סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי Page 6 - The Hebrew University Magnes Press

חשיבותה של התנהגות אתית של מטפלים הוכרה כבר בימי קדם. מראשיתה הייתה מהות הדרישה האתית קשירת המטפל לחובות כלפי מטופליו שהן מעבר לאינטרס האישי שלו. בשנים האחרונות אנו עדי

˙Â¢˙ÂÈÏÂÙÈË˙Â˘È‚Ï˙ÂÈ„ÂÁÈÈ˙ÂÈ˙‡˙ÂÈ‚ÂÒ∫È˘ÈÓÁ¯Ú˘ ≤ πΣ ÍÈÏ ¯ ‡ χ ÂÓ ˘ Ø ˙ ÈÓ  È„ ‰ ÈÙ ¯ ˙ ÂÎÈÒÙ ·  ‰ ÊÈÏ  ‡ ÂÎÈÒÙ · ˙ ÂÈ ˙ ‡ ˙ ÂÈ‚ ÂÒ ∫± ∂ ˜ ¯ Ù ≥±± ÔÏ‚ È · ‚ Ø ‰ Ê  Ùȉ · ÏÂÙÈË · ˙ ÂÈ ˙ ‡ ˙ ÂÈ‚ ÂÒ ∫± Σ ˜ ¯ Ù ≥≥∞ ˜ È„ ˆ Ì ¯ ÂÈ Ø È ˙ ÁÙ ˘ Ó ÏÂÙÈË ·  Ȃ ÂÊ ÏÂÙÈË · ˙ ÂÈ ˙ ‡ ˙ ÂÈ‚ ÂÒ ∫± Π ˜ ¯ Ù ≥¥ Π ËÒ‡ È ¯ Ë ÈÒÂÈ Ø È ˙ ˆ  · ˜ ÏÂÙÈË · ˙ ÂÈ ˙ ‡ ˙ ÂÈ‚ ÂÒ ∫± π ˜ ¯ Ù ≥∂≥ ˜ È  ¯ Â È ¯ ‡ Ø È  ÈÓ ÏÂÙÈË · ˙ ÂÈ ˙ ‡ ˙ ÂÈ‚ ÂÒ ∫≤∞ ˜ ¯ Ù ≥ Π∞ ÚÏÒ È ¯ ÂÈ Ø Ú‚ Ó · È · ÈË  ¯ Ëχ ÏÂÙÈËÏ ‰ ÈÙ ¯ ˙ ÂÎÈÒÙ ÔÈ · · ÂÏÈ ˘ ∫ ≤± ˜ ¯ Ù ≥ πΠ · ‰  · ‡ · È · ‡  · È · ¯ Ì ¯ ÈÓÚ Ø ˙ ¯  ˘ ˜ ˙ ‰ ÈÚ ˆ Ó‡ · ÏÂÙÈË ·  ץÂÚÈÈ · ˙ ÂÈ ˙ ‡ ˙ ÂÈ‚ ÂÒ ∫≤≤ ˜ ¯ Ù ¥±∞ ÔÈÈÙ‰ È  „ Ø ˙ È  ÈÏ ˜ ‰ È‚ ÂÏÂÎÈÒÙ ¯ È  · ˙ ÂÈ ˙ ‡ ˙ ÂÈ‚ ÂÒ ∫≤≥ ˜ ¯ Ù ¥≤¥   ‡ ÈÒ ˙ È„ ‰ È ˙ ÂÊÁ ¯ Ó ˙ Ø ‰ ¯ È ˆ È ‰ Ú · ‰ ˙ ÂÚ ˆ Ó‡ · ÏÂÙÈË · ˙ ÂÈ ˙ ‡ ˙ ÂÈ‚ ÂÒ ∫≤¥ ˜ ¯ Ù ¥¥≤ ÏÈÈ χ È ¯ · ‚ Ø Í  ÈÁ‰ ˙ Î ¯ ÚÓ · ˙ È ˆ ÂÚÈÈ– ˙ ÈÏÂÙÈË ‰„  · Ú · ˙ ÂÈ ˙ ‡ ˙ ÂÈ‚ ÂÒ ∫≤ μ ˜ ¯ Ù ¥ μ≤ ¯   È‚ ÍÈÏ ¯ ‡ ‰ ¯ ÈÓ Ø ÌÈÈ  ‚ ¯ ‡ ˙  · ¯ Ú ˙ ‰ ·  ץÂÚÈÈ · ˙ ÂÈ ˙ ‡ ˙ ÂÈ‚ ÂÒ ∫≤∂ ˜ ¯ Ù ‰ Î ¯ Ú‰ ·  ÔÂÁ · ‡ · ˙ ÂÈ ˙ ‡ ˙ ÂÈ‚ ÂÒ ∫ È ˘ È ˘ ¯ Ú ˘ ¥∂ π  ·  Í ¯ · Ø ÌÈÈ‚ ÂÏÂÎÈÒÙ ÌÈ  Á · Ó · ˘ ÂÓÈ ˘ · ˙ ÂÈÚ ˆ ˜ Ó ˙ ÂÈ ˙ ‡ ˙ ÂÈ‚ ÂÒ ∫≤ Σ ˜ ¯ Ù ¥ Π∂ ÏÈÈ χ È ¯ · ‚ Ø ˙ ÈÒ  ¯ ÂÙ ‰„  · Ú · ˙ ÂÈ ˙ ‡ ˙ ÂÈ‚ ÂÒ ∫≤ Π ˜ ¯ Ù È ˘ Ù  ‰ ÏÂÙÈˉ  ץÂÚÈȉ ˙ ÂÚ ˆ ˜ ÓÏ ˙ ÂÈ„ ÂÁÈÈ ˙ ÂÈ ˙ ‡ ˙ ÂÈ‚ ÂÒ ∫ ÈÚÈ · ˘ ¯ Ú ˘ μ∞≥ ÔÂÓ· ˙ È„ ‰ È Ø ‰ È‚ ÂÏÂÎÈÒÙ · ˙ ÂÈ ˙ ‡ ˙ ÂÈ‚ ÂÒ ∫≤ π ˜ ¯ Ù μ±∂ ÌÂË ˆ È ¯ ÊÚÈχ  ÔÈÏ‚ ¯ Ó · ˜ ÚÈ Ø ‰ ÈÈ ¯ ˇ ÈÎÈÒÙ · ˙ ÂÈ ˙ ‡ ˙ ÂÈ‚ ÂÒ ∫≥∞ ˜ ¯ Ù μ≥ Π Èχ ÎÈÓ ÌÂÁ   ÈÒÁ  Ù ‰ È ˙ · Ø ˙ Èχ È ˆ ÂÒ ‰„  · Ú · ˙ ÂÈ ˙ ‡ ˙ ÂÈ‚ ÂÒ ∫≥± ˜ ¯ Ù μμ± ץÈ · ÂÓ ¯ · ‡ ¯ Ó ˙ Ø È ¯ ˇ ÈÎÈÒÙ ˜ ÂÒÈÚ · ÈÂÙÈ ¯ · ˙ ÂÈ ˙ ‡ ˙ ÂÈ‚ ÂÒ ∫≥≤ ˜ ¯ Ù μ∂¥ ÈÏ‚ È ˜ – ˘ Ó ˘ ˙ È   ¯  ˜ · Ë ÈÏÈ  Ø È ¯ ˇ ÈÎÈÒÙ „ ÂÚÈÒ · ˙ ÂÈ ˙ ‡ ˙ ÂÈ‚ ÂÒ ∫≥≥ ˜ ¯ Ù ‰ Î ¯ „ ‰ · ˙ ÂÈ ˙ ‡ ˙ ÂÈ‚ ÂÒ ∫ È  ÈÓ ˘ ¯ Ú ˘ μΣπ Ô ¯ ˜ ¯ Ó ˙ Ø ·  ˆ ÈÚ ÍÈω ˙ Î ‰ Î ¯ „ ‰ Ï ˘ ˙ ÂÈ ˙ ‡ ˙ ÂÓÏÈ„ ∫≥ ¥ ˜ ¯ Ù μπ∞ ÏÈÈ χ È ¯ · ‚ Ø ‰ Î ¯ „ ‰ · ˙ ÂÈ ˙ ‡ ˙ ÂÈ‚ ÂÒ ∫≥ μ ˜ ¯ Ù ‰‡ ¯ ‰  ¯ ˜ ÁÓ · ˙ ÂÈ ˙ ‡ ˙ ÂÈ‚ ÂÒ ∫ ÈÚÈ ˘ ˙ ¯ Ú ˘ ∂∞≥ Ô ¯  ˜ È  „  ÔÈ ·  ¯ Ô ˘ Ó ˘ Ø ˙ ÂÈ ˘ ÚÓ ˙ ÂÚ ˆ ‰  ÈÒÈÒ · Ú ˜ ¯ ∫ ˙ È ¯ ˜ ÁÓ ‰ ˜ È ˙ ‡ ∫≥ ∂ ˜ ¯ Ù ‰ ˜ È ˙ ‡ ‰ ÌÂÁ ˙ · ¯ ˜ ÁÓ ˙ ÂËÈ ˘  ˙ „ · ÂÚ ¨ ÌÈÎ ¯ Ú ÏÚ ∫ ¯ ˜ ÁÓ ˙ ÒÒ · Ó ‰ ˜ È ˙ ‡ ∫≥ Σ ˜ ¯ Ù ∂≤∞ Ô ¯  ˜ È  „ Ø ˙ ÈÚ ˆ ˜ Ó‰ ∂≥∂ ¯ ÏÙ ˘ È · ‚  ‚ ¯ ·  È ¯ ‚ „ „ Ø ‰ ¯ ˜ Ó È ¯ ‡ È ˙ Ï ˘ ÈÚ„ Ó ÌÂÒ ¯ Ù · ˙ ÂÈ ˙ ‡ ˙ ÂÈ‚ ÂÒ ∫≥ Π ˜ ¯ Ù ∂¥ Σ ¯ ÏÙ ˘ È · ‚  ÔÂÓ· ˙ È„ ‰ È Ø ˙ ÈÚ ˆ ˜ Ó ‰ ˜ È ˙ ‡ Ï ˘ „ ÂÓÈÏ ‰ Î ¯ „ ‰ ÈÎ ¯ „ ∫≥ π ˜ ¯ Ù
סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי Page 1 | סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי Page 2 | סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי Page 3 | סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי Page 4 | סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי Page 5 | סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי Page 6 | סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי Page 7 | סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי Page 8 | סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי Page 9 | סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי Page 10 | סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי Page 11 | סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי Page 12 | סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי Page 13 | סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי Page 14 | סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי Page 15 | סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי Page 16 |

סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי


About Book סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי


page hebrew university magnes press
The Hebrew University Magnes Press Outlet

מקרא לישראל ירמיה א'-כ''ה
פירושו של פרופ יאיר הופמן לספר ירמיה (שני כרכים, למעלה מ-900 עמ) ראש בית הספר למדעי היהדות באוניברסיטת תל-אביב. מחזיק מבוא מקיף (94 עמ), מבואות לפרשיות שבספר ופירוש. זה הפירוש המדעי

שתי מפות לגדה: גוש אמונים, שלום עכשיו ועיצוב המרחב בישראל
הוויכוח על עתידם של השטחים, ההתנחלויות והיחסים עם הפלשתינים מעסיק את החברה הישראלית למן שנות השבעים של המאה העשרים יותר מכל נושא אחר, והתנועות הפוליטיות גוש אמונים ושל•

מקדש אדם: ההפנמה הדתית ועיצוב חיי הדת הפנימיים בראשית החסידות
מהי תרומתה הייחודית של החסידות לעולם הרוח היהודי? מדוע היא משמשת גם היום דגם להתחדשות רוחנית יהודית? 'מקדש אדם' הוא מחקר חדשני המתאר את היבטיה השונים של הפנמת החיים הדתיי

On The Situation of the Polish Writer of Jewish Descent In the Twentieth Century
A leading critic of Polish literature, Artur Sandauer (1913-1989) takes a hard, at times painful, look at the critical role that Jews and individuals of “Jewish descent” played as both creators and objects of literature and culture in twentieth-century Poland. Through an engaging series of essays, Sandauer analyzes major figures in Polish literature via the prism of one central, if at times muted, issue: “the Jews.” Sandauer begins his analysis by looking at such classics of Polish literature as Mickiewicz, continues by discussing the experiences of writers in the interwar era such as Tuwim and Schulz, challenges reigning myths of the war years with critical examinations of works by Andrzejewski and Miłosz, exposes the problematic relationship between writers and the Communist regime through the career of Ważyk, and concludes with hope for Poland’s future with discussions of Szymborska and, in a bold display of intellectual honesty, himself. Written during the period of m

The Lachmann Problem: An Unsung Chapter in Comparative Musicology
The Lachmann Problem tells an unknown story about a well-known German musicologist, Robert Lachmann (1892-1939), best known among scholars whose interest centers on Arabic music. After being ousted by the Nazi regime, Lachmann arrived in Palestine in 1935 to join the staff of The Hebrew University of Jerusalem. However, many University officials misunderstood his interests, which was primarily based on a conception that the unfamiliar field of musicology was a “luxury” which the University could ill afford at the time. Presented in this volume are letters and documents, published for the first time, revealing not only a picture of life in Palestine during the 1930's, but providing new information on the early stages of comparative musicology and offer new insights into the thinking of its founding fathers. Others of these documents betray the daily routines, working style and methodology as well as the unanticipated hardships which Robert Lachmann encountered. These are embedded

החינוך הבלתי פורמלי במציאות משתנה
הספר החינוך הבלתי פורמלי במציאות משתנה עוסק בתחום חינוכי שבו העשייה רבה ודינמית ואילו המחקר והכתיבה האקדמית על אודותיו מועטים. הספר מקיף את תחומי החינוך הבלתי פורמלי מ

מקרא לישראל ירמיה כ''ו-נ''ב
פירושו של פרופ יאיר הופמן לספר ירמיה (שני כרכים, למעלה מ-900 עמ) ראש בית הספר למדעי היהדות באוניברסיטת תל-אביב. מחזיק מבוא מקיף (94 עמ), מבואות לפרשיות שבספר ופירוש. זה הפירוש המדעי

הקיסרים האנטונינים
הביוגרפיות של הקיסרים האנטונינים הן חלק מקובץ הביוגרפיות של קיסרי רומא הידוע בשם SCRIPTORES HISTORIAE AUGUSTAE ('המחברים של תולדות האוגוסטים'), ובקיצור – 'היסטוריה אוגוסטה'. מגילת הקובץ הייתה מו

YEHUDA HALEVI: POETRY AND PILGRIMAGE
Yehuda Halevi: Poetry and Pilgrimage follows the life story of the greatest Hebrew poet of medieval times from his first publication in Christian Toledo to his heroic journey toward Zion from Muslim Spain. The description is based, for the first time, on the entire collection of his poetry- The Diwan, which was edited and reedited between East and West at every important crossroad of his life. This in turn is done through comparison to autographical letters and contemporary correspondence discovered and collected over the past 50 years in the Cairo Geniza collections. Documentary material and Literary works, which were shun behind the iron wall in The Russian National Library in St. Petersburg, are woven for the first time into one, enabling us to examine closely the intricate relationship between old Jewish traditions and the ideological heritage associated with Halevi's innovative writings in prose and in poetry. Confronting Halevi's Zion, will thou not ask? opens the study

