קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 10 - The Hebrew University Magnes Press

Korot is devoted to the study of the philosophical, sociological and ethical aspects of the history of medicine and Judaism. The topics covered by the Journal include: medicine in Jewish and Hebrew sources, the history of Jewish physicians, medicine in Palestine and Israel and medicine during the Nazi period. Korot is published annually. Each volume contains mostly English-language articles, together with some Hebrew contributions (abstracted in English). The “Historical Notes” and “Notes and Events” sections cover recent important developments and events in the above mentioned topics around the world. Each issue also includes several reviews of noteworthy books and contributions to the field. Korot is sponsored by The Dr. Manuel & Helen Glazier Memorial Fund of The American Physicians Fellowship for Medicine in Israel, and the Center for Jewish Medical Heritage. Its editorial board comprises scholars from the USA, France, Germany, UK and Israel. Korot is the organ of the Isra

ÔÓΠ· ÏÚÈ ÈÙÏ ÔÎ ‡ ¯ ˜   ÔË ¯ ÒÏ ,  ˙ ÂÂÚ ˙  ˘ ¯ ‡  ˆ ‰ È„ È‚ Ï , ¯ · „ ‰ ˙ Ò ¯ ÂÓ ‡ Ù ¯ Ï Â · È · Ò ÂÏ ˘ È ‰ ʉ ¯ · „ ‰ ÔΠ‰ · ¯ ‰ ÌÈÏ‚ ¯ ‰ Ï ˘ È ÔË ¯ Ò ÔΠ ˜  ‰ ‰ ÈÁ‰ ˘ 16. Ìȇ ÈÏÈÓ ÌÈ„ È‚ , Ì   ˘ ÏÎ – ·  ¯ Ï , ˙ ȇ ÂÙ ¯ ‰ ˙  ¯ ÙÒ‰ Ó ˜ È ˙ Ú‰ ˘ ÌÈËÒ ˜ Ë · , ˙ ‡ Ê ˙ ÓÂÚÏ ‰‚ ÂÒ‰ 17. ÌÈ ¯ Á‡   ÔÈÚ · ‡ ˇ ¯ Ë ˜  ˙ Ó‚ „ ÌÈÈÚ ˆ ˜ Ó ÌÈÁ  ÂÓ ¯ ÈÎÊÓ ‡ ‰ ÌÈ ¯  · ÈÁÏ „ ‡ Ó ‰ Ó„ „ ȉ · ˙ Î · ˘ ÌÈȇ ÂÙ ¯ ‰ ÌÈÚË ˜ ‰ Ï ˘ ˙ È ˙  ¯ ÙÒ‰  ¯ Ï ˘  ¯  · ÈÁ ˙ Ó‚ „ ,( collectae therapeuticae) ˙ ÂÙ ¯ ˙ ÈË ˜ ÈÏ Ï ˘ ÌÈÓ ˘ ¯ ÓÎ ÌÈÓ ˘ ¯ ÌÈȇ ÂÙ ¯ ‰ ÌÈËÒ ˜ ˉ 18.