אלברט איינשטיין רעיונות ודעות Page 10 - The Hebrew University Magnes Press

רב המכר של 2005! יכולתו המדהימה של אלברט איינשטיין לחדור היישר אל לבו של נושא כלשהו ניכרת בכתיבתו בעניינים כלליים ממש כמו בעבודותיו המדעיות. בזכות סגולה נדירה זו הבעיות המו

‰ Ó„ ˜ ‰ È ÂÈ ˙ ÂÚ„ ˙ ˆ Ù‰ · ÚÈ ˜ ˘ ‰ ‡ ‰ „ ÁÂÈÓ ץÓ‡ Ó Æ ˙    ˙ ÈÚ · · Á ¯  ÌÂÒ ¯ ÙÏ ‰ ¯ · Á Í  ÈÁ ¨ ˙   ÂÈ ˆ ÆÈÓÏÂÚ‰ ÌÂÏ ˘ ‰ ÔÈÈ  Ú · ÂÈ ˙ ÂÙ ˜ ˘ ‰  ˙ ÂÈËÒÈÙÈ ˆ Ù‰ ˙ È ¯ · Ú‰ ‰ ËÈÒ ¯ · È  ‡ · Ô ˘ ‡ ¯ ̇  ‡ ˘   χ ¯ ˘ È ץ ¯ ‡ · ÔÈÈË ˘  Èȇ ¯ ˜ È · ± π≤≥ ˙  ˘ · ÆÌÈÙ ˆ ‰ ¯ ‰ ÏÚ ® ˙ ÈÓ ˘ ¯ ‰ Á ˙ Ù  Ì ¯ Ë ˘ © È‚ ÂÏ  Îˉ ÔÂÎÓ · ¨ ‰  „ ÒÙ · ÔÈÈË ˘  Èȇ ‰ ÏÈ · ± π≥≤ Ø≥ ¨ ± π≥± Ø≤ ¨ ± π≥∞ ر ÌÈÙ ¯ ÂÁ‰ ˙ ‡ Ɖ È  ¯ ÂÙÈÏ ˜ Ï ˘ ÆÌÈÚ„ ÓÏ ˙ ÈÒ ¯ Ù‰ ‰ ÈÓ„ ˜ ‡ ‰ Ó ¯ ËÙ ˙ ‰ ± π≥≥ ¯ ‡   È · ÔÂËÏ ˘ Ï ÌÈ ˆ ‡  ‰ ˙ ÈÈÏÚ ¯ Á‡ Ï ÆÌÏÂÚÏ „ ÂÚ · ˘ ‡ Ï ‰ È  Ó ¯ ‚ χ Ú ˜ ˙ ˘ ‰ ¨ ® ץÈÈ ˘ ¨ ‰ ÈÏ‚  ‡ ¨ ‰ È‚ Ï · © ‰ Ù ¯ ȇ · Ô ¯ Á‡‰  ¯  ˜ È · ¯ Á‡ Ï ¨ ± π≥≥ ÂÈ ˙ Ò · ÆÌÈÓ„ ˜ ˙ Ó ÌÈ„ ÂÓÈÏÏ ÔÂÎÓ · ¯ ÂÒÙ ¯ ÙÎ Ì ˘ Ô‰ ÈΠ˙ È ¯ · ‰ ˙  ˆ ¯ ‡ · ˘ ÔÂËÒ  È ¯ Ù · ÔÈÈË ˘  Èȇ ÆÔÂËÒ  È ¯ ÙÏ Ì ¯ È · Ú‰ Ï   ÂÈÎ ¯ ‡ ˙ ‡   ˙ ÈÈ ¯ ÙÒ ˙ ‡ ÏÈ ˆ ‰ Ï ‰ ÁÈÏ ˆ ‰  ˙ ÁÙ ˘ Ó ® ÌÈ  Ú„ Ó „ ÂÁÈÈ ·  © ÌÈ„ ‰ È ˙ Ï ˆ ‰ · ÌÈ · ¯ ÌÈ ˆ Ó‡ Ó ÔÈÈË ˘  Èȇ ÚÈ ˜ ˘ ‰ ˙ ‡ · ‰ ÌÈ  ˘ · ÆÌÂÏ ˘ ‰ ÔÚÓÏ ˙  · ¯ ÌÈÎ ¯ „ · ÏÚÙ ˙ È ˆ ‡  ‰ ‰ È  Ó ¯ ‚ Ó Â · Ï ˙ Ó ˘ ˙ ˙ ‡ ‰  Ù‰  · ˘ ËÏÂÂÊ ¯ ‡ È ˘  Ï ÌÒ ¯ ÂÙÓ‰ · ˙ ÎÓ‰ ÏÚ Ì ˙ Á ± π≥ π ˙  ˘ · Æ ˙ È  ˜ È ¯ Ó‡ ˙ ÂÁ ¯ ʇ Ï · È ˜ ÍÎ ¯ Á‡ ‰  ˘ Æ ˙ È  ÈÚ ¯ ‚ ‰ ‰ ÈÈ‚ ¯  ‡ · ˙ ÂÓÂÏ‚ ‰ ˙ ÂÈ ¯ ˘ Ù‡ Ï Â ˙ ¯ ÈÎÊÓ ˙ ‡ Â Ô ˙  ¡ ˙ ‡ ‰  ÈÓ ‰ · ˘ ¨ ‰   ¯ Á‡‰  ˙ ‡  ˆ ÏÚ Ì ˙ Á ± πμ∞ ˙  ˘ · ÂÊ ‰‡  ˆ · Ɖ‡  ˆ ‰ Ï ˘ ÏÚÂÙÏ ‡ È ˆ ÂÓÏ Ô ˙  ˙ ‡  ¨  ˘ ÂÎ ¯ È  Ó‡  Ï Ò ˜ „ Ôω ‰ ¯ ÂÒÓ‰ ÆÌÈÏ ˘  ¯ È · ˙ È ¯ · Ú‰ ‰ ËÈÒ ¯ · È  ‡ Ï ¨ ÔÂÈÎ ¯ ‡ ‰  ‰ ÈÈ ¯ ÙÒ‰ ÂÏÏÎ ·  ¨  ˘ ÂÎ ¯ ÏÎ ˙ ‡ ˘ È ¯ ‰ ‡ ‰ ͇ ¨ χ ¯ ˘ È ˙  È„ Ó ‡ È ˘  Î Ô‰ ÎÏ ÔÈÈË ˘  Èȇ Ï ÔÂÈ ¯ ‚– Ô · „ „ ÚÈ ˆ ‰ ± πμ≤ ˙  ˘ · Ɖ Ú ˆ ‰ ‰ ˙ ‡ ‰ Á„ ÆÈ ˘ ‡ ¯ ‰ ˜ ¯ ÂÚ‰ Ï ˘ ˙ ˆ ¯ ÙÓ · Ú ¯ ˜ Ó ÔÂËÒ  È ¯ Ù · ± πμμ ÏÈ ¯ Ù‡ · ± Π– · ˙ Ó ÔÈÈË ˘  Èȇ ˙ ÂÓ„ ß Ì ˘ · ± π≥¥– · Ì„ ¯ ËÒÓ‡ · ¯ ‡ Ï ‰‡ ˆ È ÔÈÈË ˘  Èȇ È · ˙ Î Ï ˘ ‰   ˘ ‡ ¯ ‰ ‰ È‚ ÂÏ ˙  ‡ ‰ · È · ‡ Ï ˙ · ¯ ‡ Ï ‡ ˆ È ¯ ‚  Èˇ ß ˘ È„ È · ˙ È ¯ · ÚÏ ‰ Ó‚ ¯ ˙ Æ ® Mein Weltbild © ßÈÓÏÂÚ ˙ · Á ¯ ÂÓ ‰ ¯ „‰ Ó Europa Verlag ˙ ‡ ˆ ‰ · ÍÈ ¯ È ˆ · ¯ ‡ Ï ‰‡ ˆ È ± πμ≥ ˙  ˘ · Ɖ¢ ˆ ¯ ˙ · ¨ È  ÎË ÈÙ‡ ÈÏÚ · ÌÈ ˜ ¯ Ù È  ˘ Ï Ë ¯ Ù ¨ ‰ ˙ ÂÓÏ ˘ · ˙ ÏÏÎ  ‡ ȉ Ɖ È‚ ÂÏ ˙  ‡ ‰ ˙ ‡ Ï ˘ ¨ ˙ ÈÏ‚  ‡ · ¨ ˜ ¯ ÂÈ ÂÈ  · ‰ ÓÒ ¯ Ù ˙ ‰ ± πμ∞ ˙  ˘ · Æ ® ÌÈ ˜ ¯ Ù Πμ ©   È  ÙÏ ˘ ‰ È‚ ÂÏ ˙  ‡ · ∂∞ ÔÈ · Ó Æ ® Out of My Later Years © ß ˙  ¯ Á‡ Ó‰ ÈÈ ˙   ˘ Óß Ì ˘ · ‰ ˘ „ Á ‰ È‚ ÂÏ ˙  ‡ ÆÁÙÒ  · Ôω Ï ÌÈ  ˙ È  Âχ‰ ˙ ÂÈ‚ ÂÏ ˙  ‡ ‰ ÏÚ Ìȇ ÏÓ ÌÈË ¯ Ù ÆÌÈ ˜ ¯ Ù ≤≤ Ô‡ Î ÂÏÏÎ  ‰ È ˜ ¯ Ù ÆÌÈ ˘ „ Á ÌÈ ˜ ¯ Ù ±≥ ˙ ÈÁΠ ‰ ‰ È‚ ÂÏ ˙  ‡ · ‡ · ‰ ÔÎ ÂÓÎ Æ„ È ÏÚ Â ¯ Á ·  ÌÏÂÎ ¨ ÔÈÈË ˘  Èȇ È · ˙ ÎÓ ÌÈ ˜ ¯ Ù ±≤∞   È  ÙÏ ˘ ¯ ÙÒ‰ ÏÈÎÓ ÏÂΉ ÍÒ · ‰ ÓÏ ˘ ‰ ˙ ÙÒ ˙ · ÔÓ‚ ¯ · ÔÈÈË  Ï ȇ ˜ ÈÊÈÙ‰ È„ È · · ˙ Î  ˘ ÈÚ„ Ó‰ ˜ ÏÁÏ ‡  · Ó‰ ÛÒ  ̉ ÈÏÚ ÆÌÂÈÎ ÔÈÈË ˘  Èȇ Ï ˘ ˙ ÂÈ ¯ ‡ ˙ ‰ Ï ˘ Ô„ ÓÚÓ ¯ · „ · ‡ ¯  ˜ ‰ ˙ ‡ Ô΄ ÚÏ ‰ ˙ ¯ ËÓ ˘ ¨ ÈÏ ˘ ß ˙ ÂÚ„  ˙   ÂÈÚ ¯ ß Ì ˘ · ¨ ± πμ¥ ˙  ˘ · ˜ ¯ ÂÈ ÂÈ  · ˙ ÈÏ‚  ‡ · ‰   ˘ ‡ ¯ Ï ÌÒ ¯ Ù ˙ ‰ ‰ Ê ץ ·  ˜ ÈÙÎ ¨ È  Ó ¯ ‚ ‰ Ì ¯  ˜ ÓÓ ÌÈ · ˙ Ή ˙ ‡ Ì‚ ¯ ˙ Ï Â  Ù„ Ú‰   ‡ Ìχ Â Æ ® Ideas and Opinions © ÌÈÚÈÙÂÓ Ì‰ ˘ ÈÙÎ ÌÈ ˜ ¯ Ù‰ ¯ „ Ò ÏÚ Â  ¯ Ó ˘ ˙ ‡ Ê ÌÚ ÆÂÓ ˆ Ú ÔÈÈË ˘  Èȇ È„ È ·  · ˙ Î  ˘ Æ ˙ ÈÏ‚  ‡ ‰ ‰ ¯ „‰ Ó · ‰ ˙ ¯ ÊÚ · È ˙  Ή ˘ ¨ ß ˙  ¯  ˜ Ó ÌÈÎÈ ¯ ‡ ˙ ß ÛÈÚÒ‰  ·  ÁÙÒ  ÛÒ  ˙ È ¯ · Ú‰ ‰ ¯ „‰ ÓÏ ÏÚ Ú„ ÈÓ ÈË ¯ Ù ÌÈ  ˙ È  Ì ˘ ÆÛÏ ‰ ¯ · ¯ · ß · ‚ ¨ ÔÈÈË ˘  Èȇ ÔÂÈÎ ¯ ‡ · ˙ ¯ ˆ ‡‰ Ï ˘ ‰ · È„‡‰
אלברט איינשטיין רעיונות ודעות Page 1 | אלברט איינשטיין רעיונות ודעות Page 2 | אלברט איינשטיין רעיונות ודעות Page 3 | אלברט איינשטיין רעיונות ודעות Page 4 | אלברט איינשטיין רעיונות ודעות Page 5 | אלברט איינשטיין רעיונות ודעות Page 6 | אלברט איינשטיין רעיונות ודעות Page 7 | אלברט איינשטיין רעיונות ודעות Page 8 | אלברט איינשטיין רעיונות ודעות Page 9 | אלברט איינשטיין רעיונות ודעות Page 10 | אלברט איינשטיין רעיונות ודעות Page 11 | אלברט איינשטיין רעיונות ודעות Page 12 | אלברט איינשטיין רעיונות ודעות Page 13 | אלברט איינשטיין רעיונות ודעות Page 14 | אלברט איינשטיין רעיונות ודעות Page 15 | אלברט איינשטיין רעיונות ודעות Page 16 | אלברט איינשטיין רעיונות ודעות Page 17 | אלברט איינשטיין רעיונות ודעות Page 18 | אלברט איינשטיין רעיונות ודעות Page 19 | אלברט איינשטיין רעיונות ודעות Page 20 |