אחרון משוררי האלהים:מיתוס, אתוס ומיסטיקה ביצירתו של יוסף צבי רימון
הספר אחרון משוררי האלהים עוסק בראשית השירה הדתית המודרנית בארץ ישראל כפי שהשתקפה ביצירתו המוקדמת של יוסף צבי רימון (1889¬-1958), על רקע התהפוכות הרבות שעברו על היישוב היהודי הישן

חלום הטוהר: היידגר עם דרידה
'מדוע יש בכלל דבר-מה ולא רק מאומה?'. שאלה זו על עצם ההיות ועל פשר ההיות – שאלת ההוויה – היא פתח יציאה מן השגור וההמוני ופתח כניסה לכל מחשבה שניתן לכנותה פילוסופית. שאלה זו היא גם 

Between Poles and Jews: The Development of Nahum Sokolows Political Thought
This book focuses on the formative years of Nahum Sokolow’s political thought during the years in which he dedicated his energies to working within the social fabric of the Jewish community of Polish lands

קניין לדורות: היסטוריונים יוונים וכתיבת ההיסטוריה ביוון ורומא
שני תנאים דרושים להתהוות היסטוריוגרפיה: מטרה מעשית לידיעת העבר וגישה ביקורתית למקורות המידע. שני התנאים התמלאו ביוון העתיקה: ראשית המדעים והפילוסופיה באיוֹניה הכשיר&#

עיונים בחינוך היהודי כרך ט: הבנת המקרא בימינו: סוגיות בהוראתו
A look at The book of Joshua – The challenges of teaching the book of Joshua in contemporary Israeli society, for example how to grapple with questions of military power in 21st Century Israeli society whose primary concern is peace, and a book which proves the claim of the Jewish people on the land of Israel can appear dated at a time when giving land for peace is a main issue.

סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי
חשיבותה של התנהגות אתית של מטפלים הוכרה כבר בימי קדם. מראשיתה הייתה מהות הדרישה האתית קשירת המטפל לחובות כלפי מטופליו שהן מעבר לאינטרס האישי שלו. בשנים האחרונות אנו עדי

תורת הגישור
מהו גישור? מה הקשר שלו לשפיטה? כיצד שניהם מתיישבים עם הרעיונות המרכזיים בתחום המשפט? הספר מספק סקירה מקיפה של תופעת הגישור ושל הקשר שלה עם המשפט מבחינה תיאורטית ומעשית. ה•

מקרא לישראל: ישעיה מ''ט-ס''ו
ספר ישעיה מורכב משני חלקים ברורים הכוללים את נבואותיהם של שני נביאים שונים: ישעיה בן אמוץ הנביא מירושלים (פרקים א-לט), ונביא עלום שם המכונה ישעיה השני, שחי בבבל ובירושלים כ

גנוסיס מודרני וציונות: משבר התרבות, פילוסופית החיים והגות לאומית יהודית
פילוסופיית החיים', שרווחה בהגות הגרמנית במפנה המאה העשרים, העלתה על נס את הממד האי-רציונלי כתשתית התרבות, החברה והקיום האנושי, והייתה בסיס לביקורת פוליטית ולמרד חברתי. ב•

מבט אחורה: זכרונות
אוטוביוגרפיה מרתקת של חוקר צומח הארץ וגידוליה, מראשוני הבוטנאים באוניברסיטה העברית בירושלים, שהיה ממקימי הפקולטה לחקלאות ברחובות ושמחקריו תרמו רבות לפיתוח החקלאות 

הערס, הפרחה והאמא הפולנייה: שסעים חברתיים והומור טלוויזיוני בישראל, 2000-1968
האם יש קשר בין מערכון העליות מלול לבין הפנתרים השחורים? בין יאצק והמהפך של 1977? בין הפולניות מזהו זה לפוסט-פמיניזם? התשובה הקצרה לשאלות אלה היא כן. התשובה הארוכה נחשפת בין דפ

