סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי Page 9 - The Hebrew University Magnes Press

חשיבותה של התנהגות אתית של מטפלים הוכרה כבר בימי קדם. מראשיתה הייתה מהות הדרישה האתית קשירת המטפל לחובות כלפי מטופליו שהן מעבר לאינטרס האישי שלו. בשנים האחרונות אנו עדי

π ‡ Â · Ó Â‰  · Ó ¯ ÙÒ‰ ˙  ¯ ËÓ ÏÈÈÂ È · ‚ ¨ ÔÂÓ· ˙ È„ ‰ È ¨ ¯ ÏÙ ˘ È · ‚ ÌÈ ˙ ÚÏÂ È ¯ ˘ Ù‡ ˜ Ê  Ì ˆ Ó ˆ  · Âˉ ˙ ÈÈ ˘ Ú ‡ ‰ ‚ ÂÒ ÏÎÓ ˙  ¯ È ˘ Ô ˙ Ó · ¯ ˙ ÂÈ · ·  ˘ Á‰ È ˙ ‡ ‰ Ô ¯ ˜ ÈÚ‰ ø · ÂË Â‰ Ó ø‰ ÈÈ ˘ Ú È‰ Ó ∫ ˙ ÂÈ„ ÂÒÈ ˙ Âχ ˘ ‰ ÓÎ ¯ ¯ ÂÚÓ ‰ Ê Ô ¯ ˜ ÈÚ ÆÂÊ ‰ ÈÈ ˘ ÚÓ ‰‡ ˆ  ˙ Î Ú  Ó  È ˙ Ï · ÏÚ ‰ ËÂÓ ˙ Âχ ˘ · ‰  ÂÚË ‰ Ê „ ÂÒÈ Ô ¯ ˜ Ú · ‰ ÏÈÓ ÏÎ ¯ ÓÂÏÎ øÚ  Ó  È ˙ Ï · ‡ ‰ ‰ ÓÎ „ Ú ø ˜ Ê  ‰ Ó ˘ È ÂÈ · ‚ Ï ˘ È ˙ ‡ Ô ¯ ˜ ÈÚ ÏÚ ˙  ¯ ¯ ÂÚ ˙ Ó ˙  · ¯ ‰ Î ˙ Âȉ ˙  ˙ Âχ ˘ ̇ Æ ˙ ÂÚ„  ÌÈÎ ¯ Ú ¨ ˙ ÂÙ ˜ ˘ ‰ È„ È ˙  ˜ ÂÏÁÓ Ì‰ È · ‚ Ï ˘ È ˘ ÌÈÈ ˙ ‡ ˙    ¯ ˜ Ú ÌÚ Í · Ò · ˆ Ó‰ ‰ ÓÎ „ Ú ¯ Ú ˘ Ï Ô ˙ È  ¨ È„ ÓÏ ‰ · Á ¯ ‰ ÓÎÒ‰ Ɖ ÓÎÒ‰– ȇ  ˙ ‡ È ¯ · ‰ ˙ ÂÚ ˆ ˜ Ó · ˙ ÂÈ ˙ ‡ ˙ ÂÓÏÈ„  ˙ ÂÈ‚ ÂÒ ÏÚ ˙ È ¯ · Ú · ÛÈ ˜ Ó ¯ ÙÒ ¯ ‡ Ï ‡ È ˆ ‰ Ï ÔÂÈÚ ¯ ‰ ÏÎ „ ˆ Ó ÌÈÈ ˙ ‡ ˙    ¯ ˜ Ú Ï ˘ ˙ ÂÓ‡  ˙ Ó ‰  · ‰ ·  ‰ ÓÎÒ‰ · ˘ È ˘ Í ¯  ˆ · ‰ ¯ Ή‰ È ¯ Ù ‡ ‰ ˙ È ˘ Ù  ‰ ‰ Ê ÌÂÁ ˙ · ˙   ÂÈÚ ¯ ‰  ˙ ÂÚ„‰ Ô‚ Ó ˙ ‡ ÏÈΉ Ï ÔÈ · ‰ Ï Á ¯ Ή‰ „ ˆ · ‰ χ ÌÈÓÂÁ ˙ · ÌÈ ˜ ÒÂÚ‰ Æ̉ · È ˙ ¯ · Á‰  ÈÚ ˆ ˜ Ó‰ ‚ Âχ È„‰ ˙ ‡ · ÈÁ ¯ ‰ Ï χ ¯ ˘ È · ÌÈ‚ ÂÏÂÎÈÒÙ‰ ˙  ¯ „ ˙ Ò‰ Ï ˘ ‰ ˜ È ˙ ‡ ‰ ˙ „ ÚÂ È ¯ · Á ¨ ÌÈÈ  ÈÏ ˜ ÌÈ‚ ÂÏÂÎÈÒÙ Â  ˙ ˘ ÂÏ ˘ ˙ Âȉ · ÌÈÓÂÁ ˙ · ÔÂÈÓ„ È ˜   È  