( 1460– 1388) Èˇ È ¯ - ‡„ ‰ ˘ Ó ÌÈ ¯ ÙÒÓ Â ˜ ˙ Ú‰ Ì ˜ ÏÁ , ¯ ÂÓ‡ Î . ˙ ÂÙ ¯ ˙ ˙  Ή ÈÎ ¯ „  ÏÂÙÈË ˙ ‡ ¯ ‰ ÌÈÏÈÎÓ ¯ · ÁÓ Ï ˘ ‡ ¯ · ÁÓ‰ Ï ˘ ˙ È ˘ ȇ ˙ ÂÒ  ˙ ‰ ÍÓÒ ÏÚ ÂÓ ˘ ¯  Ì ˜ ÏÁ ÌÈ ¯ Á‡ ‚ ÂÂÈÒ ˙ ÂÈ ˘ ȇ ˙  ¯ Ú‰ ˙  · Ï ˘ Ó ÏÂÙÈˉ ˙ ‡ ¯ ‰ · . ˜ È ˙ Ú‰   ÓÓ ˘ ¯  ˜ Ó‰ ‡ ‰  ,„‡ Ó ‰ Ò  Ó ,‰ Ò  Ó , Ú„   Î ÂÓÎ ÌÈÏÈÓ · ÏÂÙÈˉ ˙ Ó ¯ Ï ˘ ÌÈÚË ˜ ¯ ÙÒÓ ‡  ˆ ÓÏ Ô ˙ È  „ ȉ · ˙ Î Í ˙ · 19. Ìȇ Ù ¯ ‰ ÈÙ · „ ‡ Ó Á ·  ˘ Ó‰ ·  ¯ Ï , ÂÈÏÂÁÏ ˜ È  Ú‰ ˘ ȇ ÂÙ ¯ ‰ ÏÂÙÈˉ ÏÚ Ô ˘ ‡ ¯ Û‚ · „ ÈÚÓ Â Á ¯ ̉ · ˘ . ‰ Ó ˙ Ò‡ Û ˜ ˙ ‰ Ó ˜  Á ÂÓÎ Ì ¯ ÈÁ È ¯ ˜ Ó · ÌÈ ¯ ‚  · ÓÏ Â‡ , ÌÈ„ ÏÈÏ – ÈÓÓÚ ¯  · ÈÁ Ï ˘ ÌÈ  ÈÈÙ‡ Ó ÌΠ˙ · ÌÈ · Ï ˘ Ó „ ȉ · ˙ Î · ‰ ‡ ÂÙ ¯ ‰ È  ÈÈ  Ú Ì‡ , ˘ ÂÓÈ ˘ ˘ È ÌÈ„ ÓÂÏÓ ˙  ¯  ˜ Ó Ï ˘ ¯ ÂÎʇ Ôȇ , ÈÚ„ Ó Â  ȇ ‰ · È ˙ Ή Ô  ‚ Ò 20. ˙ ÂÚ · ˘ ‰ ·  ˙ ÂÚÓ ˜ · , ÌÈ ˘ ÁÏ · , ÌÈÈ‚ Ó ÌÈ  ÓÈÒ ·  ˙ ÂÙ ¯ ˙ · , · Á ¯  ‡ Ï ÈÎ ÌÈ ¯ ÎÂÓ ˙ „ ÒÂÓ · ˙ ÈÚ ˆ ˜ Ó‰  ˙ ÏÎ ˘ ‰ ˙ ‡ ˘ Î ¯ ‡ Ï Â Á ¯ ˘ Û‡ ,‡ ÒÈ‚ Í„ ȇ Ó „ ÓÚ ˘ ȇ ÂÙ ¯ ‰ ¯ ÓÂÁ‰ ˙ ‡ ¯  ¯ · Ï ˘ ¯ „  ‰ Ú„ ȉ ÂÏ ‰ ȉ ,‰‡ ÂÙ ¯ È„ ÂÓÈÏÏ ‰‡ ÂÙ ¯ ‰ ˙  ¯  ˙ · È ˜ · ‰ ȉ ÈÎ Ô‡ ÎÓ . ÂÈÎ ¯ ˆ ÈÙ ÏÚ Â ˙ ‡ „ · ÚÏ  ˙  ˘ ¯ Ï ˙  ¯ Ú‰ , Ï ˘ ÓÏ , ˙ „ ÓÏÓ ÍÎ ÏÚ . ˜ ÓÂÚÏ ˙ ÂÁ ˜  ¯ ‰ ÈÊ ¯ ˙ ‡ ¯ ÈΉ   ¯ „ Ï ˘ , Ï ˘ ÓÏ . ÈÂÙÈ ¯ ‰ ˙ ÂËÈ ˘ ÏÚ ¯ · Ò‰ ˙ ˙ Ï Â„ Ú   ˙ ÂÈÏÂÙÈˉ ˙ ‡ ¯ ‰ ·  · Ï ˘ ˘ ˙ ‡  Á ¯ ‚ È ˆ Ó Ô ˙ ˘ ‰ ÈÎ ¯ „ · Ô · ‡ Ï ˘ ‰ ¯ ˜ Ó · ˙   ˙ È  ‰ ˙ ÂÙ ¯ ˙ ‰ ¯ ‡ È ˙ · : ˙ Âȇ ÂÙ ¯ ‰ ̉ È ˙   ÂÎ ˙ ˙ ‡ ¯ È · ÒÓ ÌÈȇ ÂÙ ¯ ‰ ÌÈ ¯ ÓÂÁ‰ . ËÒ  ÒÙ , ·  Ú Â  Û„ ; ÁÒ ˘  ÒÙ ,‡ Ú ÂÚ Û„ ; ËÈ ˜  ÒÙ ,‡ Ú ËÈ Û„ , Ì ˘ 16 . ÚÏ ¯  ÒÙ , ·  Ú È ˜ Û„ , Ì ˘ 17 42 ¯ ÙÒ ˙ È ¯ ˜ ,  Èˇ È ¯ ‡ „ ‰ ˘ Ó  ¯ Ï ˙ ‡ ÂÙ ¯ Ó ÌÈË ˜ ÈÏ , ÒÂÎ ¯ Ó  ˘  ץÈ ·  · ÈÏ  È 18 .109– 108  ÓÚ ,( Ê  ˘ ˙ ) ˙ ÂÙ ¯ ˙ ‰ ˙ ÂÎȇ Ï ˘ ‰ Î ¯ Ú‰ · ˙  ÈÈÙ‡ ˙ Ó ÌÈË ˜ Èω ˙  ¯ ÙÒ ˘ ÌÈ  ÈÈ ˆ Ó ÒÂÎ ¯ Ó ץÈ ·  · ÈÏ 19 .