איטליה: כתב עת לחקר תולדותיהם, תרבותם וספרותם של יהודי איטליה - משה דוד קאסוטו
בכרך זה, השלישי בסדרה 'כינוסים, סדרת מוספים' של 'איטליה', כונסו מאמרים שראשיתם בהרצאות אשר הושמעו בימים יא-יב בסיוון תשסב (22-23 במאי 2002) בכנס על תרומתו המדעית של משה דוד קאסוטו (פי

מקרא לישראל:שיר השירים
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

On Chariots with Horses of Fire and Iron
This book deals with the arrival of modernity in the Holy Land in the form of the 86 km Jaffa-Jerusalem Railway. Befitting the completion of such a substantial undertaking, the inauguration, in September 1892, was a grand affair, attended by representatives of the Ottoman Empire, consuls, religious leaders, and foreign delegations. The tracks approached Jerusalem from the southwest through the Judean Mountains, taking advantage of the deep, winding river bed of the Soreq Valley. This afforded the least steep route, though even then the grades were a challenge for the locomotives. Since the tracks were of narrow meter-gauge they could easily follow the natural contours of the land on the ascent to Jerusalem, the highest point, at about 700 meters above sea level

החידה מאחורי הברושים: חוות וחברות מטעים במישור החוף בתקופת המנדט
עקירת הפרדסים במישור החוף חושפת בתי אבן מתפוררים, שערים חלודים, בארות ושדרות ברושים המובילות לשום מקום. בשנות העשרים והשלושים של המאה העשרים חצו את השדרות דרכים שהוליכ•

הגיון ליונה: הבטים חדשים בחקר ספרות המדרש, האגדה והפיוט
העוסקים בספרות האגדה ובנושאים הקרובים לה נזקקים מזה שנות דור למחקריו של פרופ' יונה פרנקל מן החוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית בירושלים, ומייסדה של הגישה הספרותית ב&#

המזרח החדש מו: אסלאם: חברה ומשפט
המזרח החדש כרך מו אסלאם: חברה ומשפט כולל אחד עשר מאמרים. חטיבת המאמרים המוקדשת למשפט בוחנת את המפגש בין מערכות חוק שונות – מערכת החוק המוסלמי ומערכת החוק של מדינת ישראל – וב•

כאן ושם, עכשיו ובימים האחרים
שנים רבות הייתה פולין ליהודיה 'פּוֹלִין הָעֲדִינָה הַקְּדוּמָה לְתוֹרָה וְלִתְעוּדָה לְמִיוֹם סוּר אֶפְרַיִם מֵעַל יְהוּדָה, מקום ללון בו עד בוא הגאולה. יהודי פולי

יחסי ישראל עם ארצות מזרח אירופה מעת ניתוקם בשנת 1967 עד חידושם בשנים 1991-1989
בשנים 1989-1991 חידשה ישראל את יחסיה הדיפלומטיים עם ברית המועצות, בולגריה, הונגריה, יוגוסלביה, פולין וצ'כוסלובקיה, יחסים שנותקו בעקבות מלחמת ששת הימים. נוספה אליהן אלבניה, שעמה כ&#

פירוש על ספר במדבר כב-לו
הספר דן בחלק האחרון של ספר במדבר, שבו כמה פרשיות רבות חשיבות: פרשת בלק, הכוללת את נאומי בלעם; לוח הקרבנות לימים, לרגלים ולמועדים; ירושת הארץ וחלוקתה ופרשת בנות צלפחד ומסקנות

מבואות לאתיקה א
אתיקה של תחום פעילות כלשהו של החיים האנושיים היא תפיסה בדבר ההתנהגות הראויה באותו תחום. עיסוק בהתנהגות הראויה בתחום אנושי כלשהו הוא מטבעו עיסוק בתחום הזה עצמו, בזהותו, ב

