למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 7 - The Hebrew University Magnes Press

למידה בדרך החקר פירושה חיפוש תשובות לשאלות כאשר הלומד פעיל בהבניית הידע שלו, כלומר, יוצר תובנות חדשות תוך הפעלת מגוון אסטרטגיות חשיבה. הלמידה וההוראה בדרך החקר רווחת במ&#

‡  · Ó ¯ ‰ ÂÊ ˙  Ú Â„ È ˜ Ù ˙ ¯ ˜ ÈÚ Æ„ ÈÓÏ ˙ ‰ χ ‰ ¯ ÂÓ‰ Ó Ú„ È ÈÙ‚ ˙ ¯ · Ú‰ · ˙ „ ˜ Ó ˙ Ó ˙ È ˙ ¯ ÂÒÓ‰ ‰‡ ¯ ‰‰ È ˙ ¯ ÂÒÓ‰ ‰‡ ¯ ‰‰ ÍÈω ˙ · ÆÌ ˙ ‡ Ô  ˘ Ï ÂÏω Ú„ ȉ ÈÙ‚ ˙ ‡ ËÂÏ ˜ Ï ‡ ‰ „ ÈÓÏ ˙ ‰ Ï ˘ ÆÏÈÚÙ „ ÈÓÏ ˙ ‰  · ˘ ÍÈω ˙ · ‰  ÈÈ  Ú ¯ ˜ Á‰ Í ¯ „ · ‰‡ ¯ ‰ ¨ ÍÎÏ „ ‚ È  · ÆÏÈ · Ò „ ÈÓÏ ˙ ‰ ˙ ÂÈ  ÓÂÈÓ ˙ ÏÚÙ‰ Í ˙ ˙ Âχ ˘ Ï ˙  ·  ˘ ˙ ˘ ÙÁÏ ‡ ‰ ¯ ˜ ÂÁ‰ „ ÈÓÏ ˙ ‰ Ï ˘ „ È ˜ Ù ˙ Í ¯ „ · ‰‡ ¯ ‰ · „ ˜ Ó ˙ Ó‰ ‰ ¯ ÂÓ‰ Ï ˘ „ È ˜ Ù ˙ ¯ ˜ ÈÚ ÆÚ„ È ˙ ÈÈ  · ‰  ˙ ‰  · ‚ ‰ · È ˘ Á ¯ · ÚÓ · ÆÔÎω Ó ˙ ‡ ÔÂÂÎÏ ‰„ ÈÓÏ ˙ ÂÈ  Ó„ ʉ ÌÂÊÈÏ ‡ χ Ú„ È ¯ È · Ú‰ Ï Â  ȇ ¯ ˜ Á‰ ‰ Á  ÓÏ Ú„ ȉ ¯  ˜ ÓÓ ÍÙ‰ ‰ ¯ ÂÓ‰ ¯ ˜ Á‰ Í ¯ „ · ‰„ ÈÓÏ ‰‡ ¯ ‰ Ï ˙ È ˙ ¯ ÂÒÓ ‰‡ ¯ ‰ Ó ÆÚ„ È ˙ ˘ ÈÎ ¯ ÈÎÈω ˙ Ï ˘ Æ ˘ „ Á ÔÂÈÚ ¯   ȇ χ ¯ ˘ È · Í  ÈÁ‰ ˙ Î ¯ ÚÓ · ¯ ˜ Á‰ Í ¯ „ · ‰„ ÈÓω  ‰‡ ¯ ‰‰ · ÂÏÈ ˘ ˙ ˘ È‚ · ˙   ‚ Ó ˙ ÂÈÂÒ  ˙ ‰ Ï ˘ ˙ ‡ Ó‚ „  ¯ · Ë ˆ ‰ ¨ ץ ¯ ‡ · È ¯ · Ú‰ Í  ÈÁ‰ ˙ È ˘ ‡ ¯ ʇ Ó „ Ú ÌÈ„ Ïȉ Ô‚ Ó Æ ˙ ˘ „ ÂÁÓ ‰  „ ÚÏ ¯ ˜ Á‰ Í ¯ „ · ‰„ ÈÓω  ‰‡ ¯ ‰‰ ‰ ÎÂÊ ÌÂÈÎ Æ ¯ ˜ Á‰ ˙  ¯ ‚ ÒÓ · Æ ¯ ˜ Á ˙ „ ÈÓÏ Ï ˘ ÌÈ   ˘ ÌÈË · ȉ · ÌÈ„ ÈÓÏ ˙ ÈÙχ ˙ ‡ Ó ÌÈ ˜ ÒÂÚ ‰ ËÈÒ ¯ · È  ‡‰ ÌÚ ÌÈ„ Ú ˆ   Á  ‡ ˘ ‰„ · ÂÚ‰ ˙ ‡ ÏÓÒÓ‰ ¨ ‚ ˙ ÂÓÏ ¢ ¯ ˜ Á¢ Á  ÂÓ‰ ÍÙ‰ ˙  · ¯ ˙ ÂÈΠ ÈÁ ¯ ˜ Á‰ ˙ ˘ È‚ · ‰‡ ¯ ‰ · ÌÈ ˜ ÒÂÚ‰ ÔÈ · Æ ˙ ÂÓ„ ˜ ˙ Ó ‰‡ ¯ ‰ ˙ ÂËÈ ˘ · ÌÈ  ΄ Ú ˙ Ó ÔÓʉ ÌÈ„ ÈÓÏ ˙ ÌÈ‚ È ˆ Ó ‰ · ˘ ‰ Π¯ Ú ˙ ÆÌÈÈ„ ÂÁÈÈ ÌÈÁ  ÂÓ ‰ ·  ‰ Ù ˘ ÏÏÂΉ ÁÈ ˘ Á ˙ Ù ˙ ‰ È ˙ · · ‰ ‰ Ó ¨ ÌÈ ¯ ‰  ÌÈ ¯ ÂÓ ¨ ÌÈ ˙ ÈÓÚ È  Ù · ‰  ˘ ‰ Íω Ó · ÂÚ ˆ È · ˘ ¯ ˜ Á‰ ˙ „  · Ú ˙ ‡ Æ ·  ˘ Á ÈÊÎ ¯ Ó Ú ¯ ȇ ÌÈ · ¯ ¯ ÙÒ Æχ ¯ ˘ È · Í  ÈÁ‰ ˙ Î ¯ ÚÓ · ˙ ¯ ÎÂÓ ‰ Ú„ È „ ÂÓÈÏ Í ¯ „ Î ‰ ¯ ‡ ÎÏ ˙ Á ¯ ¯ ˜ Á‰ Í ¯ „ ÌÈÏÂÎÒ ˙  ÌÈÈ ˘ ˜ ÏÚ ÌÈÁ„ Ó ¯ ˜ Á‰ ˙ ˘ È‚ · ÌÈ„ · ÂÚ‰ ÌÈ ¯ ÂÓ ÌÈ„ ÈÓÏ ˙ ¨ ˙ ‡ Ê ÌÚ ‰  ÓÓ ¯ ÎÈ  ˜ ÏÁ ˘ ‰‡ ¯ ‰ Í ¯ „ Ï ¯ ÓÂÁ ˙ ¯ · Ú‰ ‰ ¯ ˜ ÈÚ ˘ ‰‡ ¯ ‰ Í ¯ „ Ó ¯ · ÚÓ‰ ÆÌÈ · ¯ ‰ ‡ ¯ ‰‰ ÈÎÈω ˙ ˙ ‰ Ó ˙ ÒÈÙ ˙ · ÌÈÈ  È ˘ · Í ¯ Î ¨ ÌÈ„ ÏÈ Ï ˘ ¯ ˜ Á ÈÎÈω ˙ ˙ ÈÈÁ  ‰ ÏÏÂÎ ‡ ÏÙ ˙ ‰ Ï Ôȇ ¨ ÍÎÈÙÏ Æ‰ ˙ ÈÎ · ‰ ¯ ÂÓ‰ „ ÓÚÓ ·  ˙  ˘ ¯ „  ‰ ‰‡ ¯ ‰‰ ˙ ÂÈ‚ Ë ¯ ËÒ‡ · ¨ ‰ „ ÈÓω  ˙ ÂÈ ˙ ¯ ÂÒÓ‰ ‰‡ ¯ ‰‰ ÈÎ ¯ „ Ó ¯ · ÚÓ‰ ˙ ‡ ˙  ˘ ÚÏ ÌÈ ¯ ÂÓÏ ‰ ˘ ˜ ˙  ·  ¯ ˜ ÌÈ ˙ ÚÏ ˘ ÍÎ ÏÚ ˜ ÂÈ„ · ‰ Ó ¯  ¯ · ‡ Ï ÌÈ ¯ ÂÓÏ ¨ ÔÎ ÏÚ ¯ ˙ È Æ ¯ ˜ Á‰ Í ¯ „ · ‰‡ ¯ ‰ Ï Ô‰ ÈÏÚ ÌÈ  ÂÓ‡ ̉ ˘
למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 1 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 2 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 3 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 4 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 5 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 6 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 7 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 8 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 9 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 10 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 11 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 12 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 13 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 14 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 15 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 16 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 17 |

למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך


About Book למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך


page hebrew university magnes press
The Hebrew University Magnes Press Outlet

יהודים מול הצלב גזרות תתנ''ו בהיסטוריה ובהיסטוריוגרפיה
המאורעות שהתרחשו עם צאתם של צבאות הצלבנים לעבר ירושלים, בחודשי האביב והקיץ של שנת תתנו (1096), נחרתו עמוק בזיכרון הקולקטיבי של העם היהודי. הם יצרו בזיכרון זה תבנית מוקדמת ואב-ט&

מקרא לישראל שמואל א'
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום טו
An annual for biblical and ancient near easstern studies

ביקורת התרבות החילונית
הספר ביקורת התרבות החילונית עוסק ביסודות הערכיים, המוסריים, החברתיים, הלאומיים-פוליטיים והרוחניים-דתיים של התרבות החילונית המודרנית בעם היהודי ובמדינת ישראל. נושאים &

עיונים בחינוך היהודי כרך י: מיהו היהודי המחונך? כיוונים בפילוסופיה של החינוך היהודי
The essays in this volume are a summary of a conference held in honour of Prof Michael Rosenak on the occasion of his retirement from the Melton Centre. The articles all deal with, either directly or indirectly, the question of the cultivation of the educated Jewish citizen as viewed from plural perspectives. There is an article on the moral and intellectual challenges in teaching the Bible both in the Orthodox and non Orthodox school system. There is also an article on the introduction of Holocaust studies into different educational frameworks

פיזיקה א-ב
הפיזיקה של אריסטו אינו אלא פילוסופיה של הטבע; דין וחשבון שיטתי ורציונלי על תופעות וגילויים המשותפים לכל העצמים בטבע. המצפה למצוא בו את מה שמקובל למצוא בספר פיזיקה מודרנ

מלח הארץ: יד לחלוצי המלח משה נובומייסקי ומשה לנגוצקי. סדרה למחקרי ים המלח. כרך 2
הידעתם כי ים המלח הוא חלק מבקע שנוצר עקב תנועת הלוחות בין אסיה ואפריקה? כי בעשרות אלפי השנים האחרונות ים המלח מתפקד כ'מד גשם' ענקי? כי צמחיו הבשרניים של האהל המגושם מחזיקי–