( Ì ˘ ) ÌÈÏÂÙÈˉ  ˙ „ Ï ˙ Ï ÌÈ ˘ „ Á ˙  ¯  ˜ Ó , ȇ ˜ ¯ ·  ¯ ‰ ‡ ¯ ÈÓÓÚ‰ ȇ ÂÙ ¯ ‰ ¯  · ÈÁ‰ È  ÈÈÙ‡ Ó ÏÚ 20 Í ˙ · , ‰ ¯ ˘ Ú- ˘ ˘ – ‰ ¯ ˘ Ú ˘ ÓÁ ˙ ‡ Ó :‰ ˜ È ¯ Ù‡ ÔÂÙ ˆ ·  „ ¯ ÙÒ · ˙ ÈÓÓÚ‰ ‰‡ ÂÙ ¯ ‰  ÓÚ ,1987 , ¯ ÈÏ Ô ÔÂÎÓ : ÌÈÏ ˘  ¯ È , ÌÈÈ  È · ‰ ÈÓÈ · ‰ È‚ ÂÏ ˙ ÈÓ ‰ È‚ Ó , Ú„ Ó :  ¯ ÙÒ .66– 64 È
קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 1 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 2 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 3 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 4 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 5 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 6 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 7 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 8 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 9 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 10 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 11 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 12 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 13 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 14 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 15 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 16 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 17 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 18 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 19 | קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז Page 20 |

קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז


About Book קורות: שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע. כרך יז

KOROT
English part
Front matter
Small title
Notice to contributors
Title
Copyrights
Contents
Editorial
Summaries
Nadav Davidovich and Rhona Seidelman - Herzl's Altneuland: Zionist utopia, medical science and public health
Raphael Falk - Nervous diseases and eugenics of the Jews: a view fron 1918
Rakefet Zalashik - The psychiatric asylum in Bnei-Brak and 'the society for the help of the insane', 1929 - 1939
Nurit Kirsh - Physicians in the young state of Israel: 'putting Jewish migration into its historic perspective'
Delphine Haiun - The Israeli patients' rights law: a discourse analysis of some main values
Historical notes
A. Emed - Markus Hajek (1861 - 1941)
Michael Nevins - Did Chairman Mao have a jewish doctor
Book reviews
Also received
Obituaries
Heinrich Schipperges
Mrs. Hannah Leibowitz

page hebrew university magnes press korot devoted study philosophical sociological ethical aspects history medicine judaism topics covered journal include jewish sources physicians palestine israel during nazi period published annually each volume contains mostly english language articles together with some contributions abstracted “historical notes” “notes
The Hebrew University Magnes Press Outlet

Albert Einstein: The Persistent Illusion of Transience
This beautifully designed book features a significant number of previously unreleased documents and photographs from the Albert Einstein Archives and links them together with short introductions to chapters about Einstein's private life, his scientific achievements and his political activities. The new volume represents a substantially enlarged English edition of a title originally published as a version to supplement the permanent exhibition on Albert Einstein at the Jewish National and University Library.

למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך
למידה בדרך החקר פירושה חיפוש תשובות לשאלות כאשר הלומד פעיל בהבניית הידע שלו, כלומר, יוצר תובנות חדשות תוך הפעלת מגוון אסטרטגיות חשיבה. הלמידה וההוראה בדרך החקר רווחת במ&#

בלשנות עברית תיאורטית
הקובץ בלשנות עברית תאורטית עוסק בשפה העברית ובתכונותיה הייחודיות מתוך ראייה רחבה של הבלשנות הכללית ותאוריות בדבר השפה האנושית. מרבית המאמרים נכתבו לאור התאוריה הגנר&#

פסיכולוגיה של הילד והמתבגר: מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית. מהדורה שנייה מתוקנת ומורחבת
הספר הפסיכולוגיה של הילד והמתבגר: מבוא לפסיכולוגיה ההתפתחותית – מהדורה שנייה מורחבת ומתוקנת הוא סיכום מקיף ומעמיק של הידע העכשווי בתחום הפסיכולוגיה ההתפתחותית. הספר ע

הערס, הפרחה והאמא הפולנייה: שסעים חברתיים והומור טלוויזיוני בישראל, 2000-1968
האם יש קשר בין מערכון העליות מלול לבין הפנתרים השחורים? בין יאצק והמהפך של 1977? בין הפולניות מזהו זה לפוסט-פמיניזם? התשובה הקצרה לשאלות אלה היא כן. התשובה הארוכה נחשפת בין דפ

עיונים באתיקה 1
אתיקה בתחום כלשהו של פעילות אנושית היא תפיסה בדבר ההתנהגות הראויה בו. תפיסה כזו יכולה להיות מערכת ערכים, או מערכת עקרונות המבטאים ערכים. גם הערכים וגם העקרונות נותנים בס

מחקרי ירושלים בספרות עברית כ
כתב העת המרכזי של המכון למדעי היהדות עש מנדל בתחום המחקר העברי של ספרות עם ישראל לדורותיה, הרואה את הספרות העברית כרצף תרבותי מתמשך שראשיתו במקרא, ומוקדש בו מקום לכל ענפי&

France and the Middle East: Past, Present, Future
Rich and multiform, French influence in the Levant and Palestine was predominant until the end of the First World War. While conferring a particular importance upon its religious establishments, France has also always invested in the development of her economic, scientific, and technological relations with the countries in the region. Marking the beginning of her political disengagement from the Holy Land, the British Mandate period saw, notably, the gradual disappearance of the French language from the cultural life of Palestine. France’s return in force to the region would have to await the creation of the State of Israel and decolonization, first as a close friend of Israel, then, after the Six-Day War, as Europe’s most active political power in the Middle East.

