בחנותו של מוכר הספרים Page 12 - The Hebrew University Magnes Press

מה מצאו שוחרי הספרים בהיכנסם לחנויות הספרים היהודיות באודסה, בוורשה ובקרקוב בשלהי המאה התשע עשרה? מי היו האנשים שעסקו בהפצת הספרים? אילו ספרים מילאו את מדפי חנויותיהם? א

‡  · Ó 4 ÌÈ ¯ ˜ ÂÁ 8. ÌÈÈ ˜ ‰ È ˙ ¯ · Á‰ ¯ „ Ò‰ ˙ Á ˆ  ‰ ÔÈ · Ï ˙ È ¯ · Ú‰ ˙ ÈÈ  ˜ ‰ Í ¯ „ ÔÈ · ¯ ˘ ˜ ‰ ˙ ‡ È ¯ ˜ Ï ˘ ‰ È  ÈÈÙ‡ Ó ÏÚ Â„ ÓÚ ˘  ¯ Ù ÒÈ ¯ ȇ Ï ÒÈ ˜ Ò ¯ „ „ , ¯ ‚ È  χ ÂÓ ˘ ÂÓÎ ˘  ¯ Ù .‰ È ˆ ÊÈ  ¯ „ ÂÓ Ï ˘ ˙   ÎÂÒ ˙ ÂÈ„ ‰ ȉ ˙ ‡ ¯  ˜ ‰ ˙ Âȉ ÏÚ ‰ Ù ¯ ȇ Á ¯ ÊÓ · ÌÈ ˘  ÌÈ ¯ · ‚ ‰ È  Ù ÏÚ Ô ¯ ˙ È Ô‰ Ï ‰ ˙  ˜ ȉ ‡ ˜ „ ‰ ¯  ˙ „ ÂÓÏ ˙ Ó ÌÈ ˘  ˙ ¯ „ ‰‰ ÈÎ ‰ ˙ ‡ ¯ ‰ ÌÈ ¯ · ‚ ‰ · ¯ ˜ · ÏÂÁ È ¯ ÙÒ · ‰ ‡ È ¯ ˜ ‰ . ˙ ÈÊÚÂÏ ·  ˘ È„ ÈÈ · ÏÂÁ È ¯ ÙÒÏ ˙ È ˘ ÙÂÁ ‰ ˘ È‚ · ˙ „‚  ˙ ‰ · ‰ Ï ˜ ˙  ˘ ÔÂÂÈÎÓ , ÈËÓ‡ ¯ Ë Ì ˙ ÂÁ · ÌÚÙ ‡ Ï ‰ Ú · Ë ‰ ˙ Èȉ ˙ ‡ Ê ˙ ÓÂÚÏ 9. ˘  ÂÚ ‰ ÓÚ ‰‡ ˘   ‰ ¯ · Á‰ „ ˆ Ó ‰ ÊÚ ˙ È„ ‰ ȉ ‰ ÏÎ ˘ ‰ · ‰ ‡ È ¯ ˜ ‰  ¯ ÙÒ‰ Ï ˘ ÌÓ ˜ Ó · „ ˜ Ó ˙ ‰ ÌÈ„ Á‡ ÌÈ ¯ ˜ ÁÓ ˙ È ˆ ÁÓ · ‰ ÏÎ ˘ ‰ ‰ ˙  ¯ ÙÒ Ï ˘ ‰ ˙ ÂÏ · ˜ ˙ ‰ ˙ ‡ ¯ ˜ Á ÔÈ ˜ ÏÊ È΄ ¯ Ó .‰ Ù ¯ ȇ Á ¯ ÊÓ · ‰ ˙ ˆ ÂÙ ˙ ¯ Á‡ · ˜ Ú ‡ ‰ .‰ ÈÒ ¯ È„ ‰ È · ¯ ˜ · ‰ ¯ ˘ Ú Ú ˘ ˙ ‰ ‰‡ Ó‰ Ï ˘ ‰   ˘ ‡ ¯ ‰ ÌÈÈ  Ó‰ ˙ ÓÈ ˘ ¯ ÏÚ ÂÎÓ ˙ Ò‰ · , Âχ ÌÈ ¯  ˘ Ú · ‰ ÏÎ ˘ ‰ ‰ ˙  ¯ ÙÒ Ï ˘ ˙ ÈÙ ¯ ‚ ‡‚‰ ˙  ¯ ÙÒ ‰ ˙ ÎÊ ‰‡ Ó‰ Ï ˘ ÌÈ   ˘ ‡ ¯ ‰ ÌÈ ¯  ˘ Ú · ¯ · Î ÈÎ ÔÚË ÔÈ ˜ ÏÊ .