טקסט תאוריה פרשנות
אמנות היא תפיסת מציאות על פי הדמיון. באמצעות הדמיון מתפקדת האמנות ככלי יצירתי לביטוי, עיצוב, ייצוג ושיקוף רוח היוצר והזמן והמקום הפסיכו-תרבותיים. בספר טקסט תאוריה פרשנו

Biblical Hebrew in Its Northwest Semitic Setting: Typological and Historical Perspectives
In 1961 William L. Moran published “The Hebrew Language in Its Northwest Semitic Background” (in The Bible and the Ancient Near East: Essays in Honor of William Foxwell Albright) in which he presented a state-of-the-art description of the linguistic milieu out of which Biblical Hebrew developed. In the light of the significant advances in the study of Biblical Hebrew and Northwest Semitic in the past four decades, the Institute for Advanced Studies of the Hebrew University of Jerusalem convened an international research group during the 2001-2002 academic year on the topic “Biblical Hebrew in Its Northwest Semitic Setting: Typological and Historical Perspectives.” The present volume presents the fruits of the year long collaboration. The articles are based on the lectures that were given during the year. A wide array of subjects are discussed, all of which have implications for the study of Biblical Hebrew and Northwest Semitic.

איטליה: כתב עת לחקר תולדותיהם, תרבותם וספרותם של יהודי איטליה - משה דוד קאסוטו
בכרך זה, השלישי בסדרה 'כינוסים, סדרת מוספים' של 'איטליה', כונסו מאמרים שראשיתם בהרצאות אשר הושמעו בימים יא-יב בסיוון תשסב (22-23 במאי 2002) בכנס על תרומתו המדעית של משה דוד קאסוטו (פי

עיונים בחינוך היהודי כרך יב: השפה העברית בעידן הגלובליזציה
אסופת המאמרים בספר השפה העברית בעידן הגלובליזציה פונה הן לחוקרים והן למורים העוסקים בהוראת השפה בשדה ומאפשרת לקורא עיון מקיף ומגוון בהיבטים שונים הנוגעים לעברית. הקו

המזרח החדש מה: זרמים בהיסטוריוגרפיה של המזרח התיכון
'זרמים בהיסטוריוגרפיה של המזרח התיכון', הוא תולדה של הכינוס העשרים וארבעה של החברה המזרחית הישראלית, אשר נערך באוניברסיטת תל אביב בשנת 2000 ועניינו היסטוריוגרפיה מזרח תיכ

הלוגיקה של קבילות ראיות
חיבור זה עוסק בהצבעה על כללים ועקרונות לקבלה או פסילה של ראיות, ניסוחם וניתוחם. האינטרס המחקרי של החיבור היה ללכוד את הרציונלים המשותפים לכללים אלה באמצעות מודלים תאור

ההשכלה לגווניה: עיונים חדשים בתולדות ההשכלה ובספרותה
[R]ההשכלה הייתה חלק מפסיפס הנאורות האירופית ובו בזמןההשכלה הייתה חלק מפסיפס הנאורות האירופית ובו בזמן גם הקרינה זהות יהודית מובהקת. ייחודיותה של ההשכלה באה לידי ביטוי ב

ביטחון סוציאלי בישראל
הספר סוקר את התפתחות מדינת הרווחה בישראל על פי תכניות הביטחון הסוציאלי לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים. בסיומו נבחנת הצלחת מערכת הביטחון הסוציאלי בישראל להשיג את יעדי&

מקרא לישראל ירמיה כ''ו-נ''ב
פירושו של פרופ יאיר הופמן לספר ירמיה (שני כרכים, למעלה מ-900 עמ) ראש בית הספר למדעי היהדות באוניברסיטת תל-אביב. מחזיק מבוא מקיף (94 עמ), מבואות לפרשיות שבספר ופירוש. זה הפירוש המדעי

מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי כג
בחוברת תוכן עניינים ותקציר באנגלית. האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למדעי הרוח, המכון למדעי היהדות.

