בחנותו של מוכר הספרים Page 11 - The Hebrew University Magnes Press

מה מצאו שוחרי הספרים בהיכנסם לחנויות הספרים היהודיות באודסה, בוורשה ובקרקוב בשלהי המאה התשע עשרה? מי היו האנשים שעסקו בהפצת הספרים? אילו ספרים מילאו את מדפי חנויותיהם? א

3 ‡  · Ó Ï‡ ÌÈ ¯ ÙÒ‰ ÂÚÈ‚‰ „ ˆ ÈÎ ? ¯ ÙÒ‰ ÔÂÂÎ „ ÚÈ Ï‰ ˜ ‰ Êȇ Ï ? ˙ ÓÈÂÒÓ ‰ Ù ˜ ˙ · ÌÈ ¯ ÙÒ 4? Ì ˙ ‡ ‰‡ ¯ ˜ ˘ ‰ ¯ · Á‰ Ï ˘ ÈÏË  Ó‰ ‰ ÓÏÂÚ ÏÚ Ì‰ Ó „ ÂÓÏÏ Ô ˙ È  ‰ Ó ? ˜  ˘ ‰ Ï ˘ ˙ ÈÒÈÒ · ‰ ¯ ˜ ÁÓ‰ ˙ Á  ‰ ˙ ‡ ¯ ÙÒÓ ÌÈ  ˘ È  ÙÏ ÌÎÈÒ ÔÂË  ¯ „ Ë ¯ ·  ¯ ˙ ÒÙ„ ÂÓ‰ ‰ ÏÈÓ‰ χ ÏÏÎ Í ¯ „ · ÌÈÒÁÈÈ ˙ Ó ÌÈ  ÂÈ ¯ ÂËÒȉ : ¯ ÙÒ‰ È  ÂÈ ¯ ÂËÒȉ È ˙ · Ìχ .‰ Ó ˆ Ú ˙  ˘ Á ¯ ˙ ‰ · · ÈÎ ¯ ÓÎ ‰ Èχ ÒÁÈÈ ˙ ‰ Ï Ì ˜ Ó · , Ú ¯ ‡ ˘ ‰ ÓÏ ˙ „ ÚÎ ‰ ÏÁ‰ ˙    ¯ Á‡‰ ÌÈ  ˘ · 5. „ ÚÈ ˙ ÌÓ ˆ Ú Ì‰ ˘ ˙ ÂÚ ¯ ‡ Ó‰ ·  ˆ ÈÚ · ÂÚÈÈÒ ÒÂÙ„ Ï ˘ Ì  ÈÈ  Ú ˙ ‡ ¯ ¯ ÂÚÓ ‰ Ê ÌÂÁ ˙ . ‰ Ù ¯ ȇ Á ¯ ÊÓ ˙ „‰ È Ï ˘ ¯ ÙÒ‰ ˙  · ¯ ˙ ¯ ˜ Á‰ Ï ˙ È ˙  ¯ ÙÒ‰ ‰ ¯ È ˆ ȉ Ï ˘ ‰ ˙ ÂÏ · ˜ ˙ ‰ ÈÎ ¯ „ · ÌÈ ˜ ÒÂÚ‰ ˙  ¯ ÙÒ È ¯ ˜ ÂÁ ÌÈ  ÂÈ ¯ ÂËÒ‰ 6. Ìȇ ¯  ˜ ‰ ω ˜ · ¯ ˜ · , ÌÈÓÈÂÒÓ Ì ˜ Ó ÔÓÊ · ˙ ÒÙ„ ÂÓ‰ ‰ ÏÈÓ‰ Ï ˘ ‰ ˙ ÚÙ ˘ ‰ ˙ ‡ ÔÂÁ · Ï ÔÈÈ  ÂÚÓ‰ ÏÎ ?‡  ¯ ˜ Ï ·  ˙ ÎÏ ‰ ȉ ÏÂÎÈ ÈÓ : ˙   ÈÈ ¯ ‡ Ï ˘ ˙ ÂÈÒÈÒ · ˙ ÂÈ‚ ÂÒÏ ˘ ¯ „ ȉ Ï · ÈÈÁ ÂÓÈÈ ˜ ˙ ‰ ˙   ÈÈ ¯ ‡ Ï ˘ ˙ ÂÓ ¯ ÂÏȇ ? ·  ˙ Π‡  ¯ ˜ ˙ ÚÈ„ È Ï ˘ ‰ È ˘ ÂÓÈ ˘ Âȉ ‰ Ó ÍÈ ¯ Ú‰ Ï ÂÒÈ  ÌÈ„ Á‡ ÌÈ ¯ ˜ ÁÓ ?