‰ ÏÎ ˘ ‰ È ¯ ÙÒ Ï ˘ ÈÎ ‰„ · ÂÚ‰ ,  ˙  ÚËÏ .‰ ÈÒ ¯ ˙ „‰ È · ÌÈ · Á ¯ ÌÈ‚ ÂÁ · ¯ ˜ · ˙ ÂÈ ¯ ÏÂÙÂÙÏ ‰ ÏÎ ˘ ‰ ‰ ‰„ ÈÚÓ ‰ ÈÒ ¯ ·  ˆ Ù‰  ‰ Ù ¯ ȇ · ÌÈÈ„ ‰ ȉ ÒÂÙ„‰ È ˙ · ÏÎ · ÂÒÙ„  ‰ ÏÎ ˘ ‰ È ¯ ÙÒ · ˜ Ú Û‡ ÔÈ ˜ ÏÊ . Ì ˙ ˘ ÈÎ ¯ · ÂÙÒÎÓ ÚÈ ˜ ˘ ‰ Ï ÔÈ  ÂÚÓ‰ Ìȇ ¯  ˜ ω ˜ Ï ˘ ÂÓÂÈ ˜ ÏÚ 10. ˙ ÂÈÏÈÎ ˘ Ó ˙ ÂÈ ¯ ÙÒ Ï ˘ Ô ˙ ÂÏÈÚÙ ¯ Á‡ ÌÈ  ˘ Ï „ Ú . ¯ ‡ Ï Ìȇ ˆ ÂÓ‰  ÌÈÒÈÙ„ Ó‰ ˙ Ïȉ ˜ · ÌÈ ˜ ÒÂÚ ¯ Á‡ ‚ ÂÒÓ ÌÈ ¯ ˜ ÁÓ ‰‡ Ó · ‰ Ù ¯ ȇ Á ¯ ÊÓ · ˙ È„ ‰ ȉ ˙ ÂÏ ÂÓ‰ ¯ ˜ Á ÔÈËÂÏÁÏ ËÚÓÎ Á  ʉ ˙    ¯ Á‡‰ ˙ ÂÁÈ  Ê ˙ ÂÈÚ ¯ ˜ ‡ ˙ ÂÈÂÒÁÈÈ ˙ ‰ ËÚÓÏ , ÌÈ ¯ ˘ Ú‰ ‰‡ Ó‰ ˙ È ˘ ‡ ¯ ·  ‰ ¯ ˘ Ú Ú ˘ ˙ ‰ Ô ˙ ÂÏÈÚÙ · ˙  ˜ ÒÂÚ‰ ¯ Ó‚ ˙ „  · Ú ‰ ÓÎ Â · ˙ Î  Ô ¯ Á‡‰ ¯  ˘ Ú · . ˙ È ¯ ˜ ÁÓ ‰  ÈÁ · Ó ˙ ‡ ˆ ‰ Ó „ ¯ ˘ ˘ È  ÂÈÎ ¯ ‡ ¯ ÓÂÁ ÏÚ ÌÒÒ · ˙ ‰ · . ˙ ÂÈ„ ‰ È ÌÈ ¯ ÙÒ ˙ ‡ ˆ ‰ Ï ˘ 11. ˙ È  ¯ „ ÂÓ ˙ È  ÂÏÈÁ ˙ È„ ‰ È ˙  ÏÂÓ Ï ˘ ‰ ˙ ÚÙ‰ ˙ ‡ ÌÈ · ˙ ÂΉ  ¯ ‡ È ˙ , Âχ ÌÈÈ ˙  · ¯ ˙ ‰  ÌÈ ˙ ¯ · Á‰ ÌÈ ¯ ˘ ˜ ‰ · ÔÂÈ„ ‰ · ¯ ‰ „ ÈÓ · ¯ ÒÁ Âχ ˙ „  · Ú · Ìχ Ú ˘ ˙ ‰ ‰‡ Ó‰ ȉ Ï ˘ · È„ ‰ ȉ ÌÈ ¯ ÙÒ‰ ˜  ˘ · ‰ È ˆ ÊÈ  ¯ „ ÂÓ ÈÎÈω ˙ Ï ˘ Ì ˙  ˘ Á ¯ ˙ ‰ Ï ‰ ÎÁÓ ÔÈÈ„ Ú , ˙    ˘ ‰ ‰ È ˙    ˘ ÏÏ ,‰ Ù ¯ ȇ Á ¯ ÊÓ · ˙ È„ ‰ ȉ ˙ ÂÏ ÂÓ‰ .‰ ¯ ˘ Ú ¯ ÙÒ‰ ¯ Á‡ · ˜ ÂÚ‰ ÒÈ ¯ ‚ · ‡ Ê Ï ˘  ¯ ˜ ÁÓ ÌÒ ¯ Ù ˙ ‰ ‰   ¯ Á‡ Ï .‰ ˆ ÓÓ ÛÈ ˜ Ó ¯ ˜ ÁÓÏ Ì ¯ ˙ ÒÈ ¯ ‚ .‰ ¯ ˘ Ú Ú ˘ ˙ ‰  ‰ ¯ ˘ Ú ‰  ÂÓ ˘ ‰ ˙ ‡ Ó · ‰ Ù ¯ ȇ ˙ „‰ È · ˙  · ¯ ˙ ÔÎÂÒÎ ‰‡ Ó · È„ ‰ ȉ ¯ ÙÒ‰ Ï ˘  ˙ ÂÏ · ˜ ˙ ‰ ÈÎ ¯ „   ˙ ˆ Ù‰ ¯ ˜ ÁÏ ‰ ·  ˘ Á ‰ Ó ¯ ˙  ¯ ÙÒ · 12.