למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 9 - The Hebrew University Magnes Press

למידה בדרך החקר פירושה חיפוש תשובות לשאלות כאשר הלומד פעיל בהבניית הידע שלו, כלומר, יוצר תובנות חדשות תוך הפעלת מגוון אסטרטגיות חשיבה. הלמידה וההוראה בדרך החקר רווחת במ&#

≥ ‡  · Ó ‰ ˜ ÓÚ‰‰ Ô · ˘ Á ÏÚ ‰‡ · ˙ È   ˆ ÈÁ‰ ‰ ¯  ˆ · ‰ Ú ˜ ˘ ‰ ‰ ÌÈ · ¯ ÌÈ ¯ ˜ Ó ·  ¨ Ë  ¯ Ë  ȇ‰ Ó ÆÌÈ   ˙  · „ ‡ Ó ËÚÂÓ ˘ ÂÓÈ ˘ ‰ ˘ Ú  ¯ ˜ Á‰ ˙ „  · Ú · ˘ ‰„ · ÂÚ‰ „ ÁÂÈÓ · ˙ ËÏ · ÆÔΠ˙ · Ì  ȇ ÌÈ ¯ ÂÓ‰ ˘ ‡ ȉ ‰ χ ˙ ÂÚÙ ˙ Ï ˙  ·  ˘ Á‰ ˙  · ÈÒ‰ ˙ Á‡ ÈÎ ÌÈ  ÈÈ ˆ Ó ß · Á Ô„ ¯ ‚ ˙ · È ˙ Î Ï ˘ ˙ ÂÈ ˙ ¯ ‚ ˘ ˙ ÂÈ  · ˙ Ï ÌÈ„ Ó ˆ  ̉ ÔÎÏ ¨ ¯ ˜ Á‰ ÈÎÈω ˙ ˙ ‡ ˜ ÓÂÚÏ ÌÈ  È · Ó ˙ ‡ ¯ ‰ ÌÚ ˙ „„ ÂÓ ˙ ‰ ‰ ˙ ‡ ̉ ÈÏÚ ÌÈÏ ˜ Ó‰ ‰ ˜ ÈË ˙ Ò‡ Ï ˘ ÌÈÈÁË ˘ ÌÈË · ȉ Ï ˙ „  · Ú ÔÈ · · Ï ˘ È ˘ ÔÙ‡ · ¯ ˜ Á‰ ‡ ˘   · ˜ ÓÚ ˙ ‰ Ï Í ¯  ˆ ‰ ˙ ‡ ÌÈ ˜ ÊÁÓ ‰ χ Ìȇ ˆ ÓÓ Æ‡ ˘   ‰ ˙  ˆ ÏÓ‰‰ ˙ Á‡ ¨ Ô· Â Æ ˙ ÈË ¯ ‡ ˙ ‰ ‰ Ó ¯ ‰ ÔÈ · Ï ‡ ˘   ˙ ‡ ¯ ‰ Ï ˘ ÌÈÈ ˘ ÚÓ‰ ÌÈË · ȉ‰ ÍÈω ˙ Ï Ò  Îȉ Ï Ï‡ ¯ ˘ È · Í  ÈÁ‰ ˙ Î ¯ ÚÓ ÏÚ ˘ ‡ ȉ ß · Á Ô„ ¯ ‚  · ˙ Î ˘ ‰ Î ¯ Ú‰‰ Á¢ „ · ˙ Ó ¯ Ï ÚÈ‚‰ Ï ‡ ˘   · ˜ ÂÒÈÚÏ ¯ ˘ Ù‡ È ˘ ÔÂÈ„ ¨ ¯ ˜ Á‰ ‡ ˘   Ï ˘ È‚ ˘ ÂÓ ¯  ¯ È ·  ÔÂÈ„ Ï ˘ ÏÎÂÈ ‰ ÊÎ È‚ ˘ ÂÓ ¯  ¯ È · ˘ ÌÈ ¯  · Ò ÌÈ ¯ ˜ ÂÁ‰ ÆÌÂÈÎ ˙ ÓÈÈ ˜ ‰ ÂÊÓ ¯ ˙ ÂÈ ‰‰  · ‚ ‰‚ ˘ Ó‰ ÌÈ„ ˜ Ó È‡  ˙ ‡ ‰ ÈΠχ ¯ ˘ È · Í  ÈÁ‰ ˙ Î ¯ ÚÓ · ‡ ˘   · ˜ ÂÒÈÚ‰ ÏÎ · È  È ˘ Ï ‡ È · ‰ Ï Æ ® ≤ ∞∞≤ ¨ ß · Á Ô„ ¯ ‚ © ‰‡ ¯ ‰‰  ‰ ÈÁ  ‰ ‰ Í ¯ ÚÓ ¯ ÂÙÈ ˘ Ï ‰„ ÈÓÏ ‰‡ ¯ ‰ Ï ˘ ‡ ˘   · ÌÈ ˜ ÒÂÚ‰ χ ¯ ˘ È · Í  ÈÁ È ¯ ˜ ÂÁ Ï ˘ ÏË · Ó ‡ Ï ¯ ÙÒÓ ˘ È ÌÈÚ ˆ · ˙ Ó‰ ÌÈÈ  ˘ „ Á ÌÈË ˜ È ¯ Ù ÌÚ ‰ ˜ ÈÓÚÓ ˙  ¯ Îȉ ÔÈ · · ÂÏÈ ˘ Í ˙ ¨ ¯ ˜ Á‰ Í ¯ „ · ˙  ˘ Ú  ˘ ˙ „  · Ú‰ ÌÈ · ¯ ÌÈ  · ÂÓ · ÆÌÂÁ ˙ · ˙ ÓÈÈ ˜ ‰ ˙ ÈË ¯ ‡ ˙ ‰ ˙  ¯ ÙÒ‰ ÔÈ · Ï ‰„ ˘ · ˙ „  · Ú‰ Ò  ÈÎ ÆÈÓ‡ Ï– ÔÈ · ‰„ ÈÓ ‰  ˜ · Ì‚ ÌÈÎ ¯ „ ˙  ˆ ¯ ÂÙ ˙ È  ˘ „ Á Ô‰ ץ ¯ ‡ · ‰ Ê ÌÂÁ ˙ · ¯ ˘ ‡ ·  ˙ Î ¯ ÓÂÁ ˙ ¯ È ˆ ÈÏ ‰ È ¯ ‡ ˙ Ï ‰ ˘ ÚÓ‰ ÔÈ · ¯  ˘ È‚ Ï ‡ È · ‰ Ï È ˘ Ú ¯ ÙÒÏ ÂÏω ˙ ‡ ¯ Ù ˘ Ï È ˘ Ú ‰ ÊÎ ¯ ÙÒ ÆÌÈ ¯ ÂÓ ‰‡ ¯ ‰ ÈÁ ¯ Ù ¨ ÌÈ ¯ ‰ ¨ ÌÈË  „ ÂËÒ ¨ ÌÈ ¯ ˜ ÂÁ ˙ ¯ ˘ È ˙ ‡ ÌÈ ˘ Ó ˘ Ó‰ ÌÈ‚ ˘ ÂÓ‰ Ï ˘ ˙ ÂÚÓ ˘ Ó‰ ˙ ‡ ¯ ȉ · ‰ Ï Ì‚ ÂÓÎ ÌÂÁ ˙ ‰ Ï ˘ ‰‚ ˘ Ó‰‰ Ô„ ¯ ‚ © ץ ¯ ‡ · Í  ÈÁ‰ ˙ Î ¯ ÚÓ · ‰ Ê ÌÂÁ ˙ · ÌÈÈ ˜ ‰ ¯ ÒÁÏ Ì ¯ ˙ Ï ÍÎ ·  ‰„ ˘ ‰ È ˘  ‡ Ï ˘ ÌÈ   ˘ ÌÈË · ȉ ¯ ȇ‰ Ï Â  È  ÙÏ ˘ ¯ ÙÒ‰ ˙ ¯ ËÓ ¨ ÂÏω ÌÈ ¯ · „ ‰ ¯ ‡ Ï Æ ® ≤ ∞∞≤ ¨ ß · Á ‰ Ó ¯ · Ô‰  ˙ ÈË ¯ ‡ ˙ ‰ ‰ Ó ¯ · Ô‰ ¨ ˙ È ˘ ÚÓ‰ ‰ Ó ¯ · Ô‰ ¯ ˜ Á‰ Í ¯ „ · ‰„ ÈÓÏ ‰‡ ¯ ‰ ÌÈÈ  ΄ Ú‰ ÌÈ ¯ ˜ ÁÓ‰ ÏÚ ÌÈÈ  ˘ „ Á‰ ÌÈÈΠ ÈÁ‰ ˙   ÂÈÒÈ  ‰ ÏÚ ˘ ‚ „ ˙ ÓÈ ˘ Í ˙ ¨ ˙ È ¯ ˜ ÁÓ‰ Ɖ Ê ‡ ˘   · χ ¯ ˘ È · ÂÎ ¯ Ú  ˘ Í ¯ „ · ‰„ ÈÓÏ ‰‡ ¯ ‰ Ï ˘ ÌÈÈÏÏÎ ÌÈË · ȉ · Ô„ ‡ ˜ ÏÁ ∫ ÌÈ ˜ ÏÁ ‰ ˘ ÂÏ ˘ Ï ˜ ÏÁ  ¯ ÙÒ‰ ˙  ˘ È‚ Ô‚ Ó · ¯ ˜ Á‰ Í ¯ „ · ‰‡ ¯ ‰ Ï ˘ ˙  ¯ Á ·  ˙ ‡ Ó‚ „ · „ ˜ Ó ˙ Ó · ˜ ÏÁ ¨ ¯ ˜ Á‰ ˙  · ˘ ÁÂÓÓ ˙ ÂÈ‚ ÂÏ  ÎË ÔÈ · ÌÈ · Î ¯ ÂÓ‰ ÌÈ ¯ ˘ ˜ · ˜ ÒÂÚ ‚ ˜ ÏÁ ¨ „ ÂÓÈÏ ˙ ÂÚ ˆ ˜ Ó Ô‚ Ó ·  ÏÚ ¨ ÌÈ ˜ ÏÁ‰ ˙ ˘ ÂÏ ˘ Ï ˘ ˙ È ˙ È ˆ Ó ˙ ‰ ¯ È ˜ Ò Ôω Ï Æ ¯ ˜ Á‰ Í ¯ „ · ‰„ ÈÓÏ ‰‡ ¯ ‰ ÔÈ · Ï ÆÌ ˙ ‡ ÌÈ · ÈÎ ¯ Ó‰ ÌÈ ˜ ¯ Ù‰
למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 1 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 2 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 3 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 4 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 5 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 6 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 7 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 8 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 9 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 10 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 11 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 12 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 13 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 14 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 15 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 16 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 17 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 18 | למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך Page 19 |

למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך


About Book למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך


page hebrew university magnes press
The Hebrew University Magnes Press Outlet

מאה שערים: עיונים בעולמם הרוחני של ישראל בימי הביניים, לזכר יצחק טברסקי
שלושים ואחד מבכירי חוקרי היהדות בזמננו חולקים כבוד בספר הזה לזכרו של פרופ' יצחק טברסקי עה, בעל הקתדרה לספרות עברית ולמחשבת ישראל עש ליטאואר באוניברסיטת הרוורד, מראשי ה–

שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום טו
An annual for biblical and ancient near easstern studies

שירת חייו של ר' יהודה הלוי
שירת חייו של ר' יהודה הלוי הוא סיפור חייו של גדול משוררי ימי הביניים העבריים מאז פרסומו בטולדו שבספרד ועד מותו עם קטיעת מסעו ההרואי לארץ ישראל ולירושלים. התיאור מבוסס בפ–

מחקרי ירושלים בספרות עברית כ
כתב העת המרכזי של המכון למדעי היהדות עש מנדל בתחום המחקר העברי של ספרות עם ישראל לדורותיה, הרואה את הספרות העברית כרצף תרבותי מתמשך שראשיתו במקרא, ומוקדש בו מקום לכל ענפי&

ממשה ליהושע ומנס לטבע: ניתוח ספרותי של פרקי הכיבוש
[R]ספר יהושע זכה להתייחסויות מקיפות של חוקרי היסטוריה, ארכאולוגיה וגאוגרפיה, אולם טרם נידונו היבטיו הרעיוניים והספרותיים. מחקר זה בא למלא את החסר. במוקדו עומד בירור האידא&#

קטעי מדרשי הלכה מן הגניזה
תרומת הגניזה הקהירית למחקר מדרשי ההלכה ניכרת במיוחד בשני היבטים. ההיבט הראשון, שכמעט לא מצאנו כיוצא בו בשאר ענפיה של ספרות התלמוד הקלסית, הוא גילוי קטעים ממדרשים אבודים. &#

שונות תרבותית כאתגר לשירותי אנוש
במדינת ישראל בפתח המאה העשרים ואחת מתרחש חלק ניכר של העבודה המקצועית בשירותי אנוש, ובעיקר בתחום השירותים הסוציאליים בהקשר בין-תרבותי, כאשר נותן השירות מוצא עצמו בקשר מ—

On The Situation of the Polish Writer of Jewish Descent In the Twentieth Century
A leading critic of Polish literature, Artur Sandauer (1913-1989) takes a hard, at times painful, look at the critical role that Jews and individuals of “Jewish descent” played as both creators and objects of literature and culture in twentieth-century Poland. Through an engaging series of essays, Sandauer analyzes major figures in Polish literature via the prism of one central, if at times muted, issue: “the Jews.” Sandauer begins his analysis by looking at such classics of Polish literature as Mickiewicz, continues by discussing the experiences of writers in the interwar era such as Tuwim and Schulz, challenges reigning myths of the war years with critical examinations of works by Andrzejewski and Miłosz, exposes the problematic relationship between writers and the Communist regime through the career of Ważyk, and concludes with hope for Poland’s future with discussions of Szymborska and, in a bold display of intellectual honesty, himself. Written during the period of m

בחנותו של מוכר הספרים
מה מצאו שוחרי הספרים בהיכנסם לחנויות הספרים היהודיות באודסה, בוורשה ובקרקוב בשלהי המאה התשע עשרה? מי היו האנשים שעסקו בהפצת הספרים? אילו ספרים מילאו את מדפי חנויותיהם? א

מקרא לישראל: אסתר
פרופ אדל ברלין מציגה פירוש חדש למגילת אסתר. לשיטתה לא נכתבה המגילה אלא כדי להסביר את טעמו של חג הפורים. המגילה עצמה היא יצירה מן התקופה ההלניסטית. במבוא לספר מוכיחה המחברת

פיזיקה א-ב
הפיזיקה של אריסטו אינו אלא פילוסופיה של הטבע; דין וחשבון שיטתי ורציונלי על תופעות וגילויים המשותפים לכל העצמים בטבע. המצפה למצוא בו את מה שמקובל למצוא בספר פיזיקה מודרנ

פירוש רבי שמואל בן מאיר (רשבם) לקהלת
הפירוש לקהלת הוא אחד השרידים הבודדים ממפעלו הפרשני רב ההיקף של ר' שמואל בן מאיר (רשבם), נכדו של רשי – מגדולי אנשי הרוח שקמו ליהדות צרפת בימי הביניים וגדול פרשני הפשט. במהדור

חיים בצוותא: הרובע היהודי של פוזנן במחצית הראשונה של המאה השבע עשרה
ספר מקורי זה פורס בפני הקורא שחזור של חיי היהודים בפוזנן, אחת הקהילות הגדולות והתוססות ביותר במזרח אירופה במאה השבע עשרה. הוא פותח בתיאור התהוות הרובע היהודי בעיר ובשינ

הטקס שלא היה: מקדש, מדרש ומגדר במסכת סוטה
מסכת סוטה במשנה מתארת טקס המיועד לאישה שבעלה חושד כי נאפה ובמהלכו מבוצעים בגופה מעשים קיצוניים ואלימים - ניוול וכיעור, חשיפה בעירום ולבסוף השחתת הגוף עד מוות - והכול בפני &

מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי כג
בחוברת תוכן עניינים ותקציר באנגלית. האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למדעי הרוח, המכון למדעי היהדות.