‰ ˘ Î ¯  ˙  ¯ ‚ ÒÓ ÂÏȇ ·  , ÔÓʉ ˙ · ˙ È„ ‰ ȉ ‰ ¯ · Á · È„ ˜ ÙÓ ÏÚ ÌÒÒ · ˙ ‰ · ˙ ÈÙ ¯ ȇ Á ¯ ÊÓ‰ ˙ È„ ‰ ȉ ‰ ¯ · Á · ‡  ¯ ˜ ˙ ÚÈ„ È Û ˜ ȉ ˙ ‡ Ú ˘ ˙ ‰ ‰‡ Ó · ˙ ÈÒ ¯ ‰ ‰ È ¯ ÙÓȇ · ÂÎ ¯ Ú  ˘ ‡  ¯ ˜ ˙ ÚÈ„ È ¯ ÂÚ ˘ ÏÚ ÌÈ ¯ ˜ Ò ÔÈÒÂÏ· 7. ÌÈ ¯ ˘ Ú‰ ‰‡ Ó‰ ˙ È ˘ ‡ ¯ ·  ‰ ¯ ˘ Ú ÌÈÈ ˙  · ¯ ˙ ‰ ÌÈ · ‡ ˘ Ó‰ ˙ ÈÈ‚ ÂÒ ˙ ‡ ‰ ˆ ÓÓ Â  ȇ ·  ˙ Π‡  ¯ ˜ ˙ ÚÈ„ È ˙ ÂÓÈÎ Ìχ Ì‚ Ú‚   ˙   ÈÈ ¯ ‡‰ ¯ ˜ Á .‰ Ù ¯ ȇ Á ¯ ÊÓ · È„ ‰ ȉ ¯  · È ˆ ‰ Ï ˘  ˙  ˘ ¯ Ï Â„ ÓÚ ˘ ÌÈ ¯ ˜ ÁÓ . ÔÓʉ ˙ · ˙ È„ ‰ ȉ ‰ ¯ · Á · ÌÈËÈÏÂÙ ÌÈÈ ˙  · ¯ ˙ , ÌÈÈ ˙ ¯ · Á ÌÈË · ȉ · È„ ‰ È · ¯ ˜ · ÂÈ ˘ ÂÓÈ ˘  ( ˙ ÈÊÚÂÏ ˘ È„ ÈÈ , ˙ È ¯ · Ú) È   ˘ Ï · ¯ ‰ Í ¯ ÚÓ ·  ˜ ÒÚ ÌÈ„ Á‡ ˙ È ¯ · Ú‰ Ô ˘ ω ˙ ÚÈ„ È Û ˜ ȉ ¯ Á‡  · ˜ Ú , ˙  ¯ ÙÒ È ¯ ˜ ÂÁ ÌÈ  ÂÈ ¯ ÂËÒȉ .‰ Ù ¯ ȇ Á ¯ ÊÓ ˙ ÏÈÁ ˙ · „ ÂÚ · . ‰ ¯ ˘ Ú Ú ˘ ˙ ‰ ‰‡ Ó‰ Íω Ó · ÂÊ ‰ Ù ˘ Ï ˘ ‰ „ ÓÚÓ · ÂÏÁ ˘ ˙  ¯ ÂÓ ˙ ‰  ÛÂÒ · ˘ È ¯ ‰ , ˙ È  · ¯ ‰ ‰ ËÈχ‰ Ï ˘ ¯ Îȉ‰ È  ÓÈÒÓ ˙ È ¯ · Ú · ‰ ËÈÏ ˘ ‰ ‰ ˙ Èȉ ‰‡ Ó‰ ÌÈ ¯ ˜ ÁÓ . ˙ È ¯ · Ú‰ ‰ ÈÈÁ ˙ ‰ È  Ó‡  ÌÈÓ ˆ Ó ˆ Ó ÌÈ‚ ÂÁ Ï ˘ Ì ˙ ÏÁ  Ï ‰ ÎÙ‰ ‡ ȉ ‰‡ Ó‰ ÏÚ ÌÈÚÈ · ˆ Ó ˙ È ¯ · Ú‰ ‰„ ÓÏ  ‰ ˙ ¯ ‚ ÒÓ · ˘ Í  ÈÁ‰ ˙ Î ¯ ÚÓ ÏÚ ¯ ‡ ÌÈÎÙ ˘ Âχ .307– 306  ÓÚ , χ  ‡ ‰ ˙ ÏÂÎÒ‡ , Ú„ Èχ ÈÊÂÚ ; ˙  · ¯ ˙ ‰ , ÔÓÒ ¯ 4 . ÌÈ„ Ú ˆ , Ï  ‰ ; ÌÈ ¯ ÙÒ , ÔÂË  ¯ „ ; xiii  ÓÚ ,‰ ÎÙ‰ Ó ,‰ ˘  ¯  ÔÂË  ¯ „ 5 · ˙ Î ‰ Ï ˘ ‰ ÈÈÁ ˙ ‰ ˙ Ù ˜ ˙ · ˙ È ¯ · Ú‰ ˙  ¯ ÙÒ · ‰ Π· Ó‰ ¯ ˘ ÙÏ ˙ È ˆ ÂÏÁ‰  ˙ ÒÓ · Ô ¯ ÈÓ Ô„ 6 ‰ Èχ ¯ ‰ ¯ ˜ Á ˙ ‡ ÌÈÁ  Âʉ ˙ ‡ ¯ ˜ È ·  ˙ È„ ‰ ȉ ˙  ¯ ÙÒ‰ Ï ˘ ‰ È‚ ÂÏÂÈ ˆ ÂÒ · ˜ ÓÚ ˙ ‰ Ï Í ¯  ˆ ‰ ÏÚ ˙  ¯ ÙÒ Ï ˘ ‰ ˙ ÂÏ · ˜ ˙ ‰ ÈÎ ¯ „ ÏÚ „ ÂÓÚÏ Â ˙ ÂÒ  · . ˙ È  ¯ „ ÂÓ‰ ˙ È„ ‰ ȉ ˙  ¯ ÙÒ‰ ‰ ÁÓ ˆ ‰ · ˙ ‡ ‰   ˘ ‡ ¯ Ï Ô ¯ ÈÓ ¯ ȇ‰ ,‰ ¯ ˘ Ú Ú ˘ ˙ ‰ ‰‡ Ó‰ ȉ Ï ˘ · ‰ Ù ¯ ȇ Á ¯ ÊÓ · ˙ È ¯ · Ú‰ ‰ ÈÈÁ ˙ ‰ ˙ ÂÏ ÂÓ‰ ÌÂÁ ˙ · ÌÈ   ˘ ‡ ¯ ˙   ÂÈÒÈ  ‚ È ˆ ‰  Ìȇ ¯  ˜ ‰ ¯  · È ˆ Ï ˘ ÌÈÈ‚ ÂÏÂÈ ˆ ÂÒ‰ ÂÈ  ÈÈÙ‡ Ó . ÌÈÓ‚ ¯ ˙ , ÒÒ ¯  ̂ ‡ ¯ ; 111– 23  ÓÚ , ÌÈ„„  · , Ô ¯ ÈÓ Â‡ ¯ . ˙ È  ¯ „ ÂÓ‰ ˙ È ¯ · Ú‰ . ÌÈË · ȉ , ÔÈÒ ¯  ˜ ; ˙ È ¯ · Ú , Ï  ‰ ;‡  ¯ ˜ ˙ ÚÈ„ È , ¯ ÙÙÓË ˘ ; ˙ ÂÈ   ˘ Ï „ Á , ÏË ¯ · 7
בחנותו של מוכר הספרים Page 1 | בחנותו של מוכר הספרים Page 2 | בחנותו של מוכר הספרים Page 3 | בחנותו של מוכר הספרים Page 4 | בחנותו של מוכר הספרים Page 5 | בחנותו של מוכר הספרים Page 6 | בחנותו של מוכר הספרים Page 7 | בחנותו של מוכר הספרים Page 8 | בחנותו של מוכר הספרים Page 9 | בחנותו של מוכר הספרים Page 10 | בחנותו של מוכר הספרים Page 11 | בחנותו של מוכר הספרים Page 12 | בחנותו של מוכר הספרים Page 13 | בחנותו של מוכר הספרים Page 14 | בחנותו של מוכר הספרים Page 15 | בחנותו של מוכר הספרים Page 16 | בחנותו של מוכר הספרים Page 17 | בחנותו של מוכר הספרים Page 18 | בחנותו של מוכר הספרים Page 19 | בחנותו של מוכר הספרים Page 20 | בחנותו של מוכר הספרים Page 21 |

