בחנותו של מוכר הספרים Page 13 - The Hebrew University Magnes Press

מה מצאו שוחרי הספרים בהיכנסם לחנויות הספרים היהודיות באודסה, בוורשה ובקרקוב בשלהי המאה התשע עשרה? מי היו האנשים שעסקו בהפצת הספרים? אילו ספרים מילאו את מדפי חנויותיהם? א

5 ‡  · Ó Ì ¯ Ë ˘ ¯ Ê‚ Ó Ï ˘  ˙ ÂÏÈÚÙ ÈÒÂÙ„  ÂÓÏÂÚ ˙ ‡ È ˙ Ù ˘ Á .‰   ˘ Ë · Ó ˙ „  ˜  Ó ˙ ÂÈ‚ ÂÒÏ È ˘ ¯ „ ȉ · 13. ÌÈ„ ‰ È ÌÈ ¯ ÙÒ È ¯ ÎÂÓ – ‰ ÙÈ ˜ Ó ˙ È ¯ ˜ ÁÓ ˙ ÂÒÁÈÈ ˙ ‰ Ï ‰ ÎÊ ÂÏÙÂË Â‡ ‰   ˘ ‡ ¯ Ï Ô‡ Î ÂÙ ˘ Á  ˘ ˙  ¯  ˜ Ó ÏÚ È ˙ ÒÒ · ˙ ‰ , ÏÈÚÏ Â ¯ ÎÊ  ˘ ˙ ÂÈ ¯ ˜ ÁÓ‰ ˙ ÂÓÈ ˘ ¯ ˙ · Ï ˆ ‰ 14. ÌÈ ¯ ÙÒ È ¯ ÎÂÓ Ï ˘ ÌÈ‚ ÂÏË ˜ Ï È ˙  ÂÂÎ , Ì ˆ Ó ˆ Ó ÔÙ‡ · ‰ Î „ Ú „ ÂÓÚÏ ÈÏ ‰ ¯ ˘ Ù‡ ÌÈ ¯ ÙÒ‰ È ¯ ÎÂÓ Ï ˘ Ì ˙ ÂÏÈÚÙÏ Ú‚   ‰ ÛÒ  Ú„ ÈÓ ÌÚ ÌÈ ¯ ÙÒ‰ ÏÎÏ ˙  · ¯ ‡‰ ˙ ÂÈ  ÏÏÂÎ ˙   ˜ ÒÓÓ Ú  Óȉ Ï ˙ ÂÈ ˙  · ¯ ˙ ˙ ÂÚÙ ˙ Ï ˘ Ô ˙  · Î ¯ ÂÓ ÏÚ 15. ÌÈ ¯ ˙ ÂÎ Ï ˘ È ˙ ÂÓÎ Á ˙ È  · ˜ ÒÂÚ‰ ¯ ˜ ÁÓ‰ ˙  ¯  ˜ Ó Ï ˘ Ì ˙ ÂÏÈÚÙ ÈÒÂÙ„  ÌÓÏÂÚ ˙ ‡ ¯ ÊÁ ˘ Ï È„ Î Â ˘ ¯ „  ˙  ¯  ˜ Ó Ï ˘ ÌÈ   ˘ ÌÈ‚ ÂÒ ÌÈ‚ ÂÏË ˜ ‰ . ÌÈ ¯ ÙÒ‰ È ¯ ÎÂÓ Ï ˘ ÌÈ‚ ÂÏË ˜ Ï ˘ ‡ ‰ Ô ˘ ‡ ¯ ‰ ‚ ÂÒ‰ . ÌÈ ¯ ÙÒ‰ È ¯ ÎÂÓ ‰ Ù ˜ ˙ ‰ ˙    ˙ ÈÚ · ÂÓÒ ¯ Ù ˙ ‰ Ì ˜ ÏÁ .