למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 8 - The Hebrew University Magnes Press

למידה בדרך החקר פירושה חיפוש תשובות לשאלות כאשר הלומד פעיל בהבניית הידע שלו, כלומר, יוצר תובנות חדשות תוך הפעלת מגוון אסטרטגיות חשיבה. הלמידה וההוראה בדרך החקר רווחת במ&#

‡  · Ó ≤ ˙ ÂÈ„ ÂÓÈÏ ˙ ÂÈÂÏÈÚÙ ÏÏÂÎ ¯ ˜ Á ¨ Ï ˘ ÓÏ ¨ ̇‰ — ¯ ˜ Á ÌÈ„ ÓÏÓ Íȇ  ¯ ˜ Á‰ ‚ ˘ ÂÓ · ÏÏÎ  ‰‡ ¯ ‰ ÈÎ ¯ „ ÂÏȇ ø ¯ · „ Ó ˙ ÂÈÂÏÈÚÙ È‚ ÂÒ ÂÏȇ · ¨ ÔΠ̇  ¨ ˙ „  · Ú ˙ · È ˙ Î „ · ÏÓ ˙ ÂÙÒ  ÌÚÙ Û‡ ‰ Ó ˆ Ú · ‰ ˙ Ò  ˙ ‰ ‡ Ï ˘ ¨ ˙ Á‡ ‰ ¯ ÂÓ ‰ ÏÂÎÈ Íȇ ø ¯ ˜ Á ˙ „ ÈÓÏÏ ˙ ÂÓȇ ˙ Ó ‚ ‰  Ï „ ˆ ÈÎ ø ˙ È  ÓÊ Â · ÌÈ„ ÏÈ ÌÈ ˘ ÂÏ ˘ Î Ï ˘ ¯ ˜ Á ÈÎÈω ˙ ˙ ÂÁ  ‰ Ï ¨ ȇ Ó ˆ Ú ¯ ˜ ÁÓ · ø ¯ ˜ Á‰ ÍÈω ˙ · ˙ ÂΠ¯ Ή ‰ · È ˘ Á ˙ ÂÈ‚ Ë ¯ ËÒ‡ · ÔÂÎ  ÌÈ ˘ Ó ˙ ˘ Ó Ì  ȇ ÌÈ„ ÈÓÏ ˙ ‰ ¯ ˘ ‡ Î ˙ ÂÈ  ˘ „ Á Í  ÈÁ ˙ ÂÈ‚ ÂÏ  ÎË ÌÈ · Ï ˘ Ó „ ˆ ÈΠø ¯ ˜ Á‰ Í ¯ „ · ‰„ ÈÓÏ ÌÈÎÈ ¯ ÚÓ „ ˆ ÈΠƇ ˘   · ÌÈ ¯ ÂÓ‰ ÏÚ ˙  ˘ ˜ Ó‰ ˙ Âχ ˘ ‰ ˙ ˆ ˜ Ó ˜ ¯ ‰ χ ø ¯ ˜ Á‰ Í ¯ „ · ‰„ ÈÓÏ ·  ‰‡ ¯ ‰ · ÌÈ  È · Ó Ì  ȇ ˘ Ì ˘ Ó ¨ ÏÂÎÒ ˙  Ï · Ï · ÏÚ ˙  ·  ¯ ˜ ÌÈ ˙ ÚÏ ÌÈÁ„ Ó ¨ Ì„ ˆ Ó ÌÈ„ ÈÓÏ ˙ ‰ Æ ¯ ˜ Á‰ ˙ „  · Ú · ̉ Ó ˘ ¯ „  ‰ Ó ÍÈω ˙ ‰ ÔÈ · Û ˙  ˘ Ó‰ ÔÓ ËÚÓ ˜ ¯ È„ Ó ˙  ·  ¯ ˜ ÌÈ ˙ ÚÏ ˘ È ¨ ‰ χ ÔÈÚÓ ÌÈÈ ˘ ˜ ˙  · ˜ Ú · ¯ ˜ Á ˙ „  · Ú Ï ˘ ÌÈ ¯ ˆ  ˙ ‰  ÍÈω ˙ ‰ ÔÈ · Ï ¯ ÙÒ‰ ˙ È · · ¯ ˜ Á ˙ „  · Ú Ï ˘ ÌÈ ¯ ˆ  ˙ ‰  ץÓ‡ Ó ¨ Ì ˘ ÈÈ · ÌÈÈ ˘ ˜ ‰ ÏÏ‚ · Æ ¯ ÙÒ‰ ˙ È · Ï ץÂÁÓ ÌÈÁÓÂÓ ÌÈ ¯ ˜ ÂÁ È„ È ÏÚ ˙ ÂÚ ˆ · ˙ Ó‰ ÏÚ ¯  ˙ È Í ˙ ¨ ® ‰ „  · Ú ˙ ˘ ‚ ‰ Ô‚ Î © ¯ ˜ Á‰ Ï ˘ ÌÈÈ   ˆ ÈÁ‰ ÌÈ  ÓÓÒ‰ ˙ ‡ ¯ ÙÒ‰ ˙ È · ÍÈω ˙ ¨ ÍÎÓ ‰‡ ˆ  ˙ ΠƉ ˜ ÈÓÚÓ ‰ · È ˘ Á Ô‚ Î ¨ ¯ ˜ Á ˙ „ ÈÓÏ Ï ˘ ˜ ÓÂÚ‰ È · ÈÎ ¯ Ó ˙ È · ¯ Ó Ì ˘ ÂÈÓ Â · ˘ ÔÙ‡‰ ÈÙÏÎ ˙ ¯  ˜ È · ¯ ¯ ÂÚÏ Ì ˜ Ó · ÆÁÏ ˆ ÂÓ È ˙ Ï · ˙ Âȉ Ï È ˘ Ú ‰„ ÈÓω ‰„ ÈÓω Ì ˆ Ú ÈÙÏÎ ˙ · Á ¯  ˙ ¯  ˜ È · Ï ‰ χ ˙ ÂÚÙ ˙ ˙ ‡ È · Ó ¨ Í  ÈÁ‰ ˙ Î ¯ ÚÓ · ¯ ˜ Á‰ Ɖ  ÓÓ ˜ ÈÙ‰ Ï Ô ˙ È  ˘ ˙ ÏÚ ˙ Ï ¯ ˘ ‡ · ˙  ˜ ÙÒÏ ¯ ˜ Á‰ ˙ ˘ È‚ · ÌÈΠ¯ Ή ÌÈÈ ˘ ˜ ‰  ‡ ÒÈ‚ „ ÁÓ ¯ ˜ Á‰ Í ¯ „ · ‰„ ÈÓÏ ·  ‰‡ ¯ ‰ · · Á ¯  ‰ ˜ ÂÒÈÚ‰ Í ¯  ˆ ‰ Ƈ ˘   ‰ Ï ˘ ˜ ÈÓÚÓ ¯  ¯ È · ÌÈ ˘ ¯ „ ‡ ÒÈ‚ Í„ ȇ Ó Âʉ ‰‡ ¯ ‰‰ Í ¯ „ Ì ˘ ÈÈ · ˘ ‚ ‰ ˘ ¨ ‰ Î ¯ Ú‰ ¯ ˜ ÁÓ Á¢ „ Ï ˘ ˙   ˜ ÒÓ‰ ÔÓ ˙  ¯ ȉ · · ‰ ÏÂÚ ‰ ÊÎ ¯  ¯ È · · ÛÂÁ„‰ ˜ ÒÚ ˘ ¨ ¯ ˜ ÁÓ‰ Æ ® ≤ ∞∞≥ ¨ ß · Á Ô„ ¯ ‚ © Í  ÈÁ‰ „ ¯ ˘ Ó Ï ˘ È ˘ ‡ ¯ ‰ ÔÚ„ ÓÏ ‰   ¯ Á‡ Ï ¯ ÙÒ È ˙ · · ÌÈÓÈÈ ˜ ˙ Ó‰ ¯ ˜ Á‰ Í ¯ „ · ‰„ ÈÓω  ‰‡ ¯ ‰‰ ÈÎÈω ˙ Ï ˘ ‰ ˜ ÈÓÚÓ ‰ ˜ È„ · · ‰ ˘ ÂÏ ˘ Î Æ„ ‡ Ó ˙  ˆ ÂÙ  Ô· ¯ ˜ Á‰ Í ¯ „ · ‰„ ÈÓÏ ‰‡ ¯ ‰ ÈÎ ‰‡ ¯ Ó ¨ χ ¯ ˘ È · ÌÈÈ„ ÂÒÈ ·  ¯ ·  ¨ ¯ ˜ Á · ÌÈ ˜ ÒÂÚ ‰ Î ¯ Ú‰‰ ¯ ˜ ÁÓ Í ¯  ˆ Ï È‡ ¯ ˜ ‡ · ÂÓ‚„  ˘ ¯ ÙÒ‰ È ˙ · Ó ÌÈÚ · ¯ ÈÎ Ì‚ ‡ ˆ Ó  Ɖ‡ ¯ ‰‰ Ó „ ÂÓÈω Ó ÌÈÏ„‚ ÌÈ ˜ ÏÁ ÛÈ ˜ Ó ¯ ˜ Á · ˜ ÂÒÈÚ‰ ¯ ÙÒ‰ È ˙ · ˙ ÂÈΠ ÈÁ ˙  ¯ ËÓ ‚ È ˘ ‰ Ï ¯ ˘ Ù‡ Ó‰ ¨ ‰ ‡ ¯ ‰‰ ÈÎÈω ˙ · ·  ˘ Á · ÈÎ ¯ Ó ¯ ˜ Á · Ìȇ  ¯ ÌÈ ¯ ÂÓ‰ Ì ˜ Ó ÒÙ ˙ ¯ ˜ Á‰ ¨ ÂÏ ÌÈÒÁÈÈÓ ˘ ˙  · È ˘ Á‰ ˙  ÈÁ · Ó ÂÙ ˜ ȉ ˙  ÈÁ · Ó ¯ ÓÂÏÎ ª ˙  · ¯ ∫ ÍÈω ˙ ‰ ˙ ‰ Ó È · ‚ Ï ˙ ÂÈÚ · ‡ ˆ Ó  ¨ ˙ ‡ Ê ÌÚ Æ‰  È„ Ó · È„ ÂÒȉ Í  ÈÁ‰ ˙ Î ¯ ÚÓ · ÈÊÎ ¯ Ó ¨ Ú · ˜ ÒÂÙ„ ÏÚ · „ ÈÁ‡ Â È ˙ ¯ ‚ ˘ ÍÈω ˙ Ï ‰ ÎÙ‰ ¯ ˜ Á‰ ˙ „  · Ú ˘ ‰‡ ¯  ÌÈ · ¯ ÌÈ ¯ ˜ Ó · ÈÙÂÒ‰ ¯ ˆ  ˙ ‰ ÏÚ ‡ ‰ ‰‡ ¯ ‰ · ˘ ‚ „‰ Æ ˙ ¯  ˆ · „ ÈÁ‡ ¯ ˆ  ˙ ˙ Ï · ˜ Ï ÌÈÙ ˆ Ó ÂÙÂÒ · ˘ ÍÈω ˙ ‰ Ô · ˘ Á ÏÚ ‰‡ · ¯ ˆ  ˙ ‰ ˙ ˘ ‚ „‰ ˙  ·  ¯ ˜ ÌÈ ˙ ÚÏ Æ ® ‰ ·  ˙ Î ‰„  · Ú ÏÏÎ Í ¯ „ · © ÌÈÏÎ · · ¯ ˘ ÂÓÈ ˘ Ï Ì‚ ‡ È · Ó ¯ ˆ  ˙ ‰ ÏÚ ˘ ‚ „‰ Æ ¯ ˆ  ˙ Ï ÌÈÚÈ‚ Ó Ì ˙ ÂÚ ˆ Ó‡ · ˘ Í ¯ „ ‰  „ ¯ ‰ ˘ ˙   ÂÓ ˙ ‡ ˙ ÂÈÙ ¯ ‚ ˙   Î ˙ ¨ ˙ ‚ ˆ Ó ÂÓÎ ¨ ˙ È   ˆ ÈÁ‰  ˙ ¯  ˆ ˙ ‡ ÌÈËÈÏ · Ó‰
למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 1 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 2 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 3 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 4 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 5 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 6 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 7 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 8 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 9 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 10 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 11 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 12 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 13 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 14 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 15 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 16 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 17 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 18 |

למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך


About Book למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך


page hebrew university magnes press
The Hebrew University Magnes Press Outlet

עיונים בחינוך היהודי כרך י: מיהו היהודי המחונך? כיוונים בפילוסופיה של החינוך היהודי
The essays in this volume are a summary of a conference held in honour of Prof Michael Rosenak on the occasion of his retirement from the Melton Centre. The articles all deal with, either directly or indirectly, the question of the cultivation of the educated Jewish citizen as viewed from plural perspectives. There is an article on the moral and intellectual challenges in teaching the Bible both in the Orthodox and non Orthodox school system. There is also an article on the introduction of Holocaust studies into different educational frameworks

הנפש גדולה והחיים קטנים: שניות הנפש וסכסוכיה על פי 'פידון' ועל פי 'מדינה' לאפלטון
הספר עוסק בתפיסת הנפש של אפלטון ב'פיידון' וב'מדינה'. הסוגיות המרכזיות הנידונות בו הן מובן הנפש ומקומה של תורת ההיזכרות ב'פיידון'. הטענה העיקרית בספר היא שהבחנתו היסודי—

ספרותרפיה: הוראה טיפולית במבחן השנים
הספר ספרותרפיה: הוראה טיפולית במבחן השנים כולל עיונים ביצירות ספרותיות מסוגות שונות ושיקולי דעת ביישום עקרונות פסיכו-היגייניים בעת הוראתן. הספר מתבסס על ניסיון רב-שני

קניין לדורות: היסטוריונים יוונים וכתיבת ההיסטוריה ביוון ורומא
שני תנאים דרושים להתהוות היסטוריוגרפיה: מטרה מעשית לידיעת העבר וגישה ביקורתית למקורות המידע. שני התנאים התמלאו ביוון העתיקה: ראשית המדעים והפילוסופיה באיוֹניה הכשיר&#

תוספתות תרגום לנביאים
בצד התרגום הארמי הרשמי לנביאים, המכונה 'תרגום יונתן', הילכו בקהילות ישראל תרגומים ארמיים נוספים. תרגומים אלה, המצויים רובם ככולם בכתבי יד, מכונים במחקר המודרני 'תוספתות 

הצנזור, העורך והטקסט: הצנזורה הקתולית והדפוס העברי במאה השש עשרה
השלב המרכזי בתהליך המעבר של התרבות העברית לדפוס נעשה בבתי הדפוס העבריים באיטליה במאה השש עשרה. בבתי דפוס אלה, שהיו ברובם בבעלות נוצרית, נקבע הן הנוסח הן העיצוב של הספרות ה&

הזכות הגדולה לומר לא: שירה פוליטית בישראל
הספר מציג מחקר מקיף של השירה הפוליטית הישראלית מאז שנות הארבעים של המאה העשרים ועד שנות התשעים שלה. פרקיו מנתחים את יצירות המשוררים מצד הזיקה בין הפואטיקה של המשורר לבי

הערס, הפרחה והאמא הפולנייה: שסעים חברתיים והומור טלוויזיוני בישראל, 2000-1968
האם יש קשר בין מערכון העליות מלול לבין הפנתרים השחורים? בין יאצק והמהפך של 1977? בין הפולניות מזהו זה לפוסט-פמיניזם? התשובה הקצרה לשאלות אלה היא כן. התשובה הארוכה נחשפת בין דפ