‰ ÙÈ ˜ Ó ˙ È ¯ ˜ ÁÓ ˙ ÂÒÁÈÈ ˙ ‰ Ï ‰ Î „ Ú ‰ ÎÊ ‡ Ï ˘ ÌÂÁ ˙ , ‰ ¯ ˘ Ú ‰  ÂÓ ˘ ‰ ‰ Ù ¯ ȇ Á ¯ ÊÓ ˙ „‰ È Ï ˘ ¯ ÙÒ‰  ‰‡ È ¯ ˜ ‰ ˙  · ¯ ˙ ÏÚ ¯ ȇ‰ Ï È ˙ ˘ ˜ È · È ¯ ˜ ÁÓ · . ¯ „ ‚ Ó , ¯ ÙÙÓË ˘ ; ‰ ˙ Ó‰ ˙ È ¯ · Ú‰ , ˘  ¯ Ù 8 . ˘ È„ ÈÈ , ÒÈ ˜ Ò ¯ ; Ì ˘ , ¯ ÙÙÓË ˘ ; 240– 62  ÓÚ , ˙ ‡ ¯  ˜ ÌÈ ˘  , ˘  ¯ Ù ;‰‡ ¯  ˜ ‰ , ¯ ‚ È  9 .255– 230  ÓÚ , ¯ Á ˘ ‰ ˙ ÂÏÚ · , ÔÈ ˜ ÏÊ 10 . ˙ ÂÏ ÂÓ‰ , · ‰ Ï ˘ ; ‰ È ¯ ÂÓ , ÈÏÚ ˘ ; Ï ¯ Ë  ˆ , ץÈ ·  ·  ˜ ÚÈ 11 . ˙ ‚‰  ‰ ‰ ˙  ¯ ÙÒ , Ï  ‰ ; ¯ ÙÂÒ ¯ ÙÒ , Ï  ‰ Ì‚ ‡ ¯ ; ÔÎÂÒÎ ¯ ÙÒ‰ , ÒÈ ¯ ‚ 12
בחנותו של מוכר הספרים Page 2 | בחנותו של מוכר הספרים Page 3 | בחנותו של מוכר הספרים Page 4 | בחנותו של מוכר הספרים Page 5 | בחנותו של מוכר הספרים Page 6 | בחנותו של מוכר הספרים Page 7 | בחנותו של מוכר הספרים Page 8 | בחנותו של מוכר הספרים Page 9 | בחנותו של מוכר הספרים Page 10 | בחנותו של מוכר הספרים Page 11 | בחנותו של מוכר הספרים Page 12 | בחנותו של מוכר הספרים Page 13 | בחנותו של מוכר הספרים Page 14 | בחנותו של מוכר הספרים Page 15 | בחנותו של מוכר הספרים Page 16 | בחנותו של מוכר הספרים Page 17 | בחנותו של מוכר הספרים Page 18 | בחנותו של מוכר הספרים Page 19 | בחנותו של מוכר הספרים Page 20 | בחנותו של מוכר הספרים Page 21 | בחנותו של מוכר הספרים Page 22 |