המקרא בין תחביר לפרשנות


מקרא לישראל יחזקאל כ''ה-מ''ח
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

הנפש גדולה והחיים קטנים: שניות הנפש וסכסוכיה על פי 'פידון' ועל פי 'מדינה' לאפלטון
הספר עוסק בתפיסת הנפש של אפלטון ב'פיידון' וב'מדינה'. הסוגיות המרכזיות הנידונות בו הן מובן הנפש ומקומה של תורת ההיזכרות ב'פיידון'. הטענה העיקרית בספר היא שהבחנתו היסודי—

תורת המשחקים
תורת המשחקים היא ענף במתמטיקה העוסק במידול מצבי החלטה אינטראקטיביים ובניתוחם. במצבים אלה מעורבים כמה מקבלי החלטות שמטרותיהם שונות, וההחלטה של כל אחד מהם עשויה להשפיע ע

'לכה דודי' וקבלת שבת: המשמעות המיסטית
באמצע המאה השש עשרה יצרו מקובלי צפת טקס של קבלת שבת ובו נתנו ביטוי לראייתם בשבת כלה ומלכה וביום השבת יום נישואין ויום הכתרה. חטיבה של קבלת שבת שולבה בתפילת ליל השבת ובה השי

ההלכה הנבואית: הפילוסופיה של ההלכה במשנת הראיה קוק
הספר ההלכה הנבואית מביא לראשונה תמונה כוללת של הגותו ופסיקתו של הרב קוק, מגדולי אנשי הרוח בעולם היהודי בעידן המודרני. הספר מבאר באופן חדשני את משנתו לאור כתביו המודפסים &

עיונים חדשים בפילוסופיה של ההלכה
מהי הפילוסופיה של ההלכה? האם אפשר להבין את ההלכה באופן פילוסופי? האם ההלכה מושפעת מגורמים חוץ-הלכתיים? כיווני מחשבה ומחקר חדשים בנושאים אלה, מאת טובי החוקרים בתחום, מתברר&#

מקדש ומרכבה, כוהנים ומלאכים, היכל והיכלות במיסטיקה היהודית הקדומה
ספר זה מוקדש לבירור מהותה המיסטית של מסורת המרכבה הכוהנית, שהתחברה בזיקה למסורות מקדשיות. ראשיתה בחזונו של הנביא יחזקאל בן בוזי הכוהן, שהוגלה מירושלים בשלהי ימי בית ראש

פנטום בפוליטיקה: ישראל ומשאל העם
הקריאה לעריכת משאל עם חוזרת ונשמעת במדינת ישראל בשכיחות רבה, ואף על פי כן מעולם לא התקיים בישראל משאל עם. כלי הכרעה זה הפך לפנטום בפוליטיקה הישראלית. הקריאה לעריכת משאל ע

עיונים בחינוך היהודי כרך י: מיהו היהודי המחונך? כיוונים בפילוסופיה של החינוך היהודי
The essays in this volume are a summary of a conference held in honour of Prof Michael Rosenak on the occasion of his retirement from the Melton Centre. The articles all deal with, either directly or indirectly, the question of the cultivation of the educated Jewish citizen as viewed from plural perspectives. There is an article on the moral and intellectual challenges in teaching the Bible both in the Orthodox and non Orthodox school system. There is also an article on the introduction of Holocaust studies into different educational frameworks

היהודים וישראל בעיתונות הסובייטית בתקופת גורבצ'וב
בשנות כהונתו של מיכאל גורבצ'וב כנשיא ברית המועצות (1988--1991) התרחשו בה שינויים מרחיקי לכת שבאו לידי ביטוי בהרחבת החופש הפוליטי והתרבותי ובניסיון להנהיג רפורמות כלכליות. השינ•