מחשבות רגועות משפת האגם
צ'יאן מו (1895—1990) כתב את מחשבות רגועות משפת האגם באביב שנת 1948, על סף כינון המשטר הקומוניסטי בסין והפיצול מטיוואן. בספר שלושים פרקי הגות העוסקים במגוון נושאים ובמרכזם שאלת טבע החי&

מלח הארץ: סדרה למחקרי ים המלח (כרך 3)
הידעתם כי סלעי התשתית שמתחת לים המלח, והאגן שמדרום לו, שקעו לעומק של יותר מעשרה קמ? כי העומק הזה התמלא ברובו במשקעים שונים, ובגלל שקצב המילוי אינו משיג את קצב השקיעה, אזור ים &#

נשים ומגדר במזרח התיכון במאה העשרים
נשים במזרח התיכון זוכות באחרונה לתשומת לב רבה לאור ההתפתחויות הפוליטיות, התרבותיות והכלכליות המתרחשות באזור. ניתוח מגדרי המדגיש את ההיבטים ההיסטוריים והעכשוויים שב

אלברט איינשטיין רעיונות ודעות
רב המכר של 2005! יכולתו המדהימה של אלברט איינשטיין לחדור היישר אל לבו של נושא כלשהו ניכרת בכתיבתו בעניינים כלליים ממש כמו בעבודותיו המדעיות. בזכות סגולה נדירה זו הבעיות המו

כאן ושם, עכשיו ובימים האחרים
שנים רבות הייתה פולין ליהודיה 'פּוֹלִין הָעֲדִינָה הַקְּדוּמָה לְתוֹרָה וְלִתְעוּדָה לְמִיוֹם סוּר אֶפְרַיִם מֵעַל יְהוּדָה, מקום ללון בו עד בוא הגאולה. יהודי פולי

LEVINAS'S JEWISH THOUGHT: Between Jerusalem and Athens
This book situates Levinas in the pantheon of modern Jewish thinkers, discussing a number of themes that frequently occur in Jewish thought. The author presents Levinas's oeuvre, which comprises two parts - his Jewish, “confessional” writings and his philosophical, “professional” writings - as a unity. The question of the exact relationship between these two types of writings is a lively discussion in present day scholarship. How does Levinas perceive the relationship between revelation and philosophy, the biblical address and the logos, the Saying and the said, faith and reason? There is a long oppositional tradition which contrasts Athens with Jerusalem, yet Levinas does not take part in such an antithetical tradition. Without reconciling or harmonizing, he belongs to the philosophical tradition as well as to the Jewish tradition. This double allegiance explains the presence of philosophical terms and themes in his Jewish thought and the presence of Jewish words and ideas in his

ממשה ליהושע ומנס לטבע: ניתוח ספרותי של פרקי הכיבוש
[R]ספר יהושע זכה להתייחסויות מקיפות של חוקרי היסטוריה, ארכאולוגיה וגאוגרפיה, אולם טרם נידונו היבטיו הרעיוניים והספרותיים. מחקר זה בא למלא את החסר. במוקדו עומד בירור האידא&#

Metropolitan Governing: Canadian Cases, Comperative Lessons
Metropolitan reforms have been implemented in Canada at a scale and frequency greater than anywhere else in the democratic world. Recent Canadian metropolitan reforms are setting precedents and their fate could influence metropolitan agendas worldwide. This edited collection deals with local government reforms in major Canadian metropolitan areas and provides comparative insights from other countries. Steps undertaken by Canadian provinces have seemingly preferred in some cases 'old regional

זהויות במשחק: כדורגל ערבי במדינה יהודית
[R]הספר זהויות במשחק: כדורגל ערבי במדינה יהודית, חושף בממצאיו המפתיעים עד כמה זירת הספורט, התמימה כביכול, היא למעשה זירת קרב פוליטית ממשית. יותר משליש מקבוצות הכדורגל בישרא