‰ Ù ¯ ȇ Á ¯ ÊÓ Ï ˘ ÌÈ   ˘ ‰ ‰ È ¯ Âʇ · ÂÒÙ„  ÌÈÚ · ˘ ‰ ˙   ˘ · ÂÒÙ„  ÌÈÓ„ ˜ ÂÓ‰ ÌÈ‚ ÂÏË ˜ ‰ . ˙ Âȇ Ó ˆ Ú ˙  ¯ · ÂÁÎ ÂÒÙ„  ÌÈ ¯ Á‡ ÌÈ‚ ÂÏË ˜ ‰ .1910 ˙  ˘ · ÒÙ„  ¯ ˙ ÂÈ · ¯ Á‡ Ó‰ ‚ ÂÏË ˜ ‰ ,‰ ¯ ˘ Ú Ú ˘ ˙ ‰ ‰‡ Ó‰ Ï ˘ ÌÈ ¯ È„  ‰ ÌÈ ¯ ÙÒ‰ ÛÒ‡ ·  ÈÓ‡ ω ÌÈ ¯ ÙÒ‰ ˙ È · · ÌÈÈ ˆ Ó ˙ „„  · ˙  ¯ · ÂÁÎ ÂÒÙ„  ˘ . · ‚  · ÔÂÈ ¯ ‚- Ô · ˙ ËÈÒ ¯ · È  ‡ · , ÂÒÙ„  Ì ¯ Ë ˘ , Âχ ÌÈ · ˙ ÎÓ . ÌÈ ¯ ÙÒ‰ È ¯ ÎÂÓ Ï ˘ ̉ È · ˙ ÎÓ ‡ ‰ ÛÒ  ¯  ˜ Ó ˙ È ¯ ˜ ÈÚ‰ ‰ · ÈËÁ‰ . ÈÓ‡ ω ÌÈ ¯ ÙÒ‰ ˙ È · · ÌÈÈ ˘ ȇ‰ ÌÈ  ÂÈÎ ¯ ‡ ‰ ˙ ˜ ÏÁÓ · Ìȇ ˆ Ó  . ( 1892– 1830 ‚ ÏÈ) Ô„ ¯ ‚ · ÈÈÏ ‰„ ‰ È Ï ˘   ÂÈÎ ¯ ‡ · ˙ ‡ ˆ Ó  Âχ ÌÈ · ˙ ÎÓ Ï ˘ ¯ ‡  ˘ , ¯ ·  · ‰ ÓÏ ˘ , ÌÚ‰ „ Á‡ Ï ˘ ÌÈÈ ˘ ȇ‰ ÌÈ  ÂÈÎ ¯ ‡ · ÈÏ Â‡ ˆ Ó  ÌÈÙÒ  ÌÈ · ˙ ÎÓ . ÈÓ‡ ω ÌÈ ¯ ÙÒ‰ ˙ È · · ÌÏÂÎ , ÏÊÓ ÛÒÂÈ ˘ ˜ Ê ÔÈ · Ô‰ ÈÎ ‚ ÏÈ ˘ ÍÎ · ¯ · ÒÂÓ ‚ ÏÈ ÔÂÈÎ ¯ ‡ · Âχ Î ÌÈ · ˙ ÎÓ Ï ˘ · ¯ ‰ ÌÊÂÎÈ ¯ ‰ ȉ „ È ˜ Ù ˙ Û ˜  ˙ Ó .‰ ÏÎ ˘ ‰ È ˆ ÈÙÓ ˙ ¯ · Á Ï ˘ ‰ ¯ ÈÎÊÓÎ 1877– 1872 ÌÈ  ˘ ‰ ÌÈ ¯ ÙÒ ÂÏȇ ÂÓÎ ,‰ ¯ · Á‰ Ï ˘ ‰ È ˙ ÂËÏÁ‰ · ˜ ÏÁ ÏË   ˙ ÈÏ ÂÓ‰ ‰ ˙ ÂÏÈÚÙ · · ¯ ÂÚÓ ÌÈ ˜ È ˙ Ú ÌÈ ¯ ÙÒ · ¯ ÁÒÓ · ÂÁÓ ˙ ‰ ˘ ÌÈ„ ‰ È ÌÈ ¯ ÙÒ È ¯ ÎÂÓ Ï ˘ Ì ˙ ÂÏÈÚÙ ˙ ‡ ¯ ‡ ˙ Ó‰ ¯ ˜ ÁÓ ÏÚ 13 ¯ ÙÙÓË ˘ χ ˘ ¯ ÂÒÙ ¯ ÙÏ ‰   ˙  È ˙ „  ˙ . ÔÂÈ ¯  ˜ ÈË  ‡ , · Ï Â‡ ¯ ‰ ¯ ˘ Ú Ú ˘ ˙ ‰ ‰‡ Ó · ·  ˜ ¯ ˜ · . ‰ Ê ¯ Ó‡ ÓÏ È · Ï ˙ Ó ˘ ˙ ˙ ‡ · Ò‰ ˘   ÂÈ„ ˙ ¯ ‚ ÒÓ · . ÌÈ ¯ ÙÒ‰ È ¯ ÎÂÓ Ï ˘ ̉ È ˙ ÂÓÈ ˘ ¯ Ï Â ˙ Ú„ ˙ ‡ Ô ˙  ˘ Ô ˘ ‡ ¯ ‰ ‰ ȉ ¯  ÈÈ٠χ ÂÓ ˘ 14 ˙ ‡ ¯  ÈÈÙ Á ˙ È  , È  ˘ ‰ ¯ „  ÒÎχ ÈÓÈ · ‰ ÈÒ ¯ · ÂÚÈÙ‰ ˘ ÌÈÈ ¯ ÂËÒȉ ÌÈ  Ó ¯ ·  ÌÈ ¯ ˜ ÁÓ · , ÏÙ ¯ ; 278– 275  ÓÚ ,‰ ÏÎ ˘ ‰ , ¯  ÈÈ٠‡ ¯ . Âχ ÌÈ‚ ÂÏË ˜ · ‰ ÚÈÙ‰ ˘ ˙ È ¯ ÂËÒȉ‰ ˙  ¯ ÙÒ‰ . ÌÈ ¯ ÙÒ‰ ˙   Á ‰ ¯ ˘ Ú ‰  ÂÓ ˘ ‰ ‰‡ Ó‰ ȉ Ï ˘ Ó ˙ È ¯ · ÚÏ ˙ È  Ó ¯ ‚ Ó Ì‚ ¯ ˙ ‰ ˙ ÂÏÈÚÙ ÏÚ ‰ ¯ ˜ ÁÓ · , ÈÙ ˘ ‰ ÓÚ  15 , ÌÈÈ  ÈÚ ¯ ȇ Ó È ¯ ËÓÂÈÏ · È ·  ÈÙ ¯ ‚ ÂÈÏ · È · ÁÙÒ  ‰ ¯ ˜ ÁÓÏ ‰ Ù ¯ È ˆ , χ ¯ ˘ È ˙  È„ Ó ˙ Ó ˜ ‰ „ Ú  ÓÚ , ÌÈÓ‚ ¯ ˙ , ÈÙ ˘ ‡ ¯ . ‰ Ù ¯ ȇ Á ¯ ÊÓ · ÂÒÙ„  ‰ ¯ ˜ ÁÓ · ÂÓ‚„  ˘ ˙  ¯ È ˆ ȉ ÏÎ ‡ Ï ÈΠ̇ .287– 216
בחנותו של מוכר הספרים Page 3 | בחנותו של מוכר הספרים Page 4 | בחנותו של מוכר הספרים Page 5 | בחנותו של מוכר הספרים Page 6 | בחנותו של מוכר הספרים Page 7 | בחנותו של מוכר הספרים Page 8 | בחנותו של מוכר הספרים Page 9 | בחנותו של מוכר הספרים Page 10 | בחנותו של מוכר הספרים Page 11 | בחנותו של מוכר הספרים Page 12 | בחנותו של מוכר הספרים Page 13 | בחנותו של מוכר הספרים Page 14 | בחנותו של מוכר הספרים Page 15 | בחנותו של מוכר הספרים Page 16 | בחנותו של מוכר הספרים Page 17 | בחנותו של מוכר הספרים Page 18 | בחנותו של מוכר הספרים Page 19 | בחנותו של מוכר הספרים Page 20 | בחנותו של מוכר הספרים Page 21 | בחנותו של מוכר הספרים Page 22 | בחנותו של מוכר הספרים Page 23 |