אלברט איינשטיין רעיונות ודעות


About Book אלברט איינשטיין רעיונות ודעות


page hebrew university magnes press
The Hebrew University Magnes Press Outlet

הטרמינולוגיה של הירושלמי
הספר הטרמינולוגיה של הירושלמי: המונחים העיקריים בוחן באופן שיטתי ומקיף את המונחים העיקריים שבתלמוד זה. נידונים בו יותר ממאתיים ועשרים מונחים. סקירתם מבוססת על בדיקה שי

סוגיות נבחרות באתיקה עסקית ובאחריות חברתית
הספר סוגיות נבחרות באתיקה עסקית ובאחריות חברתית דן בנושא העומד בראש סדר יומנו הציבורי ומציג את עיקרי משנתו האתית של המחבר. ייחודו בכך שהוא בנוי מפרקים עיוניים, מאירועי–

מנדלי, לפניו ואחריו
מגמתו של הספר להחזיר אל מחזור הקריאה והחיים סופרים קלסיים כמנדלי, עגנון, ברנר וביאליק. כיום אפילו חיי המדף של ספרות שרק אתמול נולדה קצרים מאוד, קל וחומר ספרות קלסית שנעלמת

תורת המשחקים
תורת המשחקים היא ענף במתמטיקה העוסק במידול מצבי החלטה אינטראקטיביים ובניתוחם. במצבים אלה מעורבים כמה מקבלי החלטות שמטרותיהם שונות, וההחלטה של כל אחד מהם עשויה להשפיע ע

ספר זכרון לפרופסור זאב פלק זל: מאמרים במדעי היהדות ובשאלות השעה
פרופסור זאב פלק נולד בברסלאו בשנת תרפג ועלה לארץ בשנת תרצט. הוא החל את השכלתו המשפטית בשיעורי המשפט של ממשלת המנדט הבריטי על ארץ-ישראל (פלשתינה) בירושלים בשנת תשה וסיימה

On Germans and Jews under the Nazi Regime: Essays by Three Generations of Historians
A Festschrift in Honor of Otto Dov Kulka

פירוש רבי שמואל בן מאיר (רשבם) לקהלת
הפירוש לקהלת הוא אחד השרידים הבודדים ממפעלו הפרשני רב ההיקף של ר' שמואל בן מאיר (רשבם), נכדו של רשי מגדולי אנשי הרוח שקמו ליהדות צרפת בימי הביניים וגדול פרשני הפשט. במהדור

עמנואל לוינס בירושלים: פרשנויות פילוסופיות ופרספקטיבות דתיות
עמנואל לוינס (1906--1995), מגדולי הפילוסופים של זמננו, נודע מזה כארבעים שנה ברחבי תבל בשל יצירתו הייחודית היונקת הן מן המסורת הפילוסופית המערבית הן מן המקורות היהודיים-התלמודיים.

