למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 10 - The Hebrew University Magnes Press

למידה בדרך החקר פירושה חיפוש תשובות לשאלות כאשר הלומד פעיל בהבניית הידע שלו, כלומר, יוצר תובנות חדשות תוך הפעלת מגוון אסטרטגיות חשיבה. הלמידה וההוראה בדרך החקר רווחת במ&#

‡  · Ó ¥ ¯ ˜ Á‰ Í ¯ „ · ‰„ ÈÓÏ ‰‡ ¯ ‰ Ï ˘ ÌÈÈÏÏÎ ÌÈË · ȉ ∫‡ ˜ ÏÁ Ï‚ Ï‚‰ ˙ ‡ ¯ ‡ ˙ Ó ¨ ¯ ˜ Á‰ Í ¯ „ · ‰„ ÈÓω ˙ ‡  ‰‡ ¯ ‰‰ ˙ ‡ ¯ È„‚ Ó Ô ˘ ‡ ¯ ‰ ˜ ¯ Ù‰ ‰„ ÈÓ ‰  ˜ · χ ¯ ˘ È · Í ¯ Ú  ˘ ÔÂÈÒÈ  Á ˙  Ó ÌÈÚ„ Ó‰ ˙ ‡ ¯ ‰ · ‚ ˘ ÂÓ‰ Ï ˘ È ¯ ÂËÒȉ‰ ‡ È · ‰ ˘ ‡ ‰ ¨ ¯ ÈÓ ˙ ÒÁ  Ù ¨  ¯ · ÁÓ ÆÔÂÎÈ ˙ ‰ ¯ ÙÒ‰ ˙ È · · ¯ ˜ Á‰ ˙ ˘ È‚ ץÂÓȇ Ï ¨ È ˙ Î ¯ ÚÓ ÌÈ„ ÂÓÈω ˙ È  Î ˙ ˙ ‡ ÌÈ ¯ ˘ Ú‰ ‰‡ Ó‰ Ï ˘ ÌÈÚ · ˘ ‰ ˙   ˘ · ˙ È ¯ · ‰ ˙  ˆ ¯ ‡ Ó Ï‡ ¯ ˘ ÈÏ ˙ ‡ ¯ ‰ Í ¯ „ · ‰ ÎÙ‰ ÓÏ ¯ ÈÓ ˙ ‡ È · ‰ ÌÈ  ˘ ‰ Íω Ó · Æ ® BSCS © ¯ ˜ Á‰ ˙ ˘ È‚ · ‰ È‚ ÂÏÂÈ · · ˙ ¯ ˘ Ή · ¨ ÌÈ„ ÂÓÈω ˙ ÂÈ  Î ˙ · È ˙ Î ¯ ÚÓ È  È ˘ ÒÈ  Ή Ï ÁÈÏ ˆ ‰ ˘ ÍÎ · χ ¯ ˘ È · ‰ È‚ ÂÏÂÈ · ‰ Ɖ È‚ ÂÏÂÈ · · ˙  ¯ ‚ · ‰ ˙   ÈÁ · ·  ÌÈ ¯ ÂÓ‰ ¯ ˜ Á‰ Í ¯ „ · ‰‡ ¯ ‰‰ ˙ ÒÒ · ˙ Ó Ì‰ ÈÏÚ ˘ ˙ ÂÁ  ‰ ‰ Â Ï  ÂÈ ˆ ¯ ‰ ¯ · Ò‰ · Á ˙ Ù  ˜ ¯ Ù‰ ˙ ÂÒ  ˙ ‰ ‰ ˙ ‡ ¯ ÈÓ ˙ ¯ ‡ ˙ Ó Í ˘ Ó‰ · Æ ¯ ˜ Á ˙ ‡ ¯ ‰ Ï ˙    ˘ ÌÈÎ ¯ „ ¯ ‡ ˙ Ó ÔÎÓ ¯ Á‡ Ï Á ˙  ÓÂ È ˆ ¯ ‡ ‰„ ÈÓ ‰  ˜ · χ ¯ ˘ È · ‰  ÂÈÏÚ‰ ‰ · ÈËÁ · ¯ ˜ Á‰ ˙ ˘ È‚ · ‰ È‚ ÂÏÂÈ · ‰ ˙ ‡ ¯ ‰ · Ï ˘ ‰  · ÓÏ „ ÁÂÈÓ ·  ¨ ‰ Î ¯ Ú‰‰ ‡ ˘   Ï ˙ ˘ „ ˜ ÂÓ ˙ „ ÁÂÈÓ · Ï ˙ Ó ˘ ˙ Ɖ È ˙ ÂÚÙ ˘ ‰ ˙ ‡ ‰„ ‰ ˙ Ï ‰ ˙ ÎÊ ¯ ˜ Á‰ Á ¯ · ÌÈ„ ÂÓÈω ˙ È  Î ˙ Ï ‰ Ó‡ ˙ ‰ ˘ ¨ ‰ È‚ ÂÏÂÈ · · ˙  ¯ ‚ · ‰ ˙  ÈÁ · ÆÌÏÂÚ‰ ÏÎ · ‰ Î ¯ Ú‰ ÏÂ Æ ¯ ˜ Á‰ Í ¯ „ · ‰„ ÈÓÏ · ÌÈΠ¯ Ή ‰ · È ˘ Á‰ ÈÎÈω ˙ · ¯ ‰ ÂÊ ˙  Ú ‰  „ È  ˘ ‰ ˜ ¯ Ù · ¨ ¯ ˜ Á ˙ „  · ÚÏ ˙ ÂÈ  ÂÈÁ‰ ˙    ˘ ‰ · È ˘ Á ˙ ÂÈ‚ Ë ¯ ËÒ‡ ÏÈÚÙ‰ Ï ÌÈ ˘ ¯ „  ÌÈ„ ÈÓÏ ˙ ¯ ˘ ‡ Î ÌÈÒÁÈÈ ˙ Ó Ôȇ ÏÏÎ Í ¯ „ · ÆÌÈÈ  ÈÈÙ‡ ‰ · È ˘ Á ÈÈ ˘ ˜ Ï ˘ ‰ ¯  ˘ · ˙  ·  ¯ ˜ ÌÈ ˙ ÚÏ ÌÈÏ ˜ ˙  ̉ ÌÈÈ  ÈÈÙ‡‰ ‰ · È ˘ Á‰ ÈÈ ˘ ˜  ˙  ˘ ¯ ÂÙÓ ‰‡ ¯ ‰ ˙  ¯ ËÓ Ï‡ Î ‰ χ ‰ · È ˘ Á ˙ ÂÈ‚ Ë ¯ ËÒ‡ Ï ‰„ ÈÓω ÍÈω ˙ ˙ ‡ ˙ · ÎÚÓ ÂÏω ÌÈÈ ˘ ˜ ‰ ÔÓ ˙ ÂÓÏÚ ˙ ‰ ‰ Æ ˙ ÂÈ ˙ ËÈ ˘ · ÌÈÏÙÂËÓ Ì  ȇ Æ ˙ ÁÏ ˆ ÂÓ ¯ ˜ Á ˙ „ ÈÓÏ ˙ Ú  ÂÓ ‰ · È ˘ Á‰ ˙ ÂÈ  ÓÂÈÓ Ï ˘ Ë · Ó‰ ˙ „  ˜  Ó ¯ ˜ Á‰ ˙ ˘ È‚ · ‰„ ÈÓÏ ÈÎÈω ˙ Á ˙  Ó ˜ ¯ Ù‰ ÌÈÈ  ÈÈÙ‡ ‰ · È ˘ Á ÈÈ ˘ ˜ Ô‚ Ó ˙ ¯ ‡ ˙ Ó ¯ ‰ ÂÊ ÆÌ ˙ „  · Ú Íω Ó · ÏÈÚÙ‰ Ï ÌÈ ˘ ¯ „  ÌÈ„ ÈÓÏ ˙ ˘ ˜ ¯ Ù‰ Í ˘ Ó‰ · ÆÚ„ Ó ˙  ˙ ÈÎ · ¯ ˜ Á Ï ˘ ÌÈÈ ˙ Ó‡ ÌÈ ¯ ˜ Ó Í ˙ Ó ÌÈÁ ˜ ω ¨ ÌÈ„ ÈÓÏ ˙ Ï ˘ ÌÂÁ ˙ · ÌÈ   ˘ ÌÈ ¯ ˜ ÁÓ ÔÈ · Ï ‰ ˙ ÈÎ · ‰„  · Ú · ÌÈÏ‚ ˙ Ó‰ ÌÈÈ ˘ ˜ ‰ ÔÈ · ¯ ˘ ˜ ‰ ¯ · ÒÂÓ ˜ ¯ Ù‰ ÆÌÈ„ ÏÈ Ï ˘ ˙ ÈÚ„ Ó‰ ‰ · È ˘ Á‰ ˙ ÂÁ ˙ Ù ˙ ‰ ·  ˜ ÒÚ ˘ ˙ È · ÈËÈ  ‚  ˜ ‰ ‰ È‚ ÂÏÂÎÈÒÙ‰ ‰„ ÈÓÏ ‰‡ ¯ ‰ Ï ˘ ÌÈÎÈω ˙ Ï ˙ Èχ È ˆ  ËÂÙ‰  ˙ Ó ¯ ˙ ·  ‰ È ˆ È  ‚  ˜ – ‰ ËÓ‰ ‚ ˘ ÂÓ · Ì‚ Ô„ Ô ¯ Á‡‰ ˜ ÏÁ‰ ÆÂÊ ‰ Ó ¯ ˙  ˜ „ · ˘ ÌÈÈ ¯ ÈÙÓ‡ ÌÈ ¯ ˜ ÁÓ Â · ÌÈ ¯ ‡  ˙ Ó ÔÎ ÂÓÎ Æ ¯ ˜ Á‰ Í ¯ „ · ˜ ¯ Ù‰ Íω Ó · ÌÈ ¯ ‡  ˙ Ó‰ ÌÈË ˘ ÙÂÓ‰ ÌÈÏ ˜ È ˘ ‰  ˙   ÂÈÚ ¯ ‰ Íȇ ˘ ÈÁÓÓ ˜ ¯ Ù‰ Ï ˘ Ɖ ˙ ÈÎ · ‰‡ ¯ ‰‰ Íω Ó Ï ˘ Ô  Î ˙ Ï ÒÈÒ · ˙ ‰ Ï ÌÈÈ ˘ Ú ÛÂÒÂÏÈÙ ÌÚ ÔÂȇ È ¯ ˙  · ˜ Ú · · ˙ Î  ˘ ÍÎ · ¯ ÙÒ‰ È ˜ ¯ Ù ¯ ˙ ÈÓ ‚ ¯ ÂÁ È ˘ ÈÏ ˘ ‰ ˜ ¯ Ù‰ ¯ ˜ Á‰ ‚ ˘ ÂÓ · ˜ ÒÂÚ ‰ Ê ˜ ¯ Ù ¨ Ô·  ª Í  ÈÁ‰ ÌÂÁ ˙ Ó ¯ ˜ ÂÁ È„ È ÏÚ · ˙ Î  ‡ Ï ڄ Ó‰ Ï ˘ ‰ Ó ∫ Ô‚ Î ˙ Âχ ˘ ‰ ÏÚÓ ÌÈ ˜ ¯ Ù‰ ¯ ˙ È Ï ˘ ÂÊÓ ‰   ˘ ‰  ÈÏÙÈ ˆ ÒÈ„ Ï ˘ ‰ Èȇ ¯ ˙ ÈÂÂÊÓ
למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 1 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 2 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 3 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 4 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 5 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 6 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 7 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 8 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 9 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 10 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 11 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 12 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 13 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 14 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 15 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 16 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 17 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 18 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 19 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 20 |

למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך


About Book למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך


page hebrew university magnes press
The Hebrew University Magnes Press Outlet

נגד טימרכוס: על אהבת גברים
נאומו של אייסכינס 'נגד טימרכוס', נאום תביעה שנשא אייסכינס בבית המשפט באתונה בשנת 346/5 לפסהנ בפני מושבעים רבים וקהל גדול, הוא היצירה היחידה ששרדה מן הספרות היוונית העוסקת כו&#

Journal of Rural Cooperation Vol. 34, 1, 2006
The Journal of Rural Cooperation (JRC) is an interdisciplinary journal focusing on cooperatives and related rural organizations in developed and less developed countries. Topics of particular interest are cooperatives facing trends of globalization and privatization, the web of cooperative-community relationships, and cooperatives as part of such broader systems as mainstream economics, economies in transition, the social economy or related alternative paradigms

חשיבה ודיבור
עבודותיו ורעיונותיו של לב סמיונוביץ' ויגוטסקי (1896--1934), איש אשכולות שנודע בעיקר כפסיכולוג, כובשות בשנים האחרונות מקום רב השפעה בפסיכולוגיה ובחינוך, למרות שנכתבו לפני שנים ר

פירוש רבי שמואל בן מאיר (רשבם) לקהלת
הפירוש לקהלת הוא אחד השרידים הבודדים ממפעלו הפרשני רב ההיקף של ר' שמואל בן מאיר (רשבם), נכדו של רשי – מגדולי אנשי הרוח שקמו ליהדות צרפת בימי הביניים וגדול פרשני הפשט. במהדור

דיאלוגים
בספר כונסו ארבעה דיאלוגים מאת דידרו, מעמודי התווך של ההשכלה במאה השמונה עשרה בצרפת – דיאלוגים המייצגים היבטים שונים של חשיבתו – וקטעים מכתיבתו ב'אנציקלופדיה' הגדולה שער&#

אמנות הפיוט
יצירה זו, שנכתבה רומית, זכתה להערכה ולעיון מתמיד מאז יום פרסומה ועד ימינו, ובכל תקופה ותקופה שהספרות וביקורת הספרות פנו מחדש אל הספרות הקלסית לבחון את שורשיהן. פרופ' דבור

החינוך הבלתי פורמלי במציאות משתנה
הספר החינוך הבלתי פורמלי במציאות משתנה עוסק בתחום חינוכי שבו העשייה רבה ודינמית ואילו המחקר והכתיבה האקדמית על אודותיו מועטים. הספר מקיף את תחומי החינוך הבלתי פורמלי מ

מקרא לישראל ירמיה א'-כ''ה
פירושו של פרופ יאיר הופמן לספר ירמיה (שני כרכים, למעלה מ-900 עמ) ראש בית הספר למדעי היהדות באוניברסיטת תל-אביב. מחזיק מבוא מקיף (94 עמ), מבואות לפרשיות שבספר ופירוש. זה הפירוש המדעי

שמואל וכינון המלוכה בישראל
מחקר זה מאיר את התמורות הגדולות שהתחוללו בחברה הישראלית בסוף תקופת השופטים על רקע השינויים שחלו בארצות קדמת אסיה בתקופת הברזל הקדומה (המאות השתים-עשרה והאחת-עשרה לפהס). &#

שברי לוחות: ספרים אבודים של בעלי התוספות
תורתם של בעלי התוספות, הלוא הם חכמי גרמניה וצרפת במאות השתים עשרה והשלוש עשרה, היא עמוד הברזל של ההלכה ושל המשפט העברי. אך מדף הספרים של בעלי התוספות המונח לפנינו אינו אלא ק

קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יח
קורות הינה כתב עת שנתי העוסק בהֶיבֵּטים ההיסטוריים, הפילוסופיים והחברתיים של רפואה ויהדות. כתב העת מכסה את הנושאים הבאים :רפואה במקורות יהודיים ועבריים, ההיסטוריה של ר&

פירוש על ספר במדבר א-י
הספר דן בתכניו של ספר במדבר, במגמותיו, במבנים הספרותיים שלו ובסוגיות המתעוררות בלימודו. לגופו של הכתוב מוצמד פירוש שוטף וחלק. בשולי העמודים ניתנים חילופי גרסאות של החומ

Metropolitan Governing: Canadian Cases, Comperative Lessons
Metropolitan reforms have been implemented in Canada at a scale and frequency greater than anywhere else in the democratic world. Recent Canadian metropolitan reforms are setting precedents and their fate could influence metropolitan agendas worldwide. This edited collection deals with local government reforms in major Canadian metropolitan areas and provides comparative insights from other countries. Steps undertaken by Canadian provinces have seemingly preferred in some cases 'old regional

מקרא לישראל: עבדיה יונה
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

אהבה ארצית - אהבה שמיימית
המקרא, כחלק בלתי נפרד מן התנך הנוצרי, הוא אחד ממקורות ההשראה החשובים ביותר באמנות המערבית. הספר אהבה ארצית – אהבה שמימית דן בסיפוריהם ובייצוגיהם החזותיים של שני זוגות מקר&

