה של התורה עצמה, כגון מעשה המרגלים, שגרם לנדודיו של דור המדבר, או פרשת פרה אדומה, שהיא המרכזית בשיטת הטוה—

ספרותרפיה: הוראה טיפולית במבחן השנים
הספר ספרותרפיה: הוראה טיפולית במבחן השנים כולל עיונים ביצירות ספרותיות מסוגות שונות ושיקולי דעת ביישום עקרונות פסיכו-היגייניים בעת הוראתן. הספר מתבסס על ניסיון רב-שני

קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יח
קורות הינה כתב עת שנתי העוסק בהֶיבֵּטים ההיסטוריים, הפילוסופיים והחברתיים של רפואה ויהדות. כתב העת מכסה את הנושאים הבאים :רפואה במקורות יהודיים ועבריים, ההיסטוריה של ר&

מי אני שאחליט על גורלם? דילמות אתיות של מורים
עיסוק בחינוך הוא עיסוק במוסר ובאתיקה. 'עובדי הוראה וחינוך הם לעולם מורים ומחנכים של בני אדם רכים בשנים, שנים חשובות ביותר לעיצוב חייהם. מלאכת ההוראה והחינוך אמורה לעזור –

תולדות דיני הנישואין במקרא ובתלמוד
ר זה מבוסס על עבודת דוקטור שכתב המחבר בשפה הגרמנית בהדרכתו של פרופסור פאול קושקר והגיש לאוניברסיטת לייפציג. עבודתו התפרסמה בשנת 1920 בלייפציג בשני חלקים. כאן מוגש לקורא נוס

מקרא לישראל: יואל עמוס
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

איטליה כרך יז: כתב-עת לחקר תולדותיהם, תרבותם וספרותם של יהודי איטליה
כתב העת 'איטליה' משמש מזה שנים אחדות במה מרכזית לחוקרים העוסקים במישרין או בעקיפין בהיבטים שונים של תולדות יהודי איטליה, ספרותם ותרבותם, בכל הדורות.

האוכלוסייה הערבית והמאחז היהודי : תפרוסת וצפיפות בארץ ישראל בשלהי התקופה העותמאנית ובתקופת המנדט הבריטי
הספר פורס את מצב הדמוגרפיה בארץ ישראל לאזוריה בתחילת תקופת ההתיישבות היהודית בה ומנתח בפירוט ולעומק את הגורמים הגאוגרפיים, הפוליטיים והאנושיים לשוֹנוּת בין האזורים &#

לקרוא את גרמניה: תרבות קריאה ותרבות צריכה בגרמניה לפני 1933
הספר לקרוא את גרמניה מציע נקודת מבט חדשה לבחינת החברה גרמנית עד לעליית הנאצים לשלטון. המחבר עומד בו על הקשר ההדוק בין תרבות חומרית לתרבות רוחנית באמצעות חקירת מערכת היח

שאלה של כבוד: כבוד האדם כערך מוסרי עליון בחברה המודרנית
כיצד אפשר לשמור על כבוד האדם בתנאי מלחמה? האם המחויבות לכבוד האדם כוללת את הדאגה לרווחתו ולצרכיו הבסיסיים? איך לנהל מדיניות ביטחון יעילה ובה בעת להגן על כבוד האדם ועל חיר&#