יצירה עצמית: חיים, אדם ויצירה על פי ניטשה
מהי היצירה העצמית של האדם? כיצד חירותו אפשרית? מהם תהליכי ההיריון והלידה של השפע הפנימי של האדם היוצר? האם העל-אדם הוא בר מימוש או אוטופיה? כיצד התרבות והמציאות קשורות בחוו

אלברט איינשטיין רעיונות ודעות
רב המכר של 2005! יכולתו המדהימה של אלברט איינשטיין לחדור היישר אל לבו של נושא כלשהו ניכרת בכתיבתו בעניינים כלליים ממש כמו בעבודותיו המדעיות. בזכות סגולה נדירה זו הבעיות המו

כרם חמד- חכמת ישראל


איטליה כרך ט'ז: כתב עת לחקר תולדותיהם, תרבותם וספרותם של יהודי איטליה
כתב העת 'איטליה' משמש מזה שנים אחדות במה מרכזית לחוקרים העוסקים במישרין או בעקיפין בהיבטים שונים של תולדות יהודי איטליה, ספרותם ותרבותם, בכל הדורות

כאן ושם, עכשיו ובימים האחרים
שנים רבות הייתה פולין ליהודיה 'פּוֹלִין הָעֲדִינָה הַקְּדוּמָה לְתוֹרָה וְלִתְעוּדָה לְמִיוֹם סוּר אֶפְרַיִם מֵעַל יְהוּדָה, מקום ללון בו עד בוא הגאולה. יהודי פולי

'חלומות השוא ידברו'?: חלומות התגלות במקרא ומקומם בתולדות האמונה והמסורת בישראל הקדומה
הספר מציג את ריבוי ההשקפות ואת הדו-ערכיות שבהתייחסות המקראית לחלום מתוך התמקדות בסוג חלום מיוחד, חלום התגלות – התחקות אחר גלגוליו, דפוסיו וסוגי המסורות המשתקפות בו, המיו

המבט המופנה לאחור
מאפייניה של הפואמה נבחנים בספר זה באמצעות קריאה בפואמות של שלושה משוררים – ישראל פנקס, הרולד שימל ואהרן שבתאי, ובאמצעות סקירה היסטורית-ז'נרית של המסורת שממנה צמחה הפואמה

מבואות לאתיקה א
אתיקה של תחום פעילות כלשהו של החיים האנושיים היא תפיסה בדבר ההתנהגות הראויה באותו תחום. עיסוק בהתנהגות הראויה בתחום אנושי כלשהו הוא מטבעו עיסוק בתחום הזה עצמו, בזהותו, ב

מנהיגות בלבן
בריאות היא ערך יסוד שהמדינה המערבית המודרנית מחויבת לשמרו ולקדמו. תמורות חברתיות מכתיבות ציפיות לאיכות בשירותי הבריאות ולטיפולים חדשים, חלקם עתירי טכנולוגיה. מקצוע ה&

פונדמנטליזם יהודי והר הבית
הר הבית הוא המקום הקדוש ביותר ליהדות והשלישי בקדושתו לאסלאם לאחר מכה ומדינה. אופיו הקדוש הפך אותו לאחד ממוקדי הסכסוך הישראלי-ערבי. בחודש מרס 1996 פסק ועד רבני ישע, שחבריו הם ר&#

בין פז'וז'י לשצ'וצ'י ובין תלאביב לאוהיו
חנוך לוין הוא מחזאי, בימאי, סטיריקן, משורר וסופר, שרבים רואים בו את אחד היוצרים הישראלים החשובים והמשפיעים ביותר במאה העשרים. הספר בין פז'וז'י ושצ'וצ'י ובין תל-אביב לאוהיו, &

למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך
למידה בדרך החקר פירושה חיפוש תשובות לשאלות כאשר הלומד פעיל בהבניית הידע שלו, כלומר, יוצר תובנות חדשות תוך הפעלת מגוון אסטרטגיות חשיבה. הלמידה וההוראה בדרך החקר רווחת במ&#