תורת הגישור
מהו גישור? מה הקשר שלו לשפיטה? כיצד שניהם מתיישבים עם הרעיונות המרכזיים בתחום המשפט? הספר מספק סקירה מקיפה של תופעת הגישור ושל הקשר שלה עם המשפט מבחינה תיאורטית ומעשית. ה

מקרא לישראל יחזקאל כ''ה-מ''ח
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

'לכה דודי' וקבלת שבת: המשמעות המיסטית
באמצע המאה השש עשרה יצרו מקובלי צפת טקס של קבלת שבת ובו נתנו ביטוי לראייתם בשבת כלה ומלכה וביום השבת יום נישואין ויום הכתרה. חטיבה של קבלת שבת שולבה בתפילת ליל השבת ובה השי

על משלחת הכזב
פיליפוס מלך מוקדון עלה לשלטון ב-359 לפסהנ. לאחר תקופת גיבוש פנימי הוא פנה למדיניות של התפשטות מכוונת שהחלה לעורר דאגה באתונה. באתונה נוצרו שתי סיעות, סיעת מלחמה שרצתה בגיוס 

פרקים בפונטיקה וברישום פונטי
הספר פרקים בפונטיקה וברישום פונטי הוא מבוא בהיר ובסיסי לפונטיקה וללימוד הגייה. קורא הספר יכול ללמוד בו מיומנויות הנחוצות להכרה, לתיאור, לרישום ולהגייה של רוב ההגאים, וא

מורה דרך לאוהב החכמה
מהי מחשבה פילוסופית? למה מתכוונים כשאומרים על אדם שהוא פילוסוף? מה פירוש להחזיק בעמדה פילוסופית? כיצד נוצרות יצירות פילוסופיות? האם אפשר ללמוד להיעשות פילוסוף, האם אפשר 

שפת אזרח בישראל
שפת אזרח בישראל הוא קובץ מחקרים, מסות ודיווחים אודות מפגשים בין יהודים וערבים המציעים ראייה מגוונת שמנסה לענות על השאלות הללו. נכללים בו מאמרים הבוחנים את שורשי הפערים 

ההשכלה לגווניה: עיונים חדשים בתולדות ההשכלה ובספרותה
[R]ההשכלה הייתה חלק מפסיפס הנאורות האירופית ובו בזמןההשכלה הייתה חלק מפסיפס הנאורות האירופית ובו בזמן גם הקרינה זהות יהודית מובהקת. ייחודיותה של ההשכלה באה לידי ביטוי ב

YEHUDA HALEVI: POETRY AND PILGRIMAGE
Yehuda Halevi: Poetry and Pilgrimage follows the life story of the greatest Hebrew poet of medieval times from his first publication in Christian Toledo to his heroic journey toward Zion from Muslim Spain. The description is based, for the first time, on the entire collection of his poetry- The Diwan, which was edited and reedited between East and West at every important crossroad of his life. This in turn is done through comparison to autographical letters and contemporary correspondence discovered and collected over the past 50 years in the Cairo Geniza collections. Documentary material and Literary works, which were shun behind the iron wall in The Russian National Library in St. Petersburg, are woven for the first time into one, enabling us to examine closely the intricate relationship between old Jewish traditions and the ideological heritage associated with Halevi's innovative writings in prose and in poetry. Confronting Halevi's Zion, will thou not ask? opens the study

לוגיקה אריסטוטלית ומתדולוגיה תלמודית
הספר לוגיקה אריסטוטלית ומתודולוגיה תלמודית עניינו השפעתה של הלוגיקה האריסטוטלית על הבנתם של עקרונות הדרשה ההלכתית, שהם כללי הפרשנות וההיסק אשר שימשו את חכמי המשנה וה&

טקסט תאוריה פרשנות
אמנות היא תפיסת מציאות על פי הדמיון. באמצעות הדמיון מתפקדת האמנות ככלי יצירתי לביטוי, עיצוב, ייצוג ושיקוף רוח היוצר והזמן והמקום הפסיכו-תרבותיים. בספר טקסט תאוריה פרשנו