בחנותו של מוכר הספרים


About Book בחנותו של מוכר הספרים

Back matter
English small title
English title
Copy rights (English)
Contents

page hebrew university magnes press
The Hebrew University Magnes Press Outlet

עד שתגיע למקומו : אתיקה, אי-משוא פנים ויחסים אישיים
אלת הצדק מופיעה ביצירות אמנות בעיניים מכוסות, למען תנהג באי-משוא פנים. אין היא מביטה בפניו של איש; רק כך יכולים מאזני הצדק שבידיה לשמור על איזונם. העיקרון של אי-משוא פנים כמ’

יהודים מול הצלב גזרות תתנ''ו בהיסטוריה ובהיסטוריוגרפיה
המאורעות שהתרחשו עם צאתם של צבאות הצלבנים לעבר ירושלים, בחודשי האביב והקיץ של שנת תתנו (1096), נחרתו עמוק בזיכרון הקולקטיבי של העם היהודי. הם יצרו בזיכרון זה תבנית מוקדמת ואב-ט&

המזרח החדש מו: אסלאם: חברה ומשפט
המזרח החדש כרך מו אסלאם: חברה ומשפט כולל אחד עשר מאמרים. חטיבת המאמרים המוקדשת למשפט בוחנת את המפגש בין מערכות חוק שונות – מערכת החוק המוסלמי ומערכת החוק של מדינת ישראל – וב•

מקרא לישראל: ישעיה מ''ט-ס''ו
ספר ישעיה מורכב משני חלקים ברורים הכוללים את נבואותיהם של שני נביאים שונים: ישעיה בן אמוץ הנביא מירושלים (פרקים א-לט), ונביא עלום שם המכונה ישעיה השני, שחי בבבל ובירושלים כ

'בלי מורא בלי משוא פנים': אורי אבנרי ו'העולם הזה'
השבועון העולם הזה בעריכתו של אורי אבנרי היה במשך ארבעים שנים קול אחר בזירה הציבורית של מדינת ישראל. הוא ערער על אמיתות מוצקות וחשף, בלי מורא ובלי משוא פנים, פנים אפלות באוט

