בחנותו של מוכר הספרים Page 9 - The Hebrew University Magnes Press

מה מצאו שוחרי הספרים בהיכנסם לחנויות הספרים היהודיות באודסה, בוורשה ובקרקוב בשלהי המאה התשע עשרה? מי היו האנשים שעסקו בהפצת הספרים? אילו ספרים מילאו את מדפי חנויותיהם? א

ÂÈ ˜ ÒÚ · ÍÎ ÏÎ Ú ˜ ˘ ‰ ȉ ËÒÈÂÙ , ÌÈ  ˘ ˘ ÓÁ ÌÈ ˘ ÂÏ ˘ ¯ Á‡ Ï .  ˙ ÁÙ ˘ Ó ÌÚ , ÌÚÙÏ ÌÚÙÓ , ÏÈÈËÏ ‰  Ù ˙ ‰ ‡ Ï ÈÎ „ Ú ÂÈ ¯ · Á Âȉ ÂÈ ¯ ÙÒ . ÂÈ ¯ ÙÒ ˙ „ ‡ · ˘ Á ,‰ ÏÈÏ ·  ÌÂÈ · . ˙ Á  ‡ ˆ Ó ÌÈ ¯ ÙÒ‰ ÔÈ · ˜ ¯ ; ¯ ˙ ÂÈ · ÌÈ · Âˉ ËÒÈÂÙ Ô ¯ ‰ ‡ ÌÈ ¯ ÙÒ‰ ¯ ÎÂÓ ÏÚ ¯ „ ‡ · Ì ˘ ¯ ‚ Ï ˘ „ ÙÒ‰ ‡  · Ó ‰ Ù ¯ ȇ Á ¯ ÊÓ · ÂÏÚÙ ˘ , ÌÈ„ ‰ È ÌÈ ¯ ÙÒ È ¯ ÎÂÓ Ï ˘ ‰ ˆ  · ˜ · ˜ ÒÂÚ ‰ Ê ¯ ÙÒ ¯ ˘ Ù‡‰ ˙ „ ÈÓ · ¯ ÊÁ ˘ Ï È ˙ ˘ ˜ È · . ‰ ¯ ˘ Ú Ú ˘ ˙ ‰ ‰‡ Ó‰ Ï ˘ ‰ ÈÈ  ˘ ‰ ˙ È ˆ ÁÓ · ˙    ˘ ÌÈ ¯ Ú · ÂÏÚÙ Âχ ÌÈ ˘ ȇ . Ì ˙ · È · Ò ÏÚ Â ¯ È ˙ ‰ ˘ Ì ˘  ¯ ‰ Â Ì ˙ ÂÏÈÚÙ ÈÒÂÙ„ ˙ ‡ . ·  ˜ ¯ ˜  ·  · Ï ,‰ ˘ ¯  ,‰  ÏÈ , ˜ ÒÈ ¯ ¿ aBa ,‰ Ò„ ‡ :‰ È ˆ ÈÏ‚ ·  ˙ ÈÒ ¯ ‰ ‰ È ¯ ÙÓȇ · ̉ Ó Âȉ . ̉ Ï ץÂÁÓ Û‡ Ì ˜ ÏÁ , Ì · ˘ ÂÓ ˙ ÂÓ ˜ Ó · ˙  ¯ ÎÂÓ ˙ ÂÈÂÓ„ Âȉ Ì ·  ¯ ˙ ÂÈ  ÂÓχ · ÂÚ ˜ ˘ ÌÈ ¯ Á‡ ,‰ Ù ¯ ȇ Á ¯ ÊÓ ˙ „‰ È Ï ˘ ‰ ÈÙ ¯ ‚ ÂÈ ¯ ÂËÒȉ ·  ¯ Îʉ ˘ : ÌÈ  ‚ Ó ÌÈ   ˘ ÌÈÈÁ ÈÓÂÁ ˙ Ï ‰ ˜ È ˘ Ó‰ ˙ Ó ˆ · ‡ ˆ Ó  ÌÈ ¯ ÙÒ‰ ¯ ÁÒÓ .