למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 11 - The Hebrew University Magnes Press

למידה בדרך החקר פירושה חיפוש תשובות לשאלות כאשר הלומד פעיל בהבניית הידע שלו, כלומר, יוצר תובנות חדשות תוך הפעלת מגוון אסטרטגיות חשיבה. הלמידה וההוראה בדרך החקר רווחת במ&#

μ ‡  · Ó „ ˆ ÈÎ ¨ ‚ ˘ ÂÓ‰ Ï ˘ ÌÈÈ ¯ ÂËÒȉ‰ ÌÈ ˘ ¯  ˘ ‰ ̉ Ó øÚ„ Ó‰ Ï ˘ ‰ ÈÙÂÒÂÏÈÙ‰ ÈÙ ÏÚ ¯ ˜ Á ÌÈÎÈω ˙ ÔÈ · ‰   ˘ ‰ Ó ‰ Ó„ ‰ Ó øÈ  ¯ „ ÂÓ‰ Ú„ Ó · ¯ ˜ Á‰ ˙ ‡ ÔÈÈÙ‡ Ó ‰ Ó Á ˙ Ù ˙ ‰ ÌÂÁ ˙ · ÈÚ„ Ó‰ ¯ ˜ Á‰ ‚ ˘ ÂÓ ץÂÓȇ Ï Ï  ÂÈ ˆ ¯ ‰ ‰ Ó ø ˙    ˘ ˙   ÈÏÙÈ ˆ ÒÈ„ · ¯ ˜ Á Ï ˘ ÈÚ„ Ó‰ ¯ ˜ Á‰ È  ÈÈÙ‡ ÓÓ ÂÏȇ ·  ¯ Ó ˘ ȉ Ï ÌÈÈ ˘ Ú ÈÚ„ Ó‰ ¯ ˜ Á‰ È  ÈÈÙ‡ ÓÓ ÂÏȇ øÍ  ÈÁ‰ ‰ Ó ø‰„ ÈÓÏ ‰‡ ¯ ‰ Ï ˘ ÌÈÎÈω ˙ · ‰ Ê ‚ ˘ ÂÓ ץÂÓȇ ˙  · ˜ Ú · ÌÈÈ  È ˘ ÏÂÁÏ ÌÈ · ÈÈÁ Í ¯ „ · ‰„ ÈÓÏ ‰‡ ¯ ‰ ̇‰ øÍ  ÈÁ‰ ÌÂÁ ˙ · ¯ ˜ Á‰ ‚ ˘ ÂÓ Ï ˘  ˙ ÂÓ„ ˙ Âȉ Ï ‰ ÎÈ ¯ ˆ ø ˙ ÂÈ · ÈËÈ  ‚  ˜ ‰ ˙  ¯ ËÓ‰ ÏÚ ÛÒ  ˙ ÂÈÎ ¯ Ú– ˙ ÂÈΠ ÈÁ ˙  ¯ ËÓÏ Ì‚ Ì ¯ ˙ Ï ˙ ÂÈ ˘ Ú ¯ ˜ Á‰ ÔÂȇ È ¯ ‰ Ï ˘ ˙ „ · ÂÚÓ ‰ Ò ¯ ‚ Æ · Î ¯ ÂÓ ÔÂȇ È ¯ Íω Ó · ‰ χ ˙ Âχ ˘ ÌÚ „„ ÂÓ ˙ ‰ ˘ ÈÙ ÌÁ  Ó Æ ¯ ÙÒ‰ Ï ˘ Ô ˘ ‡ ¯ ‰  ˜ ÏÁ ˙ ‡ Ì ˙ ÂÁ‰ ¨ ‰ Ê ˜ ¯ Ù · ˙ ‚ ˆ ÂÓ „ ÂÓÈÏ ˙ ÂÚ ˆ ˜ Ó Ô‚ Ó · ¯ ˜ Á‰ Í ¯ „ · ‰‡ ¯ ‰ · ˙  ¯ Á ·  ˙ ÂÈ‚ ÂÒ ∫ · ˜ ÏÁ „ ÂÓÈω ÈÓÂÁ ˙ ÔÈ · ˙ ÓÈÈ ˜ ‰ ˙    ˘ ‰  ¯ ˜ Á‰ Í ¯ „ · ‰„ ÈÓω ÈÎÈω ˙ Ï ˘ ˙  · Î ¯ ÂÓ‰ Ï ˘ · ˜ ÏÁ ˙ ¯ ËÓ Æ ˙  · ¯ ˙ ÂÈΠ ÈÁ ˙ ÂÈ‚ ÂÒ ˙ ÂÏÚÓ ‰‡ ¯ ‰ Ï ˙   ‚ Ó ˙  ˘ È‚ ˙   ÓÊÓ ÌÈ ˜ ¯ Ù‰ ÔÓ „ Á‡ ÏÎ Æ ¯ ˜ Á‰ Í ¯ „ · ‰„ ÈÓÏ ‰‡ ¯ ‰ Ï ˘ ÌÈ   ˘ ÌÈË · ȉ ¯ ȇ‰ Ï ‡ ȉ ¯ ÙÒ‰ ÔΠ˙ ÌÂÁ ˙ · ‰ Ó ˘ ÈÈ ˙ ‡ ÌÈ‚„ Ó ¯ ˜ Á‰ Í ¯ „ · ‰„ ÈÓÏÏ ˙ È„ ÂÁÈÈ ‰ ˘ È‚ ‰ ÏÚÓ ‰ Ê ˜ ÏÁ · ÔÓ ‰ ˘ È‚‰ ÔÓ ˙ ÂÚ ·   ‰ ˙ ÂÈ‚ ÂÒ ¯ Á · Ó · ‰ · Á ¯ ‰ · ˜ ¯ Ù ÏÎ Ô„ ¨ ÍÎ È„ Î Í ˙ ÆÈÙÈ ˆ ÙÒ ÆÂÏ ÌÈÈ„ ÂÁÈȉ ÔΠ˙ ‰ Ɖ ÈÓÈΉ ˙ „ · ÚÓ · ¯ ˜ Á · ÌÂÁ  ÈÂÏ ÒÈ  ÙÈ ˜ ¨ ¯  ˘ ¨ ÔÈÈË ˘ Ù‰ ÌÈ ˜ ÒÂÚ ÈÚÈ · ¯ ‰ ˜ ¯ Ù · Æ¢ ˙ ¯ ˜ ÂÁ ‰ ˘ È‚ · ¢ ÌÈ„ ÂÓÈÏ ˙ È  Î ˙ ÌÈ  ˘ Ú · ¯ ‡ ‰ ÊÓ ˙ ÏÚÙÂÓ Ï‡ ¯ ˘ È · ‰ ÈÓÈΉ ˙ ‡ ¯ ‰ · Í ˙ ˘ ¨ ( inquiry) È ¯ ˜ Á ÈÙ‡ Ìȇ ˘   ‰ ÌÈÈÂÒÈ  ÌÈÚ · ¯ ‡ Î Ï ˘ ‰ ¯ „ Ò ¨ ÂÊ ˙ È  Î ˙ ÊÎ ¯ Ó · ¯ ˜ Á‰ ÏÚ ÛÒ  Æ ¯ ˜ Á ˙ ÂÈ  ÓÂÈÓ Ï ˘ ‰ Π¯ ‡ ‰ ¯  ˘ · „ ÈÓÏ ˙ ‰ · ¯ ÂÚÓ ÌÚ ˆ È · È„ Î ÌÈ ¯ Ó‡ Ó ˙  · ˙ Î ˙ ÂÚ ˆ Ó‡ · ¯ ˜ Á ˙ „ ÈÓÏÏ ˙ ÂÈ  Ó„ ʉ ÌÈ„ ÈÓÏ ˙ Ï ˙   ˙ È  ¨ ‰ „ · ÚÓ · ¯ ‡  ˙ Ó ˜ ¯ Ù · Æ„ ÂÚ ÌÈ ¯ ˆ ˜ ÌÈÈÓÈÎ ÌÈÚ ¯ ȇ ÌÈ‚ È ˆ Ó‰ ‡„ È ÈÚË ˜ ¨ ÌÈË ¯ Ò ¨ ÌÈ   ˙ ÈÚ · χ ¯ ˘ È · ‰ ÈÓÈΉ È„ ÂÓÈÏ · ˙ ¯ ˜ ÂÁ‰ ‰„ · ÚÓ‰ Ï ˘ ‰ ÏÚÙ‰ Ï Ì„ È ˜ Ï ÔÂÈÚ ¯ ‰ Á ˙ Ù ˙ ‰ „ ˆ ÈÎ ÌÈÁ ˙   Ó ÌÈ ¯ ‡  ˙ Ó Í ˘ Ó‰ · ÆÈ  ÈÈÙ‡ ¯ ˜ Á ÈÂÒÈ  Ï ‰ Ó‚ „ Î ¢ ˙ È  Î ˙ ¢ ˙ ¯ ‡  ˙ Ó ÔΠ˙ ‡ Ó‚ „ ˙ ‚ ˆ ÂÓ ¯ ˜ Á ÈÂÒÈ  Ï ˘ Ú ˆ È · È„ Î Í ˙ ÌÈ ¯ · ÂÚ ÌÈ„ ÈÓÏ ˙ ˘ ‰„ ÈÓÏ ÈÎÈω ˙ Æ ® ÌÈÙÒ  ÌÈÈÂÒÈ  Ô  Î ˙  ˙  ¯ Ú ˘ ‰ ˙ ‡ ÏÚ‰ ¨ ˙ Âχ ˘ ˙ Ïȇ ˘ © ‰ ˙ ÈÎ · ‰„ ÈÓω È ¯ ˆ  ˙ Ï ˘ ˙ Î ¯ Ú‰ Ï ÌÈÈË  ˙ ‡ ÌÈÎÈω ˙ Ï ˘ Á ˙ ÈÙ · „ ˜ Ó ˙ Ó ˙ È  Î ˙ ‰ Ï ˘ ÌÈ  ÈÈ  ÚÓ‰ ÌÈË · ȉ‰ „ Á‡ ‰ Î ¯ Ú‰‰ Í ¯ „ È ¯ ÂÁ‡ Ó ˘ Ï  ÂÈ ˆ ¯ ‰ ˙ ‡ ¯ È · ÒÓ ˜ ¯ Ù‰ Æ ® ˙ ÈÙÂÏÁ ‰ Î ¯ Ú‰ © ÌÈ„ ÈÓÏ ˙ ‰ Ì ˙ ¯ ˘ Ή ÈÎ ¯ „ ÏÚ ˘ ‚ „ Í ˙ Ó ‰  „  ÌÈ ¯ ÂÓ‰ ˙ ¯ ˘ Ή ˙ ÈÈ‚ ÂÒ Æ‰ ˙ ‡ ¯ ‡ ˙ Ó ˙ È„ ÂÁÈȉ ȇ ˆ ÓÓ ÏÚ ÌÈ ¯ · ÁÓ‰ ÌÈÁ„ Ó ÔÎ ÂÓÎ Æ ˙ ¯ ˜ ÂÁ ‰„ · ÚÓ Ï ˘ ‰ ÏÈÚÈ ‰ ÏÚÙ‰ Ï ÌÈ ¯ ÂÓ Ï ˘
למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 1 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 2 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 3 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 4 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 5 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 6 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 7 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 8 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 9 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 10 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 11 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 12 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 13 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 14 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 15 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 16 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 17 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 18 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 19 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 20 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 21 |

למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך


About Book למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך


page hebrew university magnes press
The Hebrew University Magnes Press Outlet

תולדות דרום-מזרח אסיה בזמן החדש
הספר תולדות דרום-מזרח אסיה בזמן החדש - קווי יסוד דן בארצות מיאנמר (בורמה לשעבר), תאילנד, ויאטנאם, קמבודיה, לאוס, מאלאזיה, אינדונזיה, סינגפור, פיליפינים וטימור. אזור זה מתייחד ב&#

ממשה ליהושע ומנס לטבע: ניתוח ספרותי של פרקי הכיבוש
[R]ספר יהושע זכה להתייחסויות מקיפות של חוקרי היסטוריה, ארכאולוגיה וגאוגרפיה, אולם טרם נידונו היבטיו הרעיוניים והספרותיים. מחקר זה בא למלא את החסר. במוקדו עומד בירור האידא&#

הלא מודע במדע ובפסיכואנליזה
כיתת אמן בכתיבה ובפיתוח רעיונות מורכבים הן לפסיכואנאליטיקאים והן לפילוסופים של המדע. רחוק מפופוליזם ועם זאת מלהיב. דר גידי רובינשטיין, הארץ-מוסף ספרים, 7 יוני 2006. (עוד בביקו&

נגד מידיאס
דמוסתנס, הנואם הדגול, התנדב לממן את הוצאותיה של מקהלת גברים לחגיגה העירונית הגדולה לכבוד דיוניסוס שנערכה באתונה באביב שנת 348 לפסהנ. הוא הכין לחברי המקהלה וגם לעצמו תלבושו

הדמוקרטיה הקלסית: התהוותה, תפקודה, עקרונותיה ותלאותיה באתונה
באתונה הקלסית קמה הדמוקרטיה הראשונה בתולדות האנושות, שהייתה לדמוקרטיה הישירה המפורסמת ביותר בכל הזמנים. הספר בוחן את תהליכי צמיחתה והעמקתה, את תפקוד מוסדותיה והליכי ק

תרגום בצל העימות: נורמות תרגום מן הספרות העברית החדשה לשפה הערבית, 1948—1990
אווירת העוינות בין יהודים לערבים שליוותה את הקמתה של מדינת ישראל העיבה על המגעים התרבותיים בין הצדדים. רבים התקשו לראות את עולמו הרוחני של הצד השני במשקפיים ניטרליים ה–

Treasures on Camels' Humps: Historical and Literary Studies
The twenty-five new studies in this volume present the reader with an up-to-date picture of some of the issues and the methodologies that engage scholars of the Ancient Near East. These essays reflect the broad span of the field, both geographically and chronologically, from Sumerian texts of the third millennium BCE, to the town of Nuzi in Iraqi Kurdistan in the mid-second millennium, from there to inquiries into Assyrian and Babylonian documents and inscriptions, as well as into recently recovered Aramaic ostraca from Idumea in southern Israel dating to the fourth century BCE. Rounding off this varied and rich collection are several investigations concerning Ancient Israel and biblical matters. Specialists from Israel, Europe, the United States, Canada and Japan have joined together in this volume to honor Israel Eph‘al, professor emeritus of Jewish History at the Hebrew University of Jerusalem, whose many scholarly achievements are hereby noted.

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי במשתנים אחדים: תקצירי תיאוריה ותרגילים כולל תקליטור
ספר לימוד זה מיועד לסטודנטים הלומדים חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי במשתנים אחדים ו-אנליזה וקטורית במוסדות להשכלה גבוהה בקורסים:חדוא 2, חדוא 2 מ, חדוא 2 ת, וחשבון אינפיניטיסי&

Perspectives: Revue de l'Université Hébraïque de Jérusalem, La Bible dans tous ses États
Appears once a year, under the guidance of the French Department of the Hebrew University of Jerusalem.

COPING WITH CRISIS: Conflict Management and Resolution
Coping with Crisis focuses on the theme of conflict management and resolution in its many facets: on the level of individuals, families, groups, cities, and countries, in the spheres of environment, economics, law, and politics, and through its representation in literature and the arts. The essays in this three-part volume, grouped into the rubrics of Humanities, Law, and Social Sciences, describe varied modes of response to conflict, presenting both theoretical discussions and many instructive examples of how potentially volatile situations may be avoided or defused.

Journal of Rural Cooperation Vol. 34, 1, 2006
The Journal of Rural Cooperation (JRC) is an interdisciplinary journal focusing on cooperatives and related rural organizations in developed and less developed countries. Topics of particular interest are cooperatives facing trends of globalization and privatization, the web of cooperative-community relationships, and cooperatives as part of such broader systems as mainstream economics, economies in transition, the social economy or related alternative paradigms

איטליה כרך ט'ז: כתב עת לחקר תולדותיהם, תרבותם וספרותם של יהודי איטליה
כתב העת 'איטליה' משמש מזה שנים אחדות במה מרכזית לחוקרים העוסקים במישרין או בעקיפין בהיבטים שונים של תולדות יהודי איטליה, ספרותם ותרבותם, בכל הדורות

קול גדול ולא יסף: תורת ישראל בין שלמות להשתלמות
עילאיותה של תורת ישראל הובנה במהלך הדורות בשתי דרכים חלופיות: יש שהיא מיוחסת לתורה מראשיתה כהוויה מושלמת וקבועה שאי-אפשר להוסיף עליה, ויש שהיא מיוחסת לתורה כהתהוות ההו–

הופעותיו של הכוח במיסטיקה היהודית
הספר דן בדגמים של היחס בין הכוח האלוהי לכוח האנושי בספרות המיסטית היהודית. דגמים אלה חולצו מתוך שלל טקסטים, שרבים מהם נמצאים בכתבי יד וטרם נידונו במחקר. הדיון מצביע על ההמ&