בחנותו של מוכר הספרים


About Book בחנותו של מוכר הספרים

Back matter
English small title
English title
Copy rights (English)
Contents

page hebrew university magnes press
The Hebrew University Magnes Press Outlet

אנושי, אנושי מדי
הספר עומד לצאת לאור בקרוב, ניתן לרכוש אותו ולקבלו כשיראה אור. בשני הכרכים של אנושי, אנושי מדי ימצא הקורא את ניטשה במיטבו כסופר מחונן ומבריק וכהוגה מקורי ומעורר השראה. יותר

Journal of rural cooperation, Vol. 36, 1, 2008: Special Issue - Social Capital and Rural Governance in Central and Eastern Europe
The transition process in central and eastern Europe (CEE) had a profound effect on how individuals interact. Economic and social institutions have changed, requiring an adaptation process by individuals in the move toward a market economy. How each individual accesses, manipulates and uses their networks will determine the use of their social capital. Within CEE, there is a presumption of low levels of social capital. This paper questions the rationale of applying the contested ‘western' concept of social capital to CEE countries. It argues that although the concept was developed to understand processes within established democratic systems, it nevertheless is instrumental for analysing how trust is formed, and for understanding cooperation amongst individuals. As such, this framework reconciles literature from sociological and economic disciplines and offers a comprehensive framework for the analysis of social capital on a micro level. This involves positing social c

פונדמנטליזם יהודי והר הבית
הר הבית הוא המקום הקדוש ביותר ליהדות והשלישי בקדושתו לאסלאם לאחר מכה ומדינה. אופיו הקדוש הפך אותו לאחד ממוקדי הסכסוך הישראלי-ערבי. בחודש מרס 1996 פסק ועד רבני ישע, שחבריו הם ר&#

בלשנות עברית תיאורטית
הקובץ בלשנות עברית תאורטית עוסק בשפה העברית ובתכונותיה הייחודיות מתוך ראייה רחבה של הבלשנות הכללית ותאוריות בדבר השפה האנושית. מרבית המאמרים נכתבו לאור התאוריה הגנר&#

On Chariots with Horses of Fire and Iron
This book deals with the arrival of modernity in the Holy Land in the form of the 86 km Jaffa-Jerusalem Railway. Befitting the completion of such a substantial undertaking, the inauguration, in September 1892, was a grand affair, attended by representatives of the Ottoman Empire, consuls, religious leaders, and foreign delegations. The tracks approached Jerusalem from the southwest through the Judean Mountains, taking advantage of the deep, winding river bed of the Soreq Valley. This afforded the least steep route, though even then the grades were a challenge for the locomotives. Since the tracks were of narrow meter-gauge they could easily follow the natural contours of the land on the ascent to Jerusalem, the highest point, at about 700 meters above sea level

מלח הארץ: יד לחלוצי המלח משה נובומייסקי ומשה לנגוצקי. סדרה למחקרי ים המלח. כרך 1
[R]הידעת כי הר סדום בנוי ממלח ועודו ממשיך להתרומם? כי מפלס מי ים המלח היה גבוה יותר בעבר וכי לפני כ-25,000 שנה השתרע הים מחצבה ועד הכנרת? כי מפלסו עתיד להמשיך ולרדת כמאה מטר נוספים? כי

או או: כרך שני
סרן קירקגור (1813–1855) איננו רק אביו של האקזיסטנציאליזם הדתי, הוא היה גם פילוסוף-סופר מחונן, שגייס את כישרונו הספרותי לשירותה של התפלספות מהפכנית ומיוחדת במינה זו. בכרך השני של ס–

עיונים באתיקה 1
אתיקה בתחום כלשהו של פעילות אנושית היא תפיסה בדבר ההתנהגות הראויה בו. תפיסה כזו יכולה להיות מערכת ערכים, או מערכת עקרונות המבטאים ערכים. גם הערכים וגם העקרונות נותנים בס