On Chariots with Horses of Fire and Iron
This book deals with the arrival of modernity in the Holy Land in the form of the 86 km Jaffa-Jerusalem Railway. Befitting the completion of such a substantial undertaking, the inauguration, in September 1892, was a grand affair, attended by representatives of the Ottoman Empire, consuls, religious leaders, and foreign delegations. The tracks approached Jerusalem from the southwest through the Judean Mountains, taking advantage of the deep, winding river bed of the Soreq Valley. This afforded the least steep route, though even then the grades were a challenge for the locomotives. Since the tracks were of narrow meter-gauge they could easily follow the natural contours of the land on the ascent to Jerusalem, the highest point, at about 700 meters above sea level

איטליה: כתב עת לחקר תולדותיהם, תרבותם וספרותם של יהודי איטליה - משה דוד קאסוטו
בכרך זה, השלישי בסדרה 'כינוסים, סדרת מוספים' של 'איטליה', כונסו מאמרים שראשיתם בהרצאות אשר הושמעו בימים יא-יב בסיוון תשסב (22-23 במאי 2002) בכנס על תרומתו המדעית של משה דוד קאסוטו (פי

נגד טימרכוס: על אהבת גברים
נאומו של אייסכינס 'נגד טימרכוס', נאום תביעה שנשא אייסכינס בבית המשפט באתונה בשנת 346/5 לפסהנ בפני מושבעים רבים וקהל גדול, הוא היצירה היחידה ששרדה מן הספרות היוונית העוסקת כו&#

אדם חסר פנים: משבר הזהות של הרפואה המודרנית
הרפואה ניצבת בפני אחד המשברים הקשים בתולדותיה. תשתית המקצוע יחסי האמון בין הרופא והחולה הולכת ומתערערת, ומותירה חולים כועסים ונבוכים ורופאים מתוסכלים. משבר זה מתרחש ד&#

'בלי מורא בלי משוא פנים': אורי אבנרי ו'העולם הזה'
השבועון העולם הזה בעריכתו של אורי אבנרי היה במשך ארבעים שנים קול אחר בזירה הציבורית של מדינת ישראל. הוא ערער על אמיתות מוצקות וחשף, בלי מורא ובלי משוא פנים, פנים אפלות באוט

האוצר
איכר זקן ואביון מוצא לפתע אוצר שנטמן ליד אח הבית על ידי סבו. העושר הבלתי צפוי אינו מיטיב עמו. הוא מלא דאגה בלתי פוסקת שמא יגנבו אותו, בודק וחוזר ובודק אם עדיין הוא טמון היכן ש

היהודים וישראל בעיתונות הסובייטית בתקופת גורבצ'וב
בשנות כהונתו של מיכאל גורבצ'וב כנשיא ברית המועצות (1988--1991) התרחשו בה שינויים מרחיקי לכת שבאו לידי ביטוי בהרחבת החופש הפוליטי והתרבותי ובניסיון להנהיג רפורמות כלכליות. השינ•

COPING WITH CRISIS: Conflict Management and Resolution
Coping with Crisis focuses on the theme of conflict management and resolution in its many facets: on the level of individuals, families, groups, cities, and countries, in the spheres of environment, economics, law, and politics, and through its representation in literature and the arts. The essays in this three-part volume, grouped into the rubrics of Humanities, Law, and Social Sciences, describe varied modes of response to conflict, presenting both theoretical discussions and many instructive examples of how potentially volatile situations may be avoided or defused.

מבואות לאתיקה א
אתיקה של תחום פעילות כלשהו של החיים האנושיים היא תפיסה בדבר ההתנהגות הראויה באותו תחום. עיסוק בהתנהגות הראויה בתחום אנושי כלשהו הוא מטבעו עיסוק בתחום הזה עצמו, בזהותו, ב

הספרות העממית היהודית
הספר סוקר את הספרות היהודית שבעל פה מתקופת המקרא עד ימינו אלו. הנחת היסוד של סקירה זו היא, שהמעבר מאורליות לאוריינות ספרותית איננו תהליך הנובע רק מהתפתחות תרבותית-חברתי

המקרא בתרגום הסורי של ארץ ישראל חלק ב: תהילים
הכרך המונח עתה בידי הקורא משלים מפעל שנטל על עצמו פרופ' משה גושן־גוטשטיין זל לפני למעלה מיובל שנים: פרסום מהדורה מדעית של תרגום המקרא לסורית ארץ־ישראלית המבוססת על קריא

Judaism of the Second Temple Period - Vol 1: Qumran and Apocalypticism
In Judaism of the Second Temple Period, Flusser examines the influence of apocalypticism on various Jewish sects. He states that the teachings of Jesus, while reflecting first and foremost the views of the sages, are also influenced by Jewish apocalypticism. Examining the Essenes, their effect on Hebrew language, the split of sects, and much more, Flusser's collected essays offer an important source of study for any Dead Sea Scrolls scholar.