‰ ÁÎ ˘ ·  ˙   Á ˙ ‡ ˙ ‡ ¯ Ï Ô ˙ È  . „ ÂÚ ÈËÈÏÂÙ · ˆ Ó ,‰ ÏÎ ˘ ‰ , Í  ÈÁ , ˙ ÂÚ„  ˙   ÂÓ‡ ,‰ ÏÎÏÎ ‰ ˙ Èȉ È ˙ ¯ ËÓ . ˙ ¯ ˜ Á  ‰ ‰ ¯ · Á · ÌÈÎÈω ˙  ˙ ÂÓ‚ Ó Û ˜ ˘ Ó‰ ÒÂÓÒ ˜  ¯ ˜ ÈÓÎ ÌÈ ¯ ÙÒ‰ ˙ ÈÙ ¯ ȇ Á ¯ ÊÓ‰ ˙ È„ ‰ ȉ ‰ ¯ · Á · ˙ ÂÈ ˙  · ¯ ˙  ˙ ÂÈ ˙ ¯ · Á ˙ ÂÓ‚ Ó ¯ Á‡ ˙  ˜ Á ˙ ‰ Ï . ÌÈ ¯ ÙÒ‰ ˙   Á ¯ ˜ Á ˙ ÂÚ ˆ Ó‡ · . ÌÈ ˆ  ¯ Ú È  ˘ · ‰ ω  ˙ ‰ ÌÈ ¯ ÙÒ‰ È ¯ ÎÂÓ Ï ˘ Ì ˙ ÂÏÈÚÙ Ï ˘ ¯ ÂÊÁ ˘ ‰ ˙ · ÏÓ Ì‰ È ˙ ÂÈ  Á χ  È ˙ Ò  Î   , ÔÎÓ ¯ Á‡ Ï , Ì ˙ ÂÏÈÚÙ ÈÒÂÙ„  ̉ ÈÈÁ ¯ Á‡ È ˙ · ˜ Ú ‰ ÏÈÁ ˙ ˙ „ Ï ˙ · ˙     · ˙ ‰ · ˘ È ˙ ÏÚ ˙ ‰ Ó : χ  ˘ ‰ χ ˘ È . ÌÈ ¯ ÙÒ‰ ¯ Á · Ó ˙ ‡ È ˙ Á ˙ È   ¯ · Ú‰ ˙ ‡ ÔÂÁ · Ï Â ˙ ¯ ËÓ È ¯ ÂËÒȉ‰ ¯ ˜ ÁÓ‰ ‡ ω  ? ¯ Á‡ ‡ ‰ Ê È  ÂÏÙ Ï ˘ ÂÈÈÁ È ¯ ÎÂÓ Ï ˘ ÌÈÈÁ‰ È ¯ ÂÙÈÒ Û ¯ È ˆ Ìχ . ˙ ˘ ¯ ÙÓ ˙ ËÙ ˘ , ‰ ÏÈÏÎÓ ,‰ · Á ¯ ‰ Èȇ ¯ · 1. ˙ È„ ‰ ȉ ‰ ¯ · Á · ‰ Ê ¯ Ê‚ Ó ÏÚ „ ÂÓÏÏ ÌÈ ¯ ˘ Ù‡ Ó Ô· ,‰ ÊÏ ‰ Ê Ì ˙ ‡  ˘ ‰  ÌÈ ¯ ÙÒ‰ ¯ ˜ ÁÓ · ‰ ÈÙ ¯ ‚ ÂÙÂÒ ¯ Ù‰ .