מחנה משותף?: קואופרציה בהתיישבות היהודית החקלאית ברוסיה ובעולם 1880-1941
המפגש בין החקלאות היהודית בבריהמ, הממנים היהודים בארהב והשלטון הבולשביקי הוא פרק מרתק בתולדות הקואופרציה היהודית בין שתי מלחמות העולם. ספר זה, הממשיך את מחקרו הקודם של &#

מקורות ומסורות: ביאורים בתלמוד מסכת בבא מציעא
מקורות (המימרות המקוריות שבתלמוד) ובין מסורות (מימרות שנשתנו בהשתלשלות המסירה). כרך זה יותר מן הכרכים הקודמים – וכמובן פחות מן הכרך הסמוך לו, על בבא קמא – מבחין גם בשקלא וטריא &#

בין פז'וז'י לשצ'וצ'י ובין תלאביב לאוהיו
חנוך לוין הוא מחזאי, בימאי, סטיריקן, משורר וסופר, שרבים רואים בו את אחד היוצרים הישראלים החשובים והמשפיעים ביותר במאה העשרים. הספר בין פז'וז'י ושצ'וצ'י ובין תל-אביב לאוהיו, &

Journal of Rural Cooperation Vol. 34, 1, 2006
The Journal of Rural Cooperation (JRC) is an interdisciplinary journal focusing on cooperatives and related rural organizations in developed and less developed countries. Topics of particular interest are cooperatives facing trends of globalization and privatization, the web of cooperative-community relationships, and cooperatives as part of such broader systems as mainstream economics, economies in transition, the social economy or related alternative paradigms

יצירה עצמית: חיים, אדם ויצירה על פי ניטשה
מהי היצירה העצמית של האדם? כיצד חירותו אפשרית? מהם תהליכי ההיריון והלידה של השפע הפנימי של האדם היוצר? האם העל-אדם הוא בר מימוש או אוטופיה? כיצד התרבות והמציאות קשורות בחוו

מקרא ועולמו: מבחר מחקרים ספרותיים והסטוריים
מבחר זה של מחקרים מתפרס על פני תקופה של כחמישים שנה וכלולים בו גם מחקרים חדשים הרואים אור לראשונה בכרך זה. המחקרים שבמדור הראשון עוסקים כולם בפולחן בישראל בתקופת המקרא, ו&#

מי אני שאחליט על גורלם? דילמות אתיות של מורים
עיסוק בחינוך הוא עיסוק במוסר ובאתיקה. 'עובדי הוראה וחינוך הם לעולם מורים ומחנכים של בני אדם רכים בשנים, שנים חשובות ביותר לעיצוב חייהם. מלאכת ההוראה והחינוך אמורה לעזור –

ביטחון סוציאלי בישראל
הספר סוקר את התפתחות מדינת הרווחה בישראל על פי תכניות הביטחון הסוציאלי לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים. בסיומו נבחנת הצלחת מערכת הביטחון הסוציאלי בישראל להשיג את יעדי&

מקדש אדם: ההפנמה הדתית ועיצוב חיי הדת הפנימיים בראשית החסידות
מהי תרומתה הייחודית של החסידות לעולם הרוח היהודי? מדוע היא משמשת גם היום דגם להתחדשות רוחנית יהודית? 'מקדש אדם' הוא מחקר חדשני המתאר את היבטיה השונים של הפנמת החיים הדתיי

שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום טו
An annual for biblical and ancient near easstern studies

Europe's Century of Discontent: The Legacies of Fascism, Nazism and Communism
With the demise of the Soviet Union and the collapse of Communism in Eastern Europe, a number of questions regarding the conventional understanding of totalitarianism could now be viewed in the new light. The classical studies of totalitarianism were undertaken when Nazism and Fascism had been vanquished, while the Soviet system still existed: this created an asymmetry which could now be overcome. The ideological Cold War edge which sometimes accompanied debates about totalitarianism was similarly blunted. The impetus which these developments could give to new angles of research and historical perspective was the focus of the conference “Reflections on Europe's Century of Discontent”, held at the Institute for European Studies at the Hebrew University of Jerusalem. More than a dozen participants from eight countries – political scientists, historians, lawyers as well as political activists – took part in what was an exciting exercise in re-evaluation and re-assessments. The resu