איטליה כרך יח: כתב-עת לחקר תולדותיהם, תרבותם וספרותם של יהודי איטליה
הספר עומד לצאת לאור בקרוב, ניתן לרכוש אותו ולקבלו כשיראה אור. איטליה מבקשת להגיש לקוראים מחקרים, אינטרדיסציפלינאריים ככל האפשר, אך יותר מכך משווים בין המרחב התרבותי של ה&#

תורת המשחקים
תורת המשחקים היא ענף במתמטיקה העוסק במידול מצבי החלטה אינטראקטיביים ובניתוחם. במצבים אלה מעורבים כמה מקבלי החלטות שמטרותיהם שונות, וההחלטה של כל אחד מהם עשויה להשפיע ע

עד שתגיע למקומו : אתיקה, אי-משוא פנים ויחסים אישיים
אלת הצדק מופיעה ביצירות אמנות בעיניים מכוסות, למען תנהג באי-משוא פנים. אין היא מביטה בפניו של איש; רק כך יכולים מאזני הצדק שבידיה לשמור על איזונם. העיקרון של אי-משוא פנים כמ’

מבט אחורה: זכרונות
אוטוביוגרפיה מרתקת של חוקר צומח הארץ וגידוליה, מראשוני הבוטנאים באוניברסיטה העברית בירושלים, שהיה ממקימי הפקולטה לחקלאות ברחובות ושמחקריו תרמו רבות לפיתוח החקלאות 

כוכב מיעקב: חייו ויצירתו של פראנץ רוזנצווייג
הספר מתאר את חייו הקצרים והסוערים של הפילוסוף היהודי פראנץ רוזנצווייג, שחי ופעל בראשית המאה העשרים בגרמניה. רוזנצווייג חידש חידושים הן בתחום הפילוסופיה הכללית הן בתחו

שופטים ומשפטנים בארץ ישראל: בין קושטא לירושלים 1930-1900
שופטים ומשפטנים בארץ ישראל מספר את סיפורה של מערכת השיפוט – שופטים, בתי-משפט, עורכי-דין - שפעלה בארץ-ישראל ב-18 השנים האחרונות של השלטון העותמאני (1900—1918), וב-12 השנים הראשונות של השלטו

חשיבה ודיבור
עבודותיו ורעיונותיו של לב סמיונוביץ' ויגוטסקי (1896--1934), איש אשכולות שנודע בעיקר כפסיכולוג, כובשות בשנים האחרונות מקום רב השפעה בפסיכולוגיה ובחינוך, למרות שנכתבו לפני שנים ר

מלח הארץ: יד לחלוצי המלח משה נובומייסקי ומשה לנגוצקי. סדרה למחקרי ים המלח. כרך 2
הידעתם כי ים המלח הוא חלק מבקע שנוצר עקב תנועת הלוחות בין אסיה ואפריקה? כי בעשרות אלפי השנים האחרונות ים המלח מתפקד כ'מד גשם' ענקי? כי צמחיו הבשרניים של האהל המגושם מחזיקי–

'חלומות השוא ידברו'?: חלומות התגלות במקרא ומקומם בתולדות האמונה והמסורת בישראל הקדומה
הספר מציג את ריבוי ההשקפות ואת הדו-ערכיות שבהתייחסות המקראית לחלום מתוך התמקדות בסוג חלום מיוחד, חלום התגלות – התחקות אחר גלגוליו, דפוסיו וסוגי המסורות המשתקפות בו, המיו

מקורות ומסורות: ביאורים בתלמוד מסכת בבא בתרא
כרך זה - בבא בתרא - הוא השביעי בסדרת מקורות ומסורות: ביאורים בתלמוד. כקודמיו הוא מבחין בין מקורות -- המימרות המקוריות שבתלמוד -- ובין מסורות -- מימרות שנשתנו בהשתלשלות המסירה. גם