בחנותו של מוכר הספרים


About Book בחנותו של מוכר הספרים

Back matter
English small title
English title
Copy rights (English)
Contents

page hebrew university magnes press
The Hebrew University Magnes Press Outlet

כרם חמד- חכמת ישראל


קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יח
קורות הינה כתב עת שנתי העוסק בהֶיבֵּטים ההיסטוריים, הפילוסופיים והחברתיים של רפואה ויהדות. כתב העת מכסה את הנושאים הבאים :רפואה במקורות יהודיים ועבריים, ההיסטוריה של ר&

הרמנויטיקה במחשבה היהודית החדשה
הספר הרמנויטיקה במחשבה היהודית בעת החדשה עוסק בבעיות הפילוסופיות של פרשנות טקסטים שכתבו פילוסופים יהודיים ממשה מנדלסון במאה התשע עשרה עד ז'ק דרידה ועמנואל לוינס במח

החידה מאחורי הברושים: חוות וחברות מטעים במישור החוף בתקופת המנדט
עקירת הפרדסים במישור החוף חושפת בתי אבן מתפוררים, שערים חלודים, בארות ושדרות ברושים המובילות לשום מקום. בשנות העשרים והשלושים של המאה העשרים חצו את השדרות דרכים שהוליכ•

הנפש גדולה והחיים קטנים: שניות הנפש וסכסוכיה על פי 'פידון' ועל פי 'מדינה' לאפלטון
הספר עוסק בתפיסת הנפש של אפלטון ב'פיידון' וב'מדינה'. הסוגיות המרכזיות הנידונות בו הן מובן הנפש ומקומה של תורת ההיזכרות ב'פיידון'. הטענה העיקרית בספר היא שהבחנתו היסודי—

סוגיות נבחרות באתיקה עסקית ובאחריות חברתית
הספר סוגיות נבחרות באתיקה עסקית ובאחריות חברתית דן בנושא העומד בראש סדר יומנו הציבורי ומציג את עיקרי משנתו האתית של המחבר. ייחודו בכך שהוא בנוי מפרקים עיוניים, מאירועי–

היסטוריה כשליחות: אסופת מאמרים לכבודו של משה צימרמן במלאת לו שישים
בינואר 2004 התקיים בקמפוס הר הצופים של האוניברסיטה העברית בירושלים יום עיון שנושאו היסטוריה כשליחות. ביום העיון, שנערך לכבודו של פרופסור משה צימרמן במלאת לו שישים שנה, נשאו

מנהיגות בלבן
בריאות היא ערך יסוד שהמדינה המערבית המודרנית מחויבת לשמרו ולקדמו. תמורות חברתיות מכתיבות ציפיות לאיכות בשירותי הבריאות ולטיפולים חדשים, חלקם עתירי טכנולוגיה. מקצוע ה&

מקדש ומרכבה, כוהנים ומלאכים, היכל והיכלות במיסטיקה היהודית הקדומה
ספר זה מוקדש לבירור מהותה המיסטית של מסורת המרכבה הכוהנית, שהתחברה בזיקה למסורות מקדשיות. ראשיתה בחזונו של הנביא יחזקאל בן בוזי הכוהן, שהוגלה מירושלים בשלהי ימי בית ראש

שירת חייו של ר' יהודה הלוי
שירת חייו של ר' יהודה הלוי הוא סיפור חייו של גדול משוררי ימי הביניים העבריים מאז פרסומו בטולדו שבספרד ועד מותו עם קטיעת מסעו ההרואי לארץ ישראל ולירושלים. התיאור מבוסס בפ–

הפרשים
דמוס(העם) זקן נרגן, עובר בטל שנדמה כי כל אחד יכול להוליכו שולל, קנה לעצמו עבד חדש בשם פפלגון (המדינאי קלאון) והעבדים שבביתו (המנהיגים הקודמים) נידחו על ידו, אינם מרוצים וזוממי

שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום יט
רשימת מאמרים המופיעים בכרך זה: מקרא טובה גנזל מעמדם של בעלי התפקידים במקדש העתידי בנבואת יחזקאל יעקב מילגרום התכונות הייחודיות של מקדש יחזקאל מניין?נועם מזרחי בין חק

Between Poles and Jews: The Development of Nahum Sokolows Political Thought
This book focuses on the formative years of Nahum Sokolow’s political thought during the years in which he dedicated his energies to working within the social fabric of the Jewish community of Polish lands

מנדלי, לפניו ואחריו
מגמתו של הספר להחזיר אל מחזור הקריאה והחיים סופרים קלסיים כמנדלי, עגנון, ברנר וביאליק. כיום אפילו חיי המדף של ספרות שרק אתמול נולדה קצרים מאוד, קל וחומר ספרות קלסית שנעלמת

שופטים ומשפטנים בארץ ישראל: בין קושטא לירושלים 1930-1900
שופטים ומשפטנים בארץ ישראל מספר את סיפורה של מערכת השיפוט – שופטים, בתי-משפט, עורכי-דין - שפעלה בארץ-ישראל ב-18 השנים האחרונות של השלטון העותמאני (1900—1918), וב-12 השנים הראשונות של השלטו

מקרא לישראל ירמיה א'-כ''ה
פירושו של פרופ יאיר הופמן לספר ירמיה (שני כרכים, למעלה מ-900 עמ) ראש בית הספר למדעי היהדות באוניברסיטת תל-אביב. מחזיק מבוא מקיף (94 עמ), מבואות לפרשיות שבספר ופירוש. זה הפירוש המדעי

MODES OF EDUCATIONAL TRANSLATION
This volume is concerned with the possibility of “translating” insights derived from areas of knowledge sometimes thought to be outside the purview of education – to issues and problems on the agenda of educational thinkers, researchers and practitioners. As we have learned from our teachers, Prof. Seymour Fox, of blessed memory, and Prof. Michael Rosenak (may he be granted many more years of fruitful creativity) – “translating” from philosophical systems or lead concepts, from principles deriving from the tradition of Jewish thought, or from cultural visions – to educational thought and practice,is a most complex matter. Some prefer to work in the “normative” mode, wherein normative world views are “translated” from fundamental philosophical “principles” to educational “ideals,” “goals” and “means.” In the transition from one category to the next, however, certain terms must necessarily be modified or reinterpreted. This process is both enriching and impoverishing – as certain un

איטליה כרך ט'ז: כתב עת לחקר תולדותיהם, תרבותם וספרותם של יהודי איטליה
כתב העת 'איטליה' משמש מזה שנים אחדות במה מרכזית לחוקרים העוסקים במישרין או בעקיפין בהיבטים שונים של תולדות יהודי איטליה, ספרותם ותרבותם, בכל הדורות

מקרא ועולמו: מבחר מחקרים ספרותיים והסטוריים
מבחר זה של מחקרים מתפרס על פני תקופה של כחמישים שנה וכלולים בו גם מחקרים חדשים הרואים אור לראשונה בכרך זה. המחקרים שבמדור הראשון עוסקים כולם בפולחן בישראל בתקופת המקרא, ו&#

שותפות ועוינות: עבדאללה, הלגיון הערבי ומלחמת 1948
'בא עלינו אסון!' במילים אלו התבטא מזכיר הליגה הערבית לאחר שהתקבלה ההחלטה לצאת למלחמה ביהודים ב-15 במאי 1948. מי גרר את מדינות ערב למלחמה שלא היה להן עניין בה ומדוע בכל זאת נלחמו? מ&#

המבט המופנה לאחור
מאפייניה של הפואמה נבחנים בספר זה באמצעות קריאה בפואמות של שלושה משוררים – ישראל פנקס, הרולד שימל ואהרן שבתאי, ובאמצעות סקירה היסטורית-ז'נרית של המסורת שממנה צמחה הפואמה