מחשבות רגועות משפת האגם
צ'יאן מו (1895—1990) כתב את מחשבות רגועות משפת האגם באביב שנת 1948, על סף כינון המשטר הקומוניסטי בסין והפיצול מטיוואן. בספר שלושים פרקי הגות העוסקים במגוון נושאים ובמרכזם שאלת טבע החי&

עיונים בחינוך היהודי כרך י: מיהו היהודי המחונך? כיוונים בפילוסופיה של החינוך היהודי
The essays in this volume are a summary of a conference held in honour of Prof Michael Rosenak on the occasion of his retirement from the Melton Centre. The articles all deal with, either directly or indirectly, the question of the cultivation of the educated Jewish citizen as viewed from plural perspectives. There is an article on the moral and intellectual challenges in teaching the Bible both in the Orthodox and non Orthodox school system. There is also an article on the introduction of Holocaust studies into different educational frameworks

מורה דרך לאוהב החכמה
מהי מחשבה פילוסופית? למה מתכוונים כשאומרים על אדם שהוא פילוסוף? מה פירוש להחזיק בעמדה פילוסופית? כיצד נוצרות יצירות פילוסופיות? האם אפשר ללמוד להיעשות פילוסוף, האם אפשר 

הנבואה הקלסית: התודעה הנבואית
האמונה בנבואה – הטענה שהאל החליט להתגלות לבחיריו ולמסור להם, ודרכם לאדם בכלל ולעם ישראל בפרט, את רצונו בכל עניין ועניין – היא המאפיין התאולוגי החשוב ביותר של המקרא. טענה זו –

מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי כג
בחוברת תוכן עניינים ותקציר באנגלית. האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למדעי הרוח, המכון למדעי היהדות.

Europe's Century of Discontent: The Legacies of Fascism, Nazism and Communism
With the demise of the Soviet Union and the collapse of Communism in Eastern Europe, a number of questions regarding the conventional understanding of totalitarianism could now be viewed in the new light. The classical studies of totalitarianism were undertaken when Nazism and Fascism had been vanquished, while the Soviet system still existed: this created an asymmetry which could now be overcome. The ideological Cold War edge which sometimes accompanied debates about totalitarianism was similarly blunted. The impetus which these developments could give to new angles of research and historical perspective was the focus of the conference “Reflections on Europe's Century of Discontent”, held at the Institute for European Studies at the Hebrew University of Jerusalem. More than a dozen participants from eight countries – political scientists, historians, lawyers as well as political activists – took part in what was an exciting exercise in re-evaluation and re-assessments. The resu

שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום טז
שנתון לחקר המקרא והמזרח החדש

אחד בשביל כולם?: עובדות וערכים בוויכוח על האבולוציה של האלטרואיזם
הספר עומד לצאת לאור בקרוב, ניתן לרכוש אותו ולקבלו כשיראה אור. כיצד נוצרו ונשתמרו חיים חברתיים המבוססים על שיתוף פעולה? בעיה זו היא אחת הסוגיות הגדולות שהעסיקו את חוקרי הא&

בין פז'וז'י לשצ'וצ'י ובין תלאביב לאוהיו
חנוך לוין הוא מחזאי, בימאי, סטיריקן, משורר וסופר, שרבים רואים בו את אחד היוצרים הישראלים החשובים והמשפיעים ביותר במאה העשרים. הספר בין פז'וז'י ושצ'וצ'י ובין תל-אביב לאוהיו, &

ספרותרפיה: הוראה טיפולית במבחן השנים
הספר ספרותרפיה: הוראה טיפולית במבחן השנים כולל עיונים ביצירות ספרותיות מסוגות שונות ושיקולי דעת ביישום עקרונות פסיכו-היגייניים בעת הוראתן. הספר מתבסס על ניסיון רב-שני