È · ˘ È ץ ¯ ‡ · ˙ ‡ ËÈÒ ¯ · È  ‡ ˘ ÂÏ ˘ · ‰ È‚ ÂÏÂÎÈÒÙ · ˙ ÈÚ ˆ ˜ Ó ‰ ˜ È ˙ ‡ Ï ÌÈ ¯ ÂÓ ¯ Á‡ Ï ¯ ÙÒ‰ Ï ˘ ˙ Î ˘ ÂÓÓ‰ Ô  Î ˙ ‰ ˙ Ù ˜ ˙ · ¯ · Î ¨   ‡ ˆ Ó · Á ¯  ‰ Û ˙  ˘ Ó‰ Ú ˜ ¯ ‰ Û‡ ÏÚ Í‡ ÆÌÈ · ¯ ˙ „ ÓÚ ˘ È ¨ ÈÙÈ ˆ ÙÒ‰ ÈÚ ˆ ˜ Ó‰  ˜ ÂÒÈÚ · ¨   ˙ ‡ Ó „ Á‡ ÏÎÏ Ì‚ ÈÎ ¨ ‰ ÎÈ ¯ Ú‰  ‰ · È ˙ Ή Íω Ó · ÔÎÓ ˙ ÂÒÈÙ ˙ ‰ ÏÂÏÎÓ ÏÚ ˙ ¯ ÎÈ  ‰ ¯  ˆ · ÌÈÚÈÙ ˘ Ó ‰ χ Î ÌÈÏ„ · ‰ Æ ˙    ˘ ˙ ÂÈ ˙ ‰ Ó ˙ ÂÒÈÙ ˙  ˙  ¯ Á‡ · ÈÈÁ ¯ ÙÒ‰ ÈÎ ‰ ¯ Ή‰ ˙ ‡   · ˜ ÊÈÁ ÌÈÓ„ · ¯ ˜ · ˙    ˘ Ï ˘ ‰ Ê ÈÂÏÈ‚ Æ„ Á‡  „ Á‡ ÏÎ Ï ˘ ˙ ÂÈ ˙ ‡ ‰ ÌÈÎ ¯ Ú · ‰ ¯ Ή‰ „ ˆ · ˙ È ˙ ‡ ‰ ‰ ÈÈ ˘ Ú‰  ‰ · È ˘ Á‰ È  Ù‡ Ï ˘ ˙ ÂÈ  ‚ · ¯ ‰ ˙ ‡  ÌÊÈÏ ¯ ÂÏÙ‰ ˙ ‡ Û ˜ ˘ Ï Æ  ÏÂÎÏ ÌÈÙ ˙  ˘ Ó‰ ÌÈÈ ˙ ‡ ‰ ÌÈÏÏÎ ·  ÌÂÁ ˙ · ˙  ¯ È ˘ ‰  ‰ ¯ ÊÚ‰ ˙ ˘ ‚ ‰ ̉ ·  ¨ ÌÈÈÏÂÙÈˉ ˙ ÂÚ ˆ ˜ Ó‰ Ï ˘ ‰ È ¯ ÂËÒȉ · ˙    ¯ Á‡‰ ÌÈ  ˘ ‰ ‰ ¯ ÂÓ ˙ ‰ ¯ ˜ ÈÚ ÆÚ ˆ ˜ Ó È ˘  ‡ Ï ˙  ¯ È ˘ ÈÏ · ˜ Ó ÔÈ · ÌÈÒÁȉ ÈÙ‡ · ÍÙ‰ Ó · ˙   ÈÈÙ‡ ˙ Ó ¨ ˘ Ù  ‰ ˙ ‡ È ¯ · ˘ ¯ „  ‰ Ó ˙ È„ ÚÏ · ËÈÏÁÓ ¯ Á · ‡ ‰  ڄ ȉ È · ‡ ˘ Ó ÂÈ„ È · ˘ ¨ Ú ˆ ˜ Ó‰ ˘ ȇ Ï ˘ ÌÊÈÏ  ¯ ËÙÓ ¯ · ÚÓ · ‰ ¯ · Ú‰ Ï ‰ È  ˜ ‰ Ï ¨ ®  ˜ ÂÙ ¯ ‡ È ˙ ˘ ÂÓÎ © ÁÂÎÎ Âχ ÌÈ · ‡ ˘ Ó · ˘ Ó ˙ ˘ Ó ˙ Á‡ ‡ Ï ÏÙÂËÓ‰ ˙ · ÂËÏ ÆÔ ˙ ‡ „„ ÂÓ ˙ ‰ Ï ˘ È ˘ ˙ ÂÈ · Î ¯ ÂÓ ÔÓÊÓ ‰ Ê ˘ „ Á · ˆ Ó Æ ˙  ¯ È ˘ ‰ Ï · ˜ ÓÏ ˙  · ¯ ˙  ˜ ÊÁ ˙ ÂÈÂÎÊ Ï ˘ ˙  · ˜ Ú · ÌÈ  ˙ ˘ Ó ‰ ÈÏÏÎ ˙ ˆ ˜ Ó ˘ ¨ ˙ ÈÚ ˆ ˜ Ó‰ ‰ ˜ È ˙ ‡ ‰ ÌÂÁ ˙ · ̉ ‰ χ‰ ÌÈ · Î ¯ ÂÓ‰ ÌÈ · ˆ Ó‰ Ó ÌÈ · ¯ Æ ˙ ‡ È ˆ Ó · ˙  ¯ ÂÓ ˙ ‰ È ¯ ÂÁ‡ Ó ÌÈ„ ÓÂÚ‰ ‰ · È ˘ Á‰ ÈÎω · Ìȇ ¯  ˜ ‰ ˙ ‡ Û ˙ ˘ Ï Â  È ˆ ¯ Æ ˙ „ Á‡ ˙  ¯ ËÓ ˙ ¯ ˘ Ï „ Ú  ¯ ÙÒ‰ ÏÚ ¯ ÙÒ · ¯ ÊÚȉ Ï ÌÈ   ˘ ÌÈÓÂÁ ˙ Ó Ú ˆ ˜ Ó È ˘  ‡ Ï ¯ ˘ Ù‡ Ï Ì‚   È ˆ ¯ Æ ˙ ÈÚ ˆ ˜ Ó‰ ‰ ˜ È ˙ ‡ ‰ ˙    ¯ ˜ Ú
סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי Page 1 | סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי Page 2 | סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי Page 3 | סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי Page 4 | סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי Page 5 | סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי Page 6 | סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי Page 7 | סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי Page 8 | סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי Page 9 | סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי Page 10 | סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי Page 11 | סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי Page 12 | סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי Page 13 | סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי Page 14 | סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי Page 15 | סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי Page 16 | סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי Page 17 | סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי Page 18 | סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי Page 19 |

סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי


About Book סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי


page hebrew university magnes press
The Hebrew University Magnes Press Outlet

שותפות ועוינות: עבדאללה, הלגיון הערבי ומלחמת 1948
'בא עלינו אסון!' במילים אלו התבטא מזכיר הליגה הערבית לאחר שהתקבלה ההחלטה לצאת למלחמה ביהודים ב-15 במאי 1948. מי גרר את מדינות ערב למלחמה שלא היה להן עניין בה ומדוע בכל זאת נלחמו? מ&#

ים המלח: אתר המרפא הטבעי הטוב בעולם
הספר עומד לצאת לאור בקרוב, ניתן לרכוש אותו ולקבלו כשיראה אור. הספר מסכם את הידע הרב על יעילותו של ים המלח בטיפול במגוון רחב של מחלות. הספר הוא הראשון בנושא זה המיועד לקהל הר

מעטים מול רבים? עיונים ביחסי הכוחות הכמותיים בקרבות יהודה המקבי ובמלחמת העצמאות
[R]מה היו יחסי הכוחות בקרבות יהודה המקבי ובמלחמת העצמאות? האמנם לפנינו מלחמת מעטים נגד רבים, כפי שמקובל לחשוב? שאלות אלו נדונו ביום עיון שבית הספר להיסטוריה של האוניברסיטה

פילוסופים קיומיים יהודים ברב-שיח
תאור מהי תרומתם המיוחדת של הפילוסופים הקיומיים היהודים לאקסיסטנציאליזם בכלל ולפילוסופיה הדיאלוגית בפרט? שאלה זו היא העומדת במרכז הספר. מתברר שהגותם היא הגות דיאלוגי&

עיונים בחינוך היהודי כרך יב: השפה העברית בעידן הגלובליזציה
אסופת המאמרים בספר השפה העברית בעידן הגלובליזציה פונה הן לחוקרים והן למורים העוסקים בהוראת השפה בשדה ומאפשרת לקורא עיון מקיף ומגוון בהיבטים שונים הנוגעים לעברית. הקו

הגוף האלוהי הנשי בקבלה: עיון בצורות של אהבה גופנית ומיניות נשית של האלוהות
ספר זה הוא ניסיון לפרש מסורות מספרות הקבלה המתייחסות לגוף האלוהי הנשי. ריכוזן של מסורות אלה במחקר מיוחד מסב את תשומת הלב לפן חשוב של ספרות הקבלה: היותה של האלוהות בעלת בחי&

סיקור כסיפור: מבטים על שיח התקשורת בישראל. לכבודו של יצחק רועה
לתקשורת ההמונים מקום מרכזי בעולמו של האדם בהיותה אחד המקורות העיקריים למידע על העולם הקרוב והרחוק, לריגושים ולבידור, לחוויות אינטלקטואליות ולתחושת שייכות חברתית. הספ

אורתודוקסייה יהודית: היבטים חדשים
האם יש הצדקה להוסיף ולדבר על תופעה רציפה ונהירה של יהדות אורתודוקסית? קובץ המחקרים 'אורתודוקסייה יהודית: היבטים חדשים' מציג את היהדות האורתודוקסית כתופעה מגוונת ועשי

On Chariots with Horses of Fire and Iron
This book deals with the arrival of modernity in the Holy Land in the form of the 86 km Jaffa-Jerusalem Railway. Befitting the completion of such a substantial undertaking, the inauguration, in September 1892, was a grand affair, attended by representatives of the Ottoman Empire, consuls, religious leaders, and foreign delegations. The tracks approached Jerusalem from the southwest through the Judean Mountains, taking advantage of the deep, winding river bed of the Soreq Valley. This afforded the least steep route, though even then the grades were a challenge for the locomotives. Since the tracks were of narrow meter-gauge they could easily follow the natural contours of the land on the ascent to Jerusalem, the highest point, at about 700 meters above sea level

שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום יט
רשימת מאמרים המופיעים בכרך זה: מקרא טובה גנזל מעמדם של בעלי התפקידים במקדש העתידי בנבואת יחזקאל יעקב מילגרום התכונות הייחודיות של מקדש יחזקאל מניין?נועם מזרחי בין חק

The Book of Genesis: An Introduction to the Biblical World
This book tries to present the aim, spirit and content of the Book of Genesis. Most literature in the Book of Genesis consists of either a detailed commentary on the Book or a study of its different sources and components. This work intends, instead, to elucidate the main ideas implicit in the narrative and to describe the salient features of its chief personalities.