‰ ÈÙ ¯ ‚ ÂÙÂÒ ¯ Ù‰ Ï ˘ ‰ È ˙    ¯ ˜ Ú ˙ ‡ È ˙ ˆ Óȇ ˙ ÓÈÂÒÓ ‰„ ÈÓ · 1 ÈÙÏ ¯ „ ‚ ÂÓ‰ , ÌÈÂÒÓ È ˙ ¯ · Á ¯ Ê‚ Ó · ÌÈ ˘  ‡ ÏÚ Ú„ ÈÓ Ì ˘ È ¯ ·  ÛÂÒȇ · ˙ ˜ ÒÂÚ È ¯ ÂËÒȉ‰ ‡ Ï , ˙  ˆ  · ˜ · „ ÈÓ ˙ ˙ ˜ ÒÂÚ ‰ ÈÙ ¯ ‚ ÂÙÂÒ ¯ Ù‰ . Ú ˆ ˜ Ó ÈÏÚ · Ï ˘ ˙  ˆ  · ˜ ̉ È  È · , ÔÓÊ Ì ˜ Ó ˙ ÂÈ ˙ „ ˙  ˜ ÈÊ ·  , ÌÈÈÏÎÏÎ ÌÈÒ ¯ Ë  ȇ ,‰ ÁÙ ˘ Ó Ô ˙ ÈÁ È ¯ ˘ ˜ · ˙ ˜ ÒÂÚ ‡ ȉ . ˙ „ ÒÂÓ Â‡ ÌÈ„ ÈÁÈ · ‡ ȉ ‰ ¯ ËÓ‰ . ÌÈË ¯ ÂÙÓ ÔÁ · Ó È ¯ ˜ Ó Ï ˘ ‰ ‚ ˆ ‰ ˙ ÂÚ ˆ Ó‡ · ‰ ˆ  · ˜ ‰ È ¯ · Á · ¯ ˜ · ˙ ÂÈ‚ Âχ„ ȇ  ‰ ÈÙ ¯ ‚ ÂÙÂÒ ¯ Ù‰ Ï ˘ ¯ Á‡ Û  Ú . ˙ È ˙ ¯ · Á ˙ ‡ È ˆ Ó ˙ ‰ ÊÏ ÂÊ Í ¯ „ ·  , Û ˙  ˘ Ó ÏÈÙ ¯ Ù ¯  ˆ ÈÏ
בחנותו של מוכר הספרים Page 1 | בחנותו של מוכר הספרים Page 2 | בחנותו של מוכר הספרים Page 3 | בחנותו של מוכר הספרים Page 4 | בחנותו של מוכר הספרים Page 5 | בחנותו של מוכר הספרים Page 6 | בחנותו של מוכר הספרים Page 7 | בחנותו של מוכר הספרים Page 8 | בחנותו של מוכר הספרים Page 9 | בחנותו של מוכר הספרים Page 10 | בחנותו של מוכר הספרים Page 11 | בחנותו של מוכר הספרים Page 12 | בחנותו של מוכר הספרים Page 13 | בחנותו של מוכר הספרים Page 14 | בחנותו של מוכר הספרים Page 15 | בחנותו של מוכר הספרים Page 16 | בחנותו של מוכר הספרים Page 17 | בחנותו של מוכר הספרים Page 18 | בחנותו של מוכר הספרים Page 19 |