מקורות ומסורות: ביאורים בתלמוד מסכת בבא בתרא
כרך זה - בבא בתרא - הוא השביעי בסדרת מקורות ומסורות: ביאורים בתלמוד. כקודמיו הוא מבחין בין מקורות -- המימרות המקוריות שבתלמוד -- ובין מסורות -- מימרות שנשתנו בהשתלשלות המסירה. גם

פירוש על ספר במדבר כב-לו
הספר דן בחלק האחרון של ספר במדבר, שבו כמה פרשיות רבות חשיבות: פרשת בלק, הכוללת את נאומי בלעם; לוח הקרבנות לימים, לרגלים ולמועדים; ירושת הארץ וחלוקתה ופרשת בנות צלפחד ומסקנות

גנוסיס מודרני וציונות: משבר התרבות, פילוסופית החיים והגות לאומית יהודית
פילוסופיית החיים', שרווחה בהגות הגרמנית במפנה המאה העשרים, העלתה על נס את הממד האי-רציונלי כתשתית התרבות, החברה והקיום האנושי, והייתה בסיס לביקורת פוליטית ולמרד חברתי. ב•

איטליה: כתב עת לחקר תולדותיהם, תרבותם וספרותם של יהודי איטליה - משה דוד קאסוטו
בכרך זה, השלישי בסדרה 'כינוסים, סדרת מוספים' של 'איטליה', כונסו מאמרים שראשיתם בהרצאות אשר הושמעו בימים יא-יב בסיוון תשסב (22-23 במאי 2002) בכנס על תרומתו המדעית של משה דוד קאסוטו (פי

עיונים בחינוך היהודי כרך יא: שפות וספרויות בחינוך היהודי מחקרים לכבודו של מיכאל רוזנק
עיונים בחינוך יהודי הוא בימה לניתוח מחקרי של סוגיות מרכזיות בתחום החינוך היהודי בימינו. הסדרה באה לתת ביטוי לאמונה בחיוניותו של הקשר בין תיאוריה למעשה כחלק מן המאמץ לש

קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז
Korot is devoted to the study of the philosophical, sociological and ethical aspects of the history of medicine and Judaism. The topics covered by the Journal include: medicine in Jewish and Hebrew sources, the history of Jewish physicians, medicine in Palestine and Israel and medicine during the Nazi period. Korot is published annually. Each volume contains mostly English-language articles, together with some Hebrew contributions (abstracted in English). The “Historical Notes” and “Notes and Events” sections cover recent important developments and events in the above mentioned topics around the world. Each issue also includes several reviews of noteworthy books and contributions to the field. Korot is sponsored by The Dr. Manuel & Helen Glazier Memorial Fund of The American Physicians Fellowship for Medicine in Israel, and the Center for Jewish Medical Heritage. Its editorial board comprises scholars from the USA, France, Germany, UK and Israel. Korot is the organ of the Isra

שונות תרבותית כאתגר לשירותי אנוש
במדינת ישראל בפתח המאה העשרים ואחת מתרחש חלק ניכר של העבודה המקצועית בשירותי אנוש, ובעיקר בתחום השירותים הסוציאליים בהקשר בין-תרבותי, כאשר נותן השירות מוצא עצמו בקשר מ—

למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך
למידה בדרך החקר פירושה חיפוש תשובות לשאלות כאשר הלומד פעיל בהבניית הידע שלו, כלומר, יוצר תובנות חדשות תוך הפעלת מגוון אסטרטגיות חשיבה. הלמידה וההוראה בדרך החקר רווחת במ&#

פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם
הקריאה לעריכת משאל עם חוזרת ונשמעת במדינת ישראל בשכיחות רבה, ואף על פי כן מעולם לא התקיים בישראל משאל עם. כלי הכרעה זה הפך לפנטום בפוליטיקה הישראלית. הקריאה לעריכת משאל ע