חשיבה ודיבור
עבודותיו ורעיונותיו של לב סמיונוביץ' ויגוטסקי (1896--1934), איש אשכולות שנודע בעיקר כפסיכולוג, כובשות בשנים האחרונות מקום רב השפעה בפסיכולוגיה ובחינוך, למרות שנכתבו לפני שנים ר

על הליריות של הנפש
מהי הליריות של הנפש? האם מדובר בתכונה המייחדת את נפשם של משוררים בלבד, או שמא באיכות נפשית המצויה בכל אחד מאתנו, אולי אף מתנה את עצם קיומו של מרחב נפשי? ספר זה מנסה לבחון את מש

מקרא לישראל: שמואל ב
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

הקיסרים האנטונינים
הביוגרפיות של הקיסרים האנטונינים הן חלק מקובץ הביוגרפיות של קיסרי רומא הידוע בשם SCRIPTORES HISTORIAE AUGUSTAE ('המחברים של תולדות האוגוסטים'), ובקיצור 'היסטוריה אוגוסטה'. מגילת הקובץ הייתה מו

מחשבות רגועות משפת האגם
צ'יאן מו (18951990) כתב את מחשבות רגועות משפת האגם באביב שנת 1948, על סף כינון המשטר הקומוניסטי בסין והפיצול מטיוואן. בספר שלושים פרקי הגות העוסקים במגוון נושאים ובמרכזם שאלת טבע החי&

מקרא לישראל: רות
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

בין פז'וז'י לשצ'וצ'י ובין תלאביב לאוהיו
חנוך לוין הוא מחזאי, בימאי, סטיריקן, משורר וסופר, שרבים רואים בו את אחד היוצרים הישראלים החשובים והמשפיעים ביותר במאה העשרים. הספר בין פז'וז'י ושצ'וצ'י ובין תל-אביב לאוהיו, &

הרשעה עצמית במשפט העברי: ההודאה בפלילים וההפללה העצמית בהלכה היהודית
אל מול כמה פרשיות של הרשעות שווא, אשר בחלקן מסתמכות על הודאות כוזבות, מתערער לאחרונה מעמדה של ההודאה כמלכת הראיות. אין אדם משים עצמו רשע כלל תלמודי זה, השולל הודאת אדם במעש

EARLY PROPHECY IN ISRAEL
This book, an expanded translation of the Hebrew original, is a penetrating study of early Hebrew prophecy as portrayed in the Old Testament. Professor Uffenheimer discusses the historical, theological and social aspects of this unique phenomenon, from its beginnings to the emergence of classical prophecy in the 8th century BCE a period stretching from the prophetic leadership of Moses and the charismatic savior-judges, through the court prophets of the United Monarchy, to the militant prophets of the Northern Kingdom, culminating in the internal crisis under Jehu that led to the evolution of classical prophecy. The author draws, on the one hand, upon extra-biblical, Near Eastern material (the Mari documents, Hittie vassal treaties, etc.); on the other, he relies upon inner literary analysis of the biblical sources themselves. Among other things, he contests some of the innovative theories that have been proposed to account biblical prophecy.

לחשוב עם ההיסטוריה: עיונים בדרך אל המודרניזם
בספר זה מקבץ ההיסטוריון הנודע קרל שורסקה שורת מאמרים החושפים את מקומה המשתנה של ההיסטוריה בתרבויות המאה התשע עשרה והמאה העשרים. ברוב תחומי הרוח והתרבות, טוען שורסקה, אי

מקרא לישראל: יהושע
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

בין תורה לחכמה: רבי מנחם המאירי ובעלי ההלכה המיימונים בפרובנס
עניינו של הספר הוא מפגש בין הלכה לפילוסופיה כפי שהוא בא לידי ביטוי ייחודי בכתביו של רבי מנחם המאירי ובחיבוריהם של בעלי הלכה בפרובנס. חיבוריו הגדולים של המאירי, הקטעים שנ

מקרא לישראל:שיר השירים
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

ההר שהיה כמפלצת


On Germans and Jews under the Nazi Regime: Essays by Three Generations of Historians
A Festschrift in Honor of Otto Dov Kulka

ספרותרפיה: הוראה טיפולית במבחן השנים
הספר ספרותרפיה: הוראה טיפולית במבחן השנים כולל עיונים ביצירות ספרותיות מסוגות שונות ושיקולי דעת ביישום עקרונות פסיכו-היגייניים בעת הוראתן. הספר מתבסס על ניסיון רב-שני

שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום טו
An annual for biblical and ancient near easstern studies