שפת אזרח בישראל
שפת אזרח בישראל הוא קובץ מחקרים, מסות ודיווחים אודות מפגשים בין יהודים וערבים המציעים ראייה מגוונת שמנסה לענות על השאלות הללו. נכללים בו מאמרים הבוחנים את שורשי הפערים 

על משלחת הכזב
פיליפוס מלך מוקדון עלה לשלטון ב-359 לפסהנ. לאחר תקופת גיבוש פנימי הוא פנה למדיניות של התפשטות מכוונת שהחלה לעורר דאגה באתונה. באתונה נוצרו שתי סיעות, סיעת מלחמה שרצתה בגיוס 

ביקורת התרבות החילונית
הספר ביקורת התרבות החילונית עוסק ביסודות הערכיים, המוסריים, החברתיים, הלאומיים-פוליטיים והרוחניים-דתיים של התרבות החילונית המודרנית בעם היהודי ובמדינת ישראל. נושאים &

שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום יט
רשימת מאמרים המופיעים בכרך זה: מקרא טובה גנזל מעמדם של בעלי התפקידים במקדש העתידי בנבואת יחזקאל יעקב מילגרום התכונות הייחודיות של מקדש יחזקאל מניין?נועם מזרחי בין חק

עיונים בחינוך היהודי כרך יא: שפות וספרויות בחינוך היהודי מחקרים לכבודו של מיכאל רוזנק
עיונים בחינוך יהודי הוא בימה לניתוח מחקרי של סוגיות מרכזיות בתחום החינוך היהודי בימינו. הסדרה באה לתת ביטוי לאמונה בחיוניותו של הקשר בין תיאוריה למעשה כחלק מן המאמץ לש

קטעי מדרשי הלכה מן הגניזה
תרומת הגניזה הקהירית למחקר מדרשי ההלכה ניכרת במיוחד בשני היבטים. ההיבט הראשון, שכמעט לא מצאנו כיוצא בו בשאר ענפיה של ספרות התלמוד הקלסית, הוא גילוי קטעים ממדרשים אבודים. &#

ים המלח: אתר המרפא הטבעי הטוב בעולם
הספר עומד לצאת לאור בקרוב, ניתן לרכוש אותו ולקבלו כשיראה אור. הספר מסכם את הידע הרב על יעילותו של ים המלח בטיפול במגוון רחב של מחלות. הספר הוא הראשון בנושא זה המיועד לקהל הר

תורת הגישור
מהו גישור? מה הקשר שלו לשפיטה? כיצד שניהם מתיישבים עם הרעיונות המרכזיים בתחום המשפט? הספר מספק סקירה מקיפה של תופעת הגישור ושל הקשר שלה עם המשפט מבחינה תיאורטית ומעשית. ה•

יהודים מול הצלב גזרות תתנ''ו בהיסטוריה ובהיסטוריוגרפיה
המאורעות שהתרחשו עם צאתם של צבאות הצלבנים לעבר ירושלים, בחודשי האביב והקיץ של שנת תתנו (1096), נחרתו עמוק בזיכרון הקולקטיבי של העם היהודי. הם יצרו בזיכרון זה תבנית מוקדמת ואב-ט&

תוספתות תרגום לנביאים
בצד התרגום הארמי הרשמי לנביאים, המכונה 'תרגום יונתן', הילכו בקהילות ישראל תרגומים ארמיים נוספים. תרגומים אלה, המצויים רובם ככולם בכתבי יד, מכונים במחקר המודרני 'תוספתות 

הרמנויטיקה במחשבה היהודית החדשה
הספר הרמנויטיקה במחשבה היהודית בעת החדשה עוסק בבעיות הפילוסופיות של פרשנות טקסטים שכתבו פילוסופים יהודיים ממשה מנדלסון במאה התשע עשרה עד ז'ק דרידה ועמנואל לוינס במח

אחרון משוררי האלהים:מיתוס, אתוס ומיסטיקה ביצירתו של יוסף צבי רימון
הספר אחרון משוררי האלהים עוסק בראשית השירה הדתית המודרנית בארץ ישראל כפי שהשתקפה ביצירתו המוקדמת של יוסף צבי רימון (1889¬-1958), על רקע התהפוכות הרבות שעברו על היישוב היהודי הישן