קניין לדורות: היסטוריונים יוונים וכתיבת ההיסטוריה ביוון ורומא
שני תנאים דרושים להתהוות היסטוריוגרפיה: מטרה מעשית לידיעת העבר וגישה ביקורתית למקורות המידע. שני התנאים התמלאו ביוון העתיקה: ראשית המדעים והפילוסופיה באיוֹניה הכשיר&#

שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום יט
רשימת מאמרים המופיעים בכרך זה: מקרא טובה גנזל מעמדם של בעלי התפקידים במקדש העתידי בנבואת יחזקאל יעקב מילגרום התכונות הייחודיות של מקדש יחזקאל מניין?נועם מזרחי בין חק

זהויות במדים: גבריות ונשיות בצבא הישראלי
'גבר גבר' - צ.ה.ל הוא הזירה בה מעוצבות הזהות הגברית והנשית המלווה כל מי ששירת בצבא למשך כל חייו. גבריות, כמו נשיות, היא דימוי או אידאל שהכול מכירים אך איש אינו יכול להגדירה במד•

אחד בשביל כולם?: עובדות וערכים בוויכוח על האבולוציה של האלטרואיזם
הספר עומד לצאת לאור בקרוב, ניתן לרכוש אותו ולקבלו כשיראה אור. כיצד נוצרו ונשתמרו חיים חברתיים המבוססים על שיתוף פעולה? בעיה זו היא אחת הסוגיות הגדולות שהעסיקו את חוקרי הא&

תורת המשחקים
ספר לימוד לתורת המשחקים

אמונות המקרא: גבולות המהפכה המקראית
הספר אמונות המקרא חושף ומתאר את ריבוי הפנים ומגוון האמונות והדעות בהגות המקראית. הספר דן בסוגיות יסוד של הדת המקראית כדוגמת בעיית הרע ויחסו של האל למיניות לייסורים ולמ•

סוגיות נבחרות באתיקה עסקית ובאחריות חברתית
הספר סוגיות נבחרות באתיקה עסקית ובאחריות חברתית דן בנושא העומד בראש סדר יומנו הציבורי ומציג את עיקרי משנתו האתית של המחבר. ייחודו בכך שהוא בנוי מפרקים עיוניים, מאירועי–

חלום הטוהר: היידגר עם דרידה
'מדוע יש בכלל דבר-מה ולא רק מאומה?'. שאלה זו על עצם ההיות ועל פשר ההיות – שאלת ההוויה – היא פתח יציאה מן השגור וההמוני ופתח כניסה לכל מחשבה שניתן לכנותה פילוסופית. שאלה זו היא גם 

שונות תרבותית כאתגר לשירותי אנוש
במדינת ישראל בפתח המאה העשרים ואחת מתרחש חלק ניכר של העבודה המקצועית בשירותי אנוש, ובעיקר בתחום השירותים הסוציאליים בהקשר בין-תרבותי, כאשר נותן השירות מוצא עצמו בקשר מ—

סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי
חשיבותה של התנהגות אתית של מטפלים הוכרה כבר בימי קדם. מראשיתה הייתה מהות הדרישה האתית קשירת המטפל לחובות כלפי מטופליו שהן מעבר לאינטרס האישי שלו. בשנים האחרונות אנו עדי

מלח הארץ: סדרה למחקרי ים המלח (כרך 3)
הידעתם כי סלעי התשתית שמתחת לים המלח, והאגן שמדרום לו, שקעו לעומק של יותר מעשרה קמ? כי העומק הזה התמלא ברובו במשקעים שונים, ובגלל שקצב המילוי אינו משיג את קצב השקיעה, אזור ים &#

מעשה הקריאה: תיאוריה של תגובה אסתטית
מה קורה כשאנו קוראים? האם הטקסט שלפנינו הוא תיעוד של משהו קיים בהווה, או שהיה קיים בעבר, או שהוא עיצוב-מחדש של מציאות שכבר עוצבה ועתה היא מפורקת לגורמים ומורכבת מחדש בתודעת