ספרות מקראית וספרות כנענית
משה דוד קאסוטו (תרמג-תשיב), מגדולי דורו בפרשנות המקרא ובחקר תולדות עם ישראל והלשון העברית, היה גם אחד ממניחי היסודות המובהקים להבנת הטקסטים האוגריתיים ולקביעת זיקתם אל ד&

הנבואה הקלסית: התודעה הנבואית
האמונה בנבואה הטענה שהאל החליט להתגלות לבחיריו ולמסור להם, ודרכם לאדם בכלל ולעם ישראל בפרט, את רצונו בכל עניין ועניין היא המאפיין התאולוגי החשוב ביותר של המקרא. טענה זו –

נגד טימרכוס: על אהבת גברים
נאומו של אייסכינס 'נגד טימרכוס', נאום תביעה שנשא אייסכינס בבית המשפט באתונה בשנת 346/5 לפסהנ בפני מושבעים רבים וקהל גדול, הוא היצירה היחידה ששרדה מן הספרות היוונית העוסקת כו&#

ספר יחזקאל
נוסח הפנים של מהדורת ספר יחזקאל משקף את כתר ארם צובה, כתב היד החשוב ביותר של נוסח המסורה הטברני במסורת בן אשר. מתחת לו סדורים ארבעה אפרטים המביאים חילופי גרסאות מעדי הנוסח

הנפש גדולה והחיים קטנים: שניות הנפש וסכסוכיה על פי 'פידון' ועל פי 'מדינה' לאפלטון
הספר עוסק בתפיסת הנפש של אפלטון ב'פיידון' וב'מדינה'. הסוגיות המרכזיות הנידונות בו הן מובן הנפש ומקומה של תורת ההיזכרות ב'פיידון'. הטענה העיקרית בספר היא שהבחנתו היסודי

הסיפור שלא סופר: אמנות הסיפור המקראי המורחב במדרשי חז''ל
'הסיפור שלא סופר' חוקר את שכתוב הסיפור המקראי או הסיפור הדרשני בספרות חזל מזווית הראייה של פואטיקה תיאורית והיסטורית. אפשר היה לצפות שמעמדו הקנוני של התנך יְקבע אותו ו

אתיקה במחקר
המחקר המדעי תורם, ללא ספק, לקדמה ולרווחה של החברה. בה בעת המחקר הוא נקודת מפגש בין קבוצות בעלות אינטרסים שונים -- חוקרים, מוסדות שהמחקר נערך בהם, גורמים מממנים, סוכנויות ממשל

סוגיות נבחרות באתיקה עסקית ובאחריות חברתית
הספר סוגיות נבחרות באתיקה עסקית ובאחריות חברתית דן בנושא העומד בראש סדר יומנו הציבורי ומציג את עיקרי משנתו האתית של המחבר. ייחודו בכך שהוא בנוי מפרקים עיוניים, מאירועי–

מקרא ועולמו: מבחר מחקרים ספרותיים והסטוריים
מבחר זה של מחקרים מתפרס על פני תקופה של כחמישים שנה וכלולים בו גם מחקרים חדשים הרואים אור לראשונה בכרך זה. המחקרים שבמדור הראשון עוסקים כולם בפולחן בישראל בתקופת המקרא, ו&#

מורה צדק: עיונים בתורתו של ג'ון רולס
קובץ המאמרים 'מורה צדק: עיונים בתורתו של ג'ון רולס' הוא הספר הראשון בעברית על משנתו של ג'ון רולס, הדמות הבולטת ביותר בפילוסופיה הפוליטית בחמישים השנים האחרונות. רולס, שנפ

מלח הארץ: יד לחלוצי המלח משה נובומייסקי ומשה לנגוצקי. סדרה למחקרי ים המלח. כרך 1
[R]הידעת כי הר סדום בנוי ממלח ועודו ממשיך להתרומם? כי מפלס מי ים המלח היה גבוה יותר בעבר וכי לפני כ-25,000 שנה השתרע הים מחצבה ועד הכנרת? כי מפלסו עתיד להמשיך ולרדת כמאה מטר נוספים? כי

The Dead Sea: The world's ultimate natural healing resort
This book explains in simple and understandable words all the principles, mechanisms of action and advantages of all the treatment modalities at health resort areas. This book describes all the diseases that can be treated successfully at the Dead Sea. and is the first one that was written and directed for the general public.

