סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי Page 11 - The Hebrew University Magnes Press

חשיבותה של התנהגות אתית של מטפלים הוכרה כבר בימי קדם. מראשיתה הייתה מהות הדרישה האתית קשירת המטפל לחובות כלפי מטופליו שהן מעבר לאינטרס האישי שלו. בשנים האחרונות אנו עדי

±± ‡  · Ó „ ÂÒÈ È  · ‡ ·  ˙ È ˙ ‡ ‰ ‰ · È ˘ Á‰ Ï ˘ „ ‡ Ó ÌÈ · Á ¯  ÌÈÈÏÏÎ ÌÈË · ȉ · ÌÈ ˜ ÒÂÚ ‰ χ ÌÈ ¯ Ú ˘ ‰ ˘ ÂÏ ˘ ¯ ÙÒ · ÌÈ ˜ ¯ Ù‰ ÍÏȇ  ԇ ÎÓ ÆÈ ˘ Ù  ‰ ÏÂÙÈˉ  ץÂÚÈȉ ˙ ÂÚ ˆ ˜ Ó · ÌÈ ˜ ÒÂÚ‰ ÏÏÎÏ ˙ ÂÙ ˙  ˘ Ó‰ ¨ ‰ Ï ˘ ˙ ÂÚ ˆ ˜ Ó ˙   ‚ Ó ˙ ÂÈÏÂÙÈË ˙  ˘ È‚ ¨ ÌÈÏÙÂËÓ Ï ˘ ˙    ˘ ˙  ˆ  · ˜ ÌÈ  ÈÈÙ‡ Ó ¯ ˙ ÂÈ ÌÈÈ„ ÂÁÈÈ ÌÈ ˘ Ú  ÌÓÂÁ ˙ · ÌÈ ¯ ÎÂÓ ÌÈÁÓÂÓ ÌÈ  ÓÂÈÓ Ú ˆ ˜ Ó È ˘  ‡ È„ È · ÌÏÂÎ Â · ˙ Î  ‰ χ ÌÈ ˜ ¯ Ù ÆÌÈÈ„ ÂÁÈÈ ÌÈÈÏÂÙÈË ˙ ÂÈ  ÈÈÙ‡‰ ˙ ÂÈ ˙ ‡ ˙ ÂÈ‚ ÂÒÏ ÌÈ ˜ ¯ Ù ¯ ÙÒ · „ ÁÂÈ ÍÎ ÆÌÈÈÚ ˆ ˜ Ó‰ ˙ ¯ ÂÒÓ‰  ڄ ȉ · ËÈÓ ˙ ‡ ÌÈ‚ ˆ ÈÈÓ‰ ÌÈ · ˆ Ó ÌÈÙ ˜ ˙ ˘ Ó ‰ χ ÏÈ‚ ˙  ˆ  · ˜ ˘ ÂÏ ˘ · Æ ® ÈÚÈ · ¯ ¯ Ú ˘ © ÌÈ ˘ È ˘ ˜ ·  ÌÈ ¯ ‚ · ˙ Ó · ¨ ÌÈ„ ÏÈ · ÏÂÙÈËÏ ÆÂÏω ÌÈ ˜ ¯ Ù · ˙ ÂË ¯ ÂÙÓ‰ ˙ ÂÈ„ ÂÁÈÈ ˙ ÂÈ ˙ ‡ ˙ ÂÈ‚ ÂÒ ÌÈ ¯ ¯ ÂÚÓ‰ ‰ ÈÓ  ¡  ˙ ‡ Ó ˆ Ú Ï ˘ ÌÈ   ˘ ‡ ˙ ÈÏÂÙÈË ‰ ˘ È‚ · Ô„ ̉ Ó „ Á‡ ÏÎ ˘ ÌÈ ˜ ¯ Ù ¯ ˘ Ú ‰ ˘ ÂÏ ˘ Ó ÌÈ · Î ¯ ÂÓ È ˘ È ˘ ‰ Â È ˘ ÈÓÁ‰ ¯ Ú ˘ ‰ ÏÚ ‰ χ ÌÈ ˜ ¯ Ù · ¯ ÂÊÁÏ ‡ Ï ˘ ÂÏ„ ˙ ˘ ‰ ÌÈ ¯ · ÁÓ‰ Æ ˙ „ ÁÂÈÓ ˙ ÂÈ ˙ ‡ ˙ ÂÈ‚ ÂÒ ˙ ¯ ¯ ÂÚÓ‰ ˙ È  ÂÁ · ‡ Ï ˘ „ ÂÒȉ È ˜ ¯ Ù · ‰ · Á ¯ ‰ · ÌÈ  „   ˙ ÂÚ ˆ ˜ Ó‰ ÏÏÎÏ ÌÈÙ ˙  ˘ Ó‰ ÌÈÈ ˙ ‡ ‰ ˙ „ ÂÒȉ  ˙    ¯ ˜ Ú‰ ¯ Ó‡  ¯ · Î ˘ ‰ Ó ÏÚ ˙ ÓÈÂÒÓ ‰ ¯ ÊÁ ÌÈ ˙ ÚÏ Â  ¯ ‡ ˘ ‰ ˙ ‡ Ê ÌÚ ÆÌÈ   ˘ ‡ ¯ ‰ ÌÈ ¯ Ú ˘ ‰ ˙ ˘ ÂÏ ˘ · ¨ ¯ ÙÒ‰ Æ ˜ ¯ Ù‰ Ï ˘ ˙ ÈÚ · ˉ ‰ ÓÈ ¯ ÊÏ ˙ È  ÂÈÁ ‡ ȉ ¯ ˘ ‡ Î ¯ Á‡ Ì ˜ Ó · ÌÈÈÚ ˆ ˜ Ó ÌÈÓÂÁ ˙ Ó ˘ Ù  ‰ ˙ ‡ È ¯ · ˙ ÂÚ ˆ ˜ Ó · ˙ „ ˜ ÂÓÓ ‰ ¯  ˆ · ˜ ÒÂÚ ¯ ÙÒ‰ Ï ˘ È ˘ ÈÏ ˘ ‰ „ ·  ¯ ‰ ˙ ‡ È ¯ · · ÌÈÈ ¯ ˜ ÈÚ‰ ˙ ÂÚ ˆ ˜ ÓÏ ÌÈ ˜ ¯ Ù Â  „ ÁÈÈ ¨ ‰ Î ¯ Ú‰‰  ÏÂÙÈˉ ˙ ÂËÈ ˘ ÌÂÁ ˙ · ÂÓÎ ¨ Ô‡ Î Ì‚ ÆÌÈ   ˘ ÌÈÈ„ ÂÁÈÈ ÌÈË · ȉ ÌÈËÏ · ÂÓ ‰ χ ÌÈ ˜ ¯ Ù · Ɖ χ ˙ ÂÚ ˆ ˜ Ó ˙  ÈÈÙ‡ Ó‰ ˙ È ˙ ‡ ‰ ˙ ÂÈ ˙ ÈÈÚ · Ï ˘ Ù  ‰ ˙ Ú  Ó  È ˙ Ï · ‰ ÙÈÙÁ Ì‚ ‰ χ ÌÈ ˜ ¯ Ù · ‡ ˆ ÓÈ ˙ „ ÂÁÈȉ „ ˆ · ÆÌÈÓÈÂÒÓ ˙ ÈÚ ˆ ˜ Ó ‰ ˘ È‚ Ï Â‡ Ú ˆ ˜ ÓÏ Æ̉ · ÌÈ ¯  ˘ ˜ ‰ ˙ ÂÈ ˙ ‡ ‰ ˙ ÂÈ„„ ÂÓ ˙ ‰ ‰ Ï ˘ ÌÈË · ȉ Ï ÌÈÓÂÁ ˙ ‰ ÔÈ · Ï ˘ Á ˙ ÈÙ ·  ‰ ¯ ˘ Ή · „ ÂÒÈ È  · ‡ È ˙ ˘ ¨ ¯ ˜ ÁÓ ‰ Î ¯ „ ‰ Ï ˘ ‰ ˜ È ˙ ‡ Ï ÌÈ ˜ ¯ Ù Â  „ ÁÈÈ Í ˘ Ó‰ · ˙ ÈÚ ˆ ˜ Ó‰ ‰ ˜ È ˙ ‡ ‰ ˙ ÏÁ  ‰ Ï ˘ ˙    ¯ ˜ Ú · ˜ ÒÂÚ‰ ˜ ¯ Ù ÌÈÈÏÂÙÈˉ ˙ ÂÚ ˆ ˜ Ó‰ ÏÎ · ˘   ‡ È · ‡ ˘ Ó ÆÚ ˆ ˜ Ó È ˘  ‡ Ï ‰ ˙ ‡ ¯ ‰  ˙ ‡ Ì   ˘ ÏÎÂ Ì · ˙ ÎÎ Ìȇ È · Ó Â  ‡  ·  ¯ ÙÒ · ¯ ˙ ÂÈ · ÈË ¯ ˜   ˜ ‰ Â È ˘ ÚÓ‰ ‡ ‰ ÈÚÈ · ¯ ‰ „ ·  ¯ ‰ ÚÂÈÒÏ ˙   ÙÏ ÌÈ ˘  ‡ ÌÈÏÂÎÈ Ô‰ Èχ ˘ ˙  ·  ˙ Ή „ ˆ · Ìȇ · ÂÓ ‰ χ ÆÌÈÈË  ÂÂÏ ¯ ‰ ‰ ˜ È ˙ ‡ ‰ È    ˜ ˙ Æ ˙ ÂÈÚ ˆ ˜ Ó ˙ ÂÈ ˙ ‡ ˙ ÂÈ‚ ÂÒ · ‰  ÂÏ ˙ · ‡ ‰ χ ˘ · ¨ ‰ ˆ Ú ˙ Ï · ˜ · ‰ ˜ È ˙ ‡ Ï ˘ ˙    ¯ ˜ Ú ץÂÓȇ Ï ˙ ÈÚ ˆ ˜ Ó ‰„  · Ú · ˙ È ˙ ‡ ‰ · È ˘ Á Á ˙ ÈÙÏ ÚÈÈÒÈ ¯ ÙÒ‰ ˘ ÌÈ ˜ Ó Â  ‡ ˙ ÈÚ ˆ ˜ Ó‰  ˙ ÂÁ ˙ Ù ˙ ‰ ˙ È ˘ ‡ ¯ · ¯ ËÂÊ ÔÈ · Ú ˆ ˜ Ó ˘ ȇ ÏÎ Ï ˘ ‰„  · Ú‰ ÈÏÎ Ê‚ ¯ ‡ Ï Û ¯ Ë ˆ È ˙ ÈÚ ˆ ˜ Ó ‰„ ˘ · ‰ ÈÈ ˘ Ú‰ Ó ÌÈ ˜ Á ¯ Ó‰  ÌÈÈË ¯ ‡ ˙ ‰ ÌÈ„ · ¯ · ¯ ‡ ˘ ȉ Ï Â  È ˆ ¯ ‡ Ï ‰ Ê ÌÚ Æ‰ Ò  Ó ¯ ÈÎ · ÔÈ ·  ¯ ˘ ˜ · ˙ ÂÈ ˙ ‡ ˙ Âχ ˘ ˙  ¯ ¯ ÂÚ ˙ Ó ˙ ÂÈ ˙ ‡ ˙  ¯ · Ú ˙  ˘ Ú  ̉ · ˘ ÌÈ ˘ ˜ ÌÈ · ˆ Ó Ì ˙ ‡ Ó ÌÏÚ ˙ ‰ Ï ÍÎ ·  ˙ ÂÈ ˙ ‡ ˙ Âχ ˘ Ï ˘ Ô · ÈÏ ¯  ¯ È · ¯ ˘ Ù‡ Ï ¨   ÁÏ ˆ ‰ ÈÎ ÌÈ ˜ Ó Â  ‡  ¨   È ˆ ¯ ÆÂÈÏ · ˜ ÓÏ ˙  ¯ È ˘ ‰ È  ˙   Ï Æ ¯ ÙÒ · ÌÈ‚ ˆ ÂÓ‰ ÌÈ   ˘ ‰ ˜ ÂÒÈÚ‰ ÈÓÂÁ ˙  ˙ ÂÚ ˆ ˜ Ó‰ ˙ ¯ ‚ ÒÓ · ˙ ÂÈ ˘ ÚÓ ‡ ‰ ˘ ‚ ÂÒ ÏÎÓ ÌÈ ˙  ¯ È ˘ ˙ ˘ ‚ ‰ · ÌÈ ˜ ÒÂÚ‰ Ú ˆ ˜ Ó È ˘  ‡ ‡ ‰ ‰ Ê ¯ ÙÒ Ï ˘ ÈÚ · ˉ „ Úȉ ω ˜ ˙ Ó ¯ ÏÂ È ˘ ȇ‰ ÈÚ ˆ ˜ Ó‰ „ ÓÚÓÏ Ì‡ ˙ ‰ · ˙ Âχ ˘ Ï ‰  ÚÓ ‡  ˆ ÓÏ ÏÎÂÈ „ Á‡ ÏÎ Æ ˘ Ù  ‰ ˙ ‡ È ¯ · · Æ ˙ ÂÈÙÈ ˆ ÙÒ ˙ ÂÈ ˙ „  ˜  ˙ Âχ ˘ · ‰ ÏΠ˙  · Á ¯ ˙ ÂÈ ˙ · ˘ ÁÓ ˙ Âȉ ˙ · ÏÁ‰ — ˙ ÈÚ ˆ ˜ Ó‰  ˙ ÂÁ ˙ Ù ˙ ‰ ¯ ˘ ‡ ¨ ‰ Ê Ô‚ Ó Ï‰ ˜ ÈÎ Â  Ï ‰‡ ¯  Æ ˙  ¯ È ˘ ‰ ÈÏ · ˜ Ó Ï‰ ˜ ‡ ȉ ¯ ÙÒ‰ „ ÚÂÈÓ ‰ Ï ˘ ‰ ÈÈ  ˘ ‰ ‰ ˆ  · ˜ ‰ ÌÈÏÂÙÈË · ˙  · ¯ Ú ˙ ‰ ·  ˙ ÂËÏÁ‰ ˙ Ï · ˜ · ˙ ¯ ÎÈ  ‰ ÈÓ  ¡ ÂÏ Â ˜ È  Ú‰ ˙ È ˙ ¯ · Á ÌÈÓ„ ˜ ˙ Ó ÌÈ ˜ ÂÁ ÌÈÏ ˜ È ˘ ‰ Ì‚ ̉ ·  ÌÈÈÚ ˆ ˜ Ó‰ ÌÈÏ ˜ È ˘ ‰ ˙ ‡ ¯ ÈΉ Ï · ÈÈÁ ‰ ˆ  ¯ ¨ ÏÂÎÈ ¨ Ï · ˜ Ó ‡ ‰ ˘ ÌÈ ˙  ¯ È ˘ ·  ˙ ÂÚ ˆ Ó‡ · ˙ ÂÙÈ ˜ ˘ ‰ ˙ ¯ · ‚ ‰ ÈÎ ÌÈ ˜ Ó Â  ‡ ÆÌÈ ˙  ¯ È ˘ ‰ È  ˙   Ú ˆ ˜ Ó‰ È ˘  ‡ ˙ ‡ ÌÈÁ  Ó‰ ÌÈÈ ˙ ‡ ‰ ¯ ÂÒ‡ Ï Â‡ ¯ È ˙ ‰ Ï Ì‡  · · Ú ˆ ˜ Ó‰ È ˘  ‡ Ï ˘ „ ÂÒȉ ˙ ÂÁ  ‰  ÌÈÏ ˜ È ˘ ‰ ÌÏÂÚ ÌÚ ˙ · Á ¯  ˙  ¯ Îȉ Æ ˙  ¯ È ˘ ‰ ÈÏ · ˜ Ó Ï ˘ Ì ˙ · ÂËÏ ˙  ˘ Ú  ‰ χ ˙ ÂÏÂÚÙ ÈÎ ‰  · ‰ Ï Ì ¯ ˙ ˙ È ˘ Ù  ÏÂÙÈË · Ô‰ ˘ ÏÎ ˙ ÂÏÂÚÙ
סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי Page 1 | סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי Page 2 | סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי Page 3 | סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי Page 4 | סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי Page 5 | סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי Page 6 | סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי Page 7 | סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי Page 8 | סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי Page 9 | סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי Page 10 | סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי Page 11 | סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי Page 12 | סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי Page 13 | סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי Page 14 | סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי Page 15 | סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי Page 16 | סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי Page 17 | סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי Page 18 | סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי Page 19 | סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי Page 20 | סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי Page 21 |

סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי


About Book סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי


page hebrew university magnes press
The Hebrew University Magnes Press Outlet

איטליה כרך יח: כתב-עת לחקר תולדותיהם, תרבותם וספרותם של יהודי איטליה
הספר עומד לצאת לאור בקרוב, ניתן לרכוש אותו ולקבלו כשיראה אור. איטליה מבקשת להגיש לקוראים מחקרים, אינטרדיסציפלינאריים ככל האפשר, אך יותר מכך משווים בין המרחב התרבותי של ה&#

צברים לא מזדקנים: סיפורי חיים של קצינים בכירים מדור תשח
הספר עומד לצאת לאור בקרוב, ניתן לרכוש אותו ולקבלו כשיראה אור. הספר צברים לא מזדקנים מתחקה אחר עולמם של עשרים ושלושה קצינים בכירים מדור תשח בשנות השבעים לחייהם. כצברים מית

על המיסטריות
בבוקרו של השביעי ביוני 415 לפסהנ התעוררו תושבי אתונה ומצאו שפסלי האל הֶרמֶס, שעמדו לפני בתים פרטיים ומקדשים, הושחתו. כל אזרח ראה את שומרו האלוהי שלפני פתח ביתו מושחת ומחולל, 

פירוש על ספר במדבר כב-לו
הספר דן בחלק האחרון של ספר במדבר, שבו כמה פרשיות רבות חשיבות: פרשת בלק, הכוללת את נאומי בלעם; לוח הקרבנות לימים, לרגלים ולמועדים; ירושת הארץ וחלוקתה ופרשת בנות צלפחד ומסקנות

מקרא לישראל: נחום חבקוק צפניה
כרך נוסף בסדרת הפירושים המדעיים למקרא: מקרא לישראל. הכרך כולל את ספרי נחום, חבקוק וצפניה, שלושה מספרי הנביאים הנכללים בקובץ של תרי-עשר. הכרך מורכב משלושה ספרים נפרדים כשלכ

הנפש גדולה והחיים קטנים: שניות הנפש וסכסוכיה על פי 'פידון' ועל פי 'מדינה' לאפלטון
הספר עוסק בתפיסת הנפש של אפלטון ב'פיידון' וב'מדינה'. הסוגיות המרכזיות הנידונות בו הן מובן הנפש ומקומה של תורת ההיזכרות ב'פיידון'. הטענה העיקרית בספר היא שהבחנתו היסודי—

סוגיות נבחרות באתיקה עסקית ובאחריות חברתית
הספר סוגיות נבחרות באתיקה עסקית ובאחריות חברתית דן בנושא העומד בראש סדר יומנו הציבורי ומציג את עיקרי משנתו האתית של המחבר. ייחודו בכך שהוא בנוי מפרקים עיוניים, מאירועי–

אידאה ומתודה: לג עיונים באפלטון
הספר אידאה ומתודה: לג עיונים באפלטון, הוא קובץ מאמרים על אפלטון, שפרסם פרופסור שמואל שקולניקוב במהלך יותר משלושים וחמש שנים בשפות שונות. המאמרים פורשׂים קשת רחבה של נושא

בלשנות עברית תיאורטית
הקובץ בלשנות עברית תאורטית עוסק בשפה העברית ובתכונותיה הייחודיות מתוך ראייה רחבה של הבלשנות הכללית ותאוריות בדבר השפה האנושית. מרבית המאמרים נכתבו לאור התאוריה הגנר&#

מקרא לישראל: יואל עמוס
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

Journal of rural cooperation, Vol. 35, 2, 2007
The Journal of Rural Cooperation (JRC) is an interdisciplinary journal focusing on cooperatives and related rural organizations in developed and less developed countries. Topics of particular interest are cooperatives facing trends of globalization and privatization, the web of cooperative-community relationships, and cooperatives as part of such broader systems as mainstream economics, economies in transition, the social economy or related alternative paradigms

מקרא לישראל:שיר השירים
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

Albert Einstein: The Persistent Illusion of Transience
This beautifully designed book features a significant number of previously unreleased documents and photographs from the Albert Einstein Archives and links them together with short introductions to chapters about Einstein's private life, his scientific achievements and his political activities. The new volume represents a substantially enlarged English edition of a title originally published as a version to supplement the permanent exhibition on Albert Einstein at the Jewish National and University Library.