בחנותו של מוכר הספרים


About Book בחנותו של מוכר הספרים

Back matter
English small title
English title
Copy rights (English)
Contents

page hebrew university magnes press
The Hebrew University Magnes Press Outlet

טקסט תאוריה פרשנות
אמנות היא תפיסת מציאות על פי הדמיון. באמצעות הדמיון מתפקדת האמנות ככלי יצירתי לביטוי, עיצוב, ייצוג ושיקוף רוח היוצר והזמן והמקום הפסיכו-תרבותיים. בספר טקסט תאוריה פרשנו

ההר שהיה כמפלצת


ביטחון סוציאלי בישראל
הספר סוקר את התפתחות מדינת הרווחה בישראל על פי תכניות הביטחון הסוציאלי לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים. בסיומו נבחנת הצלחת מערכת הביטחון הסוציאלי בישראל להשיג את יעדי&

איטליה כרך יז: כתב-עת לחקר תולדותיהם, תרבותם וספרותם של יהודי איטליה
כתב העת 'איטליה' משמש מזה שנים אחדות במה מרכזית לחוקרים העוסקים במישרין או בעקיפין בהיבטים שונים של תולדות יהודי איטליה, ספרותם ותרבותם, בכל הדורות.

שירת יצחק עגן: אקולוגיה ספרותית בשנות ה-30 וה-40 בארץ ישראל
שירתו של יצחק עֹגן נדחקה לאגף נידח של המודרנה העברית משום השתייכותה לחוגו הנשכח במידת מה של המשורר יצחק למדן, עורך הירחון הספרותי 'גליונות', שהחל לראות אור בכסלו תרצד וה

Journal of Rural Cooperation Vol. 34, 1, 2006
The Journal of Rural Cooperation (JRC) is an interdisciplinary journal focusing on cooperatives and related rural organizations in developed and less developed countries. Topics of particular interest are cooperatives facing trends of globalization and privatization, the web of cooperative-community relationships, and cooperatives as part of such broader systems as mainstream economics, economies in transition, the social economy or related alternative paradigms

תורת המשחקים
תורת המשחקים היא ענף במתמטיקה העוסק במידול מצבי החלטה אינטראקטיביים ובניתוחם. במצבים אלה מעורבים כמה מקבלי החלטות שמטרותיהם שונות, וההחלטה של כל אחד מהם עשויה להשפיע ע

כרם חמד- חכמת ישראל


Europe's Century of Discontent: The Legacies of Fascism, Nazism and Communism
With the demise of the Soviet Union and the collapse of Communism in Eastern Europe, a number of questions regarding the conventional understanding of totalitarianism could now be viewed in the new light. The classical studies of totalitarianism were undertaken when Nazism and Fascism had been vanquished, while the Soviet system still existed: this created an asymmetry which could now be overcome. The ideological Cold War edge which sometimes accompanied debates about totalitarianism was similarly blunted. The impetus which these developments could give to new angles of research and historical perspective was the focus of the conference “Reflections on Europe's Century of Discontent”, held at the Institute for European Studies at the Hebrew University of Jerusalem. More than a dozen participants from eight countries – political scientists, historians, lawyers as well as political activists – took part in what was an exciting exercise in re-evaluation and re-assessments. The resu

על האתאיזם של הרבנים
בשלהי ימי הביניים התוודע המערב הנוצרי למגוון רחב של כתבים ורעיונות משל היהדות הבתר-מקראית, ובהם גרסאות שונות של תורת הסוד. בעת החדשה המוקדמת התפתחה היכרות ראשונית זו וה

האוצר
איכר זקן ואביון מוצא לפתע אוצר שנטמן ליד אח הבית על ידי סבו. העושר הבלתי צפוי אינו מיטיב עמו. הוא מלא דאגה בלתי פוסקת שמא יגנבו אותו, בודק וחוזר ובודק אם עדיין הוא טמון היכן ש

התנך והזהות הישראלית
התנך היה טקסט מעצב זהות ראשון במעלה בחברה היהודית המתגבשת בארץ ישראל . בתהליך בניית האומה מילא התנך תפקידים סותרים: הוא הזין רומנטיקה לאומית שנתקשרה בעבר מפואר, וגם נתן ח

נגד טימרכוס: על אהבת גברים
נאומו של אייסכינס 'נגד טימרכוס', נאום תביעה שנשא אייסכינס בבית המשפט באתונה בשנת 346/5 לפסהנ בפני מושבעים רבים וקהל גדול, הוא היצירה היחידה ששרדה מן הספרות היוונית העוסקת כו&#

אמנות הפיוט
יצירה זו, שנכתבה רומית, זכתה להערכה ולעיון מתמיד מאז יום פרסומה ועד ימינו, ובכל תקופה ותקופה שהספרות וביקורת הספרות פנו מחדש אל הספרות הקלסית לבחון את שורשיהן. פרופ' דבור

העקיבות התרגומית בתרגום אונקלוס
מעמדו של תרגום אונקלוס כתרגום המוסמך והמקודש לתורה נשמר עד ימינו. בקרב המוני בית ישראל הלימוד בו נתפס כחובה הלכתית: נאמנות לתקנת 'שניים מקרא ואחד תרגום'. להערכה המיוחדת כ

מעטים מול רבים? עיונים ביחסי הכוחות הכמותיים בקרבות יהודה המקבי ובמלחמת העצמאות
[R]מה היו יחסי הכוחות בקרבות יהודה המקבי ובמלחמת העצמאות? האמנם לפנינו מלחמת מעטים נגד רבים, כפי שמקובל לחשוב? שאלות אלו נדונו ביום עיון שבית הספר להיסטוריה של האוניברסיטה