מי אני שאחליט על גורלם? דילמות אתיות של מורים
עיסוק בחינוך הוא עיסוק במוסר ובאתיקה. 'עובדי הוראה וחינוך הם לעולם מורים ומחנכים של בני אדם רכים בשנים, שנים חשובות ביותר לעיצוב חייהם. מלאכת ההוראה והחינוך אמורה לעזור –

מקרא לישראל ירמיה כ''ו-נ''ב
פירושו של פרופ יאיר הופמן לספר ירמיה (שני כרכים, למעלה מ-900 עמ) ראש בית הספר למדעי היהדות באוניברסיטת תל-אביב. מחזיק מבוא מקיף (94 עמ), מבואות לפרשיות שבספר ופירוש. זה הפירוש המדעי

Judaica Latinoamericana: Estudios Historico-Sociales y Literarios Vol. V
La publicación de este quinto volumen de Judaica Latinoamericana coincide con el trigésimo aniversario de AMILAT, creada en Israel en 1975 por un grupo de investigadores independientes en diversas áreas de estudio del judaísmo latinoamericano. El volumen es multidisciplinario y pluritemático. Los trabajos incluidos, fruto de la labor continua de investigadores que trabajan en Israel, Brasil, Argentina, México y Alemania, cubren un espectro cronológico que va desde la época colonial hasta nuestros días, y aparecen agrupados en campos temáticos amplios y en algunos casos interdisciplinarios: dinámica comunitaria, economía y política, historia del sionismo, literatura y cultura. La continuidad de Judaica Latinoamericana responde al amplio fenómeno del reconocimiento de estos estudios como una área distintiva, ubicada en el cruce entre las investigaciones en ciencias judaicas y las investigaciones sobre Amér

שאלה של כבוד: כבוד האדם כערך מוסרי עליון בחברה המודרנית
כיצד אפשר לשמור על כבוד האדם בתנאי מלחמה? האם המחויבות לכבוד האדם כוללת את הדאגה לרווחתו ולצרכיו הבסיסיים? איך לנהל מדיניות ביטחון יעילה ובה בעת להגן על כבוד האדם ועל חיר&#

ספרותרפיה: הוראה טיפולית במבחן השנים
הספר ספרותרפיה: הוראה טיפולית במבחן השנים כולל עיונים ביצירות ספרותיות מסוגות שונות ושיקולי דעת ביישום עקרונות פסיכו-היגייניים בעת הוראתן. הספר מתבסס על ניסיון רב-שני

חלום הטוהר: היידגר עם דרידה
'מדוע יש בכלל דבר-מה ולא רק מאומה?'. שאלה זו על עצם ההיות ועל פשר ההיות שאלת ההוויה היא פתח יציאה מן השגור וההמוני ופתח כניסה לכל מחשבה שניתן לכנותה פילוסופית. שאלה זו היא גם 

EARLY PROPHECY IN ISRAEL
This book, an expanded translation of the Hebrew original, is a penetrating study of early Hebrew prophecy as portrayed in the Old Testament. Professor Uffenheimer discusses the historical, theological and social aspects of this unique phenomenon, from its beginnings to the emergence of classical prophecy in the 8th century BCE a period stretching from the prophetic leadership of Moses and the charismatic savior-judges, through the court prophets of the United Monarchy, to the militant prophets of the Northern Kingdom, culminating in the internal crisis under Jehu that led to the evolution of classical prophecy. The author draws, on the one hand, upon extra-biblical, Near Eastern material (the Mari documents, Hittie vassal treaties, etc.); on the other, he relies upon inner literary analysis of the biblical sources themselves. Among other things, he contests some of the innovative theories that have been proposed to account biblical prophecy.