מקרא לישראל:שיר השירים
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

מקורות ומסורות: ביאורים בתלמוד מסכת בבא בתרא
כרך זה - בבא בתרא - הוא השביעי בסדרת מקורות ומסורות: ביאורים בתלמוד. כקודמיו הוא מבחין בין מקורות -- המימרות המקוריות שבתלמוד -- ובין מסורות -- מימרות שנשתנו בהשתלשלות המסירה. גם

כוכב מיעקב: חייו ויצירתו של פראנץ רוזנצווייג
הספר מתאר את חייו הקצרים והסוערים של הפילוסוף היהודי פראנץ רוזנצווייג, שחי ופעל בראשית המאה העשרים בגרמניה. רוזנצווייג חידש חידושים הן בתחום הפילוסופיה הכללית הן בתחו

שתי מפות לגדה: גוש אמונים, שלום עכשיו ועיצוב המרחב בישראל
הוויכוח על עתידם של השטחים, ההתנחלויות והיחסים עם הפלשתינים מעסיק את החברה הישראלית למן שנות השבעים של המאה העשרים יותר מכל נושא אחר, והתנועות הפוליטיות גוש אמונים ושל•

The Book of Genesis: An Introduction to the Biblical World
This book tries to present the aim, spirit and content of the Book of Genesis. Most literature in the Book of Genesis consists of either a detailed commentary on the Book or a study of its different sources and components. This work intends, instead, to elucidate the main ideas implicit in the narrative and to describe the salient features of its chief personalities.

מקרא לישראל יחזקאל א'-כ''ד
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

ההשכלה לגווניה: עיונים חדשים בתולדות ההשכלה ובספרותה
[R]ההשכלה הייתה חלק מפסיפס הנאורות האירופית ובו בזמןההשכלה הייתה חלק מפסיפס הנאורות האירופית ובו בזמן גם הקרינה זהות יהודית מובהקת. ייחודיותה של ההשכלה באה לידי ביטוי ב

מ'ברית שלום' ל'איחוד' : יהודה ליב מאגנס והמאבק למדינה דו-לאומית
בספר זה המחבר פורס את דרכו המדינית של יהודה ליב מאגנס, שהיה נשיא האוניברסיטה העברית בטרם קום המדינה. מאגנס היה פציפיסט פעיל בארצות הברית עוד במלחמת העולם הראשונה והאמין 

איטליה: כתב עת לחקר תולדותיהם, תרבותם וספרותם של יהודי איטליה - משה דוד קאסוטו
בכרך זה, השלישי בסדרה 'כינוסים, סדרת מוספים' של 'איטליה', כונסו מאמרים שראשיתם בהרצאות אשר הושמעו בימים יא-יב בסיוון תשסב (22-23 במאי 2002) בכנס על תרומתו המדעית של משה דוד קאסוטו (פי

שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום טו
An annual for biblical and ancient near easstern studies

תורת הגישור
מהו גישור? מה הקשר שלו לשפיטה? כיצד שניהם מתיישבים עם הרעיונות המרכזיים בתחום המשפט? הספר מספק סקירה מקיפה של תופעת הגישור ושל הקשר שלה עם המשפט מבחינה תיאורטית ומעשית. ה•

מחקרי ירושלים בספרות עברית כ
כתב העת המרכזי של המכון למדעי היהדות עש מנדל בתחום המחקר העברי של ספרות עם ישראל לדורותיה, הרואה את הספרות העברית כרצף תרבותי מתמשך שראשיתו במקרא, ומוקדש בו מקום לכל ענפי&