עיונים באתיקה 1
אתיקה בתחום כלשהו של פעילות אנושית היא תפיסה בדבר ההתנהגות הראויה בו. תפיסה כזו יכולה להיות מערכת ערכים, או מערכת עקרונות המבטאים ערכים. גם הערכים וגם העקרונות נותנים בס

On Chariots with Horses of Fire and Iron
This book deals with the arrival of modernity in the Holy Land in the form of the 86 km Jaffa-Jerusalem Railway. Befitting the completion of such a substantial undertaking, the inauguration, in September 1892, was a grand affair, attended by representatives of the Ottoman Empire, consuls, religious leaders, and foreign delegations. The tracks approached Jerusalem from the southwest through the Judean Mountains, taking advantage of the deep, winding river bed of the Soreq Valley. This afforded the least steep route, though even then the grades were a challenge for the locomotives. Since the tracks were of narrow meter-gauge they could easily follow the natural contours of the land on the ascent to Jerusalem, the highest point, at about 700 meters above sea level

הקיסרים האנטונינים
הביוגרפיות של הקיסרים האנטונינים הן חלק מקובץ הביוגרפיות של קיסרי רומא הידוע בשם SCRIPTORES HISTORIAE AUGUSTAE ('המחברים של תולדות האוגוסטים'), ובקיצור – 'היסטוריה אוגוסטה'. מגילת הקובץ הייתה מו

שותפות ועוינות: עבדאללה, הלגיון הערבי ומלחמת 1948
'בא עלינו אסון!' במילים אלו התבטא מזכיר הליגה הערבית לאחר שהתקבלה ההחלטה לצאת למלחמה ביהודים ב-15 במאי 1948. מי גרר את מדינות ערב למלחמה שלא היה להן עניין בה ומדוע בכל זאת נלחמו? מ&#

מבואות לאתיקה א
אתיקה של תחום פעילות כלשהו של החיים האנושיים היא תפיסה בדבר ההתנהגות הראויה באותו תחום. עיסוק בהתנהגות הראויה בתחום אנושי כלשהו הוא מטבעו עיסוק בתחום הזה עצמו, בזהותו, ב

הצנזור, העורך והטקסט: הצנזורה הקתולית והדפוס העברי במאה השש עשרה
השלב המרכזי בתהליך המעבר של התרבות העברית לדפוס נעשה בבתי הדפוס העבריים באיטליה במאה השש עשרה. בבתי דפוס אלה, שהיו ברובם בבעלות נוצרית, נקבע הן הנוסח הן העיצוב של הספרות ה&

חיים בצוותא: הרובע היהודי של פוזנן במחצית הראשונה של המאה השבע עשרה
ספר מקורי זה פורס בפני הקורא שחזור של חיי היהודים בפוזנן, אחת הקהילות הגדולות והתוססות ביותר במזרח אירופה במאה השבע עשרה. הוא פותח בתיאור התהוות הרובע היהודי בעיר ובשינ

המבט המופנה לאחור
מאפייניה של הפואמה נבחנים בספר זה באמצעות קריאה בפואמות של שלושה משוררים – ישראל פנקס, הרולד שימל ואהרן שבתאי, ובאמצעות סקירה היסטורית-ז'נרית של המסורת שממנה צמחה הפואמה

מורה דרך לאוהב החכמה
מהי מחשבה פילוסופית? למה מתכוונים כשאומרים על אדם שהוא פילוסוף? מה פירוש להחזיק בעמדה פילוסופית? כיצד נוצרות יצירות פילוסופיות? האם אפשר ללמוד להיעשות פילוסוף, האם אפשר 

עתיד הדמוקרטיה
'כל מי שדואג לדמוקרטיה, בין כאזרח, בין כפעיל פוליטי ובין כחוקר, חייב לברך על הופעתו של קובץ המאמרים של נורברטו בוביו. במאמרים אלו גלומים חדות המחשבה, החכמה ורוחבה ועומקה של &

האוכלוסייה הערבית והמאחז היהודי : תפרוסת וצפיפות בארץ ישראל בשלהי התקופה העותמאנית ובתקופת המנדט הבריטי
הספר פורס את מצב הדמוגרפיה בארץ ישראל לאזוריה בתחילת תקופת ההתיישבות היהודית בה ומנתח בפירוט ולעומק את הגורמים הגאוגרפיים, הפוליטיים והאנושיים לשוֹנוּת בין האזורים &#