המקרא בתרגום הסורי של ארץ ישראל חלק ב: תהילים
הכרך המונח עתה בידי הקורא משלים מפעל שנטל על עצמו פרופ' משה גושן־גוטשטיין זל לפני למעלה מיובל שנים: פרסום מהדורה מדעית של תרגום המקרא לסורית ארץ־ישראלית המבוססת על קריא

שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום טז
שנתון לחקר המקרא והמזרח החדש

מקרא לישראל: שמואל ב
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

אורתודוקסייה יהודית: היבטים חדשים
האם יש הצדקה להוסיף ולדבר על תופעה רציפה ונהירה של יהדות אורתודוקסית? קובץ המחקרים 'אורתודוקסייה יהודית: היבטים חדשים' מציג את היהדות האורתודוקסית כתופעה מגוונת ועשי—

עיונים בחינוך היהודי כרך יב: השפה העברית בעידן הגלובליזציה
אסופת המאמרים בספר השפה העברית בעידן הגלובליזציה פונה הן לחוקרים והן למורים העוסקים בהוראת השפה בשדה ומאפשרת לקורא עיון מקיף ומגוון בהיבטים שונים הנוגעים לעברית. הקו

ביקורת התרבות החילונית
הספר ביקורת התרבות החילונית עוסק ביסודות הערכיים, המוסריים, החברתיים, הלאומיים-פוליטיים והרוחניים-דתיים של התרבות החילונית המודרנית בעם היהודי ובמדינת ישראל. נושאים &

שתי פנים במראה
מדוע התעלם הקולנוע הישראלי מהשואה שנים רבות? מדוע הציג את ניצולי השואה כקבוצה הומוגנית שבה אנשים סהרורים, תלושים ופסיביים, והתעלם מהתרומה העצומה של ניצולי השואה למדינת

אמנות הפיוט
יצירה זו, שנכתבה רומית, זכתה להערכה ולעיון מתמיד מאז יום פרסומה ועד ימינו, ובכל תקופה ותקופה שהספרות וביקורת הספרות פנו מחדש אל הספרות הקלסית לבחון את שורשיהן. פרופ' דבור

תולדות האוניברסיטה העברית בירושלים: התבססות וצמיחה
כרך זה, השני במפעל תולדות האוניברסיטה העברית, רואה אור בשנת השמונים של האוניברסיטה. מאמרי הכרך, המופיע בשני חלקים, עוסקים בתולדות האוניברסיטה בימי הבית הלאומי. עניינם תה&

Treasures on Camels' Humps: Historical and Literary Studies
The twenty-five new studies in this volume present the reader with an up-to-date picture of some of the issues and the methodologies that engage scholars of the Ancient Near East. These essays reflect the broad span of the field, both geographically and chronologically, from Sumerian texts of the third millennium BCE, to the town of Nuzi in Iraqi Kurdistan in the mid-second millennium, from there to inquiries into Assyrian and Babylonian documents and inscriptions, as well as into recently recovered Aramaic ostraca from Idumea in southern Israel dating to the fourth century BCE. Rounding off this varied and rich collection are several investigations concerning Ancient Israel and biblical matters. Specialists from Israel, Europe, the United States, Canada and Japan have joined together in this volume to honor Israel Eph‘al, professor emeritus of Jewish History at the Hebrew University of Jerusalem, whose many scholarly achievements are hereby noted.

ומספסל הלימודים לוקחנו
ספרות הילדים שנכתבה בארץ ישראל בתקופת היישוב מילאה תפקיד מרכזי בעיצוב עולמו, ערכיו וחוויותיו של הדור הצעיר. עד תחילת שנות הארבעים של המאה העשרים סיפר הזרם ההגמוני בספר•

האידאולוגיה הציונית
בספר זה בוחן גדעון שמעוני את אופייה של האידאולוגיה הציונית וסוקר את תולדותיה בהיקף ובשיטתיות חסרי תקדים בספרות ההיסטורית. הוא מציג את הציונות כתופעה של לאומיות על רקע •