תור הנעורים: נוער יהודי-גרמני בעידן המודרני
העולם שסביבנו מורה לנו בדרכים שונות כי הוויה צעירה - 'נעורים' - ראויים להיות משאת ליבנו. אך מהם 'נעורים' וכיצד הם קשורים לעולם המודרני ולתהליך של חילון, להבנייתה של זהות איש&

חדשים גם ישנים: בנתיבי משנתו ההלכתית-הגותית של הרב קוק
זוכה פרס ויילר לשנת תשסו. הפוסקים נוהגים לשלב בפסקיהם אמירות מטה-הלכתיות השאובות מתחומי המחשבה והמוסר, המדרש והאגדה, הפילוסופיה וספרות החכמה, תורת הקבלה וכדומה. שילוב ז&#

קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז
Korot is devoted to the study of the philosophical, sociological and ethical aspects of the history of medicine and Judaism. The topics covered by the Journal include: medicine in Jewish and Hebrew sources, the history of Jewish physicians, medicine in Palestine and Israel and medicine during the Nazi period. Korot is published annually. Each volume contains mostly English-language articles, together with some Hebrew contributions (abstracted in English). The “Historical Notes” and “Notes and Events” sections cover recent important developments and events in the above mentioned topics around the world. Each issue also includes several reviews of noteworthy books and contributions to the field. Korot is sponsored by The Dr. Manuel & Helen Glazier Memorial Fund of The American Physicians Fellowship for Medicine in Israel, and the Center for Jewish Medical Heritage. Its editorial board comprises scholars from the USA, France, Germany, UK and Israel. Korot is the organ of the Isra

אוצר הציטטות מן ההגוּת והספרות העולמית לדורותיה ומן המקורות העבריים העתיקים והחדשים
אם אין להם לחם, שיאכלו עוגות –מארי אַנטוּאַנֶט לא אמרה את המשפט הזה. מי אמר אותו? • מוטב למות על רגליך ולא לחיות על ברכיך – האם ההצהרה הזאת היא פתגם יידי? • שלום צודק ובר-קיימא – מי ט”

טקסט תאוריה פרשנות
אמנות היא תפיסת מציאות על פי הדמיון. באמצעות הדמיון מתפקדת האמנות ככלי יצירתי לביטוי, עיצוב, ייצוג ושיקוף רוח היוצר והזמן והמקום הפסיכו-תרבותיים. בספר טקסט תאוריה פרשנו

כרם חמד- חכמת ישראל


כאן ושם, עכשיו ובימים האחרים
שנים רבות הייתה פולין ליהודיה 'פּוֹלִין הָעֲדִינָה הַקְּדוּמָה לְתוֹרָה וְלִתְעוּדָה לְמִיוֹם סוּר אֶפְרַיִם מֵעַל יְהוּדָה, מקום ללון בו עד בוא הגאולה. יהודי פולי

גווילים נשרפים ואותיות פורחות: תולדותיהם של אוספי ספרים וספריות בארץ ישראל וניסיונות להצלת שרידיהם באירופה לאחר השואה
אוסף הספרים הלאומי והאוניברסיטאי נבנה בשנות המנדט בירושלים במטרה לאסוף, לרכז ולשמר את אוצרות הרוח של העם היהודי ולמלא תפקיד חברתי ואידאולוגי כסמל להגשמת הציונות ובתה&

בלשנות עברית תיאורטית
הקובץ בלשנות עברית תאורטית עוסק בשפה העברית ובתכונותיה הייחודיות מתוך ראייה רחבה של הבלשנות הכללית ותאוריות בדבר השפה האנושית. מרבית המאמרים נכתבו לאור התאוריה הגנר&#

מאה שערים: עיונים בעולמם הרוחני של ישראל בימי הביניים, לזכר יצחק טברסקי
שלושים ואחד מבכירי חוקרי היהדות בזמננו חולקים כבוד בספר הזה לזכרו של פרופ' יצחק טברסקי עה, בעל הקתדרה לספרות עברית ולמחשבת ישראל עש ליטאואר באוניברסיטת הרוורד, מראשי ה–

Journal of rural cooperation, Vol. 35, 1, 2007
The Journal of Rural Cooperation (JRC) is an interdisciplinary journal focusing on cooperatives and related rural organizations in developed and less developed countries. Topics of particular interest are cooperatives facing trends of globalization and privatization, the web of cooperative-community relationships, and cooperatives as part of such broader systems as mainstream economics, economies in transition, the social economy or related alternative paradigms.