יצירה עצמית: חיים, אדם ויצירה על פי ניטשה
מהי היצירה העצמית של האדם? כיצד חירותו אפשרית? מהם תהליכי ההיריון והלידה של השפע הפנימי של האדם היוצר? האם העל-אדם הוא בר מימוש או אוטופיה? כיצד התרבות והמציאות קשורות בחוו

האוכלוסייה הערבית והמאחז היהודי : תפרוסת וצפיפות בארץ ישראל בשלהי התקופה העותמאנית ובתקופת המנדט הבריטי
הספר פורס את מצב הדמוגרפיה בארץ ישראל לאזוריה בתחילת תקופת ההתיישבות היהודית בה ומנתח בפירוט ולעומק את הגורמים הגאוגרפיים, הפוליטיים והאנושיים לשוֹנוּת בין האזורים &#

המבט המופנה לאחור
מאפייניה של הפואמה נבחנים בספר זה באמצעות קריאה בפואמות של שלושה משוררים – ישראל פנקס, הרולד שימל ואהרן שבתאי, ובאמצעות סקירה היסטורית-ז'נרית של המסורת שממנה צמחה הפואמה

הנבואה הקלסית: התודעה הנבואית
האמונה בנבואה – הטענה שהאל החליט להתגלות לבחיריו ולמסור להם, ודרכם לאדם בכלל ולעם ישראל בפרט, את רצונו בכל עניין ועניין – היא המאפיין התאולוגי החשוב ביותר של המקרא. טענה זו –

המזרח החדש מו: אסלאם: חברה ומשפט
המזרח החדש כרך מו אסלאם: חברה ומשפט כולל אחד עשר מאמרים. חטיבת המאמרים המוקדשת למשפט בוחנת את המפגש בין מערכות חוק שונות – מערכת החוק המוסלמי ומערכת החוק של מדינת ישראל – וב•

פירוש על ספר במדבר א-י
הספר דן בתכניו של ספר במדבר, במגמותיו, במבנים הספרותיים שלו ובסוגיות המתעוררות בלימודו. לגופו של הכתוב מוצמד פירוש שוטף וחלק. בשולי העמודים ניתנים חילופי גרסאות של החומ

ספר זכרון לפרופסור זאב פלק זל: מאמרים במדעי היהדות ובשאלות השעה
פרופסור זאב פלק נולד בברסלאו בשנת תרפג ועלה לארץ בשנת תרצט. הוא החל את השכלתו המשפטית בשיעורי המשפט של ממשלת המנדט הבריטי על ארץ-ישראל (פלשתינה) בירושלים בשנת תשה וסיימה ”

EARLY PROPHECY IN ISRAEL
This book, an expanded translation of the Hebrew original, is a penetrating study of early Hebrew prophecy as portrayed in the Old Testament. Professor Uffenheimer discusses the historical, theological and social aspects of this unique phenomenon, from its beginnings to the emergence of classical prophecy in the 8th century BCE – a period stretching from the prophetic leadership of Moses and the charismatic savior-judges, through the court prophets of the United Monarchy, to the militant prophets of the Northern Kingdom, culminating in the internal crisis under Jehu that led to the evolution of classical prophecy. The author draws, on the one hand, upon extra-biblical, Near Eastern material (the Mari documents, Hittie vassal treaties, etc.); on the other, he relies upon inner literary analysis of the biblical sources themselves. Among other things, he contests some of the innovative theories that have been proposed to account biblical prophecy.

להכיר תודה
הספר הזה דן ברגש של הכרת התודה, ובמעמדו המוסרי. הוא מראה שהכרת התודה היא חובה מוסרית מן המעלה הראשונה. היא התגובה הראויה על מעשים הנעשים עבורנו ולמעננו. ככל שרב המעשה כך גדו

פונדמנטליזם יהודי והר הבית
הר הבית הוא המקום הקדוש ביותר ליהדות והשלישי בקדושתו לאסלאם לאחר מכה ומדינה. אופיו הקדוש הפך אותו לאחד ממוקדי הסכסוך הישראלי-ערבי. בחודש מרס 1996 פסק ועד רבני ישע, שחבריו הם ר&#