חשיבה ודיבור
עבודותיו ורעיונותיו של לב סמיונוביץ' ויגוטסקי (1896--1934), איש אשכולות שנודע בעיקר כפסיכולוג, כובשות בשנים האחרונות מקום רב השפעה בפסיכולוגיה ובחינוך, למרות שנכתבו לפני שנים ר

המזרח החדש מה: זרמים בהיסטוריוגרפיה של המזרח התיכון
'זרמים בהיסטוריוגרפיה של המזרח התיכון', הוא תולדה של הכינוס העשרים וארבעה של החברה המזרחית הישראלית, אשר נערך באוניברסיטת תל אביב בשנת 2000 ועניינו היסטוריוגרפיה מזרח תיכ

Evidence Of Francophony In Mediaeval Levant: Decipherment and Interpretation
This study is an annotated edition and commentary of an Arabic-Old French phrase book found on the last thirteen pages of a Coptic lexicographic treatise compiled in the thirteenth century and recopied in the sixteenth century (MS. BnF Copte 53). The main value of this work is two-fold: first, it is a specimen of the Crusader Old French, of which little has been preserved; and second, it provides evidence for the vernacular language of the period. In the analysis of the material, an attempt has been made to reconstruct from a diachronic-diatopic perspective the vernacular French spoken at Acre in the mid-thirteenth century. This volume will be of interest for Romance linguists and philologists, as well as historians of the Crusades and the Latin East. Arabists and historians of the late medieval Muslim Middle East of this time will also find much of use in this work.

תולדות האוניברסיטה העברית בירושלים:התעצמות אקדמית תוך מאבק לאומי
כרך זה, השלישי במפעל תולדות האוניברסיטה העברית, הרואה אור בשנת התשעים להנחת אבן הפינה לאוניברסיטה ובשנת השישים למדינת ישראל, הוא המשכו הישיר של קודמו (תולדות האוניברסי•

איטליה כרך יז: כתב-עת לחקר תולדותיהם, תרבותם וספרותם של יהודי איטליה
כתב העת 'איטליה' משמש מזה שנים אחדות במה מרכזית לחוקרים העוסקים במישרין או בעקיפין בהיבטים שונים של תולדות יהודי איטליה, ספרותם ותרבותם, בכל הדורות.

מקרא לישראל: אסתר
פרופ אדל ברלין מציגה פירוש חדש למגילת אסתר. לשיטתה לא נכתבה המגילה אלא כדי להסביר את טעמו של חג הפורים. המגילה עצמה היא יצירה מן התקופה ההלניסטית. במבוא לספר מוכיחה המחברת

להכיר תודה
הספר הזה דן ברגש של הכרת התודה, ובמעמדו המוסרי. הוא מראה שהכרת התודה היא חובה מוסרית מן המעלה הראשונה. היא התגובה הראויה על מעשים הנעשים עבורנו ולמעננו. ככל שרב המעשה כך גדו

טקסט תאוריה פרשנות
אמנות היא תפיסת מציאות על פי הדמיון. באמצעות הדמיון מתפקדת האמנות ככלי יצירתי לביטוי, עיצוב, ייצוג ושיקוף רוח היוצר והזמן והמקום הפסיכו-תרבותיים. בספר טקסט תאוריה פרשנו

ההר שהיה כמפלצת


אמנות הפיוט
יצירה זו, שנכתבה רומית, זכתה להערכה ולעיון מתמיד מאז יום פרסומה ועד ימינו, ובכל תקופה ותקופה שהספרות וביקורת הספרות פנו מחדש אל הספרות הקלסית לבחון את שורשיהן. פרופ' דבור

זהויות במדים: גבריות ונשיות בצבא הישראלי
'גבר גבר' - צ.ה.ל הוא הזירה בה מעוצבות הזהות הגברית והנשית המלווה כל מי ששירת בצבא למשך כל חייו. גבריות, כמו נשיות, היא דימוי או אידאל שהכול מכירים אך איש אינו יכול להגדירה במד•

מנהיגות בלבן
בריאות היא ערך יסוד שהמדינה המערבית המודרנית מחויבת לשמרו ולקדמו. תמורות חברתיות מכתיבות ציפיות לאיכות בשירותי הבריאות ולטיפולים חדשים, חלקם עתירי טכנולוגיה. מקצוע ה&

אהבה ארצית - אהבה שמיימית
המקרא, כחלק בלתי נפרד מן התנך הנוצרי, הוא אחד ממקורות ההשראה החשובים ביותר באמנות המערבית. הספר אהבה ארצית – אהבה שמימית דן בסיפוריהם ובייצוגיהם החזותיים של שני זוגות מקר&

ספר יחזקאל
נוסח הפנים של מהדורת ספר יחזקאל משקף את כתר ארם צובה, כתב היד החשוב ביותר של נוסח המסורה הטברני במסורת בן אשר. מתחת לו סדורים ארבעה אפרטים המביאים חילופי גרסאות מעדי הנוסח