'לכה דודי' וקבלת שבת: המשמעות המיסטית
באמצע המאה השש עשרה יצרו מקובלי צפת טקס של קבלת שבת ובו נתנו ביטוי לראייתם בשבת כלה ומלכה וביום השבת יום נישואין ויום הכתרה. חטיבה של קבלת שבת שולבה בתפילת ליל השבת ובה השי

עיונים באתיקה 1
אתיקה בתחום כלשהו של פעילות אנושית היא תפיסה בדבר ההתנהגות הראויה בו. תפיסה כזו יכולה להיות מערכת ערכים, או מערכת עקרונות המבטאים ערכים. גם הערכים וגם העקרונות נותנים בס

איטליה כרך יז: כתב-עת לחקר תולדותיהם, תרבותם וספרותם של יהודי איטליה
כתב העת 'איטליה' משמש מזה שנים אחדות במה מרכזית לחוקרים העוסקים במישרין או בעקיפין בהיבטים שונים של תולדות יהודי איטליה, ספרותם ותרבותם, בכל הדורות.

מקרא לישראל: עבדיה יונה
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

המבט המופנה לאחור
מאפייניה של הפואמה נבחנים בספר זה באמצעות קריאה בפואמות של שלושה משוררים – ישראל פנקס, הרולד שימל ואהרן שבתאי, ובאמצעות סקירה היסטורית-ז'נרית של המסורת שממנה צמחה הפואמה

תולדות האוניברסיטה העברית בירושלים: התבססות וצמיחה
כרך זה, השני במפעל תולדות האוניברסיטה העברית, רואה אור בשנת השמונים של האוניברסיטה. מאמרי הכרך, המופיע בשני חלקים, עוסקים בתולדות האוניברסיטה בימי הבית הלאומי. עניינם תה&

נגד טימרכוס: על אהבת גברים
נאומו של אייסכינס 'נגד טימרכוס', נאום תביעה שנשא אייסכינס בבית המשפט באתונה בשנת 346/5 לפסהנ בפני מושבעים רבים וקהל גדול, הוא היצירה היחידה ששרדה מן הספרות היוונית העוסקת כו&#

האוצר
איכר זקן ואביון מוצא לפתע אוצר שנטמן ליד אח הבית על ידי סבו. העושר הבלתי צפוי אינו מיטיב עמו. הוא מלא דאגה בלתי פוסקת שמא יגנבו אותו, בודק וחוזר ובודק אם עדיין הוא טמון היכן ש

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי במשתנים אחדים: תקצירי תיאוריה ותרגילים כולל תקליטור
ספר לימוד זה מיועד לסטודנטים הלומדים חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי במשתנים אחדים ו-אנליזה וקטורית במוסדות להשכלה גבוהה בקורסים:חדוא 2, חדוא 2 מ, חדוא 2 ת, וחשבון אינפיניטיסי&

תורת ההגה והצורות של העברית, פונטיקה ופונולוגיה
הספר תורת ההגה והצורות של העברית, פונטיקה ופונולוגיה: שיעורי יסוד, מבוסס על רישומי ההרצאות שנשא פרופ' שלמה מורג בראשית שנות השבעים של המאה העשרים. את ההרצאות רשמה עדה ירד

ספר היובלים: שכתוב המקרא, עריכה, אמונות ודעות
ספר היובלים הוא חיבור חיצוני מן המאה השנייה לפהס שנשתמר בין מגילות מדבר יהודה ב-15 עותקים. הספר משכתב את התורה מ&#