מבט אחורה: זכרונות
אוטוביוגרפיה מרתקת של חוקר צומח הארץ וגידוליה, מראשוני הבוטנאים באוניברסיטה העברית בירושלים, שהיה ממקימי הפקולטה לחקלאות ברחובות ושמחקריו תרמו רבות לפיתוח החקלאות 

זהויות במדים: גבריות ונשיות בצבא הישראלי
'גבר גבר' - צ.ה.ל הוא הזירה בה מעוצבות הזהות הגברית והנשית המלווה כל מי ששירת בצבא למשך כל חייו. גבריות, כמו נשיות, היא דימוי או אידאל שהכול מכירים אך איש אינו יכול להגדירה במד•

רשי - פשוטו של מקרא ומדרשו של מקרא


אהבה ארצית - אהבה שמיימית
המקרא, כחלק בלתי נפרד מן התנך הנוצרי, הוא אחד ממקורות ההשראה החשובים ביותר באמנות המערבית. הספר אהבה ארצית – אהבה שמימית דן בסיפוריהם ובייצוגיהם החזותיים של שני זוגות מקר&

עיונים בחינוך היהודי כרך יב: השפה העברית בעידן הגלובליזציה
אסופת המאמרים בספר השפה העברית בעידן הגלובליזציה פונה הן לחוקרים והן למורים העוסקים בהוראת השפה בשדה ומאפשרת לקורא עיון מקיף ומגוון בהיבטים שונים הנוגעים לעברית. הקו

עתיד הדמוקרטיה
'כל מי שדואג לדמוקרטיה, בין כאזרח, בין כפעיל פוליטי ובין כחוקר, חייב לברך על הופעתו של קובץ המאמרים של נורברטו בוביו. במאמרים אלו גלומים חדות המחשבה, החכמה ורוחבה ועומקה של &

המזרח החדש מו: אסלאם: חברה ומשפט
המזרח החדש כרך מו אסלאם: חברה ומשפט כולל אחד עשר מאמרים. חטיבת המאמרים המוקדשת למשפט בוחנת את המפגש בין מערכות חוק שונות – מערכת החוק המוסלמי ומערכת החוק של מדינת ישראל – וב•

קניין לדורות: היסטוריונים יוונים וכתיבת ההיסטוריה ביוון ורומא
שני תנאים דרושים להתהוות היסטוריוגרפיה: מטרה מעשית לידיעת העבר וגישה ביקורתית למקורות המידע. שני התנאים התמלאו ביוון העתיקה: ראשית המדעים והפילוסופיה באיוֹניה הכשיר&#

על הליריות של הנפש
מהי הליריות של הנפש? האם מדובר בתכונה המייחדת את נפשם של משוררים בלבד, או שמא באיכות נפשית המצויה בכל אחד מאתנו, אולי אף מתנה את עצם קיומו של מרחב נפשי? ספר זה מנסה לבחון את מש

אתיקה במחקר
המחקר המדעי תורם, ללא ספק, לקדמה ולרווחה של החברה. בה בעת המחקר הוא נקודת מפגש בין קבוצות בעלות אינטרסים שונים -- חוקרים, מוסדות שהמחקר נערך בהם, גורמים מממנים, סוכנויות ממשל

או או: כרך שני
סרן קירקגור (1813–1855) איננו רק אביו של האקזיסטנציאליזם הדתי, הוא היה גם פילוסוף-סופר מחונן, שגייס את כישרונו הספרותי לשירותה של התפלספות מהפכנית ומיוחדת במינה זו. בכרך השני של ס–

מימרה מגיה מיתוס: פרקי דרבי אליעזר לאור מחקר הספרות העממית
החיבור פרקי דרבי אליעזר, למן חיבורו (כנראה במאה השמינית) ועד ימינו, זכה לפופולריות רבה בקרב קהל קוראים מגוון. ואכן, אין דומה לו בספרות העברית של שלהי העת העתיקה וימי הביניי

החינוך הבלתי פורמלי במציאות משתנה
הספר החינוך הבלתי פורמלי במציאות משתנה עוסק בתחום חינוכי שבו העשייה רבה ודינמית ואילו המחקר והכתיבה האקדמית על אודותיו מועטים. הספר מקיף את תחומי החינוך הבלתי פורמלי מ