On The Situation of the Polish Writer of Jewish Descent In the Twentieth Century
A leading critic of Polish literature, Artur Sandauer (1913-1989) takes a hard, at times painful, look at the critical role that Jews and individuals of “Jewish descent” played as both creators and objects of literature and culture in twentieth-century Poland. Through an engaging series of essays, Sandauer analyzes major figures in Polish literature via the prism of one central, if at times muted, issue: “the Jews.” Sandauer begins his analysis by looking at such classics of Polish literature as Mickiewicz, continues by discussing the experiences of writers in the interwar era such as Tuwim and Schulz, challenges reigning myths of the war years with critical examinations of works by Andrzejewski and Miłosz, exposes the problematic relationship between writers and the Communist regime through the career of Ważyk, and concludes with hope for Poland’s future with discussions of Szymborska and, in a bold display of intellectual honesty, himself. Written during the period of m

להפוך מדבר לכרמל: התהוות הכרמל כמרחב נבדל בעיר מעורבת,1918-1948
הספר מתאר את תהליך ההתיישבות על הר הכרמל, שעד תחילת השלטון הבריטי לא היה כלל חלק מהעיר חיפה והיה ברובו שומם. בעזרת מקורות ומסמכים ראשוניים הנחשפים כאן לראשונה נפרסת תמונ

שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום טו
An annual for biblical and ancient near easstern studies

אוצר הציטטות מן ההגוּת והספרות העולמית לדורותיה ומן המקורות העבריים העתיקים והחדשים
אם אין להם לחם, שיאכלו עוגות –מארי אַנטוּאַנֶט לא אמרה את המשפט הזה. מי אמר אותו? • מוטב למות על רגליך ולא לחיות על ברכיך – האם ההצהרה הזאת היא פתגם יידי? • שלום צודק ובר-קיימא – מי ט”

מבואות לאתיקה א
אתיקה של תחום פעילות כלשהו של החיים האנושיים היא תפיסה בדבר ההתנהגות הראויה באותו תחום. עיסוק בהתנהגות הראויה בתחום אנושי כלשהו הוא מטבעו עיסוק בתחום הזה עצמו, בזהותו, ב

הגוף האלוהי הנשי בקבלה: עיון בצורות של אהבה גופנית ומיניות נשית של האלוהות
ספר זה הוא ניסיון לפרש מסורות מספרות הקבלה המתייחסות לגוף האלוהי הנשי. ריכוזן של מסורות אלה במחקר מיוחד מסב את תשומת הלב לפן חשוב של ספרות הקבלה: היותה של האלוהות בעלת בחי&

איטליה כרך ט'ז: כתב עת לחקר תולדותיהם, תרבותם וספרותם של יהודי איטליה
כתב העת 'איטליה' משמש מזה שנים אחדות במה מרכזית לחוקרים העוסקים במישרין או בעקיפין בהיבטים שונים של תולדות יהודי איטליה, ספרותם ותרבותם, בכל הדורות

מנהיגות בלבן
בריאות היא ערך יסוד שהמדינה המערבית המודרנית מחויבת לשמרו ולקדמו. תמורות חברתיות מכתיבות ציפיות לאיכות בשירותי הבריאות ולטיפולים חדשים, חלקם עתירי טכנולוגיה. מקצוע ה&

בסוד היצירה של ספרות חזל: העריכה כמפתח למשמעות
עולמם הדתי-רעיוני של התנאים והאמוראים – 'מחשבת חזל' – זוכה בדורנו להתעניינות רבה ומחודשת, המלווה בחיפוש דרכים אמינות ופוריות לעיון משמעותי בחיבוריהם. ספר זה מציע כעין מפת

ספר היובלים: שכתוב המקרא, עריכה, אמונות ודעות
ספר היובלים הוא חיבור חיצוני מן המאה השנייה לפהס שנשתמר בין מגילות מדבר יהודה ב-15 עותקים. הספר משכתב את התורה מ&#