לבנות את האומה מחדש
הספר לבנות את האומה מחדש: אינטלקטואלים פלסטינים בישראל, מנתח ומברר את תרומתם של אנשי רוח פלסטינים בישראל לכינונה מחדש של החברה הערבית-פלסטינית לאחר מלחמת 1948 וההתרחשויות &

השלום
לא נראה סוף למלחמה הפֶּלוֹפּוֹנֶסית בין אתונה לספרטה, שהחלה בשנת 431 לפסהנ וכבר מלאו עשר שנים להתחוללותה. טְריגַיוֹס, אזרח אתונאי שמאס במלחמה, מחליט להגיע לאולימפוס ולשוח&

מקרא לישראל: נחום חבקוק צפניה
כרך נוסף בסדרת הפירושים המדעיים למקרא: מקרא לישראל. הכרך כולל את ספרי נחום, חבקוק וצפניה, שלושה מספרי הנביאים הנכללים בקובץ של תרי-עשר. הכרך מורכב משלושה ספרים נפרדים כשלכ

יהודים מול הצלב גזרות תתנ''ו בהיסטוריה ובהיסטוריוגרפיה
המאורעות שהתרחשו עם צאתם של צבאות הצלבנים לעבר ירושלים, בחודשי האביב והקיץ של שנת תתנו (1096), נחרתו עמוק בזיכרון הקולקטיבי של העם היהודי. הם יצרו בזיכרון זה תבנית מוקדמת ואב-ט&

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי במשתנים אחדים: תקצירי תיאוריה ותרגילים כולל תקליטור
ספר לימוד זה מיועד לסטודנטים הלומדים חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי במשתנים אחדים ו-אנליזה וקטורית במוסדות להשכלה גבוהה בקורסים:חדוא 2, חדוא 2 מ, חדוא 2 ת, וחשבון אינפיניטיסי&

מלח הארץ: יד לחלוצי המלח משה נובומייסקי ומשה לנגוצקי. סדרה למחקרי ים המלח. כרך 2
הידעתם כי ים המלח הוא חלק מבקע שנוצר עקב תנועת הלוחות בין אסיה ואפריקה? כי בעשרות אלפי השנים האחרונות ים המלח מתפקד כ'מד גשם' ענקי? כי צמחיו הבשרניים של האהל המגושם מחזיקי–

הלוגיקה של קבילות ראיות
חיבור זה עוסק בהצבעה על כללים ועקרונות לקבלה או פסילה של ראיות, ניסוחם וניתוחם. האינטרס המחקרי של החיבור היה ללכוד את הרציונלים המשותפים לכללים אלה באמצעות מודלים תאור

מלח הארץ: סדרה למחקרי ים המלח (כרך 3)
הידעתם כי סלעי התשתית שמתחת לים המלח, והאגן שמדרום לו, שקעו לעומק של יותר מעשרה קמ? כי העומק הזה התמלא ברובו במשקעים שונים, ובגלל שקצב המילוי אינו משיג את קצב השקיעה, אזור ים &#

תולדות דרום-מזרח אסיה בזמן החדש
הספר תולדות דרום-מזרח אסיה בזמן החדש - קווי יסוד דן בארצות מיאנמר (בורמה לשעבר), תאילנד, ויאטנאם, קמבודיה, לאוס, מאלאזיה, אינדונזיה, סינגפור, פיליפינים וטימור. אזור זה מתייחד ב&#

על הליריות של הנפש
מהי הליריות של הנפש? האם מדובר בתכונה המייחדת את נפשם של משוררים בלבד, או שמא באיכות נפשית המצויה בכל אחד מאתנו, אולי אף מתנה את עצם קיומו של מרחב נפשי? ספר זה מנסה לבחון את מש

תורת המשחקים
תורת המשחקים היא ענף במתמטיקה העוסק במידול מצבי החלטה אינטראקטיביים ובניתוחם. במצבים אלה מעורבים כמה מקבלי החלטות שמטרותיהם שונות, וההחלטה של כל אחד מהם עשויה להשפיע ע

פרקים בפונטיקה וברישום פונטי
הספר פרקים בפונטיקה וברישום פונטי הוא מבוא בהיר ובסיסי לפונטיקה וללימוד הגייה. קורא הספר יכול ללמוד בו מיומנויות הנחוצות להכרה, לתיאור, לרישום ולהגייה של רוב ההגאים, וא

האידאולוגיה הציונית
בספר זה בוחן גדעון שמעוני את אופייה של האידאולוגיה הציונית וסוקר את תולדותיה בהיקף ובשיטתיות חסרי תקדים בספרות ההיסטורית. הוא מציג את הציונות כתופעה של לאומיות על רקע •

מקרא לישראל: שמואל ב
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

איטליה כרך יז: כתב-עת לחקר תולדותיהם, תרבותם וספרותם של יהודי איטליה
כתב העת 'איטליה' משמש מזה שנים אחדות במה מרכזית לחוקרים העוסקים במישרין או בעקיפין בהיבטים שונים של תולדות יהודי איטליה, ספרותם ותרבותם, בכל הדורות.