יהודים בממלכת הסולטנים: החברה היהודית באימפריה העות'מאנית במאה השבע עשרה
הספר יהודים בממלכת הסולטנים מתאר - לראשונה בספרות המחקר את החברה היהודית העירונית במרכזי האימפריה העות'מאנית - בבלקן, באנטוליה ובפרובינציות הערביות - בעת החדשה המוקדמת

איטליה כרך יז: כתב-עת לחקר תולדותיהם, תרבותם וספרותם של יהודי איטליה
כתב העת 'איטליה' משמש מזה שנים אחדות במה מרכזית לחוקרים העוסקים במישרין או בעקיפין בהיבטים שונים של תולדות יהודי איטליה, ספרותם ותרבותם, בכל הדורות.

אוצר הציטטות מן ההגוּת והספרות העולמית לדורותיה ומן המקורות העבריים העתיקים והחדשים
אם אין להם לחם, שיאכלו עוגות מארי אַנטוּאַנֶט לא אמרה את המשפט הזה. מי אמר אותו? מוטב למות על רגליך ולא לחיות על ברכיך האם ההצהרה הזאת היא פתגם יידי? שלום צודק ובר-קיימא מי ט

התנך והזהות הישראלית
התנך היה טקסט מעצב זהות ראשון במעלה בחברה היהודית המתגבשת בארץ ישראל . בתהליך בניית האומה מילא התנך תפקידים סותרים: הוא הזין רומנטיקה לאומית שנתקשרה בעבר מפואר, וגם נתן ח

שתי מפות לגדה: גוש אמונים, שלום עכשיו ועיצוב המרחב בישראל
הוויכוח על עתידם של השטחים, ההתנחלויות והיחסים עם הפלשתינים מעסיק את החברה הישראלית למן שנות השבעים של המאה העשרים יותר מכל נושא אחר, והתנועות הפוליטיות גוש אמונים ושל•

בסוד היצירה של ספרות חזל: העריכה כמפתח למשמעות
עולמם הדתי-רעיוני של התנאים והאמוראים 'מחשבת חזל' זוכה בדורנו להתעניינות רבה ומחודשת, המלווה בחיפוש דרכים אמינות ופוריות לעיון משמעותי בחיבוריהם. ספר זה מציע כעין מפת

איטליה: כתב עת לחקר תולדותיהם, תרבותם וספרותם של יהודי איטליה - משה דוד קאסוטו
בכרך זה, השלישי בסדרה 'כינוסים, סדרת מוספים' של 'איטליה', כונסו מאמרים שראשיתם בהרצאות אשר הושמעו בימים יא-יב בסיוון תשסב (22-23 במאי 2002) בכנס על תרומתו המדעית של משה דוד קאסוטו (פי

Journal of rural cooperation, Vol. 34, 2, 2006
The Journal of Rural Cooperation (JRC) is an interdisciplinary journal focusing on cooperatives and related rural organizations in developed and less developed countries. Topics of particular interest are cooperatives facing trends of globalization and privatization, the web of cooperative-community relationships, and cooperatives as part of such broader systems as mainstream economics, economies in transition, the social economy or related alternative paradigms

האוכלוסייה הערבית והמאחז היהודי : תפרוסת וצפיפות בארץ ישראל בשלהי התקופה העותמאנית ובתקופת המנדט הבריטי
הספר פורס את מצב הדמוגרפיה בארץ ישראל לאזוריה בתחילת תקופת ההתיישבות היהודית בה ומנתח בפירוט ולעומק את הגורמים הגאוגרפיים, הפוליטיים והאנושיים לשוֹנוּת בין האזורים &#

COPING WITH CRISIS: Conflict Management and Resolution
Coping with Crisis focuses on the theme of conflict management and resolution in its many facets: on the level of individuals, families, groups, cities, and countries, in the spheres of environment, economics, law, and politics, and through its representation in literature and the arts. The essays in this three-part volume, grouped into the rubrics of Humanities, Law, and Social Sciences, describe varied modes of response to conflict, presenting both theoretical discussions and many instructive examples of how potentially volatile situations may be avoided or defused.