EARLY PROPHECY IN ISRAEL
This book, an expanded translation of the Hebrew original, is a penetrating study of early Hebrew prophecy as portrayed in the Old Testament. Professor Uffenheimer discusses the historical, theological and social aspects of this unique phenomenon, from its beginnings to the emergence of classical prophecy in the 8th century BCE – a period stretching from the prophetic leadership of Moses and the charismatic savior-judges, through the court prophets of the United Monarchy, to the militant prophets of the Northern Kingdom, culminating in the internal crisis under Jehu that led to the evolution of classical prophecy. The author draws, on the one hand, upon extra-biblical, Near Eastern material (the Mari documents, Hittie vassal treaties, etc.); on the other, he relies upon inner literary analysis of the biblical sources themselves. Among other things, he contests some of the innovative theories that have been proposed to account biblical prophecy.

מקרא לישראל יחזקאל כ''ה-מ''ח
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

אתיקה במחקר
המחקר המדעי תורם, ללא ספק, לקדמה ולרווחה של החברה. בה בעת המחקר הוא נקודת מפגש בין קבוצות בעלות אינטרסים שונים -- חוקרים, מוסדות שהמחקר נערך בהם, גורמים מממנים, סוכנויות ממשל

JUDAICA LATINOAMERICANA
AMILAT se enorgullece en presentar el sexto volumen de su serie Judai¬ica Latinoamericana, que incluye los trabajos presentados en la Sección de Judaísmo Latinoamericano del XIV Congreso Mundial de Estudios Judaicos, realizado en Jerusalem en 2005, por investigadores establecidos en las Américas, Europa e Israel. Este volumen, multidisciplinario y pluritemático, refleja la creciente relevancia y visibilidad de las investigaciones sobre judaísmo latinoameric¬cano, así como su lenta pero constante integración con los estudios sobre otras áreas históricas, geográficas, sociales y culturales del judaísmo mund¬dial. Efectivamente, cada vez son más los investigadores que perciben la correlación entre las experiencias judías en América Latina y en otras reg¬giones del globo. Al mismo tiempo, se presta creciente atención a lo que diferencia y asemeja a las diversas realidades judías dentro de la misma Am

מ'ברית שלום' ל'איחוד' : יהודה ליב מאגנס והמאבק למדינה דו-לאומית
בספר זה המחבר פורס את דרכו המדינית של יהודה ליב מאגנס, שהיה נשיא האוניברסיטה העברית בטרם קום המדינה. מאגנס היה פציפיסט פעיל בארצות הברית עוד במלחמת העולם הראשונה והאמין 

מקרא לישראל: שמואל ב
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

מודרות ואהובות: סיפוריהן של נשים בדוויות משכילות
מה מניע נשים בדוויות ללחום למען רכישת השכלה גבוהה? מאין שואבות הן את כוחן? באילו אסטרטגיות הן נוקטות כדי להצליח? האם הן מהוות דוגמה אישית לנשים צעירות אחרות? האם הן כוח מחדש

החינוך הבלתי פורמלי במציאות משתנה
הספר החינוך הבלתי פורמלי במציאות משתנה עוסק בתחום חינוכי שבו העשייה רבה ודינמית ואילו המחקר והכתיבה האקדמית על אודותיו מועטים. הספר מקיף את תחומי החינוך הבלתי פורמלי מ

הצנזור, העורך והטקסט: הצנזורה הקתולית והדפוס העברי במאה השש עשרה
השלב המרכזי בתהליך המעבר של התרבות העברית לדפוס נעשה בבתי הדפוס העבריים באיטליה במאה השש עשרה. בבתי דפוס אלה, שהיו ברובם בבעלות נוצרית, נקבע הן הנוסח הן העיצוב של הספרות ה&

המקרא בין תחביר לפרשנות


יוצרים בעומס יתר: רצח רבין, אמנות ופוליטיקה
יוצרים בעומס יתר הוא ספר מרתק; אפשר אפילו לומר שהוא ספר מפתח בתחום האמנות בישראל, אבל לאו דוקא בגלל הנושא המוצהר שלו, אלא בגלל מה שמגיח מתחתיו. מבעד לעדשה שהתקינה המחברת מש