בין פז'וז'י לשצ'וצ'י ובין תל-אביב לאוהיו
חנוך לוין הוא מחזאי, בימאי, סטיריקן, משורר וסופר, שרבים רואים בו את אחד היוצרים הישראלים החשובים והמשפיעים ביותר במאה העשרים. הספר בין פז'וז'י ושצ'וצ'י ובין תל-אביב לאוהיו, &

האידאולוגיה הציונית
בספר זה בוחן גדעון שמעוני את אופייה של האידאולוגיה הציונית וסוקר את תולדותיה בהיקף ובשיטתיות חסרי תקדים בספרות ההיסטורית. הוא מציג את הציונות כתופעה של לאומיות על רקע •

Europe's Century of Discontent: The Legacies of Fascism, Nazism and Communism
With the demise of the Soviet Union and the collapse of Communism in Eastern Europe, a number of questions regarding the conventional understanding of totalitarianism could now be viewed in the new light. The classical studies of totalitarianism were undertaken when Nazism and Fascism had been vanquished, while the Soviet system still existed: this created an asymmetry which could now be overcome. The ideological Cold War edge which sometimes accompanied debates about totalitarianism was similarly blunted. The impetus which these developments could give to new angles of research and historical perspective was the focus of the conference “Reflections on Europe's Century of Discontent”, held at the Institute for European Studies at the Hebrew University of Jerusalem. More than a dozen participants from eight countries – political scientists, historians, lawyers as well as political activists – took part in what was an exciting exercise in re-evaluation and re-assessments. The resu

אורתודוקסייה יהודית: היבטים חדשים
האם יש הצדקה להוסיף ולדבר על תופעה רציפה ונהירה של יהדות אורתודוקסית? קובץ המחקרים 'אורתודוקסייה יהודית: היבטים חדשים' מציג את היהדות האורתודוקסית כתופעה מגוונת ועשי—

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי במשתנים אחדים: תקצירי תיאוריה ותרגילים כולל תקליטור
ספר לימוד זה מיועד לסטודנטים הלומדים חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי במשתנים אחדים ו-אנליזה וקטורית במוסדות להשכלה גבוהה בקורסים:חדוא 2, חדוא 2 מ, חדוא 2 ת, וחשבון אינפיניטיסי&

שתי מפות לגדה: גוש אמונים, שלום עכשיו ועיצוב המרחב בישראל
הוויכוח על עתידם של השטחים, ההתנחלויות והיחסים עם הפלשתינים מעסיק את החברה הישראלית למן שנות השבעים של המאה העשרים יותר מכל נושא אחר, והתנועות הפוליטיות גוש אמונים ושל•

דיאלוג אנושי עם המוחלט
יוהנס קלימקוס בן השלושים מבקש להשיג אושר נצחי. האושר ממתין לכל אחד, לדבריו, והוא מניח שהתנאי להשגתו הוא להיעשות נוצרי. קלימקוס הוא דמות בדויה של סרן קירקגור, הפילוסוף הדני

קטעי מדרשי הלכה מן הגניזה
תרומת הגניזה הקהירית למחקר מדרשי ההלכה ניכרת במיוחד בשני היבטים. ההיבט הראשון, שכמעט לא מצאנו כיוצא בו בשאר ענפיה של ספרות התלמוד הקלסית, הוא גילוי קטעים ממדרשים אבודים. &#

Journal of rural cooperation, Vol. 35, 2, 2007
The Journal of Rural Cooperation (JRC) is an interdisciplinary journal focusing on cooperatives and related rural organizations in developed and less developed countries. Topics of particular interest are cooperatives facing trends of globalization and privatization, the web of cooperative-community relationships, and cooperatives as part of such broader systems as mainstream economics, economies in transition, the social economy or related alternative paradigms

תרגום בצל העימות: נורמות תרגום מן הספרות העברית החדשה לשפה הערבית, 1948—1990
אווירת העוינות בין יהודים לערבים שליוותה את הקמתה של מדינת ישראל העיבה על המגעים התרבותיים בין הצדדים. רבים התקשו לראות את עולמו הרוחני של הצד השני במשקפיים ניטרליים ה–

Journal of rural cooperation, Vol. 35, 1, 2007
The Journal of Rural Cooperation (JRC) is an interdisciplinary journal focusing on cooperatives and related rural organizations in developed and less developed countries. Topics of particular interest are cooperatives facing trends of globalization and privatization, the web of cooperative-community relationships, and cooperatives as part of such broader systems as mainstream economics, economies in transition, the social economy or related alternative paradigms.