ביקורת התרבות החילונית
הספר ביקורת התרבות החילונית עוסק ביסודות הערכיים, המוסריים, החברתיים, הלאומיים-פוליטיים והרוחניים-דתיים של התרבות החילונית המודרנית בעם היהודי ובמדינת ישראל. נושאים &

מבטי קרבה
סרטים כמו בני אדם, רוצים שיאהבו אותם בזכות עצמם. כך קל להם להשיב אהבה. ' מבטי קרבה עוסק בכושרו האינטלקטואלי וברב-גוניותו של הקולנוע מאז יומני האחים לומיאר משלהי המאה התשע 

המקרא בתרגום הסורי של ארץ ישראל חלק ב: תהילים
הכרך המונח עתה בידי הקורא משלים מפעל שנטל על עצמו פרופ' משה גושן־גוטשטיין זל לפני למעלה מיובל שנים: פרסום מהדורה מדעית של תרגום המקרא לסורית ארץ־ישראלית המבוססת על קריא

מורה צדק: עיונים בתורתו של ג'ון רולס
קובץ המאמרים 'מורה צדק: עיונים בתורתו של ג'ון רולס' הוא הספר הראשון בעברית על משנתו של ג'ון רולס, הדמות הבולטת ביותר בפילוסופיה הפוליטית בחמישים השנים האחרונות. רולס, שנפ

החינוך הבלתי פורמלי במציאות משתנה
הספר החינוך הבלתי פורמלי במציאות משתנה עוסק בתחום חינוכי שבו העשייה רבה ודינמית ואילו המחקר והכתיבה האקדמית על אודותיו מועטים. הספר מקיף את תחומי החינוך הבלתי פורמלי מ

מקרא לישראל יחזקאל כ''ה-מ''ח
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

החידה מאחורי הברושים: חוות וחברות מטעים במישור החוף בתקופת המנדט
עקירת הפרדסים במישור החוף חושפת בתי אבן מתפוררים, שערים חלודים, בארות ושדרות ברושים המובילות לשום מקום. בשנות העשרים והשלושים של המאה העשרים חצו את השדרות דרכים שהוליכ•

The Book of Genesis: An Introduction to the Biblical World
This book tries to present the aim, spirit and content of the Book of Genesis. Most literature in the Book of Genesis consists of either a detailed commentary on the Book or a study of its different sources and components. This work intends, instead, to elucidate the main ideas implicit in the narrative and to describe the salient features of its chief personalities.

ומספסל הלימודים לוקחנו
ספרות הילדים שנכתבה בארץ ישראל בתקופת היישוב מילאה תפקיד מרכזי בעיצוב עולמו, ערכיו וחוויותיו של הדור הצעיר. עד תחילת שנות הארבעים של המאה העשרים סיפר הזרם ההגמוני בספר•

עיונים בחינוך היהודי כרך ט: הבנת המקרא בימינו: סוגיות בהוראתו
A look at The book of Joshua – The challenges of teaching the book of Joshua in contemporary Israeli society, for example how to grapple with questions of military power in 21st Century Israeli society whose primary concern is peace, and a book which proves the claim of the Jewish people on the land of Israel can appear dated at a time when giving land for peace is a main issue.

סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי
חשיבותה של התנהגות אתית של מטפלים הוכרה כבר בימי קדם. מראשיתה הייתה מהות הדרישה האתית קשירת המטפל לחובות כלפי מטופליו שהן מעבר לאינטרס האישי שלו. בשנים האחרונות אנו עדי

מעטים מול רבים? עיונים ביחסי הכוחות הכמותיים בקרבות יהודה המקבי ובמלחמת העצמאות
[R]מה היו יחסי הכוחות בקרבות יהודה המקבי ובמלחמת העצמאות? האמנם לפנינו מלחמת מעטים נגד רבים, כפי שמקובל לחשוב? שאלות אלו נדונו ביום עיון שבית הספר להיסטוריה של האוניברסיטה