התחדשות הלשון הערבית בשליחות הרעיון הלאומי במצרים
הלשון הערבית הצחה, הכתובה – אַללֻּעַ'ה אלְפֻצְחַא – הייתה מסוף המאה התשע עשרה, בעקבות המפגש עם העולם המערבי והתחלת התגבשותו של רעיון הלאומיות הערבית, למוקד הדיון בקרב אנש

יחסי ישראל עם ארצות מזרח אירופה מעת ניתוקם בשנת 1967 עד חידושם בשנים 1991-1989
בשנים 1989-1991 חידשה ישראל את יחסיה הדיפלומטיים עם ברית המועצות, בולגריה, הונגריה, יוגוסלביה, פולין וצ'כוסלובקיה, יחסים שנותקו בעקבות מלחמת ששת הימים. נוספה אליהן אלבניה, שעמה כ&#

בין לאומיות לאמנות
ספר זה מביא בפעם הראשונה, בשפה העברית, ניתוח סוציולוגי של שדה האמנות הפלאסטי בישראל. הראיה הבין-תחומית של הספר מייעד אותו הן לקוראים שתחום עיסוקם במדעי החברה והן לאילו הע&#

בין פז'וז'י לשצ'וצ'י ובין תלאביב לאוהיו
חנוך לוין הוא מחזאי, בימאי, סטיריקן, משורר וסופר, שרבים רואים בו את אחד היוצרים הישראלים החשובים והמשפיעים ביותר במאה העשרים. הספר בין פז'וז'י ושצ'וצ'י ובין תל-אביב לאוהיו, &

ומספסל הלימודים לוקחנו
ספרות הילדים שנכתבה בארץ ישראל בתקופת היישוב מילאה תפקיד מרכזי בעיצוב עולמו, ערכיו וחוויותיו של הדור הצעיר. עד תחילת שנות הארבעים של המאה העשרים סיפר הזרם ההגמוני בספר•

נגד טימרכוס: על אהבת גברים
נאומו של אייסכינס 'נגד טימרכוס', נאום תביעה שנשא אייסכינס בבית המשפט באתונה בשנת 346/5 לפסהנ בפני מושבעים רבים וקהל גדול, הוא היצירה היחידה ששרדה מן הספרות היוונית העוסקת כו&#

תולדות דרום-מזרח אסיה בזמן החדש
הספר תולדות דרום-מזרח אסיה בזמן החדש - קווי יסוד דן בארצות מיאנמר (בורמה לשעבר), תאילנד, ויאטנאם, קמבודיה, לאוס, מאלאזיה, אינדונזיה, סינגפור, פיליפינים וטימור. אזור זה מתייחד ב&#

מקדש ומרכבה, כוהנים ומלאכים, היכל והיכלות במיסטיקה היהודית הקדומה
ספר זה מוקדש לבירור מהותה המיסטית של מסורת המרכבה הכוהנית, שהתחברה בזיקה למסורות מקדשיות. ראשיתה בחזונו של הנביא יחזקאל בן בוזי הכוהן, שהוגלה מירושלים בשלהי ימי בית ראש

אדם חסר פנים: משבר הזהות של הרפואה המודרנית
הרפואה ניצבת בפני אחד המשברים הקשים בתולדותיה. תשתית המקצוע – יחסי האמון בין הרופא והחולה – הולכת ומתערערת, ומותירה חולים כועסים ונבוכים ורופאים מתוסכלים. משבר זה מתרחש ד&#

The Dead Sea: The world's ultimate natural healing resort
This book explains in simple and understandable words all the principles, mechanisms of action and advantages of all the treatment modalities at health resort areas. This book describes all the diseases that can be treated successfully at the Dead Sea. and is the first one that was written and directed for the general public.

עמנואל לוינס בירושלים: פרשנויות פילוסופיות ופרספקטיבות דתיות
עמנואל לוינס (1906--1995), מגדולי הפילוסופים של זמננו, נודע מזה כארבעים שנה ברחבי תבל בשל יצירתו הייחודית היונקת הן מן המסורת הפילוסופית המערבית הן מן המקורות היהודיים-התלמודיים.

Perspectives: Revue de l'Université Hébraïque de Jérusalem, La Bible dans tous ses États
Appears once a year, under the guidance of the French Department of the Hebrew University of Jerusalem.