פרקים בפונטיקה וברישום פונטי
הספר פרקים בפונטיקה וברישום פונטי הוא מבוא בהיר ובסיסי לפונטיקה וללימוד הגייה. קורא הספר יכול ללמוד בו מיומנויות הנחוצות להכרה, לתיאור, לרישום ולהגייה של רוב ההגאים, וא

Europe's Century of Discontent: The Legacies of Fascism, Nazism and Communism
With the demise of the Soviet Union and the collapse of Communism in Eastern Europe, a number of questions regarding the conventional understanding of totalitarianism could now be viewed in the new light. The classical studies of totalitarianism were undertaken when Nazism and Fascism had been vanquished, while the Soviet system still existed: this created an asymmetry which could now be overcome. The ideological Cold War edge which sometimes accompanied debates about totalitarianism was similarly blunted. The impetus which these developments could give to new angles of research and historical perspective was the focus of the conference “Reflections on Europe's Century of Discontent”, held at the Institute for European Studies at the Hebrew University of Jerusalem. More than a dozen participants from eight countries – political scientists, historians, lawyers as well as political activists – took part in what was an exciting exercise in re-evaluation and re-assessments. The resu

בין תורה לחכמה: רבי מנחם המאירי ובעלי ההלכה המיימונים בפרובנס
עניינו של הספר הוא מפגש בין הלכה לפילוסופיה כפי שהוא בא לידי ביטוי ייחודי בכתביו של רבי מנחם המאירי ובחיבוריהם של בעלי הלכה בפרובנס. חיבוריו הגדולים של המאירי, הקטעים שנ

אהבה ארצית - אהבה שמיימית
המקרא, כחלק בלתי נפרד מן התנך הנוצרי, הוא אחד ממקורות ההשראה החשובים ביותר באמנות המערבית. הספר אהבה ארצית – אהבה שמימית דן בסיפוריהם ובייצוגיהם החזותיים של שני זוגות מקר&

שאלת האשמה
החיבור שאלת האשמה - התגובה האמיצה והנוקבת ביותר של קרל יאספרס, אחד מגדולי ההוגים האקזיסטנציאליסטים במאה העשרים לזוועות של הנאציזם - עומד במרכזו של קובץ זה. קוראיו של יאספ&#

Journal of Rural Cooperation Vol. 34, 1, 2006
The Journal of Rural Cooperation (JRC) is an interdisciplinary journal focusing on cooperatives and related rural organizations in developed and less developed countries. Topics of particular interest are cooperatives facing trends of globalization and privatization, the web of cooperative-community relationships, and cooperatives as part of such broader systems as mainstream economics, economies in transition, the social economy or related alternative paradigms

שברי לוחות: ספרים אבודים של בעלי התוספות
תורתם של בעלי התוספות, הלוא הם חכמי גרמניה וצרפת במאות השתים עשרה והשלוש עשרה, היא עמוד הברזל של ההלכה ושל המשפט העברי. אך מדף הספרים של בעלי התוספות המונח לפנינו אינו אלא ק

אידאה ומתודה: לג עיונים באפלטון
הספר אידאה ומתודה: לג עיונים באפלטון, הוא קובץ מאמרים על אפלטון, שפרסם פרופסור שמואל שקולניקוב במהלך יותר משלושים וחמש שנים בשפות שונות. המאמרים פורשׂים קשת רחבה של נושא

מקורות ומסורות: ביאורים בתלמוד מסכת בבא בתרא
כרך זה - בבא בתרא - הוא השביעי בסדרת מקורות ומסורות: ביאורים בתלמוד. כקודמיו הוא מבחין בין מקורות -- המימרות המקוריות שבתלמוד -- ובין מסורות -- מימרות שנשתנו בהשתלשלות המסירה. גם