מבטי קרבה
סרטים כמו בני אדם, רוצים שיאהבו אותם בזכות עצמם. כך קל להם להשיב אהבה. ' מבטי קרבה עוסק בכושרו האינטלקטואלי וברב-גוניותו של הקולנוע מאז יומני האחים לומיאר משלהי המאה התשע 

בסוד היצירה של ספרות חזל: העריכה כמפתח למשמעות
עולמם הדתי-רעיוני של התנאים והאמוראים – 'מחשבת חזל' – זוכה בדורנו להתעניינות רבה ומחודשת, המלווה בחיפוש דרכים אמינות ופוריות לעיון משמעותי בחיבוריהם. ספר זה מציע כעין מפת

דיאלוג עם טריפון היהודי
סופר הכנסייה יוסטינוס מרטיר, יליד שכם-נֶאָפוליס, שנולד כפגני, הוצא להורג ברומי בסביבות שנת 165 לסהנ. חיבורו דיאלוג עם טריפון היהודי, שנכתב שנים מועטות לפני מותו, יכול להיחשב &

לוגיקה אריסטוטלית ומתדולוגיה תלמודית
הספר לוגיקה אריסטוטלית ומתודולוגיה תלמודית עניינו השפעתה של הלוגיקה האריסטוטלית על הבנתם של עקרונות הדרשה ההלכתית, שהם כללי הפרשנות וההיסק אשר שימשו את חכמי המשנה וה&

מנהיגות בלבן
בריאות היא ערך יסוד שהמדינה המערבית המודרנית מחויבת לשמרו ולקדמו. תמורות חברתיות מכתיבות ציפיות לאיכות בשירותי הבריאות ולטיפולים חדשים, חלקם עתירי טכנולוגיה. מקצוע ה&

זהויות במדים: גבריות ונשיות בצבא הישראלי
'גבר גבר' - צ.ה.ל הוא הזירה בה מעוצבות הזהות הגברית והנשית המלווה כל מי ששירת בצבא למשך כל חייו. גבריות, כמו נשיות, היא דימוי או אידאל שהכול מכירים אך איש אינו יכול להגדירה במד•

יוצרים בעומס יתר: רצח רבין, אמנות ופוליטיקה
יוצרים בעומס יתר הוא ספר מרתק; אפשר אפילו לומר שהוא ספר מפתח בתחום האמנות בישראל, אבל לאו דוקא בגלל הנושא המוצהר שלו, אלא בגלל מה שמגיח מתחתיו. מבעד לעדשה שהתקינה המחברת מש

עיונים בחינוך היהודי כרך ט: הבנת המקרא בימינו: סוגיות בהוראתו
A look at The book of Joshua – The challenges of teaching the book of Joshua in contemporary Israeli society, for example how to grapple with questions of military power in 21st Century Israeli society whose primary concern is peace, and a book which proves the claim of the Jewish people on the land of Israel can appear dated at a time when giving land for peace is a main issue.

מיקרוקוסמוס: ארבעה מיליארד שנה של אבולוציה מאבותינו החיידקים
קוראי הספר הזה, למעט אלה המתמצאים היטב בהתפתחויות החדשות במיקרוביולוגיה, בפליאונטולוגיה ובביולוגיה אבולוציונית, צפויים להיתקל בהפתעות גדולות בזו אחר זו, ואולי אפילו &

אנושי, אנושי מדי
הספר עומד לצאת לאור בקרוב, ניתן לרכוש אותו ולקבלו כשיראה אור. בשני הכרכים של אנושי, אנושי מדי ימצא הקורא את ניטשה במיטבו כסופר מחונן ומבריק וכהוגה מקורי ומעורר השראה. יותר

האוצר
איכר זקן ואביון מוצא לפתע אוצר שנטמן ליד אח הבית על ידי סבו. העושר הבלתי צפוי אינו מיטיב עמו. הוא מלא דאגה בלתי פוסקת שמא יגנבו אותו, בודק וחוזר ובודק אם עדיין הוא טמון היכן ש

Between Poles and Jews: The Development of Nahum Sokolows Political Thought
This book focuses on the formative years of Nahum Sokolow’s political thought during the years in which he dedicated his energies to working within the social fabric of the Jewish community of Polish lands