Journal of rural cooperation, Vol. 35, 2, 2007
The Journal of Rural Cooperation (JRC) is an interdisciplinary journal focusing on cooperatives and related rural organizations in developed and less developed countries. Topics of particular interest are cooperatives facing trends of globalization and privatization, the web of cooperative-community relationships, and cooperatives as part of such broader systems as mainstream economics, economies in transition, the social economy or related alternative paradigms

הפרשים
דמוס(העם) זקן נרגן, עובר בטל שנדמה כי כל אחד יכול להוליכו שולל, קנה לעצמו עבד חדש בשם פפלגון (המדינאי קלאון) והעבדים שבביתו (המנהיגים הקודמים) נידחו על ידו, אינם מרוצים וזוממי

השלב האחרון: מחקרי חסידות של גרשם שלום
גרשם שלום (1982-1897) היה מענקי הרוח של התרבות היהודית המודרנית במאה העשרים ומגדולי החוקרים של מדעי היהדות בכלל ושל הקבלה, השבתאות, המיסטיקה ותורת הסוד היהודית בפרט. גם דור לאחר פ

בסוד היצירה של ספרות חזל: העריכה כמפתח למשמעות
עולמם הדתי-רעיוני של התנאים והאמוראים 'מחשבת חזל' זוכה בדורנו להתעניינות רבה ומחודשת, המלווה בחיפוש דרכים אמינות ופוריות לעיון משמעותי בחיבוריהם. ספר זה מציע כעין מפת

כלים שלובים בחינוך הלאומי
הספר עומד לצאת לאור בקרוב, ניתן לרכוש אותו ולקבלו כשיראה אור. החינוך הוא אמצעי חשוב ומרכזי בביסוסן של תנועות לאומיות. הספר כלים שלובים בחינוך הלאומי: הסיפור הציוני מוסיף &

החידה מאחורי הברושים: חוות וחברות מטעים במישור החוף בתקופת המנדט
עקירת הפרדסים במישור החוף חושפת בתי אבן מתפוררים, שערים חלודים, בארות ושדרות ברושים המובילות לשום מקום. בשנות העשרים והשלושים של המאה העשרים חצו את השדרות דרכים שהוליכ

זהויות במשחק: כדורגל ערבי במדינה יהודית
[R]הספר זהויות במשחק: כדורגל ערבי במדינה יהודית, חושף בממצאיו המפתיעים עד כמה זירת הספורט, התמימה כביכול, היא למעשה זירת קרב פוליטית ממשית. יותר משליש מקבוצות הכדורגל בישרא

הדמוקרטיה הקלסית: התהוותה, תפקודה, עקרונותיה ותלאותיה באתונה
באתונה הקלסית קמה הדמוקרטיה הראשונה בתולדות האנושות, שהייתה לדמוקרטיה הישירה המפורסמת ביותר בכל הזמנים. הספר בוחן את תהליכי צמיחתה והעמקתה, את תפקוד מוסדותיה והליכי ק

תוספתות תרגום לנביאים
בצד התרגום הארמי הרשמי לנביאים, המכונה 'תרגום יונתן', הילכו בקהילות ישראל תרגומים ארמיים נוספים. תרגומים אלה, המצויים רובם ככולם בכתבי יד, מכונים במחקר המודרני 'תוספתות 

ספר היובלים: שכתוב המקרא, עריכה, אמונות ודעות
ספר היובלים הוא חיבור חיצוני מן המאה השנייה לפהס שנשתמר בין מגילות מדבר יהודה ב-15 עותקים. הספר משכתב את התורה מ&#

תולדות האוניברסיטה העברית בירושלים: התבססות וצמיחה
כרך זה, השני במפעל תולדות האוניברסיטה העברית, רואה אור בשנת השמונים של האוניברסיטה. מאמרי הכרך, המופיע בשני חלקים, עוסקים בתולדות האוניברסיטה בימי הבית הלאומי. עניינם תה&

גנוסיס מודרני וציונות: משבר התרבות, פילוסופית החיים והגות לאומית יהודית
פילוסופיית החיים', שרווחה בהגות הגרמנית במפנה המאה העשרים, העלתה על נס את הממד האי-רציונלי כתשתית התרבות, החברה והקיום האנושי, והייתה בסיס לביקורת פוליטית ולמרד חברתי. ב•