האוכלוסייה הערבית והמאחז היהודי : תפרוסת וצפיפות בארץ ישראל בשלהי התקופה העותמאנית ובתקופת המנדט הבריטי
הספר פורס את מצב הדמוגרפיה בארץ ישראל לאזוריה בתחילת תקופת ההתיישבות היהודית בה ומנתח בפירוט ולעומק את הגורמים הגאוגרפיים, הפוליטיים והאנושיים לשוֹנוּת בין האזורים &#

עיונים בחינוך היהודי כרך יא: שפות וספרויות בחינוך היהודי מחקרים לכבודו של מיכאל רוזנק
עיונים בחינוך יהודי הוא בימה לניתוח מחקרי של סוגיות מרכזיות בתחום החינוך היהודי בימינו. הסדרה באה לתת ביטוי לאמונה בחיוניותו של הקשר בין תיאוריה למעשה כחלק מן המאמץ לש

ומספסל הלימודים לוקחנו
ספרות הילדים שנכתבה בארץ ישראל בתקופת היישוב מילאה תפקיד מרכזי בעיצוב עולמו, ערכיו וחוויותיו של הדור הצעיר. עד תחילת שנות הארבעים של המאה העשרים סיפר הזרם ההגמוני בספר•

העקיבות התרגומית בתרגום אונקלוס
מעמדו של תרגום אונקלוס כתרגום המוסמך והמקודש לתורה נשמר עד ימינו. בקרב המוני בית ישראל הלימוד בו נתפס כחובה הלכתית: נאמנות לתקנת 'שניים מקרא ואחד תרגום'. להערכה המיוחדת כ

הכתיב והקרי שבמקרא: בחינה בלשנית של חילופי מסורות מושתתת על נוסח המקרא שב'כתר ארם צובה'
לשונות הכתיב והקרי הפרושות זעיר שם זעיר שם במקרא מצטרפות כאן כאבני פסיפס זעירות לתמונה אחת המעמידה מערכת כוללת של לשון. ספר זה, הכתיב והקרי שבמקרא, בוחן מערכת לשון זו על פי

שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום טו
An annual for biblical and ancient near easstern studies

שירת חייו של ר' יהודה הלוי
שירת חייו של ר' יהודה הלוי הוא סיפור חייו של גדול משוררי ימי הביניים העבריים מאז פרסומו בטולדו שבספרד ועד מותו עם קטיעת מסעו ההרואי לארץ ישראל ולירושלים. התיאור מבוסס בפ–

Judaica Latinoamericana: Estudios Historico-Sociales y Literarios Vol. V
La publicación de este quinto volumen de Judaica Latinoamericana coincide con el trigésimo aniversario de AMILAT, creada en Israel en 1975 por un grupo de investigadores independientes en diversas áreas de estudio del judaísmo latinoamericano. El volumen es multidisciplinario y pluritemático. Los trabajos incluidos, fruto de la labor continua de investigadores que trabajan en Israel, Brasil, Argentina, México y Alemania, cubren un espectro cronológico que va desde la época colonial hasta nuestros días, y aparecen agrupados en campos temáticos amplios y en algunos casos interdisciplinarios: dinámica comunitaria, economía y política, historia del sionismo, literatura y cultura. La continuidad de Judaica Latinoamericana responde al amplio fenómeno del reconocimiento de estos estudios como una área distintiva, ubicada en el cruce entre las investigaciones en ciencias judaicas y las investigaciones sobre Amér

סיקור כסיפור: מבטים על שיח התקשורת בישראל. לכבודו של יצחק רועה
לתקשורת ההמונים מקום מרכזי בעולמו של האדם בהיותה אחד המקורות העיקריים למידע על העולם הקרוב והרחוק, לריגושים ולבידור, לחוויות אינטלקטואליות ולתחושת שייכות חברתית. הספ

ביטחון סוציאלי בישראל
הספר סוקר את התפתחות מדינת הרווחה בישראל על פי תכניות הביטחון הסוציאלי לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים. בסיומו נבחנת הצלחת מערכת הביטחון הסוציאלי בישראל להשיג את יעדי&