אתיקה במחקר
המחקר המדעי תורם, ללא ספק, לקדמה ולרווחה של החברה. בה בעת המחקר הוא נקודת מפגש בין קבוצות בעלות אינטרסים שונים -- חוקרים, מוסדות שהמחקר נערך בהם, גורמים מממנים, סוכנויות ממשל

מקרא לישראל: ישעיה מ''ט-ס''ו
ספר ישעיה מורכב משני חלקים ברורים הכוללים את נבואותיהם של שני נביאים שונים: ישעיה בן אמוץ הנביא מירושלים (פרקים א-לט), ונביא עלום שם המכונה ישעיה השני, שחי בבבל ובירושלים כ

הגיון ליונה: הבטים חדשים בחקר ספרות המדרש, האגדה והפיוט
העוסקים בספרות האגדה ובנושאים הקרובים לה נזקקים מזה שנות דור למחקריו של פרופ' יונה פרנקל מן החוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית בירושלים, ומייסדה של הגישה הספרותית ב&#

המזרח החדש מה: זרמים בהיסטוריוגרפיה של המזרח התיכון
'זרמים בהיסטוריוגרפיה של המזרח התיכון', הוא תולדה של הכינוס העשרים וארבעה של החברה המזרחית הישראלית, אשר נערך באוניברסיטת תל אביב בשנת 2000 ועניינו היסטוריוגרפיה מזרח תיכ

עיונים בחינוך היהודי כרך ט: הבנת המקרא בימינו: סוגיות בהוראתו
A look at The book of Joshua – The challenges of teaching the book of Joshua in contemporary Israeli society, for example how to grapple with questions of military power in 21st Century Israeli society whose primary concern is peace, and a book which proves the claim of the Jewish people on the land of Israel can appear dated at a time when giving land for peace is a main issue.

Biblical Hebrew in Its Northwest Semitic Setting: Typological and Historical Perspectives
In 1961 William L. Moran published “The Hebrew Language in Its Northwest Semitic Background” (in The Bible and the Ancient Near East: Essays in Honor of William Foxwell Albright) in which he presented a state-of-the-art description of the linguistic milieu out of which Biblical Hebrew developed. In the light of the significant advances in the study of Biblical Hebrew and Northwest Semitic in the past four decades, the Institute for Advanced Studies of the Hebrew University of Jerusalem convened an international research group during the 2001-2002 academic year on the topic “Biblical Hebrew in Its Northwest Semitic Setting: Typological and Historical Perspectives.” The present volume presents the fruits of the year long collaboration. The articles are based on the lectures that were given during the year. A wide array of subjects are discussed, all of which have implications for the study of Biblical Hebrew and Northwest Semitic.

אוצר הציטטות מן ההגוּת והספרות העולמית לדורותיה ומן המקורות העבריים העתיקים והחדשים
אם אין להם לחם, שיאכלו עוגות –מארי אַנטוּאַנֶט לא אמרה את המשפט הזה. מי אמר אותו? • מוטב למות על רגליך ולא לחיות על ברכיך – האם ההצהרה הזאת היא פתגם יידי? • שלום צודק ובר-קיימא – מי ט”

The Book of Genesis: An Introduction to the Biblical World
This book tries to present the aim, spirit and content of the Book of Genesis. Most literature in the Book of Genesis consists of either a detailed commentary on the Book or a study of its different sources and components. This work intends, instead, to elucidate the main ideas implicit in the narrative and to describe the salient features of its chief personalities.