מקורות ומסורות: ביאורים בתלמוד מסכת בבא מציעא
מקורות (המימרות המקוריות שבתלמוד) ובין מסורות (מימרות שנשתנו בהשתלשלות המסירה). כרך זה יותר מן הכרכים הקודמים – וכמובן פחות מן הכרך הסמוך לו, על בבא קמא – מבחין גם בשקלא וטריא &#

המבט המופנה לאחור
מאפייניה של הפואמה נבחנים בספר זה באמצעות קריאה בפואמות של שלושה משוררים – ישראל פנקס, הרולד שימל ואהרן שבתאי, ובאמצעות סקירה היסטורית-ז'נרית של המסורת שממנה צמחה הפואמה

יחסי ישראל עם ארצות מזרח אירופה מעת ניתוקם בשנת 1967 עד חידושם בשנים 1991-1989
בשנים 1989-1991 חידשה ישראל את יחסיה הדיפלומטיים עם ברית המועצות, בולגריה, הונגריה, יוגוסלביה, פולין וצ'כוסלובקיה, יחסים שנותקו בעקבות מלחמת ששת הימים. נוספה אליהן אלבניה, שעמה כ&#

ההלכה הנבואית: הפילוסופיה של ההלכה במשנת הראיה קוק
הספר ההלכה הנבואית מביא לראשונה תמונה כוללת של הגותו ופסיקתו של הרב קוק, מגדולי אנשי הרוח בעולם היהודי בעידן המודרני. הספר מבאר באופן חדשני את משנתו לאור כתביו המודפסים &

הסיפור שלא סופר: אמנות הסיפור המקראי המורחב במדרשי חז''ל
'הסיפור שלא סופר' חוקר את שכתוב הסיפור המקראי – או הסיפור הדרשני – בספרות חזל מזווית הראייה של פואטיקה תיאורית והיסטורית. אפשר היה לצפות שמעמדו הקנוני של התנך יְקבע אותו ו

חדשים גם ישנים: בנתיבי משנתו ההלכתית-הגותית של הרב קוק
זוכה פרס ויילר לשנת תשסו. הפוסקים נוהגים לשלב בפסקיהם אמירות מטה-הלכתיות השאובות מתחומי המחשבה והמוסר, המדרש והאגדה, הפילוסופיה וספרות החכמה, תורת הקבלה וכדומה. שילוב ז&#

פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם
הקריאה לעריכת משאל עם חוזרת ונשמעת במדינת ישראל בשכיחות רבה, ואף על פי כן מעולם לא התקיים בישראל משאל עם. כלי הכרעה זה הפך לפנטום בפוליטיקה הישראלית. הקריאה לעריכת משאל ע

מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי כג
בחוברת תוכן עניינים ותקציר באנגלית. האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למדעי הרוח, המכון למדעי היהדות.

מקרא לישראל: ישעיה מ''ט-ס''ו
ספר ישעיה מורכב משני חלקים ברורים הכוללים את נבואותיהם של שני נביאים שונים: ישעיה בן אמוץ הנביא מירושלים (פרקים א-לט), ונביא עלום שם המכונה ישעיה השני, שחי בבבל ובירושלים כ

היסטוריה כשליחות: אסופת מאמרים לכבודו של משה צימרמן במלאת לו שישים
בינואר 2004 התקיים בקמפוס הר הצופים של האוניברסיטה העברית בירושלים יום עיון שנושאו היסטוריה כשליחות. ביום העיון, שנערך לכבודו של פרופסור משה צימרמן במלאת לו שישים שנה, נשאו

אהבה ארצית - אהבה שמיימית
המקרא, כחלק בלתי נפרד מן התנך הנוצרי, הוא אחד ממקורות ההשראה החשובים ביותר באמנות המערבית. הספר אהבה ארצית – אהבה שמימית דן בסיפוריהם ובייצוגיהם החזותיים של שני זוגות מקר&