בין פז'וז'י לשצ'וצ'י ובין תלאביב לאוהיו
חנוך לוין הוא מחזאי, בימאי, סטיריקן, משורר וסופר, שרבים רואים בו את אחד היוצרים הישראלים החשובים והמשפיעים ביותר במאה העשרים. הספר בין פז'וז'י ושצ'וצ'י ובין תל-אביב לאוהיו, &

מי אני שאחליט על גורלם? דילמות אתיות של מורים
עיסוק בחינוך הוא עיסוק במוסר ובאתיקה. 'עובדי הוראה וחינוך הם לעולם מורים ומחנכים של בני אדם רכים בשנים, שנים חשובות ביותר לעיצוב חייהם. מלאכת ההוראה והחינוך אמורה לעזור –

השלב האחרון: מחקרי חסידות של גרשם שלום
גרשם שלום (1982-1897) היה מענקי הרוח של התרבות היהודית המודרנית במאה העשרים ומגדולי החוקרים של מדעי היהדות בכלל ושל הקבלה, השבתאות, המיסטיקה ותורת הסוד היהודית בפרט. גם דור לאחר פ•

מחשבות רגועות משפת האגם
צ'יאן מו (1895—1990) כתב את מחשבות רגועות משפת האגם באביב שנת 1948, על סף כינון המשטר הקומוניסטי בסין והפיצול מטיוואן. בספר שלושים פרקי הגות העוסקים במגוון נושאים ובמרכזם שאלת טבע החי&

ספר ישעיהו
פרקים מה-סו

תולדות דיני הנישואין במקרא ובתלמוד
ר זה מבוסס על עבודת דוקטור שכתב המחבר בשפה הגרמנית בהדרכתו של פרופסור פאול קושקר והגיש לאוניברסיטת לייפציג. עבודתו התפרסמה בשנת 1920 בלייפציג בשני חלקים. כאן מוגש לקורא נוס

כוכב מיעקב: חייו ויצירתו של פראנץ רוזנצווייג
הספר מתאר את חייו הקצרים והסוערים של הפילוסוף היהודי פראנץ רוזנצווייג, שחי ופעל בראשית המאה העשרים בגרמניה. רוזנצווייג חידש חידושים הן בתחום הפילוסופיה הכללית הן בתחו

אדם חסר פנים: משבר הזהות של הרפואה המודרנית
הרפואה ניצבת בפני אחד המשברים הקשים בתולדותיה. תשתית המקצוע – יחסי האמון בין הרופא והחולה – הולכת ומתערערת, ומותירה חולים כועסים ונבוכים ורופאים מתוסכלים. משבר זה מתרחש ד&#

איטליה כרך יח: כתב-עת לחקר תולדותיהם, תרבותם וספרותם של יהודי איטליה
הספר עומד לצאת לאור בקרוב, ניתן לרכוש אותו ולקבלו כשיראה אור. איטליה מבקשת להגיש לקוראים מחקרים, אינטרדיסציפלינאריים ככל האפשר, אך יותר מכך משווים בין המרחב התרבותי של ה&#

מקרא לישראל: שופטים
ספר שופטים, השני לספרים ההיסטוריים של התנך, נתפרש על ידי פרופ יאירה אמית מהחוג למקרא באוניברסיטת תל-אביב. מחברת הפירוש הקדימה לספר מבוא הדן בהיבטים שונים של הספר, כגון חיב

מודרות ואהובות: סיפוריהן של נשים בדוויות משכילות
מה מניע נשים בדוויות ללחום למען רכישת השכלה גבוהה? מאין שואבות הן את כוחן? באילו אסטרטגיות הן נוקטות כדי להצליח? האם הן מהוות דוגמה אישית לנשים צעירות אחרות? האם הן כוח מחדש