Between Poles and Jews: The Development of Nahum Sokolows Political Thought
This book focuses on the formative years of Nahum Sokolow’s political thought during the years in which he dedicated his energies to working within the social fabric of the Jewish community of Polish lands

היהודים וישראל בעיתונות הסובייטית בתקופת גורבצ'וב
בשנות כהונתו של מיכאל גורבצ'וב כנשיא ברית המועצות (1988--1991) התרחשו בה שינויים מרחיקי לכת שבאו לידי ביטוי בהרחבת החופש הפוליטי והתרבותי ובניסיון להנהיג רפורמות כלכליות. השינ•

מחשבות רגועות משפת האגם
צ'יאן מו (1895—1990) כתב את מחשבות רגועות משפת האגם באביב שנת 1948, על סף כינון המשטר הקומוניסטי בסין והפיצול מטיוואן. בספר שלושים פרקי הגות העוסקים במגוון נושאים ובמרכזם שאלת טבע החי&

חיים בצוותא: הרובע היהודי של פוזנן במחצית הראשונה של המאה השבע עשרה
ספר מקורי זה פורס בפני הקורא שחזור של חיי היהודים בפוזנן, אחת הקהילות הגדולות והתוססות ביותר במזרח אירופה במאה השבע עשרה. הוא פותח בתיאור התהוות הרובע היהודי בעיר ובשינ

מקדש אדם: ההפנמה הדתית ועיצוב חיי הדת הפנימיים בראשית החסידות
מהי תרומתה הייחודית של החסידות לעולם הרוח היהודי? מדוע היא משמשת גם היום דגם להתחדשות רוחנית יהודית? 'מקדש אדם' הוא מחקר חדשני המתאר את היבטיה השונים של הפנמת החיים הדתיי

יחסי ישראל עם ארצות מזרח אירופה מעת ניתוקם בשנת 1967 עד חידושם בשנים 1991-1989
בשנים 1989-1991 חידשה ישראל את יחסיה הדיפלומטיים עם ברית המועצות, בולגריה, הונגריה, יוגוסלביה, פולין וצ'כוסלובקיה, יחסים שנותקו בעקבות מלחמת ששת הימים. נוספה אליהן אלבניה, שעמה כ&#

On Chariots with Horses of Fire and Iron
This book deals with the arrival of modernity in the Holy Land in the form of the 86 km Jaffa-Jerusalem Railway. Befitting the completion of such a substantial undertaking, the inauguration, in September 1892, was a grand affair, attended by representatives of the Ottoman Empire, consuls, religious leaders, and foreign delegations. The tracks approached Jerusalem from the southwest through the Judean Mountains, taking advantage of the deep, winding river bed of the Soreq Valley. This afforded the least steep route, though even then the grades were a challenge for the locomotives. Since the tracks were of narrow meter-gauge they could easily follow the natural contours of the land on the ascent to Jerusalem, the highest point, at about 700 meters above sea level

מקרא לישראל: יואל עמוס
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

ביטחון סוציאלי בישראל
הספר סוקר את התפתחות מדינת הרווחה בישראל על פי תכניות הביטחון הסוציאלי לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים. בסיומו נבחנת הצלחת מערכת הביטחון הסוציאלי בישראל להשיג את יעדי&

Journal of rural cooperation, Vol. 35, 1, 2007
The Journal of Rural Cooperation (JRC) is an interdisciplinary journal focusing on cooperatives and related rural organizations in developed and less developed countries. Topics of particular interest are cooperatives facing trends of globalization and privatization, the web of cooperative-community relationships, and cooperatives as part of such broader systems as mainstream economics, economies in transition, the social economy or related alternative paradigms.

Evidence Of Francophony In Mediaeval Levant: Decipherment and Interpretation
This study is an annotated edition and commentary of an Arabic-Old French phrase book found on the last thirteen pages of a Coptic lexicographic treatise compiled in the thirteenth century and recopied in the sixteenth century (MS. BnF Copte 53). The main value of this work is two-fold: first, it is a specimen of the Crusader Old French, of which little has been preserved; and second, it provides evidence for the vernacular language of the period. In the analysis of the material, an attempt has been made to reconstruct from a diachronic-diatopic perspective the vernacular French spoken at Acre in the mid-thirteenth century. This volume will be of interest for Romance linguists and philologists, as well as historians of the Crusades and the Latin East. Arabists and historians of the late medieval Muslim Middle East of this time will also find much of use in this work.