Evidence Of Francophony In Mediaeval Levant: Decipherment and Interpretation
This study is an annotated edition and commentary of an Arabic-Old French phrase book found on the last thirteen pages of a Coptic lexicographic treatise compiled in the thirteenth century and recopied in the sixteenth century (MS. BnF Copte 53). The main value of this work is two-fold: first, it is a specimen of the Crusader Old French, of which little has been preserved; and second, it provides evidence for the vernacular language of the period. In the analysis of the material, an attempt has been made to reconstruct from a diachronic-diatopic perspective the vernacular French spoken at Acre in the mid-thirteenth century. This volume will be of interest for Romance linguists and philologists, as well as historians of the Crusades and the Latin East. Arabists and historians of the late medieval Muslim Middle East of this time will also find much of use in this work.

תולדות האוניברסיטה העברית בירושלים:התעצמות אקדמית תוך מאבק לאומי
כרך זה, השלישי במפעל תולדות האוניברסיטה העברית, הרואה אור בשנת התשעים להנחת אבן הפינה לאוניברסיטה ובשנת השישים למדינת ישראל, הוא המשכו הישיר של קודמו (תולדות האוניברסי•

'בלי מורא בלי משוא פנים': אורי אבנרי ו'העולם הזה'
השבועון העולם הזה בעריכתו של אורי אבנרי היה במשך ארבעים שנים קול אחר בזירה הציבורית של מדינת ישראל. הוא ערער על אמיתות מוצקות וחשף, בלי מורא ובלי משוא פנים, פנים אפלות באוט

אהבה ארצית - אהבה שמיימית
המקרא, כחלק בלתי נפרד מן התנך הנוצרי, הוא אחד ממקורות ההשראה החשובים ביותר באמנות המערבית. הספר אהבה ארצית – אהבה שמימית דן בסיפוריהם ובייצוגיהם החזותיים של שני זוגות מקר&

מנדלי, לפניו ואחריו
מגמתו של הספר להחזיר אל מחזור הקריאה והחיים סופרים קלסיים כמנדלי, עגנון, ברנר וביאליק. כיום אפילו חיי המדף של ספרות שרק אתמול נולדה קצרים מאוד, קל וחומר ספרות קלסית שנעלמת

עמנואל לוינס בירושלים: פרשנויות פילוסופיות ופרספקטיבות דתיות
עמנואל לוינס (1906--1995), מגדולי הפילוסופים של זמננו, נודע מזה כארבעים שנה ברחבי תבל בשל יצירתו הייחודית היונקת הן מן המסורת הפילוסופית המערבית הן מן המקורות היהודיים-התלמודיים.

אחרון משוררי האלהים:מיתוס, אתוס ומיסטיקה ביצירתו של יוסף צבי רימון
הספר אחרון משוררי האלהים עוסק בראשית השירה הדתית המודרנית בארץ ישראל כפי שהשתקפה ביצירתו המוקדמת של יוסף צבי רימון (1889¬-1958), על רקע התהפוכות הרבות שעברו על היישוב היהודי הישן

מקרא לישראל יחזקאל כ''ה-מ''ח
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

תולדות דיני הנישואין במקרא ובתלמוד
ר זה מבוסס על עבודת דוקטור שכתב המחבר בשפה הגרמנית בהדרכתו של פרופסור פאול קושקר והגיש לאוניברסיטת לייפציג. עבודתו התפרסמה בשנת 1920 בלייפציג בשני חלקים. כאן מוגש לקורא נוס

גנוסיס מודרני וציונות: משבר התרבות, פילוסופית החיים והגות לאומית יהודית
פילוסופיית החיים', שרווחה בהגות הגרמנית במפנה המאה העשרים, העלתה על נס את הממד האי-רציונלי כתשתית התרבות, החברה והקיום האנושי, והייתה בסיס לביקורת פוליטית ולמרד חברתי. ב•