France and the Middle East: Past, Present, Future
Rich and multiform, French influence in the Levant and Palestine was predominant until the end of the First World War. While conferring a particular importance upon its religious establishments, France has also always invested in the development of her economic, scientific, and technological relations with the countries in the region. Marking the beginning of her political disengagement from the Holy Land, the British Mandate period saw, notably, the gradual disappearance of the French language from the cultural life of Palestine. France’s return in force to the region would have to await the creation of the State of Israel and decolonization, first as a close friend of Israel, then, after the Six-Day War, as Europe’s most active political power in the Middle East.

הכתיב והקרי שבמקרא: בחינה בלשנית של חילופי מסורות מושתתת על נוסח המקרא שב'כתר ארם צובה'
לשונות הכתיב והקרי הפרושות זעיר שם זעיר שם במקרא מצטרפות כאן כאבני פסיפס זעירות לתמונה אחת המעמידה מערכת כוללת של לשון. ספר זה, הכתיב והקרי שבמקרא, בוחן מערכת לשון זו על פי

מלח הארץ: סדרה למחקרי ים המלח (כרך 3)
הידעתם כי סלעי התשתית שמתחת לים המלח, והאגן שמדרום לו, שקעו לעומק של יותר מעשרה קמ? כי העומק הזה התמלא ברובו במשקעים שונים, ובגלל שקצב המילוי אינו משיג את קצב השקיעה, אזור ים &#

לקרוא את גרמניה: תרבות קריאה ותרבות צריכה בגרמניה לפני 1933
הספר לקרוא את גרמניה מציע נקודת מבט חדשה לבחינת החברה גרמנית עד לעליית הנאצים לשלטון. המחבר עומד בו על הקשר ההדוק בין תרבות חומרית לתרבות רוחנית באמצעות חקירת מערכת היח

מקרא לישראל ירמיה א'-כ''ה
פירושו של פרופ יאיר הופמן לספר ירמיה (שני כרכים, למעלה מ-900 עמ) ראש בית הספר למדעי היהדות באוניברסיטת תל-אביב. מחזיק מבוא מקיף (94 עמ), מבואות לפרשיות שבספר ופירוש. זה הפירוש המדעי

שירת חייו של ר' יהודה הלוי
שירת חייו של ר' יהודה הלוי הוא סיפור חייו של גדול משוררי ימי הביניים העבריים מאז פרסומו בטולדו שבספרד ועד מותו עם קטיעת מסעו ההרואי לארץ ישראל ולירושלים. התיאור מבוסס בפ–

פירוש על ספר במדבר כב-לו
הספר דן בחלק האחרון של ספר במדבר, שבו כמה פרשיות רבות חשיבות: פרשת בלק, הכוללת את נאומי בלעם; לוח הקרבנות לימים, לרגלים ולמועדים; ירושת הארץ וחלוקתה ופרשת בנות צלפחד ומסקנות

מקרא לישראל:שיר השירים
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

תורת הגישור
מהו גישור? מה הקשר שלו לשפיטה? כיצד שניהם מתיישבים עם הרעיונות המרכזיים בתחום המשפט? הספר מספק סקירה מקיפה של תופעת הגישור ושל הקשר שלה עם המשפט מבחינה תיאורטית ומעשית. ה•

שונות תרבותית כאתגר לשירותי אנוש
במדינת ישראל בפתח המאה העשרים ואחת מתרחש חלק ניכר של העבודה המקצועית בשירותי אנוש, ובעיקר בתחום השירותים הסוציאליים בהקשר בין-תרבותי, כאשר נותן השירות מוצא עצמו בקשר מ—

מקרא לישראל: יהושע
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום טו
An annual for biblical and ancient near easstern studies

מקדש אדם: ההפנמה הדתית ועיצוב חיי הדת הפנימיים בראשית החסידות
מהי תרומתה הייחודית של החסידות לעולם הרוח היהודי? מדוע היא משמשת גם היום דגם להתחדשות רוחנית יהודית? 'מקדש אדם' הוא מחקר חדשני המתאר את היבטיה השונים של הפנמת החיים הדתיי