חלום הטוהר: היידגר עם דרידה
'מדוע יש בכלל דבר-מה ולא רק מאומה?'. שאלה זו על עצם ההיות ועל פשר ההיות – שאלת ההוויה – היא פתח יציאה מן השגור וההמוני ופתח כניסה לכל מחשבה שניתן לכנותה פילוסופית. שאלה זו היא גם 

שמואל דוד לוצאטו: מאתיים שנה להולדתו: איטליה - כתב עת לחקר תולדותיהם, תרבותם וספרותם של יהודי איטליה. כינוסים, סדרת מוספים, 2
שמואל דוד לוצאטו (איטליה, 1800–1865), שעמד שנים רבות בראש בית המדרש לרבנים בפדואה, היה משורר וחוקר ספרות, פרשן מקרא, איש לשון ופילוסוף שהגיב במקוריות להלכי המחשבה הכללית והיהודית ש

מקרא לישראל ירמיה כ''ו-נ''ב
פירושו של פרופ יאיר הופמן לספר ירמיה (שני כרכים, למעלה מ-900 עמ) ראש בית הספר למדעי היהדות באוניברסיטת תל-אביב. מחזיק מבוא מקיף (94 עמ), מבואות לפרשיות שבספר ופירוש. זה הפירוש המדעי

המקרא בתרגום הסורי של ארץ ישראל חלק ב: תהילים
הכרך המונח עתה בידי הקורא משלים מפעל שנטל על עצמו פרופ' משה גושן־גוטשטיין זל לפני למעלה מיובל שנים: פרסום מהדורה מדעית של תרגום המקרא לסורית ארץ־ישראלית המבוססת על קריא

JUDAICA LATINOAMERICANA
AMILAT se enorgullece en presentar el sexto volumen de su serie Judai¬ica Latinoamericana, que incluye los trabajos presentados en la Sección de Judaísmo Latinoamericano del XIV Congreso Mundial de Estudios Judaicos, realizado en Jerusalem en 2005, por investigadores establecidos en las Américas, Europa e Israel. Este volumen, multidisciplinario y pluritemático, refleja la creciente relevancia y visibilidad de las investigaciones sobre judaísmo latinoameric¬cano, así como su lenta pero constante integración con los estudios sobre otras áreas históricas, geográficas, sociales y culturales del judaísmo mund¬dial. Efectivamente, cada vez son más los investigadores que perciben la correlación entre las experiencias judías en América Latina y en otras reg¬giones del globo. Al mismo tiempo, se presta creciente atención a lo que diferencia y asemeja a las diversas realidades judías dentro de la misma Am

תורת המשחקים
תורת המשחקים היא ענף במתמטיקה העוסק במידול מצבי החלטה אינטראקטיביים ובניתוחם. במצבים אלה מעורבים כמה מקבלי החלטות שמטרותיהם שונות, וההחלטה של כל אחד מהם עשויה להשפיע ע

הופעותיו של הכוח במיסטיקה היהודית
הספר דן בדגמים של היחס בין הכוח האלוהי לכוח האנושי בספרות המיסטית היהודית. דגמים אלה חולצו מתוך שלל טקסטים, שרבים מהם נמצאים בכתבי יד וטרם נידונו במחקר. הדיון מצביע על ההמ&

Treasures on Camels' Humps: Historical and Literary Studies
The twenty-five new studies in this volume present the reader with an up-to-date picture of some of the issues and the methodologies that engage scholars of the Ancient Near East. These essays reflect the broad span of the field, both geographically and chronologically, from Sumerian texts of the third millennium BCE, to the town of Nuzi in Iraqi Kurdistan in the mid-second millennium, from there to inquiries into Assyrian and Babylonian documents and inscriptions, as well as into recently recovered Aramaic ostraca from Idumea in southern Israel dating to the fourth century BCE. Rounding off this varied and rich collection are several investigations concerning Ancient Israel and biblical matters. Specialists from Israel, Europe, the United States, Canada and Japan have joined together in this volume to honor Israel Eph‘al, professor emeritus of Jewish History at the Hebrew University of Jerusalem, whose many scholarly achievements are hereby noted.