מבואות לאתיקה א
אתיקה של תחום פעילות כלשהו של החיים האנושיים היא תפיסה בדבר ההתנהגות הראויה באותו תחום. עיסוק בהתנהגות הראויה בתחום אנושי כלשהו הוא מטבעו עיסוק בתחום הזה עצמו, בזהותו, ב

מקרא לישראל: יהושע
מקרא לישראל הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רבדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומי

Between Poles and Jews: The Development of Nahum Sokolows Political Thought
This book focuses on the formative years of Nahum Sokolow’s political thought during the years in which he dedicated his energies to working within the social fabric of the Jewish community of Polish lands

Metropolitan Governing: Canadian Cases, Comperative Lessons
Metropolitan reforms have been implemented in Canada at a scale and frequency greater than anywhere else in the democratic world. Recent Canadian metropolitan reforms are setting precedents and their fate could influence metropolitan agendas worldwide. This edited collection deals with local government reforms in major Canadian metropolitan areas and provides comparative insights from other countries. Steps undertaken by Canadian provinces have seemingly preferred in some cases 'old regional

האוצר
איכר זקן ואביון מוצא לפתע אוצר שנטמן ליד אח הבית על ידי סבו. העושר הבלתי צפוי אינו מיטיב עמו. הוא מלא דאגה בלתי פוסקת שמא יגנבו אותו, בודק וחוזר ובודק אם עדיין הוא טמון היכן ש

Journal of rural cooperation, Vol. 34, 2, 2006
The Journal of Rural Cooperation (JRC) is an interdisciplinary journal focusing on cooperatives and related rural organizations in developed and less developed countries. Topics of particular interest are cooperatives facing trends of globalization and privatization, the web of cooperative-community relationships, and cooperatives as part of such broader systems as mainstream economics, economies in transition, the social economy or related alternative paradigms

הספרות העממית היהודית
הספר סוקר את הספרות היהודית שבעל פה מתקופת המקרא עד ימינו אלו. הנחת היסוד של סקירה זו היא, שהמעבר מאורליות לאוריינות ספרותית איננו תהליך הנובע רק מהתפתחות תרבותית-חברתי

עיונים חדשים בפילוסופיה של ההלכה
מהי הפילוסופיה של ההלכה? האם אפשר להבין את ההלכה באופן פילוסופי? האם ההלכה מושפעת מגורמים חוץ-הלכתיים? כיווני מחשבה ומחקר חדשים בנושאים אלה, מאת טובי החוקרים בתחום, מתברר&#

מלח הארץ: סדרה למחקרי ים המלח (כרך 3)
הידעתם כי סלעי התשתית שמתחת לים המלח, והאגן שמדרום לו, שקעו לעומק של יותר מעשרה קמ? כי העומק הזה התמלא ברובו במשקעים שונים, ובגלל שקצב המילוי אינו משיג את קצב השקיעה, אזור ים &#

ספרותרפיה: הוראה טיפולית במבחן השנים
הספר ספרותרפיה: הוראה טיפולית במבחן השנים כולל עיונים ביצירות ספרותיות מסוגות שונות ושיקולי דעת ביישום עקרונות פסיכו-היגייניים בעת הוראתן. הספר מתבסס על ניסיון רב-שני

מקרא לישראל: שופטים
ספר שופטים, השני לספרים ההיסטוריים של התנך, נתפרש על ידי פרופ יאירה אמית מהחוג למקרא באוניברסיטת תל-אביב. מחברת הפירוש הקדימה לספר מבוא הדן בהיבטים שונים של הספר, כגון חיב

ספרות מקראית וספרות כנענית
משה דוד קאסוטו (תרמג-תשיב), מגדולי דורו בפרשנות המקרא ובחקר תולדות עם ישראל והלשון העברית, היה גם אחד ממניחי היסודות המובהקים להבנת הטקסטים האוגריתיים ולקביעת זיקתם אל ד&