עיונים חדשים בפילוסופיה של ההלכה
מהי הפילוסופיה של ההלכה? האם אפשר להבין את ההלכה באופן פילוסופי? האם ההלכה מושפעת מגורמים חוץ-הלכתיים? כיווני מחשבה ומחקר חדשים בנושאים אלה, מאת טובי החוקרים בתחום, מתברר&#

המקרא בתרגום הסורי של ארץ ישראל חלק ב: תהילים
הכרך המונח עתה בידי הקורא משלים מפעל שנטל על עצמו פרופ' משה גושן־גוטשטיין זל לפני למעלה מיובל שנים: פרסום מהדורה מדעית של תרגום המקרא לסורית ארץ־ישראלית המבוססת על קריא

Judaism of the Second Temple Period - Vol 1: Qumran and Apocalypticism
In Judaism of the Second Temple Period, Flusser examines the influence of apocalypticism on various Jewish sects. He states that the teachings of Jesus, while reflecting first and foremost the views of the sages, are also influenced by Jewish apocalypticism. Examining the Essenes, their effect on Hebrew language, the split of sects, and much more, Flusser's collected essays offer an important source of study for any Dead Sea Scrolls scholar.

גנוסיס מודרני וציונות: משבר התרבות, פילוסופית החיים והגות לאומית יהודית
פילוסופיית החיים', שרווחה בהגות הגרמנית במפנה המאה העשרים, העלתה על נס את הממד האי-רציונלי כתשתית התרבות, החברה והקיום האנושי, והייתה בסיס לביקורת פוליטית ולמרד חברתי. ב•

מורה צדק: עיונים בתורתו של ג'ון רולס
קובץ המאמרים 'מורה צדק: עיונים בתורתו של ג'ון רולס' הוא הספר הראשון בעברית על משנתו של ג'ון רולס, הדמות הבולטת ביותר בפילוסופיה הפוליטית בחמישים השנים האחרונות. רולס, שנפ

Biblical Hebrew in Its Northwest Semitic Setting: Typological and Historical Perspectives
In 1961 William L. Moran published “The Hebrew Language in Its Northwest Semitic Background” (in The Bible and the Ancient Near East: Essays in Honor of William Foxwell Albright) in which he presented a state-of-the-art description of the linguistic milieu out of which Biblical Hebrew developed. In the light of the significant advances in the study of Biblical Hebrew and Northwest Semitic in the past four decades, the Institute for Advanced Studies of the Hebrew University of Jerusalem convened an international research group during the 2001-2002 academic year on the topic “Biblical Hebrew in Its Northwest Semitic Setting: Typological and Historical Perspectives.” The present volume presents the fruits of the year long collaboration. The articles are based on the lectures that were given during the year. A wide array of subjects are discussed, all of which have implications for the study of Biblical Hebrew and Northwest Semitic.

Perspectives: Revue de l'Université Hébraïque de Jérusalem, La Bible dans tous ses États
Appears once a year, under the guidance of the French Department of the Hebrew University of Jerusalem.

אחד בשביל כולם?: עובדות וערכים בוויכוח על האבולוציה של האלטרואיזם
הספר עומד לצאת לאור בקרוב, ניתן לרכוש אותו ולקבלו כשיראה אור. כיצד נוצרו ונשתמרו חיים חברתיים המבוססים על שיתוף פעולה? בעיה זו היא אחת הסוגיות הגדולות שהעסיקו את חוקרי הא&

דיאלוגים
בספר כונסו ארבעה דיאלוגים מאת דידרו, מעמודי התווך של ההשכלה במאה השמונה עשרה בצרפת – דיאלוגים המייצגים היבטים שונים של חשיבתו – וקטעים מכתיבתו ב'אנציקלופדיה' הגדולה שער&#

מי אני שאחליט על גורלם? דילמות אתיות של מורים
עיסוק בחינוך הוא עיסוק במוסר ובאתיקה. 'עובדי הוראה וחינוך הם לעולם מורים ומחנכים של בני אדם רכים בשנים, שנים חשובות ביותר לעיצוב חייהם. מלאכת ההוראה והחינוך אמורה לעזור –