היהודים וישראל בעיתונות הסובייטית בתקופת גורבצ'וב
בשנות כהונתו של מיכאל גורבצ'וב כנשיא ברית המועצות (1988--1991) התרחשו בה שינויים מרחיקי לכת שבאו לידי ביטוי בהרחבת החופש הפוליטי והתרבותי ובניסיון להנהיג רפורמות כלכליות. השינ•

חשיבה ודיבור
עבודותיו ורעיונותיו של לב סמיונוביץ' ויגוטסקי (1896--1934), איש אשכולות שנודע בעיקר כפסיכולוג, כובשות בשנים האחרונות מקום רב השפעה בפסיכולוגיה ובחינוך, למרות שנכתבו לפני שנים ר

האמת של הרפואה המדעית
הספר האמת של הרפואה המדעית מנסה להתמודד עם אחת הבעיות המרכזיות של הרפואה המודרנית: הקצב המהיר של התחלפות האמיתות העומדות ביסוד הפרקטיקה הרפואית. אמיתות בלתי יציבות הן –

Between Poles and Jews: The Development of Nahum Sokolows Political Thought
This book focuses on the formative years of Nahum Sokolow’s political thought during the years in which he dedicated his energies to working within the social fabric of the Jewish community of Polish lands

The Lachmann Problem: An Unsung Chapter in Comparative Musicology
The Lachmann Problem tells an unknown story about a well-known German musicologist, Robert Lachmann (1892-1939), best known among scholars whose interest centers on Arabic music. After being ousted by the Nazi regime, Lachmann arrived in Palestine in 1935 to join the staff of The Hebrew University of Jerusalem. However, many University officials misunderstood his interests, which was primarily based on a conception that the unfamiliar field of musicology was a “luxury” which the University could ill afford at the time. Presented in this volume are letters and documents, published for the first time, revealing not only a picture of life in Palestine during the 1930's, but providing new information on the early stages of comparative musicology and offer new insights into the thinking of its founding fathers. Others of these documents betray the daily routines, working style and methodology as well as the unanticipated hardships which Robert Lachmann encountered. These are embedded

On Germans and Jews under the Nazi Regime: Essays by Three Generations of Historians
A Festschrift in Honor of Otto Dov Kulka

מקרא לישראל יחזקאל כ''ה-מ''ח
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

ביקורת התרבות החילונית
הספר ביקורת התרבות החילונית עוסק ביסודות הערכיים, המוסריים, החברתיים, הלאומיים-פוליטיים והרוחניים-דתיים של התרבות החילונית המודרנית בעם היהודי ובמדינת ישראל. נושאים &

YEHUDA HALEVI: POETRY AND PILGRIMAGE
Yehuda Halevi: Poetry and Pilgrimage follows the life story of the greatest Hebrew poet of medieval times from his first publication in Christian Toledo to his heroic journey toward Zion from Muslim Spain. The description is based, for the first time, on the entire collection of his poetry- The Diwan, which was edited and reedited between East and West at every important crossroad of his life. This in turn is done through comparison to autographical letters and contemporary correspondence discovered and collected over the past 50 years in the Cairo Geniza collections. Documentary material and Literary works, which were shun behind the iron wall in The Russian National Library in St. Petersburg, are woven for the first time into one, enabling us to examine closely the intricate relationship between old Jewish traditions and the ideological heritage associated with Halevi's innovative writings in prose and in poetry. Confronting Halevi's Zion, will thou not ask? opens the study

שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום יט
רשימת מאמרים המופיעים בכרך זה: מקרא טובה גנזל מעמדם של בעלי התפקידים במקדש העתידי בנבואת יחזקאל יעקב מילגרום התכונות הייחודיות של מקדש יחזקאל מניין?נועם מזרחי בין חק

חנה ארנדט בירושלים
שנים רבות עמדה חנה ארנדט במרכזו של ויכוח סוער: הביקורת הקשה שהטיחה בציונות, ופרסום ספרה מעורר המחלוקת 'אייכמן בירושלים' בשנת 1963, הובילו לשלילת דמותה ויצירתה בקרב הציבור ה

'חלומות השוא ידברו'?: חלומות התגלות במקרא ומקומם בתולדות האמונה והמסורת בישראל הקדומה
הספר מציג את ריבוי ההשקפות ואת הדו-ערכיות שבהתייחסות המקראית לחלום מתוך התמקדות בסוג חלום מיוחד, חלום התגלות – התחקות אחר גלגוליו, דפוסיו וסוגי המסורות המשתקפות בו, המיו