הטקס שלא היה: מקדש, מדרש ומגדר במסכת סוטה
מסכת סוטה במשנה מתארת טקס המיועד לאישה שבעלה חושד כי נאפה ובמהלכו מבוצעים בגופה מעשים קיצוניים ואלימים - ניוול וכיעור, חשיפה בעירום ולבסוף השחתת הגוף עד מוות - והכול בפני &

COPING WITH CRISIS: Conflict Management and Resolution
Coping with Crisis focuses on the theme of conflict management and resolution in its many facets: on the level of individuals, families, groups, cities, and countries, in the spheres of environment, economics, law, and politics, and through its representation in literature and the arts. The essays in this three-part volume, grouped into the rubrics of Humanities, Law, and Social Sciences, describe varied modes of response to conflict, presenting both theoretical discussions and many instructive examples of how potentially volatile situations may be avoided or defused.

אנושי, אנושי מדי
הספר עומד לצאת לאור בקרוב, ניתן לרכוש אותו ולקבלו כשיראה אור. בשני הכרכים של אנושי, אנושי מדי ימצא הקורא את ניטשה במיטבו כסופר מחונן ומבריק וכהוגה מקורי ומעורר השראה. יותר

מאה שערים: עיונים בעולמם הרוחני של ישראל בימי הביניים, לזכר יצחק טברסקי
שלושים ואחד מבכירי חוקרי היהדות בזמננו חולקים כבוד בספר הזה לזכרו של פרופ' יצחק טברסקי עה, בעל הקתדרה לספרות עברית ולמחשבת ישראל עש ליטאואר באוניברסיטת הרוורד, מראשי ה–

פונדמנטליזם יהודי והר הבית
הר הבית הוא המקום הקדוש ביותר ליהדות והשלישי בקדושתו לאסלאם לאחר מכה ומדינה. אופיו הקדוש הפך אותו לאחד ממוקדי הסכסוך הישראלי-ערבי. בחודש מרס 1996 פסק ועד רבני ישע, שחבריו הם ר&#

ספר ישעיהו
פרקים מה-סו

הטרמינולוגיה של הירושלמי
הספר הטרמינולוגיה של הירושלמי: המונחים העיקריים בוחן באופן שיטתי ומקיף את המונחים העיקריים שבתלמוד זה. נידונים בו יותר ממאתיים ועשרים מונחים. סקירתם מבוססת על בדיקה שי

יצירה עצמית: חיים, אדם ויצירה על פי ניטשה
מהי היצירה העצמית של האדם? כיצד חירותו אפשרית? מהם תהליכי ההיריון והלידה של השפע הפנימי של האדם היוצר? האם העל-אדם הוא בר מימוש או אוטופיה? כיצד התרבות והמציאות קשורות בחוו

הרשעה עצמית במשפט העברי: ההודאה בפלילים וההפללה העצמית בהלכה היהודית
אל מול כמה פרשיות של הרשעות שווא, אשר בחלקן מסתמכות על הודאות כוזבות, מתערער לאחרונה מעמדה של ההודאה כמלכת הראיות. אין אדם משים עצמו רשע – כלל תלמודי זה, השולל הודאת אדם במעש

מחקרי ירושלים בספרות עברית כ
כתב העת המרכזי של המכון למדעי היהדות עש מנדל בתחום המחקר העברי של ספרות עם ישראל לדורותיה, הרואה את הספרות העברית כרצף תרבותי מתמשך שראשיתו במקרא, ומוקדש בו מקום לכל ענפי&

תורת ההגה והצורות של העברית, פונטיקה ופונולוגיה
הספר תורת ההגה והצורות של העברית, פונטיקה ופונולוגיה: שיעורי יסוד, מבוסס על רישומי ההרצאות שנשא פרופ' שלמה מורג בראשית שנות השבעים של המאה העשרים. את ההרצאות רשמה עדה ירד

On Chariots with Horses of Fire and Iron
This book deals with the arrival of modernity in the Holy Land in the form of the 86 km Jaffa-Jerusalem Railway. Befitting the completion of such a substantial undertaking, the inauguration, in September 1892, was a grand affair, attended by representatives of the Ottoman Empire, consuls, religious leaders, and foreign delegations. The tracks approached Jerusalem from the southwest through the Judean Mountains, taking advantage of the deep, winding river bed of the Soreq Valley. This afforded the least steep route, though even then the grades were a challenge for the locomotives. Since the tracks were of narrow meter-gauge they could easily follow the natural contours of the land on the ascent to Jerusalem, the highest point, at about 700 meters above sea level