On Chariots with Horses of Fire and Iron
This book deals with the arrival of modernity in the Holy Land in the form of the 86 km Jaffa-Jerusalem Railway. Befitting the completion of such a substantial undertaking, the inauguration, in September 1892, was a grand affair, attended by representatives of the Ottoman Empire, consuls, religious leaders, and foreign delegations. The tracks approached Jerusalem from the southwest through the Judean Mountains, taking advantage of the deep, winding river bed of the Soreq Valley. This afforded the least steep route, though even then the grades were a challenge for the locomotives. Since the tracks were of narrow meter-gauge they could easily follow the natural contours of the land on the ascent to Jerusalem, the highest point, at about 700 meters above sea level

Europe's Century of Discontent: The Legacies of Fascism, Nazism and Communism
With the demise of the Soviet Union and the collapse of Communism in Eastern Europe, a number of questions regarding the conventional understanding of totalitarianism could now be viewed in the new light. The classical studies of totalitarianism were undertaken when Nazism and Fascism had been vanquished, while the Soviet system still existed: this created an asymmetry which could now be overcome. The ideological Cold War edge which sometimes accompanied debates about totalitarianism was similarly blunted. The impetus which these developments could give to new angles of research and historical perspective was the focus of the conference “Reflections on Europe's Century of Discontent”, held at the Institute for European Studies at the Hebrew University of Jerusalem. More than a dozen participants from eight countries – political scientists, historians, lawyers as well as political activists – took part in what was an exciting exercise in re-evaluation and re-assessments. The resu

תורת הגישור
מהו גישור? מה הקשר שלו לשפיטה? כיצד שניהם מתיישבים עם הרעיונות המרכזיים בתחום המשפט? הספר מספק סקירה מקיפה של תופעת הגישור ושל הקשר שלה עם המשפט מבחינה תיאורטית ומעשית. ה•

פירוש על ספר במדבר יא-כא
הספר דן בחלק האמצעי של ספר במדבר, הכולל פרשיות רבות משקל מנקודת ראותה של התורה עצמה, כגון מעשה המרגלים, שגרם לנדודיו של דור המדבר, או פרשת פרה אדומה, שהיא המרכזית בשיטת הטוה—

קול גדול ולא יסף: תורת ישראל בין שלמות להשתלמות
עילאיותה של תורת ישראל הובנה במהלך הדורות בשתי דרכים חלופיות: יש שהיא מיוחסת לתורה מראשיתה כהוויה מושלמת וקבועה שאי-אפשר להוסיף עליה, ויש שהיא מיוחסת לתורה כהתהוות ההו–

האוצר
איכר זקן ואביון מוצא לפתע אוצר שנטמן ליד אח הבית על ידי סבו. העושר הבלתי צפוי אינו מיטיב עמו. הוא מלא דאגה בלתי פוסקת שמא יגנבו אותו, בודק וחוזר ובודק אם עדיין הוא טמון היכן ש

קולות הקוראים: מעשה הקריאה בסביבת תקשורת רב ערוצית
קולות הקוראים, ספרם של חנה אדוני והלל נוסק, הוא המחקר המקיף והמורכב ביותר בנושא הקריאה שנערך בישראל. הקריאה נבדקת במחקר זה במגוון רחב של היבטים לאורך שנים רבות ובאמצעות כ&#

חיים בצוותא: הרובע היהודי של פוזנן במחצית הראשונה של המאה השבע עשרה
ספר מקורי זה פורס בפני הקורא שחזור של חיי היהודים בפוזנן, אחת הקהילות הגדולות והתוססות ביותר במזרח אירופה במאה השבע עשרה. הוא פותח בתיאור התהוות הרובע היהודי בעיר ובשינ

עתיד הדמוקרטיה
'כל מי שדואג לדמוקרטיה, בין כאזרח, בין כפעיל פוליטי ובין כחוקר, חייב לברך על הופעתו של קובץ המאמרים של נורברטו בוביו. במאמרים אלו גלומים חדות המחשבה, החכמה ורוחבה ועומקה של &