אנושי, אנושי מדי
הספר עומד לצאת לאור בקרוב, ניתן לרכוש אותו ולקבלו כשיראה אור. בשני הכרכים של אנושי, אנושי מדי ימצא הקורא את ניטשה במיטבו כסופר מחונן ומבריק וכהוגה מקורי ומעורר השראה. יותר

גווילים נשרפים ואותיות פורחות: תולדותיהם של אוספי ספרים וספריות בארץ ישראל וניסיונות להצלת שרידיהם באירופה לאחר השואה
אוסף הספרים הלאומי והאוניברסיטאי נבנה בשנות המנדט בירושלים במטרה לאסוף, לרכז ולשמר את אוצרות הרוח של העם היהודי ולמלא תפקיד חברתי ואידאולוגי כסמל להגשמת הציונות ובתה&

עיונים באתיקה 1
אתיקה בתחום כלשהו של פעילות אנושית היא תפיסה בדבר ההתנהגות הראויה בו. תפיסה כזו יכולה להיות מערכת ערכים, או מערכת עקרונות המבטאים ערכים. גם הערכים וגם העקרונות נותנים בס

אורתודוקסייה יהודית: היבטים חדשים
האם יש הצדקה להוסיף ולדבר על תופעה רציפה ונהירה של יהדות אורתודוקסית? קובץ המחקרים 'אורתודוקסייה יהודית: היבטים חדשים' מציג את היהדות האורתודוקסית כתופעה מגוונת ועשי—

קטעי מדרשי הלכה מן הגניזה
תרומת הגניזה הקהירית למחקר מדרשי ההלכה ניכרת במיוחד בשני היבטים. ההיבט הראשון, שכמעט לא מצאנו כיוצא בו בשאר ענפיה של ספרות התלמוד הקלסית, הוא גילוי קטעים ממדרשים אבודים. &#

הספרות העממית היהודית
הספר סוקר את הספרות היהודית שבעל פה מתקופת המקרא עד ימינו אלו. הנחת היסוד של סקירה זו היא, שהמעבר מאורליות לאוריינות ספרותית איננו תהליך הנובע רק מהתפתחות תרבותית-חברתי

למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך
למידה בדרך החקר פירושה חיפוש תשובות לשאלות כאשר הלומד פעיל בהבניית הידע שלו, כלומר, יוצר תובנות חדשות תוך הפעלת מגוון אסטרטגיות חשיבה. הלמידה וההוראה בדרך החקר רווחת במ&#

השלום
לא נראה סוף למלחמה הפֶּלוֹפּוֹנֶסית בין אתונה לספרטה, שהחלה בשנת 431 לפסהנ וכבר מלאו עשר שנים להתחוללותה. טְריגַיוֹס, אזרח אתונאי שמאס במלחמה, מחליט להגיע לאולימפוס ולשוח&

קול גדול ולא יסף: תורת ישראל בין שלמות להשתלמות
עילאיותה של תורת ישראל הובנה במהלך הדורות בשתי דרכים חלופיות: יש שהיא מיוחסת לתורה מראשיתה כהוויה מושלמת וקבועה שאי-אפשר להוסיף עליה, ויש שהיא מיוחסת לתורה כהתהוות ההו–

Europe's Century of Discontent: The Legacies of Fascism, Nazism and Communism
With the demise of the Soviet Union and the collapse of Communism in Eastern Europe, a number of questions regarding the conventional understanding of totalitarianism could now be viewed in the new light. The classical studies of totalitarianism were undertaken when Nazism and Fascism had been vanquished, while the Soviet system still existed: this created an asymmetry which could now be overcome. The ideological Cold War edge which sometimes accompanied debates about totalitarianism was similarly blunted. The impetus which these developments could give to new angles of research and historical perspective was the focus of the conference “Reflections on Europe's Century of Discontent”, held at the Institute for European Studies at the Hebrew University of Jerusalem. More than a dozen participants from eight countries – political scientists, historians, lawyers as well as political activists – took part in what was an exciting exercise in re-evaluation and re-assessments. The resu

או או: כרך שני
סרן קירקגור (1813–1855) איננו רק אביו של האקזיסטנציאליזם הדתי, הוא היה גם פילוסוף-סופר מחונן, שגייס את כישרונו הספרותי לשירותה של התפלספות מהפכנית ומיוחדת במינה זו. בכרך השני של ס–